FORUTSÄ~~GAR FOR ATT KULTURVÄRDENA SKALL BIBEH~LAS:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORUTSÄ~~GAR FOR ATT KULTURVÄRDENA SKALL BIBEH~LAS:"

Transkript

1 område AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMINNESVÅRD I HALLANDS LÄN Nr KN 40 Namn : LAGAD- LAHOLMS KOMMUN ANTAL DELoMRÅDEN: 2 KARTA: 4C so 4D SV Större an 100 ha rnturgmx;rafisk REGION : 2 Sydsvenska odlingsbygderna NATURGEKGRAFISK REGION: 10 Södra Hallands kustland SPECIFIKATION AV NA~IRFORUTSATI'N~NGAR: Lagans dalgång INNEHhL ( sek torsvis, tidsskede, sökord) : Stenålder - nutid Kraftverksmiljöer/fornlämningsmiljöer FORUTSÄ~~GAR FOR ATT KULTURVÄRDENA SKALL BIBEH~LAS: Vid upprättande eller ändring av de tal jplan /områdesbes tämnelser skall särskild hänsyn tas till områdets kulturhistoriska varden. Uppförande av nya byggnader bör medges restriktivt. Förändring av befintlig bebyggelse inom området bör ske med varsamhet och, liksom nybebyggelse, ansluta till lokal byggnadstradition bl a vad galler skala,.fasadutformning, materialval och färgsa t tning. Samråd bör tas med länss tyrelsen' om förandringar övervags som påtagligt kan inverka på miljöns kulturhistoriska värden. Inom det öppna odlingslandskapet bör landskapsförändrande åtgärder som huvudregel inte medges. PIMERIX OM säkers'iiallande: Fornminneslagens skyddsbestämmelser omfattar såväl ovan mark synliga som under mark dolda fornlämningar. Snapparp och Höka flygsandsfält ar naturreservat. Miljön ar redovisad i KMV-program, OMRÅDET BEROR RIKSINTRESSE FOR:, Naturvård nr hw 19 Laholrnsbukten - Eldsbergaåsen - Genevadsån - Lagan och NN 22 Laholmsområdet, Friluftsliv nr FN 14 Laholmsbukten och Kulturminnesvård nr K' 41 Laholms innerstad och Lagaholm

2 områd~ HUVUDDRAG: Lagans vattensystem i öst-västlig riktning genom hela koinmunen, med det landskap och den bebyggelse som ar ett resultat av i första hand kraftverksutbyggnaden under början av 1900-talet. Naturgeografiskt har Halland goda förutsättningar för vattenkraftsutbyggnad. Redan i slutet av 1800-talet fanns elektriska kraftstationer anlagda i Lagan, men av blygsamma dimensioner. Ett mindre kraftverk vid Lagaholm levererade redan 1889 elektriskt ljus till Laholms stad, som därmed tillsamans med Halmstad var den första staden i lanet som försågs med elektriskt ljus. År 1906 grundades Sydsvenska kraftaktiebolaget för att i första hand bygga ut vattenkraften i Lagan och därmed tillgodose behovet av elektrisk energi i de bolagsbildande städerna Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg och Halmstad. De första kraftverken, i Majenfors och Knared, började byggas 1907 och stod färdiga 1909 och När det senast byggda (i Småland) togs i drift 1958 hade praktiskt taget varje utbyggnadsvärd fallmeter av vattendraget utnyttjats. Lagan är det största vattendraget i södra Sverige nedanför Göta Älv och Motala Ström. I den brantaste fallsträckan, 65 km lång i avsnittet Traryd-Laholm, utnyttjas vattenkraften i elva kraftverk varav sju inom Laholms kommun. Redan från början förutsattes att de största sjöarna i vattensystemet borde regleras för utjämning av de naturliga växlingarna i vattenföringen. Kraftverksutbyggnaden har inneburit att stora landskapspartier helt omformats på flera ställen genom att land lagts under vatten, mest tydligt är detta sydost om kraftverket i Skogaby, där ett helt nytt system av sjöar - Hjörneredssjöarna - skapades vid uppdämningen i samband kraftverksbygget på 1920-talet. De sju kraftverken inom kommunen är uppifrån: Majenfors (drifttagning 1909 resp 1952, tillbyggnad), Bassalt ( 1910 resp 1921 ), Knäred Övre (Iglo), Knared Ned.re (Iglo), Skogaby (1922), Karsefors (1930) och Laholm (1932). Kraftverken ar i sig stora anläggningar men har också fått en medveten, monumental arkitektonisk utformning. de speglar samtidigt mycket väl respektive tidsperiods stilideal. Ma jenfors och bre och Nedre Knared har en medeltidsinspirerad arkitektur. Knared bre ligger som en medeltidsborg omgiven av Lagans vattenspegel. Karsefors har en tidstypisk klassicistisk 20-talsdräkt. Kraftverket är beläget i anslutning till Lagaholms fästningsruin vid Laholm och byggnaden uppvisar en monumental och stram nyklassisk arkitektur med drag av hantverksromantik i det naturliga byggnadsmaterialet (huggen sten). Kraftverket i Skogaby är som flertalet uppfört av rött tegel och har ett enklare medeltidsirniterande uttryck. Strax invid ligger en klunga tjänstebostäder bestaende av små rödfärgade enfamiljshus. I gamla handlingar nämns laxfisket i Lagan före allt annat fiske i Halland. Vid Karsefors har en förhistorisk boplats, daterad till ca 5000 f Kr, undersökts och visat att laxfisket har varit en dominerande del av näringsfånget redan under äldre stenålder, för ca 7000 år sedan. Karseforsboplatsen är för övrigt en av de äldsta boplatslämningar som påträffats i länet. Det 18 meter höga

3 fallet vid Karsefors, som genom tiderna gjort fallet till en givande laxfiskeplats, ar numera torrlagd genom anläggandet av en damm och tilloppskanal för kraftverket. I historisk tid hade kronan själv hand om det inkomstbringande laxfisket. Ännu vid sekelskiftet 1900 gav fisket närmare kilo lax i Lagan. Trettio Ar senare endast ca kilo. För att bibehålla en laxstam i Lagan uppförde därför Sydkraft i början av 1930-talet en laxodlingsanstalt invid Lagaholms slottsruin. Bebyggelsen har h%ntat sitt utseende från den traditionella, sydhallandska gården. En äldre gård vid Karsefors, Matsagård, är numera kursgård för Sydkrafts omfattande internutbildning för de ca anställda runt om i landet. Även om det mesta av Sydkraf ts energi i dag utvinns ur Norrlandsälvarna, utgör de sju kraftstationerna i Lagan ännu en betydande del av produktionsapparaten. KARSEFORS ~ G G N I N KN G 40a Vid den mäktiga Karseforsen i östra delen av området ligger en pampig dammbyggnad som reglerar vattennivån i Lagan. Den nationalromantiska byggnaden med drag av jugendarkitektur ar helt uppförd i huggen sten. Byggnaden har en stark koncentration mot centrum, där ett mittorn dominerar över två mindre sidoplacerade torn. Strax norr om den pampiga dammbyggnaden finns en mindre dammbyggnad i trä som reglerar vattennivån i den grävda fåran. Byggnaden har fasader av faluröd stående locklistpanel, vitmålade detaljer och sadeltak täckt med enkupigt tegel. Kraftverksbyggnaden vid Karsefors (Lejeby) ar en mäktig byggnad i tegel, uppförd Byggnadens bottenvåning utgörs av kvaderhuggen sten. Byggnadens mäktighet accentueras av de höga, smala fönster som finns vid maskinhallen. I fönsteröppningarnas överstycken ar slutstenar av natursten. Den östra gavelns ingång till byggnaden omges av en imponerande portal i huggen granit, formad som en klassisk tempelport medpi1astrar.entrédörren ar en kraftig dubbeldörr av ek. Från byvägen i Lejeby leder en allékantad vag ned mot kraftstationen. Vid vagens början i norr ligger två tjänstebostader, samtida med kraftverksbyggnaden. Bostadshusen är i s ma utförande, uppförda av trä i en våning och har valmade tak, klädda med enkupigt tegel. I takfallen finns små takkupor. Fasaderna är locklistpanelade, rödmålade och detaljerna, som knutlådor,vitmålade. Vid entrédörren ar skärmtak, burna av kolonner. Fönstren ar tvålufts och tvålufts spröjsade. Till bostadshusen hör ett uthus i samma stil, med rödfärgad fasad. SKOGABY KRAFTSTATION KN 40b Kraftverket vid Skogaby började byggas Kraftverksbyggnaden är uppförd i tegel. Fasaden pryds av enklare listverk och valvbågar. Stora tätspröjsade fönster. Taket ar klatt med ett enkupigt glaserat taktegel. Vid landsvägen, strax söder om bron, ligger en smanh5llen klunga med bostadsfastigheter (~osterbygget 1 : 35-1 : 39). Det ar fem f d t jänstebostader uppförda ungefär samtida med kraftverksbygget (ca 1920). Byggnaderna är små enfamiljshus i l$ våning ursprungligen med faluröda, locklis tpanelade fasader och sadel tak täckta med enkupigt taktegel. F'yra av fastigheterna ar numera friköpta och dessa har moderniserats &got. Mest ursprungligt är det hus som fortfarande ägs av Sydkraft. Till byggnaderna hör aven några uthus.

4 REGISTERBLAD Norr om bron ligger f d dmvaktarbostaden. Byggnaden har liksom de övriga en korsfonnig planlösning med rum, kammare, kök och förstuga grupperade runt den centralt belägna murstocken. SAMMANFATIIANDE VÄRDlDEXT: Lagadalen är ett exempel på vattenkraftverkens utbyggnad från 1900-talets början. Det finns flera särskilt intressanta "värdekarnor" inom området. Lagan har ur flera aspekter i alla tider varit av stor betydelse för den bygd som omger, i dag med en sträckning genom hela Laholms kommun i öst-västlig riktning. I senare tid är det det storskaliga uttaget av energi ur ån som dominerat vattendragets omgivande kulturlandskap. Vattendraget med utbyggda kraftverk och annan bebyggelse, dmar och tilloppskanaler går som en livsnerv genom komunen och blir i mycket karaktärsskapande för denna del av södra Halland. Lagan är den mest utbyggda av de sydsvenska älvarna och blir därigenom av vital betydelse för södra Sverige. ANEWCKNINGAR: Beträffande området vid Lagaholm, se KN 41. KP~LZXIR: Bygd att bevara. Program för kulturminnesvård, Laholms kommun I övrigt se utförlig litteraturhänvisning i detta.

5

6 rh- *! h. /'-.I RIKSINTRESSE KULTURMINNESVARD -JYW -,,& ---i;.-,&- LAGADALEN 7 i l Skala 1:

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 57 58 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER Sammanställning av värdefulla kulturmiljöer Färgelanda kommun har tidigare bebyggelseinventerats och varit föremål för

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL II Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

Ale kommun kultur i arv

Ale kommun kultur i arv Ale kommun kultur i arv Mycket översiktlig Kulturhistorisk bebyggelseinventering Preliminärt urval/förslag 2007 1 2 Innehåll Kort inledning Bebyggelse med kulturhistoriska kvaliteter i Ale kommun. Upplagd

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG

SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG - mellan Nora-Ervalla och Nora-Gyttorp med stickspår till Pershyttan. Utredning för byggnadsminnesförklaring 2005 2 SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG - mellan

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Kulturhistorisk värdebeskrivning för. stenhuggarsamhället i Stenhamra

Kulturhistorisk värdebeskrivning för. stenhuggarsamhället i Stenhamra Bilaga 2 Kulturhistorisk värdebeskrivning för stenhuggarsamhället i Stenhamra Ekerö kommun Stenhuggarsamhället sett från ovan 1986 Foto Ahrenbergs flyg. Källa: Stockholms läns museum Dokumentet är upprättat

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Frösö socken, Östersunds kommun, 006 Veronica Olofsson RAPPORT JAMTLI, JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM 007:1 ISSN 1654-045 Kulturhistoriskt planeringsunderlag

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER

ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER INLEDNING Förord Kommunstyrelsen i Västervik godkände 2010-05-10 en avsiktsförklaring

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Kristinebergs slott 10

Kristinebergs slott 10 Kristinebergs slott 10 hornsbergs bussgarage Kungsholmen, Stockholm Byggnadsdokumentation Cathrine Mellander (text) Tomasz Pydzik (foto) Byggnadshistorisk rapport 2009:11 Omslagsbild framsida: Det södra

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon FÖRSLAG TILL BESLUTB 2013-07-12 1 (11) 511-7177-11 Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Halland@lansstyrelsen.se Telefon 035-13

Läs mer