betongelement, medan återstodenutförs i blågrå Nordisol-plåtfrån NJA. På bilden ses även de utdragnatraversbanornaoch de höga portgejdrarna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "betongelement, medan återstodenutförs i blågrå Nordisol-plåtfrån NJA. På bilden ses även de utdragnatraversbanornaoch de höga portgejdrarna."

Transkript

1 Anläggningsarbetena gar programenligt o Utbyggnaden av svetsha^llenpå Sörvik fortskrider helt programenligt och i rask takt. Bottenplattan med den diagonalt lagda gallerplanen var ju färdiga redan före semestern, och nu är även stålkonstruktionerna till väggar och tak resta. Takplåten är lagd, och för närvarande pågår isoleringsarbeten. Väggbeklädnaden har påbörjats. Den består till drygt manshöjd av betongelement, som inte bara är prydliga att se på utan även tillräckligt tåliga att stoppa för stötar och annan omild behandling. Äterstoden av väggbeklädnaden kommer att utföras i blågrå Nordisol-plåt från NJA, som bör stå vackert i färg med betongelementen. Traversbanorna är förläneda så att de sträcker sig 25 meter utanför själva t Utbyggnadenav svetshallenpå Sörvik fortskriderraskt. Stålkonstruktionerna är helt klara, o-chtakplåten lagd. Väggbeklädnadenhar påbörjats- den består till dryg manshöjdav prydliga tå1igaoch betongelement, medan återstodenutförs i blågrå Nordisol-plåtfrån NJA. På bilden ses även de utdragnatraversbanornaoch de höga portgejdrarna. svetshallen. Där kommer i januari nästa år en 20 tons travers som komplement till de tidigare befintliga traverserna, Ett iögonfallande blickfång är de två höga portgejdrarna för manövrering av den stora nya porten. Denna blir 35 meter bred och delad i två delar på höjden. Den undre, inre belägna hålvan kommer att gä dubbelt så snabbt Aven arbetenapå bädd lll fortskriderplanenligt.den övre delen är färdig, och där pågår som bäst byggandetav nyb. 242 för Athel Line. På den nedre delen återstår inemot 100 meter, som alltså skall vara klara till 242:ans sjösättning i början av mars nästa år. som den övre, yttre halvan när porten öppnas för fullt. f anslutning till utbyggnaden pågår även markarbeten för nya tillfartsvägar. I december kommer en svängport till staketinhägnaden att ersätta det nuvarande provisoriet. Även utbyggnaden av bädd III löper helt enligt programmet. Av bäddens övre del är ca 160 meter fårdiga, och där pågår som bäst byggandet av nyb. 242 för Athel Line. Av den nedre delen återstår inemot 100 meter, som skall vara klara till sjösättningen av nyb. 242 i början av mars nästa år. I samband med ombyggnaden kommer bäddäcket att sänkas,så att arbetshöjden blir minst 170 centimeter - nåeot som säkerligennoteras med tacksamhet av bland andra slädbyggarna. Ett nytt, 16 meter långt mittparti byggs till bäddporten, sorn förlängs i dockan på Sörvik. Porten beräknas vara klar vid årsskiftet. Omklädningsrummen blir färdiga för successivinflyttning under december. De återställs i ursprungligt skick med undantag för det översta rummet, som är överflödigt. En ny 100-tons bäddkran kommer att levereras från MAGUE i Lissabon omkring den 1 juli nästa år. Den monteras under semestern och placeras på kranbana C, öster om bädd III. O a

2 : F N D E RNA F RAN FO R E T A G S N A M läget på fraktmarknaden, som U D D E V A LLAVARVETmänna blivit ännu hårdare än vad som redovisades vid föregående nämndsammanträde. Redarna har betydande svårigheter, och särskilt då de som inte har sina nybyggen bortfraktade på hyggliga villkor. Tankmarknaden förefaller vara något bättre än bulkmarknaden. Produktionsöversikt Nyb. 284, ett tdw bulklasti sin sedvanliga produktionsöversikt fartyg för norsk beställare, }l,ar konvernämnde Gunnar Westerlund inledningsvis, att varvet sedan föregående terats till ett tdw tankfartyg. Vi har även från andra redare fått förnämndsammanträde levererat tankfartyget "Anco Princess" (nyb. 239) på frågan om konvertering av vissa fartyg, men vi har tvingats säga nej på grund tdw till Athel Line Ltd., London. Det är det andra i en serie på sex av den korta återstående tiden till plasysterfartyg till samma rederi. Det tred- nerad leverans. Uddevallavarvet torde je fartyget (nyb. 2a0) i denna serie f. n. ha en utomordentligt väl sammansatt orderportfölj. sjösattes den 22 juni. ProduktionsproOron på valutamarknaden har medgrammet har under perioden inte unfört vissa valutarisker, men utvecklingvildergått några större förändringar, ket innebär full beläggning till och med en på räntesidan förefaller positiv. En följd av årets lönerörelse och de 1,97+. som ingåtts är att vi måste ratioavtal underett Varvet har f.oftfarande nalisera för att möta de ökade kostnaskott på svetsare,vilket medfört mindre justeringar av produktionsprogrammet. derna - ett tänkande som måste gå in De åtgärder som vidtagits för nyrekry- hos alla och envar, betonade Ingvar Trogen. I en tablå redovisade han omtering har resulterat i en ökning av intagningen till verkstadsskolan. En viss kostnadernas storlek per arbetsdag, ardel av svetsarbristen täcks för närva- betstimma, produktivt dagsverk och oroduktiva arbetstimmar och med ett rande genom anlitande av en främmande firma. Denna arbetar på e.ntre- äverskådligt diagram de upparbetade kostnaderna för fartygsnybyggen och prenad enligt gällande föreskrifter. motorer. Han betonade mycket starkt Materialläget för manufakturerade profiler är alltjämt sådant, att vissa vikten av att förkorta genomloppstiderna. En snabbare produktion slår omeproduktionsstörningar inte har kunnat delbart igenom i form av mindre kostundvikas. Ombyggnaden av bädd III går Pro- nader. Av vikt är även att samarbetet gramenligt, och kölsträckningen av nyb. mellan de olika avdelninsarna inom fö242 sker vecka 37. Utbyggnaden av retaget utvecklas. svetshallen på Sörvik löper likaså planenligt. Skärmtaket över profilförrådet VD:s redogörelse på Sörvik är färdigställt. Maskinverkstaden har nio huvudmojohan Schreil redogjorde för ärensom behandlats vid styrelsesamden monär under två torer i order, varav manträdet den 1 september, bland antering. Bearbetningen är därmed fullbelagd till mitten av 7973 och monte- nat vissa investeringar. Frågan om det ringen fram till januari Arbetena nya kontoret har uppskjutits så länge, att den trots de stora kostnaderna nu med förstärkningen av motorbädden i lösas. måste maskinverkstaden blev klara under seinvesteringsprogram, som Nuvarande komoch Nybyggena mestern. drar en kostnad av över 30 mkr, tar för mer att förses med en 7 -cyl. huvudmotor av B & W:s nya typ K90GF ut- närvarande hela vårt investeringsutvecklande ehk vid 114 varv per rymme i anspråk. Vissa mindre investeringar har dock beslutats, omfattande minut i stället för tidigare 9KB4 utersättningsanskaffning för gaffeltruck vecklande ehk vid samma varvnr 2 (lyftkapacitet 15 ton), anskaffning i pägåenredan kan vi tal. Härigenom de program inplanera den nyaste typen av 100 bockar till 40 tons hydraulvagnssystemet samt förbättring av beav B & W-motorerna. lysningen i gamla plåthallen. Ekonomisk information Johan Schreil redogjorde även iningvar Trogen berörde i sin ekono- gående för det samarbete, som nu startat inom ramen för konsortialavtalet miska information inledningsvis det allföretagsnämnden vid Uddevallavarvet höll sitt tredje ordinarie sammanträde Tör året måndagen den 6 september med Johan Schreil som ordförande' 2 mellan de fyra storvaryen. Den styrande kommitt6n har haft ett sammanträde liksom arbetsutskottet (bestående av VD i de fyra storvarven). Nästa sammanträde med den styrande kommitt6n är utsatt till den 21 oktober, och då sammanträder även för första gången den sk samrådsgruppen.i denna redresenteras Uddevallavarvet av Einar berndtsson och Sven-Erik Petersson med Göran Jonasson resp. Cay Persson som suppleanter. Bedömningsnämndens rapport På förslag av bedörnningsnämnden beslöts att penningbelöning skulle utgå till följande förslagsställare: Pannskötare Sixten Karlsson, kr. 100: -. Sprinklerrör för sotning av panna i värmecentralen. Tidigare spolades pannan med ett munstycke, men genom förslaget förenklas arbetet och kan dessutomutföras snabbare. Karl-Erik Krantz Sixten Karlsson GunnarMattsson Elektriker Gunnar Mattsson, 100: -. Ändring av automatsvetsmaskinernas fogstyrning. Genom en enkel ändring har fogstyrningen förbättrats. Efter ev. reparationer på exempelvis pulverröret behöver fogstyrningen ej på nytt justeras. Brandvakt Karl-Eri.k Krantz, kr. 150: -. Hållare för COz-släckare. HåLllaren är enkel och så konstruerad att den kan hängas på skyddsräcken, gretingar, relingar etc. Släckaren har sin girzna plats, vilket är viktigt ur skyddssynpunkt.

3 '"F Riktare Leif Nilsson och svetsare synpunkt, varvid ökade kostnader får lerker Olsson fick var sitt par skydds- awägas mot beräknade vinster. skor för förslag som inte kunde penvarvets 25-årsjubileum ningbelönas. skall firas utan några större ceremoett av avsynare lohan laidengård inlämnat förslag skall utredas vidare, nier. En sammankomst för samtliga aninnan bedömning sker. Förslaget avser ställda med 25 år vid varvet skall dock ändrad operationsgång vid bearbetning arrangeras fredagen den 3 december. av bränslepumphus. Beträffande Skandiaverkens gjuteri sade Johan Schreil, att vi nu får överväga vilka investeringar som kan vara motiverade för att möta kraven på bättre arbetsmiljö. Enighet råder inom företagsledningen att produktionen måste säkras för att inte äventyra fartygsprogrammet,som omfattar ett stort antal tankbåtar. Säkerhets- och miljöfrågor Metall har hos Varvsindustriföreningen och Arbetarskyddsstyrelsen begärt en översyn av skyddsverksamheten och arbetsmiljön vid varven. Dessa frågor skall behandlas av en kommitt6 beproduktionscheferna vid stående ^v Uddevallavarvet represenresp. varv. teras sålunda har av Gunnar Westerlund. Bedömningsnämndens rapport På förslag av bedömningsnämnden tillerkändes järnupptagare Gunnar tohansson kr. 500: - för ett förslag till igenmurning av manhålslucka i kupolugn med ugnsmassai stället för eldfast tegel vid smältning. Förslaget förenar billigare material med minskad olycksfallsrisk. Diverse frågor Ätskilliga andra frågor diskuterades vid nämndsammanträdet:! Det planerade samarbetet mellan de fyra storvaryen rörande motorproduktionen. Johan Schreil redogjorde för hur utredningen i denna fråga lagts upp och utlovade fortlöpande information om utvecklingen. Detta är dock en fråga på mycket lång sikt, betonade han. f] Samråd med personalorganisationerna beträffande återbesättandet av tjänsten som överingenjör på produktionsavdelningen bör äga rum, hävdade Einar Berndtsson. I Behovet av bättre arbetsmiljö för svetsarna underströks starkt av Gösta Lööw. Det konstaterades att detta är en fråga om avsevärda investeringar. Vid de kommande investeringar, som nu skall planläggas, skall just denna del ägnas speciell uppmärksamhet. Samarbete med alla inom företaget kommer att åga rum, när det gäller varvets fortsatta modernisering.! Frågan om huruvida utifrån inlånade konstruktörer vore att anse sorn "lånefolk" skall klarläggas. n Varvets sångkör hade inkommit med anhållan om anslag för anskaffande av klubbjackor med körens emblem. Arbetsutskottet skall handlägga denna fräga i samband med anslag till övriga föreningar för nästa år. n Från Verkstadsklubben ville man höra företagsledningens principiella inställning till att viss information till klubbens medlemmar finge ske på betald arbetstid. Frågan kommer att noga övervägas men måste, liksom så många andra, bedömas även ur ekonomisk SKANDI AVERKEN Företagsnämnden vid Skandiaverken höll sitt tredje ordinarie sammanträde för året tisdagen den 7 september med Johan Schreil som ordförande. Produktionsöversikt I sin produktionsöversikt meddelade Birger Söderberg bland annat, att man på motorsidan för närvarande har ca hk i order, varav hälften skall levereras till mitten av L972 och återstoden successivtfram till Tyvärr har inga ytterligare order kunnat tecknas under Försäljningsansträngningarna har ökats, men denna fråga har mycket intimt samband med utvecklingen av varvssamarbetet på motorsidan. Reservdelsförsäljningen är tillfredsställande och har ökat i omfattning, allteftersom vi levererat fler motorer. Vi utför även servicearbeten ute i fartygen. Samarbetet med AGA utvecklas tillfredsställande. FörsiiJjningen av kuggväxlar och kopplingar är av relativt liten omfattning. Vi försöker dock följa utvecklingen framförallt i fråga om växlar i kombination med vissa motorer för olika hjälpfunktioner ombord. Beläggningen i gjuteriet är inte tillfredsställande. För närvarande finns ca 500 ton i order att levereras under Liksom många andra gjuterier utnyttjar vi inte hela vår kapacitet för närvarande. Vår avsikt är emellertid att öka ansträngningarna för försäljning av gjutgods. Plåt- och svetsarbeten kan erhållas i full omfattning från ljddevallavarvet, och sysselsättningenär här tryggad för flera år framåt. Sammanfattningwis konstaterade Birger Söderberg, att maskinverkstaden visserligen inte har full beläggning under 1972 för dieselmotorer, men att det bedöms som möjligt att kompensera detta med annan tillverkning. Ingvar Trogen och Johan Schreil lämnade därefter samma översikter som tidigare refererats under varvets företagsnämnd. Axel Nyd6n GunnarJohansson Förrådsarbetare Axel Nydön fick kr. 100: - för ett förslag till emballage för bottnar till behållarepaket. Han tillerkändes även en minnessak för ett förslag till godshantering vid kapbod. Minnessal<er fick åven Karl-Arne Olsson och Soen Kilbrink för förslag som ej kunde penningbelönas. Diverse frågor I John Johansson underströk behovet av modernare lokaler, men i awaktan på ett större investeringsprogram får man inte glömma alla mindre förbättringar som borde kunna göras. Bland angelägna arbeten nämnde han framför allt renseriet. I I närheten av plåtverkstaden behövs ett omklädningsrum. Det ansågs dock inte möjligt att flytta någon av de AMS-baracker som nu provisoriskt skall sättas upp.! Ingvar Trogen väckte förslag om att bilda projektgrupper efter de positiva erfarenheter man fått vid varvet. De olika personalorganisationerna och platsledningen skall diskutera formerna för ett sådant samarbete och under Ingvar Trogens ledning närmare utforoa ma detaljerna. 3

4 i. 52 är vid Skandiaverken Skandiaverkens IngenjörAlvar Johansson, hade siste konstruktörav tvåtaktsmotorer, vid företagetbakomsig 52 års anställning när han den 30 juni i år gick i pension. Skandiaverken grundades 1899 som Lysekils Mekaniska verkstad och kan alltså snart se tillbaka på en 75-årig tillvaro. Ingenjör Äfv-a_r Johar under drygt två tredjedelar av hansson nära håll kunnat föija företagets denna tid på -och skiftande öden. flan känner utveckling Skandiaverkens historia in i minsta detalj, och ur sin rika minnesflora lämnar han några axplock i följande artikel. - Då jag nu slutat min långa anställning vid Skandiaverkens ritkontor, vill jag gärna tillmötesgå en önskan och låmna några minnesbilder från min tid vid företaget. - Jug växte upp under första världskrigets da,gar. Det var en svår tid på många sätt. Spanska sjukan krävde stora offer, och många led brist pä mat eller saknade arbete. För de ungdomar, som ville fortsätta studierna efter folkskolan men saknade pengar, fanns i allmänhet inga andra möjligheter än korrespondensstudier.när jag 1919 började vid Skandiaverken - eller Lysekils Mekaniska Verkstad som det då hette var mina främsta arbetsuppgifter att göra blåkopior. - Den lilla reparationsverkstad,som fiskarpojken Laurentius Laurin från Grundsund startade år 1899, hade vid tiden för min anställning år 1919 vuxit ut till en av de största tillverkarna av tvåtakts tändkulemotorer. Förtjänsten av denna gynnsamma utveckling får tillskrivas en framsynt företagsledning, skickliga yrkesmän och naturliga förutsättningar, som gjorde Skandiaverken till pionjär och föregångare vid motoriseringen av den svenskafiskeflottan. - Redan 1903 inmonterades nämlisen den första Skandiamotorn i en liien fiskebåt, vadbåten "KorPen" av Smögen. Egna kontor fanns i Oslo (dåvarande Kristiania), Göteborg, Stockholm och Sundsvall. - Verkstadens montörer for vida omkring i världen, och man må betänka att för 50 år sedan var en resa med båt till Sydamerika eller med transsibiriska järnvägen via Vladivostok till Japan en invecklad historia jämfört med våra dagars bekväma flygförbindelser. en motor skulle behandlas. Ofta sprang han som en ekorre i det stora balanshjulet och följde till och med runt vid starten. Tätt som oftast såg man honom i färd med att avvårja en hotande eldsvåda av gnistor i det oljedränkta papptaket till provrummet. - Den andre mycket originelle men skickligespecialistenvar ingenjör C. G. Wickman, som kom att betyda mycket för Skandiamotorns utveckling. Bland annat konstruerade han ett nytt spolsystem. Motorerna utvecklades - Motorerna moderniserades åven på andra sätt, och effekterna ökades upp till över 400 hk. Den gamla tändkulan med tillhörande blåslampa försvann och ersattes av en tändkammare med en ring, som snabbt uppvärmdes med elektrisk tändare eller patron vid starten. Förutom spolsystemet tillkom även ett nytt smörjoljesystem m. m. Medeltrycket steg, medan bränsle- och smörjoljeförbrukningen kunde sänkas. Då efterfrågan på dieselmotorerökade, konstruerades även ett flertal typer i 2-taktsutförande med effekter på mellan 3 och 100 hk. - Vid Skandiaverken har även konstruerats och provats en 4-cylindrig 4takts toppventilmotor av dieseltyp på 100 hk vid varv per minut. Denna motor var mycket modern för sin tid, men tillverkningen överläts till en finsk motorfirma. Att Skandiamotorerna varit slitstarka bevisas av att man ännu i dag kan finna motorer från den första tiden i drift. Många motordetaljer "hemmagjorda" - Förutom i fiskebåtar började motorerna att användas i lotsbåtar, livräddningskryssare, nöjesbåtar, livbåtar, färjor, bogserbåtar och fraktfartyg av olika storlek. Även stationära anläggningar och elkraftverk samt vinschar tillverkades. - Samtliga motordetaljer va-r "hemmagjorda" under den första tiden, som till exempel smörjapparater, bränslepumpar och spridare, regulatorer, kolvringar, kopplingar och propelleranordningar. På den tiden fanns inga specialtillverkare av sådana detaljer. - Propelleranordningarna måste anpassastill varje särskild båt, och detta kom att under många år bli min huandra arbetsf örhållanden vudsakliga arbetsuppgift. Vid tillverk- Ijnder mina första år vid verkningen fanns under den första tiden ingöt toleranssystem eller moderna staden var arbetstiden betydligt längre mätverktyg att arbeta med, utan stora än nu. Man höll på till klockan 14 På krav ställdes på arbetarnas yrkesskick- lördagarna, och jag vill minnas att semestein bestod av ett Par dagar vid lighet för att få det hela att passa' Såld över hela värld.en midsommar. Vi arbetade även på helgofta av dessa många minns känd snart blev - Skandiamotorn JuS dagsaftnar, som till exempel hela förunder originella men duktiga yrkesmän för att vara både lättskött och driftsämiddagen på julafton. Men jag tror att inom en specialist och lopp, var årens ker, och såldes i flera tusental exemplar stressandeförr' av agenteröver hela världen. Från 1916 sitt område. Jag vill här endast nämna arbetstakten var mindre med telefoner, vanligt inte så var Det ett par av dem. tillverkades motorn även på licens i och levekunder med kontakterna och Engine USA av Skandia Pacific Oil brev. oftast skedde balanshjulet" rantörer i stora en ekorre Per "Som ameriden i SanFrancisco. Companv - Är 1930 ordnades Pensionsfrågan - Motor-Johan, Johan Johansson, ka.rska tillverkningen kunde i omfång tjänstemännen genom SPP, och för hand hade han och dem. en av var mäta sig med den svenska och omfatskedde anslutnins till SIF. är 1934 hur Han visste kraftstationen. om fartygsmaskiner' större tade framförallt 4

5 ,n Växlande konjunkturer - IJnder den långa tid, som jag var anställd vid Skandiaverken, har företaget givetvis genomgått många växlande konjunkturer. I början av 1920talet inträffade en svår depression, och flertalet anställda blev permitterade och hänvisadestill att arbeta på AK:s vägbygge på sträckan Lysekil-Smedberg för en dagspeng av fem kronor. Jag minns att de fick åka i godsvagnar till och från arbetet, och jag var själv med en tid som pinnpojke på detta vägbygge. Företaget kom i ekonomiska svårigheter och övertogs av Göteborgs Bank. - I början av 1930-talet inträffade en ny nedgångsperiod, och man körde med inskränkt arbetstid i både gjuteri och verkstad. Det annalkande andra världskriget gjorde dock att konjunkturerna svängde igen och efterfrågan på företagetsprodukter ökade. - Kriget och avspärrningen medförde dock nya svårigheter. Oljan tog slut, och motorerna måste omkonstrueras för drift med tjära, sillolja och även gengasnär det gällde färjor. Materialbristen gjorde sig även kännbar, och jag minns att företagsledningen fick göra många resor upp till Stockholm för att utverka licens på några kilo koppar eller tenn. - Men efterfrågan på motorerna var stor, och man blev tvungen ordna kö för alla som väntade på ait få köpa motorer. Att fisket kunde upprätthållas under denna tid var ett livsvillkor för folkförsörjningen, men många båtar gick förlorade med man och allt utanför minspärrarna i Skagerack. - IJnder krigstiden utökades tillverkningsprogrammet med granater och detaljer till stridsvagnar för arm6n. Man gjorde även Penta- och Allis Chalmers-motorer samt en esen konstruktion av tvättmaskin som kallades Centritvag. Bergbolagen övertog Är 1943 övertogs Skandiaverken av Bergbolagen i Lindesberg, som tidigare tillverkat bensinmotorer, dressiner och betongblandare. IJnder denna tid skedde en stor utbyggnad av företagets anläggningar i Lysekil. Sålunda uppfördes den stora maskinhallen och provrummet. 5O-årsjubil6et 1g4g fiiades med mycken pompa och ståt. En högtidlig minnesstund hölls i kyrkan med medaljutdelning av landshövdingen. Allmänheten var inbjuden på visning och kaffe i de nya verkstadslokalerna, och en fest med regementmusikför de anställda och särskilt inbjudna hölls i Societetssalonqen. Vid ett d 9 le.tt -io.l rg.i! rl6:j b. iit r9lioll bl Svarv-areavdelningen i maskinhallenvid Skandiaverken? Ja, men inte som den ser ut i dag utan för mer än 50 år sedan, när Alvar Johanssonbörjade sin anställningvid företagei år ' Underåren tillverkade Skandiaverkenen tvåtaktsmotor typ 13 A om l0 hk vid 1.000varv/minut. Dennamotortogs fram i exemplaroch exporteradös över helavärlden- enbarttill Svdamerika levererades500 motorer.det vai bastanta grejor- motoroch propelleranordning väger tillsammans 300 kg. Det sistaexemplaret i serienfinns att beskådaoå Tekniska Museeti Stockholm, där det representerar en märkligepok i svenskbåtmotortillverkni ng. le inbjöds alla anställda i Lysekil med extratåg till Lirrdesberg för att bese staden och Bergbolagens verkstäder där. Detta besök återgäjdadessenare av de anställda i Lindesberg. z-taktsmotorerna försvinner - Under 1950-talet böriade man övergå till större liskebåtar av ståi, och den mindre fraktfarten fick svårisheter. Detta gjorde att 2-taktsmororärna började bli för små och efterfrågan minskade. När Skandiaverken år 1956 övertogs av Uddevallavarvet, började man tillverka 4-taksmotorer - dels Skandiasegen typ F 35, dels licensbyggen av Götaverkens typ - i effekter upp till 800 hk. Ett flertal av dessainmonterades som huvudmaskineri i fiskebåtar men användes även som hjälpmotorer i större fartyg. - När så staten och Eriksbere år 1963inträdde som ägareav Uddeålavarvet, övergick tillverkningen vid Skandiaverken till att omfatta uteslutande större hjälpmotorer av Burmeister & Wains typ förutom växlar, kopplingar, hydrauliska komponenter och andra arbeten. - Efter alla de skiftande öden, som Skandiaverken genomgått under de gångna åren, vill man nu hoppas att sysselsättningen är tryggad för överskådlig tid framåt till gagn för de anställda och vårt samhälle. eo 5

6 -: "Attorn' på varvsbesök Under oktober och november gör drygt 250 elever från årskurs B vid grundskolorna i Uddevalla och Henån studielesök vid Uddevallavarvet. Besöken är en integrerad del av undervisningen om näringslivet med syfte att konkretisera de teoretiska studierna i klassrummen. De pryoanknutna studiebesoken i årskurs 8 koncentreras till studier av arbetsmiljö, yrken och uppgifter på arbetsplatsen samt på hur företaget fungerar som ett samhälle i miniatyr. Besöken har grundligt förberetts i skolan, dels med hjälp av ett i Varvsindustriföreningens regi utarbetat studiepaket om svensk varvsindustri i allmänhet, dels med ett mera lokalbetonat studiepaket behandlande enbart Uddevallavarvet. I det senare ingår bl. a. lärarehandledning, frågeformulär för eleverna och ett 35-tal färgdiabilder, som exempelvis nedanstående slående illustration av hur snabbt fartyi storlek de senaste två deå:1"åä'j. Elever från Henån inledde raden av varysbesök av grundskolans årskurs 8. Här berättar Jerry Hansson om vad som sker i plåtgården. Lev tdnt Nqnr Dödvikl töngd Brcdd Diup I.I32 ton ton /7.950 ton 228.1fl) ton 58m 203 m 244 m 325 m 9,6 m Em 37m 48m 4,6 m 14m 18n 26m &r I 1948 ffisffi, E= r9s le6e M/5 "Ally Thord6n" T/T "Josefino Thord6n" M/T "Borui" T/T 'Thorhommer" DiuF gåcrd. 1A ll m m m m loltrun$ kubik nf 42.0fi1 mr m3 287.fi10 mr TH AV Efter en flera dagars provtur i höstrusk levereradesden 25 oktober - fem månader före kontrakteratleveransdatum- pä tons dödvikt till Per Loddings Rederi i Oslo. Det är det tredje i en serie på sju fartyg av denna typ, som Uddevallavarvetbygger för norska och svenska beställare. Efter provtur och överlämnande gick "Osthav" till Lisnave-varveti Lissabonför dockning.

7 ' '-F ANCO SCEPTRElevererad Den 1 november levererade Uddevallavarvet tankmotorfartyget "Anco Sceptre" (nyb. 2+0) på tons dödvikt till Athel Line Limited i London. Det är det tredje i en serie på sex fartyg av denna typ, som varvet Bygger för denna beställare, och det är avsett för transport av olja, melass och kemikalier. Lastutrymmet är indelat i 36 tankar, carav 17 är specialbehandlade för transport av melais. Under centertankarna finns dubbelbotten som skydd vid förande av farliga laster. Propellermaskineriet består av en UV-byggd B & W dieselmotor typ 77+VT2BF utvecklande ahk vid 119 varv per minut. Hjälpmaskineriet består av tre 6-cyl. B & W dieselmotorer typ 6T23HH av Skandiaverkens tillverkning. "... över ån efter vatten" Som en kuriositet kan nämnas att "Anco Sceptre" på sin jungfruresa bokstavligt talat gick "över ån efter vatten". Första destinationshamnenvar nämligen Southampton i England, där fartyget tog in full last av dricksvatten för vidarebefordran till engelsk-kontrollerade Gibraltar. Från spansk sida betraktar man den engelska närvaron i Gibraltar som intrång, och efter en del bråk "pä pappersplanet" avstängde spanjorerna 1968 Gibraltar från all kommunikation med fastlandet, vilket bl. a. drabbade vattentillförseln! Och när regnvattnet i klippfästningens väldiga resewoarer sinar, måste man tillgripa fartygstransporter för att trygga vattenförsörjningen för de invänarna i Gibraltar. co Frånkorpen Schack Schackentusiasterna vid Uddevalla\-an-et och Helsingörs Vrerft i Danmark har under årens lopp byggt upp en fin tradition. Varje höst möts man nämligen för att ta en vänskaplig dust över rutbrddet. I år kunde man fira l0-årsjubileum för dessa träffar. Det r-ar L-\-IK som stod för värdskapet vid denna match, som speladespå Emaus och som vanns av UVIK med 7-4. Efter matchen spelades en blixtturnering med 36 deltagare, och där tog U\-IK:s Erik Svensson hem sesern. Som vanligt avslutades träffen med tal, gemytlig samvaro och dans. Bågskytte UVIK:s bågskyttesektionstod i år som arrangör för Västsvenska varvsmästerskapen. Tävlingen var förlagd till Kärranäs och blev därmed dån första korptävling som arrangerats på det nya fritidsområdet. Individuellt segrade Karl Johansson, Kockums, följd av N.-E. Hatldin, Götaverken, medan de fyra följande platserna belades av UVIK-are, nämligen Herbert Raupach, Franz Zehetbauer, Sigvard Bengtson och Allan Svensson. Lagsegern bärgades därmed av UVIK (2.620 p.) med Kockums och Götaverken på andra resp. tredje plats. (2.521 resp p.) Fotboll Ahlsell & Ågrens 7:alag, som spelar i göteborgskorpens1:a klass,utmanade nyligen varyets inköpsavdelning på en vänskapsmatch. Våra inköpare - med ett par, tre förstärkningar från andra avdelningar - kämpade heroiskt och noterade oavgjort 1-1 efter en spännande match. O o

8 F Pension ärer Utnämningar Följande medarbetare vid Uddevallavarvet har de senaste.månadernaavgått med pension: Följande utnämningar, gällande från och med den 1 januari 1972, har gjorts vid Uddevallavarvet: Till produktionsdirektör efter direktör Gunnar Westerlund med ansvar för konstruktionsavproduktionsavdelning, delning, serviceavdelning och anläggningsavdelning har utnämnts nuvarande chefen för projektavdelningen, överingenjör Erik Simonsson. Grovarbetare Sigfrid Johannesson 23j Reservdelsman Sven Johansson riä.9 i:!si,in,.: :& Fr. o. m. den 31 januari 7972 gäller följande nya arbetstidervid Uddevallavarvet för arbetare, arbetsledare och tjänstemän med verkstadstid (dagtid) : Måndag-Fredag kl samt kl För tvåskift gäller fr. o. m. samma dag följande tider: Skift I: kl samt kl Skift II: kl samt kl r.52. Tjänstemän med kontorstid har samma arbetstider som under innevarande är. För samtliga anställda gäller att alla iördaear under hela 1972 är arbetsfria fiksoå fredag 7 jan:uari, fredag 12 rnaj, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Direktör Erik Simonsson 7,t "n,l :gr.ir.:::= "5tr;; $f;.,9 Arbetstider för t å)tite!:!#n,::{s:,ii; Inredningssnickare Kontorist Bertil lsaksson Gunnar Olausson ', Längare Torvald Modin 13. r Till överingenjör och chef för projektavdelningen har utnämnts nuvarande chefen för projektkontoret, civilingenjör Stig Bystedt. Civilingenjör Oraar ToresÅog blir ansvarig för projektkontoret. Chefen för offertavdelningen, civilingenjör Said Baunge har utnämnts till överingenjör. Till överingenjör och chef för produktionsavdelningenmed undantag av maskinverkstadenhar utnämnts nuvarande chefen förproduktionsplaneringen, civilingen jör Lars-Åke Olofsson. Maskinverkstaden under ingenjör Sven Johanssonsledning kommer tillsvidare att lyda direkt under direktör Erik Simonsson. Vi gratulerar 60 år U ddeuallauaruet Plåtsorterare Helge Jansson Förman Berndt Jansson Långare Karl Nilsson Instruktör Valter Knopp 50 år U ddeuallauaraet Reparatör Holger Johansson Inköpare Bror Andersson PlåtslagareHolgerSamuelsson Plåtsorterare Gustav Nilsson Längare Kåre Nilsen l+.i1 +.I Förman Em il Her m ans en \'ARr'ET OGH r't personaltidning Uddevallavarvets : Ansvarigutgivare:JohanSchreil rl t:': Brandvakt Oskar Karlsson r2 25.r2 29.r2 Redaktör:Nils-GustavOlsson Arne Berver, GusRedaktionskommitt6: tav Henningsson, Lars-Äke Olofsson, Sven-Erik Petersson, Ingvar Ingelshed (Skandiaverken) Spånoragare Gustav Wahlquist Kassörska Anna Egermark 't l 0.71 Förman Sven Bruhn Denna tidning är avsedd för intern information. Eftertryck är tillåtet endast efter medgivandefrån redaktionen. 7I816 BARNEVIKU_A

Götavarvet Cityvarvet Damen Shiprepear

Götavarvet Cityvarvet Damen Shiprepear Götavarvet Cityvarvet Damen Shiprepear Onsdagen den 24/4 2013 var jag med och arrangerade och genomförde ett studiebesök på cityvarvet i Göteborg genom föreningen Industrihistoria i Väst. Uppslutningen

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Intervju. -------------- Start -------------- Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft?

Intervju. -------------- Start -------------- Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft? Intervju Intervju med: Eric Fornander () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2008-12-03 Eric Fornander, f 1927, arbetade som maskinist i maskinhallen på Ångkraftverket i Västerås under åren 1956-1962.

Läs mer

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt The true story of Stored Force by O. Tedenstig 2007 Abstrakt Stored Force är ett begrepp som myntades på FACIT i samband med marknadsföring och reklam för de populära kontors- och industriskrivarna 4540-44.

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

PRO Eslöv 70 år 1943 2013.

PRO Eslöv 70 år 1943 2013. PRO Eslöv 70 år 1943 2013. Inledning 1942 mitt under brinnande krig bildades Sveriges pensionärers riksorganisation. Anledningen till detta var pensionärernas svåra situation i samhället. Få pensionärer

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945.

Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Personporträtt av kock och konditor Lennart Fornfelt Född i Stockholm södra 1945. Lennart Fornfeldt bakar morgonfrallor ombord på Johnson Chemsun1982 på resa mellan Rotterdam och New Orleans. Jag kommer

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

Motormuseum. Visningspris 25 kr/person, se öppettider under besöksinfo!

Motormuseum. Visningspris 25 kr/person, se öppettider under besöksinfo! Motormuseum Visningspris 25 kr/person, se öppettider under besöksinfo! Motormuseét har ca 100 motorer att visa upp på ca 360 m2 Tändkulemotorn uppfanns av Engelsmannen Acroyd 1890. I Kalmar Län fanns som

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande.

Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Sveriges bilhistoriker diskuterade länge För gårdagens fordon på morgondagens vägar 1

Sveriges bilhistoriker diskuterade länge För gårdagens fordon på morgondagens vägar 1 Sveriges bilhistoriker diskuterade länge 2016-10-20 För gårdagens fordon på morgondagens vägar 1 Sveriges bilhistoriker diskuterade länge När kom bilen till Sverige? 2016-10-20 För gårdagens fordon på

Läs mer

Sven Hugo Eriksson. Född 7/ i Transta i Lockne församling i Jämtland, död 1 febr i Tandsbyn.

Sven Hugo Eriksson. Född 7/ i Transta i Lockne församling i Jämtland, död 1 febr i Tandsbyn. Sven Hugo Eriksson Född 7/1 1917 i Transta i Lockne församling i Jämtland, död 1 febr. 2000 i Tandsbyn. Lockne kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11074/C/7 (1909-1926), bildid: F0012389_00049 Föräldrarna

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Veterantävlingar med den sociala samvaron i högsätet!

Veterantävlingar med den sociala samvaron i högsätet! Veterantävlingar med den sociala samvaron i högsätet! Som allom bekant finns det tennistävlingar för veteraner vid sidan om de tävlingar som anordnas i de nationella tennisförbundens och ITF:s regi. I

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Motion 1977178:102. av Sven Mellqvist m. fl. med anledning al' propositionen 1977178:29 om flygplatsfrågan Stockholmsregionen, m. m.

Motion 1977178:102. av Sven Mellqvist m. fl. med anledning al' propositionen 1977178:29 om flygplatsfrågan Stockholmsregionen, m. m. 7 Motion 1977178:102 av Sven Mellqvist m. fl. med anledning al' propositionen 1977178:29 om flygplatsfrågan Stockholmsregionen, m. m. Genom beslut i februari i år meddelade miljö- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Gårdsfest i trettioårstecken med vin, mat och sång

Gårdsfest i trettioårstecken med vin, mat och sång Nummer 2 september 2014 Gårdsfest i trettioårstecken med vin, mat och sång I I detta nummer: Gårdsfesten med cirka hundra deltagare Sydamerikaner på hett plåttak Midsommar i Lustgården Sjösavalser 1 Gårdsfest

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten nr 2-1975 Stiftelsen Skärgårdsbåten

Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten nr 2-1975 Stiftelsen Skärgårdsbåten Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten nr 2-1975 Stiftelsen Skärgårdsbåten Sedan år 1970 trafikerar Waxholmsbolaget som bekant en passbåtslinje mellan Saltsjöbaden

Läs mer

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017 Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/7 2016-30/6 2017 BILAGA 2 LÖNEBILAGA FÖR ARBETSTAGARE INOM DJURSJUKVÅRDEN 1 INPLACERING I ANSTÄLLNINGSGRUPP Mom. 1 Yrkesinriktad gymnasieutbildning Mom. 1.1. Arbetstagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK 2013-07-10. LUNDENS SOPSTATION Moderaterna i Eda Besök

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Albin Motorsprutor. Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009

Albin Motorsprutor. Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009 Albin Motorsprutor Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009 Starten Lars Albin Larsson startade 1900 företaget L.A. Larssons Gjuteri- och Mekaniska Verkstad i Kristinehamn. Senare, 1942,

Läs mer

Datum. Karl Hallgren Arne Johansson Karl-Axel Kandevik Jan Mörck

Datum. Karl Hallgren Arne Johansson Karl-Axel Kandevik Jan Mörck Utfärdare tjänsteställe, namn, telefon. signatur) ~kumentnamn PROTOKOLL Datum l Tommy Siverdal/MN 42 04 80 ankn 65 1982-02-18 MBL - information 1982-02-05 1 Närvarande: Peter Liljegren Tommy Siverdal Thomas

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Sten Bexell på kontoret. /Foto från hans bok sjöfartsbok 3./ Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-27. seonyberg@gmail.com 1 Det finns numera få

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Kapten Gunnar Dahlqvist Gunnar Dahlqvist på m/s Canadas brygga Bild lånad från Båtologen. Foto; Bruno Billman.

Kapten Gunnar Dahlqvist Gunnar Dahlqvist på m/s Canadas brygga Bild lånad från Båtologen. Foto; Bruno Billman. Kapten Gunnar Dahlqvist 1898 1983. Gunnar Dahlqvist på m/s Canadas brygga 1953. Bild lånad från Båtologen. Foto; Bruno Billman. 1 Gunnar Dahlquist föddes i Göteborg den 16 maj 1898 Dahlquist gick till

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2011-09-30 2011/0154 Ert datum Ert Dnr 2011-06-13 Ju2011/3644/DOM En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42) Hovrätten tillstyrker i huvudsak

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mullhyttans Bygdeförenings styrelse avger följande verksamhetsberättelse för år 2012. STYRELSEN har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Wivianne Högman, ordförande Lena

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Göran Lenkel, VD Skandia.}janken, Skandi~ Norden,

Göran Lenkel, VD Skandia.}janken, Skandi~ Norden, Sida l (16) Försäkringsaktiebolaget Skandia (pub!) Orgnr 502017-3083 Protokoll nr 12/97 Styrelsesammantläde i Styrelserummet, Skandiahu~et, Stockho1m, den 17 decemb~,1997 Närvarande: Ledamöter Sven Söderbeig,

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se Innovativ och pålitlig fartygsdesign www.fkab.se välkommen till framtiden! passion Vi älskar havet, fartyg och det vi arbetar med. På våra kontor i Uddevalla, Göteborg och Shanghai finner du hängivna medarbetare

Läs mer

Specialisten på lönsam industriautomation

Specialisten på lönsam industriautomation Specialisten på lönsam industriautomation Projektledning, konstruktion, tillverkning och driftsättning av robotautomation, specialmaskiner och fixturer. Välkommen till Arho AB Jag är glad över att få presentera

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Ett epokgörande år. Ett avbrott i karriären

Ett epokgörande år. Ett avbrott i karriären Ett epokgörande år År 1914 är Oscar med och bildar Kungsörs segelsällskap, KSS. Sällskapet bestämmer sig året därpå för att låta bygga sin första lottbåt, och Oscar har snart en beställning på en skärgårdskryssare

Läs mer

FÖRETAGSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA

FÖRETAGSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA FÖRETAGSBESÖK GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA FÖRETAGSBESÖK 2013-11 - 13. PREEM CHARLOTTENBERG Moderaterna i Eda Besök vår

Läs mer

Större båtar i Kämpersvik under 1900-talet

Större båtar i Kämpersvik under 1900-talet Större båtar i Kämpersvik under 1900-talet Denna information är framtagen av Karl-Erik Andersson, son till Anker Andersson i Kämpersvik sommaren 2008 samt renskriven och upplagd hemsidan av Bo Ljungström

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Lite historik över Snurrevadsfisket på Styrsö Tången. Foto GG 177 IRIS Foto, repro och sammanställning. Lars-Erik Pettersson

Lite historik över Snurrevadsfisket på Styrsö Tången. Foto GG 177 IRIS Foto, repro och sammanställning. Lars-Erik Pettersson Lite historik över Snurrevadsfisket på Styrsö Tången. Foto GG 177 IRIS 1978-79. Foto, repro och sammanställning. Lars-Erik Pettersson Den förste snurraren på Tången. 1893 köpte fiskelaget Karl Johansson,

Läs mer

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida 1995-02-03,02-13 1.( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade

Läs mer

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman. 1(6) Protokoll fört vid årsstämma i Lindab International AB den 6 maj 2009 i Boarp Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1, samtliga styrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter, ordinarie

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

Yrkesinriktad ingenjörsträning

Yrkesinriktad ingenjörsträning Yrkesinriktad ingenjörsträning Praktikrapport Robin Kristensson V07 Företagspresentation Tyréns grundades 1942 och har under åren utvecklats till ett av Sveriges ledande och största konsultföretag inom

Läs mer

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: SJÖFARTSSÄKERHET Ämnet sjöfartssäkerhet behandlar den teknik och de metoder som används på fartyg för att förhindra och hantera nödsituationer ombord. Ämnet behandlar även arbetsmiljö och skydd av den

Läs mer

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt.

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. HERKULES motorn x 3 En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. När man vid Sandbäckens Verkstäder i Katrineholm började tillverka sin liggande 4 takts motor benämnd Herkules motor var man

Läs mer

Motion 1982/83:2034. Yvonne Sandberg-Fries m. fl. Produktionen vid Karlskronavarvet

Motion 1982/83:2034. Yvonne Sandberg-Fries m. fl. Produktionen vid Karlskronavarvet ,. 20 Motion 1982/83:2034 Yvonne Sandberg-Fries m. fl. Produktionen vid Karlskronavarvet Riksdagen har 1981 (prop. 1980/81: 131, NU 1980/81:63, rskr 1980/81 :393) fastslagit att Karlskronavarvet skall

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1992R3577 SV 01.01.1993 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 2: 1973-1975 Bowlingen blir en folksport I februari 1973 inviger GI:s Göran Engström den nya bowlinghallen i Kopparsvik, Visby Bowlinghall. Rosens ordförande

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Diskussionsunderlag årsmöte 2011

Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Hur hanterar vi tillväxten i klubben? Fler båtar på tisdagstävlingarna ställer ger längre tid innan alla båtar kommer upp på kajen. Styrelsens förslag är att i steg ett

Läs mer

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter:

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter: Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45 Ledamöter: Jan-Olof Sewring, ordföranden ledamot socialnämnden Mikael von Krassow, ledamot socialnämnden Greta Lemminge, ledamot PRO Maj-Britt Wallin, ledamot PRO Elfriede

Läs mer

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-11-21 346 Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS 2017-529 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad.

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Tradition och framtidstro När vi på RAMAB ser framåt gör vi det med utgångs punkt från vår mångåriga kompetens och erfarenhet.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 13 april 2005

Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 13 april 2005 Protokoll fört vid styrelsemötet i Klädesholmens Samhällsförening den 13 april 2005 Närvarande: Bert Olsson, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Krister Malander, Annika Krusell och Lennart Olsson t o m

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015

Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015 Styrelsens i Örebro SK Fotboll förslag till ändring av stadgarna 2015 Mål och inriktning Föreningen ska endast bedriva fotbollsverksamhet och ha sin inriktning på att tillhöra eliten inom Sverige. Föreningen

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om medborgarskapsceremoni år 2015-2016

Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om medborgarskapsceremoni år 2015-2016 Uppsala "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Rhodin, Elise Datum 2015-02-17 Diarienummer 2015-0182 Kulturnämnden Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om medborgarskapsceremoni år 2015-2016

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 2004-10-05 dnr CF 21-549/2004 (ändring av dnr 1.3 330-98) Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 1 Bemyndigande Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 Allmänt löne- och förmånsavtal,

Läs mer