Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor"

Transkript

1 B 2006:6 Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor

2 Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor Liljeholmsvägen 32, Stockholm Telefon Fax

3 Omslag: Tango Nutek B 2006:6 ISBN September 2006 Upplaga: ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: Lenanders Grafiska

4 FÖRORD Förord En av Nuteks viktigaste uppgifter är att stimulera tillväxt i företag. Framgångsrik tillväxt förutsätter förmåga till förnyelse och innovationer. Traditionellt har produkt- och teknologiutveckling varit i fokus som viktiga framgångsfaktorer. Ett mindre uppmärksammat område är service som tillväxtfaktor inom industriföretag. I denna studie behandlas hur service blivit en allt viktigare faktor bakom snabb tillväxt inom många ledande industriföretag. Service spelar en allt större roll, ett fenomen som fortfarande underskattas och inte är tillräckligt belyst eller förstått. Serviceaffärerna blir allt mer sofistikerade och viktigare för företagens totala utveckling och lönsamhet. I denna studie beskrivs, utifrån ett antal företagsbeskrivningar, hur tillväxt skapas inom service och generellt de framgångskriterier som ligger bakom de mest framgångsrika industriföretagens satsningar inom detta område. Sofistikerade serviceaffärer kräver en delvis ny företagskultur och ett nytt synsätt, inte minst när det gäller kundrelationens långsiktiga roll och betydelse. Studien visar på att indelningen i service- respektive industriföretag börjar bli mer eller mindre obsolet och att industriföretagen indirekt svarar för en betydande del av tillväxten inom renodlade serviceföretag. Rapporten är författad av fil.dr. Ulf Berggren och fil.dr. Tommy Bergkvist vid SMI Strategic Management Institute. Stockholm i september 2006 Sune Halvarsson Tf Generaldirektör Staffan Larsson Utvecklingschef

5 FÖRFATTARNAS FÖRORD Författarnas förord De flesta är överens om att Sveriges välstånd är starkt förknippat med tillväxt och en framgångsrik utveckling av våra företag. I debatten de senaste åren finns starka åsikter om att tillväxten primärt är kopplad till forskning och utveckling (FoU) och att vi är på väg in i en serviceekonomi. Vi förnekar inte FoU: s viktiga roll som tillväxt- och förnyelsefaktor eller att serviceföretag får en allt viktigare roll. Däremot vill vi utmana den ibland alltför ensidiga bilden. Vår erfarenhet är att mycket genuin affärsutveckling och förnyelse sker på andra sätt än via etablerade företags FoU-verksamhet. Ett område som fått allt för liten uppmärksamhet är industriföretagens serviceverksamhet. I denna rapport lyfter vi fram hur service blir en allt viktigare tillväxtfaktor för många traditionella industriföretag och att industriföretagen i många fall till och med är motorn för utvecklingen av många renodlade serviceföretag. Vi illustrerar service i industriföretag med ett tiotal företagsbeskrivningar och visar på dess ökande roll och hur service är på väg att bli en sofistikerad del av affärserbjudandet. Service blir alltmer komplex och svarar för en allt större del av många industriföretags omsättning och lönsamhet. Vi hoppas att rapporten kan balansera debatten om hur tillväxt och affärsutveckling går till och sätta fokus på den viktiga roll som industriföretagen spelar för utveckling av service. Vi vill också framföra ett speciellt tack till ekon.dr. Carsten Dahlman som med sin långa erfarenhet inom området bidragit både med konkreta exempel och till att utveckla vår föreställningsram, samt ett stort tack till våra kollegor Ulrika Hedby och Åsa Friberg för omfattande arbetsinsats med värdefulla bidrag och synpunkter i olika skeden under projektets gång. SMI Strategic Management Institute, i september 2006 Ulf Berggren Fil. Dr. Tommy Bergkvist Fil. Dr. SMI Strategic Management Institute är ett konsult- och utvecklingsbolag specialiserat på strategi- och affärsutveckling för företag och organisationer. Författarna kan nås via webbplatsen

6 SAMMANFATTNING Sammanfattning Studiens syfte Under våren 2005 publicerades i Nuteks regi boken De bortglömda innovationerna. I denna beskrev vi hur vissa typer av affärsutveckling får alltför lite uppmärksamhet i den allmänna debatten och hur forskning och utveckling (FoU) ensidigt ses som basen för Sveriges framtid. I ett historiskt perspektiv visar det sig emellertid att många av våra ledande företag inte har haft FoU som bas för sin start eller tillväxt. De senaste årens utveckling präglas också av framväxten av många serviceföretag med en helt annan utvecklingslogik än de traditionella industriföretagen. Också inom många teknikbaserade företag sker en allt större del av tillväxten inom serviceområdet, ett fenomen som fortfarande underskattas som tillväxtmotor. Dessa affärer blir alltmer sofistikerade och allt viktigare för företagens utveckling. Trots detta är denna typ av affärsutveckling inte särskilt väl förstådd och beskriven. I denna bok analyserar vi hur serviceaffärer och serviceinnovationer växer fram och generellt visar på dess ökade betydelse. Vi vill primärt öka uppmärksamheten kring service som tillväxtmotor också inom traditionella industriföretag. Industriföretag och serviceföretag en förlegad klassificering Service blir en allt större och viktigare del av många industriföretags affärserbjudanden. Mycket av det som skrivits om service har samtidigt varit baserat på erfarenheter från så kallade serviceföretag. Vi har sett många ledande industriföretag där service omfattar mer än halva omsättningen och den dominerande delen av vinsten. Det hör också till bilden att mycket av den service som skapar snabb tillväxt i serviceföretag kommer från industriföretag i takt med att de lägger ut tidigare interna servicetjänster som IT, fastighetsservice, städning, catering och personaladministration.

7 SAMMANFATTNING Det är i många fall industriföretagen som står bakom den snabba tillväxten för serviceföretag och fungerar som den reella tillväxtmotorn. Det är en synvilla att serviceföretagen står för tillväxten och att vi är på väg mot en serviceekonomi. Verkligheten är mer komplicerad än så. Vi vill hävda att den traditionella indelningen i industri- och serviceföretag är förlegad. Det är sant att de senaste 30 årens nya storföretag med få undantag är serviceföretag. Den här rapporten visar emellertid samtidigt att industriföretagens serviceverksamhet mycket starkt bidragit till tillväxten; och i ännu högre grad till ökad lönsamhet. För många industriföretag som vi beskriver skulle det vara fullständigt främmande att göra en sådan skillnad mellan tillverkning och service som gärna görs enligt vedertagna branschklassificeringar. Industriföretagens serviceinnovationer är motorn för ny tillväxt, nya differentieringsmöjligheter mot konkurrenterna och nya fördjupade kundrelationer. Industriföretagen svarar också för många serviceinnovationer i relation till sina kunder. Dessa lägger i betydande omfattning interna serviceaktiviteter på produktleverantörerna, som också utvecklar allt mer sofistikerade servicetjänster i ambitionen att medverka till att kunderna blir effektivare och mera konkurrenskraftiga i sina egna affärer. Vad vore de stora producentserviceföretagen utan sina stora kunder industriföretagen som inte längre vill producera i egen regi? Andra sidan av myntet är att industriföretagen tar över verksamheter och aktiviteter och lanserar en mängd olika erbjudanden inom det vi kallar industriföretagens serviceverksamhet med syfte att bygga ihop sig med kunderna. Enligt det här synsättet kan man säga att en kontinuerlig förflyttning av tjänster och verksamheter driver tillväxten av såväl de mera renodlade producentserviceföretagen som de serviceorienterade industriföretagen. Man kan kanske tycka att frågan är av semantisk karaktär, men enligt vår uppfattning är den viktig därför att vi annars riskerar att underskatta industrins viktiga direkta och indirekta roll för att skapa nya serviceaffärer, såväl fristående som inom ramen för existerande företag. Investerare och politiker riskerar att fatta fel beslut, något som vi till viss del såg under IT-bubblan vid millennieskiftet, då man i vissa kretsar dömde ut industriföretagen som obsoleta.

8 SAMMANFATTNING De gamla branschdefinitionerna måste förändras och nya tas fram som bättre motsvarar den nya affärslogik vi ser växa fram i gränssnittet mellan industriserviceföretag och serviceföretag. Här finns behov för mer empirisk forskning och nytt tänkande. Service blir alltmer sofistikerad och allt viktigare I industriföretagens serviceaffärer kan man urskilja några gemensamma mönster och servicekoncept. Utifrån en basal service i form av att tillhandahålla reservdelar och grundläggande reparationer har successivt alltmer sofistikerade servicekoncept utvecklats. En beskrivning av denna utveckling visar också hur tillväxt inom service går till i teknikbaserade företag. Även om de individuella skillnaderna är stora så finns gemensamma mönster. Vi fokuserar på olika utvecklingsvägar för tillväxt. Olika affärsidéer inom service eller serviceidéer för att skapa tillväxt beskrivs. 1. Reservdelar och reparationer spelar fortsatt en viktig roll för många industriföretag. De tillhör de mera lönsamma delarna och är en primär typ av service som krävs av kunderna. Denna service syftar till att vidmakthålla produkt och produktionssystem hos kunderna. Den är reaktiv till sin karaktär. 2. Successivt har olika former av förebyggande service och underhållskontrakt utvecklats. Fokus är på förebyggande och att undvika oförutsedda avbrott i kundernas användning av produkten. Den är därmed till sin karaktär mera proaktiv. 3. Olika serviceelement byggs in i produkten, ofta med hjälp av elektroniska komponenter och mjukvara. Det handlar om olika sätt att få information om hur produkten fungerar och få bättre underlag för när service är nödvändig. Företag som Scania och SKF har utvecklat flera intressanta erbjudanden av denna typ. 4. En stark trend inom vissa branscher under senare år är att leverantörer tar över drift av kundernas anläggningar. Ett par exempel som vi behandlar i studien är IBM och Ericsson. Det är en serviceaffär med mycket stor potential, men också med stora risker då den ställer krav på radikalt nya kompetenser och förmåga att bedöma affären på mycket lång sikt. Den innebär till sin karaktär en ny rollfördelning mellan leverantör och kund.

9 SAMMANFATTNING 5. Serviceerbjudanden blir alltmer en del av en systemaffär där det är svårt att skilja produkt från service. Inte minst för kunderna uppfattas de som ett sammanhållet koncept. Drivkraften är att bredda affären och att öka kundnyttan i erbjudandet. 6. Ett allt viktigare perspektiv är att leverantören inte längre säljer en produkt utan en funktion. Med detta synsätt är det naturligt att fokusera på service som ett sätt att hjälpa kunden att höja effektiviteten och produktiviteten i sina processer och affärer. Ett brett och djupt kunnande om kundens affär krävs. 7. En del företag levererar också olika former av förbrukningsvaror som en del av sitt serviceerbjudande. Ett par exempel är Tetra Pak och Atlas Copco. Det kan i sig vara en lönsam affär, men syftar också till att optimera produktens funktion. För vissa företag kan denna eftermarknad vara den viktigaste. 8. Inom konsumentkapitalvaror ser vi en delvis annan logik. Varumärkesutveckling, design och snabb produktutveckling är de primära instrumenten för att hålla fast kunderna. Inom vissa områden tycks snarare traditionell service minska i betydelse. En viktig drivkraft för utvecklingen av serviceaffären är att exploatera en stor kundbas, som för många företag är mångdubbelt större än den årliga nyförsäljningen. I takt med allt fler erbjudanden ökar också det relativa värdet av service i förhållande till produktförsäljning. För de mest sofistikerade företagen är det en integrerad affär. Service ställer krav på en långsiktighet i kundrelationen och synen på hur värde och lönsamhet skapas. Ett livscykelperspektiv på produkten och kundens processer blir nödvändigt för att framgångsrikt kunna bygga de mer sofistikerade serviceaffärerna. IT och elektronik spelar en allt större roll. De skapar nya förutsättningar för förebyggande service och gör det möjligt för kunden att själv övervaka och åtgärda enklare servicebehov. En samproduktion mellan leverantör och kund växer fram. Service får också en ökande betydelse vid utformning och utveckling av nya produkter. Möjligheter att serva produkten spelar en avgörande roll för många kunder. Olika former av modulbaserad produktutveckling kommer i fokus.

10 SAMMANFATTNING De ledande företagen inom service är också de med ledning inom teknik- och produktutveckling. Unika differentierade produkter ger bäst förutsättningar för unika serviceaffärer. En förutsättning för att kunna utveckla en sammanhållen sofistikerad serviceaffär är att bryta med en alltför stark ingenjörskultur och gå mot en balanserad kund-, service- och teknikorienterad kultur. Ledarskap för detta är a och o. Hur kommer serviceaffären utvecklas? Fler integrerade affärskoncept mellan produkt och service växer fram. IT blir ett viktigt instrument. Eventuellt kommer särskilda industriserviceföretag erbjuda service för alla leverantörers produkter inom en viss bransch. Nya styr- och kontrollsystem måste utvecklas som bättre beaktar serviceaffärens speciella karaktär. Fokus på funktion och produktivitet i kundens användning av produkten kommer att öka. Servicen kommer att fortsätta att försämras för vissa konsumentkapitalvaror. Varumärken för serviceerbjudanden kommer att öka i betydelse, inte minst som ett sätt att differentiera erbjudanden i förhållande till konkurrenter och tredjepartsföretag. Service kan för många industriföretag spela en stor roll som framtida tillväxtfaktor.

11

12 ABSTRACT Abstract Industrial service innovations a disregarded growth engine The industrial growth problems in Sweden are sometimes looked upon as a problem of too few investments in R&D combined with some macro economic problems. Service and service companies are also playing an important and increasing role as growth factor. An area not focused in the debate is the industry companies service innovations and service related business activities. Little bit in the hidden a powerful and sophisticated development of new services and service innovations are developed and these are playing an important role in the growth of these companies. Industrial companies are also responsible for the fast development of many service companies in that they outsource internal service functions within IT, personnel administration etc. to specialized service companies. They function as growth engines for service companies. This report is focused on how service is developed in leading industrial companies and how service gradually becomes a much more important part of the business concepts and offerings. Based on some ten case studies, we analyse different forms of growth and service concepts and try to identify the most important success criteria for developing a successful business in this area. The main trend is a gradual development from focus on spare parts and repairs to the development of long term relations with key customers and to explore the value of a large customer base. In leading companies the customer base is more and more regarded as the most important asset. Another trend is to supply customers with functionality and productivity improvements rather than the product itself. Focus is much more on preventive services and long term maintenance than solving upcoming problems. Different service concepts are built into the product often with the support of IT and electronics. Service concepts are more and more becoming integrated parts of a system delivery where it is difficult to differentiate between service and product. Service is influencing product development and is becoming an integrated part of R&D in the most sophisticated companies. However, in consumer oriented companies focus is more on brand development and new designs than on classical forms of services.

13 ABSTRACT For most companies it is a long development process to establish the more sophisticated and complex service forms. It requires the development of a strong market and customer oriented culture. The distinction between service and industry companies is also becoming obsolete. There is a need for a revised branch and industry classification. In the future service will have an even more important role. We also foresee the development of independent industry service companies that will service products from many different suppliers. For many industry companies service will be one of the most important growth areas, but technical leadership will continue to be vital in order to also be able to have leadership within service. Product and service leadership go hand in hand.

14 INNEHÅLL Innehåll 1. Inledning och studiens syfte Några konceptuella perspektiv på service Kort genomgång av tidigare forskning...19 Några konceptuella utgångspunkter för studien Några fallstudier av industriföretags serviceaffärer Elekta från entreprenörsdominans till teknikbaserat serviceföretag Scania service inom ett företag med en världsledande nischposition Atlas Copco teknik och service i ett integrerat perspektiv SKF service inom ett teknikbaserat komponentföretag Tetra Pak service i ett integrerat system Alfa Laval installerade produkter och teknik som bas för service General Electrics väg mot att också bli ledande inom service Electrolux service inom konsumentvaror Ericsson från teknik till system och service IBM:s väg från dominans inom stordatorer till service- och konsultföretag Industriföretag och serviceföretag en förlegad klassificering Några tillväxtformer och servicekoncept...77 Reservdelar och reparationer...78 Förebyggande service och underhållskontrakt Integrerad och inbäddad service...82 Operatörsrollen Systemlösningar...84

15 INNEHÅLL Produktivitetsförbättringar Förbrukningsmaterial...88 Konsumentkapitalvaror en annan affärslogik...88 Service har succesivt blivit en radikalt ny affärsidé sammanfattande kommentarer Analys av och lärdomar från fallstudierna...91 Från ad hoc-service till långsiktiga kontrakt...92 Från produktförsäljning till tillgänglighetslösningar...94 Från reservdelar till att utveckla den installerade produktbasen...97 Från produktförsäljning till service under produktens hela livscykel...99 Från produktfokus till kunnande om kundens processer och affärer Från leverantörsservice till samproduktion och avancerat IT-stöd Från generisk service till varumärkesbaserade serviceerbjudanden Från leverans av produkter och system till drift av kundens anläggningar Från produktions- till servicebaserad design och modulsystem Från produktfokus till unik teknik för överlägsen serviceaffär Från fokus på egna produkter till service också till konkurrenternas produkter Från en fristående serviceorganisation till integration av nyförsäljning och service Från krissituation till utveckling av serviceaffär med ledningens stöd Från begränsad roll till att serviceaffären ofta är den mest lönsamma Från en ingenjörskultur till en balanserad service- och kundorienterad kultur några sammanfattande reflexioner En not om den differentierade industrilogiken De teknikbaserade företagens specifika affärslogik Servicerollen inom konsumentkapitalvaror är helt annorlunda Den varumärkesbaserade affärslogiken En speciell logik inom projektbaserade företag...124

16 INNEHÅLL 8. Vad kan industriföretagen lära av ledande serviceföretag? En entreprenör som vågar gå mot strömmen En lång inlärningsprocess som efterhand formar affärsidén En affärsidé som blir allt mer unik Affärsidén stärks genom innovationer ofta organisatoriska En-affärsidéföretag snarare än koncerner En företagskultur som håller ihop företaget Entreprenören är ofta huvudägare i bolaget Strategiprocessens kraft Den sociala logikens betydelse Olika branschlogiker olika affärslogik Hyperkonkurrensen hotet att bli allt för lika Några sammanfattande kommentarer En vision om hur serviceaffärer kommer att utvecklas Utveckling av nya, integrerade affärsmodeller Framväxten av nya industriserviceföretag Tekniskt ledarskap fortsatt viktigt Kulturella och organisatoriska förändringar Varumärkesutveckling också inom service Nya styrsystem för en ny affärsmodell IT och automation får en ny roll Risken för servicemonopol Degenerering av service inom vissa konsumentvarubranscher Överutveckling av serviceaffären inom vissa områden Service kommer att ge upphov till nya branschkombinationer Ökat fokus på produkt- och funktionell kvalitet Nya innovativa porduktionsstrukturer Innovationer längs hela värdekedjan Referenser Böcker och rapporter...153

17

18 INLEDNING OCH STUDIENS SYFTE Inledning och studiens syfte Under våren 2005 publicerades i Nuteks regi boken De bortglömda innovationerna. I denna beskrev vi hur vissa typer av affärsutveckling får alltför lite uppmärksamhet i den allmänna debatten och hur forskning och utveckling (FoU) ensidigt ses som basen för Sveriges framtid. I ett historiskt perspektiv visar det sig emellertid att många av våra ledande företag inte har haft FoU som bas för sin start eller tillväxt. De senaste årens utveckling präglas också av framväxten av många serviceföretag med en helt annan utvecklingslogik än de traditionella industriföretagen. Vi visade också på hur det många gånger är de så kallade invadörerna som står för den kraftfullaste förändringen. Här exemplifierade vi med företag som IKEA, Jysk, Capio, Ryanair och Metro. Också inom många teknikbaserade företag sker en allt större del av tillväxten inom serviceområdet, ett fenomen som fortfarande underskattas som tillväxtmotor. Dessa affärer blir alltmer sofistikerade och allt viktigare för hela företagets utveckling. Trots detta är denna typ av affärsutveckling inte särskilt väl förstådd och beskriven. I denna bok vill vi närmare analysera hur serviceaffärer och serviceinnovationer växer fram och generellt visa på deras ökade betydelse. Vi vill primärt öka uppmärksamheten kring service som tillväxtmotor också inom traditionella industriföretag. De perspektiv och frågeställningar vi sätter i fokus är: 1. Vilka är tillväxtmönstren och drivkrafterna? 2. Vilka olika typer av serviceaffärer finns och hur organiseras de? 3. Hur ser de entreprenöriella miljöer ut där framgångsrika serviceaffärer växer fram? 4. Hur involverar företagen de mest krävande kunderna i utvecklingen av serviceaffärerna? 17

19 INLEDNING OCH STUDIENS SYFTE 5. Vilka krav på kulturella och ledningsmässiga förändringar ställer serviceaffären? 6. Hur kommer serviceaffärer att utvecklas under de kommande åren och vad driver dessa förändringar? Studien baseras i huvudsak på empiri, i första hand utifrån våra erfarenheter att som konsulter assistera företag med deras affärsutveckling, men också på kompletterande fallbeskrivningar via intervjuer och offentligt tillgängliga företagsbeskrivningar. Dessutom har vi gått igenom viss litteratur för att få kompletterande perspektiv. Ambitionen har däremot inte varit att göra en fullständig kartläggning av litteratur, tidigare forskning eller teorier, snarare att lyfta fram aspekter som beaktats allt för lite i den allmänna debatten. Ett tiotal intervjuer har gjorts med företrädare för en del av de företag som används som illustrerande fallstudier. Boken disponeras enligt följande upplägg. I kapitel 2 sammanfattar vi några teoretiska perspektiv och modeller som väglett oss och som kompletterar våra egna erfarenheter samt en sammanfattning av våra egna utgångspunkter för studien. Kapitel 3 beskriver några företags utveckling av sina respektive serviceaffärer. De blir sedan, tillsammans med ytterligare företag föremål för analys i de efterföljande kapitlen 4, 5, 6 och 7. Vi försöker bygga några konceptuella modeller och synsätt och fokuserar på aspekter som kanske tidigare analyser inte beaktat. En utvidgning görs i kapitel 8 som behandlar vad industriföretagen kan lära av ledande serviceföretag. I slutkapitlet 9 försöker vi spekulera i hur service i industriföretag kommer att utvecklas de kommande åren. 18

20 NÅGRA KONCEPTUELLA PERSPEKTIV PÅ SERVICE Några konceptuella perspektiv på service I detta kapitel vill vi sammanfatta några grundläggande koncept som studien tar utgångspunkt i och som beskriver kunskapsläget. Kort genomgång av tidigare forskning En del forskare har försökt beskriva det specifika i en serviceaffär jämfört med en produktaffär. Theodore Levitt (1969) har beskrivit hur det alltmer handlar om systemförsäljning och att kunder inte köper en specifik produkt utan snarare ett integrerat paket av produkt och service. En drivkraft är att reducera antalet leverantörer och förenkla och effektivisera hanteringen av tekniskt avancerade produkter och system. Reeder & Brierty (1991) lyfter fram några viktiga skillnader mellan en serviceaffär och en produktaffär. Detta har också Normann (2001) gjort. Service är en sammansatt produkt som ofta är personifierad och specifik för den enskilda kunden. Serviceleverantören blir ofta konsult till kunden för att lösa problem i samband med introduktion av produkten. Ett kriterium på ett gott servicesystem är att det löser viktiga kundproblem. Det bygger på en förståelse av att kunderna inte köper en produkt utan en lösning eller funktion. Inom industriföretag är detta än mer uttalat än inom tjänstesektorn eller vid konsumentprodukter. Flera av forskarna hävdar att serviceerbjudanden inte är fysiska och kan således inte lagras. Det handlar på ett helt annat sätt om personlig kompetens och närvaro än vid fysiska produkter. Personliga relationer och uppbyggande av förtroende är mycket viktigare än vid produktaffärer. I vissa fall är det svårare att differentiera serviceerbjudandet. Service förbrukas ofta vid konsumtionen och kan inte lagras. Den tycks försvinna vid leveransen. Service inom industriföretag har emellertid en del aspekter som gör att den inte i samma omfattning som den service som produceras inom rena serviceföretag är immateriell. Vi kommer att diskutera detta mera utförligt längre fram. Beskrivningarna är generella och få forskare har djupare gått in på det specifika vid service i industriföretag. Det är få forskare som på djupet behandlar service inom industriföretag. Service handlar ofta om tjänstesektorn och man generaliserar mönster från dessa att också gälla inom industriföretag. Klassiska verk som Kotler (2002) har förvånande lite om service och nästan ingenting om service i industriföretag. Normanns 19

21 NÅGRA KONCEPTUELLA PERSPEKTIV PÅ SERVICE företagsexempel är nästan alla ifrån tjänstesektorn. Under senare år har det kommit några forskningsrapporter som behandlar service i industriföretag. Ett par svenska exempel är Nordin (2005) och Sandberg (2003). Några internationella böcker är Strategy and Management of Industrial Brands, Malaval (2003) och Service Management and Operations, Hakesever (2003). Ett antal artiklar i specialtidskrifter har behandlat området under de senaste 5 10 åren. Några exempel är Harvard Business Review (september 1999), Supply Chain Management Review (februari 2003), Industrial Marketing Review (nr 21 och 28). Generellt är det förvånansvärt lite som skrivits ur ett affärsutvecklingsperspektiv och som behandlar utvecklingen av service inom teknikbaserade industriföretag. Det är dessa som är i fokus i denna rapport. Några konceptuella utgångspunkter för studien Vi sammanfattar i det följande några viktiga perspektiv på serviceutveckling inom industriföretag och viktiga drivkrafter för denna som vi samlat på oss under många år som konsulter till åtskilda industri- och tjänsteföretag. Det utgör ett slags avstamp innan vi fördjupar bilden via några konkreta fallstudier. Exploatera värdekedjan En stark trend inom tillverkande företag är att integrera framåt i värdekedjan, det som på engelska benämns att go down stream. Många västeuropeiska ekonomier såväl som den amerikanska ekonomin har stagnerat under de senaste trettio åren. Efterfrågan på produkter har minskat till förmån för tjänster. Samtidigt har mängden installerade produkter hos kunderna ökat. Inom många tillverkande sektorer representerar i dag den installerade basen av produkter tio till trettio gånger större volym än den årliga nyförsäljningen av produkterna. Ett sätt är att se produktförsäljningen primärt som ett sätt att öppna dörren för framtida servicetjänster. Vilka aktiviteter utför kunden för att underhålla en produkt under dess livslängd från försäljning till avveckling? Produktmarginal är inte längre den enda eller ens dominerande faktorn för lönsamhet. Till exempel kan Hewlett Packard sälja sina skrivare med lägre marginaler för att få högre total lönsamhet via försäljning av bläckpatroner och andra förbrukningsvaror. Tillverkare av flygmotorer som General Electric och Rolls Royce har traditionellt haft högre avkastning på service och underhåll än på produktförsäljningen. För Tetra Pak och Gambro är löpande försäljning av förpackningskartong respektive förbrukningsmaterial för njurdialys av stor betydelse för den totala lönsamheten. 20

22 NÅGRA KONCEPTUELLA PERSPEKTIV PÅ SERVICE Kundlojalitet Det gäller också att försöka skifta fokus från kortsiktig operationell effektivitet till mera långsiktig utveckling av affärsgenererande kundrelationer. Skillnader i teknik och prestation mellan ledande tillverkares produkter är ofta små och ibland enkla att överbrygga. Fördelar i skalekonomi kan också relativt enkelt reduceras, i varje fall i många industribranscher. Dessa områden fungerar i många fall inte längre lika effektivt som källor till differentiering av affärskonceptet. Det handlar nu snarare om att kunna leverera en kombination av service som minimerar de totala kostnaderna i samband med att äga och utnyttja en specifik produkt. Målet är inte att få så hög marknadsandel som möjligt, utan snarare att etablera de starkaste relationerna med de på lång sikt mest lönsamma kunderna och därmed skapa kundlojalitet. Erfarenheterna är att det ibland är enklare och mera långsiktigt lönsamt att differentiera erbjudandet via service än att försöka utveckla unika produkter, men som vi kommer att se längre fram lyckas de överlägsna företagen med båda uppgifterna. Nya distributionskanaler I många branscher pågår en omdefiniering av vad vertikal integration innebär. Distribution har blivit det område där de största vinsterna finns att hämta. Nya distributionsformer som telemarketing och Internet hotar traditionella tillverkare. Framgångsrika tillverkare är i allt högre grad direktinvolverade i distributionen och fokuserar mera på att identifiera och exploatera nya kanaler till kunderna. Häri ligger också att de accepterar konkurrens mellan olika distributionsformer för att nå högsta möjliga konkurrensfördelar. Detta ställer allt större krav på sofistikerad differentiering av olika distributionskanaler i förhållande till olika marknader och produkter. Service integreras med produkten Ny digital teknik gör det möjligt att bygga in traditionella servicetjänster direkt i produkten. Det frigör kunden från nödvändigheten att utföra dessa serviceuppgifter och kan öka marginalerna för tillverkaren genom att erbjuda ett högre kundvärde. Ett exempel är Honeywells flygledningssystem, ett annat SKF:s intelligenta kullager med inbyggda elektroniska sensorer. Många företag utnyttjar sitt starka varumärke och sina starka relationer med kunderna för att erbjuda ett brett sortiment av servicetjänster. Ett exempel är General Electrics finansieringsorienterade tjänster via GE Capital. Vi kommer att se fler exempel i fallstudierna i kapitel 3. Andra företag erbjuder en integrerad lösning, som kombinerar produkt och service i ett sammanhållet koncept och som möter kundens behov. Ett exempel är Nokias mobiltelefoni. Ett annat, nu klassiskt exempel, är Tetra Paks systemleveranser inom förpackning av flytande livsmedel. 21

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

B 2005:4. De bortglömda innovationerna

B 2005:4. De bortglömda innovationerna B 2005:4 De bortglömda innovationerna De bortglömda innovationerna Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Telefon 08-681 91 00 Fax 08-19 68 26 www.nutek.se Omslag: NUTEK B 2005:4 ISBN 91-7318-361-X April

Läs mer

B 2006:7. Invadörerna

B 2006:7. Invadörerna B 2006:7 Invadörerna Invadörerna Omslag: Tango Nutek B 2006:7 ISBN 91-7318-378-4 November 2006 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: Lenanders Grafiska FÖRORD Förord Nuteks uppgift är att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Uthyrning En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström Civilingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011 Erik

Läs mer

De nya affärsmodellerna. - värdeskapande affärsinnovationer Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund. Rapport

De nya affärsmodellerna. - värdeskapande affärsinnovationer Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund. Rapport Rapport 2010:07 2010:09 De nya affärsmodellerna - värdeskapande affärsinnovationer Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund Sveriges näringsliv har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna.

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet

Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet FÖRFATTARE: DR. NIKLAS Z KVISELIUS (E-mail: niklas.kviselius@hhs.se) OKTOBER 2008 SWEDSOFT Swedsoft är ett industriinitiativ för att

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

0DVNLQWLOOPDVNLQNRPPXQLNDWLRQ

0DVNLQWLOOPDVNLQNRPPXQLNDWLRQ 0DVNLQWLOOPDVNLQNRPPXQLNDWLRQ (QVWXGLHDYWU JKHWHULVDPEDQGPHGV\VWHPI UVlOMQLQJLNRQYHUJHUDQGH LQGXVWULHU En delstudie i pågående mobilitetsforskning 3HU$QGHUVVRQRFK$QQD5HLPIHOW 66((),:RUNLQJ3DSHU6HULHVLQ%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Diagnostik Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Fredrik Ljungberg och Henrik Fagrell Diadrom, www.diadrom.se 2 Kontakt Diadrom, www.diadrom.se

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

En innovationspolitik för tjänster?

En innovationspolitik för tjänster? A2009:007 En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument i USA Sara Modig och Anne Kolmodin En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället

Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället omaka par eller perfect match? Forum för tjänsteföretagare Till er tjänst Säg ordet innovation och man tänker genast på tekniska uppfinningar, på apparater

Läs mer

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL I N N O V A T I O N S P O L I T I K I F O K U S Titel : Tillväxtgenvägen

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN KANDIDATUPPSATS, 10 POÄNG HÖSTEN 2005 E-faktura Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI Författare: Jasmin

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel FEK 591 Magisteruppsats Januari 2007 Företagsekonomiska institutionen Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel Författare: Sine Harmant Maria Sjöstedt Handledare:

Läs mer

Strategisk utveckling genom e-handel En studie av ett traditionellt tillverkningsföretag

Strategisk utveckling genom e-handel En studie av ett traditionellt tillverkningsföretag Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats, FEKP01 HT 2010 Strategisk utveckling genom e-handel En studie av ett traditionellt tillverkningsföretag Författare: Handledare: Gustaf Arp 850704-3316

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider

Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider Extern och intern granskning av TDC Dotcom Handledare: Kristina Kaup, COO Eva Öhlin-Lillienau, Affärsområdeschef Customer care Handledare: Avdelningen

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Stockholm. Halden. Taastrup. Edinburgh. London. Frankfurt. Calgary. München. Milano. Toronto. Boston. New York. Pasadena

Stockholm. Halden. Taastrup. Edinburgh. London. Frankfurt. Calgary. München. Milano. Toronto. Boston. New York. Pasadena Årsredovisning 2000 Halden Stockholm Edinburgh Taastrup Calgary London Frankfurt München Toronto New York Boston Milano Pasadena Seoul Hong Kong Sydney Teknologisk kompetens Börs- kompetens Transaktions-

Läs mer

Samspelet. De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen.

Samspelet. De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen. Samspelet De små företagens betydelse för innovation, sysselsättning och produktivitetsutveckling i Stockholmsregionen rapport 11:2009 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

E-handel nästa steg i utvecklingen?

E-handel nästa steg i utvecklingen? Magisteruppsats, 10 poäng VT 2006 E-handel nästa steg i utvecklingen? En studie av e-handelsutvecklingen av dagligvaror Författare: David Jensen Anders Juslin Handledare: Paul Jönsson Sammanfattning Titel:

Läs mer