betongelement, medan återstodenutförs i blågrå Nordisol-plåtfrån NJA. På bilden ses även de utdragnatraversbanornaoch de höga portgejdrarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "betongelement, medan återstodenutförs i blågrå Nordisol-plåtfrån NJA. På bilden ses även de utdragnatraversbanornaoch de höga portgejdrarna."

Transkript

1 Anläggningsarbetena gar programenligt o Utbyggnaden av svetsha^llenpå Sörvik fortskrider helt programenligt och i rask takt. Bottenplattan med den diagonalt lagda gallerplanen var ju färdiga redan före semestern, och nu är även stålkonstruktionerna till väggar och tak resta. Takplåten är lagd, och för närvarande pågår isoleringsarbeten. Väggbeklädnaden har påbörjats. Den består till drygt manshöjd av betongelement, som inte bara är prydliga att se på utan även tillräckligt tåliga att stoppa för stötar och annan omild behandling. Äterstoden av väggbeklädnaden kommer att utföras i blågrå Nordisol-plåt från NJA, som bör stå vackert i färg med betongelementen. Traversbanorna är förläneda så att de sträcker sig 25 meter utanför själva t Utbyggnadenav svetshallenpå Sörvik fortskriderraskt. Stålkonstruktionerna är helt klara, o-chtakplåten lagd. Väggbeklädnadenhar påbörjats- den består till dryg manshöjdav prydliga tå1igaoch betongelement, medan återstodenutförs i blågrå Nordisol-plåtfrån NJA. På bilden ses även de utdragnatraversbanornaoch de höga portgejdrarna. svetshallen. Där kommer i januari nästa år en 20 tons travers som komplement till de tidigare befintliga traverserna, Ett iögonfallande blickfång är de två höga portgejdrarna för manövrering av den stora nya porten. Denna blir 35 meter bred och delad i två delar på höjden. Den undre, inre belägna hålvan kommer att gä dubbelt så snabbt Aven arbetenapå bädd lll fortskriderplanenligt.den övre delen är färdig, och där pågår som bäst byggandetav nyb. 242 för Athel Line. På den nedre delen återstår inemot 100 meter, som alltså skall vara klara till 242:ans sjösättning i början av mars nästa år. som den övre, yttre halvan när porten öppnas för fullt. f anslutning till utbyggnaden pågår även markarbeten för nya tillfartsvägar. I december kommer en svängport till staketinhägnaden att ersätta det nuvarande provisoriet. Även utbyggnaden av bädd III löper helt enligt programmet. Av bäddens övre del är ca 160 meter fårdiga, och där pågår som bäst byggandet av nyb. 242 för Athel Line. Av den nedre delen återstår inemot 100 meter, som skall vara klara till sjösättningen av nyb. 242 i början av mars nästa år. I samband med ombyggnaden kommer bäddäcket att sänkas,så att arbetshöjden blir minst 170 centimeter - nåeot som säkerligennoteras med tacksamhet av bland andra slädbyggarna. Ett nytt, 16 meter långt mittparti byggs till bäddporten, sorn förlängs i dockan på Sörvik. Porten beräknas vara klar vid årsskiftet. Omklädningsrummen blir färdiga för successivinflyttning under december. De återställs i ursprungligt skick med undantag för det översta rummet, som är överflödigt. En ny 100-tons bäddkran kommer att levereras från MAGUE i Lissabon omkring den 1 juli nästa år. Den monteras under semestern och placeras på kranbana C, öster om bädd III. O a

2 : F N D E RNA F RAN FO R E T A G S N A M läget på fraktmarknaden, som U D D E V A LLAVARVETmänna blivit ännu hårdare än vad som redovisades vid föregående nämndsammanträde. Redarna har betydande svårigheter, och särskilt då de som inte har sina nybyggen bortfraktade på hyggliga villkor. Tankmarknaden förefaller vara något bättre än bulkmarknaden. Produktionsöversikt Nyb. 284, ett tdw bulklasti sin sedvanliga produktionsöversikt fartyg för norsk beställare, }l,ar konvernämnde Gunnar Westerlund inledningsvis, att varvet sedan föregående terats till ett tdw tankfartyg. Vi har även från andra redare fått förnämndsammanträde levererat tankfartyget "Anco Princess" (nyb. 239) på frågan om konvertering av vissa fartyg, men vi har tvingats säga nej på grund tdw till Athel Line Ltd., London. Det är det andra i en serie på sex av den korta återstående tiden till plasysterfartyg till samma rederi. Det tred- nerad leverans. Uddevallavarvet torde je fartyget (nyb. 2a0) i denna serie f. n. ha en utomordentligt väl sammansatt orderportfölj. sjösattes den 22 juni. ProduktionsproOron på valutamarknaden har medgrammet har under perioden inte unfört vissa valutarisker, men utvecklingvildergått några större förändringar, ket innebär full beläggning till och med en på räntesidan förefaller positiv. En följd av årets lönerörelse och de 1,97+. som ingåtts är att vi måste ratioavtal underett Varvet har f.oftfarande nalisera för att möta de ökade kostnaskott på svetsare,vilket medfört mindre justeringar av produktionsprogrammet. derna - ett tänkande som måste gå in De åtgärder som vidtagits för nyrekry- hos alla och envar, betonade Ingvar Trogen. I en tablå redovisade han omtering har resulterat i en ökning av intagningen till verkstadsskolan. En viss kostnadernas storlek per arbetsdag, ardel av svetsarbristen täcks för närva- betstimma, produktivt dagsverk och oroduktiva arbetstimmar och med ett rande genom anlitande av en främmande firma. Denna arbetar på e.ntre- äverskådligt diagram de upparbetade kostnaderna för fartygsnybyggen och prenad enligt gällande föreskrifter. motorer. Han betonade mycket starkt Materialläget för manufakturerade profiler är alltjämt sådant, att vissa vikten av att förkorta genomloppstiderna. En snabbare produktion slår omeproduktionsstörningar inte har kunnat delbart igenom i form av mindre kostundvikas. Ombyggnaden av bädd III går Pro- nader. Av vikt är även att samarbetet gramenligt, och kölsträckningen av nyb. mellan de olika avdelninsarna inom fö242 sker vecka 37. Utbyggnaden av retaget utvecklas. svetshallen på Sörvik löper likaså planenligt. Skärmtaket över profilförrådet VD:s redogörelse på Sörvik är färdigställt. Maskinverkstaden har nio huvudmojohan Schreil redogjorde för ärensom behandlats vid styrelsesamden monär under två torer i order, varav manträdet den 1 september, bland antering. Bearbetningen är därmed fullbelagd till mitten av 7973 och monte- nat vissa investeringar. Frågan om det ringen fram till januari Arbetena nya kontoret har uppskjutits så länge, att den trots de stora kostnaderna nu med förstärkningen av motorbädden i lösas. måste maskinverkstaden blev klara under seinvesteringsprogram, som Nuvarande komoch Nybyggena mestern. drar en kostnad av över 30 mkr, tar för mer att förses med en 7 -cyl. huvudmotor av B & W:s nya typ K90GF ut- närvarande hela vårt investeringsutvecklande ehk vid 114 varv per rymme i anspråk. Vissa mindre investeringar har dock beslutats, omfattande minut i stället för tidigare 9KB4 utersättningsanskaffning för gaffeltruck vecklande ehk vid samma varvnr 2 (lyftkapacitet 15 ton), anskaffning i pägåenredan kan vi tal. Härigenom de program inplanera den nyaste typen av 100 bockar till 40 tons hydraulvagnssystemet samt förbättring av beav B & W-motorerna. lysningen i gamla plåthallen. Ekonomisk information Johan Schreil redogjorde även iningvar Trogen berörde i sin ekono- gående för det samarbete, som nu startat inom ramen för konsortialavtalet miska information inledningsvis det allföretagsnämnden vid Uddevallavarvet höll sitt tredje ordinarie sammanträde Tör året måndagen den 6 september med Johan Schreil som ordförande' 2 mellan de fyra storvaryen. Den styrande kommitt6n har haft ett sammanträde liksom arbetsutskottet (bestående av VD i de fyra storvarven). Nästa sammanträde med den styrande kommitt6n är utsatt till den 21 oktober, och då sammanträder även för första gången den sk samrådsgruppen.i denna redresenteras Uddevallavarvet av Einar berndtsson och Sven-Erik Petersson med Göran Jonasson resp. Cay Persson som suppleanter. Bedömningsnämndens rapport På förslag av bedörnningsnämnden beslöts att penningbelöning skulle utgå till följande förslagsställare: Pannskötare Sixten Karlsson, kr. 100: -. Sprinklerrör för sotning av panna i värmecentralen. Tidigare spolades pannan med ett munstycke, men genom förslaget förenklas arbetet och kan dessutomutföras snabbare. Karl-Erik Krantz Sixten Karlsson GunnarMattsson Elektriker Gunnar Mattsson, 100: -. Ändring av automatsvetsmaskinernas fogstyrning. Genom en enkel ändring har fogstyrningen förbättrats. Efter ev. reparationer på exempelvis pulverröret behöver fogstyrningen ej på nytt justeras. Brandvakt Karl-Eri.k Krantz, kr. 150: -. Hållare för COz-släckare. HåLllaren är enkel och så konstruerad att den kan hängas på skyddsräcken, gretingar, relingar etc. Släckaren har sin girzna plats, vilket är viktigt ur skyddssynpunkt.

3 '"F Riktare Leif Nilsson och svetsare synpunkt, varvid ökade kostnader får lerker Olsson fick var sitt par skydds- awägas mot beräknade vinster. skor för förslag som inte kunde penvarvets 25-årsjubileum ningbelönas. skall firas utan några större ceremoett av avsynare lohan laidengård inlämnat förslag skall utredas vidare, nier. En sammankomst för samtliga aninnan bedömning sker. Förslaget avser ställda med 25 år vid varvet skall dock ändrad operationsgång vid bearbetning arrangeras fredagen den 3 december. av bränslepumphus. Beträffande Skandiaverkens gjuteri sade Johan Schreil, att vi nu får överväga vilka investeringar som kan vara motiverade för att möta kraven på bättre arbetsmiljö. Enighet råder inom företagsledningen att produktionen måste säkras för att inte äventyra fartygsprogrammet,som omfattar ett stort antal tankbåtar. Säkerhets- och miljöfrågor Metall har hos Varvsindustriföreningen och Arbetarskyddsstyrelsen begärt en översyn av skyddsverksamheten och arbetsmiljön vid varven. Dessa frågor skall behandlas av en kommitt6 beproduktionscheferna vid stående ^v Uddevallavarvet represenresp. varv. teras sålunda har av Gunnar Westerlund. Bedömningsnämndens rapport På förslag av bedömningsnämnden tillerkändes järnupptagare Gunnar tohansson kr. 500: - för ett förslag till igenmurning av manhålslucka i kupolugn med ugnsmassai stället för eldfast tegel vid smältning. Förslaget förenar billigare material med minskad olycksfallsrisk. Diverse frågor Ätskilliga andra frågor diskuterades vid nämndsammanträdet:! Det planerade samarbetet mellan de fyra storvaryen rörande motorproduktionen. Johan Schreil redogjorde för hur utredningen i denna fråga lagts upp och utlovade fortlöpande information om utvecklingen. Detta är dock en fråga på mycket lång sikt, betonade han. f] Samråd med personalorganisationerna beträffande återbesättandet av tjänsten som överingenjör på produktionsavdelningen bör äga rum, hävdade Einar Berndtsson. I Behovet av bättre arbetsmiljö för svetsarna underströks starkt av Gösta Lööw. Det konstaterades att detta är en fråga om avsevärda investeringar. Vid de kommande investeringar, som nu skall planläggas, skall just denna del ägnas speciell uppmärksamhet. Samarbete med alla inom företaget kommer att åga rum, när det gäller varvets fortsatta modernisering.! Frågan om huruvida utifrån inlånade konstruktörer vore att anse sorn "lånefolk" skall klarläggas. n Varvets sångkör hade inkommit med anhållan om anslag för anskaffande av klubbjackor med körens emblem. Arbetsutskottet skall handlägga denna fräga i samband med anslag till övriga föreningar för nästa år. n Från Verkstadsklubben ville man höra företagsledningens principiella inställning till att viss information till klubbens medlemmar finge ske på betald arbetstid. Frågan kommer att noga övervägas men måste, liksom så många andra, bedömas även ur ekonomisk SKANDI AVERKEN Företagsnämnden vid Skandiaverken höll sitt tredje ordinarie sammanträde för året tisdagen den 7 september med Johan Schreil som ordförande. Produktionsöversikt I sin produktionsöversikt meddelade Birger Söderberg bland annat, att man på motorsidan för närvarande har ca hk i order, varav hälften skall levereras till mitten av L972 och återstoden successivtfram till Tyvärr har inga ytterligare order kunnat tecknas under Försäljningsansträngningarna har ökats, men denna fråga har mycket intimt samband med utvecklingen av varvssamarbetet på motorsidan. Reservdelsförsäljningen är tillfredsställande och har ökat i omfattning, allteftersom vi levererat fler motorer. Vi utför även servicearbeten ute i fartygen. Samarbetet med AGA utvecklas tillfredsställande. FörsiiJjningen av kuggväxlar och kopplingar är av relativt liten omfattning. Vi försöker dock följa utvecklingen framförallt i fråga om växlar i kombination med vissa motorer för olika hjälpfunktioner ombord. Beläggningen i gjuteriet är inte tillfredsställande. För närvarande finns ca 500 ton i order att levereras under Liksom många andra gjuterier utnyttjar vi inte hela vår kapacitet för närvarande. Vår avsikt är emellertid att öka ansträngningarna för försäljning av gjutgods. Plåt- och svetsarbeten kan erhållas i full omfattning från ljddevallavarvet, och sysselsättningenär här tryggad för flera år framåt. Sammanfattningwis konstaterade Birger Söderberg, att maskinverkstaden visserligen inte har full beläggning under 1972 för dieselmotorer, men att det bedöms som möjligt att kompensera detta med annan tillverkning. Ingvar Trogen och Johan Schreil lämnade därefter samma översikter som tidigare refererats under varvets företagsnämnd. Axel Nyd6n GunnarJohansson Förrådsarbetare Axel Nydön fick kr. 100: - för ett förslag till emballage för bottnar till behållarepaket. Han tillerkändes även en minnessak för ett förslag till godshantering vid kapbod. Minnessal<er fick åven Karl-Arne Olsson och Soen Kilbrink för förslag som ej kunde penningbelönas. Diverse frågor I John Johansson underströk behovet av modernare lokaler, men i awaktan på ett större investeringsprogram får man inte glömma alla mindre förbättringar som borde kunna göras. Bland angelägna arbeten nämnde han framför allt renseriet. I I närheten av plåtverkstaden behövs ett omklädningsrum. Det ansågs dock inte möjligt att flytta någon av de AMS-baracker som nu provisoriskt skall sättas upp.! Ingvar Trogen väckte förslag om att bilda projektgrupper efter de positiva erfarenheter man fått vid varvet. De olika personalorganisationerna och platsledningen skall diskutera formerna för ett sådant samarbete och under Ingvar Trogens ledning närmare utforoa ma detaljerna. 3

4 i. 52 är vid Skandiaverken Skandiaverkens IngenjörAlvar Johansson, hade siste konstruktörav tvåtaktsmotorer, vid företagetbakomsig 52 års anställning när han den 30 juni i år gick i pension. Skandiaverken grundades 1899 som Lysekils Mekaniska verkstad och kan alltså snart se tillbaka på en 75-årig tillvaro. Ingenjör Äfv-a_r Johar under drygt två tredjedelar av hansson nära håll kunnat föija företagets denna tid på -och skiftande öden. flan känner utveckling Skandiaverkens historia in i minsta detalj, och ur sin rika minnesflora lämnar han några axplock i följande artikel. - Då jag nu slutat min långa anställning vid Skandiaverkens ritkontor, vill jag gärna tillmötesgå en önskan och låmna några minnesbilder från min tid vid företaget. - Jug växte upp under första världskrigets da,gar. Det var en svår tid på många sätt. Spanska sjukan krävde stora offer, och många led brist pä mat eller saknade arbete. För de ungdomar, som ville fortsätta studierna efter folkskolan men saknade pengar, fanns i allmänhet inga andra möjligheter än korrespondensstudier.när jag 1919 började vid Skandiaverken - eller Lysekils Mekaniska Verkstad som det då hette var mina främsta arbetsuppgifter att göra blåkopior. - Den lilla reparationsverkstad,som fiskarpojken Laurentius Laurin från Grundsund startade år 1899, hade vid tiden för min anställning år 1919 vuxit ut till en av de största tillverkarna av tvåtakts tändkulemotorer. Förtjänsten av denna gynnsamma utveckling får tillskrivas en framsynt företagsledning, skickliga yrkesmän och naturliga förutsättningar, som gjorde Skandiaverken till pionjär och föregångare vid motoriseringen av den svenskafiskeflottan. - Redan 1903 inmonterades nämlisen den första Skandiamotorn i en liien fiskebåt, vadbåten "KorPen" av Smögen. Egna kontor fanns i Oslo (dåvarande Kristiania), Göteborg, Stockholm och Sundsvall. - Verkstadens montörer for vida omkring i världen, och man må betänka att för 50 år sedan var en resa med båt till Sydamerika eller med transsibiriska järnvägen via Vladivostok till Japan en invecklad historia jämfört med våra dagars bekväma flygförbindelser. en motor skulle behandlas. Ofta sprang han som en ekorre i det stora balanshjulet och följde till och med runt vid starten. Tätt som oftast såg man honom i färd med att avvårja en hotande eldsvåda av gnistor i det oljedränkta papptaket till provrummet. - Den andre mycket originelle men skickligespecialistenvar ingenjör C. G. Wickman, som kom att betyda mycket för Skandiamotorns utveckling. Bland annat konstruerade han ett nytt spolsystem. Motorerna utvecklades - Motorerna moderniserades åven på andra sätt, och effekterna ökades upp till över 400 hk. Den gamla tändkulan med tillhörande blåslampa försvann och ersattes av en tändkammare med en ring, som snabbt uppvärmdes med elektrisk tändare eller patron vid starten. Förutom spolsystemet tillkom även ett nytt smörjoljesystem m. m. Medeltrycket steg, medan bränsle- och smörjoljeförbrukningen kunde sänkas. Då efterfrågan på dieselmotorerökade, konstruerades även ett flertal typer i 2-taktsutförande med effekter på mellan 3 och 100 hk. - Vid Skandiaverken har även konstruerats och provats en 4-cylindrig 4takts toppventilmotor av dieseltyp på 100 hk vid varv per minut. Denna motor var mycket modern för sin tid, men tillverkningen överläts till en finsk motorfirma. Att Skandiamotorerna varit slitstarka bevisas av att man ännu i dag kan finna motorer från den första tiden i drift. Många motordetaljer "hemmagjorda" - Förutom i fiskebåtar började motorerna att användas i lotsbåtar, livräddningskryssare, nöjesbåtar, livbåtar, färjor, bogserbåtar och fraktfartyg av olika storlek. Även stationära anläggningar och elkraftverk samt vinschar tillverkades. - Samtliga motordetaljer va-r "hemmagjorda" under den första tiden, som till exempel smörjapparater, bränslepumpar och spridare, regulatorer, kolvringar, kopplingar och propelleranordningar. På den tiden fanns inga specialtillverkare av sådana detaljer. - Propelleranordningarna måste anpassastill varje särskild båt, och detta kom att under många år bli min huandra arbetsf örhållanden vudsakliga arbetsuppgift. Vid tillverk- Ijnder mina första år vid verkningen fanns under den första tiden ingöt toleranssystem eller moderna staden var arbetstiden betydligt längre mätverktyg att arbeta med, utan stora än nu. Man höll på till klockan 14 På krav ställdes på arbetarnas yrkesskick- lördagarna, och jag vill minnas att semestein bestod av ett Par dagar vid lighet för att få det hela att passa' Såld över hela värld.en midsommar. Vi arbetade även på helgofta av dessa många minns känd snart blev - Skandiamotorn JuS dagsaftnar, som till exempel hela förunder originella men duktiga yrkesmän för att vara både lättskött och driftsämiddagen på julafton. Men jag tror att inom en specialist och lopp, var årens ker, och såldes i flera tusental exemplar stressandeförr' av agenteröver hela världen. Från 1916 sitt område. Jag vill här endast nämna arbetstakten var mindre med telefoner, vanligt inte så var Det ett par av dem. tillverkades motorn även på licens i och levekunder med kontakterna och Engine USA av Skandia Pacific Oil brev. oftast skedde balanshjulet" rantörer i stora en ekorre Per "Som ameriden i SanFrancisco. Companv - Är 1930 ordnades Pensionsfrågan - Motor-Johan, Johan Johansson, ka.rska tillverkningen kunde i omfång tjänstemännen genom SPP, och för hand hade han och dem. en av var mäta sig med den svenska och omfatskedde anslutnins till SIF. är 1934 hur Han visste kraftstationen. om fartygsmaskiner' större tade framförallt 4

5 ,n Växlande konjunkturer - IJnder den långa tid, som jag var anställd vid Skandiaverken, har företaget givetvis genomgått många växlande konjunkturer. I början av 1920talet inträffade en svår depression, och flertalet anställda blev permitterade och hänvisadestill att arbeta på AK:s vägbygge på sträckan Lysekil-Smedberg för en dagspeng av fem kronor. Jag minns att de fick åka i godsvagnar till och från arbetet, och jag var själv med en tid som pinnpojke på detta vägbygge. Företaget kom i ekonomiska svårigheter och övertogs av Göteborgs Bank. - I början av 1930-talet inträffade en ny nedgångsperiod, och man körde med inskränkt arbetstid i både gjuteri och verkstad. Det annalkande andra världskriget gjorde dock att konjunkturerna svängde igen och efterfrågan på företagetsprodukter ökade. - Kriget och avspärrningen medförde dock nya svårigheter. Oljan tog slut, och motorerna måste omkonstrueras för drift med tjära, sillolja och även gengasnär det gällde färjor. Materialbristen gjorde sig även kännbar, och jag minns att företagsledningen fick göra många resor upp till Stockholm för att utverka licens på några kilo koppar eller tenn. - Men efterfrågan på motorerna var stor, och man blev tvungen ordna kö för alla som väntade på ait få köpa motorer. Att fisket kunde upprätthållas under denna tid var ett livsvillkor för folkförsörjningen, men många båtar gick förlorade med man och allt utanför minspärrarna i Skagerack. - IJnder krigstiden utökades tillverkningsprogrammet med granater och detaljer till stridsvagnar för arm6n. Man gjorde även Penta- och Allis Chalmers-motorer samt en esen konstruktion av tvättmaskin som kallades Centritvag. Bergbolagen övertog Är 1943 övertogs Skandiaverken av Bergbolagen i Lindesberg, som tidigare tillverkat bensinmotorer, dressiner och betongblandare. IJnder denna tid skedde en stor utbyggnad av företagets anläggningar i Lysekil. Sålunda uppfördes den stora maskinhallen och provrummet. 5O-årsjubil6et 1g4g fiiades med mycken pompa och ståt. En högtidlig minnesstund hölls i kyrkan med medaljutdelning av landshövdingen. Allmänheten var inbjuden på visning och kaffe i de nya verkstadslokalerna, och en fest med regementmusikför de anställda och särskilt inbjudna hölls i Societetssalonqen. Vid ett d 9 le.tt -io.l rg.i! rl6:j b. iit r9lioll bl Svarv-areavdelningen i maskinhallenvid Skandiaverken? Ja, men inte som den ser ut i dag utan för mer än 50 år sedan, när Alvar Johanssonbörjade sin anställningvid företagei år ' Underåren tillverkade Skandiaverkenen tvåtaktsmotor typ 13 A om l0 hk vid 1.000varv/minut. Dennamotortogs fram i exemplaroch exporteradös över helavärlden- enbarttill Svdamerika levererades500 motorer.det vai bastanta grejor- motoroch propelleranordning väger tillsammans 300 kg. Det sistaexemplaret i serienfinns att beskådaoå Tekniska Museeti Stockholm, där det representerar en märkligepok i svenskbåtmotortillverkni ng. le inbjöds alla anställda i Lysekil med extratåg till Lirrdesberg för att bese staden och Bergbolagens verkstäder där. Detta besök återgäjdadessenare av de anställda i Lindesberg. z-taktsmotorerna försvinner - Under 1950-talet böriade man övergå till större liskebåtar av ståi, och den mindre fraktfarten fick svårisheter. Detta gjorde att 2-taktsmororärna började bli för små och efterfrågan minskade. När Skandiaverken år 1956 övertogs av Uddevallavarvet, började man tillverka 4-taksmotorer - dels Skandiasegen typ F 35, dels licensbyggen av Götaverkens typ - i effekter upp till 800 hk. Ett flertal av dessainmonterades som huvudmaskineri i fiskebåtar men användes även som hjälpmotorer i större fartyg. - När så staten och Eriksbere år 1963inträdde som ägareav Uddeålavarvet, övergick tillverkningen vid Skandiaverken till att omfatta uteslutande större hjälpmotorer av Burmeister & Wains typ förutom växlar, kopplingar, hydrauliska komponenter och andra arbeten. - Efter alla de skiftande öden, som Skandiaverken genomgått under de gångna åren, vill man nu hoppas att sysselsättningen är tryggad för överskådlig tid framåt till gagn för de anställda och vårt samhälle. eo 5

6 -: "Attorn' på varvsbesök Under oktober och november gör drygt 250 elever från årskurs B vid grundskolorna i Uddevalla och Henån studielesök vid Uddevallavarvet. Besöken är en integrerad del av undervisningen om näringslivet med syfte att konkretisera de teoretiska studierna i klassrummen. De pryoanknutna studiebesoken i årskurs 8 koncentreras till studier av arbetsmiljö, yrken och uppgifter på arbetsplatsen samt på hur företaget fungerar som ett samhälle i miniatyr. Besöken har grundligt förberetts i skolan, dels med hjälp av ett i Varvsindustriföreningens regi utarbetat studiepaket om svensk varvsindustri i allmänhet, dels med ett mera lokalbetonat studiepaket behandlande enbart Uddevallavarvet. I det senare ingår bl. a. lärarehandledning, frågeformulär för eleverna och ett 35-tal färgdiabilder, som exempelvis nedanstående slående illustration av hur snabbt fartyi storlek de senaste två deå:1"åä'j. Elever från Henån inledde raden av varysbesök av grundskolans årskurs 8. Här berättar Jerry Hansson om vad som sker i plåtgården. Lev tdnt Nqnr Dödvikl töngd Brcdd Diup I.I32 ton ton /7.950 ton 228.1fl) ton 58m 203 m 244 m 325 m 9,6 m Em 37m 48m 4,6 m 14m 18n 26m &r I 1948 ffisffi, E= r9s le6e M/5 "Ally Thord6n" T/T "Josefino Thord6n" M/T "Borui" T/T 'Thorhommer" DiuF gåcrd. 1A ll m m m m loltrun$ kubik nf 42.0fi1 mr m3 287.fi10 mr TH AV Efter en flera dagars provtur i höstrusk levereradesden 25 oktober - fem månader före kontrakteratleveransdatum- pä tons dödvikt till Per Loddings Rederi i Oslo. Det är det tredje i en serie på sju fartyg av denna typ, som Uddevallavarvetbygger för norska och svenska beställare. Efter provtur och överlämnande gick "Osthav" till Lisnave-varveti Lissabonför dockning.

7 ' '-F ANCO SCEPTRElevererad Den 1 november levererade Uddevallavarvet tankmotorfartyget "Anco Sceptre" (nyb. 2+0) på tons dödvikt till Athel Line Limited i London. Det är det tredje i en serie på sex fartyg av denna typ, som varvet Bygger för denna beställare, och det är avsett för transport av olja, melass och kemikalier. Lastutrymmet är indelat i 36 tankar, carav 17 är specialbehandlade för transport av melais. Under centertankarna finns dubbelbotten som skydd vid förande av farliga laster. Propellermaskineriet består av en UV-byggd B & W dieselmotor typ 77+VT2BF utvecklande ahk vid 119 varv per minut. Hjälpmaskineriet består av tre 6-cyl. B & W dieselmotorer typ 6T23HH av Skandiaverkens tillverkning. "... över ån efter vatten" Som en kuriositet kan nämnas att "Anco Sceptre" på sin jungfruresa bokstavligt talat gick "över ån efter vatten". Första destinationshamnenvar nämligen Southampton i England, där fartyget tog in full last av dricksvatten för vidarebefordran till engelsk-kontrollerade Gibraltar. Från spansk sida betraktar man den engelska närvaron i Gibraltar som intrång, och efter en del bråk "pä pappersplanet" avstängde spanjorerna 1968 Gibraltar från all kommunikation med fastlandet, vilket bl. a. drabbade vattentillförseln! Och när regnvattnet i klippfästningens väldiga resewoarer sinar, måste man tillgripa fartygstransporter för att trygga vattenförsörjningen för de invänarna i Gibraltar. co Frånkorpen Schack Schackentusiasterna vid Uddevalla\-an-et och Helsingörs Vrerft i Danmark har under årens lopp byggt upp en fin tradition. Varje höst möts man nämligen för att ta en vänskaplig dust över rutbrddet. I år kunde man fira l0-årsjubileum för dessa träffar. Det r-ar L-\-IK som stod för värdskapet vid denna match, som speladespå Emaus och som vanns av UVIK med 7-4. Efter matchen spelades en blixtturnering med 36 deltagare, och där tog U\-IK:s Erik Svensson hem sesern. Som vanligt avslutades träffen med tal, gemytlig samvaro och dans. Bågskytte UVIK:s bågskyttesektionstod i år som arrangör för Västsvenska varvsmästerskapen. Tävlingen var förlagd till Kärranäs och blev därmed dån första korptävling som arrangerats på det nya fritidsområdet. Individuellt segrade Karl Johansson, Kockums, följd av N.-E. Hatldin, Götaverken, medan de fyra följande platserna belades av UVIK-are, nämligen Herbert Raupach, Franz Zehetbauer, Sigvard Bengtson och Allan Svensson. Lagsegern bärgades därmed av UVIK (2.620 p.) med Kockums och Götaverken på andra resp. tredje plats. (2.521 resp p.) Fotboll Ahlsell & Ågrens 7:alag, som spelar i göteborgskorpens1:a klass,utmanade nyligen varyets inköpsavdelning på en vänskapsmatch. Våra inköpare - med ett par, tre förstärkningar från andra avdelningar - kämpade heroiskt och noterade oavgjort 1-1 efter en spännande match. O o

8 F Pension ärer Utnämningar Följande medarbetare vid Uddevallavarvet har de senaste.månadernaavgått med pension: Följande utnämningar, gällande från och med den 1 januari 1972, har gjorts vid Uddevallavarvet: Till produktionsdirektör efter direktör Gunnar Westerlund med ansvar för konstruktionsavproduktionsavdelning, delning, serviceavdelning och anläggningsavdelning har utnämnts nuvarande chefen för projektavdelningen, överingenjör Erik Simonsson. Grovarbetare Sigfrid Johannesson 23j Reservdelsman Sven Johansson riä.9 i:!si,in,.: :& Fr. o. m. den 31 januari 7972 gäller följande nya arbetstidervid Uddevallavarvet för arbetare, arbetsledare och tjänstemän med verkstadstid (dagtid) : Måndag-Fredag kl samt kl För tvåskift gäller fr. o. m. samma dag följande tider: Skift I: kl samt kl Skift II: kl samt kl r.52. Tjänstemän med kontorstid har samma arbetstider som under innevarande är. För samtliga anställda gäller att alla iördaear under hela 1972 är arbetsfria fiksoå fredag 7 jan:uari, fredag 12 rnaj, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Direktör Erik Simonsson 7,t "n,l :gr.ir.:::= "5tr;; $f;.,9 Arbetstider för t å)tite!:!#n,::{s:,ii; Inredningssnickare Kontorist Bertil lsaksson Gunnar Olausson ', Längare Torvald Modin 13. r Till överingenjör och chef för projektavdelningen har utnämnts nuvarande chefen för projektkontoret, civilingenjör Stig Bystedt. Civilingenjör Oraar ToresÅog blir ansvarig för projektkontoret. Chefen för offertavdelningen, civilingenjör Said Baunge har utnämnts till överingenjör. Till överingenjör och chef för produktionsavdelningenmed undantag av maskinverkstadenhar utnämnts nuvarande chefen förproduktionsplaneringen, civilingen jör Lars-Åke Olofsson. Maskinverkstaden under ingenjör Sven Johanssonsledning kommer tillsvidare att lyda direkt under direktör Erik Simonsson. Vi gratulerar 60 år U ddeuallauaruet Plåtsorterare Helge Jansson Förman Berndt Jansson Långare Karl Nilsson Instruktör Valter Knopp 50 år U ddeuallauaraet Reparatör Holger Johansson Inköpare Bror Andersson PlåtslagareHolgerSamuelsson Plåtsorterare Gustav Nilsson Längare Kåre Nilsen l+.i1 +.I Förman Em il Her m ans en \'ARr'ET OGH r't personaltidning Uddevallavarvets : Ansvarigutgivare:JohanSchreil rl t:': Brandvakt Oskar Karlsson r2 25.r2 29.r2 Redaktör:Nils-GustavOlsson Arne Berver, GusRedaktionskommitt6: tav Henningsson, Lars-Äke Olofsson, Sven-Erik Petersson, Ingvar Ingelshed (Skandiaverken) Spånoragare Gustav Wahlquist Kassörska Anna Egermark 't l 0.71 Förman Sven Bruhn Denna tidning är avsedd för intern information. Eftertryck är tillåtet endast efter medgivandefrån redaktionen. 7I816 BARNEVIKU_A

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt The true story of Stored Force by O. Tedenstig 2007 Abstrakt Stored Force är ett begrepp som myntades på FACIT i samband med marknadsföring och reklam för de populära kontors- och industriskrivarna 4540-44.

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-08-16 215 Motion om klimatskydd för hemtjänstens bilar. (AU 212) Dnr KS 2011-96 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt.

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. HERKULES motorn x 3 En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. När man vid Sandbäckens Verkstäder i Katrineholm började tillverka sin liggande 4 takts motor benämnd Herkules motor var man

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Peter Kaxling, Bertil Kvillfors, Lars Akerll.Did och. Kjell Ödman. Trygg.

Peter Kaxling, Bertil Kvillfors, Lars Akerll.Did och. Kjell Ödman. Trygg. FOTOKOPIA Protokoll, fört vid förhanclingax raellan Göteborgs H.mmarbetskontor och G1teborgs Hamnarbetarefackförening å hanmarbctskontoret den 2 december 1971. N ä r v a r an d e: För Götebo:rgs Harr.narbetskontor:

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida 1995-02-03,02-13 1.( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2015-09-14 Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO Mål nr fi löo //5 i Stämningsansökan Kärande: OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010. Sammanträdesprotokoll nr 3 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010. Beslutande: Lars Svensson, ordf. Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1 STYRELSEN 2005-03-16 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Onsdag 16 mars 2005, klockan 13.15-16.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven PROMEMORIA Till: Från: Göran Forssén och Mikael Persson, Svenska Bussbranschföreningens Riksförbund ( BR ) Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Christian Martinsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / FäRjEStAd Bk center. två ARENoR. många möjligheter.

EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / FäRjEStAd Bk center. två ARENoR. många möjligheter. EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / färjestad bk center. två arenor. många möjligheter. KONFERENS har vi alltid fått ett bra bemötande, utomordentligt fina lokaler för sammankomsten, bra mat och betjäning

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunfullmäktige 2008-02-25 41 98 Kommunstyrelsen 2008-02-11 50 126 Arbets- och personalutskottet 2008-02-11 29 83 Dnr 08.99-02 febkf15 Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Deltagarinformation 2 Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Målet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till arbete och/eller bli motiverad

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer