Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning 11 s balansräkning 12 s kassaflödesanalys 14 s förändring i eget kapital 15 Noter till de finansiella rapporterna 16 Signaturer 44 Revisionsberättelse 45

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Attendo AB (publ), organisationsnummer , med säte i Danderyd avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för perioden VERKSAMHETEN Attendo är en ledande privat aktör i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Skandinavien och Attendo Finland. Attendo Skandinavien verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. Attendo Finland bedriver äldreomsorg i Finland, tillhandahåller medicinsk personal samt driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård. MODERBOLAGET Attendo AB (publ) ( Attendo AB eller ) bedriver konsultverksamhet samt förvaltar och övervakar aktierna i Attendo Intressenter AB och dess dotterbolag. Balansomslutningen uppgick per sista december 2012 till MSEK 4 798,7 (4 596,0). s eget kapital uppgick per sista december 2012 till MSEK 3 810,5 (377,7). Ökningen är hänförlig till konverteringen av aktieägarlånen. Årets resultat efter skatt uppgick till MSEK 3,1 (2,6). ÄGARSTRUKTUR Ägarna i Attendo AB utgörs till största del av investerarna i IK2004-fonden. Övriga ägare är Intermediate Capital Group, Varma samt Attendos styrelse, ledning och medarbetare. Attendo AB äger 100% av aktierna i Attendo Intressenter AB. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Den 9 mars konverterades bolagets samtliga aktieägarlån till preferensaktier. Året har präglats av en medial och politisk debatt kring kvaliteten inom äldreomsorgen i Sverige. Parallellt med detta fördes även en debatt kring vinst rörande privata bolag inom välfärdssektorn i flera nordiska länder. Attendo har alltid drivit frågan om kvalitetsarbete och oberoende kvalitetsuppföljningar. Attendo fortsatte under året arbetet med att utveckla kvaliteten i företaget och branschen. I Attendo Skandinavien rönte Attendos kvalitetsbokslut positiv uppmärksamhet. I Attendo Finland fortsatte arbetet med att implementera kvalitetssystemet AQ09. Följande förvärv har skett under året: Attendo Skandinavien förvärvade den 29 februari Tallbacka Gården AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Taberg, Jönköping. Attendo Finland förvärvade den 20 april Saimaan Senioripalvelut Oy som driver ett äldreboende i Villmanstrand i sydöstra Finland. Attendo Finland förvärvade den 15 juni Teljän Hammaslääkäriasema Oy som driver en tandläkarmottagning i Björneborg. Attendo Finland förvärvade den 1 augusti tillgångar och skulder relaterat till Kuunsillan Hoivapalvelut Oy som driver ett äldreboende i Pieksämäki, Södra Savolax. Attendo Skandinavien förvärvade den 1 oktober Syster Annas Sjukhem AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Tyringe, Skåne. Attendo Finland förvärvade den 1 oktober Hoitokoti Liedon Helmi Helttula & Kuukkasjärvi Oy som driver ett äldreboende i Lundo i sydvästra Finland. Attendo Finland förvärvade den 22 november Kiinteistö Oy SPAhoivakodit med en fastighet i Torneå i norra Finland. Attendo Skandinavien förvärvade den 30 november Älvgården AB med behandling, boende och skola för flickor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykosociala problem i Skutskär, Uppsala. Attendo Finland förvärvade den 3 december Ålands Tandläkarcentral Tandläkarna AB som driver en tandläkarmottagning i Mariehamn, Åland. Attendo Finland förvärvade den 14 december Meri-Lapin Hoiva Oy och Saarentiekoti Oy som genom fyra enheter driver vårdboenden i bl.a. Rovaniemi och Uleåborg i norra Finland. Attendo Finland förvärvade den 21 december Kiinteistö Oy Nilsiän Iltatuuli II med en fastighet i Nilsiä, Norra Savolax. För mer information om genomförda förvärv hänvisas till Not 28, Rörelseförvärv. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Attendo Finland förvärvade den 1 februari Hoitokoti Rautlehto Oy som driver två vårdboenden i Tavastehus i södra Finland. Attendo Skandinavien förvärvade den 27 februari Björkhaga Kompetens AB som driver ett vårdboende i Perstorp, Skåne. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT s nettoomsättning uppgick till MSEK 7 890,5 (7 289,5). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 590,0 (555,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 (7,6) procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 240,5 (-232,5). KASSAFLÖDE s kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 544,6 (341,4). Nettoinvesteringar i verksamheten uppgick till MSEK -324,3 (-325,8). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -358,1 (150,9). Sammantaget uppgick årets kassaflöde till MSEK -137,8 (166,5). MEDARBETARE Medelantalet årsanställda i koncernen uppgick till (14 403) personer, varav (11 703) kvinnor. För mer information, se Not 8, Personal och ersättningar. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT (KONCERNEN) MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 7,5% 7,6% 7,8% 7,4% 6,5% Sysselsatt kapital Avkastning sysselsatt kapital (%) 8,6% 8,0% 7,9% 6,8% 5,2% Kassaflöde från den löpande verksamheten Antal anställda (heltidsekvivalenter) Definitioner för nyckeltal: Rörelseresultat Sysselsatt kapital Avkastning sysselsatt kapital Resultat före finansnetto och skatter Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital SYSSELSATT KAPITAL, NETTOSKULDSÄTTNING OCH EGET KAPITAL s sysselsatta kapital uppgick till MSEK 7 249,1 (7 283,7) vid periodens utgång. Nettoskulden uppgick till MSEK 3 602,2 (7 075,6) och eget kapital till MSEK 2 900,6 (-687,0). Nettoskulden minskade under 2012 då aktieägarna under året konverterade samtliga aktieägarlån till preferensaktier. Detta minskar skuldsättningen och framtida räntekostnader. s eget kapital har ökat kraftigt under året till följd av att aktieägarlånen konverterats. Attendo prövar årligen om det föreligger något nedskrivningsbehov för värdet på goodwill genom att beräkna nyttjandevärdet för de kassagenererande enheter som goodwillposten avser. Årets prövning har visat att det inte föreligger något nedskrivningsbehov. För mer information, se Not 12, Immateriella tillgångar. UTSIKTER FÖR KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR Den långsiktiga trenden mot ökad konkurrensutsättning inom vård och omsorg förväntas fortsätta, både inom äldreomsorgen och på marknaden för funktionshindrade. Samtidigt ser vi hur behovet av investeringar i nya omsorgsboenden ökar i Norden. För Attendo, som är den ledande aktören inom omsorg och sjukvård i Norden, skapar detta goda förutsättningar för en fortsatt starkt tillväxt. Under de senaste åren har vi även sett hur allt fler kommuner i Norden väljer att införa valfrihetssystem inom vård och omsorg, vilket har öppnat nya möjligheter för privata aktörer. Attendo är väl positionerat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som valfrihetssystemen medför. På den finska marknaden ser vi hur den kraftiga expansionen av den offentliga sektorns åtagande inom vård och omsorg fortsätter. Konkurrensutsättningen på den finska marknaden och bristen på sjukvårdspersonal är fortsatt stor. I detta klimat kommer Attendo, som en av de ledande aktörerna inom omsorg och sjukvård, att ha en mycket viktig roll att spela. En fokusering på kvalitet och innehåll i omsorgen tror Attendo är viktig för den vidare utvecklingen av omsorg och vård. Under senare tid har fokus i upphandlingarna dessvärre mer varit på pris. Samtidigt ser vi hur de framväxande valfrihetsreformerna inom omsorg för med sig att ett stort antal nya alternativa utförare etablerar sig på marknaden. Den ökade valfriheten är bra för branschen och i slutändan för de brukare som är i behov av vård och omsorg. För att valfrihetsreformerna ska uppnå det tänkta målet är det viktigt att kommunerna som uppdragsgivare tillser att förutsägbara och långsiktigt hållbara kvalitetsmässiga och ekonomiska villkor gäller för alla aktörer. Det innebär exempelvis att samma, höga kvalitetskrav ställs på de offentliga som på de privata utförarna, att de alternativa utförarna erhåller en ersättning som motsvarar kostnaden för kommunens egen produktion och att kommunens verksamhet som drivs i egen regi inte tillåts att generera återkommande underskott. Attendo är idag ledande i Norden inom omsorg och sjukvård. Attendo står starkt rustat för att ta tillvara de goda marknadsutsikter vi ser för omsorgs- och sjukvårdsbranschen. Attendo har därmed goda utsikter att under 2013 fortsätta utvecklingen mot våra långsiktiga mål, att bli ledande i Norden på omsorg och vård med kommunerna som beställare samt att bli Europas ledande äldreomsorgsföretag. RISKER OCH RISKHANTERING I ATTENDO Risker är ett naturligt inslag i affärsverksamhet och företagande. Det tillhör det dagliga arbetet i Attendo att hantera risker, att förhindra att skador uppstår samt att begränsa de skador som ändå inträffar. Marknadsrisker Marknaden för vård och omsorg kännetecknas av stark konkurrens med ett flertal större och mindre aktörer. Detta medför risker både avseende prispress och tillväxt. Attendo måste därför kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att kunna erbjuda brukarna bästa möjliga vård och omsorg ur ett kvalitetsperspektiv till ett för kunderna konkurrenskraftigt pris. Politiska risker Majoriteten av den vård och omsorg som bedrivs på Attendos marknader sker i kommunal regi. I varierande utsträckning låter kommuner privata aktörer bedriva vård och omsorg för att skapa kvalitet, ekonomi och förändring i verksamheten. Som huvudregel sker detta genom att kommunen överlåter ansvaret för driften av verksamheter, som tidigare bedrivits i kommunal regi, till privata entreprenörer genom offentlig upphandling av tidsbegränsade ATTENDO ÅRSREDOVISNING

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE kontrakt. Valet av produktionsmodell är beroende av politiska beslut, vilket innebär att Attendos tillväxtmöjligheter är beroende av opinionen och politikers syn på hur vård och omsorg skall bedrivas. Det är dock Attendos bedömning att den långsiktiga trenden mot en allt större andel privat vård och omsorg kommer att fortsätta. Tempot och riktningen i denna utveckling är dock ytterst beroende av politiska beslut. Kommersiella risker Då ett stort antal av Attendos kundkontrakt löper över flera år innebär prissättningen av entreprenadkontrakt en ekonomisk risk. Attendos prissättning baserar sig på egenutvecklade och beprövade modeller och processer som framtagits för att minimera risken för felprissättning. Den största kostnadsposten i verksamheten är löner. Kraftiga löneökningar skulle därför kunna medföra ekonomiska risker för bolaget. I de flesta kundkontrakt är dock prisnivån kopplad till ett arbetskraftsindex vilket medför att prisutvecklingen följer lönekostnadsutvecklingen på lång sikt. Tillgången till kompetenta medarbetare är en faktor som medför en risk för bolaget. Attendo arbetar fortlöpande med att utveckla modeller för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Kvalitet Krav på kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg ställs från olika håll i omvärlden: från myndigheter, brukare, närstående och från beställare. Inte minst ställer Attendo mycket höga krav på sin verksamhet inom dessa områden. Ständigt arbete med förbättringar inom kvalitet och säkerhet för brukare i våra verksamheter är avgörande för Attendos framgång. Dessa områden har därför en självklar och central plats i koncernens strategiska arbete. Den formella utgångspunkten för hög kvalitet och säkerhet utgörs av regelverken i de lagar och förordningar som reglerar Attendos verksamhet i de länder företaget är verksamt. De lagarna omfattar primärt socialtjänst, hälso- och sjukvård samt omsorg av funktionshindrade men även en rad andra lagar och förordningar. Utöver detta följer Attendo noggrant utvecklingen inom kvalitet och säkerhet både nationellt och internationellt. Attendo leder och styr verksamheterna genom kvalitetssystem där kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och miljö är integrerat. Attendo har satt en tydlig struktur i kvalitetsarbetet: ett system med rutiner, riktlinjer och dokumentation. Attendos erfarenhet är att bra rutiner ger mer tid till den enskilde individen vi slipper finna nya lösningar i varje situation och kan ge det lilla extra som vi vet betyder mycket för den enskildes upplevelse. Samtidigt ger rutinerna möjlighet att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Fast egendom Attendos verksamhet bedrivs både i lokaler som upplåts av uppdragsgivaren och i lokaler som hyrs eller ägs av Attendo. I de fall som Attendo äger, eller ansvarar för, fast egendom har bolaget egendomsförsäkringar som är upprättade och utformade i samarbete med externa försäkringsrådgivare. Finansiella riskfaktorer utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inklusive effekterna av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknaden och valutakurser. Riskhanteringen sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen. För mer information, se Not 21, Finansiella riskfaktorer. MILJÖPÅVERKAN Attendo strävar efter att vara ett föredöme ur miljösynpunkt genom att aktivt arbeta för en ökad miljöhänsyn. Attendos miljöpolicy är utgångspunkten för hur alla medarbetare ska förhålla sig till miljöfrågor, något som våra brukare och kunder värdesätter högt och gärna tar aktiv del av. Attendos ambition är att miljön ska förbättras så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Målsättningen är att minska miljöpåverkan och kontinuerligt utveckla miljöarbetet, framför allt inom de områden som bedöms vara mest betydande för verksamheten: inköp, kunskap, distribution och transporter, energi- och vattenanvändning samt avfallshantering. Attendo bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. RESULTATDISPOSITION (SEK) Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står: Belopp i SEK Balanserade vinstmedel Årets resultat Belopp vid årets utgång Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning. Upprättad årsredovisning innebär att koncernbidrag om SEK har erhållits. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer och noter. Legala risker Attendos verksamhet innefattar ett stort antal kommersiella kund- och leverantörsavtal. Kundavtalen löper vanligtvis över en tidsperiod om minst fyra år. Attendos verksamhet är dock inte beroende av något enskilt kommersiellt avtal. Attendo tar hjälp av externa jurister för att hantera särskilda avtalsrisker vid upprättande av avtal. Ansvars- och avbrottsrisker täcks av försäkringar som är upprättade och utformade i samarbete med externa försäkringsrådgivare i syfte att täcka identifierade risker. Det finns dock en viss risk att en situation kan uppstå som inte täcks av en försäkring, vilket i sig kan innebära en ekonomisk risk. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING OCH OCH RAPPORT ÖVER ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING Januari - december, MSEK Not RÖRELSENS INTÄKTER 3,4 Nettoomsättning 7 890, ,5 Övriga rörelseintäkter 74,3 1, , ,2 RÖRELSENS KOSTNADER Förbrukningsmaterial -351,7-337,2 Övriga externa kostnader 5,6, ,3-903,5 Personalkostnader , ,5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9-245,8-218,8 Rörelseresultat 590,0 555,2 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 10 Finansiella intäkter 38,0 10,4 Finansiella kostnader -387,5-798,1 Finansnetto -349,5-787,7 Resultat före skatt 240,5-232,5 Skatt 11-1,8 1,9 ÅRETS RESULTAT 238,7-230,6 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 238,7-230,6 RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT Januari - december, MSEK Not Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter -80,9 3,3 Effektiv del av värdeförändring på säkringsinstrument - kassaflödessäkring 15,0 42,1 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -65,9 45,4 Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 172,8-185,2 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING s balansräkning 31 december, MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar , ,5 Materiella anläggningstillgångar ,5 343,9 Pensionstillgång 15 5,0 0,4 Uppskjutna skattefordringar 11 17,6 3,1 Andra långfristiga fordringar 16 29,2 20, , ,2 Omsättningstillgångar Kundfordringar ,5 821,6 Andra kortfristiga fordringar ,2 236,7 Skattefordran 38,0 37,5 Likvida medel ,3 895, , ,9 SUMMA TILLGÅNGAR 8 828, ,1 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING s balansräkning (forts.) 31 december, MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 22 Aktiekapital ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 1,1 1,1 Preferensaktier ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 18,5 2,1 Övrigt tillskjutet kapital 4 047,8 667,6 Balanserade vinstmedel , ,2 Årets resultat 238,7-230,6 SUMMA EGET KAPITAL 2 900,6-687,0 SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 11 24,3 54,5 Avsättningar 23 4,4 4,9 Övriga långfristiga skulder ,3 216,4 Skulder till kreditinstitut , , , ,1 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ,3 522,4 Aktieägarlån ,0 Leverantörsskulder 171,0 134,9 Skatteskulder 19,3 12,8 Övriga kortfristiga skulder , , , ,0 SUMMA SKULDER 5 928, ,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 828, ,1 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter , ,6 Ansvarsförbindelser 30-79,5 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

9 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS s kassaflödesanalys Januari - december, MSEK Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt 240,5-232,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet ,1 759,8 Betald skatt -37,4-43,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 590,2 483,7 rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -156,0-240,4 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder 110,4 98,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 544,6 341,4 Investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag (med avdrag för förvärvad kassa) ,4-148,9 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -18,1-14,1 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -218,4-193,6 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 35,6 30,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -324,3-325,8 Finansieringsverksamheten Bryggfinansiering -21,8-1,9 Upptagna lån - 305,2 Återbetalning av lån -336,3-152,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -358,1 150,9 ÅRETS KASSAFLÖDE -137,8 166,5 Likvida medel vid periodens början 895,1 730,3 Omräkningsdifferens -11,0-1,7 Likvida medel vid periodens slut ,3 895,1 Upplysning om erhållna/betalda räntor, se Not 27, Kassaflödesjusteringar. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

10 KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET I EGET KAPITAL s förändring i eget kapital KONCERNEN 2012, MSEK Aktiekapital Tillskjutet kapital Kassaflödessäkringar Ack omräkningsdifferenser Balanserade vinstmedel Totalt eget kapital Ingående balans 1 januari ,2 667,6-29,1-0, ,8-687,0 Årets resultat ,7 238,7 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter samt förskjutning inom eget kapital ,9 18,2-62,7 Effektiv del av värdeförändring på säkringsinstrument - kassaflödessäkring , ,0 Summa totalresultat för året ,0-80,9 256,9 191,0 Transaktioner med aktieägare Nyemission 16, , ,6 Summa transaktioner med aktieägare 16, , ,6 Utgående balans 31 december , ,8-14,1-81, , ,6 KONCERNEN 2011, MSEK Aktiekapital Tillskjutet kapital Kassaflödessäkringar Ack omräkningsdifferenser Balanserade vinstmedel Totalt eget kapital Ingående balans 1 januari ,2 667,6-71,2-3, ,8-484,0 Årets resultat ,6-230,6 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter samt förskjutning inom eget kapital ,9-17,4-14,5 Effektiv del av värdeförändring på säkringsinstrument - kassaflödessäkring , ,1 Summa totalresultat för året ,1 2,9-248,0-203,0 Utgående balans 31 december ,2 667,6-29,1-0, ,8-687,0 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING s resultaträkning Januari - december, MSEK Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3,4 8,0 6,1 8,0 6,1 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5,6,7-16,0-21,1 Personalkostnader 8-16,8-15,0 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9 0,0 0,0 Rörelseresultat -24,8-30,0 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 10 Finansiella intäkter 195,6 522,2 Finansiella kostnader -188,5-489,6 Finansnetto 7,1 32,6 Resultat före skatt -17,7 2,6 Skatt 11 20,8 - ÅRETS RESULTAT 3,1 2,6 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING s balansräkning 31 december, MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 13 0,0 0,0 Finansiella anläggningstillgångar ,2 648, ,2 648,7 Omsättningstillgångar Andra kortfristiga fordringar 18 0,6 4,3 Fordringar hos koncernföretag , ,9 Skattefordran - 0,1 Likvida medel 19 0,0 0,0 409, ,3 SUMMA TILLGÅNGAR 4 798, ,0 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

13 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING s balansräkning (forts.) 31 december, MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 22 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 1,1 1,1 Preferensaktier ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 18,5 2,1 19,6 3,2 Fritt eget kapital Fritt eget kapital 3 787,8 371,9 Årets resultat 3,1 2, ,9 374,5 SUMMA EGET KAPITAL 3 810,5 377,7 SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ,4 300,7 322,4 300,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2,2 1,3 Skulder till koncernföretag 640,0 597,3 Aktieägarlån ,0 Skatteskulder 0,3 - Övriga kortfristiga skulder 26 23,3 14,0 665, ,6 SUMMA SKULDER 988, ,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 798, ,0 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter , ,4 Ansvarsförbindelser 30-79,5 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

14 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS s kassaflödesanalys Januari - december, MSEK Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt -17,7 2,6 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 15,3-38,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i -2,4-35,9 rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 3,5-3,9 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder 10,4-0,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,5-40,7 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Investeringar i dotterbolag (med avdrag för förvärvad kassa) 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 Finansieringsverksamheten Förändring av fordran/skuld till koncernföretag -11,5 40,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11,5 40,7 ÅRETS KASSAFLÖDE 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens början 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens slut 19 0,0 0,0 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

15 MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET I EGET KAPITAL s förändring i eget kapital 2012 Aktie- Fritt eget Summa eget MSEK kapital kapital kapital Ingående balans 1 januari ,2 374,5 377,7 Årets resultat - 3,1 3,1 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter - 33,1 33,1 Summa totalresultat för året - 36,2 36,2 Transaktioner med aktieägare Nyemission 16, , ,6 Summa transaktioner med aktieägare 16, , ,6 Utgående balans 31 december , , , Aktie- Fritt eget Summa eget MSEK kapital kapital kapital Ingående balans 1 januari ,2 381,9 385,1 Årets resultat - 2,6 2,6 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter - -10,0-10,0 Summa totalresultat för året - -7,4-7,4 Utgående balans 31 december ,2 374,5 377,7 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

16 Noter till de finansiella rapporterna NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Attendo AB (publ) ( moderbolaget eller Attendo AB ) och dess dotterbolag (tillsammans, koncernen eller Attendo ). har sitt säte i Sverige på Vendevägen 85, Danderyd. Koncernredovisningen godkändes av styrelsen den 31 mars Balans- och resultaträkningar kommer att behandlas för fastställande av årsstämman. GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS), såsom de har antagits av EU, och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillhörande tolkningar utfärdade av Rådet för finansiell rapportering, samt den svenska årsredovisningslagen. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Redovisningsprinciper för moderbolaget. Den funktionella valutan för koncernen är svenska kronor (SEK). De finansiella rapporterna presenteras i miljoner svenska kronor (MSEK). De finansiella rapporterna har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder, såsom derivatinstrument, finansiella tillgångar som kan säljas och pensionstillgångar hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner, vilka redovisas till verkligt värde. Användning av bedömningar För att kunna upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS måste en del viktiga bedömningar och antaganden göras, som påverkar redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäktsoch kostnadsposter samt övrig lämnad information. Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa bedömningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden där antaganden och bedömningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen presenteras i Not 2, Viktiga bedömningar och antaganden. Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar Ingen av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som antagits för tillämpning från och med räkenskapsåret som började den 1 januari 2012 har haft någon materiell effekt på koncernens finansiella rapporter. Mer information om nya standarder och tolkningar som ännu inte har antagits finns på sidan 21. PRINCIPER FÖR KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Attendo AB (publ) och dess dotterbolag i Sverige och utlandet. Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Härvid beaktas även potentiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Ett dotterbolag tas med i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till Attendokoncernen och ingår i koncernredovisningen fram till den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder, och eventualförpliktelser. Eventuella efterföljande tilläggsköpeskillingar klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. bargain purchase, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Samtliga förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i koncernen på raden övriga externa kostnader i resultaträkningen. Kostnader som redovisas på denna rad utgörs av transaktionskostnader, eventuella omvärderingar av tilläggsköpeskillingar samt eventuella omvärderingar till verkligt värde av tidigare förvärvade andelar vid stegvisa förvärv. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av moderbolagets principer. Förvärvsanalys IFRS innebär krav på att identifiera och värdera immateriella tillgångar vid förvärv. I den utsträckning som immateriella ATTENDO ÅRSREDOVISNING

17 tillgångar kan identifieras och värderas minskar goodwill i motsvarande mån. Goodwill skrivs inte av men prövas för nedskrivning årligen. Övriga immateriella tillgångar skall skivas av i den utsträckning som avskrivningstiden går att fastställa. RÖRELSEFÖRVÄRV För förvärv som skett före 2010 utgör anskaffningskostnaden för ett förvärv verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. För förvärv som skett 2010 eller senare redovisas alla betalningar för att förvärva en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, medan efterföljande villkorade köpeskillingar och förvärvsrelaterade optionsskulder klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. Innehav utan bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen kan valfritt för varje förvärv värderas antingen till verkligt värde eller till den proportionella andelen av den förvärvade rörelsens nettotillgångar. Alla förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i koncernen på en rad i resultaträkningen som benämns förvärvsrelaterade kostnader. Kostnader som redovisas på denna rad är transaktionskostnader, omvärderingar (inklusive diskontering) av villkorade köpeskillingar och förvärvsrelaterade optionsskulder, omvärderingar till verkligt värde av tidigare förvärvade andelar vid stegvisa förvärv samt förvärvsrelaterade omstrukturerings- och integreringskostnader. OMVÄRDERING OCH OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA Alla dotterbolags redovisning sker i lokal valuta, dvs. den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive dotterbolag huvudsakligen är verksamt ( funktionell valuta ). s finansiella rapporter presenteras i svenska kronor (SEK), vilket är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner i utländsk valuta har omräknats enligt de valutakurser som gällde vid respektive transaktionsdatum. Kursvinster och kursförluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG Samtliga dotterbolag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till denna enligt följande: Tillgångar och skulder i varje redovisad balansräkning omräknas till balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i varje redovisad resultaträkning omräknas till genomsnittlig valutakurs. Valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat post i rapport över totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas kurs-differenser i resultaträkningen som en del av realisations-resultatet. Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Kassaflöden inom utländska dotterbolag omräknas till genomsnittlig valutakurs för perioden. Förvärv och/eller försäljning av dotterbolag inkluderas, netto efter köpta/sålda likvida medel, under kassaflödet från investeringsverksamheten. INTÄKTSREDOVISNING Vård- och omsorgstjänster utförs i stor utsträckning i enlighet med fleråriga driftsavtal med månatlig fakturering. Ersättningen är kopplad till antal brukare, antal vårddygn, antal boendeplatser, antal hemtjänstbesök eller liknande av bolaget utförda tjänster. Intäkter redovisas i den mån underliggande tjänster har utförts enligt avtalad prissättning. Uppräkning av priser sker normalt genom avtalad indexering. Avsättning till reserv för förlustkontrakt görs omedelbart ifall de totala kostnaderna förväntas överstiga totala intäkter för kontraktsperioden. Intäkterna redovisas netto efter eventuella rabatter samt efter eliminering av eventuell koncernintern försäljning. redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt samt att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget. SEGMENTSRAPPORTERING Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överrensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. Inom Attendo har denna funktion identifierats som den verkställande direktören. Attendo rapporterar följande rörelsesegment: > Attendo Skandinavien: Attendo Skandinavien omfattar äldreomsorg, omsorg till funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Majoriteten av segmentets intäkter kommer från verksamheter i Sverige, men segmentet verkar även i Norge och Danmark. > Attendo Finland: Attendo Finland omfattar primärvård, specialistvård, tandvård, äldreomsorg och bemanning i Finland. styrs och rapporteras i segmenten ovan och baseras primärt på tjänsternas geografi. Respektive segment under rapportoch jämförelseperioden är legalt organiserade i egna juridiska personer (med underkoncerner). Varje rörelsesegment har två affärsområdeschefer som är direkt ansvariga inför och har regelbunden kontakt med den högste verkställande beslutsfattaren avseende driften, de finansiella resultaten, prognoser och planer för segmentet. Ingen försäljning sker mellan segmenten och segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Finansiella kostnader och finansiella intäkter hanteras huvudsakligen på koncernnivå. Den verkställande direktören har sedan tidigare formerat en ledningsgrupp om 7 personer bestående av, jämte den verkställande direktören, ekonomichef, affärsutvecklingschef samt de fyra affärsområdescheferna. Ledningsgruppen använder främst rörelseresultaten för segmenten för att fatta beslut om fördelning av resurser och för resultatanalys. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

18 FINANSIELLA TILLGÅNGAR Finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört alla väsentliga risker och fördelar förknippade med äganderätten. s finansiella tillgångar består huvudsakligen av likvida medel och kundfordringar och klassificeras i enlighet med IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen baseras på koncernens syfte med innehavet av de finansiella instrumenten. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna fastställs vid det första redovisningstillfället och detta omprövas därefter vid varje rapporttillfälle. Finansiella tillgångar värderas inledningsvis till verkligt värde med tillägg för transaktionskostnader. Undantag är finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka inledningsvis redovisas till verkligt värde frånsett transaktionskostnader. Verkligt värde för noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde för onoterade finansiella tillgångar fastställs genom diskontering av bedömda framtida kassaflöden enligt aktuella räntesatser. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om det huvudsakliga syftet är att sälja tillgången inom kort. Derivat klassificeras i denna kategori om de inte är definierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar. Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende denna kategori redovisas i resultaträkningen i den period då de uppstår och ingår i finansiella intäkter. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Lånefordringar och kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Kundfordringar redovisas till det belopp, varmed de förväntas inflyta, efter avdrag för individuell bedömning av osäkra fordringar. Befarade och konstaterade kundförluster redovisas som rörelsekostnader. Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat och som inte klassificerats i någon annan kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde och redovisas som anläggningstillgångar såvida inte avsikten är att avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen. Realiserade och orealiserade vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde för finansiella instrument som klassificerats som instrument som kan säljas redovisas i rapport över totalresultat och ackumuleras i eget kapital. När instrument som klassificerats som instrument som kan säljas avyttras eller då nedskrivningsbehov föreligger, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde till periodens resultat såsom intäkter från finansiella instrument. FINANSIELLA SKULDER Finansiella skulder består i huvudsak av leverantörsskulder och låneskulder. De finansiella skulder som ej omfattas av säkringsredovisning värderas och redovisas till upplupet anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden. Direkta kostnader vid upptagande av lån inkluderas i anskaffningsvärdet. Finansiella skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Upplåning Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden. Leverantörsskulder Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år, i annat fall som långfristiga skulder. Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på affärsdagen. De värderas till verkligt värde via resultaträkningen under förutsättning att de inte används som säkringsinstrument enligt reglerna för säkringsredovisning. För derivatinstrument som används som säkringsinstrument, se nedan under rubriken Derivatinstrument och säkringsredovisning. DERIVATINSTRUMENT OCH SÄKRINGSREDOVISNING s derivatinstrument i form av ränteswapavtal har anskaffats för att säkra räntemarknadsexponeringar som koncernen utsätts för, se vidare Not 20, Finansiella tillgångar och skulder. Kassaflödessäkringar Effektiv del av värdeförändringar för ränteswapavtal som uppfyller kraven för kassaflödessäkring redovisas löpande över eget kapital och ackumuleras i säkringsreserven i eget kapital. Den ineffektiva delen redovisas löpande över periodens resultat. Redovisat belopp i säkringsreserven återförs över periodens resultat i takt med att den säkrade posten påverkar resultatet. LEASING Leasing klassificeras i koncernredovisningen som antingen finansiell eller operationell leasing. Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överfört till leasingtagaren. > Finansiell leasing: när en leasad tillgång redovisas för första gången värderas den till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Därefter redovisas tillgången i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper för tillgången. > Operationell leasing: kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över ATTENDO ÅRSREDOVISNING

19 leasingperioden. Erhållna rabatter redovisas som en del av den totala leasingkostnaden linjärt över leasingperioden. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Goodwill Goodwill värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill från rörelseförvärv allokeras till den kassagenererande enhet inom koncernen som förväntas få ekonomisk nytta av förvärvet. Attendos kassagenererande enheter har definierats som Attendo Skandinavien och Attendo Finland. En prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill genomförs årligen eller oftare om det finns indikationer om nedskrivningsbehov. Nedskrivning sker om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och det verkliga värdet frånsett försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad i resultaträkningen och kan inte återföras. Mer information vad gäller nedskrivningsbehov för goodwill finns i Not 2, Viktiga bedömningar och antaganden, samt i Not 12, Immateriella tillgångar. Övriga immateriella tillgångar Dessa tillgångar består i huvudsak av kundkontrakt, men även av andra förvärvade immateriella tillgångar såsom licenser och varumärken. Övriga immateriella tillgångar som förvärvats redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar samt, i de fall tillgången har en bestämbar nyttjandeperiod, ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den beräknade nyttjandeperioden, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas årligen alternativt vid behov. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: Tillgång Antal år Kundkontrakt 6 Övriga immateriella tillgångar 3-5 Prövning av behovet av nedskrivning liksom redovisning av nedskrivning av övriga immateriella tillgångar sker på samma sätt som för goodwill. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar redovisas linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. För de fall delar av fastigheter, anläggningar och utrustning består av olika komponenter där varje del har sin kostnad och förväntad nyttjandeperiod som skiljer sig markant från artikeln som helhet, skrivs sådana komponenter av var för sig utifrån varje komponents förväntade nyttjandeperiod. De beräknade nyttjandeperioderna är: Tillgång Antal år Byggnader 40 Inventarier, verktyg och fordon 3-5 Datorer 3 Prövning av behovet av nedskrivning liksom redovisning av nedskrivningar sker på samma vis som för immateriella tillgångar, se ovan beskrivning under rubriken Goodwill. INKOMSTSKATTER Inkomstskatter omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. AVSÄTTNINGAR En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En avsättning redovisas när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet. Förlustkontrakt En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från ett vårdkontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna för att uppfylla åtagandena i kontraktet. Omstrukturering En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har en fastställd, utförlig omstruktureringsplan som antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. EVENTUALFÖRPLIKTELSER En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Pensioner Koncernföretagen har olika pensionsplaner vilka klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan där koncernens åtagande är begränsat till de fasta avgifter som inbetalats till en separat juridisk enhet (pensionsstiftelse). Företaget har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter ifall pensionsstiftelsens tillgångar skulle visa sig otillräckliga. Avgifter hänförliga till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de förfaller till betalning. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

20 En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella vinster och förluster samt för oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens. Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt totalresultat under den period då de uppstår. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen, om inte förändringarna i pensionsplanen är villkorade av att de anställda kvarstår i tjänst under en angiven period (intjänandeperioden). I sådana fall fördelas kostnaden avseende tjänstgöring under tidigare perioder linjärt över intjänandeperioden. s nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer i Norge beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder. För aktuariella vinster och förluster som uppkommer vid beräkningen av koncernen förpliktelser för olika planer tillämpas den så kallade korridorregeln. Korridorregeln innebär att den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i årets resultat över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster. Redovisningen av förmånsbestämda pensioner kommer dock att ändras från och med 2013 då korridorregeln inte längre är tillämpbar. För mer information, se vidare under rubriken Nya eller förändrade IFRSstandarder som ännu inte börjat tillämpas. Under 2010 inrättades en ny AFP-plan som är tillgänglig för samtliga medarbetare födda 1944 eller senare som erhåller AFP från Den nya AFP-planen rapporteras som en avgiftsbestämd plan (att jämföra med Alecta i Sverige). Löpande betalningar redovisas därmed som en kostnad i resultaträkningen. Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. har, i likhet med övriga svenska företag, inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande. I det fall företaget har lämnat ett erbjudande för att uppmuntra till frivillig avgång, beräknas avgångsvederlaget baserat på det antal anställda som beräknas acceptera erbjudandet. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter rapportperiodens slut diskonteras till nuvärde. REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR MODERBOLAGET, Attendo AB (publ), tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 ställer krav på att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS, där så är tillämpligt och utom i de fall som anges nedan. Ändrade redovisningsprinciper Baserat på Bokföringsnämndens förnyade ställningstagande om koncernbidrag har Attendo AB förändrat sin redovisning av koncernbidrag. Till dotterbolag lämnade koncernbidrag redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Intäktsredovisning I moderbolaget redovisas tjänsteuppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras. Koncernföretag Investeringar redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Investeringarna redovisas till anskaffningsvärde och utdelningar resultatförs. Nedskrivningstest genomförs årligen och nedskrivningar redovisas om värdenedgången antas vara bestående. Erhållna koncernbidrag från dotterföretag redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Lämnade koncernbidrag ger en ökning av andelar i dotterföretag. Aktieägartillskott redovisas i enlighet med UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Leasingavtal redovisar samtliga leasingavtal som en operationell lease. Finansiella instrument tillämpar IAS 39 - Finansiella instrument, förutom när det gäller finansiella garantier där moderbolaget har valt att tillämpa undantagsregeln i RFR 2. Finansiella garantier ingår i Ansvarsförbindelser. Pensioner Pensioner redovisas enligt RedR 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Enligt RFR 2 ska upplysningar lämnas avseende tillämpliga delar av IAS 19. Lånekostnader Alla lånekostnader relaterade till aktiverade tillgångar kostnadsförs när de uppstår. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören i Attendo AB (publ), org. nr. 556714-2145 avger härmed Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ALLMÄNT Nordic

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer