Hereditas. från livränteanstalt till aktiebolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hereditas. från livränteanstalt till aktiebolag"

Transkript

1 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1

2 Idag förvaltar Hereditas en mångsidig placeringsförmögenhet enligt samma principer som för 110 år sedan 2 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

3 Som delägare i Livränteanstalten Hereditas har du fått en årlig livränta på ditt konto en livränta som grundar sig på en deposition din släkt i tiden gjort. Nu närmar vi oss dig för att berätta om de nya vindar som blåser i vår historiska livränteanstalt. Till aktiebolag för delägarnas bästa Vår uppgift har redan sedan 1905 varit att erbjuda våra delägare en lönsam och trygg sparandeform. Vi förvaltar en placeringsförmögenhet som uppgår till cirka 200 miljoner euro och vårt mål har varit en stabil vinstutdelning i livränteform. Nu står vi inför en förändring. Vi vill erbjuda våra delägare en så ändamålsenlig sparandeform som möjligt speciellt ur skattesynvinkel. Vårt mål är också att möjliggöra utvecklandet av Hereditas affärsverksamhet på bästa möjliga sätt nu och i framtiden. Efter grundligt övervägande har vi kommit till resultatet att det krävs en ändring av Livränteanstal- ten Hereditas företagsform. Därför strävar vi till att aktiebolaget Livränteanstalten Hereditas Ab skall kunna inleda sin verksamhet under år Förändringen från livränteanstalt till aktiebolag är behövlig och nyttig för oss alla. Förändringen innehåller många aspekter, också juridiska, som det är bra för dig att känna till. Därför hoppas vi att du läser denna broschyr noggrant. Den förmögenhet din släkt deponerat bevaras i aktiebolaget. Vårt mål är att fortsätta vår framgångsrika placeringsverksamhet med respekt för livränteanstaltens historia och värderingar. Patrik Lerche Verkställande direktör Livränteanstalten Hereditas Timo Tirkkonen Direktionordförande Livränteanstalten Hereditas 3

4 Framgångsrikt placerande redan under 110 år Livränteanstalten Hereditas grundades år 1905 genom den Kejserliga Senatens koncession. Livränteanstalten skulle enligt ansökan till den Kejserliga Senaten genom att öka de deponerade medlen skapa en livränta för sina delägare, som efter deras frånfälle skulle tillfalla räntemottagarens arvingar. Under sin mer än etthundraåriga historia har Livränteanstalten Hereditas erbjudit en trygg sparandeform bland annat genom inflationsskyddade placeringar. Då efterkrigstidens Finland plågades av inflation skyddade livränteanstalten sina delägares kapital genom att till exempel placera i fastigheter och aktier vars värde steg. Livränteanstalten Hereditas har också genom hela sin historia försvarat en ur delägarnas synvinkel möjligast optimal beskattning. Genom aktiv växelverkan med beskattaren kunde till exempel 1990-talets orättvisa beskattning av delägarna genom skatt både på räntekapital samt inkomst- och förmögenhet undvikas i Finland. Genom lyckad kapitalförvaltning har Hereditas erbjudit en pålitlig sparandeform som gett delägarna en löpande, årlig livränta. Hereditas verksamhet är unik genom att rätten till livränta gått i arv från generation till generation. Livränteanstalten Hereditas idag Idag är Hereditas den enda livränteanstalten i Finland och den förvaltar en mångsidig placeringsförmögenhet enligt samma principer som för 110 år sedan: med delägarens bästa för ögonen. Målet för placeringsverksamheten är att på lång sikt skapa förutsättningar för en god avkastning på de deponerade medlen samt möjliggöra en stabil vinstutdelning till livränteanstaltens delägare. De viktigaste av Hereditas placeringsobjekt är aktier och ränteplaceringar. Därtill placerar livränteanstalten i alternativa placeringsobjekt samt fastigheter. Aktieplaceringarnas geografiska risk fördelas genom att placeringar också görs utanför Finland i företag med stark marknadsposition och möjligheter att dra nytta av globala megatrender. Hereditas förvaltar tillgångar som uppgår till sammanlagt cirka 200 miljoner euro. Antalet delägare i Hereditas är cirka 700. Mera information om Livränteanstalten Hereditas ges på vår internetsida 4 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

5 Hereditas har erbjudit en lönsam sparandeform genom lyckad kapitalförvaltning. 5

6 Från livränteanstalt till aktiebolag Den bästa lösningen för delägarna Hereditas direktion har på lång sikt undersökt många olika alternativ till företagsform för Hereditas så att den kommande företagsformen skulle vara så ändamålsenlig som möjligt för delägarna speciellt ur beskattningssynvinkel. Direktionen har kommit till resultatet att aktiebolagsformen skulle vara det bästa alternativet. Verksamhetsförutsättningarna tryggade även framöver Avsikten med förändringen av företagsformen är även att trygga Livränteanstalten Hereditas verksamhet i den nuvarande juridiska verksamhetsomgivningen. Den gällande lagstiftningen i Finland känner inte till livränteanstalter som företagsform och därför är en förändring till aktiebolag nödvändig även ur den synvinkeln. De nuvarande delägarna blir aktieägare i det nygrundade bolaget Livränteanstalten Hereditas Ab. Målet är också att möjliggöra utvecklandet av Hereditas affärsverksamhet på lång sikt. Vi grundar Livränteanstalten Hereditas Ab Förändringen av Hereditas till aktiebolag innebär, att de nuvarande delägarna blir aktieägare i det nygrundade aktiebolaget Livränteanstalten Hereditas Ab. Livränteanstaltens tillgångar och skulder övergår till det nya aktiebolaget. Förändring till aktiebolag är det enda sättet att genomföra förändringen så, att den inte förorsakar skattepåföljder för delägarna eller Hereditas. 6 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

7 Vad förändras? Du äger aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab Hittills har du haft ett visst räntekapital i Livränteanstalten. Efter förändringen till aktiebolag äger du det antal aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab som motsvarar ditt räntekapital. För en euro i räntekapital tecknas och erhålls en aktie i Livränteanstalten Hereditas Ab. Din förmögenhet i Hereditas bevaras alltså oförändrad vid grundandet av aktiebolaget. Du får dividender i stället för livränta Som delägare i Livränteanstalten Hereditas har du erhållit en årlig livränta baserat på den deposition som gjorts i anstalten. Som aktieägare i aktiebolaget får du också i fortsättningen en årlig inkomst: Den årliga dividend som Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsstämma beslutar att utdela. Obegränsad äganderätt till aktierna Som aktieägare i ett aktiebolag bestämmer du över de aktier du erhållit och äger du kan alltså sälja eller överlåta aktierna, använda dem som säkerhet eller du kan testamentera aktierna. Denna möjlighet har inte funnits i Livränteanstalten. LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS Förändringen i ett nötskal LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB Hur kan jag veta vilket mitt räntekapital är idag? Företagsform: livränteanstalt Delägare Räntekapital Livränta Räntekapitalet kan inte utnyttjas 1 i räntekapital Företagsform: aktiebolag Aktieägare Aktieinnehav i Livränteanstalten Hereditas Ab Dividend Aktierna kan säljas, överlåtas, användas som säkerhet och testamenteras 1 aktie Du kan beräkna beloppet av ditt nuvarande räntekapital på följande sätt: Du har sedan 2014 erhållit ett bevis på utbetald livränta; genom det kan du kontrollera hur mycket du erhöll i livränta för Multiplicera den livränta du erhöll 2014 före skatt med talet 10, resultatet är storleken på ditt räntekapital. Exempel: Om mottagaren av livränta har ett räntekapital på euro motsvarar det aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab. 7

8 Ur delägarens synvinkel lindras årsavkastningens beskattning i Finland. 8 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

9 Synpunkter på beskattningen Förändringen har inga inkomstskattekonsekvenser Som resultat av Livränteanstalten Hereditas aktiva direktionarbete har Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland fattat ett beslut enligt vilket Livränteanstalten Hereditas Ab eller dess aktieägare inte drabbas av skattekonsekvenser som följd av förändringen till aktiebolag. Livränteanstalten Hereditas verksamhet, dess tillgångar och skulder överförs som sådana till aktiebolaget och Hereditas fortsätter sin tidigare verksamhet i aktiebolagsform. På samma sätt omformas Hereditas delägares räntekapital med verksamhetsformen till aktier enligt aktiebolagslagen med de rättigheter och skyldigheter aktieägandet medför. LIVRÄNTEANSTALT Förändring till aktiebolag är det enda sättet att trygga Livränteanstalten Hereditas verksamhet utan skattepåföljder eller andra betalningsskyldigheter. Bland annat av detta skäl är aktiebolagsformen den fördelaktigaste lösningen ur delägarnas synvinkel. Nedläggningen av Livränteanstalten och omformningen till aktiebolag föranleder heller inga andra betalningsförpliktelser för delägarna. Varje delägare bör dock helst kontrollera detaljerna i sin egen beskattning med skattemyndigheterna. Beskattning av dividender Aktieägare bör betala inkomstskatt för den dividend de erhåller från Livränteanstalten Hereditas Ab. Även på livräntorna har inkomstskatt betalats. EXEMPEL PÅ BESKATTNINGEN AV DIVIDENDER Du erhåller en livränta på euro per år Den beskattningsbara inkomsten är euro Du betalar 30 % dvs euro i skatt AKTIEBOLAG Du erhåller en dividend på euro per år Den beskattningsbara inkomsten är 25 % av dividendens belopp dvs euro* Du betalar skatt på kapitalinkomst enligt 30 % av euro dvs. 750 euro Ovanstående exempel baseras på den gällande skattelagstiftningen i Finland för Varje delägare bör försäkra sig om detaljerna i sin egen beskattning hos skattemyndigheterna. *om dividenden understiger 8 % av aktiens matematiska värde. I Finland lindras dock beskattningen av den årliga avkastningen vid övergång till aktiebolagsform på grund av att livränta i sin helhet beskattats som kapitalinkomst. Av dividenden är en betydande del skattefri inkomst enligt Finlands skattelagstiftning. För allmännyttiga samfund är dividenderna huvudsakligen skattefri inkomst i Finland. Vi påpekar att varje delägare själv bör försäkra sig om detaljerna i den personliga beskattningen hos skattemyndigheterna. Skatt vid aktieöverlåtelse Om en aktieägare i Livränteanstalten Hereditas Ab, efter ändringen av bolagsformen, skulle besluta att sälja sina aktier bör skatt eventuellt betalas på aktiernas överlåtelsevinst. Om aktieägare i Livränteanstalten Hereditas Ab är ett allmännyttigt samfund är överlåtelsevinster på aktierna i huvudsak skattefri inkomst enligt skattelagstiftningen i Finland. Beskattningen av överlåtelsevinster bör i varje enskilt fall kontrolleras hos skattemyndigheterna. 9

10 Obegränsad äganderätt till aktierna Livräntekapitalet i en livränteanstalt har inte kunnat säljas eller användas som säkerhet. Detta förändras då Livränteanstalten Hereditas Ab grundas. Aktieägarna i aktiebolaget kan sälja eller överlåta aktierna, använda dem som säkerhet eller testamentera dem. För aktierna gäller med andra ord obegränsad äganderätt. Ur skatterättslig synvinkel har kapitaldeponentens släktskapsförhållande till mottagaren av livränta ingen betydelse. Därför kan också en mycket avlägsen släktings donation och rätt till livränta enligt Finlands skattelagstiftning omvandlas till aktier utan gåvoskattepåföljder. Donation av aktier Aktier betraktas som vilken annan förmögenhet som helst och de kan därför fritt doneras. En donation kan dock Aktierna kan användas som säkerhet för lån. enligt lagstiftningen i olika länder medföra skyldighet till betalning av gåvoskatt vilket det är skäl att kontrollera med skattemyndigheterna i det aktuella fallet. Aktier som säkerhet för skuld Aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab kan användas som säkerhet för skulder till exempel då familjen behöver uppta lån för sina anskaffningar. Aktieägaren kan i ett sådant fall besluta om aktierna skall säljas i sin helhet eller delvis eller om aktierna skall användas som säkerhet för skulden. Testamenterande av aktier Aktieägare kan uppgöra ett testamente för aktieinnehavet i Livränteanstalten Hereditas Ab på vederbörligt sätt i likhet med det som gäller också för annan egendom. Om avsikten är att behålla aktierna inom släkten kan i testamentet om så önskas intas en bestämmelse om att testamentsmottagarens äkta hälft inte har giftorätt i fråga om aktierna och inte heller rätt till deras avkastning. Testamentets mottagare är i Finland skyldig att betala arvsskatt för den mottagna egendomen, också i fråga om aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab. 10 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

11 Aktieägarna i aktiebolaget kan sälja eller överlåta aktierna, använda dem som säkerhet och testamentera dem. 11

12 Etapperna på vägen till aktiebolag Det första skedet i förändringen av Livränteanstalten Hereditas till aktiebolag var ändringen av bolagsordningen. Beslut om detta fattades Ändringen av företagsformen för Livränteanstalten Hereditas behandlas på ordinarie bolagsstämman den 25 maj Om bolagsstämman besluter att förändra företagsformen skickas en fullmakt till delägarna gällande tecknandet av aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab för hela beloppet av livräntekapitalet. För att delägare skall kunna teckna aktier i det nya aktiebolaget och genom det bli aktieägare i bolaget bör delägaren underteckna och returnera fullmakten. Fullmakt kan inte ges för endast en del av livräntekapitalet. Fullmakterna levereras till delägarna efter den ordinarie bolagsstämman på våren med åtföljande instruktioner och tidtabell om bolagsstämman beslutar om ändringen av företagsformen. Den officiella kallelsen LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB INLEDER SIN VERKSAMHET Beslut om stadgeändringen fattades vid en extraordinarie bolagsstämma i oktober Förändringen av Livränteanstalten Hereditas företagsform behandlas på ordinarie bolagsstämman Aktiebolaget Livränteanstalten Hereditas Ab inleder sin verksamhet Hösten Förändringen av stadgarna fastställdes vid en extraordinarie bolagsstämma i december Förändringen av Livränteanstalten Hereditas företagsform fastställs vid en extraordinarie bolagsstämma hösten hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

13 till ordinarie bolagsstämma publiceras enligt 19 i Livränteanstalten Hereditas stadgar. Information om tidpunkten och platsen för bolagsstämman publiceras även på Hereditas internetsidor Om ordinarie bolagsstämman den 25 maj 2015 beslutar om att ändra företagsformen i enlighet med 27 hålls en extraordinarie bolagsstämma på hösten 2015 för att bekräfta beslutet. Om du önskar bekanta dig med Hereditas stadgar finns de på vår internetsida Lösgöring ur Livränteanstalten Hereditas före grundandet av aktiebolaget Om en delägare inte önskar bli aktieägare i det ny aktiebolaget inlöser Livränteanstalten Hereditas delägarens andel i Hereditas. Inlösningen sker enligt 27 i Hereditas stadgar. Endast de som inlämnat fullmakt blir aktieägare i aktiebolaget. Inlösningspriset för delägarens andel fås genom att multiplicera livränteanstaltens nettotillgångars gängse pris med värdet av delägarens andel. Nettotillgångarnas gängse pris räknas genom att från marknadsvärdet på tillgångarna i livränteanstaltens senaste balansräkning avdra livränteanstaltens skulder samt en kalkylmässig skatteskuld för skillnaden mellan livränteanstaltens tillgångars marknadsvärde och bokföringsvärde. Från det sålunda erhållna värdet avdras 40 % som investeringsbolags- och illikviditetsrabatt. Inlösningspriset betalas till delägare senast tre månader efter det att Livränteanstalten Hereditas upplösningsbeslut stadfästs och förutsättningarna för grundandet av det nya aktiebolaget uppfyllts. Hereditas internetsida innehåller information om 27. Skattekonsekvenserna av ett eventuellt lösgörande är inte helt klara men det är möjligt att hela inlösningspriset betraktas som kapitalinkomst. 13

14 Livränteanstalten Hereditas administration Livränteanstalten Hereditas direktion ansvarar för anstaltens administration och ändamålsenlig organisation av dess verksamhet. Direktionen ansvarar för att anstaltens bokföring och övervakningen av förvaltningen av dess medel är ändamålsenligt organiserade. Bolagsstämman väljer direktionens medlemmar för tre år per gång. Direktionen utser verkställande direktör och beslutar vid behov om befriande från tjänst. Direktionen kan vid behov tillsätta utskott för visst ändamål. Effekten av företagsformens förändring på administrationen Om bolagsstämmorna 2015 på det sätt som anges på sid. 12 beslutar om förändring av livränteanstaltens företagsform enligt 27 bör Livränteanstalten Hereditas direktion med stöd av de inlämnade fullmakterna grunda ett nytt aktiebolag senast inom sex månader från det att upplösningsbeslutet fattats, om grundandet av aktiebolaget kan anses vara ekonomiskt ändamålsenligt och delägarna givit ett tillräckligt antal fullmakter för grundandet av bolaget. I det nya bolagets grundläggningsdokument bör ingå information om bolagets aktieägare, direktion, verkställande direktör, revisor och bolagsordning. Avsikten är att den nuvarande direktionen och verkställande direktören fortsätter i det nya aktiebolaget. Även den nuvarande revisorn fortsätter i det nya aktiebolaget. Livränteanstalten Hereditas Ab; bolagsordning återges i slutet av denna broschyr. Livränteanstalten Hereditas nuvarande direktion Timo Tirkkonen, DI, ordförande Juha Sarasto, JK, viceordförande Jannica Fagerholm, EM, ledamot Jacob af Forselles, EM, JK, ledamot Patrick Gylling, EM, ledamot Johan Hammarén, JK, ledamot Livränteanstalten Hereditas nuvarande verkställande direktör Patrik Lerche, EM Livränteanstalten Hereditas nuvarande revisor Revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy, ansvarig revisor Jan Holmberg, CGR Uppe från vänster: Patrick Gylling, Johan Hammarén, Jacob af Forselles. Nere från vänster: Juha Sarasto, Timo Tirkkonen, Jannica Fagerholm. 14 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

15 15

16 Tag kontakt om du vill ha mera information Vi hoppas denna broschyr skall vara till nytta och ge dig behövlig information om förändringen. Du minns väl att vi postar en fullmakt till dig uppskattningsvis i början av juni för teckning av aktier i det nya aktiebolaget om ordinarie bolagsstämman beslutar om ändring av företagsformen för Livränteanstalten Hereditas enligt 27. Fullmakten skickas med bifogade instruktioner och tidtabell. Om du har frågor gällande förändringen av Livränteanstalten Hereditas till aktiebolag hoppas vi att du hör av dig. Tilläggsinformation: Patrik Lerche Verkställande direktör BILDKÄLLOR: Sida 2: M.L.Carstens (förlag), M.L.Carstens samling, Historiskt bildkollage, Museiverket. Sida 5: Historiskt bildkollage, Museiverket. Sida 8: Voutilainen, Erkki (fotograf), Maaseudun Tulevaisuus, JOKA Journalistiskt bildarkiv, Museiverket. Sida 11: M.L.Carstens (förlag), M.L.Carstens samling, Historiskt bildkollage, Museiverket. Sidorna 3 och 15: Pekka Hannila. Broschyrens bilder har beskurits och bildbehandlats. 16 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

17 Bilaga Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på finska Elinkorkolaitos Hereditas Oy och på engelska Life Annuity Institution Hereditas Plc. 2 Hemort Bolagets hemort är Helsingfors. 3 Verksamhetsområde Bolagets verksamhetsområde är placeringsverksamhet. 4 Verksamhetsändamål Målet för verksamheten är att skapa vinst för aktieägarna. 5 Aktier Samtliga aktier i bolaget har lika rättigheter. En aktie berättigar till en röst i alla ärenden som behandlas på bolagsstämma. 6 Räkenskapsperiod Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. 7 Direktion I direktionen bör inväljas minst fyra (4) och högst sju (7) ordinarie ledamöter. Bolagsstämman beslutar om antalet direktionledamöter. Bolagsstämman utser direktionens ledamöter för tre år. Person som fyllt 70 år före mandatperiodens början kan inte inväljas i direktionen. Direktionledamöternas mandatperiod börjar efter den bolagsstämma som förrättat valet och slutar efter den tredje ordinarie bolagsstämma som följer på valet. Direktionen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett år i sänder vid sitt första möte efter valet. I direktionen leds ordet av den till åldern äldsta närvarande direktionledamoten till dess att ordförandevalet utförts. Direktionens beslut fattas som majoritetsbeslut bland de närvarande ledamöterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. Om rösterna faller jämnt vid personval avgörs resultatet genom lottning. Eventuell verkställande direktör har rätt att delta i direktionmöterna med yttranderätt om inte direktionen beslutar annat. 8 Verkställande direktör Bolaget kan ha en verkställande direktör. Direktionen väljer verkställande direktören. 9 Revisor Bolagsstämman väljer revisor. För bolaget väljs minst en och högst två revisorer. Om endast en revisor väljs bör även en revisorssuppleant för bolaget utses. Revisorernas mandatperiod är det räkenskapsår under vilket de valts och mandatperioden upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer på den reviderade räkenskapsperioden. 10 Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma bör hållas årligen på bolagets hemort inom sex månader från det att räkenskapsåret avslutats. 17

18 Bilaga På ordinarie bolagsstämman föreläggs: 1. bokslut och eventuellt koncernbokslut omfattande bolagets och eventuellt koncernens resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och bilageuppgifterna till dessa; 2. verksamhetsberättelse samt 3. revisionsberättelse Vid den ordinarie bolagsstämman skall beslutas om: 1. fastställande av bokslutet vilket i moderbolaget även innebär fastställande av koncernbokslutet; 2. disposition av vinsten i balansräkningen; 3. beviljande av ansvarsfrihet för direktionledamöterna och verkställande direktören; 4. direktionledamöternas arvoden; 5. revisorernas arvoden; 6. antalet direktionledamöter; 7. val av direktionledamöter; 8. revisorernas antal; 9. val av revisorer och vid behov av revisorssuppleanter samt 10. övriga ärenden som enligt bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma. 11 Deltagande i bolagsstämma Aktieägare bör anmäla om sitt deltagande till bolaget senast på den i kallelsen angivna dagen, som kan inträffa tidigast tio dagar före mötet. Den sista anmälningsdagen bör nämnas i möteskallelsen. 12 Kallelse till bolagsstämma Möteskallelse utfärdas tidigast två månader före bolagsstämman och senast en vecka före bolagsstämman och den i 11 avsedda sista anmälningsdagen. Kallelsen bör publiceras i minst två av direktionen valda allmänt i Finland utkommande dagstidningar, en svensk- och en finskspråkig. I kallelsen bör nämnas de ärenden som behandlas på bolagsstämman anges. 13 Öppnande av bolagsstämma Bolagsstämman öppnas av direktionens ordförande eller om han är förhindrad av direktionens viceordförande. Om båda är förhindrade öppnas mötet av direktionledamot eller eventuell verkställande direktör. Bolagsstämman utser mötesordförande. 14 Röstning vid bolagsstämma Aktieägare själv eller som ombud för andra eller aktieägares ombud får inte rösta för mer än en tiondedel av de vid mötet representerade aktierna och rösterna. 18 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

19 Bilaga Beslut som gäller ändring av bolagsordningen eller frivilligt upplösande av bolaget genom likvidationsförfarande förutsätter att beslutet görs vid två på varandra följande bolagsstämmor. Den senare bolagsstämman kan hållas tidigast två (2) månader efter den föregående. Beslutsförslaget bör på båda bolagsstämmorna understödas av minst tre fjärdedelar av de givna rösterna och de vid mötet representerade aktierna. Vid val utses den som fått flest röster. Om rösterna faller jämnt avgörs valet genom lottning. Om rösterna faller jämnt vid andra omröstningar avgör ordförandens röst. 15 Inlösningsklausul Aktieägare har rätt att inlösa aktie som övergår till ny ägare från annan ägare än bolaget. Om aktieägare inte utnyttjar sin inlösningsrätt, har bolaget inlösningsrätt i andra hand. Om flera till inlösning berättigade och villiga aktieägare förekommer, avgörs den inbördes preferensen genom lottning. Vid inlösning gäller i följande: 1. inlösningsrätten gäller frivilliga och vederlagsbelagda aktieöverlåtelser; 2. samtliga aktier som är föremål för samma fång bör inlösas; 3. inlösningspriset är aktiens gängse värde som vid fång mot vederlag, i avsaknad av annan utredning, anses vara det överenskomna priset; 4. direktionen bör meddela aktieöverlåtelse till den som är berättigad att inlösa aktien skriftligen eller på det sätt kallelse till bolagsstämma görs inom en månad från det att aktieöverlåtelsen meddelats till direktionen; 5. inlösningskravet bör anmälas till bolaget eller om bolaget använder sig av inlösningsrätt till mottagaren av aktien inom två månader från det att aktieöverlåtelsen meddelats till direktionen; samt 6. inlösningspriset bör erläggas inom en månad från utgången av den frist som anges i punkt 5 eller, om inlösningspriset inte är fast bestämt, sedan det fastställts. Innan det klarlagts om inlösningsrätt utnyttjas har mottagaren av aktien inga andra rättigheter baserat på aktien än rätten till likvid vid utdelning av medel samt förhandsrätt vid aktieemission. De rättigheter och skyldigheter som uppstår vid aktieemission övergår till den, som utnyttjar sin inlösningsrätt. Bolaget kan inlösa aktie endast med utdelningsbara medel. 16 Tillståndsklausul Förvärv av aktie genom överlåtelse förutsätter bolagets medgivande. Bestämmelsen gäller dock inte aktie, som förvärvats vid exekutiv auktion eller av konkursbo eller som överlåts genom arv, testamente, giftorätt eller gåva. Direktionen besluter om medgivandet. Om flera aktier förvärvats vid samma fång bör medgivandet avgöras på samma sätt för samtliga. 19

20 20 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING NUVARANDE BOLAGSORDNING Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning godkänt av bolagsstämman 24.8.2016 inte ännu registrerad i sin helhet 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING 8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, på svenska

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område.

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område. Bilaga punkt 7.2 1 (6) Bolagsordningen som ändrats enligt styrelsens förslag ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA 1 Firma och hemort Bolagets firma är på finska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, på svenska

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DALNÄS 1. Firma och hemort Bolagets firma är Fastighets Ab Dalnäs och hemort Mariehamn. 2. Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att äga

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

2 Bolaget har till ändamål att i Finland bevilja lagstadgad pensionsförsäkring samt att bedriva med den direkt förknippad återförsäkring.

2 Bolaget har till ändamål att i Finland bevilja lagstadgad pensionsförsäkring samt att bedriva med den direkt förknippad återförsäkring. Sivu: 1(7) BOLAGSORDNING FÖR PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS 1 Firma och verksamhet Bolagets firma är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, på finska Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas och på engelska

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. : S Tid: 25.3.2009 kl. 14.30 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcentrum, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 11 ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR ATT BEDRIVA ADVOKATVERKSAMHET I AKTIEBOLAG (15.4.2005, ändrade 7.4.2006 26.1.2007 och senast 29.10.2010) Allmänna villkor 1 I enlighet med 5 2 momentet i lagen om advokater

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stadgar för släkten Börman r.f.

Stadgar för släkten Börman r.f. Stadgar för släkten Börman r.f. I Släktföreningens namn, hemort och syfte 1 Föreningens namn är Släkten Börman r.f., dess hemort är Västanfjärd och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningen kallas

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer