betongelement, medan återstodenutförs i blågrå Nordisol-plåtfrån NJA. På bilden ses även de utdragnatraversbanornaoch de höga portgejdrarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "betongelement, medan återstodenutförs i blågrå Nordisol-plåtfrån NJA. På bilden ses även de utdragnatraversbanornaoch de höga portgejdrarna."

Transkript

1 Anläggningsarbetena gar programenligt o Utbyggnaden av svetsha^llenpå Sörvik fortskrider helt programenligt och i rask takt. Bottenplattan med den diagonalt lagda gallerplanen var ju färdiga redan före semestern, och nu är även stålkonstruktionerna till väggar och tak resta. Takplåten är lagd, och för närvarande pågår isoleringsarbeten. Väggbeklädnaden har påbörjats. Den består till drygt manshöjd av betongelement, som inte bara är prydliga att se på utan även tillräckligt tåliga att stoppa för stötar och annan omild behandling. Äterstoden av väggbeklädnaden kommer att utföras i blågrå Nordisol-plåt från NJA, som bör stå vackert i färg med betongelementen. Traversbanorna är förläneda så att de sträcker sig 25 meter utanför själva t Utbyggnadenav svetshallenpå Sörvik fortskriderraskt. Stålkonstruktionerna är helt klara, o-chtakplåten lagd. Väggbeklädnadenhar påbörjats- den består till dryg manshöjdav prydliga tå1igaoch betongelement, medan återstodenutförs i blågrå Nordisol-plåtfrån NJA. På bilden ses även de utdragnatraversbanornaoch de höga portgejdrarna. svetshallen. Där kommer i januari nästa år en 20 tons travers som komplement till de tidigare befintliga traverserna, Ett iögonfallande blickfång är de två höga portgejdrarna för manövrering av den stora nya porten. Denna blir 35 meter bred och delad i två delar på höjden. Den undre, inre belägna hålvan kommer att gä dubbelt så snabbt Aven arbetenapå bädd lll fortskriderplanenligt.den övre delen är färdig, och där pågår som bäst byggandetav nyb. 242 för Athel Line. På den nedre delen återstår inemot 100 meter, som alltså skall vara klara till 242:ans sjösättning i början av mars nästa år. som den övre, yttre halvan när porten öppnas för fullt. f anslutning till utbyggnaden pågår även markarbeten för nya tillfartsvägar. I december kommer en svängport till staketinhägnaden att ersätta det nuvarande provisoriet. Även utbyggnaden av bädd III löper helt enligt programmet. Av bäddens övre del är ca 160 meter fårdiga, och där pågår som bäst byggandet av nyb. 242 för Athel Line. Av den nedre delen återstår inemot 100 meter, som skall vara klara till sjösättningen av nyb. 242 i början av mars nästa år. I samband med ombyggnaden kommer bäddäcket att sänkas,så att arbetshöjden blir minst 170 centimeter - nåeot som säkerligennoteras med tacksamhet av bland andra slädbyggarna. Ett nytt, 16 meter långt mittparti byggs till bäddporten, sorn förlängs i dockan på Sörvik. Porten beräknas vara klar vid årsskiftet. Omklädningsrummen blir färdiga för successivinflyttning under december. De återställs i ursprungligt skick med undantag för det översta rummet, som är överflödigt. En ny 100-tons bäddkran kommer att levereras från MAGUE i Lissabon omkring den 1 juli nästa år. Den monteras under semestern och placeras på kranbana C, öster om bädd III. O a

2 : F N D E RNA F RAN FO R E T A G S N A M läget på fraktmarknaden, som U D D E V A LLAVARVETmänna blivit ännu hårdare än vad som redovisades vid föregående nämndsammanträde. Redarna har betydande svårigheter, och särskilt då de som inte har sina nybyggen bortfraktade på hyggliga villkor. Tankmarknaden förefaller vara något bättre än bulkmarknaden. Produktionsöversikt Nyb. 284, ett tdw bulklasti sin sedvanliga produktionsöversikt fartyg för norsk beställare, }l,ar konvernämnde Gunnar Westerlund inledningsvis, att varvet sedan föregående terats till ett tdw tankfartyg. Vi har även från andra redare fått förnämndsammanträde levererat tankfartyget "Anco Princess" (nyb. 239) på frågan om konvertering av vissa fartyg, men vi har tvingats säga nej på grund tdw till Athel Line Ltd., London. Det är det andra i en serie på sex av den korta återstående tiden till plasysterfartyg till samma rederi. Det tred- nerad leverans. Uddevallavarvet torde je fartyget (nyb. 2a0) i denna serie f. n. ha en utomordentligt väl sammansatt orderportfölj. sjösattes den 22 juni. ProduktionsproOron på valutamarknaden har medgrammet har under perioden inte unfört vissa valutarisker, men utvecklingvildergått några större förändringar, ket innebär full beläggning till och med en på räntesidan förefaller positiv. En följd av årets lönerörelse och de 1,97+. som ingåtts är att vi måste ratioavtal underett Varvet har f.oftfarande nalisera för att möta de ökade kostnaskott på svetsare,vilket medfört mindre justeringar av produktionsprogrammet. derna - ett tänkande som måste gå in De åtgärder som vidtagits för nyrekry- hos alla och envar, betonade Ingvar Trogen. I en tablå redovisade han omtering har resulterat i en ökning av intagningen till verkstadsskolan. En viss kostnadernas storlek per arbetsdag, ardel av svetsarbristen täcks för närva- betstimma, produktivt dagsverk och oroduktiva arbetstimmar och med ett rande genom anlitande av en främmande firma. Denna arbetar på e.ntre- äverskådligt diagram de upparbetade kostnaderna för fartygsnybyggen och prenad enligt gällande föreskrifter. motorer. Han betonade mycket starkt Materialläget för manufakturerade profiler är alltjämt sådant, att vissa vikten av att förkorta genomloppstiderna. En snabbare produktion slår omeproduktionsstörningar inte har kunnat delbart igenom i form av mindre kostundvikas. Ombyggnaden av bädd III går Pro- nader. Av vikt är även att samarbetet gramenligt, och kölsträckningen av nyb. mellan de olika avdelninsarna inom fö242 sker vecka 37. Utbyggnaden av retaget utvecklas. svetshallen på Sörvik löper likaså planenligt. Skärmtaket över profilförrådet VD:s redogörelse på Sörvik är färdigställt. Maskinverkstaden har nio huvudmojohan Schreil redogjorde för ärensom behandlats vid styrelsesamden monär under två torer i order, varav manträdet den 1 september, bland antering. Bearbetningen är därmed fullbelagd till mitten av 7973 och monte- nat vissa investeringar. Frågan om det ringen fram till januari Arbetena nya kontoret har uppskjutits så länge, att den trots de stora kostnaderna nu med förstärkningen av motorbädden i lösas. måste maskinverkstaden blev klara under seinvesteringsprogram, som Nuvarande komoch Nybyggena mestern. drar en kostnad av över 30 mkr, tar för mer att förses med en 7 -cyl. huvudmotor av B & W:s nya typ K90GF ut- närvarande hela vårt investeringsutvecklande ehk vid 114 varv per rymme i anspråk. Vissa mindre investeringar har dock beslutats, omfattande minut i stället för tidigare 9KB4 utersättningsanskaffning för gaffeltruck vecklande ehk vid samma varvnr 2 (lyftkapacitet 15 ton), anskaffning i pägåenredan kan vi tal. Härigenom de program inplanera den nyaste typen av 100 bockar till 40 tons hydraulvagnssystemet samt förbättring av beav B & W-motorerna. lysningen i gamla plåthallen. Ekonomisk information Johan Schreil redogjorde även iningvar Trogen berörde i sin ekono- gående för det samarbete, som nu startat inom ramen för konsortialavtalet miska information inledningsvis det allföretagsnämnden vid Uddevallavarvet höll sitt tredje ordinarie sammanträde Tör året måndagen den 6 september med Johan Schreil som ordförande' 2 mellan de fyra storvaryen. Den styrande kommitt6n har haft ett sammanträde liksom arbetsutskottet (bestående av VD i de fyra storvarven). Nästa sammanträde med den styrande kommitt6n är utsatt till den 21 oktober, och då sammanträder även för första gången den sk samrådsgruppen.i denna redresenteras Uddevallavarvet av Einar berndtsson och Sven-Erik Petersson med Göran Jonasson resp. Cay Persson som suppleanter. Bedömningsnämndens rapport På förslag av bedörnningsnämnden beslöts att penningbelöning skulle utgå till följande förslagsställare: Pannskötare Sixten Karlsson, kr. 100: -. Sprinklerrör för sotning av panna i värmecentralen. Tidigare spolades pannan med ett munstycke, men genom förslaget förenklas arbetet och kan dessutomutföras snabbare. Karl-Erik Krantz Sixten Karlsson GunnarMattsson Elektriker Gunnar Mattsson, 100: -. Ändring av automatsvetsmaskinernas fogstyrning. Genom en enkel ändring har fogstyrningen förbättrats. Efter ev. reparationer på exempelvis pulverröret behöver fogstyrningen ej på nytt justeras. Brandvakt Karl-Eri.k Krantz, kr. 150: -. Hållare för COz-släckare. HåLllaren är enkel och så konstruerad att den kan hängas på skyddsräcken, gretingar, relingar etc. Släckaren har sin girzna plats, vilket är viktigt ur skyddssynpunkt.

3 '"F Riktare Leif Nilsson och svetsare synpunkt, varvid ökade kostnader får lerker Olsson fick var sitt par skydds- awägas mot beräknade vinster. skor för förslag som inte kunde penvarvets 25-årsjubileum ningbelönas. skall firas utan några större ceremoett av avsynare lohan laidengård inlämnat förslag skall utredas vidare, nier. En sammankomst för samtliga aninnan bedömning sker. Förslaget avser ställda med 25 år vid varvet skall dock ändrad operationsgång vid bearbetning arrangeras fredagen den 3 december. av bränslepumphus. Beträffande Skandiaverkens gjuteri sade Johan Schreil, att vi nu får överväga vilka investeringar som kan vara motiverade för att möta kraven på bättre arbetsmiljö. Enighet råder inom företagsledningen att produktionen måste säkras för att inte äventyra fartygsprogrammet,som omfattar ett stort antal tankbåtar. Säkerhets- och miljöfrågor Metall har hos Varvsindustriföreningen och Arbetarskyddsstyrelsen begärt en översyn av skyddsverksamheten och arbetsmiljön vid varven. Dessa frågor skall behandlas av en kommitt6 beproduktionscheferna vid stående ^v Uddevallavarvet represenresp. varv. teras sålunda har av Gunnar Westerlund. Bedömningsnämndens rapport På förslag av bedömningsnämnden tillerkändes järnupptagare Gunnar tohansson kr. 500: - för ett förslag till igenmurning av manhålslucka i kupolugn med ugnsmassai stället för eldfast tegel vid smältning. Förslaget förenar billigare material med minskad olycksfallsrisk. Diverse frågor Ätskilliga andra frågor diskuterades vid nämndsammanträdet:! Det planerade samarbetet mellan de fyra storvaryen rörande motorproduktionen. Johan Schreil redogjorde för hur utredningen i denna fråga lagts upp och utlovade fortlöpande information om utvecklingen. Detta är dock en fråga på mycket lång sikt, betonade han. f] Samråd med personalorganisationerna beträffande återbesättandet av tjänsten som överingenjör på produktionsavdelningen bör äga rum, hävdade Einar Berndtsson. I Behovet av bättre arbetsmiljö för svetsarna underströks starkt av Gösta Lööw. Det konstaterades att detta är en fråga om avsevärda investeringar. Vid de kommande investeringar, som nu skall planläggas, skall just denna del ägnas speciell uppmärksamhet. Samarbete med alla inom företaget kommer att åga rum, när det gäller varvets fortsatta modernisering.! Frågan om huruvida utifrån inlånade konstruktörer vore att anse sorn "lånefolk" skall klarläggas. n Varvets sångkör hade inkommit med anhållan om anslag för anskaffande av klubbjackor med körens emblem. Arbetsutskottet skall handlägga denna fräga i samband med anslag till övriga föreningar för nästa år. n Från Verkstadsklubben ville man höra företagsledningens principiella inställning till att viss information till klubbens medlemmar finge ske på betald arbetstid. Frågan kommer att noga övervägas men måste, liksom så många andra, bedömas även ur ekonomisk SKANDI AVERKEN Företagsnämnden vid Skandiaverken höll sitt tredje ordinarie sammanträde för året tisdagen den 7 september med Johan Schreil som ordförande. Produktionsöversikt I sin produktionsöversikt meddelade Birger Söderberg bland annat, att man på motorsidan för närvarande har ca hk i order, varav hälften skall levereras till mitten av L972 och återstoden successivtfram till Tyvärr har inga ytterligare order kunnat tecknas under Försäljningsansträngningarna har ökats, men denna fråga har mycket intimt samband med utvecklingen av varvssamarbetet på motorsidan. Reservdelsförsäljningen är tillfredsställande och har ökat i omfattning, allteftersom vi levererat fler motorer. Vi utför även servicearbeten ute i fartygen. Samarbetet med AGA utvecklas tillfredsställande. FörsiiJjningen av kuggväxlar och kopplingar är av relativt liten omfattning. Vi försöker dock följa utvecklingen framförallt i fråga om växlar i kombination med vissa motorer för olika hjälpfunktioner ombord. Beläggningen i gjuteriet är inte tillfredsställande. För närvarande finns ca 500 ton i order att levereras under Liksom många andra gjuterier utnyttjar vi inte hela vår kapacitet för närvarande. Vår avsikt är emellertid att öka ansträngningarna för försäljning av gjutgods. Plåt- och svetsarbeten kan erhållas i full omfattning från ljddevallavarvet, och sysselsättningenär här tryggad för flera år framåt. Sammanfattningwis konstaterade Birger Söderberg, att maskinverkstaden visserligen inte har full beläggning under 1972 för dieselmotorer, men att det bedöms som möjligt att kompensera detta med annan tillverkning. Ingvar Trogen och Johan Schreil lämnade därefter samma översikter som tidigare refererats under varvets företagsnämnd. Axel Nyd6n GunnarJohansson Förrådsarbetare Axel Nydön fick kr. 100: - för ett förslag till emballage för bottnar till behållarepaket. Han tillerkändes även en minnessak för ett förslag till godshantering vid kapbod. Minnessal<er fick åven Karl-Arne Olsson och Soen Kilbrink för förslag som ej kunde penningbelönas. Diverse frågor I John Johansson underströk behovet av modernare lokaler, men i awaktan på ett större investeringsprogram får man inte glömma alla mindre förbättringar som borde kunna göras. Bland angelägna arbeten nämnde han framför allt renseriet. I I närheten av plåtverkstaden behövs ett omklädningsrum. Det ansågs dock inte möjligt att flytta någon av de AMS-baracker som nu provisoriskt skall sättas upp.! Ingvar Trogen väckte förslag om att bilda projektgrupper efter de positiva erfarenheter man fått vid varvet. De olika personalorganisationerna och platsledningen skall diskutera formerna för ett sådant samarbete och under Ingvar Trogens ledning närmare utforoa ma detaljerna. 3

4 i. 52 är vid Skandiaverken Skandiaverkens IngenjörAlvar Johansson, hade siste konstruktörav tvåtaktsmotorer, vid företagetbakomsig 52 års anställning när han den 30 juni i år gick i pension. Skandiaverken grundades 1899 som Lysekils Mekaniska verkstad och kan alltså snart se tillbaka på en 75-årig tillvaro. Ingenjör Äfv-a_r Johar under drygt två tredjedelar av hansson nära håll kunnat föija företagets denna tid på -och skiftande öden. flan känner utveckling Skandiaverkens historia in i minsta detalj, och ur sin rika minnesflora lämnar han några axplock i följande artikel. - Då jag nu slutat min långa anställning vid Skandiaverkens ritkontor, vill jag gärna tillmötesgå en önskan och låmna några minnesbilder från min tid vid företaget. - Jug växte upp under första världskrigets da,gar. Det var en svår tid på många sätt. Spanska sjukan krävde stora offer, och många led brist pä mat eller saknade arbete. För de ungdomar, som ville fortsätta studierna efter folkskolan men saknade pengar, fanns i allmänhet inga andra möjligheter än korrespondensstudier.när jag 1919 började vid Skandiaverken - eller Lysekils Mekaniska Verkstad som det då hette var mina främsta arbetsuppgifter att göra blåkopior. - Den lilla reparationsverkstad,som fiskarpojken Laurentius Laurin från Grundsund startade år 1899, hade vid tiden för min anställning år 1919 vuxit ut till en av de största tillverkarna av tvåtakts tändkulemotorer. Förtjänsten av denna gynnsamma utveckling får tillskrivas en framsynt företagsledning, skickliga yrkesmän och naturliga förutsättningar, som gjorde Skandiaverken till pionjär och föregångare vid motoriseringen av den svenskafiskeflottan. - Redan 1903 inmonterades nämlisen den första Skandiamotorn i en liien fiskebåt, vadbåten "KorPen" av Smögen. Egna kontor fanns i Oslo (dåvarande Kristiania), Göteborg, Stockholm och Sundsvall. - Verkstadens montörer for vida omkring i världen, och man må betänka att för 50 år sedan var en resa med båt till Sydamerika eller med transsibiriska järnvägen via Vladivostok till Japan en invecklad historia jämfört med våra dagars bekväma flygförbindelser. en motor skulle behandlas. Ofta sprang han som en ekorre i det stora balanshjulet och följde till och med runt vid starten. Tätt som oftast såg man honom i färd med att avvårja en hotande eldsvåda av gnistor i det oljedränkta papptaket till provrummet. - Den andre mycket originelle men skickligespecialistenvar ingenjör C. G. Wickman, som kom att betyda mycket för Skandiamotorns utveckling. Bland annat konstruerade han ett nytt spolsystem. Motorerna utvecklades - Motorerna moderniserades åven på andra sätt, och effekterna ökades upp till över 400 hk. Den gamla tändkulan med tillhörande blåslampa försvann och ersattes av en tändkammare med en ring, som snabbt uppvärmdes med elektrisk tändare eller patron vid starten. Förutom spolsystemet tillkom även ett nytt smörjoljesystem m. m. Medeltrycket steg, medan bränsle- och smörjoljeförbrukningen kunde sänkas. Då efterfrågan på dieselmotorerökade, konstruerades även ett flertal typer i 2-taktsutförande med effekter på mellan 3 och 100 hk. - Vid Skandiaverken har även konstruerats och provats en 4-cylindrig 4takts toppventilmotor av dieseltyp på 100 hk vid varv per minut. Denna motor var mycket modern för sin tid, men tillverkningen överläts till en finsk motorfirma. Att Skandiamotorerna varit slitstarka bevisas av att man ännu i dag kan finna motorer från den första tiden i drift. Många motordetaljer "hemmagjorda" - Förutom i fiskebåtar började motorerna att användas i lotsbåtar, livräddningskryssare, nöjesbåtar, livbåtar, färjor, bogserbåtar och fraktfartyg av olika storlek. Även stationära anläggningar och elkraftverk samt vinschar tillverkades. - Samtliga motordetaljer va-r "hemmagjorda" under den första tiden, som till exempel smörjapparater, bränslepumpar och spridare, regulatorer, kolvringar, kopplingar och propelleranordningar. På den tiden fanns inga specialtillverkare av sådana detaljer. - Propelleranordningarna måste anpassastill varje särskild båt, och detta kom att under många år bli min huandra arbetsf örhållanden vudsakliga arbetsuppgift. Vid tillverk- Ijnder mina första år vid verkningen fanns under den första tiden ingöt toleranssystem eller moderna staden var arbetstiden betydligt längre mätverktyg att arbeta med, utan stora än nu. Man höll på till klockan 14 På krav ställdes på arbetarnas yrkesskick- lördagarna, och jag vill minnas att semestein bestod av ett Par dagar vid lighet för att få det hela att passa' Såld över hela värld.en midsommar. Vi arbetade även på helgofta av dessa många minns känd snart blev - Skandiamotorn JuS dagsaftnar, som till exempel hela förunder originella men duktiga yrkesmän för att vara både lättskött och driftsämiddagen på julafton. Men jag tror att inom en specialist och lopp, var årens ker, och såldes i flera tusental exemplar stressandeförr' av agenteröver hela världen. Från 1916 sitt område. Jag vill här endast nämna arbetstakten var mindre med telefoner, vanligt inte så var Det ett par av dem. tillverkades motorn även på licens i och levekunder med kontakterna och Engine USA av Skandia Pacific Oil brev. oftast skedde balanshjulet" rantörer i stora en ekorre Per "Som ameriden i SanFrancisco. Companv - Är 1930 ordnades Pensionsfrågan - Motor-Johan, Johan Johansson, ka.rska tillverkningen kunde i omfång tjänstemännen genom SPP, och för hand hade han och dem. en av var mäta sig med den svenska och omfatskedde anslutnins till SIF. är 1934 hur Han visste kraftstationen. om fartygsmaskiner' större tade framförallt 4

5 ,n Växlande konjunkturer - IJnder den långa tid, som jag var anställd vid Skandiaverken, har företaget givetvis genomgått många växlande konjunkturer. I början av 1920talet inträffade en svår depression, och flertalet anställda blev permitterade och hänvisadestill att arbeta på AK:s vägbygge på sträckan Lysekil-Smedberg för en dagspeng av fem kronor. Jag minns att de fick åka i godsvagnar till och från arbetet, och jag var själv med en tid som pinnpojke på detta vägbygge. Företaget kom i ekonomiska svårigheter och övertogs av Göteborgs Bank. - I början av 1930-talet inträffade en ny nedgångsperiod, och man körde med inskränkt arbetstid i både gjuteri och verkstad. Det annalkande andra världskriget gjorde dock att konjunkturerna svängde igen och efterfrågan på företagetsprodukter ökade. - Kriget och avspärrningen medförde dock nya svårigheter. Oljan tog slut, och motorerna måste omkonstrueras för drift med tjära, sillolja och även gengasnär det gällde färjor. Materialbristen gjorde sig även kännbar, och jag minns att företagsledningen fick göra många resor upp till Stockholm för att utverka licens på några kilo koppar eller tenn. - Men efterfrågan på motorerna var stor, och man blev tvungen ordna kö för alla som väntade på ait få köpa motorer. Att fisket kunde upprätthållas under denna tid var ett livsvillkor för folkförsörjningen, men många båtar gick förlorade med man och allt utanför minspärrarna i Skagerack. - IJnder krigstiden utökades tillverkningsprogrammet med granater och detaljer till stridsvagnar för arm6n. Man gjorde även Penta- och Allis Chalmers-motorer samt en esen konstruktion av tvättmaskin som kallades Centritvag. Bergbolagen övertog Är 1943 övertogs Skandiaverken av Bergbolagen i Lindesberg, som tidigare tillverkat bensinmotorer, dressiner och betongblandare. IJnder denna tid skedde en stor utbyggnad av företagets anläggningar i Lysekil. Sålunda uppfördes den stora maskinhallen och provrummet. 5O-årsjubil6et 1g4g fiiades med mycken pompa och ståt. En högtidlig minnesstund hölls i kyrkan med medaljutdelning av landshövdingen. Allmänheten var inbjuden på visning och kaffe i de nya verkstadslokalerna, och en fest med regementmusikför de anställda och särskilt inbjudna hölls i Societetssalonqen. Vid ett d 9 le.tt -io.l rg.i! rl6:j b. iit r9lioll bl Svarv-areavdelningen i maskinhallenvid Skandiaverken? Ja, men inte som den ser ut i dag utan för mer än 50 år sedan, när Alvar Johanssonbörjade sin anställningvid företagei år ' Underåren tillverkade Skandiaverkenen tvåtaktsmotor typ 13 A om l0 hk vid 1.000varv/minut. Dennamotortogs fram i exemplaroch exporteradös över helavärlden- enbarttill Svdamerika levererades500 motorer.det vai bastanta grejor- motoroch propelleranordning väger tillsammans 300 kg. Det sistaexemplaret i serienfinns att beskådaoå Tekniska Museeti Stockholm, där det representerar en märkligepok i svenskbåtmotortillverkni ng. le inbjöds alla anställda i Lysekil med extratåg till Lirrdesberg för att bese staden och Bergbolagens verkstäder där. Detta besök återgäjdadessenare av de anställda i Lindesberg. z-taktsmotorerna försvinner - Under 1950-talet böriade man övergå till större liskebåtar av ståi, och den mindre fraktfarten fick svårisheter. Detta gjorde att 2-taktsmororärna började bli för små och efterfrågan minskade. När Skandiaverken år 1956 övertogs av Uddevallavarvet, började man tillverka 4-taksmotorer - dels Skandiasegen typ F 35, dels licensbyggen av Götaverkens typ - i effekter upp till 800 hk. Ett flertal av dessainmonterades som huvudmaskineri i fiskebåtar men användes även som hjälpmotorer i större fartyg. - När så staten och Eriksbere år 1963inträdde som ägareav Uddeålavarvet, övergick tillverkningen vid Skandiaverken till att omfatta uteslutande större hjälpmotorer av Burmeister & Wains typ förutom växlar, kopplingar, hydrauliska komponenter och andra arbeten. - Efter alla de skiftande öden, som Skandiaverken genomgått under de gångna åren, vill man nu hoppas att sysselsättningen är tryggad för överskådlig tid framåt till gagn för de anställda och vårt samhälle. eo 5

6 -: "Attorn' på varvsbesök Under oktober och november gör drygt 250 elever från årskurs B vid grundskolorna i Uddevalla och Henån studielesök vid Uddevallavarvet. Besöken är en integrerad del av undervisningen om näringslivet med syfte att konkretisera de teoretiska studierna i klassrummen. De pryoanknutna studiebesoken i årskurs 8 koncentreras till studier av arbetsmiljö, yrken och uppgifter på arbetsplatsen samt på hur företaget fungerar som ett samhälle i miniatyr. Besöken har grundligt förberetts i skolan, dels med hjälp av ett i Varvsindustriföreningens regi utarbetat studiepaket om svensk varvsindustri i allmänhet, dels med ett mera lokalbetonat studiepaket behandlande enbart Uddevallavarvet. I det senare ingår bl. a. lärarehandledning, frågeformulär för eleverna och ett 35-tal färgdiabilder, som exempelvis nedanstående slående illustration av hur snabbt fartyi storlek de senaste två deå:1"åä'j. Elever från Henån inledde raden av varysbesök av grundskolans årskurs 8. Här berättar Jerry Hansson om vad som sker i plåtgården. Lev tdnt Nqnr Dödvikl töngd Brcdd Diup I.I32 ton ton /7.950 ton 228.1fl) ton 58m 203 m 244 m 325 m 9,6 m Em 37m 48m 4,6 m 14m 18n 26m &r I 1948 ffisffi, E= r9s le6e M/5 "Ally Thord6n" T/T "Josefino Thord6n" M/T "Borui" T/T 'Thorhommer" DiuF gåcrd. 1A ll m m m m loltrun$ kubik nf 42.0fi1 mr m3 287.fi10 mr TH AV Efter en flera dagars provtur i höstrusk levereradesden 25 oktober - fem månader före kontrakteratleveransdatum- pä tons dödvikt till Per Loddings Rederi i Oslo. Det är det tredje i en serie på sju fartyg av denna typ, som Uddevallavarvetbygger för norska och svenska beställare. Efter provtur och överlämnande gick "Osthav" till Lisnave-varveti Lissabonför dockning.

7 ' '-F ANCO SCEPTRElevererad Den 1 november levererade Uddevallavarvet tankmotorfartyget "Anco Sceptre" (nyb. 2+0) på tons dödvikt till Athel Line Limited i London. Det är det tredje i en serie på sex fartyg av denna typ, som varvet Bygger för denna beställare, och det är avsett för transport av olja, melass och kemikalier. Lastutrymmet är indelat i 36 tankar, carav 17 är specialbehandlade för transport av melais. Under centertankarna finns dubbelbotten som skydd vid förande av farliga laster. Propellermaskineriet består av en UV-byggd B & W dieselmotor typ 77+VT2BF utvecklande ahk vid 119 varv per minut. Hjälpmaskineriet består av tre 6-cyl. B & W dieselmotorer typ 6T23HH av Skandiaverkens tillverkning. "... över ån efter vatten" Som en kuriositet kan nämnas att "Anco Sceptre" på sin jungfruresa bokstavligt talat gick "över ån efter vatten". Första destinationshamnenvar nämligen Southampton i England, där fartyget tog in full last av dricksvatten för vidarebefordran till engelsk-kontrollerade Gibraltar. Från spansk sida betraktar man den engelska närvaron i Gibraltar som intrång, och efter en del bråk "pä pappersplanet" avstängde spanjorerna 1968 Gibraltar från all kommunikation med fastlandet, vilket bl. a. drabbade vattentillförseln! Och när regnvattnet i klippfästningens väldiga resewoarer sinar, måste man tillgripa fartygstransporter för att trygga vattenförsörjningen för de invänarna i Gibraltar. co Frånkorpen Schack Schackentusiasterna vid Uddevalla\-an-et och Helsingörs Vrerft i Danmark har under årens lopp byggt upp en fin tradition. Varje höst möts man nämligen för att ta en vänskaplig dust över rutbrddet. I år kunde man fira l0-årsjubileum för dessa träffar. Det r-ar L-\-IK som stod för värdskapet vid denna match, som speladespå Emaus och som vanns av UVIK med 7-4. Efter matchen spelades en blixtturnering med 36 deltagare, och där tog U\-IK:s Erik Svensson hem sesern. Som vanligt avslutades träffen med tal, gemytlig samvaro och dans. Bågskytte UVIK:s bågskyttesektionstod i år som arrangör för Västsvenska varvsmästerskapen. Tävlingen var förlagd till Kärranäs och blev därmed dån första korptävling som arrangerats på det nya fritidsområdet. Individuellt segrade Karl Johansson, Kockums, följd av N.-E. Hatldin, Götaverken, medan de fyra följande platserna belades av UVIK-are, nämligen Herbert Raupach, Franz Zehetbauer, Sigvard Bengtson och Allan Svensson. Lagsegern bärgades därmed av UVIK (2.620 p.) med Kockums och Götaverken på andra resp. tredje plats. (2.521 resp p.) Fotboll Ahlsell & Ågrens 7:alag, som spelar i göteborgskorpens1:a klass,utmanade nyligen varyets inköpsavdelning på en vänskapsmatch. Våra inköpare - med ett par, tre förstärkningar från andra avdelningar - kämpade heroiskt och noterade oavgjort 1-1 efter en spännande match. O o

8 F Pension ärer Utnämningar Följande medarbetare vid Uddevallavarvet har de senaste.månadernaavgått med pension: Följande utnämningar, gällande från och med den 1 januari 1972, har gjorts vid Uddevallavarvet: Till produktionsdirektör efter direktör Gunnar Westerlund med ansvar för konstruktionsavproduktionsavdelning, delning, serviceavdelning och anläggningsavdelning har utnämnts nuvarande chefen för projektavdelningen, överingenjör Erik Simonsson. Grovarbetare Sigfrid Johannesson 23j Reservdelsman Sven Johansson riä.9 i:!si,in,.: :& Fr. o. m. den 31 januari 7972 gäller följande nya arbetstidervid Uddevallavarvet för arbetare, arbetsledare och tjänstemän med verkstadstid (dagtid) : Måndag-Fredag kl samt kl För tvåskift gäller fr. o. m. samma dag följande tider: Skift I: kl samt kl Skift II: kl samt kl r.52. Tjänstemän med kontorstid har samma arbetstider som under innevarande är. För samtliga anställda gäller att alla iördaear under hela 1972 är arbetsfria fiksoå fredag 7 jan:uari, fredag 12 rnaj, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Direktör Erik Simonsson 7,t "n,l :gr.ir.:::= "5tr;; $f;.,9 Arbetstider för t å)tite!:!#n,::{s:,ii; Inredningssnickare Kontorist Bertil lsaksson Gunnar Olausson ', Längare Torvald Modin 13. r Till överingenjör och chef för projektavdelningen har utnämnts nuvarande chefen för projektkontoret, civilingenjör Stig Bystedt. Civilingenjör Oraar ToresÅog blir ansvarig för projektkontoret. Chefen för offertavdelningen, civilingenjör Said Baunge har utnämnts till överingenjör. Till överingenjör och chef för produktionsavdelningenmed undantag av maskinverkstadenhar utnämnts nuvarande chefen förproduktionsplaneringen, civilingen jör Lars-Åke Olofsson. Maskinverkstaden under ingenjör Sven Johanssonsledning kommer tillsvidare att lyda direkt under direktör Erik Simonsson. Vi gratulerar 60 år U ddeuallauaruet Plåtsorterare Helge Jansson Förman Berndt Jansson Långare Karl Nilsson Instruktör Valter Knopp 50 år U ddeuallauaraet Reparatör Holger Johansson Inköpare Bror Andersson PlåtslagareHolgerSamuelsson Plåtsorterare Gustav Nilsson Längare Kåre Nilsen l+.i1 +.I Förman Em il Her m ans en \'ARr'ET OGH r't personaltidning Uddevallavarvets : Ansvarigutgivare:JohanSchreil rl t:': Brandvakt Oskar Karlsson r2 25.r2 29.r2 Redaktör:Nils-GustavOlsson Arne Berver, GusRedaktionskommitt6: tav Henningsson, Lars-Äke Olofsson, Sven-Erik Petersson, Ingvar Ingelshed (Skandiaverken) Spånoragare Gustav Wahlquist Kassörska Anna Egermark 't l 0.71 Förman Sven Bruhn Denna tidning är avsedd för intern information. Eftertryck är tillåtet endast efter medgivandefrån redaktionen. 7I816 BARNEVIKU_A

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren 2015. Fortsättning på följetången. Nu försäljning av

Läs mer

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden FoU-Södertörn skriftserie nr 42/05 Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet Ingrid Johansson ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Då det

Läs mer

30 års drift i Forsmark

30 års drift i Forsmark 30 års drift i Forsmark 1 Forsmarks vd Stefan Persson. I decennier har 2010 varit ett magiskt år i kärnkraftsammanhang. Enligt det riksdagsbeslut som fattades efter folkomröstningen om kärnkraft i mars

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Bild:Magnus Bard Boel Holst 4-17 november 2007 1, Radikal lag för traditionella

Läs mer

Man lär så länge man har elever yrkeselevers arbetsplatslärande ur företagsperspektiv

Man lär så länge man har elever yrkeselevers arbetsplatslärande ur företagsperspektiv Man lär så länge man har elever yrkeselevers arbetsplatslärande ur företagsperspektiv Av: Robert Höghielm, Stockholms Universitet Rapport nr 15, november 2014 Jag vill särskilt tacka alla de företag som

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL Innehåll Internet i Sverige och världen 4 Mot ett digitalt och papperslöst samhälle 6 Alla skall med Spridningen

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Solkatt 30 Du skribent 32 De klarar sig säkert. 33 Rättvisa åt rullkortet 34

Solkatt 30 Du skribent 32 De klarar sig säkert. 33 Rättvisa åt rullkortet 34 lll\l EEtrreIreT NR 3 o DECEMBER 197I o ÅRGÅNG 5 TIDSKRIFT FOR IEKNISK INFORMATION FRÄN FORSVARETS MATERIELVERK FLYGMATERIELFORVALTNINGENS UNDEBHALLSAVDELNING STOCKHOLM UTKOMMER med 3 nr per år Distribueras

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Så vill vi leva som äldre

Så vill vi leva som äldre 16 MAJ NÄRINGSLIVETS HUS STOCKHOLM Så vill vi leva som äldre men finns pengarna, personalen, vården och omsorgen? KONFERENSDOKUMENTATION P ensions f orum Hur ser framtidens äldreomsorg ut? Vilka blir de

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Luleå Rundradiostation

Luleå Rundradiostation Luleå Rundradiostation Mjölkudden 1938-1978 Historik Bob Jacobsson Bengt Lundberg 2011 2012-01- 07 Innehållsförteckning Tänka sig att det var i Luleå det i började. 1 Sid Demonstrationer och mottagarbyggen.

Läs mer

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar 1 Charlotte Fagerstedt FoU Södertörns skriftserie nr 130/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Det är mödan värt. Vallentuna gymnasium 1986 2004

Det är mödan värt. Vallentuna gymnasium 1986 2004 Det är mödan värt Vallentuna gymnasium 1986 2004 För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna från toppen kom från roten Tage Danielsson Vi tackar alla våra arbetskamrater som

Läs mer