Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget"

Transkript

1 Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen har till dndamiil att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i f6reningens hus upplata bostadsldgenheter och lokaler under nyttjandereitt och utan tidsbegrdrnsning. UpplAtelse f6r iven omfatta mark som ligger i anslutning till fdreningens hus, om marken skall anvdndas som komplement till bostadsltigenhet eller lokal. Bostadsriitt ar den ratt iforeningen som en medlem har pdr grund av uppldrtelsen. Medlem som innehar bostadsr itt kallas bostadsrattshavare. Sdrskilda bestdmmelser 3S Styrelsen skall ha sitt sdrte i Stockholms kommun. 4S Ordinarie foreningsstdmma halls en 96ng om Aret fore juni manads utgdng. Jfr 1 S. RiikenskaPsAr 5S Fdreningens riikenskapsdr omfattar tiden 1/1 ' Medlemskap 6S FrAga om att anta en medlem avgors av styrelsen om annat inte foljer av 2 kap 10 S bostadsrattslagen (1991:614). Styrelsen skall snarast, normalt inom en m rnad fran det att skriftlig ansdkan om medlemskap kom in till foreningen, avgora fragan om medlemskap. S Medlem fdr inte uteslutas eller uttrirda ur foreningen, s5 Itinge han innehar bostadsratt. Anrnelan om uttrijde ur foreningen skall goras skriftligen. Avgifter BS For bostadsratten utg6ende insats och drsavgift liksom bostadsriittens andelstal faststiills av styrelsen. Andring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas av fdreningsstdmma. For bostadsriitt skall erlaggas rrsavgift till bestridande av foreningens kostnader for den l6pande verksamheten, samt for de i 9 $ angivna avsattningarna. Arsavgifterna fdrdelas efter bostadsreitternas andelstal och erliiggs pi tider som styrelsen bestdmmer. Styrelsen kan besluta att i drrsavgiften ingdrende ersattning for vdrme och varmvatten, renhdllning, konsumtionsvatten eller elektrisk strom skall erlaggas efter forbrukning eller yta. Om inte Arsavgiften betalas i ratt tid, utg6r drojsmdlsriinta enligt rilntelagen (195:635) pii den obetalda avgiften fran forfallodagen till dess full betalning sker. Uppldtelseavgift, overlatelseavgift och pantsiittningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. For arbete med overgdrng av bostadsriitt far overldrtelseavgift tas ut med belopp som maximalt f6r uppg6 till 2,5 o/o av basbeloppet enligt lagen (1962:38'1) om allmiin forszikring. Den medlem till vilken en bostadsratt 6verg6tt svarar normalt fdr att overlatelseavglften betalas. For arbete vid pantsiittning av bostadsriitt far pantsdttningsavgift tas ut med belopp som maximalt far uppgd till 1 % av basbeloppet enligt lagen (1962:3Bl ) om allmzin forsdkring. Pantsdttningsavgift betalas av pantsattaren. Avgifter skall betalas pa det s itt styrelsen besiiimmer. Betalning fdrr dock alltid ske genom postanvisning, postgiro eller bankgiro. Avstittning och anviindning av irsvinst es Avsiittning for foreningens fastighetsu nderh6ll skall goras Arligen, senast fr6n och med det verksamhetsar som infaller ndrmast efter det slutfinansieringen av foreningens fastighet genomforts, med ett belopp motsvarande minst 30 kr per m2 bostadsarea for f6reningens hus. Den vinst som kan uppst6 pd foreningens verksamhet skall balanseras i ny rzikning. Styrelse och revisor 10 s Styrelsen bestar av minst tre och hogst fem ledamoter sami minst en och hdgst fyra suppleanter, vilka samtidigt vtiljs av foreningen pdr ordinarie stamma fdr tiden intill dess ndsta ordinarie stiimma hallits. 3./t4A2.24;:,*--,a;eceo Ssd tl, et:g$#:*"*dfing dv E!q. '^F-.-aJ.^. r. r'itt,t{tl

2 Stadgar f6r BRF Nybodaberget 2(6) f f Med undantag for forsta styckets regel om att samtliga v lljs av fdreningen, geller att under tiden intill den ordinarie foreningsstiimma som infaller ndrmast efter det slutfinansieringen av foreningens hus genomforts utses en ledamot och en suppleant av Skanska Sverige AB och vdljs ovriga ledamoter och suppleanter av foreningen p6 ordinarie foreningsstiimma. Ledamot och suppleant utsedda av Skanska Sverige AB behover inte vara medlem i fdreningen. Slutfinansiering har skett nar samtliga iden ekonomiska planen fdrutsedda fastighetsl rn utbetalats. 'l ) Styrelsen konstituerar sig sjiilv. 11S Styrelsen iir beslutsfor n ir de vid sammantradet ndrvarandes antal overstiger hiilften av hela antalet ledamdter. Fdr giltigheten av fattade beslut fordras, dd f6r beslutsforhet minsta antalet ledamoter er narvarande, enighet om besluten. 12S Foreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av tvd av styrelsen diirtill utsedda styrelseledamdter i forening eller av en av styrelsen dartill utsedd styrelseledamot i forening med annan av styrelsen d irtill uisedd person. 13 S Styrelsen f6r forvalta fdreningens egendom genom en av styrelsen utsedd viceviird, vilken sjdilv inte behdver vara medlem i foreningen, eller genom en fristdende fdrvaltningsorganisation. Vicevdrden skall inte vara ordfdrande i styrelsen. 14S Utan fdreningsstammas bemyndigande far styrelsen eller firmatecknare, inte avhdnda foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt. Styrelsen f rr dock inteckna och bel6na sadan egendom eller tomtrtitt. 1) Styrelsen 6ligger 15 S att avge redovisning for forvaltningen av foreningens angelagenheter genom att avldmna 6rsredovisning som skall innehiilla beriittelse om verksamheten under 6ret (forvaltningsberattelse) samt redogorelse for fdreningens intekter och kostnader under 6ret (resultatrtikning) och fdr stallningen vid rakenskaps rrets utg6ng (balansrdkning), att att uppriitta budgei och faststiilla drsavgifter for det kommande rdkenskaps6ret, att minst en gang drligen, innan drsredovisningen avges, besiktiga foreningens hus samt inventera ovriga tillgangar 1) Tillagg enligt Bilaga 1 och i fdrvaltningsberattelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av sarskild betydelse, att minst en manad fore den foreningsstamma, p6 vilken 6rsredovisningen och revisionsberattelsen skallframliiggas, till revisorerna lamna drsredovisningen for det forflutna rdkenskaps6ret samt att att senast en vecka innan ordinarie fdreningsstdmma tillstiilla medlemmarna kopia av drsredovisningen och revisionsberdttelsen. 1 ) 16 S En revisor och en suppleant viiljs av ordinarie foreningsst2imma for tiden intill dess niista ordinarie stdmma h6llits. Revisor Sligger: att verkstalla revision av foreningens Arsredovisning jiimte rdkenskaper och styrelsens forvaltning samt att att senast tv6 veckor fore ordinarie foreningsstdmma framliigga revisionsberattelse. Ftireningsstdmma 1 S Ordinarie foreningsstiimma halls en gang om 6ret vid tidpunkt som framg6r av 4 $. Extra stamma hdlls d6 styrelsen finner sktil till det och skall av styrelsen aven utlysas da detta for uppgivet EindamAl hos styrelsen skriftligen begerts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga rdstberattigade medlemmar. Kallelse till foreningsstamma och andra meddelanden till foreningens medlemmar skall ske genom anslag 6 l impliga platser inom foreningens hus. Kallelse till stiimma skall tydligt ange de erenden som skall forekomma pd stamman. Medlem, som inte bor i foreningens hus, skall skriftligen kallas under uppgiven eller eljest fdr styrelsen kand adress. Kallelse far utfiirdas tidigast fyra veckor fdre stdmma och skall utfiirdas senast tvd veckor fore ordinarie stamma och senast en vecka fore extra st-imma. 1) 1B S Medlem som onskar fa ett irrende behandlat vid stiimma skall skriftligen framstdlla sin begdran hos styrelsen i s6 god tid att arendet kan tas upp i kallelsen till stzimman. 1e s Pd ordinarie foreningsst imma skall fdrekomma foljande arenden a) uppriittande av forteckning over narvarande medlemmar, ombud och bitr iden (rostlangd). b) Val av ordforande vid stdmman.

3 Stadgar ftir BRF Nybodaberget 3(6) c) Val av justeringsmdn. d) Fr rga om kallelse till stamman behdrigen skett. e) F6redragning av styrelsens Arsredovisning. f) Foredragning av revisionsbertittelsen. g) Faststdllande av resultat- och balansrakningen. h) Fr6ga om ansvarsfrihet for styrelsen, i) Frdga om anvandande av uppkommen vinst eller tdickande av forlust. j) Fraga om arvoden k) Val av styrelseledamoter och suppleanter. l) Val av revisor och suppleant. m) Ovriga arenden, vilka angivits i kallelsen. P6 extra stemma skall forekomma endast de drenden, for vilka stamman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma. l) 20s Protokoll vid fdreningsstdmma skall foras av den stemmans ordforande utsett dtirtill. I fr6ga om protokollets inneh6ll gzlller '1. ait rostlangden skall tas in eller biliiggas protokollet, 2. att stammans beslut skall foras in i protokollet samt 3. om omrostning har skett, att resultatet skall anges i protokollet. Protokoll skall forvaras betryggande. Vid stiimma fort protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgangligt for medlemmarna. 21 S Vid foreningsstamma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar har en bostadsratt gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost. Rostberettigad dtr endast den medlem som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen. Bostadsriittshavare f6r uiova sin rostratt genom befullmziktigat ombud som antingen skall vara medlem i foreningen, dikta make, sambo eller niirstdende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall forete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten galler h6gst ett Ar fr6n utfiirdandet. lngen fdr p r grund av fullmakt rosta for mer en en annan rostberdttigad. En medlem kan vid foreningsstamma medfora hdgst ett bitriide som antingen skall vara medlem i fdreningen, make, sambo eller niirstdende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Omrostning vid fdreningsstdmma sker oppet om inte narvarande rostberdttigad pakallar sluten omr6stning. Vid lika rostetal avgors val genom lottning, medan i andra fr rgor den mening gdller som bitriids av ordforanden. De fall - bland annat fr rga om iindring av dessa stadgar - dzir s?lrskild rdstdvervikt erfordras fdr giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, 19 och 23 i bostadsrattslagen (1991:614). 1) UpplAtelse och 6verging av bostadsrdtt 225 Bostadsriitt uppl6ts skriftligen och fer endast uppl6tas 6t medlem i foreningen. UpplAtelsehandlingen skall ange parternas namn, den liigenhet upplatelsen avser, iindam rlet med upplatelsen samt de belopp som skall betalas som insats och rrsavgift. Om upplatelseavgift skall uttas, skall dven den anges. 23S Har bostadsr itt overgatt till ny innehavare, far denne utdva bostadsratten endast om han iir eller antas till medlem i foreningen. En juridisk person som dr medlem i foreningen fdr inte utan samtycke av fdreningens styrelse genom overlstelse forvarva bostadsratt till en bostadsldgenhet. Utan hinder av fdrsta stycket f6r dddsbo efter avliden bostadsrdttshavare ut6va bostadsratten. Efter tre Ar fr6n dodsfallet, f6r fdreningen dock anmana dddsboet att inom sex m6nader visa att bostadsratten ingdrtt i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrattshavarens dod eller att n6gon, som inte f6r vzigras intriide i foreningen, forvdrvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, fdr bostadsr?itten tv rngsforsiiljas f6r dodsboets rdikn ing. Utan hinder av forsta stycket f6r ocksa en juridisk person utova bostadsratten utan att vara medlem i fdreningen, om den juridiska personen har forvarvat bostadsriitten vid exekutiv fdrsiiljning eller vid tvangsforsiiljning och d6 hade pantrzitt i bostadsrditten. Tre Ar efter forv6rvet fdr f6reningen uppmana den juridiska personen att inom sex manader frdn uppmaningen visa att ndrgon som inte far vagras intrade i f6reningen har fdrvdrvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, far bostadsratten tvdngsforstiljas. 24S Den som en bostadsratt har overgatt till far inte vdgras intrzide i foreningen om de villkor som foreskrivs i stadgarna?ir uppfyllda och f6reningen skiiligen bor godta honom som bostadsrattshavare. En juridisk person som har forvtirvat en bostadsrtitt till en bostadsltigenhet far viigras intrdde i fdreningen aven om de i fdrsta stycket angivna f6rutsiittningarna for medlemskap ar uppfyllda. Om en bostadsratt har overg6tt till bostadsrettshavarens make far maken vagras intr ide i foreningen endast d r maken inte uppfyller av fdreningen uppstallt s irskilt stadgevillkor for medlemskap och det skiiligen kan fordras att maken uppfyller sadant villkor. Detsamma gtiller ocks t ndr en bostadsreitt till en bostadsleigenhet overgatt till n6gon annan narstaende person som varaktigt sammanbodde med bostadsr6ttshavaren. 1) Tillagg enligt Bilaga 1

4 Stadgar fdr BRF NYbodaberget 4(6) lfr rga om forvdrv av andel i bostadsriitt Ziger forsta och tredle styckena tilldlmpning endast om bostadsrdtten efter forvarvet innehas av makar eller, om bostadsretten avser bostadslagenhet, av sddana sambor p6 vilka lagen (198:232) om sambors gemensamma hem skall tillempas. 25S Om en bostadsratt overgatt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande fdrviirv och fdrvarvaren inte antagits till medlem, fdr foreningen anmana innehavaren att inom sex m6nader fr6n anmaningen visa att ndgon som inte f6r vdigras intriide i fdreningen, forvarvat bostadsriitten och sokt medlemskap. lakttas inte tid som angetts i anmaningen, f6r bostadsriitten tv6ngsforsdiljas for f6rv irvarens rakning. 26S Ett avtal om overlatelse av bostadsriitt genom kop skall upprtittas skriftligen och skrivas under av siiljaren och k6paren. I avtalet skall den leigenhet som overlatelsen avser samt k6peskillingen anges. Motsvarande skall giilla vid byte eller gdrva. Bestyrkt avskrift av OverlAtelseavtalet skall tillstiillas styrelsen. Avsligelse av bostadsrtitt 2S En bostadsrattshavare f rr avsdrga sig bostadsrdtten tidigast efter tvd rr frdn upplatelsen och dtirigenom bli fri fran sina forpliktelser som bostadsrdttshavare. Avsiigelsen skall gdras skriftligen hos styrelsen. Vid en avsdlgelse 6verg6r bostadsratten till foreningen vid det manadsskifte som intrtiffar nermast efter tre mdnader fran avsdgelsen eller vid det senare manadsskifte som angetts i denna. Bostadsrlittshavarens ratti gheter och skyldigheter 28S Bostadsr?ittshavaren skall pa egen bekostnad till det inre h6lla lagenheten jeimte tillh6rande utrymmen i gott skick. Detta galler aven marken, om sadan ingar i uppldtelsen. Till liigenhetens inre rdknas:. rummens vaggar, golv och tak samt underliggande ' fuktisolerandeskikt,. inredning och utrustning i kok, badrum och ovriga. utrymmen i liigenheten s rsom ledningar och ovriga. installationer for vatten, avlopp, varme, gas, ventilation. och el till de delar dessa befinner sig inne i ltigenheten. och inte dr stamledningar,. glas och bagar i lzlgenhetens ytter- och innanfonster,. lagenhetens ytter- och innerdorrar samt ' svagstrdmsanlaggningar. Bostadsrilttshavaren svarar dock inte for malning av yttersidorna av ytterfonster och ytterddrrar och inte heller for annat underhdrll 2in m rlning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar fr6n stamledningar for avlopp, varme, gas, elektricitet, vatten, rdkg6ngar och ventilation som foreningen f6rsett lagenheten med' Bostadsriittshavaren svarar for reparation p r grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom eget vallande eller genom vardsloshet elter forsummelse av ndgon som hor till hans hushall eller som g istar honom eller nagon annan som han inrymt i lagenheten eller som diir utfor arbete for hans riikning. lfr rga om brandskada som bostadsrattshavaren sjiilv inte v rllat giiller vad som sagts nu endast om bostadsriittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Fjiirde stycket forsta meningen galler i tilliimpliga delar om det finns ohyra i lagenheten. 2es Bostadsriittshavaren f6r inte gora nagon viisentlig forirndring i liigenheten utan tillstend av styrelsen. Pa mark som ing6r i upplatelsen samt pd eller i anslutning till lagenhetens utsida f6r bostadsrattshavaren utf6ra eller uppsatta arrangemang av permanent natur endast om sa sker i enlighet med styrelsens anvisningar eller efter styrelsens godkdnnande. 30s Bostadsriittshavaren ar skyldig att ner han anviinder liigenheten iaktta allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanfdr huset. Han skall ratta sig efter de siirskilda regler som fdreningen i overensstammelse med ortens sed meddelar. Bostadsrattshavaren skall halla noggrann tillsyn over att detta ocksdr iakttas av dem han svarar for enligt 28 fjdrde stycket. Gods som enligt vad bosiadsrattshavaren vet ar eller med skiil kan misstdnkas vara behiiftat med ohyra f6r inte foras in i ltigenheten. 31 S Foretradare for bostadsrattsforeningen har reltt att fdr komma in i lzigenheten n ir det behdvs f6r tillsyn eller for att utfdra arbete som foreningen svarar for. Nar bostadsratien skall tv6ngsforsiiljas ar bostadsrditshavaren skyldig att lata lagenheten visas pa liimplig tid. F0reningen skall se till att bostadsraitshavaren inte drabbas av storre olagenhet an n6dviindigt. 32S En bostadsrzittshavare f rr uppldta hela sin liigenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Samtycke beh6vs dock inte, 'l. om en bostadsriitt har forvdrvats vid exekutiv fors?iljning eller tv rngsforsiiljning av en juridisk person som hade pantratt i bostadsriitten och som inte antagits till medlem i foreningen, eller

5 Stadgar for BRF Nybodaberget s(6) 2. om ltigenheten ar avsedd f6r permanentboende och bostadsriitten till ldgenheten innehas av en kommun eller ett landsting. Styrelsen skall genast underrdttas om en upplatelse enligt andra stycket. Vagrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsuppl6telse, far bostadsrdttshavaren 6ndA uppl rta hela sin liigenhet i andra hand, om han under viss tid inte har tillfalle att anvanda ldigenheten och hyresndmnden liimnar tillstsnd till upplatelsen. Sidant tillst6nd skall ldmnas, om bostadsreittshavaren har beaktansvdrda skal for upplatelsen och f6reningen inte har befogad anledning att vdgra samtycke. Ett tillst6nd kan begrdnsas till en viss tid och forenas med villkor. 33S Bostadsriittshavaren far inte anvdnda ldgenheten for n6got annat dndamal iin det avsedda. Foreningen f6r dock endast Aberopa avvikelse som ar av avsevdrd betydelse for foreningen eller nagon annan medlem i fdreningen. Bostadsrdttshavaren f6r inte inrymma utomstaende personer i ldgenheten, om det kan medfora men for foreningen eller nagon annan medlem i fdreningen. 35S Nyttjanderdtten till en ltigenhet som innehas med bostadsrdtt och som tilltriitts ar fdrverkad och foreningen saledes berdttigad att saga upp bostadsrattshavaren till awlyttning: 1. om bostadsrdttshavaren drdjer med att betala insats eller uppldtelseavgift utdver tv6 veckor frdn det att foreningen efter forfallodagen anmanat honom att fullgora sin betalningsskyld ighet eller om bostadsrattshavaren dr6jer med att betala 6rsavgift utover en vecka efter fdrfallodagen, 8. om liigenheten helt eller till vdsentlig del anvdnds for ndringsverksamhet eller diirmed likartad verksamhet, vilken utgor eller i vilken till inte oviisentlig del ing6r brottsligt f0rfarande, eller fdr tillfalliga sexuella forbindelser mot ersettning. Nyttjandertitten ar inte fdrverkad, om det som ligger bostadsrdttshavaren till last 6r av ringa betydelse. uppsdgning pa grund av fdrhallande som avses i forsta stycket 2,3 eller 5- far ske endast om bostadsrattshavaren later bli att efter tillsiigelse vidta rettelse utan drdjsmal. lfrdga om en bostadslagenhet far uppsiigning pd grund av f6rhallande som avses i fdrsta stycket 2 inte heller ske om bostadsriittshavaren efter tillsdgelse utan drojsm6l ansoker om tillstand till uppl rtelsen och f6r ansokan beviljad. Om foreningen sager upp bostadsrilttshavaren till avflyttning, har foreningen ratt till ersdttning for skada. 6vriga bestammelser 36S Vid foreningens upplosning skall forfaras enligt 9 kap 29 $ bostadsrdttslagen (1 991 :614). Beh6llna tillgangar skall f0rdelas mellan bostadsrattshavarna efter ldgenheternas insatser. 3S Utover dessa stadgar galler for f6reningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrettslagen (1991:614) och andra tilldmpliga lagar. 2. J. 4. om bostadsrdttshavaren utan behovligt samtycke eller tillstind upplater ldgenheten i andra hand, om l?igenheten anvands i strid med 33 eller 34 $$. om bostadsrattshavaren eller den som ldgenheten upplatits till i andra hand, genom vdrrdsl6shet?ir v6llande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsrattshavaren genom att inte utan oskdligt drojsm6l underrdtta styrelsen om att det finns ohyra i liigenheten bidrar till att ohyran sprids i huset, om ldgenheten pa annat satt vanvirdas eller om bostadsriittshavaren eller den som liigenheten upplatits till i andra hand 6sidosdtter nagot av vad som enligt 30 skall iakttas vid ldgenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf 6ligger en bostadsrdttshavare, om bostadsrdttshavaren inte ldmnar tilltrdde till l?igenheten enligt 31 $ och han inte kan visa en giltig ursilkt for detta,. om bostadsrdttshavaren inte fullgdr annan honom Avilande skyldighet och det maste anses vara av synnerlig vikt for foreningen att skyld ig heten fullgores,

6 Stadgarfdr BRF Nybodaberget 6(6) Bilaga 1 Tilliigg till stadgar fiir Bostadsriittsfiireningen Nybodaberget Foreningen avser att traffa ar,tal om Bostadsrlittsgaranti med Skanska Sverige AB, nedan kallat Skanska, vilket foranleder tillagg till stadgar enligt foljande. Til6$ Skanska dger fi.lt, att efter forvdrv av bostadsr2itt enligt Bostadsriittsgarantin, bli antagen som medlem i foreningen. Tilr 10 $ Skanska skall kunna utciva insyn i ftireningens verksamhet genom av Skanska utsedd rapportdr. Rapporloren skall taga del av styrelsens forvaltning och Ziger rdtt att niirvara vid fdreningsstdmmor, styrelsesammantriiden och besiktningar. Vid styrelsesammantrliden och fdreningsstimmor Ziger rapportdren raitt attvdcka fdrslag och fi sin mening antecknad i protokoll. Skanskas insyn skall utdvas under sju Ar frin dagen for entreprenadens godkzinnande vid slutbesiktning av respektive liigenhet i foreningens fastighet. Tilr 14 $ Styrelsen skall understiilla Skanska intecknings- och/eller belaningsbrende fdr godkbnnande. Tilr ls $ Det Aligger styrelsen att dels upprbtta och fortldpande revidera siirskild plan for foreningens intiikter och kostnader for den tid Bostadsriittsgarantin g2i11er, dels underrzitta Skanskas rapportor om varje ilgard av betydelse for foreningen ekonomi eller for Skanska, vari ingir att tillhandah6lla hlirfor erforderligt material. Till 1 $ Skanskas rapportcir skall skriftligen kallas till ftireningsstbmma. Til19$ Pi ordinarie foreningsstdmma skall bland dvriga iirenden upptagas en ptrnkt for Skanskas rapporldr och fcireningens forhallande till Skanska. Tiil 21 $ Beslut rdrande stadgebndring under den tid bostadsriittsgarantin giiller skall godkiinnas av Skanska f6r att iiga giltighet. (,. \ \-\c-p p) =; ftuon- Ano*rtAD 6OSZZ

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Anno 1905. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN I VALLENTUNA Organisationsnummer 716456-8821 Antagna vid bildandet 1998-06-17 och senast reviderade vid föreningsstämmorna 2004-11-30 och 2005-04-14. Stadgeändringarna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Obs! I stadgarna används olika termer som kan behöva förklaring. För ordlista se under länken "Bo i bostadsrätt". Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå Antagna av på ordinarie föreningsstämma 2012-09-12. Reviderade på ordinarie föreningsstämma 2015-06-12 samt extra föreningsstämma 2015-09-21. 150921

Läs mer

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA.

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. 1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. På grund av ändrade regler i Bostadsrättslagen, som påverkar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, beslutade föreningsstämman

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kamphav. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Undertecknande styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens

Läs mer

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 Inledande bestämmelser Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Arméfördelningen 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadgan är anpassad till bostadsrättslagen och antagen vid två extra föreningsstämmor i september 2014 1 INNEHÅLL Sida: 3 Föreningens firma och ändamål

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens Firma är Bostadsrättsföreningen Mullvaden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag.

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gnejsgårdarna (antagna vid ordinarie föreningsstämma 12/5 2004 och 18/5 2005 samt vid extra föreningsstämma 25/1 2006) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 , STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Fanan 22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Slottsparken. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun.

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 1 Stadgar För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 2 Firma och ändamål. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Förberget 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Sid 1(7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen, 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKBACKEN NR 1 Organisationsnummer 713 600-0804 Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken nr 1. Styrelsen har sitt säte i Lidingö

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10)

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är brostadsrättsföreningen Mallen 9. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 1 (8) Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 2 (8) 7. Medlem får inte uteslutas eller utträda ur

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för. Paraden 6

Stadgar för. Paraden 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Paraden 6 Skeppargatan 94, Stockholm (antagna vid ordinarie föreningsstämma i maj 2002) Stadgar för bostadsrättsföreningen Paraden 6 Sid 1 Sid Innehållsförteckning 1

Läs mer

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring BEFINTLIGA PARAGRAFER FÖRSLAG TILL NY SKRIVNING Avgifter 7 För bostadsrätten utgående insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Lindansaren. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgarna skall i förekommande fall läsas tillsammans med bostadsrättslagen (SFS 1991:614). I de delar som inte reglerats

Läs mer

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun.

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april månads utgång. Jfr 17.

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april månads utgång. Jfr 17. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLTORPET II Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soltorpet II. 2 Föreningen har till ändamål att att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17.

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17. FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tilhöjden. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Tidigare stadgar Nya stadgar Föreningens firma och ändamål

Tidigare stadgar Nya stadgar Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen GRADSKIVAN

Stadgar. Bostadsrättsföreningen GRADSKIVAN Stadgar Bostadsrättsföreningen GRADSKIVAN 1 Reviderade 2009-06-08 STADGAR Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen GRADSKIVAN. Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1. Nacka kommun. Brf. Gustafshög 1 Fabrikörvägen NACKA STRAND

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1. Nacka kommun. Brf. Gustafshög 1 Fabrikörvägen NACKA STRAND Brf. Gustafshög 1 Fabrikörvägen 12 131 52 NACKA STRAND e-mail: sekr@gustafshog.org Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Nacka kommun PRV Registeringsdatum 1999-08-27 Kungörelsedatum 1999-08-27

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. STADGAR 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Börje. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Foreningens firma teeknas av styrelsen. Styrelsen ager ratt att bemyndiga tva personer i forening att foretrada foreningen oeh teekna dess firma.

Foreningens firma teeknas av styrelsen. Styrelsen ager ratt att bemyndiga tva personer i forening att foretrada foreningen oeh teekna dess firma. Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningen upplata bostadsrattslagenheter oeh lokaler utan tidsbegransning. Upplatelse far aven omfatta mark som ligger

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening Jakob i Järfälla

STADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening Jakob i Järfälla KORTA NORMALSTADGAR För bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSB:s Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17.

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17. Stadgar för bostadsrättsföreningen ODEN-YGG antagna vid stämmor 10 maj 1988 och 14 juni 1989 och med ändringar av 9, 10 och 18 antagna vid stämmor 22.11 och 13.12 2001 och ändringar av 10, 16 och 28 antagna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Antagna den 16 april 2015. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2. 2 Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3, Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3, Lund Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3, Lund 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013 413005/13 Brf Navigatören Sida 1 (6) 2013111505643 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen NAVIGATÖREN. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Särskilda bestämmelser. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17.

Särskilda bestämmelser. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17. 1(10) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grims Gård (org.nr 716460-4279) i deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma den 22 april 2015 och extra föreningsstämma den 12 oktober 2015. Föreningens

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 Innehållsförteckning FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER M.M. 5 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 STYRELSE

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Röllingby 2.

Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Röllingby 2. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Röllingby 2 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Röllingby 2. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 1 (6) Nov 97-A Fh 000511 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar antagna den 12 september 2002 blivit ändrade (10 ) av föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söder Gård

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söder Gård Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söder Gård Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 27 maj 1998 och extra

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma den 12 december 1991 och 1 juni 1992. Tillägg har gjorts genom föreningsstämma 21/9 och 4/12

Läs mer

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 1 Feb -96-A Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Bäckhagen i Gävle (Org.nr. 785000-3273) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bäckhagen Styrelsens säte är i Gävle kommun. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

Stadgar 1(10)

Stadgar 1(10) Stadgar 1(10) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brage Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på s föreningsstämma den 12/4 2000, s extra föreningsstämmor

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TURBINEN 18.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TURBINEN 18. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TURBINEN 18. Rev D: 120809 FIRMA OCH ÄNDAMÅL: 1) Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Turbinen 18. 2) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE BRF MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Sätersgatan 2 15144 SÖDERTÄLJE Org nr 769610-5068 STADGAR för Bostadsrättsföreningen MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mariekälla

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Olga 8 i Malmö

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Olga 8 i Malmö 1(6) KORTA NORMALSTADGAR för HSB Bostadsrättsförening OLGA 8 I MALMÖ Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mariehällshöjden på föreningsstämma den 13 juni 2002

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mariehällshöjden på föreningsstämma den 13 juni 2002 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mariehällshöjden på föreningsstämma den 13 juni 2002 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mariehällshöjden. 2 Föreningen har till

Läs mer