Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor"

Transkript

1 B 2006:6 Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor

2 Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor Liljeholmsvägen 32, Stockholm Telefon Fax

3 Omslag: Tango Nutek B 2006:6 ISBN September 2006 Upplaga: ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: Lenanders Grafiska

4 FÖRORD Förord En av Nuteks viktigaste uppgifter är att stimulera tillväxt i företag. Framgångsrik tillväxt förutsätter förmåga till förnyelse och innovationer. Traditionellt har produkt- och teknologiutveckling varit i fokus som viktiga framgångsfaktorer. Ett mindre uppmärksammat område är service som tillväxtfaktor inom industriföretag. I denna studie behandlas hur service blivit en allt viktigare faktor bakom snabb tillväxt inom många ledande industriföretag. Service spelar en allt större roll, ett fenomen som fortfarande underskattas och inte är tillräckligt belyst eller förstått. Serviceaffärerna blir allt mer sofistikerade och viktigare för företagens totala utveckling och lönsamhet. I denna studie beskrivs, utifrån ett antal företagsbeskrivningar, hur tillväxt skapas inom service och generellt de framgångskriterier som ligger bakom de mest framgångsrika industriföretagens satsningar inom detta område. Sofistikerade serviceaffärer kräver en delvis ny företagskultur och ett nytt synsätt, inte minst när det gäller kundrelationens långsiktiga roll och betydelse. Studien visar på att indelningen i service- respektive industriföretag börjar bli mer eller mindre obsolet och att industriföretagen indirekt svarar för en betydande del av tillväxten inom renodlade serviceföretag. Rapporten är författad av fil.dr. Ulf Berggren och fil.dr. Tommy Bergkvist vid SMI Strategic Management Institute. Stockholm i september 2006 Sune Halvarsson Tf Generaldirektör Staffan Larsson Utvecklingschef

5 FÖRFATTARNAS FÖRORD Författarnas förord De flesta är överens om att Sveriges välstånd är starkt förknippat med tillväxt och en framgångsrik utveckling av våra företag. I debatten de senaste åren finns starka åsikter om att tillväxten primärt är kopplad till forskning och utveckling (FoU) och att vi är på väg in i en serviceekonomi. Vi förnekar inte FoU: s viktiga roll som tillväxt- och förnyelsefaktor eller att serviceföretag får en allt viktigare roll. Däremot vill vi utmana den ibland alltför ensidiga bilden. Vår erfarenhet är att mycket genuin affärsutveckling och förnyelse sker på andra sätt än via etablerade företags FoU-verksamhet. Ett område som fått allt för liten uppmärksamhet är industriföretagens serviceverksamhet. I denna rapport lyfter vi fram hur service blir en allt viktigare tillväxtfaktor för många traditionella industriföretag och att industriföretagen i många fall till och med är motorn för utvecklingen av många renodlade serviceföretag. Vi illustrerar service i industriföretag med ett tiotal företagsbeskrivningar och visar på dess ökande roll och hur service är på väg att bli en sofistikerad del av affärserbjudandet. Service blir alltmer komplex och svarar för en allt större del av många industriföretags omsättning och lönsamhet. Vi hoppas att rapporten kan balansera debatten om hur tillväxt och affärsutveckling går till och sätta fokus på den viktiga roll som industriföretagen spelar för utveckling av service. Vi vill också framföra ett speciellt tack till ekon.dr. Carsten Dahlman som med sin långa erfarenhet inom området bidragit både med konkreta exempel och till att utveckla vår föreställningsram, samt ett stort tack till våra kollegor Ulrika Hedby och Åsa Friberg för omfattande arbetsinsats med värdefulla bidrag och synpunkter i olika skeden under projektets gång. SMI Strategic Management Institute, i september 2006 Ulf Berggren Fil. Dr. Tommy Bergkvist Fil. Dr. SMI Strategic Management Institute är ett konsult- och utvecklingsbolag specialiserat på strategi- och affärsutveckling för företag och organisationer. Författarna kan nås via webbplatsen

6 SAMMANFATTNING Sammanfattning Studiens syfte Under våren 2005 publicerades i Nuteks regi boken De bortglömda innovationerna. I denna beskrev vi hur vissa typer av affärsutveckling får alltför lite uppmärksamhet i den allmänna debatten och hur forskning och utveckling (FoU) ensidigt ses som basen för Sveriges framtid. I ett historiskt perspektiv visar det sig emellertid att många av våra ledande företag inte har haft FoU som bas för sin start eller tillväxt. De senaste årens utveckling präglas också av framväxten av många serviceföretag med en helt annan utvecklingslogik än de traditionella industriföretagen. Också inom många teknikbaserade företag sker en allt större del av tillväxten inom serviceområdet, ett fenomen som fortfarande underskattas som tillväxtmotor. Dessa affärer blir alltmer sofistikerade och allt viktigare för företagens utveckling. Trots detta är denna typ av affärsutveckling inte särskilt väl förstådd och beskriven. I denna bok analyserar vi hur serviceaffärer och serviceinnovationer växer fram och generellt visar på dess ökade betydelse. Vi vill primärt öka uppmärksamheten kring service som tillväxtmotor också inom traditionella industriföretag. Industriföretag och serviceföretag en förlegad klassificering Service blir en allt större och viktigare del av många industriföretags affärserbjudanden. Mycket av det som skrivits om service har samtidigt varit baserat på erfarenheter från så kallade serviceföretag. Vi har sett många ledande industriföretag där service omfattar mer än halva omsättningen och den dominerande delen av vinsten. Det hör också till bilden att mycket av den service som skapar snabb tillväxt i serviceföretag kommer från industriföretag i takt med att de lägger ut tidigare interna servicetjänster som IT, fastighetsservice, städning, catering och personaladministration.

7 SAMMANFATTNING Det är i många fall industriföretagen som står bakom den snabba tillväxten för serviceföretag och fungerar som den reella tillväxtmotorn. Det är en synvilla att serviceföretagen står för tillväxten och att vi är på väg mot en serviceekonomi. Verkligheten är mer komplicerad än så. Vi vill hävda att den traditionella indelningen i industri- och serviceföretag är förlegad. Det är sant att de senaste 30 årens nya storföretag med få undantag är serviceföretag. Den här rapporten visar emellertid samtidigt att industriföretagens serviceverksamhet mycket starkt bidragit till tillväxten; och i ännu högre grad till ökad lönsamhet. För många industriföretag som vi beskriver skulle det vara fullständigt främmande att göra en sådan skillnad mellan tillverkning och service som gärna görs enligt vedertagna branschklassificeringar. Industriföretagens serviceinnovationer är motorn för ny tillväxt, nya differentieringsmöjligheter mot konkurrenterna och nya fördjupade kundrelationer. Industriföretagen svarar också för många serviceinnovationer i relation till sina kunder. Dessa lägger i betydande omfattning interna serviceaktiviteter på produktleverantörerna, som också utvecklar allt mer sofistikerade servicetjänster i ambitionen att medverka till att kunderna blir effektivare och mera konkurrenskraftiga i sina egna affärer. Vad vore de stora producentserviceföretagen utan sina stora kunder industriföretagen som inte längre vill producera i egen regi? Andra sidan av myntet är att industriföretagen tar över verksamheter och aktiviteter och lanserar en mängd olika erbjudanden inom det vi kallar industriföretagens serviceverksamhet med syfte att bygga ihop sig med kunderna. Enligt det här synsättet kan man säga att en kontinuerlig förflyttning av tjänster och verksamheter driver tillväxten av såväl de mera renodlade producentserviceföretagen som de serviceorienterade industriföretagen. Man kan kanske tycka att frågan är av semantisk karaktär, men enligt vår uppfattning är den viktig därför att vi annars riskerar att underskatta industrins viktiga direkta och indirekta roll för att skapa nya serviceaffärer, såväl fristående som inom ramen för existerande företag. Investerare och politiker riskerar att fatta fel beslut, något som vi till viss del såg under IT-bubblan vid millennieskiftet, då man i vissa kretsar dömde ut industriföretagen som obsoleta.

8 SAMMANFATTNING De gamla branschdefinitionerna måste förändras och nya tas fram som bättre motsvarar den nya affärslogik vi ser växa fram i gränssnittet mellan industriserviceföretag och serviceföretag. Här finns behov för mer empirisk forskning och nytt tänkande. Service blir alltmer sofistikerad och allt viktigare I industriföretagens serviceaffärer kan man urskilja några gemensamma mönster och servicekoncept. Utifrån en basal service i form av att tillhandahålla reservdelar och grundläggande reparationer har successivt alltmer sofistikerade servicekoncept utvecklats. En beskrivning av denna utveckling visar också hur tillväxt inom service går till i teknikbaserade företag. Även om de individuella skillnaderna är stora så finns gemensamma mönster. Vi fokuserar på olika utvecklingsvägar för tillväxt. Olika affärsidéer inom service eller serviceidéer för att skapa tillväxt beskrivs. 1. Reservdelar och reparationer spelar fortsatt en viktig roll för många industriföretag. De tillhör de mera lönsamma delarna och är en primär typ av service som krävs av kunderna. Denna service syftar till att vidmakthålla produkt och produktionssystem hos kunderna. Den är reaktiv till sin karaktär. 2. Successivt har olika former av förebyggande service och underhållskontrakt utvecklats. Fokus är på förebyggande och att undvika oförutsedda avbrott i kundernas användning av produkten. Den är därmed till sin karaktär mera proaktiv. 3. Olika serviceelement byggs in i produkten, ofta med hjälp av elektroniska komponenter och mjukvara. Det handlar om olika sätt att få information om hur produkten fungerar och få bättre underlag för när service är nödvändig. Företag som Scania och SKF har utvecklat flera intressanta erbjudanden av denna typ. 4. En stark trend inom vissa branscher under senare år är att leverantörer tar över drift av kundernas anläggningar. Ett par exempel som vi behandlar i studien är IBM och Ericsson. Det är en serviceaffär med mycket stor potential, men också med stora risker då den ställer krav på radikalt nya kompetenser och förmåga att bedöma affären på mycket lång sikt. Den innebär till sin karaktär en ny rollfördelning mellan leverantör och kund.

9 SAMMANFATTNING 5. Serviceerbjudanden blir alltmer en del av en systemaffär där det är svårt att skilja produkt från service. Inte minst för kunderna uppfattas de som ett sammanhållet koncept. Drivkraften är att bredda affären och att öka kundnyttan i erbjudandet. 6. Ett allt viktigare perspektiv är att leverantören inte längre säljer en produkt utan en funktion. Med detta synsätt är det naturligt att fokusera på service som ett sätt att hjälpa kunden att höja effektiviteten och produktiviteten i sina processer och affärer. Ett brett och djupt kunnande om kundens affär krävs. 7. En del företag levererar också olika former av förbrukningsvaror som en del av sitt serviceerbjudande. Ett par exempel är Tetra Pak och Atlas Copco. Det kan i sig vara en lönsam affär, men syftar också till att optimera produktens funktion. För vissa företag kan denna eftermarknad vara den viktigaste. 8. Inom konsumentkapitalvaror ser vi en delvis annan logik. Varumärkesutveckling, design och snabb produktutveckling är de primära instrumenten för att hålla fast kunderna. Inom vissa områden tycks snarare traditionell service minska i betydelse. En viktig drivkraft för utvecklingen av serviceaffären är att exploatera en stor kundbas, som för många företag är mångdubbelt större än den årliga nyförsäljningen. I takt med allt fler erbjudanden ökar också det relativa värdet av service i förhållande till produktförsäljning. För de mest sofistikerade företagen är det en integrerad affär. Service ställer krav på en långsiktighet i kundrelationen och synen på hur värde och lönsamhet skapas. Ett livscykelperspektiv på produkten och kundens processer blir nödvändigt för att framgångsrikt kunna bygga de mer sofistikerade serviceaffärerna. IT och elektronik spelar en allt större roll. De skapar nya förutsättningar för förebyggande service och gör det möjligt för kunden att själv övervaka och åtgärda enklare servicebehov. En samproduktion mellan leverantör och kund växer fram. Service får också en ökande betydelse vid utformning och utveckling av nya produkter. Möjligheter att serva produkten spelar en avgörande roll för många kunder. Olika former av modulbaserad produktutveckling kommer i fokus.

10 SAMMANFATTNING De ledande företagen inom service är också de med ledning inom teknik- och produktutveckling. Unika differentierade produkter ger bäst förutsättningar för unika serviceaffärer. En förutsättning för att kunna utveckla en sammanhållen sofistikerad serviceaffär är att bryta med en alltför stark ingenjörskultur och gå mot en balanserad kund-, service- och teknikorienterad kultur. Ledarskap för detta är a och o. Hur kommer serviceaffären utvecklas? Fler integrerade affärskoncept mellan produkt och service växer fram. IT blir ett viktigt instrument. Eventuellt kommer särskilda industriserviceföretag erbjuda service för alla leverantörers produkter inom en viss bransch. Nya styr- och kontrollsystem måste utvecklas som bättre beaktar serviceaffärens speciella karaktär. Fokus på funktion och produktivitet i kundens användning av produkten kommer att öka. Servicen kommer att fortsätta att försämras för vissa konsumentkapitalvaror. Varumärken för serviceerbjudanden kommer att öka i betydelse, inte minst som ett sätt att differentiera erbjudanden i förhållande till konkurrenter och tredjepartsföretag. Service kan för många industriföretag spela en stor roll som framtida tillväxtfaktor.

11

12 ABSTRACT Abstract Industrial service innovations a disregarded growth engine The industrial growth problems in Sweden are sometimes looked upon as a problem of too few investments in R&D combined with some macro economic problems. Service and service companies are also playing an important and increasing role as growth factor. An area not focused in the debate is the industry companies service innovations and service related business activities. Little bit in the hidden a powerful and sophisticated development of new services and service innovations are developed and these are playing an important role in the growth of these companies. Industrial companies are also responsible for the fast development of many service companies in that they outsource internal service functions within IT, personnel administration etc. to specialized service companies. They function as growth engines for service companies. This report is focused on how service is developed in leading industrial companies and how service gradually becomes a much more important part of the business concepts and offerings. Based on some ten case studies, we analyse different forms of growth and service concepts and try to identify the most important success criteria for developing a successful business in this area. The main trend is a gradual development from focus on spare parts and repairs to the development of long term relations with key customers and to explore the value of a large customer base. In leading companies the customer base is more and more regarded as the most important asset. Another trend is to supply customers with functionality and productivity improvements rather than the product itself. Focus is much more on preventive services and long term maintenance than solving upcoming problems. Different service concepts are built into the product often with the support of IT and electronics. Service concepts are more and more becoming integrated parts of a system delivery where it is difficult to differentiate between service and product. Service is influencing product development and is becoming an integrated part of R&D in the most sophisticated companies. However, in consumer oriented companies focus is more on brand development and new designs than on classical forms of services.

13 ABSTRACT For most companies it is a long development process to establish the more sophisticated and complex service forms. It requires the development of a strong market and customer oriented culture. The distinction between service and industry companies is also becoming obsolete. There is a need for a revised branch and industry classification. In the future service will have an even more important role. We also foresee the development of independent industry service companies that will service products from many different suppliers. For many industry companies service will be one of the most important growth areas, but technical leadership will continue to be vital in order to also be able to have leadership within service. Product and service leadership go hand in hand.

14 INNEHÅLL Innehåll 1. Inledning och studiens syfte Några konceptuella perspektiv på service Kort genomgång av tidigare forskning...19 Några konceptuella utgångspunkter för studien Några fallstudier av industriföretags serviceaffärer Elekta från entreprenörsdominans till teknikbaserat serviceföretag Scania service inom ett företag med en världsledande nischposition Atlas Copco teknik och service i ett integrerat perspektiv SKF service inom ett teknikbaserat komponentföretag Tetra Pak service i ett integrerat system Alfa Laval installerade produkter och teknik som bas för service General Electrics väg mot att också bli ledande inom service Electrolux service inom konsumentvaror Ericsson från teknik till system och service IBM:s väg från dominans inom stordatorer till service- och konsultföretag Industriföretag och serviceföretag en förlegad klassificering Några tillväxtformer och servicekoncept...77 Reservdelar och reparationer...78 Förebyggande service och underhållskontrakt Integrerad och inbäddad service...82 Operatörsrollen Systemlösningar...84

15 INNEHÅLL Produktivitetsförbättringar Förbrukningsmaterial...88 Konsumentkapitalvaror en annan affärslogik...88 Service har succesivt blivit en radikalt ny affärsidé sammanfattande kommentarer Analys av och lärdomar från fallstudierna...91 Från ad hoc-service till långsiktiga kontrakt...92 Från produktförsäljning till tillgänglighetslösningar...94 Från reservdelar till att utveckla den installerade produktbasen...97 Från produktförsäljning till service under produktens hela livscykel...99 Från produktfokus till kunnande om kundens processer och affärer Från leverantörsservice till samproduktion och avancerat IT-stöd Från generisk service till varumärkesbaserade serviceerbjudanden Från leverans av produkter och system till drift av kundens anläggningar Från produktions- till servicebaserad design och modulsystem Från produktfokus till unik teknik för överlägsen serviceaffär Från fokus på egna produkter till service också till konkurrenternas produkter Från en fristående serviceorganisation till integration av nyförsäljning och service Från krissituation till utveckling av serviceaffär med ledningens stöd Från begränsad roll till att serviceaffären ofta är den mest lönsamma Från en ingenjörskultur till en balanserad service- och kundorienterad kultur några sammanfattande reflexioner En not om den differentierade industrilogiken De teknikbaserade företagens specifika affärslogik Servicerollen inom konsumentkapitalvaror är helt annorlunda Den varumärkesbaserade affärslogiken En speciell logik inom projektbaserade företag...124

16 INNEHÅLL 8. Vad kan industriföretagen lära av ledande serviceföretag? En entreprenör som vågar gå mot strömmen En lång inlärningsprocess som efterhand formar affärsidén En affärsidé som blir allt mer unik Affärsidén stärks genom innovationer ofta organisatoriska En-affärsidéföretag snarare än koncerner En företagskultur som håller ihop företaget Entreprenören är ofta huvudägare i bolaget Strategiprocessens kraft Den sociala logikens betydelse Olika branschlogiker olika affärslogik Hyperkonkurrensen hotet att bli allt för lika Några sammanfattande kommentarer En vision om hur serviceaffärer kommer att utvecklas Utveckling av nya, integrerade affärsmodeller Framväxten av nya industriserviceföretag Tekniskt ledarskap fortsatt viktigt Kulturella och organisatoriska förändringar Varumärkesutveckling också inom service Nya styrsystem för en ny affärsmodell IT och automation får en ny roll Risken för servicemonopol Degenerering av service inom vissa konsumentvarubranscher Överutveckling av serviceaffären inom vissa områden Service kommer att ge upphov till nya branschkombinationer Ökat fokus på produkt- och funktionell kvalitet Nya innovativa porduktionsstrukturer Innovationer längs hela värdekedjan Referenser Böcker och rapporter...153

17

18 INLEDNING OCH STUDIENS SYFTE Inledning och studiens syfte Under våren 2005 publicerades i Nuteks regi boken De bortglömda innovationerna. I denna beskrev vi hur vissa typer av affärsutveckling får alltför lite uppmärksamhet i den allmänna debatten och hur forskning och utveckling (FoU) ensidigt ses som basen för Sveriges framtid. I ett historiskt perspektiv visar det sig emellertid att många av våra ledande företag inte har haft FoU som bas för sin start eller tillväxt. De senaste årens utveckling präglas också av framväxten av många serviceföretag med en helt annan utvecklingslogik än de traditionella industriföretagen. Vi visade också på hur det många gånger är de så kallade invadörerna som står för den kraftfullaste förändringen. Här exemplifierade vi med företag som IKEA, Jysk, Capio, Ryanair och Metro. Också inom många teknikbaserade företag sker en allt större del av tillväxten inom serviceområdet, ett fenomen som fortfarande underskattas som tillväxtmotor. Dessa affärer blir alltmer sofistikerade och allt viktigare för hela företagets utveckling. Trots detta är denna typ av affärsutveckling inte särskilt väl förstådd och beskriven. I denna bok vill vi närmare analysera hur serviceaffärer och serviceinnovationer växer fram och generellt visa på deras ökade betydelse. Vi vill primärt öka uppmärksamheten kring service som tillväxtmotor också inom traditionella industriföretag. De perspektiv och frågeställningar vi sätter i fokus är: 1. Vilka är tillväxtmönstren och drivkrafterna? 2. Vilka olika typer av serviceaffärer finns och hur organiseras de? 3. Hur ser de entreprenöriella miljöer ut där framgångsrika serviceaffärer växer fram? 4. Hur involverar företagen de mest krävande kunderna i utvecklingen av serviceaffärerna? 17

19 INLEDNING OCH STUDIENS SYFTE 5. Vilka krav på kulturella och ledningsmässiga förändringar ställer serviceaffären? 6. Hur kommer serviceaffärer att utvecklas under de kommande åren och vad driver dessa förändringar? Studien baseras i huvudsak på empiri, i första hand utifrån våra erfarenheter att som konsulter assistera företag med deras affärsutveckling, men också på kompletterande fallbeskrivningar via intervjuer och offentligt tillgängliga företagsbeskrivningar. Dessutom har vi gått igenom viss litteratur för att få kompletterande perspektiv. Ambitionen har däremot inte varit att göra en fullständig kartläggning av litteratur, tidigare forskning eller teorier, snarare att lyfta fram aspekter som beaktats allt för lite i den allmänna debatten. Ett tiotal intervjuer har gjorts med företrädare för en del av de företag som används som illustrerande fallstudier. Boken disponeras enligt följande upplägg. I kapitel 2 sammanfattar vi några teoretiska perspektiv och modeller som väglett oss och som kompletterar våra egna erfarenheter samt en sammanfattning av våra egna utgångspunkter för studien. Kapitel 3 beskriver några företags utveckling av sina respektive serviceaffärer. De blir sedan, tillsammans med ytterligare företag föremål för analys i de efterföljande kapitlen 4, 5, 6 och 7. Vi försöker bygga några konceptuella modeller och synsätt och fokuserar på aspekter som kanske tidigare analyser inte beaktat. En utvidgning görs i kapitel 8 som behandlar vad industriföretagen kan lära av ledande serviceföretag. I slutkapitlet 9 försöker vi spekulera i hur service i industriföretag kommer att utvecklas de kommande åren. 18

20 NÅGRA KONCEPTUELLA PERSPEKTIV PÅ SERVICE Några konceptuella perspektiv på service I detta kapitel vill vi sammanfatta några grundläggande koncept som studien tar utgångspunkt i och som beskriver kunskapsläget. Kort genomgång av tidigare forskning En del forskare har försökt beskriva det specifika i en serviceaffär jämfört med en produktaffär. Theodore Levitt (1969) har beskrivit hur det alltmer handlar om systemförsäljning och att kunder inte köper en specifik produkt utan snarare ett integrerat paket av produkt och service. En drivkraft är att reducera antalet leverantörer och förenkla och effektivisera hanteringen av tekniskt avancerade produkter och system. Reeder & Brierty (1991) lyfter fram några viktiga skillnader mellan en serviceaffär och en produktaffär. Detta har också Normann (2001) gjort. Service är en sammansatt produkt som ofta är personifierad och specifik för den enskilda kunden. Serviceleverantören blir ofta konsult till kunden för att lösa problem i samband med introduktion av produkten. Ett kriterium på ett gott servicesystem är att det löser viktiga kundproblem. Det bygger på en förståelse av att kunderna inte köper en produkt utan en lösning eller funktion. Inom industriföretag är detta än mer uttalat än inom tjänstesektorn eller vid konsumentprodukter. Flera av forskarna hävdar att serviceerbjudanden inte är fysiska och kan således inte lagras. Det handlar på ett helt annat sätt om personlig kompetens och närvaro än vid fysiska produkter. Personliga relationer och uppbyggande av förtroende är mycket viktigare än vid produktaffärer. I vissa fall är det svårare att differentiera serviceerbjudandet. Service förbrukas ofta vid konsumtionen och kan inte lagras. Den tycks försvinna vid leveransen. Service inom industriföretag har emellertid en del aspekter som gör att den inte i samma omfattning som den service som produceras inom rena serviceföretag är immateriell. Vi kommer att diskutera detta mera utförligt längre fram. Beskrivningarna är generella och få forskare har djupare gått in på det specifika vid service i industriföretag. Det är få forskare som på djupet behandlar service inom industriföretag. Service handlar ofta om tjänstesektorn och man generaliserar mönster från dessa att också gälla inom industriföretag. Klassiska verk som Kotler (2002) har förvånande lite om service och nästan ingenting om service i industriföretag. Normanns 19

21 NÅGRA KONCEPTUELLA PERSPEKTIV PÅ SERVICE företagsexempel är nästan alla ifrån tjänstesektorn. Under senare år har det kommit några forskningsrapporter som behandlar service i industriföretag. Ett par svenska exempel är Nordin (2005) och Sandberg (2003). Några internationella böcker är Strategy and Management of Industrial Brands, Malaval (2003) och Service Management and Operations, Hakesever (2003). Ett antal artiklar i specialtidskrifter har behandlat området under de senaste 5 10 åren. Några exempel är Harvard Business Review (september 1999), Supply Chain Management Review (februari 2003), Industrial Marketing Review (nr 21 och 28). Generellt är det förvånansvärt lite som skrivits ur ett affärsutvecklingsperspektiv och som behandlar utvecklingen av service inom teknikbaserade industriföretag. Det är dessa som är i fokus i denna rapport. Några konceptuella utgångspunkter för studien Vi sammanfattar i det följande några viktiga perspektiv på serviceutveckling inom industriföretag och viktiga drivkrafter för denna som vi samlat på oss under många år som konsulter till åtskilda industri- och tjänsteföretag. Det utgör ett slags avstamp innan vi fördjupar bilden via några konkreta fallstudier. Exploatera värdekedjan En stark trend inom tillverkande företag är att integrera framåt i värdekedjan, det som på engelska benämns att go down stream. Många västeuropeiska ekonomier såväl som den amerikanska ekonomin har stagnerat under de senaste trettio åren. Efterfrågan på produkter har minskat till förmån för tjänster. Samtidigt har mängden installerade produkter hos kunderna ökat. Inom många tillverkande sektorer representerar i dag den installerade basen av produkter tio till trettio gånger större volym än den årliga nyförsäljningen av produkterna. Ett sätt är att se produktförsäljningen primärt som ett sätt att öppna dörren för framtida servicetjänster. Vilka aktiviteter utför kunden för att underhålla en produkt under dess livslängd från försäljning till avveckling? Produktmarginal är inte längre den enda eller ens dominerande faktorn för lönsamhet. Till exempel kan Hewlett Packard sälja sina skrivare med lägre marginaler för att få högre total lönsamhet via försäljning av bläckpatroner och andra förbrukningsvaror. Tillverkare av flygmotorer som General Electric och Rolls Royce har traditionellt haft högre avkastning på service och underhåll än på produktförsäljningen. För Tetra Pak och Gambro är löpande försäljning av förpackningskartong respektive förbrukningsmaterial för njurdialys av stor betydelse för den totala lönsamheten. 20

22 NÅGRA KONCEPTUELLA PERSPEKTIV PÅ SERVICE Kundlojalitet Det gäller också att försöka skifta fokus från kortsiktig operationell effektivitet till mera långsiktig utveckling av affärsgenererande kundrelationer. Skillnader i teknik och prestation mellan ledande tillverkares produkter är ofta små och ibland enkla att överbrygga. Fördelar i skalekonomi kan också relativt enkelt reduceras, i varje fall i många industribranscher. Dessa områden fungerar i många fall inte längre lika effektivt som källor till differentiering av affärskonceptet. Det handlar nu snarare om att kunna leverera en kombination av service som minimerar de totala kostnaderna i samband med att äga och utnyttja en specifik produkt. Målet är inte att få så hög marknadsandel som möjligt, utan snarare att etablera de starkaste relationerna med de på lång sikt mest lönsamma kunderna och därmed skapa kundlojalitet. Erfarenheterna är att det ibland är enklare och mera långsiktigt lönsamt att differentiera erbjudandet via service än att försöka utveckla unika produkter, men som vi kommer att se längre fram lyckas de överlägsna företagen med båda uppgifterna. Nya distributionskanaler I många branscher pågår en omdefiniering av vad vertikal integration innebär. Distribution har blivit det område där de största vinsterna finns att hämta. Nya distributionsformer som telemarketing och Internet hotar traditionella tillverkare. Framgångsrika tillverkare är i allt högre grad direktinvolverade i distributionen och fokuserar mera på att identifiera och exploatera nya kanaler till kunderna. Häri ligger också att de accepterar konkurrens mellan olika distributionsformer för att nå högsta möjliga konkurrensfördelar. Detta ställer allt större krav på sofistikerad differentiering av olika distributionskanaler i förhållande till olika marknader och produkter. Service integreras med produkten Ny digital teknik gör det möjligt att bygga in traditionella servicetjänster direkt i produkten. Det frigör kunden från nödvändigheten att utföra dessa serviceuppgifter och kan öka marginalerna för tillverkaren genom att erbjuda ett högre kundvärde. Ett exempel är Honeywells flygledningssystem, ett annat SKF:s intelligenta kullager med inbyggda elektroniska sensorer. Många företag utnyttjar sitt starka varumärke och sina starka relationer med kunderna för att erbjuda ett brett sortiment av servicetjänster. Ett exempel är General Electrics finansieringsorienterade tjänster via GE Capital. Vi kommer att se fler exempel i fallstudierna i kapitel 3. Andra företag erbjuder en integrerad lösning, som kombinerar produkt och service i ett sammanhållet koncept och som möter kundens behov. Ett exempel är Nokias mobiltelefoni. Ett annat, nu klassiskt exempel, är Tetra Paks systemleveranser inom förpackning av flytande livsmedel. 21

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Distributionsstrategier

Distributionsstrategier Distributionsstrategier Ekonomprogrammet, 2008 722G49 Litteratur: Kotler (2005) om plats och distribution Parment (2006) Anders Parment, Ph. D. LiU/Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling

Läs mer

Development of industrial service offerings: a process frame work - Daniel Kindström and Christian Kowalkowiski

Development of industrial service offerings: a process frame work - Daniel Kindström and Christian Kowalkowiski Development of industrial service offerings: a process frame work - Daniel Kindström and Christian Kowalkowiski Syftet med artikeln är att ge förslag på serviceutveckling som är anpassad till tillverkningsföretag.

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Tredje Vågens Automa2on. Future Smart Industry

Tredje Vågens Automa2on. Future Smart Industry Tredje Vågens Automa2on Future Smart Industry Blue Institute PiiA Örjan Larsson januari 2015 Bakgrund Digitalisering Nyhet Blue Institute PiiA Örjan Larsson januari 2015 Bakgrund Future Smart Industry

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Ramverk för: Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Teknisk kommunikation som konkurrensmedel Eftermarknadskommunikation

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Dataföreningen Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Stockholm 2009-03-12 Denna rapport är konfidentiell och avsedd enbart för den klient till vilken den är adresserad Agenda Molnet förutspås skapa

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Future Smart Industry

Future Smart Industry Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen Blue Institute Örjan Larsson maj 2015 orjan.larsson@blueinst.com

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Examensarbetet. Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning

Examensarbetet. Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning Strategiskt inköp Examensarbetet Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning 2016-09-20 2016-10-27 Schema Strategiskt inköp 24/8 Visioner o strategier

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess

Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess Stora förväntningar på projekten Projekten förväntas vara En viktig och unik komponent i den svenska tillväxt- och innovationsmotorn Möta viktiga

Läs mer

LISA 20070514 Jonas Edström. LISA möte. Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Jonas Edström, Affärsutvecklingschef Bisnode AB

LISA 20070514 Jonas Edström. LISA möte. Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Jonas Edström, Affärsutvecklingschef Bisnode AB LISA möte Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn Jonas Edström, Affärsutvecklingschef Bisnode AB BISNODE GROUP 2006 Revenue SEK 3389 m EBITA SEK 528 m Employees 2,524 5 Business areas

Läs mer

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Efter 15 år med en aktiv förvärvsstrategi och renodling till kommersiella fordon går Volvokoncernen in i en ny fas med fokus på att driva den organiska

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Internationalisering i en global värld

Internationalisering i en global värld Internationalisering i en global värld från innovation till marknadsledare Staffan Brege Professor Industriell marknadsföring, Linköpings universitet Christer Öjdemark Styrelseordförande och tidigare koncernchef

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 I all korthet Här skriver du en sammanfattning på din affärsidé med en (max två) meningar. Coola Prylar AB ska sälja trendiga och funktionella hushållsprylar främst

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 1 Nulägesbeskrivning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Internationalisering Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

FÖRPACKNINGSINNOVATION en outnyttjad potential i näringslivet

FÖRPACKNINGSINNOVATION en outnyttjad potential i näringslivet FÖRPACKNINGSINNOVATION en outnyttjad potential i näringslivet Malin Olander-Roese & Fredrik Nilsson A researchproject financed by the Next Generation Innovative Logistics (www.ngil.se) excellence center,

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Lean Product Development

Lean Product Development Lean Product Development Stefan Bükk Stefan.bukk@swerea.se 2011-03-30 1 Produktutvecklings Process enligt det planerande paradigmet Market analysis Gates Q/P Krav Spec Detail Design Test Re Design t $

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Value-Based Differentiation in Business Relationships:Gaining and Sustaining Key Supplier Status

Value-Based Differentiation in Business Relationships:Gaining and Sustaining Key Supplier Status Wolfgang Ulaga & Andreas Eggert(2006) sammanfattad av: Sebastian Ohlsson, Grupp 6 för kursen TEIM04 Value-Based Differentiation in Business Relationships:Gaining and Sustaining Key Supplier Status Ordlista

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer