Revisionsnämnden GRM-EXAMEN (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng"

Transkript

1 1 (26) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed. Uppgifterna kan besvaras i enlighet med den aktuella boken Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2013, som har publicerats av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry. I svaren kan revisorns rapporter upprättas enligt modellerna i den aktuella boken Tilintarkastajan raportointi 2013, som utges av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter som förekommer i uppgiften är fiktiva. Delar av bokslutsuppgifter för existerande bolag har använts som grund för uppgiften. I uppgiften har tillsatts bakgrundsinformation, felaktigheter och brister, som dock inte har någonting att göra med de aktuella företagen eller deras bokslutsuppgifter. De förvaltnings- och bokföringshandlingar som saknas i anknytning till uppgifterna samt de bilagor som omnämns i uppgifterna, men saknas, har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna. Det har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna att bokslutsbeloppen på några ställen ges avrundade. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna vilka veckodagar datum infaller. Vid bedömningen ges inte poäng för faktorer av typ teknisk summering av resultaträkningen, balansräkningen eller noterna. När du besvarar uppgifterna kan du förlita dig på att den bakgrundsinformation som ges i uppgiften (s. 2-3) är korrekt. Vid bedömningen av svaren kan plus- och minuspoäng ges. Grammatik- eller skrivfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt fel gällande presentationssättet kan ge minuspoäng. Använd de svarsbottnar som finns på datorns skrivbord (desktop) i pärmen HTM-tutkinto. Uppgifterna lagras genom att i lagringsnamnet använda examinandens identifikationsnummer och rubriken på uppgiften. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer är lagrar sina svar med namnen: _Del 2 Uppgift _Del 2 Uppgift 2 Uppgiftsduplikaten behöver inte returneras.

2 2 (26) Bakgrundsinformation Stabiili Ab är ett företag inom markbyggnadsbranschen med verksamhet inom två affärsområden. Affärsområdet markbyggande omfattar grundbyggande, väg- och gatubyggande samt farleds- och brobyggande. Affärsområdet förädlings- och sållningstjänster köptes in i bolaget genom ett köp av affärsverksamheten. Affärsområdet omfattar förädling och försäljning av olika mullarter, torv och stenkross. I samband med köpet av affärsverksamheten uppstod euro i goodwill. Bolaget anlitar även en del underleverantörer i sin verksamhet. Kostnaderna för underleverantörerna ingår i köpta tjänster i resultaträkningen. Stabiili Ab:s räkenskapsperiod är Stabiili Ab äger 33,33 procent av aktierna 1 i Lumiaura Ab. Vintertid hyr Stabiili Ab ut sina oanvända traktorer och lastbilar till Lumiaura Ab. Vintertid erbjuder Lumiaura Ab plogningstjänster i Södra Finland. Under de senaste tre räkenskapsperioderna har Lumiaura Ab gått med förlust. Såsom framgår av noterna för Stabiili Ab, har Lumiaura Ab ett negativt eget kapital. Ledningen för Lumiaura Ab har fått i uppdrag att vända bolaget till lönsamt under följande räkenskapsperiod. Ledningen för Lumiaura Ab har gjort upp en plan för sanering av affärsverksamheten, som kommer att påbörjas under följande räkenskapsperiod. Den operativa ledningen äger 60 procent av aktierna i Stabiili Ab. Regiondirektören för verksamhetsområdet Västra Finland,, regiondirektören för Östra Finland, Maki Mäkinen samt regiondirektören för Södra Finland, Mauno Maaperä, äger 20 procent var av aktierna i bolaget. De arbetar samtliga i företaget som markbyggnadsingenjörer. Var och en lyfter i egenskap av regiondirektör euro i månadslön. De bildar även bolagets styrelse. Verkställande direktören, Kalle Kaivanto, äger inga aktier. Av aktierna är 20 procent fördelade på fem externa ägare med liten insats och den sista 20 procenten ägs av ett kapitalinvesteringsbolag. Stabiili Ab har tidigare haft bra soliditet och varit ett mycket lönsamt bolag. Den globala ekonomiska recessionen, som började i slutet av 2008, inverkade på markbyggnadsbranschen och också kraftigt på Stabiili Ab. Åren rasade bolagets omsättning och det gjorde förlust, eftersom ledningen inte reagerade tillräckligt snabbt på den sjunkande omsättningen. Detta ledde även till skuldsättning av Stabiili Ab. Under åren har bolaget och hela branschen dock börjat återhämta sig och volymen innestående beställningar har förbättrats. Stabiili Ab har fortfarande outnyttjade, i beskattningen fastställda förluster för sammanlagt euro från åren Åren gjorde bolaget överhuvudtaget inga avskrivningar i beskattningen (NärSklavskrivningar). Ledningen för Stabiili Ab ansåg att det inte i onödan lönade sig att samla på fastställda förluster som föråldras. Därmed uppstod de åren s.k. hyllavskrivningar för euro, som bolaget har upptagit som ackumulerade avskrivningsdifferenser i balansräkningen och på korrekt sätt anmält på skatteblankett 12A. Eftersom hyllavskrivningen ännu inte har kunnat utnyttjas ligger den fortfarande i balansräkningen. Till följd av den långvariga svåra ekonomiska situationen har bolaget inte på flera år kunnat göra ersättande investeringar i speciellt de för verksamheten kritiska maskinerna och i tunga fordonen. Därför är bolagets maskinpark i dåligt skick. Användningen av den för bolagets handlingsförmåga mest kritiska maskinparken, det vill säga pålningsmaskiner och tunga grävmaskiner har redan förlängts långt över den ekonomiska brukstiden. Bolaget behöver en miljon euro för att under Editerad : A-seriens aktier

3 3 (26) kunna verkställa de för fortsatt verksamhet absolut nödvändiga ersättande investeringarna. Bolagets styrelse anser att kontinuiteten i bolagets verksamhet äventyras, om ersättande investeringar inte kan göras under Avsikten är att euro av detta täcks med en riktad aktieemission, som arrangerades i juni 2014, och resten finansieras med ett banklån. Bolaget har redan förhandlat om ett preliminärt låneavtal med banken, men banken fattar det slutliga finansieringsbeslutet först då revisionen är slutförd. Styrelseordförande har berättat att banken meddelat att den kräver en soliditet på 30 procent och att aktieemissionen förverkligas. Aktieemissionen har arrangerats för att trygga tillräcklig soliditet. För bankens del kan låneavtalet fastställas genast då Stabiili Ab lämnar in ett reviderat bokslut för den räkenskapsperiod som slutade till banken, där det framgår att de av banken uppställda villkoren har uppfyllts. I det slutliga låneavtalet införs motsvarande kovenantvillkor om soliditetsgraden. Bolagets styrelse fattade beslut om nedläggning av det olönsamma verksamhetsstället i Västra Finland. Dess lokaler tömdes helt under juni 2014 och maskinerna flyttades till de övriga verksamhetsställena. I anknytning till nedläggningen förde bolaget samarbetsförhandlingar, som avslutades Resultatet av förhandlingarna var att samtliga 15 anställda vid verksamhetsstället i Västra Finland sades upp Den genomsnittliga personalkostnaden inklusive bikostnader är e/månad/person. Den genomsnittliga uppsägningstiden är fyra månader, vilket betyder att uppsägningstiderna i genomsnitt sträcker sig till slutet av oktober Inbesparingen i personalkostnader kommer att vara betydande, men den börjar påverka kostnaderna och därmed lönsamheten först under följande räkenskapsperiod. De anställda har inte arbetsplikt under uppsägningstiden. Det tidsbundna hyresavtalet för lokalen tar slut Fram till dess kommer lokalen att stå tom eftersom bolaget inte har någon annan användning för den. Stabiili Ab köper in markmaterial, som det förädlar till en blandning av mylla och torv. I början av juli 2014, då man avsåg att inleda förädlingen av det parti markmaterial som köptes in för euro våren 2014 och som låg i lagret vid tidpunkten för bokslutet, visade sig partiet vara förorenat. Därmed är partiet oanvändbart. Enligt en uppskattning som bolaget lät göra i början av augusti 2014 kostar rengöring och förstöring av partiet cirka euro. Omsättningstillgångarna i balansräkningen innehåller torvmaterial, som köptes in hösten 2013 till inköpspriset euro. Vid revisionstidpunkten har återanskaffningspriset för det aktuella torvmaterialet sjunkit till euro. Torvpartiet såldes i juni 2014 för ett pris på euro med ett bindande, preliminärt avtal. Torven förädlas och överlåts i september Förädlingskostnaderna kommer att vara euro. Därmed blir försäljningsvinsten euro. För detta parti har en nedskrivning på euro bokförts som en del av lagerförändringen. Bolaget har upprättat en verksamhetsberättelse och ett bokslut, som innehåller resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter. Bolaget upprättar bokslutet i enlighet med finsk bokföringspraxis (FAS). Den GRM-sammanslutning GRM-Revisorer Ab som du representerar har varit revisor i bolaget sedan GRM Niko Niuhonen är ansvarig revisor. Du är GRM Niuhonens assistent. Revisionen utförs GRM Niuhonen är på väg för att underteckna revisionsanteckningen och lämna revisionsberättelse åt bolaget Då får han även bekräftelsebrevet av bolagets ledning.

4 4 (26) Uppgift 1 (80 poäng) Vilka felaktigheter och/eller brister finns det i Stabili Ab:s bokföring, verksamhetsberättelse, bokslut och/eller förvaltning? Ange penningbeloppet och kvaliteten på eventuella felaktigheter och/eller brister och detaljerade motiveringarna till din slutsats. Presentera även hur felaktigheterna och/eller bristerna kan korrigeras. I ditt svar ska du ta ställning till hur respektive felaktighet eller brist som du har observerat skulle påverka revisorns rapportering såvida felaktigheten eller bristen inte korrigeras. Upprätta ditt svar som arbetspapper enligt följande modell, så att det av arbetspappren framgår vad du har granskat, granskningsobservationen och en motiverad bedömning av den samt hur felaktigheten och/eller bristen ska korrigeras. Ange även om observationen ska tas upp i revisorns rapportering, om det är en omständighet som ska inkluderas i revisionsberättelsen enligt 15 i revisionslagen eller om det är en omständighet som ska presenteras i revisorns övriga rapportering, såvida felaktigheten eller bristen inte korrigeras. SVARSMODELL Revision av Stabiili Ab, räkenskapsperioden Datering: Granskare: (identifikationsnummer) Granskad omständighet Svarsexempel Granskningsobservation, motiverad bedömning och korrigerings-förfarande Svarsexempel Effekt på rapporteringen (Berätta vad, var och hur rapporteringen sker, om felaktigheterna eller bristerna inte korrigeras) Svarsexempel 1. Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen innehåller inte de centrala villkoren för kapitallånet på det sätt som krävs enligt aktiebolagslagen (ABL 8:5.3.2). Revisionsberättelsen Negativt utlåtande om den information som bokslutet och verksamhetsberättelsen ger enligt RevL 15 2 mom. 1 punkten Rättelseförfarande: De centrala villkoren i kapitallånet ska läggas till i verksamhetsberättelsen.

5 5 (26) Uppgift 2 (20 poäng) Upprätta en fullständig revisionsberättelse daterad för Stabiili Ab för revisorn att underteckna under förutsättning att bolagets bokföring, förvaltning och bokslutshandlingar inte överhuvudtaget ändras. BILAGA 1 Stabiili Ab:s bokslut för räkenskapsperioden BILAGA 2 Styrelsens protokoll 1/ Styrelsens protokoll 2/ Styrelsens protokoll 3/ Styrelsens protokoll 1/ Lumiaura Ab:s bolagsordning

6 6 (26) Bilaga 1 Stabiili Ab Entreprenadvägen Kotikylä FO-nummer STABIILI AB BALANSBOK Innehåll sida Verksamhetsberättelse 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Finansieringsanalys 12 Noter 13 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter 18 Revisionsanteckning 18 Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsserierna samt förvaring av dem 19

7 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN Bolagets verksamhet Bolaget är ett företag verksamt i markbyggnadsbranschen. Det har två affärsområden. Affärsområdet markbyggande omfattar grundbyggande (bl.a. schaktnings-, grundbyggnads- och gjutningsarbeten på byggplatsen inom husbyggande såsom totalentreprenad), väg- och gatubyggande samt farleds- och brobyggande. Bolaget köpte in affärsområdet förädling och sållning med ett förvärv av affärsverksamhet Affärsområdet består av förädling och försäljning av olika typer av mullmaterial och torv (bland annat tillverkning av olika mullblandningar), liksom även förädling och försäljning av stenkross (krossning av stenbrott och berg till stenkross av olika grovhet). Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Under räkenskapsperioden har bolagets verksamhet fortsatt som vanligt. Bolaget lyckades öka sin omsättning med sex procent, men den hårda konkurrensen om entreprenaderna skar i entreprenadernas lönsamhet. Under räkenskapsperioden har bolaget fortsatt med utvecklingen av den förädlings- och sållningsaffärsverksamhet som förvärvades under föregående räkenskapsperiod. Bolaget har vintertid även hyrt ut sin oanvända maskinpark till sitt intressebolag, som utövar vinterunderhåll. Man har ännu inte lyckats få verksamheten att bli lönsam. Sanerings- och effektiviseringsåtgärderna har fortsatt. I maj 2014 beslöt bolaget att det förlustbringande verksamhetsstället i Västra Finland läggs ner i slutet av juni. I anknytning till detta förde bolaget samarbetsförhandlingar, som ledde till uppsägning av verksamhetsställets 15 anställda. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Efter räkenskapsperiodens utgång har inga väsentliga händelser, som skulle påverka bolagets verksamhet, inträffat. Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen De effektiviseringsåtgärder som genomfördes under räkenskapsperioden, såsom de nämnda samarbetsförhandlingarna och nedläggningen av ett verksamhetsställe, väntas klart förbättra lönsamheten under följande räkenskapsperiod. Den för bolagets verksamhet kritiska maskinparken börjar vara föråldrad och i dåligt skick. Under flera år har ersättande investeringar i inventarierna inte kunnat göras såsom planerat. Behovet av ersättande investeringar är euro. Avsikten är att göra investeringarna under den kommande räkenskapsperioden. Investeringsprogrammet finansieras med en aktieemission på euro under räkenskapsperioden och resten, euro, finansieras med ett lån, för vilket bolaget redan har fått ett positivt finansieringsbeslut av banken. Eftersom finansieringsarrangemangen redan är säkrade kan den för bolagets funktionsförmåga nödvändiga ersättande investeringen göras under följande räkenskapsperiod. Genom investeringarna tror sig bolaget kunna minska reparationskostnaderna för maskiner och apparater, vilket kommer att förbättra lönsamheten. Utredning av omfattningen på forsknings- och utvecklingsverksamhet Bolaget har ingen forsknings- och utvecklingsverksamhet.

8 8 Förvaltning Under räkenskapsperioden hölls en ordinarie bolagsstämma, som behandlade lagstadgade ärenden. I bolagets styrelse sitter regiondirektören för affärsområde Västra Finland (ordf.), regiondirektören för Östra Finland samt regiondirektören för Södra Finland Mauno Maaperä. DI Kalle Kaivanto är verkställande direktör. GRM-sammanslutningen GRM-Revisorer Ab var revisor. Personal Räkenskapsperioden sysselsatte bolaget i genomsnitt 55 (föregående år 50) personer. De anställdas medelålder var 43 år. Andelen arbetare är 64 % och andelen tjänstemän 36 %. Miljöfrågor Beställarens och myndigheternas krav samt miljöeffekterna av arbetet beaktas vid planeringen och genomförandet av arbetet på bolagets byggplatser. I markbyggnadsentreprenaderna är det huvudsakligen beställaren som bereder miljödokumenten. Genom att noggrant planera transporterna mellan byggplatserna strävar bolaget efter att minska bränsleförbrukningen. Bolaget har dessutom arrangerat utbildning i ekonomiskt körande för sina lastbilschaufförer. Inga miljöolyckor skedde under räkenskapsperioden Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna Konkurrenssituationen inom branschen är hård och situationen på marknaden växlar kraftigt. Det största hotet mot branschen är en ytterligare åtstramning av konkurrensläget, om den ekonomiska recessionen förlängs till depression. Risken finns att man skjuter på stora investeringsbeslut till följd av den ekonomiska osäkerheten, vilket skulle ha en negativ effekt på efterfrågan på marknaden. Styrelsens förslag till vinstutdelning Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat bokförs mot ackumulerade vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder och att ingen dividend utdelas. Bolagets aktier Bolagets aktiekapital består av aktier, som alla berättigar till en röst.

9 9 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , ,76 Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning , ,10 Övriga rörelseintäkter , ,06 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,79 Förändring av lager , ,20 Köpta tjänster , ,41 Material och tjänster sammanlagt , ,40 Personalkostnader Löner och arvoden , ,27 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,15 Övriga lönebikostnader , ,92 Personalkostnader sammanlagt , ,34 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,69 Övriga rörelsekostnader , ,17 RÖRELSEVINST / -FÖRLUST , ,12 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 8 175, ,78 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader , ,03 Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt , ,25 VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,87 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,87 Inkomstskatter 0,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,87

10 10 BALANSRÄKNING A k t i v a BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 5 351, ,00 Goodwill , ,00 Immateriella tillgångar sammanlagt , ,00 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,94 Byggnader och konstruktioner , ,25 Maskiner och inventarier , ,99 Övriga materiella tillgångar , ,87 Materiella tillgångar sammanlagt , ,06 Placeringar Andelar i ägarintresseföretag 5 000, ,00 Övriga aktier och andelar ,00 0,00 Placeringar sammanlagt , ,00 BESTÅENDE AKTIVA sammanlagt , ,06 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,20 Färdiga produkter , ,69 Omsättningstillgångar sammanlagt , ,89 Fordringar Långfristiga Lånefordringar hos ägarintresseföretag , ,00 Långfristiga sammanlagt , ,00 Kortfristiga Kundfordringar , ,19 Lånefordringar ,00 0,00 Övriga fordringar ,63 523,00 Resultatregleringar , ,49 Kortfristiga sammanlagt , ,68 Kassa och bank , ,46 RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT , ,04 A k t i v a s a m m a n l a g t , ,09

11 11 P a s s i v a EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Övriga fonder , ,00 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder , ,58 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,87 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,45 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,00 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , ,70 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , ,00 Leverantörsskulder , ,74 Övriga skulder , ,33 Resultatregleringar , ,87 Kortfristigt sammanlagt , ,95 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,65 P a s s i v a s a m m a n l a g t , ,09

12 12 INDIREKT FINANSIERINGSANALYS Affärsverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) före extraordinära poster ,60 Korrektivposter: (Text avlägsnad. Den avlägsnade texten påverkar inte lösningen av uppgiften.) Affärsverksamhetens kassaflöde (A) ,27 Investeringarnas kassaflöde Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 0,00 Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 0,00 Investeringar i övriga placeringar 0,00 Köpta dotterbolagsaktier 0,00 Skatt på överlåtelseinkomster 0,00 Investeringarnas kassaflöde (B) 0,00 Finansieringens kassaflöde: Förvärv av egna aktier ,00 Aktieemission ,00 Upptagna långfristiga lån ,00 Amortering av långfristiga lån ,00 Betalda räntor ,33 Finansieringens kassaflöde (C) ,67 Förändring av likvida medel (A + B + C) ökning (+) / minskning ( ) ,59 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början ,46 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut ,88 Förändring ,59

13 13 Stabiili Ab NOTER TILL BOKSLUTET Uppgifter om upprättande av bokslutet Bokslutet har upprättats enligt finska bokslutsnormer (FAS). Värderingsprinciper och periodiseringsprinciper och -metoder Anskaffningsutgiften för bestående aktiva och omsättningstillgångar inkluderar de rörliga utgifterna för inköp och tillverkning. Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsutgiften eller ett lägre, sannolikt försäljningspris än detta. Intäkterna och kostnaderna har periodiserats enligt prestationsprincipen. Placeringar har värderats till anskaffningsutgiften eller ett lägre verkligt värde än detta. Fordringar och skulder har värderats till sitt nominella värde, dock högst till sitt verkliga värde. Grunder för avskrivningarna enligt plan Immateriella tillgångar Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Linjär avskrivning 5 år Maximal avskrivning enligt NärSkL (7 % avskrivning på utgiftsresten) Maximal avskrivning enligt NärSkL (25 % avskrivning på utgiftsresten) Linjär avskrivning 10 år För goodwill har bolaget årligen prövat om nedskrivningsbehov i enlighet med IFRSstandarderna (impairment test). Enligt testet finns det inget behov för nedskrivningar. 2 Noter till resultaträkningen Övriga rörelseintäkter Vinst på försäljning av egna aktier ,00 0,00 Hyresintäkter för lokaler , ,00 Övriga intäkter , , , , Personalkostnader och genomsnittligt antal anställda Löner , ,27 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,15 Övriga personalkostnader , ,92 Sammanlagt , ,34

14 Antal anställda: Tjänstemän Arbetare Sammanlagt Styrelseledamöterna har inte fått lön eller arvoden för sina uppgifter som styrelseledamöter. 2.3 Avskrivningar enligt plan Avskrivningar på immateriella tillgångar , ,00 Avskrivningar på byggnader och konstruktioner , ,55 Avskrivningar på maskiner och inventarier 0, ,00 Avskrivningar på övriga materiella tillgångar , ,15 Sammanlagt , , Revisorsarvoden För revision 6 500, ,00 För skatterådgivning 2 000, ,00 Sammanlagt 8 500, , Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 8 175, ,78 Räntekostnader på skulder till kreditinstitut , ,31 Övriga finansiella kostnader , ,72 Sammanlagt , ,25 3 Noter om balansräkningens aktiva 3.1 Förändringar i bestående aktiva Goodwill Anskaffningsutgift ,00 0,00 Ökningar 0, ,00 Bokföringsvärde , ,00 Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar 0, ,00 Minskningar 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Räkenskapsperiodens avskrivning , ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Bokföringsvärde , ,00

15 Markområden Anskaffningsutgift , ,94 Ökningar 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 Bokföringsvärde , ,94 Byggnader Anskaffningsutgift , ,80 Ökningar 0, ,00 Minskningar 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,80 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Räkenskapsperiodens avskrivning , ,55 Ackumulerade avskrivningar , ,55 Bokföringsvärde , ,25 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift , ,32 Ökningar 0,00 0,00 Minskningar 0, ,00 Anskaffningsutgift , ,32 Ackumulerade avskrivningar , ,33 Räkenskapsperiodens avskrivning 0, ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,33 Bokföringsvärde , ,99 Övriga materiella tillgångar Anskaffningsutgift , ,45 Ökningar 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,45 Ackumulerade avskrivningar , ,44 Räkenskapsperiodens avskrivning , ,15 Ackumulerade avskrivningar , ,58 Bokföringsvärde , ,87 Placeringar Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar ,00 0,00 Minskningar ,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,00 Bokföringsvärde , ,00

16 Specifikation av placeringarna: Andelar i ägarintresseföretag 5 000,00 0,00 Aktier i A-serien i Lumiaura Ab (hemort Helsingfors) 40 st., ägarandel 33,33 %. Bolagets resultat för räkenskapsperioden var ,27 euro och eget kapital ,58 euro. Övriga aktier och andelar Bolagets egna aktier 200 st. / 2 % ,00 0, Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar , ,19 Lagerförändring , ,30 Omsättningstillgångar , , Långfristiga fordringar Fordringar hos ägarintresseföretag , , Väsentliga poster bland aktiva resultatregleringar Aktieemissionsfordran ,00 0,00 Övriga aktiva resultatregleringar , ,49 Sammanlagt , ,49 4 Noter om balansräkningens passiva 4.1 Eget kapital Aktiekapital , ,00 Aktieemission ,00 0,00 Aktiekapital , ,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital , ,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital , ,00 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , ,58 Räkenskapsperiodens vinst , ,87 Vinstmedel , ,45

17 Eget kapital sammanlagt , ,45 Bundet eget kapital , ,00 Fritt eget kapiptal , ,45 Utdelningsbart eget kapital Fond för inbetalt fritt eget kapital , ,00 Ackumulerade vinstmedel , ,45 Sammanlagt , , Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Andel som förfaller efter mera än fem år De väsentligaste posterna bland passiva resultatregleringar Semesterlöneskuld och bikostnader i anknytning till den , ,42 Löneskuld för juni och bikostnader i anknytning till den , ,93 Övriga passiva resultatregleringar , ,52 Sammanlagt , ,87 5 Säkerheter och ansvarsförbindelser Hyresansvar Västra-Finlands lokaler: tidsbundet hyresavtal fram till , kan inte sägas upp under hyresperioden. Hyran på årsnivå är euro. Garantiansvar Bolaget har täckt sitt ansvar för byggplatser och garantiperioder genom garantiförsäkringar. Säkerhet under pågående arbete , ,95 Säkerhet under garantiperiod , ,93 Lånesäkerheter Den affärsfastighet som bolaget äger samt maskinerna och inventarierna står som säkerhet för bolagets skulder till kreditinstitut.

18 18 6 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Helsingfors styrelseordförande styrelseledamot Revisionsanteckning Över utförd revision har i dag avgetts berättelse. Helsingfors GRM-Revisorer Ab GRM-sammanslutning Niko Niuhonen GRM FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATIONSSERIERNA SAMT FÖRVARING AV DEM Balansbok, inbunden Dagbok, som adb-listor Huvudbok, som adb-listor Verifikationer - inköpsfakturaverifikationer, som pappersverifikationer - försäljningsfakturaverifikationer, som CD - leverantörsreskontraverifikationer, som pappersverifikationer - kundreskontraverifikationer, som pappersverifikationer - bankverifikationer, som pappersverifikationer - memorialverifikationer, som pappersverifikationer

19 19 Bilaga 2 STYRELSEMÖTE 1/ PROTOKOLL Stabiili Ab Närvarande: Mauno Maaperä ordförande styrelseledamot styrelseledamot 1 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Konstaterande av beslutsförhet Konstaterades att samtliga styrelseledamöter är närvarande, vilket betyder att mötet är beslutsfört. 3 Arbetsordning Den på förhand utdelade föredragningslistan godkändes som arbetsordning. Maki Mäkinen valdes till sekreterare. 4 Behandling av bokslutet Bokslutet för räkenskapsperioden behandlades och undertecknades. Beslut fattades om att lämna bokslutet till bolagsstämman för godkännande. 5 Revisorns memorandum med anledning av ett lån beviljat till verkställande direktören Revisorns memorandum om det räntefria lånet på euro, som beviljades verkställande direktören utan säkerhet, i juli 2013 för köp av en segelbåt behandlades. Verkställande direktören hade lovat att vid behov använda båten för bolagets kundtillställningar under sommaren. Då upprättades ett skuldebrev över lånet enligt vilket lånet gäller även om verkställande direktörens anställningsförhållande upphör. Verkställande direktören har förbundit sig att ta hand om alla eventuella skattepåföljder. Enligt revisorns memorandum strider lånet dock mot aktiebolagslagen, eftersom det inte har någon affärsekonomisk grund för bolaget. Efter diskussioner konstaterade man att lånet inte heller enligt styrelsen i nuvarande form har någon affärsekonomisk grund. Beslut fattades om att ändra lånet till räntebärande. Räntan fastställdes till 0,3 procent, vilket motsvarar räntan på bolagets bankkonto. Verkställande direktören har meddelat att han till denna del accepterar ändringen av lånevillkoren. I och med att lånet blir räntebärande anser styrelsen det ha en affärsekonomisk grund.

20 20 6 Inlösning av egna aktier En av bolagets små aktieägare har anmält önskan om att sälja de 400 aktier som man äger (4 procents andel). Enligt bolagsordningen har bolaget primär inlösningsrätt till aktierna. Beslut fattades om inlösning av de egna aktierna till priset euro inklusive överlåtelseskatt. Inlösningspriset grundar sig på en uträkning gjord för fastställande av värdet på aktierna utförd av en extern sakkunnig. Konstaterades att värderingen enligt ett utlåtande av bolagets revisor har gjorts korrekt och att revisorn inte hade någonting att anmärka på inlösningspriset. 7 Ekonomisk översikt Styrelsen gick igenom innestående beställningar och offerter och konstaterade att de är bra. Inventariernas hållbarhet utgör dock en utmaning. I synnerhet de viktigaste maskinerna har redan nått slutet på sin brukstid. Om bolaget inte kan göra ersättande investeringar inom ett år, klarar det inte av att sköta sina innestående arbeten och kan inte ta emot nya beställningar. Beslut fattades att börja utreda finansieringsarrangemang för tryggande av bolagets funktionsförmåga genom finansiering av de nödvändiga ersättande investeringarna. 8 Mötets avslutande Eftersom inga övriga ärenden förelåg, avslutade ordförande mötet. In fidem ordförande sekreterare

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer