Revisionsnämnden GRM-EXAMEN (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (26) DEL 2. REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng"

Transkript

1 1 (26) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (4 h), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed. Uppgifterna kan besvaras i enlighet med den aktuella boken Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2013, som har publicerats av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry. I svaren kan revisorns rapporter upprättas enligt modellerna i den aktuella boken Tilintarkastajan raportointi 2013, som utges av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter som förekommer i uppgiften är fiktiva. Delar av bokslutsuppgifter för existerande bolag har använts som grund för uppgiften. I uppgiften har tillsatts bakgrundsinformation, felaktigheter och brister, som dock inte har någonting att göra med de aktuella företagen eller deras bokslutsuppgifter. De förvaltnings- och bokföringshandlingar som saknas i anknytning till uppgifterna samt de bilagor som omnämns i uppgifterna, men saknas, har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna. Det har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna att bokslutsbeloppen på några ställen ges avrundade. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna vilka veckodagar datum infaller. Vid bedömningen ges inte poäng för faktorer av typ teknisk summering av resultaträkningen, balansräkningen eller noterna. När du besvarar uppgifterna kan du förlita dig på att den bakgrundsinformation som ges i uppgiften (s. 2-3) är korrekt. Vid bedömningen av svaren kan plus- och minuspoäng ges. Grammatik- eller skrivfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt fel gällande presentationssättet kan ge minuspoäng. Använd de svarsbottnar som finns på datorns skrivbord (desktop) i pärmen HTM-tutkinto. Uppgifterna lagras genom att i lagringsnamnet använda examinandens identifikationsnummer och rubriken på uppgiften. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer är lagrar sina svar med namnen: _Del 2 Uppgift _Del 2 Uppgift 2 Uppgiftsduplikaten behöver inte returneras.

2 2 (26) Bakgrundsinformation Stabiili Ab är ett företag inom markbyggnadsbranschen med verksamhet inom två affärsområden. Affärsområdet markbyggande omfattar grundbyggande, väg- och gatubyggande samt farleds- och brobyggande. Affärsområdet förädlings- och sållningstjänster köptes in i bolaget genom ett köp av affärsverksamheten. Affärsområdet omfattar förädling och försäljning av olika mullarter, torv och stenkross. I samband med köpet av affärsverksamheten uppstod euro i goodwill. Bolaget anlitar även en del underleverantörer i sin verksamhet. Kostnaderna för underleverantörerna ingår i köpta tjänster i resultaträkningen. Stabiili Ab:s räkenskapsperiod är Stabiili Ab äger 33,33 procent av aktierna 1 i Lumiaura Ab. Vintertid hyr Stabiili Ab ut sina oanvända traktorer och lastbilar till Lumiaura Ab. Vintertid erbjuder Lumiaura Ab plogningstjänster i Södra Finland. Under de senaste tre räkenskapsperioderna har Lumiaura Ab gått med förlust. Såsom framgår av noterna för Stabiili Ab, har Lumiaura Ab ett negativt eget kapital. Ledningen för Lumiaura Ab har fått i uppdrag att vända bolaget till lönsamt under följande räkenskapsperiod. Ledningen för Lumiaura Ab har gjort upp en plan för sanering av affärsverksamheten, som kommer att påbörjas under följande räkenskapsperiod. Den operativa ledningen äger 60 procent av aktierna i Stabiili Ab. Regiondirektören för verksamhetsområdet Västra Finland,, regiondirektören för Östra Finland, Maki Mäkinen samt regiondirektören för Södra Finland, Mauno Maaperä, äger 20 procent var av aktierna i bolaget. De arbetar samtliga i företaget som markbyggnadsingenjörer. Var och en lyfter i egenskap av regiondirektör euro i månadslön. De bildar även bolagets styrelse. Verkställande direktören, Kalle Kaivanto, äger inga aktier. Av aktierna är 20 procent fördelade på fem externa ägare med liten insats och den sista 20 procenten ägs av ett kapitalinvesteringsbolag. Stabiili Ab har tidigare haft bra soliditet och varit ett mycket lönsamt bolag. Den globala ekonomiska recessionen, som började i slutet av 2008, inverkade på markbyggnadsbranschen och också kraftigt på Stabiili Ab. Åren rasade bolagets omsättning och det gjorde förlust, eftersom ledningen inte reagerade tillräckligt snabbt på den sjunkande omsättningen. Detta ledde även till skuldsättning av Stabiili Ab. Under åren har bolaget och hela branschen dock börjat återhämta sig och volymen innestående beställningar har förbättrats. Stabiili Ab har fortfarande outnyttjade, i beskattningen fastställda förluster för sammanlagt euro från åren Åren gjorde bolaget överhuvudtaget inga avskrivningar i beskattningen (NärSklavskrivningar). Ledningen för Stabiili Ab ansåg att det inte i onödan lönade sig att samla på fastställda förluster som föråldras. Därmed uppstod de åren s.k. hyllavskrivningar för euro, som bolaget har upptagit som ackumulerade avskrivningsdifferenser i balansräkningen och på korrekt sätt anmält på skatteblankett 12A. Eftersom hyllavskrivningen ännu inte har kunnat utnyttjas ligger den fortfarande i balansräkningen. Till följd av den långvariga svåra ekonomiska situationen har bolaget inte på flera år kunnat göra ersättande investeringar i speciellt de för verksamheten kritiska maskinerna och i tunga fordonen. Därför är bolagets maskinpark i dåligt skick. Användningen av den för bolagets handlingsförmåga mest kritiska maskinparken, det vill säga pålningsmaskiner och tunga grävmaskiner har redan förlängts långt över den ekonomiska brukstiden. Bolaget behöver en miljon euro för att under Editerad : A-seriens aktier

3 3 (26) kunna verkställa de för fortsatt verksamhet absolut nödvändiga ersättande investeringarna. Bolagets styrelse anser att kontinuiteten i bolagets verksamhet äventyras, om ersättande investeringar inte kan göras under Avsikten är att euro av detta täcks med en riktad aktieemission, som arrangerades i juni 2014, och resten finansieras med ett banklån. Bolaget har redan förhandlat om ett preliminärt låneavtal med banken, men banken fattar det slutliga finansieringsbeslutet först då revisionen är slutförd. Styrelseordförande har berättat att banken meddelat att den kräver en soliditet på 30 procent och att aktieemissionen förverkligas. Aktieemissionen har arrangerats för att trygga tillräcklig soliditet. För bankens del kan låneavtalet fastställas genast då Stabiili Ab lämnar in ett reviderat bokslut för den räkenskapsperiod som slutade till banken, där det framgår att de av banken uppställda villkoren har uppfyllts. I det slutliga låneavtalet införs motsvarande kovenantvillkor om soliditetsgraden. Bolagets styrelse fattade beslut om nedläggning av det olönsamma verksamhetsstället i Västra Finland. Dess lokaler tömdes helt under juni 2014 och maskinerna flyttades till de övriga verksamhetsställena. I anknytning till nedläggningen förde bolaget samarbetsförhandlingar, som avslutades Resultatet av förhandlingarna var att samtliga 15 anställda vid verksamhetsstället i Västra Finland sades upp Den genomsnittliga personalkostnaden inklusive bikostnader är e/månad/person. Den genomsnittliga uppsägningstiden är fyra månader, vilket betyder att uppsägningstiderna i genomsnitt sträcker sig till slutet av oktober Inbesparingen i personalkostnader kommer att vara betydande, men den börjar påverka kostnaderna och därmed lönsamheten först under följande räkenskapsperiod. De anställda har inte arbetsplikt under uppsägningstiden. Det tidsbundna hyresavtalet för lokalen tar slut Fram till dess kommer lokalen att stå tom eftersom bolaget inte har någon annan användning för den. Stabiili Ab köper in markmaterial, som det förädlar till en blandning av mylla och torv. I början av juli 2014, då man avsåg att inleda förädlingen av det parti markmaterial som köptes in för euro våren 2014 och som låg i lagret vid tidpunkten för bokslutet, visade sig partiet vara förorenat. Därmed är partiet oanvändbart. Enligt en uppskattning som bolaget lät göra i början av augusti 2014 kostar rengöring och förstöring av partiet cirka euro. Omsättningstillgångarna i balansräkningen innehåller torvmaterial, som köptes in hösten 2013 till inköpspriset euro. Vid revisionstidpunkten har återanskaffningspriset för det aktuella torvmaterialet sjunkit till euro. Torvpartiet såldes i juni 2014 för ett pris på euro med ett bindande, preliminärt avtal. Torven förädlas och överlåts i september Förädlingskostnaderna kommer att vara euro. Därmed blir försäljningsvinsten euro. För detta parti har en nedskrivning på euro bokförts som en del av lagerförändringen. Bolaget har upprättat en verksamhetsberättelse och ett bokslut, som innehåller resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter. Bolaget upprättar bokslutet i enlighet med finsk bokföringspraxis (FAS). Den GRM-sammanslutning GRM-Revisorer Ab som du representerar har varit revisor i bolaget sedan GRM Niko Niuhonen är ansvarig revisor. Du är GRM Niuhonens assistent. Revisionen utförs GRM Niuhonen är på väg för att underteckna revisionsanteckningen och lämna revisionsberättelse åt bolaget Då får han även bekräftelsebrevet av bolagets ledning.

4 4 (26) Uppgift 1 (80 poäng) Vilka felaktigheter och/eller brister finns det i Stabili Ab:s bokföring, verksamhetsberättelse, bokslut och/eller förvaltning? Ange penningbeloppet och kvaliteten på eventuella felaktigheter och/eller brister och detaljerade motiveringarna till din slutsats. Presentera även hur felaktigheterna och/eller bristerna kan korrigeras. I ditt svar ska du ta ställning till hur respektive felaktighet eller brist som du har observerat skulle påverka revisorns rapportering såvida felaktigheten eller bristen inte korrigeras. Upprätta ditt svar som arbetspapper enligt följande modell, så att det av arbetspappren framgår vad du har granskat, granskningsobservationen och en motiverad bedömning av den samt hur felaktigheten och/eller bristen ska korrigeras. Ange även om observationen ska tas upp i revisorns rapportering, om det är en omständighet som ska inkluderas i revisionsberättelsen enligt 15 i revisionslagen eller om det är en omständighet som ska presenteras i revisorns övriga rapportering, såvida felaktigheten eller bristen inte korrigeras. SVARSMODELL Revision av Stabiili Ab, räkenskapsperioden Datering: Granskare: (identifikationsnummer) Granskad omständighet Svarsexempel Granskningsobservation, motiverad bedömning och korrigerings-förfarande Svarsexempel Effekt på rapporteringen (Berätta vad, var och hur rapporteringen sker, om felaktigheterna eller bristerna inte korrigeras) Svarsexempel 1. Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen innehåller inte de centrala villkoren för kapitallånet på det sätt som krävs enligt aktiebolagslagen (ABL 8:5.3.2). Revisionsberättelsen Negativt utlåtande om den information som bokslutet och verksamhetsberättelsen ger enligt RevL 15 2 mom. 1 punkten Rättelseförfarande: De centrala villkoren i kapitallånet ska läggas till i verksamhetsberättelsen.

5 5 (26) Uppgift 2 (20 poäng) Upprätta en fullständig revisionsberättelse daterad för Stabiili Ab för revisorn att underteckna under förutsättning att bolagets bokföring, förvaltning och bokslutshandlingar inte överhuvudtaget ändras. BILAGA 1 Stabiili Ab:s bokslut för räkenskapsperioden BILAGA 2 Styrelsens protokoll 1/ Styrelsens protokoll 2/ Styrelsens protokoll 3/ Styrelsens protokoll 1/ Lumiaura Ab:s bolagsordning

6 6 (26) Bilaga 1 Stabiili Ab Entreprenadvägen Kotikylä FO-nummer STABIILI AB BALANSBOK Innehåll sida Verksamhetsberättelse 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Finansieringsanalys 12 Noter 13 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter 18 Revisionsanteckning 18 Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsserierna samt förvaring av dem 19

7 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN Bolagets verksamhet Bolaget är ett företag verksamt i markbyggnadsbranschen. Det har två affärsområden. Affärsområdet markbyggande omfattar grundbyggande (bl.a. schaktnings-, grundbyggnads- och gjutningsarbeten på byggplatsen inom husbyggande såsom totalentreprenad), väg- och gatubyggande samt farleds- och brobyggande. Bolaget köpte in affärsområdet förädling och sållning med ett förvärv av affärsverksamhet Affärsområdet består av förädling och försäljning av olika typer av mullmaterial och torv (bland annat tillverkning av olika mullblandningar), liksom även förädling och försäljning av stenkross (krossning av stenbrott och berg till stenkross av olika grovhet). Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Under räkenskapsperioden har bolagets verksamhet fortsatt som vanligt. Bolaget lyckades öka sin omsättning med sex procent, men den hårda konkurrensen om entreprenaderna skar i entreprenadernas lönsamhet. Under räkenskapsperioden har bolaget fortsatt med utvecklingen av den förädlings- och sållningsaffärsverksamhet som förvärvades under föregående räkenskapsperiod. Bolaget har vintertid även hyrt ut sin oanvända maskinpark till sitt intressebolag, som utövar vinterunderhåll. Man har ännu inte lyckats få verksamheten att bli lönsam. Sanerings- och effektiviseringsåtgärderna har fortsatt. I maj 2014 beslöt bolaget att det förlustbringande verksamhetsstället i Västra Finland läggs ner i slutet av juni. I anknytning till detta förde bolaget samarbetsförhandlingar, som ledde till uppsägning av verksamhetsställets 15 anställda. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Efter räkenskapsperiodens utgång har inga väsentliga händelser, som skulle påverka bolagets verksamhet, inträffat. Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen De effektiviseringsåtgärder som genomfördes under räkenskapsperioden, såsom de nämnda samarbetsförhandlingarna och nedläggningen av ett verksamhetsställe, väntas klart förbättra lönsamheten under följande räkenskapsperiod. Den för bolagets verksamhet kritiska maskinparken börjar vara föråldrad och i dåligt skick. Under flera år har ersättande investeringar i inventarierna inte kunnat göras såsom planerat. Behovet av ersättande investeringar är euro. Avsikten är att göra investeringarna under den kommande räkenskapsperioden. Investeringsprogrammet finansieras med en aktieemission på euro under räkenskapsperioden och resten, euro, finansieras med ett lån, för vilket bolaget redan har fått ett positivt finansieringsbeslut av banken. Eftersom finansieringsarrangemangen redan är säkrade kan den för bolagets funktionsförmåga nödvändiga ersättande investeringen göras under följande räkenskapsperiod. Genom investeringarna tror sig bolaget kunna minska reparationskostnaderna för maskiner och apparater, vilket kommer att förbättra lönsamheten. Utredning av omfattningen på forsknings- och utvecklingsverksamhet Bolaget har ingen forsknings- och utvecklingsverksamhet.

8 8 Förvaltning Under räkenskapsperioden hölls en ordinarie bolagsstämma, som behandlade lagstadgade ärenden. I bolagets styrelse sitter regiondirektören för affärsområde Västra Finland (ordf.), regiondirektören för Östra Finland samt regiondirektören för Södra Finland Mauno Maaperä. DI Kalle Kaivanto är verkställande direktör. GRM-sammanslutningen GRM-Revisorer Ab var revisor. Personal Räkenskapsperioden sysselsatte bolaget i genomsnitt 55 (föregående år 50) personer. De anställdas medelålder var 43 år. Andelen arbetare är 64 % och andelen tjänstemän 36 %. Miljöfrågor Beställarens och myndigheternas krav samt miljöeffekterna av arbetet beaktas vid planeringen och genomförandet av arbetet på bolagets byggplatser. I markbyggnadsentreprenaderna är det huvudsakligen beställaren som bereder miljödokumenten. Genom att noggrant planera transporterna mellan byggplatserna strävar bolaget efter att minska bränsleförbrukningen. Bolaget har dessutom arrangerat utbildning i ekonomiskt körande för sina lastbilschaufförer. Inga miljöolyckor skedde under räkenskapsperioden Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna Konkurrenssituationen inom branschen är hård och situationen på marknaden växlar kraftigt. Det största hotet mot branschen är en ytterligare åtstramning av konkurrensläget, om den ekonomiska recessionen förlängs till depression. Risken finns att man skjuter på stora investeringsbeslut till följd av den ekonomiska osäkerheten, vilket skulle ha en negativ effekt på efterfrågan på marknaden. Styrelsens förslag till vinstutdelning Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat bokförs mot ackumulerade vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder och att ingen dividend utdelas. Bolagets aktier Bolagets aktiekapital består av aktier, som alla berättigar till en röst.

9 9 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , ,76 Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning , ,10 Övriga rörelseintäkter , ,06 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,79 Förändring av lager , ,20 Köpta tjänster , ,41 Material och tjänster sammanlagt , ,40 Personalkostnader Löner och arvoden , ,27 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,15 Övriga lönebikostnader , ,92 Personalkostnader sammanlagt , ,34 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,69 Övriga rörelsekostnader , ,17 RÖRELSEVINST / -FÖRLUST , ,12 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 8 175, ,78 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader , ,03 Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt , ,25 VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,87 VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,87 Inkomstskatter 0,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) , ,87

10 10 BALANSRÄKNING A k t i v a BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 5 351, ,00 Goodwill , ,00 Immateriella tillgångar sammanlagt , ,00 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,94 Byggnader och konstruktioner , ,25 Maskiner och inventarier , ,99 Övriga materiella tillgångar , ,87 Materiella tillgångar sammanlagt , ,06 Placeringar Andelar i ägarintresseföretag 5 000, ,00 Övriga aktier och andelar ,00 0,00 Placeringar sammanlagt , ,00 BESTÅENDE AKTIVA sammanlagt , ,06 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,20 Färdiga produkter , ,69 Omsättningstillgångar sammanlagt , ,89 Fordringar Långfristiga Lånefordringar hos ägarintresseföretag , ,00 Långfristiga sammanlagt , ,00 Kortfristiga Kundfordringar , ,19 Lånefordringar ,00 0,00 Övriga fordringar ,63 523,00 Resultatregleringar , ,49 Kortfristiga sammanlagt , ,68 Kassa och bank , ,46 RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT , ,04 A k t i v a s a m m a n l a g t , ,09

11 11 P a s s i v a EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Övriga fonder , ,00 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder , ,58 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,87 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,45 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,00 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut , ,70 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , ,00 Leverantörsskulder , ,74 Övriga skulder , ,33 Resultatregleringar , ,87 Kortfristigt sammanlagt , ,95 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,65 P a s s i v a s a m m a n l a g t , ,09

12 12 INDIREKT FINANSIERINGSANALYS Affärsverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) före extraordinära poster ,60 Korrektivposter: (Text avlägsnad. Den avlägsnade texten påverkar inte lösningen av uppgiften.) Affärsverksamhetens kassaflöde (A) ,27 Investeringarnas kassaflöde Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 0,00 Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 0,00 Investeringar i övriga placeringar 0,00 Köpta dotterbolagsaktier 0,00 Skatt på överlåtelseinkomster 0,00 Investeringarnas kassaflöde (B) 0,00 Finansieringens kassaflöde: Förvärv av egna aktier ,00 Aktieemission ,00 Upptagna långfristiga lån ,00 Amortering av långfristiga lån ,00 Betalda räntor ,33 Finansieringens kassaflöde (C) ,67 Förändring av likvida medel (A + B + C) ökning (+) / minskning ( ) ,59 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början ,46 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut ,88 Förändring ,59

13 13 Stabiili Ab NOTER TILL BOKSLUTET Uppgifter om upprättande av bokslutet Bokslutet har upprättats enligt finska bokslutsnormer (FAS). Värderingsprinciper och periodiseringsprinciper och -metoder Anskaffningsutgiften för bestående aktiva och omsättningstillgångar inkluderar de rörliga utgifterna för inköp och tillverkning. Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsutgiften eller ett lägre, sannolikt försäljningspris än detta. Intäkterna och kostnaderna har periodiserats enligt prestationsprincipen. Placeringar har värderats till anskaffningsutgiften eller ett lägre verkligt värde än detta. Fordringar och skulder har värderats till sitt nominella värde, dock högst till sitt verkliga värde. Grunder för avskrivningarna enligt plan Immateriella tillgångar Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Linjär avskrivning 5 år Maximal avskrivning enligt NärSkL (7 % avskrivning på utgiftsresten) Maximal avskrivning enligt NärSkL (25 % avskrivning på utgiftsresten) Linjär avskrivning 10 år För goodwill har bolaget årligen prövat om nedskrivningsbehov i enlighet med IFRSstandarderna (impairment test). Enligt testet finns det inget behov för nedskrivningar. 2 Noter till resultaträkningen Övriga rörelseintäkter Vinst på försäljning av egna aktier ,00 0,00 Hyresintäkter för lokaler , ,00 Övriga intäkter , , , , Personalkostnader och genomsnittligt antal anställda Löner , ,27 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,15 Övriga personalkostnader , ,92 Sammanlagt , ,34

14 Antal anställda: Tjänstemän Arbetare Sammanlagt Styrelseledamöterna har inte fått lön eller arvoden för sina uppgifter som styrelseledamöter. 2.3 Avskrivningar enligt plan Avskrivningar på immateriella tillgångar , ,00 Avskrivningar på byggnader och konstruktioner , ,55 Avskrivningar på maskiner och inventarier 0, ,00 Avskrivningar på övriga materiella tillgångar , ,15 Sammanlagt , , Revisorsarvoden För revision 6 500, ,00 För skatterådgivning 2 000, ,00 Sammanlagt 8 500, , Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 8 175, ,78 Räntekostnader på skulder till kreditinstitut , ,31 Övriga finansiella kostnader , ,72 Sammanlagt , ,25 3 Noter om balansräkningens aktiva 3.1 Förändringar i bestående aktiva Goodwill Anskaffningsutgift ,00 0,00 Ökningar 0, ,00 Bokföringsvärde , ,00 Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar 0, ,00 Minskningar 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Räkenskapsperiodens avskrivning , ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Bokföringsvärde , ,00

15 Markområden Anskaffningsutgift , ,94 Ökningar 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 Bokföringsvärde , ,94 Byggnader Anskaffningsutgift , ,80 Ökningar 0, ,00 Minskningar 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,80 Ackumulerade avskrivningar , ,00 Räkenskapsperiodens avskrivning , ,55 Ackumulerade avskrivningar , ,55 Bokföringsvärde , ,25 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift , ,32 Ökningar 0,00 0,00 Minskningar 0, ,00 Anskaffningsutgift , ,32 Ackumulerade avskrivningar , ,33 Räkenskapsperiodens avskrivning 0, ,00 Ackumulerade avskrivningar , ,33 Bokföringsvärde , ,99 Övriga materiella tillgångar Anskaffningsutgift , ,45 Ökningar 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,45 Ackumulerade avskrivningar , ,44 Räkenskapsperiodens avskrivning , ,15 Ackumulerade avskrivningar , ,58 Bokföringsvärde , ,87 Placeringar Anskaffningsutgift , ,00 Ökningar ,00 0,00 Minskningar ,00 0,00 Anskaffningsutgift , ,00 Bokföringsvärde , ,00

16 Specifikation av placeringarna: Andelar i ägarintresseföretag 5 000,00 0,00 Aktier i A-serien i Lumiaura Ab (hemort Helsingfors) 40 st., ägarandel 33,33 %. Bolagets resultat för räkenskapsperioden var ,27 euro och eget kapital ,58 euro. Övriga aktier och andelar Bolagets egna aktier 200 st. / 2 % ,00 0, Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar , ,19 Lagerförändring , ,30 Omsättningstillgångar , , Långfristiga fordringar Fordringar hos ägarintresseföretag , , Väsentliga poster bland aktiva resultatregleringar Aktieemissionsfordran ,00 0,00 Övriga aktiva resultatregleringar , ,49 Sammanlagt , ,49 4 Noter om balansräkningens passiva 4.1 Eget kapital Aktiekapital , ,00 Aktieemission ,00 0,00 Aktiekapital , ,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital , ,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital , ,00 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , ,58 Räkenskapsperiodens vinst , ,87 Vinstmedel , ,45

17 Eget kapital sammanlagt , ,45 Bundet eget kapital , ,00 Fritt eget kapiptal , ,45 Utdelningsbart eget kapital Fond för inbetalt fritt eget kapital , ,00 Ackumulerade vinstmedel , ,45 Sammanlagt , , Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Andel som förfaller efter mera än fem år De väsentligaste posterna bland passiva resultatregleringar Semesterlöneskuld och bikostnader i anknytning till den , ,42 Löneskuld för juni och bikostnader i anknytning till den , ,93 Övriga passiva resultatregleringar , ,52 Sammanlagt , ,87 5 Säkerheter och ansvarsförbindelser Hyresansvar Västra-Finlands lokaler: tidsbundet hyresavtal fram till , kan inte sägas upp under hyresperioden. Hyran på årsnivå är euro. Garantiansvar Bolaget har täckt sitt ansvar för byggplatser och garantiperioder genom garantiförsäkringar. Säkerhet under pågående arbete , ,95 Säkerhet under garantiperiod , ,93 Lånesäkerheter Den affärsfastighet som bolaget äger samt maskinerna och inventarierna står som säkerhet för bolagets skulder till kreditinstitut.

18 18 6 Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter Helsingfors styrelseordförande styrelseledamot Revisionsanteckning Över utförd revision har i dag avgetts berättelse. Helsingfors GRM-Revisorer Ab GRM-sammanslutning Niko Niuhonen GRM FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATIONSSERIERNA SAMT FÖRVARING AV DEM Balansbok, inbunden Dagbok, som adb-listor Huvudbok, som adb-listor Verifikationer - inköpsfakturaverifikationer, som pappersverifikationer - försäljningsfakturaverifikationer, som CD - leverantörsreskontraverifikationer, som pappersverifikationer - kundreskontraverifikationer, som pappersverifikationer - bankverifikationer, som pappersverifikationer - memorialverifikationer, som pappersverifikationer

19 19 Bilaga 2 STYRELSEMÖTE 1/ PROTOKOLL Stabiili Ab Närvarande: Mauno Maaperä ordförande styrelseledamot styrelseledamot 1 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Konstaterande av beslutsförhet Konstaterades att samtliga styrelseledamöter är närvarande, vilket betyder att mötet är beslutsfört. 3 Arbetsordning Den på förhand utdelade föredragningslistan godkändes som arbetsordning. Maki Mäkinen valdes till sekreterare. 4 Behandling av bokslutet Bokslutet för räkenskapsperioden behandlades och undertecknades. Beslut fattades om att lämna bokslutet till bolagsstämman för godkännande. 5 Revisorns memorandum med anledning av ett lån beviljat till verkställande direktören Revisorns memorandum om det räntefria lånet på euro, som beviljades verkställande direktören utan säkerhet, i juli 2013 för köp av en segelbåt behandlades. Verkställande direktören hade lovat att vid behov använda båten för bolagets kundtillställningar under sommaren. Då upprättades ett skuldebrev över lånet enligt vilket lånet gäller även om verkställande direktörens anställningsförhållande upphör. Verkställande direktören har förbundit sig att ta hand om alla eventuella skattepåföljder. Enligt revisorns memorandum strider lånet dock mot aktiebolagslagen, eftersom det inte har någon affärsekonomisk grund för bolaget. Efter diskussioner konstaterade man att lånet inte heller enligt styrelsen i nuvarande form har någon affärsekonomisk grund. Beslut fattades om att ändra lånet till räntebärande. Räntan fastställdes till 0,3 procent, vilket motsvarar räntan på bolagets bankkonto. Verkställande direktören har meddelat att han till denna del accepterar ändringen av lånevillkoren. I och med att lånet blir räntebärande anser styrelsen det ha en affärsekonomisk grund.

20 20 6 Inlösning av egna aktier En av bolagets små aktieägare har anmält önskan om att sälja de 400 aktier som man äger (4 procents andel). Enligt bolagsordningen har bolaget primär inlösningsrätt till aktierna. Beslut fattades om inlösning av de egna aktierna till priset euro inklusive överlåtelseskatt. Inlösningspriset grundar sig på en uträkning gjord för fastställande av värdet på aktierna utförd av en extern sakkunnig. Konstaterades att värderingen enligt ett utlåtande av bolagets revisor har gjorts korrekt och att revisorn inte hade någonting att anmärka på inlösningspriset. 7 Ekonomisk översikt Styrelsen gick igenom innestående beställningar och offerter och konstaterade att de är bra. Inventariernas hållbarhet utgör dock en utmaning. I synnerhet de viktigaste maskinerna har redan nått slutet på sin brukstid. Om bolaget inte kan göra ersättande investeringar inom ett år, klarar det inte av att sköta sina innestående arbeten och kan inte ta emot nya beställningar. Beslut fattades att börja utreda finansieringsarrangemang för tryggande av bolagets funktionsförmåga genom finansiering av de nödvändiga ersättande investeringarna. 8 Mötets avslutande Eftersom inga övriga ärenden förelåg, avslutade ordförande mötet. In fidem ordförande sekreterare

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

GRM-EXAMEN 30.8.2014

GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (19) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

GRM-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng

GRM-EXAMEN 1.9.2012. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng 1 Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 1.9.2012 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed,

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2013

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2013 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2013 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien PROSPEKT 25.8.2009 1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien Detta Prospekt hör till en aktieemission

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 IMPLEMENTA HEBE AB (publ) Org. nr.: 556581-9272 Medlem i EURISgruppen (www.euris.org) vid IDEON Science Park i Lund Per Aspera Ad Astra Implementa Hebe AB utvecklar,

Läs mer