Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget"

Transkript

1 Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen har till dndamiil att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i f6reningens hus upplata bostadsldgenheter och lokaler under nyttjandereitt och utan tidsbegrdrnsning. UpplAtelse f6r iven omfatta mark som ligger i anslutning till fdreningens hus, om marken skall anvdndas som komplement till bostadsltigenhet eller lokal. Bostadsriitt ar den ratt iforeningen som en medlem har pdr grund av uppldrtelsen. Medlem som innehar bostadsr itt kallas bostadsrattshavare. Sdrskilda bestdmmelser 3S Styrelsen skall ha sitt sdrte i Stockholms kommun. 4S Ordinarie foreningsstdmma halls en 96ng om Aret fore juni manads utgdng. Jfr 1 S. RiikenskaPsAr 5S Fdreningens riikenskapsdr omfattar tiden 1/1 ' Medlemskap 6S FrAga om att anta en medlem avgors av styrelsen om annat inte foljer av 2 kap 10 S bostadsrattslagen (1991:614). Styrelsen skall snarast, normalt inom en m rnad fran det att skriftlig ansdkan om medlemskap kom in till foreningen, avgora fragan om medlemskap. S Medlem fdr inte uteslutas eller uttrirda ur foreningen, s5 Itinge han innehar bostadsratt. Anrnelan om uttrijde ur foreningen skall goras skriftligen. Avgifter BS For bostadsratten utg6ende insats och drsavgift liksom bostadsriittens andelstal faststiills av styrelsen. Andring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas av fdreningsstdmma. For bostadsriitt skall erlaggas rrsavgift till bestridande av foreningens kostnader for den l6pande verksamheten, samt for de i 9 $ angivna avsattningarna. Arsavgifterna fdrdelas efter bostadsreitternas andelstal och erliiggs pi tider som styrelsen bestdmmer. Styrelsen kan besluta att i drrsavgiften ingdrende ersattning for vdrme och varmvatten, renhdllning, konsumtionsvatten eller elektrisk strom skall erlaggas efter forbrukning eller yta. Om inte Arsavgiften betalas i ratt tid, utg6r drojsmdlsriinta enligt rilntelagen (195:635) pii den obetalda avgiften fran forfallodagen till dess full betalning sker. Uppldtelseavgift, overlatelseavgift och pantsiittningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. For arbete med overgdrng av bostadsriitt far overldrtelseavgift tas ut med belopp som maximalt f6r uppg6 till 2,5 o/o av basbeloppet enligt lagen (1962:38'1) om allmiin forszikring. Den medlem till vilken en bostadsratt 6verg6tt svarar normalt fdr att overlatelseavglften betalas. For arbete vid pantsiittning av bostadsriitt far pantsdttningsavgift tas ut med belopp som maximalt far uppgd till 1 % av basbeloppet enligt lagen (1962:3Bl ) om allmzin forsdkring. Pantsdttningsavgift betalas av pantsattaren. Avgifter skall betalas pa det s itt styrelsen besiiimmer. Betalning fdrr dock alltid ske genom postanvisning, postgiro eller bankgiro. Avstittning och anviindning av irsvinst es Avsiittning for foreningens fastighetsu nderh6ll skall goras Arligen, senast fr6n och med det verksamhetsar som infaller ndrmast efter det slutfinansieringen av foreningens fastighet genomforts, med ett belopp motsvarande minst 30 kr per m2 bostadsarea for f6reningens hus. Den vinst som kan uppst6 pd foreningens verksamhet skall balanseras i ny rzikning. Styrelse och revisor 10 s Styrelsen bestar av minst tre och hogst fem ledamoter sami minst en och hdgst fyra suppleanter, vilka samtidigt vtiljs av foreningen pdr ordinarie stamma fdr tiden intill dess ndsta ordinarie stiimma hallits. 3./t4A2.24;:,*--,a;eceo Ssd tl, et:g$#:*"*dfing dv E!q. '^F-.-aJ.^. r. r'itt,t{tl

2 Stadgar f6r BRF Nybodaberget 2(6) f f Med undantag for forsta styckets regel om att samtliga v lljs av fdreningen, geller att under tiden intill den ordinarie foreningsstiimma som infaller ndrmast efter det slutfinansieringen av foreningens hus genomforts utses en ledamot och en suppleant av Skanska Sverige AB och vdljs ovriga ledamoter och suppleanter av foreningen p6 ordinarie foreningsstiimma. Ledamot och suppleant utsedda av Skanska Sverige AB behover inte vara medlem i fdreningen. Slutfinansiering har skett nar samtliga iden ekonomiska planen fdrutsedda fastighetsl rn utbetalats. 'l ) Styrelsen konstituerar sig sjiilv. 11S Styrelsen iir beslutsfor n ir de vid sammantradet ndrvarandes antal overstiger hiilften av hela antalet ledamdter. Fdr giltigheten av fattade beslut fordras, dd f6r beslutsforhet minsta antalet ledamoter er narvarande, enighet om besluten. 12S Foreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av tvd av styrelsen diirtill utsedda styrelseledamdter i forening eller av en av styrelsen dartill utsedd styrelseledamot i forening med annan av styrelsen d irtill uisedd person. 13 S Styrelsen f6r forvalta fdreningens egendom genom en av styrelsen utsedd viceviird, vilken sjdilv inte behdver vara medlem i foreningen, eller genom en fristdende fdrvaltningsorganisation. Vicevdrden skall inte vara ordfdrande i styrelsen. 14S Utan fdreningsstammas bemyndigande far styrelsen eller firmatecknare, inte avhdnda foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt. Styrelsen f rr dock inteckna och bel6na sadan egendom eller tomtrtitt. 1) Styrelsen 6ligger 15 S att avge redovisning for forvaltningen av foreningens angelagenheter genom att avldmna 6rsredovisning som skall innehiilla beriittelse om verksamheten under 6ret (forvaltningsberattelse) samt redogorelse for fdreningens intekter och kostnader under 6ret (resultatrtikning) och fdr stallningen vid rakenskaps rrets utg6ng (balansrdkning), att att uppriitta budgei och faststiilla drsavgifter for det kommande rdkenskaps6ret, att minst en gang drligen, innan drsredovisningen avges, besiktiga foreningens hus samt inventera ovriga tillgangar 1) Tillagg enligt Bilaga 1 och i fdrvaltningsberattelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av sarskild betydelse, att minst en manad fore den foreningsstamma, p6 vilken 6rsredovisningen och revisionsberattelsen skallframliiggas, till revisorerna lamna drsredovisningen for det forflutna rdkenskaps6ret samt att att senast en vecka innan ordinarie fdreningsstdmma tillstiilla medlemmarna kopia av drsredovisningen och revisionsberdttelsen. 1 ) 16 S En revisor och en suppleant viiljs av ordinarie foreningsst2imma for tiden intill dess niista ordinarie stdmma h6llits. Revisor Sligger: att verkstalla revision av foreningens Arsredovisning jiimte rdkenskaper och styrelsens forvaltning samt att att senast tv6 veckor fore ordinarie foreningsstdmma framliigga revisionsberattelse. Ftireningsstdmma 1 S Ordinarie foreningsstiimma halls en gang om 6ret vid tidpunkt som framg6r av 4 $. Extra stamma hdlls d6 styrelsen finner sktil till det och skall av styrelsen aven utlysas da detta for uppgivet EindamAl hos styrelsen skriftligen begerts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga rdstberattigade medlemmar. Kallelse till foreningsstamma och andra meddelanden till foreningens medlemmar skall ske genom anslag 6 l impliga platser inom foreningens hus. Kallelse till stiimma skall tydligt ange de erenden som skall forekomma pd stamman. Medlem, som inte bor i foreningens hus, skall skriftligen kallas under uppgiven eller eljest fdr styrelsen kand adress. Kallelse far utfiirdas tidigast fyra veckor fdre stdmma och skall utfiirdas senast tvd veckor fore ordinarie stamma och senast en vecka fore extra st-imma. 1) 1B S Medlem som onskar fa ett irrende behandlat vid stiimma skall skriftligen framstdlla sin begdran hos styrelsen i s6 god tid att arendet kan tas upp i kallelsen till stzimman. 1e s Pd ordinarie foreningsst imma skall fdrekomma foljande arenden a) uppriittande av forteckning over narvarande medlemmar, ombud och bitr iden (rostlangd). b) Val av ordforande vid stdmman.

3 Stadgar ftir BRF Nybodaberget 3(6) c) Val av justeringsmdn. d) Fr rga om kallelse till stamman behdrigen skett. e) F6redragning av styrelsens Arsredovisning. f) Foredragning av revisionsbertittelsen. g) Faststdllande av resultat- och balansrakningen. h) Fr6ga om ansvarsfrihet for styrelsen, i) Frdga om anvandande av uppkommen vinst eller tdickande av forlust. j) Fraga om arvoden k) Val av styrelseledamoter och suppleanter. l) Val av revisor och suppleant. m) Ovriga arenden, vilka angivits i kallelsen. P6 extra stemma skall forekomma endast de drenden, for vilka stamman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma. l) 20s Protokoll vid fdreningsstdmma skall foras av den stemmans ordforande utsett dtirtill. I fr6ga om protokollets inneh6ll gzlller '1. ait rostlangden skall tas in eller biliiggas protokollet, 2. att stammans beslut skall foras in i protokollet samt 3. om omrostning har skett, att resultatet skall anges i protokollet. Protokoll skall forvaras betryggande. Vid stiimma fort protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgangligt for medlemmarna. 21 S Vid foreningsstamma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar har en bostadsratt gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost. Rostberettigad dtr endast den medlem som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen. Bostadsriittshavare f6r uiova sin rostratt genom befullmziktigat ombud som antingen skall vara medlem i foreningen, dikta make, sambo eller niirstdende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall forete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten galler h6gst ett Ar fr6n utfiirdandet. lngen fdr p r grund av fullmakt rosta for mer en en annan rostberdttigad. En medlem kan vid foreningsstamma medfora hdgst ett bitriide som antingen skall vara medlem i fdreningen, make, sambo eller niirstdende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Omrostning vid fdreningsstdmma sker oppet om inte narvarande rostberdttigad pakallar sluten omr6stning. Vid lika rostetal avgors val genom lottning, medan i andra fr rgor den mening gdller som bitriids av ordforanden. De fall - bland annat fr rga om iindring av dessa stadgar - dzir s?lrskild rdstdvervikt erfordras fdr giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, 19 och 23 i bostadsrattslagen (1991:614). 1) UpplAtelse och 6verging av bostadsrdtt 225 Bostadsriitt uppl6ts skriftligen och fer endast uppl6tas 6t medlem i foreningen. UpplAtelsehandlingen skall ange parternas namn, den liigenhet upplatelsen avser, iindam rlet med upplatelsen samt de belopp som skall betalas som insats och rrsavgift. Om upplatelseavgift skall uttas, skall dven den anges. 23S Har bostadsr itt overgatt till ny innehavare, far denne utdva bostadsratten endast om han iir eller antas till medlem i foreningen. En juridisk person som dr medlem i foreningen fdr inte utan samtycke av fdreningens styrelse genom overlstelse forvarva bostadsratt till en bostadsldgenhet. Utan hinder av fdrsta stycket f6r dddsbo efter avliden bostadsrdttshavare ut6va bostadsratten. Efter tre Ar fr6n dodsfallet, f6r fdreningen dock anmana dddsboet att inom sex m6nader visa att bostadsratten ingdrtt i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrattshavarens dod eller att n6gon, som inte f6r vzigras intriide i foreningen, forvdrvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, fdr bostadsr?itten tv rngsforsiiljas f6r dodsboets rdikn ing. Utan hinder av forsta stycket f6r ocksa en juridisk person utova bostadsratten utan att vara medlem i fdreningen, om den juridiska personen har forvarvat bostadsriitten vid exekutiv fdrsiiljning eller vid tvangsforsiiljning och d6 hade pantrzitt i bostadsrditten. Tre Ar efter forv6rvet fdr f6reningen uppmana den juridiska personen att inom sex manader frdn uppmaningen visa att ndrgon som inte far vagras intrade i f6reningen har fdrvdrvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, far bostadsratten tvdngsforstiljas. 24S Den som en bostadsratt har overgatt till far inte vdgras intrzide i foreningen om de villkor som foreskrivs i stadgarna?ir uppfyllda och f6reningen skiiligen bor godta honom som bostadsrattshavare. En juridisk person som har forvtirvat en bostadsrtitt till en bostadsltigenhet far viigras intrdde i fdreningen aven om de i fdrsta stycket angivna f6rutsiittningarna for medlemskap ar uppfyllda. Om en bostadsratt har overg6tt till bostadsrettshavarens make far maken vagras intr ide i foreningen endast d r maken inte uppfyller av fdreningen uppstallt s irskilt stadgevillkor for medlemskap och det skiiligen kan fordras att maken uppfyller sadant villkor. Detsamma gtiller ocks t ndr en bostadsreitt till en bostadsleigenhet overgatt till n6gon annan narstaende person som varaktigt sammanbodde med bostadsr6ttshavaren. 1) Tillagg enligt Bilaga 1

4 Stadgar fdr BRF NYbodaberget 4(6) lfr rga om forvdrv av andel i bostadsriitt Ziger forsta och tredle styckena tilldlmpning endast om bostadsrdtten efter forvarvet innehas av makar eller, om bostadsretten avser bostadslagenhet, av sddana sambor p6 vilka lagen (198:232) om sambors gemensamma hem skall tillempas. 25S Om en bostadsratt overgatt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande fdrviirv och fdrvarvaren inte antagits till medlem, fdr foreningen anmana innehavaren att inom sex m6nader fr6n anmaningen visa att ndgon som inte f6r vdigras intriide i fdreningen, forvarvat bostadsriitten och sokt medlemskap. lakttas inte tid som angetts i anmaningen, f6r bostadsriitten tv6ngsforsdiljas for f6rv irvarens rakning. 26S Ett avtal om overlatelse av bostadsriitt genom kop skall upprtittas skriftligen och skrivas under av siiljaren och k6paren. I avtalet skall den leigenhet som overlatelsen avser samt k6peskillingen anges. Motsvarande skall giilla vid byte eller gdrva. Bestyrkt avskrift av OverlAtelseavtalet skall tillstiillas styrelsen. Avsligelse av bostadsrtitt 2S En bostadsrattshavare f rr avsdrga sig bostadsrdtten tidigast efter tvd rr frdn upplatelsen och dtirigenom bli fri fran sina forpliktelser som bostadsrdttshavare. Avsiigelsen skall gdras skriftligen hos styrelsen. Vid en avsdlgelse 6verg6r bostadsratten till foreningen vid det manadsskifte som intrtiffar nermast efter tre mdnader fran avsdgelsen eller vid det senare manadsskifte som angetts i denna. Bostadsrlittshavarens ratti gheter och skyldigheter 28S Bostadsr?ittshavaren skall pa egen bekostnad till det inre h6lla lagenheten jeimte tillh6rande utrymmen i gott skick. Detta galler aven marken, om sadan ingar i uppldtelsen. Till liigenhetens inre rdknas:. rummens vaggar, golv och tak samt underliggande ' fuktisolerandeskikt,. inredning och utrustning i kok, badrum och ovriga. utrymmen i liigenheten s rsom ledningar och ovriga. installationer for vatten, avlopp, varme, gas, ventilation. och el till de delar dessa befinner sig inne i ltigenheten. och inte dr stamledningar,. glas och bagar i lzlgenhetens ytter- och innanfonster,. lagenhetens ytter- och innerdorrar samt ' svagstrdmsanlaggningar. Bostadsrilttshavaren svarar dock inte for malning av yttersidorna av ytterfonster och ytterddrrar och inte heller for annat underhdrll 2in m rlning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar fr6n stamledningar for avlopp, varme, gas, elektricitet, vatten, rdkg6ngar och ventilation som foreningen f6rsett lagenheten med' Bostadsriittshavaren svarar for reparation p r grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom eget vallande eller genom vardsloshet elter forsummelse av ndgon som hor till hans hushall eller som g istar honom eller nagon annan som han inrymt i lagenheten eller som diir utfor arbete for hans riikning. lfr rga om brandskada som bostadsrattshavaren sjiilv inte v rllat giiller vad som sagts nu endast om bostadsriittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Fjiirde stycket forsta meningen galler i tilliimpliga delar om det finns ohyra i lagenheten. 2es Bostadsriittshavaren f6r inte gora nagon viisentlig forirndring i liigenheten utan tillstend av styrelsen. Pa mark som ing6r i upplatelsen samt pd eller i anslutning till lagenhetens utsida f6r bostadsrattshavaren utf6ra eller uppsatta arrangemang av permanent natur endast om sa sker i enlighet med styrelsens anvisningar eller efter styrelsens godkdnnande. 30s Bostadsriittshavaren ar skyldig att ner han anviinder liigenheten iaktta allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanfdr huset. Han skall ratta sig efter de siirskilda regler som fdreningen i overensstammelse med ortens sed meddelar. Bostadsrattshavaren skall halla noggrann tillsyn over att detta ocksdr iakttas av dem han svarar for enligt 28 fjdrde stycket. Gods som enligt vad bosiadsrattshavaren vet ar eller med skiil kan misstdnkas vara behiiftat med ohyra f6r inte foras in i ltigenheten. 31 S Foretradare for bostadsrattsforeningen har reltt att fdr komma in i lzigenheten n ir det behdvs f6r tillsyn eller for att utfdra arbete som foreningen svarar for. Nar bostadsratien skall tv6ngsforsiiljas ar bostadsrditshavaren skyldig att lata lagenheten visas pa liimplig tid. F0reningen skall se till att bostadsraitshavaren inte drabbas av storre olagenhet an n6dviindigt. 32S En bostadsrzittshavare f rr uppldta hela sin liigenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Samtycke beh6vs dock inte, 'l. om en bostadsriitt har forvdrvats vid exekutiv fors?iljning eller tv rngsforsiiljning av en juridisk person som hade pantratt i bostadsriitten och som inte antagits till medlem i foreningen, eller

5 Stadgar for BRF Nybodaberget s(6) 2. om ltigenheten ar avsedd f6r permanentboende och bostadsriitten till ldgenheten innehas av en kommun eller ett landsting. Styrelsen skall genast underrdttas om en upplatelse enligt andra stycket. Vagrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsuppl6telse, far bostadsrdttshavaren 6ndA uppl rta hela sin liigenhet i andra hand, om han under viss tid inte har tillfalle att anvanda ldigenheten och hyresndmnden liimnar tillstsnd till upplatelsen. Sidant tillst6nd skall ldmnas, om bostadsreittshavaren har beaktansvdrda skal for upplatelsen och f6reningen inte har befogad anledning att vdgra samtycke. Ett tillst6nd kan begrdnsas till en viss tid och forenas med villkor. 33S Bostadsriittshavaren far inte anvdnda ldgenheten for n6got annat dndamal iin det avsedda. Foreningen f6r dock endast Aberopa avvikelse som ar av avsevdrd betydelse for foreningen eller nagon annan medlem i fdreningen. Bostadsrdttshavaren f6r inte inrymma utomstaende personer i ldgenheten, om det kan medfora men for foreningen eller nagon annan medlem i fdreningen. 35S Nyttjanderdtten till en ltigenhet som innehas med bostadsrdtt och som tilltriitts ar fdrverkad och foreningen saledes berdttigad att saga upp bostadsrattshavaren till awlyttning: 1. om bostadsrdttshavaren drdjer med att betala insats eller uppldtelseavgift utdver tv6 veckor frdn det att foreningen efter forfallodagen anmanat honom att fullgora sin betalningsskyld ighet eller om bostadsrattshavaren dr6jer med att betala 6rsavgift utover en vecka efter fdrfallodagen, 8. om liigenheten helt eller till vdsentlig del anvdnds for ndringsverksamhet eller diirmed likartad verksamhet, vilken utgor eller i vilken till inte oviisentlig del ing6r brottsligt f0rfarande, eller fdr tillfalliga sexuella forbindelser mot ersettning. Nyttjandertitten ar inte fdrverkad, om det som ligger bostadsrdttshavaren till last 6r av ringa betydelse. uppsdgning pa grund av fdrhallande som avses i forsta stycket 2,3 eller 5- far ske endast om bostadsrattshavaren later bli att efter tillsiigelse vidta rettelse utan drdjsmal. lfrdga om en bostadslagenhet far uppsiigning pd grund av f6rhallande som avses i fdrsta stycket 2 inte heller ske om bostadsriittshavaren efter tillsdgelse utan drojsm6l ansoker om tillstand till uppl rtelsen och f6r ansokan beviljad. Om foreningen sager upp bostadsrilttshavaren till avflyttning, har foreningen ratt till ersdttning for skada. 6vriga bestammelser 36S Vid foreningens upplosning skall forfaras enligt 9 kap 29 $ bostadsrdttslagen (1 991 :614). Beh6llna tillgangar skall f0rdelas mellan bostadsrattshavarna efter ldgenheternas insatser. 3S Utover dessa stadgar galler for f6reningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrettslagen (1991:614) och andra tilldmpliga lagar. 2. J. 4. om bostadsrdttshavaren utan behovligt samtycke eller tillstind upplater ldgenheten i andra hand, om l?igenheten anvands i strid med 33 eller 34 $$. om bostadsrattshavaren eller den som ldgenheten upplatits till i andra hand, genom vdrrdsl6shet?ir v6llande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsrattshavaren genom att inte utan oskdligt drojsm6l underrdtta styrelsen om att det finns ohyra i liigenheten bidrar till att ohyran sprids i huset, om ldgenheten pa annat satt vanvirdas eller om bostadsriittshavaren eller den som liigenheten upplatits till i andra hand 6sidosdtter nagot av vad som enligt 30 skall iakttas vid ldgenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf 6ligger en bostadsrdttshavare, om bostadsrdttshavaren inte ldmnar tilltrdde till l?igenheten enligt 31 $ och han inte kan visa en giltig ursilkt for detta,. om bostadsrdttshavaren inte fullgdr annan honom Avilande skyldighet och det maste anses vara av synnerlig vikt for foreningen att skyld ig heten fullgores,

6 Stadgarfdr BRF Nybodaberget 6(6) Bilaga 1 Tilliigg till stadgar fiir Bostadsriittsfiireningen Nybodaberget Foreningen avser att traffa ar,tal om Bostadsrlittsgaranti med Skanska Sverige AB, nedan kallat Skanska, vilket foranleder tillagg till stadgar enligt foljande. Til6$ Skanska dger fi.lt, att efter forvdrv av bostadsr2itt enligt Bostadsriittsgarantin, bli antagen som medlem i foreningen. Tilr 10 $ Skanska skall kunna utciva insyn i ftireningens verksamhet genom av Skanska utsedd rapportdr. Rapporloren skall taga del av styrelsens forvaltning och Ziger rdtt att niirvara vid fdreningsstdmmor, styrelsesammantriiden och besiktningar. Vid styrelsesammantrliden och fdreningsstimmor Ziger rapportdren raitt attvdcka fdrslag och fi sin mening antecknad i protokoll. Skanskas insyn skall utdvas under sju Ar frin dagen for entreprenadens godkzinnande vid slutbesiktning av respektive liigenhet i foreningens fastighet. Tilr 14 $ Styrelsen skall understiilla Skanska intecknings- och/eller belaningsbrende fdr godkbnnande. Tilr ls $ Det Aligger styrelsen att dels upprbtta och fortldpande revidera siirskild plan for foreningens intiikter och kostnader for den tid Bostadsriittsgarantin g2i11er, dels underrzitta Skanskas rapportor om varje ilgard av betydelse for foreningen ekonomi eller for Skanska, vari ingir att tillhandah6lla hlirfor erforderligt material. Till 1 $ Skanskas rapportcir skall skriftligen kallas till ftireningsstbmma. Til19$ Pi ordinarie foreningsstdmma skall bland dvriga iirenden upptagas en ptrnkt for Skanskas rapporldr och fcireningens forhallande till Skanska. Tiil 21 $ Beslut rdrande stadgebndring under den tid bostadsriittsgarantin giiller skall godkiinnas av Skanska f6r att iiga giltighet. (,. \ \-\c-p p) =; ftuon- Ano*rtAD 6OSZZ

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer