Hereditas. från livränteanstalt till aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hereditas. från livränteanstalt till aktiebolag"

Transkript

1 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1

2 Idag förvaltar Hereditas en mångsidig placeringsförmögenhet enligt samma principer som för 110 år sedan 2 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

3 Som delägare i Livränteanstalten Hereditas har du fått en årlig livränta på ditt konto en livränta som grundar sig på en deposition din släkt i tiden gjort. Nu närmar vi oss dig för att berätta om de nya vindar som blåser i vår historiska livränteanstalt. Till aktiebolag för delägarnas bästa Vår uppgift har redan sedan 1905 varit att erbjuda våra delägare en lönsam och trygg sparandeform. Vi förvaltar en placeringsförmögenhet som uppgår till cirka 200 miljoner euro och vårt mål har varit en stabil vinstutdelning i livränteform. Nu står vi inför en förändring. Vi vill erbjuda våra delägare en så ändamålsenlig sparandeform som möjligt speciellt ur skattesynvinkel. Vårt mål är också att möjliggöra utvecklandet av Hereditas affärsverksamhet på bästa möjliga sätt nu och i framtiden. Efter grundligt övervägande har vi kommit till resultatet att det krävs en ändring av Livränteanstal- ten Hereditas företagsform. Därför strävar vi till att aktiebolaget Livränteanstalten Hereditas Ab skall kunna inleda sin verksamhet under år Förändringen från livränteanstalt till aktiebolag är behövlig och nyttig för oss alla. Förändringen innehåller många aspekter, också juridiska, som det är bra för dig att känna till. Därför hoppas vi att du läser denna broschyr noggrant. Den förmögenhet din släkt deponerat bevaras i aktiebolaget. Vårt mål är att fortsätta vår framgångsrika placeringsverksamhet med respekt för livränteanstaltens historia och värderingar. Patrik Lerche Verkställande direktör Livränteanstalten Hereditas Timo Tirkkonen Direktionordförande Livränteanstalten Hereditas 3

4 Framgångsrikt placerande redan under 110 år Livränteanstalten Hereditas grundades år 1905 genom den Kejserliga Senatens koncession. Livränteanstalten skulle enligt ansökan till den Kejserliga Senaten genom att öka de deponerade medlen skapa en livränta för sina delägare, som efter deras frånfälle skulle tillfalla räntemottagarens arvingar. Under sin mer än etthundraåriga historia har Livränteanstalten Hereditas erbjudit en trygg sparandeform bland annat genom inflationsskyddade placeringar. Då efterkrigstidens Finland plågades av inflation skyddade livränteanstalten sina delägares kapital genom att till exempel placera i fastigheter och aktier vars värde steg. Livränteanstalten Hereditas har också genom hela sin historia försvarat en ur delägarnas synvinkel möjligast optimal beskattning. Genom aktiv växelverkan med beskattaren kunde till exempel 1990-talets orättvisa beskattning av delägarna genom skatt både på räntekapital samt inkomst- och förmögenhet undvikas i Finland. Genom lyckad kapitalförvaltning har Hereditas erbjudit en pålitlig sparandeform som gett delägarna en löpande, årlig livränta. Hereditas verksamhet är unik genom att rätten till livränta gått i arv från generation till generation. Livränteanstalten Hereditas idag Idag är Hereditas den enda livränteanstalten i Finland och den förvaltar en mångsidig placeringsförmögenhet enligt samma principer som för 110 år sedan: med delägarens bästa för ögonen. Målet för placeringsverksamheten är att på lång sikt skapa förutsättningar för en god avkastning på de deponerade medlen samt möjliggöra en stabil vinstutdelning till livränteanstaltens delägare. De viktigaste av Hereditas placeringsobjekt är aktier och ränteplaceringar. Därtill placerar livränteanstalten i alternativa placeringsobjekt samt fastigheter. Aktieplaceringarnas geografiska risk fördelas genom att placeringar också görs utanför Finland i företag med stark marknadsposition och möjligheter att dra nytta av globala megatrender. Hereditas förvaltar tillgångar som uppgår till sammanlagt cirka 200 miljoner euro. Antalet delägare i Hereditas är cirka 700. Mera information om Livränteanstalten Hereditas ges på vår internetsida 4 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

5 Hereditas har erbjudit en lönsam sparandeform genom lyckad kapitalförvaltning. 5

6 Från livränteanstalt till aktiebolag Den bästa lösningen för delägarna Hereditas direktion har på lång sikt undersökt många olika alternativ till företagsform för Hereditas så att den kommande företagsformen skulle vara så ändamålsenlig som möjligt för delägarna speciellt ur beskattningssynvinkel. Direktionen har kommit till resultatet att aktiebolagsformen skulle vara det bästa alternativet. Verksamhetsförutsättningarna tryggade även framöver Avsikten med förändringen av företagsformen är även att trygga Livränteanstalten Hereditas verksamhet i den nuvarande juridiska verksamhetsomgivningen. Den gällande lagstiftningen i Finland känner inte till livränteanstalter som företagsform och därför är en förändring till aktiebolag nödvändig även ur den synvinkeln. De nuvarande delägarna blir aktieägare i det nygrundade bolaget Livränteanstalten Hereditas Ab. Målet är också att möjliggöra utvecklandet av Hereditas affärsverksamhet på lång sikt. Vi grundar Livränteanstalten Hereditas Ab Förändringen av Hereditas till aktiebolag innebär, att de nuvarande delägarna blir aktieägare i det nygrundade aktiebolaget Livränteanstalten Hereditas Ab. Livränteanstaltens tillgångar och skulder övergår till det nya aktiebolaget. Förändring till aktiebolag är det enda sättet att genomföra förändringen så, att den inte förorsakar skattepåföljder för delägarna eller Hereditas. 6 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

7 Vad förändras? Du äger aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab Hittills har du haft ett visst räntekapital i Livränteanstalten. Efter förändringen till aktiebolag äger du det antal aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab som motsvarar ditt räntekapital. För en euro i räntekapital tecknas och erhålls en aktie i Livränteanstalten Hereditas Ab. Din förmögenhet i Hereditas bevaras alltså oförändrad vid grundandet av aktiebolaget. Du får dividender i stället för livränta Som delägare i Livränteanstalten Hereditas har du erhållit en årlig livränta baserat på den deposition som gjorts i anstalten. Som aktieägare i aktiebolaget får du också i fortsättningen en årlig inkomst: Den årliga dividend som Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsstämma beslutar att utdela. Obegränsad äganderätt till aktierna Som aktieägare i ett aktiebolag bestämmer du över de aktier du erhållit och äger du kan alltså sälja eller överlåta aktierna, använda dem som säkerhet eller du kan testamentera aktierna. Denna möjlighet har inte funnits i Livränteanstalten. LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS Förändringen i ett nötskal LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB Hur kan jag veta vilket mitt räntekapital är idag? Företagsform: livränteanstalt Delägare Räntekapital Livränta Räntekapitalet kan inte utnyttjas 1 i räntekapital Företagsform: aktiebolag Aktieägare Aktieinnehav i Livränteanstalten Hereditas Ab Dividend Aktierna kan säljas, överlåtas, användas som säkerhet och testamenteras 1 aktie Du kan beräkna beloppet av ditt nuvarande räntekapital på följande sätt: Du har sedan 2014 erhållit ett bevis på utbetald livränta; genom det kan du kontrollera hur mycket du erhöll i livränta för Multiplicera den livränta du erhöll 2014 före skatt med talet 10, resultatet är storleken på ditt räntekapital. Exempel: Om mottagaren av livränta har ett räntekapital på euro motsvarar det aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab. 7

8 Ur delägarens synvinkel lindras årsavkastningens beskattning i Finland. 8 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

9 Synpunkter på beskattningen Förändringen har inga inkomstskattekonsekvenser Som resultat av Livränteanstalten Hereditas aktiva direktionarbete har Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland fattat ett beslut enligt vilket Livränteanstalten Hereditas Ab eller dess aktieägare inte drabbas av skattekonsekvenser som följd av förändringen till aktiebolag. Livränteanstalten Hereditas verksamhet, dess tillgångar och skulder överförs som sådana till aktiebolaget och Hereditas fortsätter sin tidigare verksamhet i aktiebolagsform. På samma sätt omformas Hereditas delägares räntekapital med verksamhetsformen till aktier enligt aktiebolagslagen med de rättigheter och skyldigheter aktieägandet medför. LIVRÄNTEANSTALT Förändring till aktiebolag är det enda sättet att trygga Livränteanstalten Hereditas verksamhet utan skattepåföljder eller andra betalningsskyldigheter. Bland annat av detta skäl är aktiebolagsformen den fördelaktigaste lösningen ur delägarnas synvinkel. Nedläggningen av Livränteanstalten och omformningen till aktiebolag föranleder heller inga andra betalningsförpliktelser för delägarna. Varje delägare bör dock helst kontrollera detaljerna i sin egen beskattning med skattemyndigheterna. Beskattning av dividender Aktieägare bör betala inkomstskatt för den dividend de erhåller från Livränteanstalten Hereditas Ab. Även på livräntorna har inkomstskatt betalats. EXEMPEL PÅ BESKATTNINGEN AV DIVIDENDER Du erhåller en livränta på euro per år Den beskattningsbara inkomsten är euro Du betalar 30 % dvs euro i skatt AKTIEBOLAG Du erhåller en dividend på euro per år Den beskattningsbara inkomsten är 25 % av dividendens belopp dvs euro* Du betalar skatt på kapitalinkomst enligt 30 % av euro dvs. 750 euro Ovanstående exempel baseras på den gällande skattelagstiftningen i Finland för Varje delägare bör försäkra sig om detaljerna i sin egen beskattning hos skattemyndigheterna. *om dividenden understiger 8 % av aktiens matematiska värde. I Finland lindras dock beskattningen av den årliga avkastningen vid övergång till aktiebolagsform på grund av att livränta i sin helhet beskattats som kapitalinkomst. Av dividenden är en betydande del skattefri inkomst enligt Finlands skattelagstiftning. För allmännyttiga samfund är dividenderna huvudsakligen skattefri inkomst i Finland. Vi påpekar att varje delägare själv bör försäkra sig om detaljerna i den personliga beskattningen hos skattemyndigheterna. Skatt vid aktieöverlåtelse Om en aktieägare i Livränteanstalten Hereditas Ab, efter ändringen av bolagsformen, skulle besluta att sälja sina aktier bör skatt eventuellt betalas på aktiernas överlåtelsevinst. Om aktieägare i Livränteanstalten Hereditas Ab är ett allmännyttigt samfund är överlåtelsevinster på aktierna i huvudsak skattefri inkomst enligt skattelagstiftningen i Finland. Beskattningen av överlåtelsevinster bör i varje enskilt fall kontrolleras hos skattemyndigheterna. 9

10 Obegränsad äganderätt till aktierna Livräntekapitalet i en livränteanstalt har inte kunnat säljas eller användas som säkerhet. Detta förändras då Livränteanstalten Hereditas Ab grundas. Aktieägarna i aktiebolaget kan sälja eller överlåta aktierna, använda dem som säkerhet eller testamentera dem. För aktierna gäller med andra ord obegränsad äganderätt. Ur skatterättslig synvinkel har kapitaldeponentens släktskapsförhållande till mottagaren av livränta ingen betydelse. Därför kan också en mycket avlägsen släktings donation och rätt till livränta enligt Finlands skattelagstiftning omvandlas till aktier utan gåvoskattepåföljder. Donation av aktier Aktier betraktas som vilken annan förmögenhet som helst och de kan därför fritt doneras. En donation kan dock Aktierna kan användas som säkerhet för lån. enligt lagstiftningen i olika länder medföra skyldighet till betalning av gåvoskatt vilket det är skäl att kontrollera med skattemyndigheterna i det aktuella fallet. Aktier som säkerhet för skuld Aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab kan användas som säkerhet för skulder till exempel då familjen behöver uppta lån för sina anskaffningar. Aktieägaren kan i ett sådant fall besluta om aktierna skall säljas i sin helhet eller delvis eller om aktierna skall användas som säkerhet för skulden. Testamenterande av aktier Aktieägare kan uppgöra ett testamente för aktieinnehavet i Livränteanstalten Hereditas Ab på vederbörligt sätt i likhet med det som gäller också för annan egendom. Om avsikten är att behålla aktierna inom släkten kan i testamentet om så önskas intas en bestämmelse om att testamentsmottagarens äkta hälft inte har giftorätt i fråga om aktierna och inte heller rätt till deras avkastning. Testamentets mottagare är i Finland skyldig att betala arvsskatt för den mottagna egendomen, också i fråga om aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab. 10 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

11 Aktieägarna i aktiebolaget kan sälja eller överlåta aktierna, använda dem som säkerhet och testamentera dem. 11

12 Etapperna på vägen till aktiebolag Det första skedet i förändringen av Livränteanstalten Hereditas till aktiebolag var ändringen av bolagsordningen. Beslut om detta fattades Ändringen av företagsformen för Livränteanstalten Hereditas behandlas på ordinarie bolagsstämman den 25 maj Om bolagsstämman besluter att förändra företagsformen skickas en fullmakt till delägarna gällande tecknandet av aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab för hela beloppet av livräntekapitalet. För att delägare skall kunna teckna aktier i det nya aktiebolaget och genom det bli aktieägare i bolaget bör delägaren underteckna och returnera fullmakten. Fullmakt kan inte ges för endast en del av livräntekapitalet. Fullmakterna levereras till delägarna efter den ordinarie bolagsstämman på våren med åtföljande instruktioner och tidtabell om bolagsstämman beslutar om ändringen av företagsformen. Den officiella kallelsen LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB INLEDER SIN VERKSAMHET Beslut om stadgeändringen fattades vid en extraordinarie bolagsstämma i oktober Förändringen av Livränteanstalten Hereditas företagsform behandlas på ordinarie bolagsstämman Aktiebolaget Livränteanstalten Hereditas Ab inleder sin verksamhet Hösten Förändringen av stadgarna fastställdes vid en extraordinarie bolagsstämma i december Förändringen av Livränteanstalten Hereditas företagsform fastställs vid en extraordinarie bolagsstämma hösten hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

13 till ordinarie bolagsstämma publiceras enligt 19 i Livränteanstalten Hereditas stadgar. Information om tidpunkten och platsen för bolagsstämman publiceras även på Hereditas internetsidor Om ordinarie bolagsstämman den 25 maj 2015 beslutar om att ändra företagsformen i enlighet med 27 hålls en extraordinarie bolagsstämma på hösten 2015 för att bekräfta beslutet. Om du önskar bekanta dig med Hereditas stadgar finns de på vår internetsida Lösgöring ur Livränteanstalten Hereditas före grundandet av aktiebolaget Om en delägare inte önskar bli aktieägare i det ny aktiebolaget inlöser Livränteanstalten Hereditas delägarens andel i Hereditas. Inlösningen sker enligt 27 i Hereditas stadgar. Endast de som inlämnat fullmakt blir aktieägare i aktiebolaget. Inlösningspriset för delägarens andel fås genom att multiplicera livränteanstaltens nettotillgångars gängse pris med värdet av delägarens andel. Nettotillgångarnas gängse pris räknas genom att från marknadsvärdet på tillgångarna i livränteanstaltens senaste balansräkning avdra livränteanstaltens skulder samt en kalkylmässig skatteskuld för skillnaden mellan livränteanstaltens tillgångars marknadsvärde och bokföringsvärde. Från det sålunda erhållna värdet avdras 40 % som investeringsbolags- och illikviditetsrabatt. Inlösningspriset betalas till delägare senast tre månader efter det att Livränteanstalten Hereditas upplösningsbeslut stadfästs och förutsättningarna för grundandet av det nya aktiebolaget uppfyllts. Hereditas internetsida innehåller information om 27. Skattekonsekvenserna av ett eventuellt lösgörande är inte helt klara men det är möjligt att hela inlösningspriset betraktas som kapitalinkomst. 13

14 Livränteanstalten Hereditas administration Livränteanstalten Hereditas direktion ansvarar för anstaltens administration och ändamålsenlig organisation av dess verksamhet. Direktionen ansvarar för att anstaltens bokföring och övervakningen av förvaltningen av dess medel är ändamålsenligt organiserade. Bolagsstämman väljer direktionens medlemmar för tre år per gång. Direktionen utser verkställande direktör och beslutar vid behov om befriande från tjänst. Direktionen kan vid behov tillsätta utskott för visst ändamål. Effekten av företagsformens förändring på administrationen Om bolagsstämmorna 2015 på det sätt som anges på sid. 12 beslutar om förändring av livränteanstaltens företagsform enligt 27 bör Livränteanstalten Hereditas direktion med stöd av de inlämnade fullmakterna grunda ett nytt aktiebolag senast inom sex månader från det att upplösningsbeslutet fattats, om grundandet av aktiebolaget kan anses vara ekonomiskt ändamålsenligt och delägarna givit ett tillräckligt antal fullmakter för grundandet av bolaget. I det nya bolagets grundläggningsdokument bör ingå information om bolagets aktieägare, direktion, verkställande direktör, revisor och bolagsordning. Avsikten är att den nuvarande direktionen och verkställande direktören fortsätter i det nya aktiebolaget. Även den nuvarande revisorn fortsätter i det nya aktiebolaget. Livränteanstalten Hereditas Ab; bolagsordning återges i slutet av denna broschyr. Livränteanstalten Hereditas nuvarande direktion Timo Tirkkonen, DI, ordförande Juha Sarasto, JK, viceordförande Jannica Fagerholm, EM, ledamot Jacob af Forselles, EM, JK, ledamot Patrick Gylling, EM, ledamot Johan Hammarén, JK, ledamot Livränteanstalten Hereditas nuvarande verkställande direktör Patrik Lerche, EM Livränteanstalten Hereditas nuvarande revisor Revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy, ansvarig revisor Jan Holmberg, CGR Uppe från vänster: Patrick Gylling, Johan Hammarén, Jacob af Forselles. Nere från vänster: Juha Sarasto, Timo Tirkkonen, Jannica Fagerholm. 14 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

15 15

16 Tag kontakt om du vill ha mera information Vi hoppas denna broschyr skall vara till nytta och ge dig behövlig information om förändringen. Du minns väl att vi postar en fullmakt till dig uppskattningsvis i början av juni för teckning av aktier i det nya aktiebolaget om ordinarie bolagsstämman beslutar om ändring av företagsformen för Livränteanstalten Hereditas enligt 27. Fullmakten skickas med bifogade instruktioner och tidtabell. Om du har frågor gällande förändringen av Livränteanstalten Hereditas till aktiebolag hoppas vi att du hör av dig. Tilläggsinformation: Patrik Lerche Verkställande direktör BILDKÄLLOR: Sida 2: M.L.Carstens (förlag), M.L.Carstens samling, Historiskt bildkollage, Museiverket. Sida 5: Historiskt bildkollage, Museiverket. Sida 8: Voutilainen, Erkki (fotograf), Maaseudun Tulevaisuus, JOKA Journalistiskt bildarkiv, Museiverket. Sida 11: M.L.Carstens (förlag), M.L.Carstens samling, Historiskt bildkollage, Museiverket. Sidorna 3 och 15: Pekka Hannila. Broschyrens bilder har beskurits och bildbehandlats. 16 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

17 Bilaga Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på finska Elinkorkolaitos Hereditas Oy och på engelska Life Annuity Institution Hereditas Plc. 2 Hemort Bolagets hemort är Helsingfors. 3 Verksamhetsområde Bolagets verksamhetsområde är placeringsverksamhet. 4 Verksamhetsändamål Målet för verksamheten är att skapa vinst för aktieägarna. 5 Aktier Samtliga aktier i bolaget har lika rättigheter. En aktie berättigar till en röst i alla ärenden som behandlas på bolagsstämma. 6 Räkenskapsperiod Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. 7 Direktion I direktionen bör inväljas minst fyra (4) och högst sju (7) ordinarie ledamöter. Bolagsstämman beslutar om antalet direktionledamöter. Bolagsstämman utser direktionens ledamöter för tre år. Person som fyllt 70 år före mandatperiodens början kan inte inväljas i direktionen. Direktionledamöternas mandatperiod börjar efter den bolagsstämma som förrättat valet och slutar efter den tredje ordinarie bolagsstämma som följer på valet. Direktionen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett år i sänder vid sitt första möte efter valet. I direktionen leds ordet av den till åldern äldsta närvarande direktionledamoten till dess att ordförandevalet utförts. Direktionens beslut fattas som majoritetsbeslut bland de närvarande ledamöterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. Om rösterna faller jämnt vid personval avgörs resultatet genom lottning. Eventuell verkställande direktör har rätt att delta i direktionmöterna med yttranderätt om inte direktionen beslutar annat. 8 Verkställande direktör Bolaget kan ha en verkställande direktör. Direktionen väljer verkställande direktören. 9 Revisor Bolagsstämman väljer revisor. För bolaget väljs minst en och högst två revisorer. Om endast en revisor väljs bör även en revisorssuppleant för bolaget utses. Revisorernas mandatperiod är det räkenskapsår under vilket de valts och mandatperioden upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer på den reviderade räkenskapsperioden. 10 Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma bör hållas årligen på bolagets hemort inom sex månader från det att räkenskapsåret avslutats. 17

18 Bilaga På ordinarie bolagsstämman föreläggs: 1. bokslut och eventuellt koncernbokslut omfattande bolagets och eventuellt koncernens resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och bilageuppgifterna till dessa; 2. verksamhetsberättelse samt 3. revisionsberättelse Vid den ordinarie bolagsstämman skall beslutas om: 1. fastställande av bokslutet vilket i moderbolaget även innebär fastställande av koncernbokslutet; 2. disposition av vinsten i balansräkningen; 3. beviljande av ansvarsfrihet för direktionledamöterna och verkställande direktören; 4. direktionledamöternas arvoden; 5. revisorernas arvoden; 6. antalet direktionledamöter; 7. val av direktionledamöter; 8. revisorernas antal; 9. val av revisorer och vid behov av revisorssuppleanter samt 10. övriga ärenden som enligt bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma. 11 Deltagande i bolagsstämma Aktieägare bör anmäla om sitt deltagande till bolaget senast på den i kallelsen angivna dagen, som kan inträffa tidigast tio dagar före mötet. Den sista anmälningsdagen bör nämnas i möteskallelsen. 12 Kallelse till bolagsstämma Möteskallelse utfärdas tidigast två månader före bolagsstämman och senast en vecka före bolagsstämman och den i 11 avsedda sista anmälningsdagen. Kallelsen bör publiceras i minst två av direktionen valda allmänt i Finland utkommande dagstidningar, en svensk- och en finskspråkig. I kallelsen bör nämnas de ärenden som behandlas på bolagsstämman anges. 13 Öppnande av bolagsstämma Bolagsstämman öppnas av direktionens ordförande eller om han är förhindrad av direktionens viceordförande. Om båda är förhindrade öppnas mötet av direktionledamot eller eventuell verkställande direktör. Bolagsstämman utser mötesordförande. 14 Röstning vid bolagsstämma Aktieägare själv eller som ombud för andra eller aktieägares ombud får inte rösta för mer än en tiondedel av de vid mötet representerade aktierna och rösterna. 18 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

19 Bilaga Beslut som gäller ändring av bolagsordningen eller frivilligt upplösande av bolaget genom likvidationsförfarande förutsätter att beslutet görs vid två på varandra följande bolagsstämmor. Den senare bolagsstämman kan hållas tidigast två (2) månader efter den föregående. Beslutsförslaget bör på båda bolagsstämmorna understödas av minst tre fjärdedelar av de givna rösterna och de vid mötet representerade aktierna. Vid val utses den som fått flest röster. Om rösterna faller jämnt avgörs valet genom lottning. Om rösterna faller jämnt vid andra omröstningar avgör ordförandens röst. 15 Inlösningsklausul Aktieägare har rätt att inlösa aktie som övergår till ny ägare från annan ägare än bolaget. Om aktieägare inte utnyttjar sin inlösningsrätt, har bolaget inlösningsrätt i andra hand. Om flera till inlösning berättigade och villiga aktieägare förekommer, avgörs den inbördes preferensen genom lottning. Vid inlösning gäller i följande: 1. inlösningsrätten gäller frivilliga och vederlagsbelagda aktieöverlåtelser; 2. samtliga aktier som är föremål för samma fång bör inlösas; 3. inlösningspriset är aktiens gängse värde som vid fång mot vederlag, i avsaknad av annan utredning, anses vara det överenskomna priset; 4. direktionen bör meddela aktieöverlåtelse till den som är berättigad att inlösa aktien skriftligen eller på det sätt kallelse till bolagsstämma görs inom en månad från det att aktieöverlåtelsen meddelats till direktionen; 5. inlösningskravet bör anmälas till bolaget eller om bolaget använder sig av inlösningsrätt till mottagaren av aktien inom två månader från det att aktieöverlåtelsen meddelats till direktionen; samt 6. inlösningspriset bör erläggas inom en månad från utgången av den frist som anges i punkt 5 eller, om inlösningspriset inte är fast bestämt, sedan det fastställts. Innan det klarlagts om inlösningsrätt utnyttjas har mottagaren av aktien inga andra rättigheter baserat på aktien än rätten till likvid vid utdelning av medel samt förhandsrätt vid aktieemission. De rättigheter och skyldigheter som uppstår vid aktieemission övergår till den, som utnyttjar sin inlösningsrätt. Bolaget kan inlösa aktie endast med utdelningsbara medel. 16 Tillståndsklausul Förvärv av aktie genom överlåtelse förutsätter bolagets medgivande. Bestämmelsen gäller dock inte aktie, som förvärvats vid exekutiv auktion eller av konkursbo eller som överlåts genom arv, testamente, giftorätt eller gåva. Direktionen besluter om medgivandet. Om flera aktier förvärvats vid samma fång bör medgivandet avgöras på samma sätt för samtliga. 19

20 20 hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Innehållsförteckning Dynamic, Freedom och Presto 1 Februari 2015 1. Viktig information... 3 1.1.

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND

ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND ÅLANDSBANKEN BOSTADSFOND SPECIALPLACERINGSFOND 1 Specialplaceringsfondens namn och målsättningen med Fondens verksamhet Namn Specialplaceringsfondens namn är Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland Placeringsfondsguide 2012 65 Innehåll Vad är en placeringsfond?... 5 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond?... 7 Hurdana placeringsfonder finns det?... 9 Vilka är riskerna med placeringsfonder?...

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Fondprospekt 1.5.2015

Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken placeringsfonder Fondprospekt 1.5.2015 Ålandsbanken Fondbolag Ab Innehåll 4 Ålandsbanken Placeringsfonder 12 Information om beskattning 13 Ålandsbanken Fondbolag Ab 14 Ålandsbanken Bostadsfond

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Svensk författningssamling 2005:551

Svensk författningssamling 2005:551 Svensk författningssamling 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551) - rik... 1 av 141 2013-04-12 13:18 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Aktiebolagslag (2005:551) Svensk författningssamling

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen

Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen Axel Peräneva Planering av generationsväxling inom ekonomiförvaltningsbranschen Ur säljarens synvinkel Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi och turism ABSTRAKT Författare

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR (antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 2 april 2005) Föreningen och dess uppgifter 1. Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM NÄR MAN STARTAR ETT EGET FÖRETAG

ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM NÄR MAN STARTAR ETT EGET FÖRETAG Johanna Röj ATT VÄLJA FÖRETAGSFORM NÄR MAN STARTAR ETT EGET FÖRETAG Företagsekonomi och turism 2011 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Johanna Röj Lärdomsprovets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer