Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning 11 s balansräkning 12 s kassaflödesanalys 14 s förändring i eget kapital 15 Noter till de finansiella rapporterna 16 Signaturer 44 Revisionsberättelse 45

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Attendo AB (publ), organisationsnummer , med säte i Danderyd avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för perioden VERKSAMHETEN Attendo är en ledande privat aktör i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Skandinavien och Attendo Finland. Attendo Skandinavien verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. Attendo Finland bedriver äldreomsorg i Finland, tillhandahåller medicinsk personal samt driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård. MODERBOLAGET Attendo AB (publ) ( Attendo AB eller ) bedriver konsultverksamhet samt förvaltar och övervakar aktierna i Attendo Intressenter AB och dess dotterbolag. Balansomslutningen uppgick per sista december 2012 till MSEK 4 798,7 (4 596,0). s eget kapital uppgick per sista december 2012 till MSEK 3 810,5 (377,7). Ökningen är hänförlig till konverteringen av aktieägarlånen. Årets resultat efter skatt uppgick till MSEK 3,1 (2,6). ÄGARSTRUKTUR Ägarna i Attendo AB utgörs till största del av investerarna i IK2004-fonden. Övriga ägare är Intermediate Capital Group, Varma samt Attendos styrelse, ledning och medarbetare. Attendo AB äger 100% av aktierna i Attendo Intressenter AB. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Den 9 mars konverterades bolagets samtliga aktieägarlån till preferensaktier. Året har präglats av en medial och politisk debatt kring kvaliteten inom äldreomsorgen i Sverige. Parallellt med detta fördes även en debatt kring vinst rörande privata bolag inom välfärdssektorn i flera nordiska länder. Attendo har alltid drivit frågan om kvalitetsarbete och oberoende kvalitetsuppföljningar. Attendo fortsatte under året arbetet med att utveckla kvaliteten i företaget och branschen. I Attendo Skandinavien rönte Attendos kvalitetsbokslut positiv uppmärksamhet. I Attendo Finland fortsatte arbetet med att implementera kvalitetssystemet AQ09. Följande förvärv har skett under året: Attendo Skandinavien förvärvade den 29 februari Tallbacka Gården AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Taberg, Jönköping. Attendo Finland förvärvade den 20 april Saimaan Senioripalvelut Oy som driver ett äldreboende i Villmanstrand i sydöstra Finland. Attendo Finland förvärvade den 15 juni Teljän Hammaslääkäriasema Oy som driver en tandläkarmottagning i Björneborg. Attendo Finland förvärvade den 1 augusti tillgångar och skulder relaterat till Kuunsillan Hoivapalvelut Oy som driver ett äldreboende i Pieksämäki, Södra Savolax. Attendo Skandinavien förvärvade den 1 oktober Syster Annas Sjukhem AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Tyringe, Skåne. Attendo Finland förvärvade den 1 oktober Hoitokoti Liedon Helmi Helttula & Kuukkasjärvi Oy som driver ett äldreboende i Lundo i sydvästra Finland. Attendo Finland förvärvade den 22 november Kiinteistö Oy SPAhoivakodit med en fastighet i Torneå i norra Finland. Attendo Skandinavien förvärvade den 30 november Älvgården AB med behandling, boende och skola för flickor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykosociala problem i Skutskär, Uppsala. Attendo Finland förvärvade den 3 december Ålands Tandläkarcentral Tandläkarna AB som driver en tandläkarmottagning i Mariehamn, Åland. Attendo Finland förvärvade den 14 december Meri-Lapin Hoiva Oy och Saarentiekoti Oy som genom fyra enheter driver vårdboenden i bl.a. Rovaniemi och Uleåborg i norra Finland. Attendo Finland förvärvade den 21 december Kiinteistö Oy Nilsiän Iltatuuli II med en fastighet i Nilsiä, Norra Savolax. För mer information om genomförda förvärv hänvisas till Not 28, Rörelseförvärv. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Attendo Finland förvärvade den 1 februari Hoitokoti Rautlehto Oy som driver två vårdboenden i Tavastehus i södra Finland. Attendo Skandinavien förvärvade den 27 februari Björkhaga Kompetens AB som driver ett vårdboende i Perstorp, Skåne. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT s nettoomsättning uppgick till MSEK 7 890,5 (7 289,5). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 590,0 (555,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 (7,6) procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 240,5 (-232,5). KASSAFLÖDE s kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 544,6 (341,4). Nettoinvesteringar i verksamheten uppgick till MSEK -324,3 (-325,8). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -358,1 (150,9). Sammantaget uppgick årets kassaflöde till MSEK -137,8 (166,5). MEDARBETARE Medelantalet årsanställda i koncernen uppgick till (14 403) personer, varav (11 703) kvinnor. För mer information, se Not 8, Personal och ersättningar. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT (KONCERNEN) MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 7,5% 7,6% 7,8% 7,4% 6,5% Sysselsatt kapital Avkastning sysselsatt kapital (%) 8,6% 8,0% 7,9% 6,8% 5,2% Kassaflöde från den löpande verksamheten Antal anställda (heltidsekvivalenter) Definitioner för nyckeltal: Rörelseresultat Sysselsatt kapital Avkastning sysselsatt kapital Resultat före finansnetto och skatter Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital SYSSELSATT KAPITAL, NETTOSKULDSÄTTNING OCH EGET KAPITAL s sysselsatta kapital uppgick till MSEK 7 249,1 (7 283,7) vid periodens utgång. Nettoskulden uppgick till MSEK 3 602,2 (7 075,6) och eget kapital till MSEK 2 900,6 (-687,0). Nettoskulden minskade under 2012 då aktieägarna under året konverterade samtliga aktieägarlån till preferensaktier. Detta minskar skuldsättningen och framtida räntekostnader. s eget kapital har ökat kraftigt under året till följd av att aktieägarlånen konverterats. Attendo prövar årligen om det föreligger något nedskrivningsbehov för värdet på goodwill genom att beräkna nyttjandevärdet för de kassagenererande enheter som goodwillposten avser. Årets prövning har visat att det inte föreligger något nedskrivningsbehov. För mer information, se Not 12, Immateriella tillgångar. UTSIKTER FÖR KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR Den långsiktiga trenden mot ökad konkurrensutsättning inom vård och omsorg förväntas fortsätta, både inom äldreomsorgen och på marknaden för funktionshindrade. Samtidigt ser vi hur behovet av investeringar i nya omsorgsboenden ökar i Norden. För Attendo, som är den ledande aktören inom omsorg och sjukvård i Norden, skapar detta goda förutsättningar för en fortsatt starkt tillväxt. Under de senaste åren har vi även sett hur allt fler kommuner i Norden väljer att införa valfrihetssystem inom vård och omsorg, vilket har öppnat nya möjligheter för privata aktörer. Attendo är väl positionerat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som valfrihetssystemen medför. På den finska marknaden ser vi hur den kraftiga expansionen av den offentliga sektorns åtagande inom vård och omsorg fortsätter. Konkurrensutsättningen på den finska marknaden och bristen på sjukvårdspersonal är fortsatt stor. I detta klimat kommer Attendo, som en av de ledande aktörerna inom omsorg och sjukvård, att ha en mycket viktig roll att spela. En fokusering på kvalitet och innehåll i omsorgen tror Attendo är viktig för den vidare utvecklingen av omsorg och vård. Under senare tid har fokus i upphandlingarna dessvärre mer varit på pris. Samtidigt ser vi hur de framväxande valfrihetsreformerna inom omsorg för med sig att ett stort antal nya alternativa utförare etablerar sig på marknaden. Den ökade valfriheten är bra för branschen och i slutändan för de brukare som är i behov av vård och omsorg. För att valfrihetsreformerna ska uppnå det tänkta målet är det viktigt att kommunerna som uppdragsgivare tillser att förutsägbara och långsiktigt hållbara kvalitetsmässiga och ekonomiska villkor gäller för alla aktörer. Det innebär exempelvis att samma, höga kvalitetskrav ställs på de offentliga som på de privata utförarna, att de alternativa utförarna erhåller en ersättning som motsvarar kostnaden för kommunens egen produktion och att kommunens verksamhet som drivs i egen regi inte tillåts att generera återkommande underskott. Attendo är idag ledande i Norden inom omsorg och sjukvård. Attendo står starkt rustat för att ta tillvara de goda marknadsutsikter vi ser för omsorgs- och sjukvårdsbranschen. Attendo har därmed goda utsikter att under 2013 fortsätta utvecklingen mot våra långsiktiga mål, att bli ledande i Norden på omsorg och vård med kommunerna som beställare samt att bli Europas ledande äldreomsorgsföretag. RISKER OCH RISKHANTERING I ATTENDO Risker är ett naturligt inslag i affärsverksamhet och företagande. Det tillhör det dagliga arbetet i Attendo att hantera risker, att förhindra att skador uppstår samt att begränsa de skador som ändå inträffar. Marknadsrisker Marknaden för vård och omsorg kännetecknas av stark konkurrens med ett flertal större och mindre aktörer. Detta medför risker både avseende prispress och tillväxt. Attendo måste därför kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att kunna erbjuda brukarna bästa möjliga vård och omsorg ur ett kvalitetsperspektiv till ett för kunderna konkurrenskraftigt pris. Politiska risker Majoriteten av den vård och omsorg som bedrivs på Attendos marknader sker i kommunal regi. I varierande utsträckning låter kommuner privata aktörer bedriva vård och omsorg för att skapa kvalitet, ekonomi och förändring i verksamheten. Som huvudregel sker detta genom att kommunen överlåter ansvaret för driften av verksamheter, som tidigare bedrivits i kommunal regi, till privata entreprenörer genom offentlig upphandling av tidsbegränsade ATTENDO ÅRSREDOVISNING

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE kontrakt. Valet av produktionsmodell är beroende av politiska beslut, vilket innebär att Attendos tillväxtmöjligheter är beroende av opinionen och politikers syn på hur vård och omsorg skall bedrivas. Det är dock Attendos bedömning att den långsiktiga trenden mot en allt större andel privat vård och omsorg kommer att fortsätta. Tempot och riktningen i denna utveckling är dock ytterst beroende av politiska beslut. Kommersiella risker Då ett stort antal av Attendos kundkontrakt löper över flera år innebär prissättningen av entreprenadkontrakt en ekonomisk risk. Attendos prissättning baserar sig på egenutvecklade och beprövade modeller och processer som framtagits för att minimera risken för felprissättning. Den största kostnadsposten i verksamheten är löner. Kraftiga löneökningar skulle därför kunna medföra ekonomiska risker för bolaget. I de flesta kundkontrakt är dock prisnivån kopplad till ett arbetskraftsindex vilket medför att prisutvecklingen följer lönekostnadsutvecklingen på lång sikt. Tillgången till kompetenta medarbetare är en faktor som medför en risk för bolaget. Attendo arbetar fortlöpande med att utveckla modeller för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Kvalitet Krav på kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg ställs från olika håll i omvärlden: från myndigheter, brukare, närstående och från beställare. Inte minst ställer Attendo mycket höga krav på sin verksamhet inom dessa områden. Ständigt arbete med förbättringar inom kvalitet och säkerhet för brukare i våra verksamheter är avgörande för Attendos framgång. Dessa områden har därför en självklar och central plats i koncernens strategiska arbete. Den formella utgångspunkten för hög kvalitet och säkerhet utgörs av regelverken i de lagar och förordningar som reglerar Attendos verksamhet i de länder företaget är verksamt. De lagarna omfattar primärt socialtjänst, hälso- och sjukvård samt omsorg av funktionshindrade men även en rad andra lagar och förordningar. Utöver detta följer Attendo noggrant utvecklingen inom kvalitet och säkerhet både nationellt och internationellt. Attendo leder och styr verksamheterna genom kvalitetssystem där kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och miljö är integrerat. Attendo har satt en tydlig struktur i kvalitetsarbetet: ett system med rutiner, riktlinjer och dokumentation. Attendos erfarenhet är att bra rutiner ger mer tid till den enskilde individen vi slipper finna nya lösningar i varje situation och kan ge det lilla extra som vi vet betyder mycket för den enskildes upplevelse. Samtidigt ger rutinerna möjlighet att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Fast egendom Attendos verksamhet bedrivs både i lokaler som upplåts av uppdragsgivaren och i lokaler som hyrs eller ägs av Attendo. I de fall som Attendo äger, eller ansvarar för, fast egendom har bolaget egendomsförsäkringar som är upprättade och utformade i samarbete med externa försäkringsrådgivare. Finansiella riskfaktorer utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inklusive effekterna av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknaden och valutakurser. Riskhanteringen sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen. För mer information, se Not 21, Finansiella riskfaktorer. MILJÖPÅVERKAN Attendo strävar efter att vara ett föredöme ur miljösynpunkt genom att aktivt arbeta för en ökad miljöhänsyn. Attendos miljöpolicy är utgångspunkten för hur alla medarbetare ska förhålla sig till miljöfrågor, något som våra brukare och kunder värdesätter högt och gärna tar aktiv del av. Attendos ambition är att miljön ska förbättras så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Målsättningen är att minska miljöpåverkan och kontinuerligt utveckla miljöarbetet, framför allt inom de områden som bedöms vara mest betydande för verksamheten: inköp, kunskap, distribution och transporter, energi- och vattenanvändning samt avfallshantering. Attendo bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. RESULTATDISPOSITION (SEK) Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står: Belopp i SEK Balanserade vinstmedel Årets resultat Belopp vid årets utgång Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning. Upprättad årsredovisning innebär att koncernbidrag om SEK har erhållits. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer och noter. Legala risker Attendos verksamhet innefattar ett stort antal kommersiella kund- och leverantörsavtal. Kundavtalen löper vanligtvis över en tidsperiod om minst fyra år. Attendos verksamhet är dock inte beroende av något enskilt kommersiellt avtal. Attendo tar hjälp av externa jurister för att hantera särskilda avtalsrisker vid upprättande av avtal. Ansvars- och avbrottsrisker täcks av försäkringar som är upprättade och utformade i samarbete med externa försäkringsrådgivare i syfte att täcka identifierade risker. Det finns dock en viss risk att en situation kan uppstå som inte täcks av en försäkring, vilket i sig kan innebära en ekonomisk risk. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING OCH OCH RAPPORT ÖVER ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING Januari - december, MSEK Not RÖRELSENS INTÄKTER 3,4 Nettoomsättning 7 890, ,5 Övriga rörelseintäkter 74,3 1, , ,2 RÖRELSENS KOSTNADER Förbrukningsmaterial -351,7-337,2 Övriga externa kostnader 5,6, ,3-903,5 Personalkostnader , ,5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9-245,8-218,8 Rörelseresultat 590,0 555,2 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 10 Finansiella intäkter 38,0 10,4 Finansiella kostnader -387,5-798,1 Finansnetto -349,5-787,7 Resultat före skatt 240,5-232,5 Skatt 11-1,8 1,9 ÅRETS RESULTAT 238,7-230,6 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 238,7-230,6 RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT Januari - december, MSEK Not Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter -80,9 3,3 Effektiv del av värdeförändring på säkringsinstrument - kassaflödessäkring 15,0 42,1 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -65,9 45,4 Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 172,8-185,2 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING s balansräkning 31 december, MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar , ,5 Materiella anläggningstillgångar ,5 343,9 Pensionstillgång 15 5,0 0,4 Uppskjutna skattefordringar 11 17,6 3,1 Andra långfristiga fordringar 16 29,2 20, , ,2 Omsättningstillgångar Kundfordringar ,5 821,6 Andra kortfristiga fordringar ,2 236,7 Skattefordran 38,0 37,5 Likvida medel ,3 895, , ,9 SUMMA TILLGÅNGAR 8 828, ,1 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING s balansräkning (forts.) 31 december, MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 22 Aktiekapital ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 1,1 1,1 Preferensaktier ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 18,5 2,1 Övrigt tillskjutet kapital 4 047,8 667,6 Balanserade vinstmedel , ,2 Årets resultat 238,7-230,6 SUMMA EGET KAPITAL 2 900,6-687,0 SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 11 24,3 54,5 Avsättningar 23 4,4 4,9 Övriga långfristiga skulder ,3 216,4 Skulder till kreditinstitut , , , ,1 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ,3 522,4 Aktieägarlån ,0 Leverantörsskulder 171,0 134,9 Skatteskulder 19,3 12,8 Övriga kortfristiga skulder , , , ,0 SUMMA SKULDER 5 928, ,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 828, ,1 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter , ,6 Ansvarsförbindelser 30-79,5 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

9 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS s kassaflödesanalys Januari - december, MSEK Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt 240,5-232,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet ,1 759,8 Betald skatt -37,4-43,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 590,2 483,7 rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -156,0-240,4 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder 110,4 98,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 544,6 341,4 Investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag (med avdrag för förvärvad kassa) ,4-148,9 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -18,1-14,1 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -218,4-193,6 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 35,6 30,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -324,3-325,8 Finansieringsverksamheten Bryggfinansiering -21,8-1,9 Upptagna lån - 305,2 Återbetalning av lån -336,3-152,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -358,1 150,9 ÅRETS KASSAFLÖDE -137,8 166,5 Likvida medel vid periodens början 895,1 730,3 Omräkningsdifferens -11,0-1,7 Likvida medel vid periodens slut ,3 895,1 Upplysning om erhållna/betalda räntor, se Not 27, Kassaflödesjusteringar. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

10 KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET I EGET KAPITAL s förändring i eget kapital KONCERNEN 2012, MSEK Aktiekapital Tillskjutet kapital Kassaflödessäkringar Ack omräkningsdifferenser Balanserade vinstmedel Totalt eget kapital Ingående balans 1 januari ,2 667,6-29,1-0, ,8-687,0 Årets resultat ,7 238,7 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter samt förskjutning inom eget kapital ,9 18,2-62,7 Effektiv del av värdeförändring på säkringsinstrument - kassaflödessäkring , ,0 Summa totalresultat för året ,0-80,9 256,9 191,0 Transaktioner med aktieägare Nyemission 16, , ,6 Summa transaktioner med aktieägare 16, , ,6 Utgående balans 31 december , ,8-14,1-81, , ,6 KONCERNEN 2011, MSEK Aktiekapital Tillskjutet kapital Kassaflödessäkringar Ack omräkningsdifferenser Balanserade vinstmedel Totalt eget kapital Ingående balans 1 januari ,2 667,6-71,2-3, ,8-484,0 Årets resultat ,6-230,6 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter samt förskjutning inom eget kapital ,9-17,4-14,5 Effektiv del av värdeförändring på säkringsinstrument - kassaflödessäkring , ,1 Summa totalresultat för året ,1 2,9-248,0-203,0 Utgående balans 31 december ,2 667,6-29,1-0, ,8-687,0 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING s resultaträkning Januari - december, MSEK Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3,4 8,0 6,1 8,0 6,1 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5,6,7-16,0-21,1 Personalkostnader 8-16,8-15,0 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9 0,0 0,0 Rörelseresultat -24,8-30,0 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 10 Finansiella intäkter 195,6 522,2 Finansiella kostnader -188,5-489,6 Finansnetto 7,1 32,6 Resultat före skatt -17,7 2,6 Skatt 11 20,8 - ÅRETS RESULTAT 3,1 2,6 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING s balansräkning 31 december, MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 13 0,0 0,0 Finansiella anläggningstillgångar ,2 648, ,2 648,7 Omsättningstillgångar Andra kortfristiga fordringar 18 0,6 4,3 Fordringar hos koncernföretag , ,9 Skattefordran - 0,1 Likvida medel 19 0,0 0,0 409, ,3 SUMMA TILLGÅNGAR 4 798, ,0 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

13 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING s balansräkning (forts.) 31 december, MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 22 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 1,1 1,1 Preferensaktier ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 18,5 2,1 19,6 3,2 Fritt eget kapital Fritt eget kapital 3 787,8 371,9 Årets resultat 3,1 2, ,9 374,5 SUMMA EGET KAPITAL 3 810,5 377,7 SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ,4 300,7 322,4 300,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2,2 1,3 Skulder till koncernföretag 640,0 597,3 Aktieägarlån ,0 Skatteskulder 0,3 - Övriga kortfristiga skulder 26 23,3 14,0 665, ,6 SUMMA SKULDER 988, ,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 798, ,0 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter , ,4 Ansvarsförbindelser 30-79,5 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

14 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS s kassaflödesanalys Januari - december, MSEK Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt -17,7 2,6 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 15,3-38,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i -2,4-35,9 rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 3,5-3,9 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder 10,4-0,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,5-40,7 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Investeringar i dotterbolag (med avdrag för förvärvad kassa) 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 Finansieringsverksamheten Förändring av fordran/skuld till koncernföretag -11,5 40,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11,5 40,7 ÅRETS KASSAFLÖDE 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens början 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens slut 19 0,0 0,0 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

15 MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET I EGET KAPITAL s förändring i eget kapital 2012 Aktie- Fritt eget Summa eget MSEK kapital kapital kapital Ingående balans 1 januari ,2 374,5 377,7 Årets resultat - 3,1 3,1 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter - 33,1 33,1 Summa totalresultat för året - 36,2 36,2 Transaktioner med aktieägare Nyemission 16, , ,6 Summa transaktioner med aktieägare 16, , ,6 Utgående balans 31 december , , , Aktie- Fritt eget Summa eget MSEK kapital kapital kapital Ingående balans 1 januari ,2 381,9 385,1 Årets resultat - 2,6 2,6 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter - -10,0-10,0 Summa totalresultat för året - -7,4-7,4 Utgående balans 31 december ,2 374,5 377,7 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

16 Noter till de finansiella rapporterna NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Attendo AB (publ) ( moderbolaget eller Attendo AB ) och dess dotterbolag (tillsammans, koncernen eller Attendo ). har sitt säte i Sverige på Vendevägen 85, Danderyd. Koncernredovisningen godkändes av styrelsen den 31 mars Balans- och resultaträkningar kommer att behandlas för fastställande av årsstämman. GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS), såsom de har antagits av EU, och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillhörande tolkningar utfärdade av Rådet för finansiell rapportering, samt den svenska årsredovisningslagen. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Redovisningsprinciper för moderbolaget. Den funktionella valutan för koncernen är svenska kronor (SEK). De finansiella rapporterna presenteras i miljoner svenska kronor (MSEK). De finansiella rapporterna har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder, såsom derivatinstrument, finansiella tillgångar som kan säljas och pensionstillgångar hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner, vilka redovisas till verkligt värde. Användning av bedömningar För att kunna upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS måste en del viktiga bedömningar och antaganden göras, som påverkar redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäktsoch kostnadsposter samt övrig lämnad information. Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa bedömningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden där antaganden och bedömningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen presenteras i Not 2, Viktiga bedömningar och antaganden. Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar Ingen av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som antagits för tillämpning från och med räkenskapsåret som började den 1 januari 2012 har haft någon materiell effekt på koncernens finansiella rapporter. Mer information om nya standarder och tolkningar som ännu inte har antagits finns på sidan 21. PRINCIPER FÖR KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Attendo AB (publ) och dess dotterbolag i Sverige och utlandet. Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Härvid beaktas även potentiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Ett dotterbolag tas med i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till Attendokoncernen och ingår i koncernredovisningen fram till den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder, och eventualförpliktelser. Eventuella efterföljande tilläggsköpeskillingar klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. bargain purchase, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Samtliga förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i koncernen på raden övriga externa kostnader i resultaträkningen. Kostnader som redovisas på denna rad utgörs av transaktionskostnader, eventuella omvärderingar av tilläggsköpeskillingar samt eventuella omvärderingar till verkligt värde av tidigare förvärvade andelar vid stegvisa förvärv. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av moderbolagets principer. Förvärvsanalys IFRS innebär krav på att identifiera och värdera immateriella tillgångar vid förvärv. I den utsträckning som immateriella ATTENDO ÅRSREDOVISNING

17 tillgångar kan identifieras och värderas minskar goodwill i motsvarande mån. Goodwill skrivs inte av men prövas för nedskrivning årligen. Övriga immateriella tillgångar skall skivas av i den utsträckning som avskrivningstiden går att fastställa. RÖRELSEFÖRVÄRV För förvärv som skett före 2010 utgör anskaffningskostnaden för ett förvärv verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. För förvärv som skett 2010 eller senare redovisas alla betalningar för att förvärva en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, medan efterföljande villkorade köpeskillingar och förvärvsrelaterade optionsskulder klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. Innehav utan bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen kan valfritt för varje förvärv värderas antingen till verkligt värde eller till den proportionella andelen av den förvärvade rörelsens nettotillgångar. Alla förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i koncernen på en rad i resultaträkningen som benämns förvärvsrelaterade kostnader. Kostnader som redovisas på denna rad är transaktionskostnader, omvärderingar (inklusive diskontering) av villkorade köpeskillingar och förvärvsrelaterade optionsskulder, omvärderingar till verkligt värde av tidigare förvärvade andelar vid stegvisa förvärv samt förvärvsrelaterade omstrukturerings- och integreringskostnader. OMVÄRDERING OCH OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA Alla dotterbolags redovisning sker i lokal valuta, dvs. den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive dotterbolag huvudsakligen är verksamt ( funktionell valuta ). s finansiella rapporter presenteras i svenska kronor (SEK), vilket är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner i utländsk valuta har omräknats enligt de valutakurser som gällde vid respektive transaktionsdatum. Kursvinster och kursförluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG Samtliga dotterbolag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till denna enligt följande: Tillgångar och skulder i varje redovisad balansräkning omräknas till balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i varje redovisad resultaträkning omräknas till genomsnittlig valutakurs. Valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat post i rapport över totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas kurs-differenser i resultaträkningen som en del av realisations-resultatet. Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Kassaflöden inom utländska dotterbolag omräknas till genomsnittlig valutakurs för perioden. Förvärv och/eller försäljning av dotterbolag inkluderas, netto efter köpta/sålda likvida medel, under kassaflödet från investeringsverksamheten. INTÄKTSREDOVISNING Vård- och omsorgstjänster utförs i stor utsträckning i enlighet med fleråriga driftsavtal med månatlig fakturering. Ersättningen är kopplad till antal brukare, antal vårddygn, antal boendeplatser, antal hemtjänstbesök eller liknande av bolaget utförda tjänster. Intäkter redovisas i den mån underliggande tjänster har utförts enligt avtalad prissättning. Uppräkning av priser sker normalt genom avtalad indexering. Avsättning till reserv för förlustkontrakt görs omedelbart ifall de totala kostnaderna förväntas överstiga totala intäkter för kontraktsperioden. Intäkterna redovisas netto efter eventuella rabatter samt efter eliminering av eventuell koncernintern försäljning. redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt samt att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget. SEGMENTSRAPPORTERING Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överrensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. Inom Attendo har denna funktion identifierats som den verkställande direktören. Attendo rapporterar följande rörelsesegment: > Attendo Skandinavien: Attendo Skandinavien omfattar äldreomsorg, omsorg till funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Majoriteten av segmentets intäkter kommer från verksamheter i Sverige, men segmentet verkar även i Norge och Danmark. > Attendo Finland: Attendo Finland omfattar primärvård, specialistvård, tandvård, äldreomsorg och bemanning i Finland. styrs och rapporteras i segmenten ovan och baseras primärt på tjänsternas geografi. Respektive segment under rapportoch jämförelseperioden är legalt organiserade i egna juridiska personer (med underkoncerner). Varje rörelsesegment har två affärsområdeschefer som är direkt ansvariga inför och har regelbunden kontakt med den högste verkställande beslutsfattaren avseende driften, de finansiella resultaten, prognoser och planer för segmentet. Ingen försäljning sker mellan segmenten och segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Finansiella kostnader och finansiella intäkter hanteras huvudsakligen på koncernnivå. Den verkställande direktören har sedan tidigare formerat en ledningsgrupp om 7 personer bestående av, jämte den verkställande direktören, ekonomichef, affärsutvecklingschef samt de fyra affärsområdescheferna. Ledningsgruppen använder främst rörelseresultaten för segmenten för att fatta beslut om fördelning av resurser och för resultatanalys. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

18 FINANSIELLA TILLGÅNGAR Finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört alla väsentliga risker och fördelar förknippade med äganderätten. s finansiella tillgångar består huvudsakligen av likvida medel och kundfordringar och klassificeras i enlighet med IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen baseras på koncernens syfte med innehavet av de finansiella instrumenten. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna fastställs vid det första redovisningstillfället och detta omprövas därefter vid varje rapporttillfälle. Finansiella tillgångar värderas inledningsvis till verkligt värde med tillägg för transaktionskostnader. Undantag är finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka inledningsvis redovisas till verkligt värde frånsett transaktionskostnader. Verkligt värde för noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde för onoterade finansiella tillgångar fastställs genom diskontering av bedömda framtida kassaflöden enligt aktuella räntesatser. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om det huvudsakliga syftet är att sälja tillgången inom kort. Derivat klassificeras i denna kategori om de inte är definierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar. Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende denna kategori redovisas i resultaträkningen i den period då de uppstår och ingår i finansiella intäkter. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Lånefordringar och kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Kundfordringar redovisas till det belopp, varmed de förväntas inflyta, efter avdrag för individuell bedömning av osäkra fordringar. Befarade och konstaterade kundförluster redovisas som rörelsekostnader. Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat och som inte klassificerats i någon annan kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde och redovisas som anläggningstillgångar såvida inte avsikten är att avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen. Realiserade och orealiserade vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde för finansiella instrument som klassificerats som instrument som kan säljas redovisas i rapport över totalresultat och ackumuleras i eget kapital. När instrument som klassificerats som instrument som kan säljas avyttras eller då nedskrivningsbehov föreligger, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde till periodens resultat såsom intäkter från finansiella instrument. FINANSIELLA SKULDER Finansiella skulder består i huvudsak av leverantörsskulder och låneskulder. De finansiella skulder som ej omfattas av säkringsredovisning värderas och redovisas till upplupet anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden. Direkta kostnader vid upptagande av lån inkluderas i anskaffningsvärdet. Finansiella skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Upplåning Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden. Leverantörsskulder Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år, i annat fall som långfristiga skulder. Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på affärsdagen. De värderas till verkligt värde via resultaträkningen under förutsättning att de inte används som säkringsinstrument enligt reglerna för säkringsredovisning. För derivatinstrument som används som säkringsinstrument, se nedan under rubriken Derivatinstrument och säkringsredovisning. DERIVATINSTRUMENT OCH SÄKRINGSREDOVISNING s derivatinstrument i form av ränteswapavtal har anskaffats för att säkra räntemarknadsexponeringar som koncernen utsätts för, se vidare Not 20, Finansiella tillgångar och skulder. Kassaflödessäkringar Effektiv del av värdeförändringar för ränteswapavtal som uppfyller kraven för kassaflödessäkring redovisas löpande över eget kapital och ackumuleras i säkringsreserven i eget kapital. Den ineffektiva delen redovisas löpande över periodens resultat. Redovisat belopp i säkringsreserven återförs över periodens resultat i takt med att den säkrade posten påverkar resultatet. LEASING Leasing klassificeras i koncernredovisningen som antingen finansiell eller operationell leasing. Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överfört till leasingtagaren. > Finansiell leasing: när en leasad tillgång redovisas för första gången värderas den till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Därefter redovisas tillgången i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper för tillgången. > Operationell leasing: kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över ATTENDO ÅRSREDOVISNING

19 leasingperioden. Erhållna rabatter redovisas som en del av den totala leasingkostnaden linjärt över leasingperioden. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Goodwill Goodwill värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill från rörelseförvärv allokeras till den kassagenererande enhet inom koncernen som förväntas få ekonomisk nytta av förvärvet. Attendos kassagenererande enheter har definierats som Attendo Skandinavien och Attendo Finland. En prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill genomförs årligen eller oftare om det finns indikationer om nedskrivningsbehov. Nedskrivning sker om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och det verkliga värdet frånsett försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad i resultaträkningen och kan inte återföras. Mer information vad gäller nedskrivningsbehov för goodwill finns i Not 2, Viktiga bedömningar och antaganden, samt i Not 12, Immateriella tillgångar. Övriga immateriella tillgångar Dessa tillgångar består i huvudsak av kundkontrakt, men även av andra förvärvade immateriella tillgångar såsom licenser och varumärken. Övriga immateriella tillgångar som förvärvats redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar samt, i de fall tillgången har en bestämbar nyttjandeperiod, ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den beräknade nyttjandeperioden, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas årligen alternativt vid behov. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: Tillgång Antal år Kundkontrakt 6 Övriga immateriella tillgångar 3-5 Prövning av behovet av nedskrivning liksom redovisning av nedskrivning av övriga immateriella tillgångar sker på samma sätt som för goodwill. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar redovisas linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. För de fall delar av fastigheter, anläggningar och utrustning består av olika komponenter där varje del har sin kostnad och förväntad nyttjandeperiod som skiljer sig markant från artikeln som helhet, skrivs sådana komponenter av var för sig utifrån varje komponents förväntade nyttjandeperiod. De beräknade nyttjandeperioderna är: Tillgång Antal år Byggnader 40 Inventarier, verktyg och fordon 3-5 Datorer 3 Prövning av behovet av nedskrivning liksom redovisning av nedskrivningar sker på samma vis som för immateriella tillgångar, se ovan beskrivning under rubriken Goodwill. INKOMSTSKATTER Inkomstskatter omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. AVSÄTTNINGAR En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En avsättning redovisas när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet. Förlustkontrakt En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från ett vårdkontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna för att uppfylla åtagandena i kontraktet. Omstrukturering En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har en fastställd, utförlig omstruktureringsplan som antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. EVENTUALFÖRPLIKTELSER En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Pensioner Koncernföretagen har olika pensionsplaner vilka klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan där koncernens åtagande är begränsat till de fasta avgifter som inbetalats till en separat juridisk enhet (pensionsstiftelse). Företaget har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter ifall pensionsstiftelsens tillgångar skulle visa sig otillräckliga. Avgifter hänförliga till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de förfaller till betalning. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

20 En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella vinster och förluster samt för oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens. Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt totalresultat under den period då de uppstår. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen, om inte förändringarna i pensionsplanen är villkorade av att de anställda kvarstår i tjänst under en angiven period (intjänandeperioden). I sådana fall fördelas kostnaden avseende tjänstgöring under tidigare perioder linjärt över intjänandeperioden. s nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer i Norge beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder. För aktuariella vinster och förluster som uppkommer vid beräkningen av koncernen förpliktelser för olika planer tillämpas den så kallade korridorregeln. Korridorregeln innebär att den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i årets resultat över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster. Redovisningen av förmånsbestämda pensioner kommer dock att ändras från och med 2013 då korridorregeln inte längre är tillämpbar. För mer information, se vidare under rubriken Nya eller förändrade IFRSstandarder som ännu inte börjat tillämpas. Under 2010 inrättades en ny AFP-plan som är tillgänglig för samtliga medarbetare födda 1944 eller senare som erhåller AFP från Den nya AFP-planen rapporteras som en avgiftsbestämd plan (att jämföra med Alecta i Sverige). Löpande betalningar redovisas därmed som en kostnad i resultaträkningen. Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. har, i likhet med övriga svenska företag, inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande. I det fall företaget har lämnat ett erbjudande för att uppmuntra till frivillig avgång, beräknas avgångsvederlaget baserat på det antal anställda som beräknas acceptera erbjudandet. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter rapportperiodens slut diskonteras till nuvärde. REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR MODERBOLAGET, Attendo AB (publ), tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 ställer krav på att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS, där så är tillämpligt och utom i de fall som anges nedan. Ändrade redovisningsprinciper Baserat på Bokföringsnämndens förnyade ställningstagande om koncernbidrag har Attendo AB förändrat sin redovisning av koncernbidrag. Till dotterbolag lämnade koncernbidrag redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Intäktsredovisning I moderbolaget redovisas tjänsteuppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras. Koncernföretag Investeringar redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Investeringarna redovisas till anskaffningsvärde och utdelningar resultatförs. Nedskrivningstest genomförs årligen och nedskrivningar redovisas om värdenedgången antas vara bestående. Erhållna koncernbidrag från dotterföretag redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Lämnade koncernbidrag ger en ökning av andelar i dotterföretag. Aktieägartillskott redovisas i enlighet med UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Leasingavtal redovisar samtliga leasingavtal som en operationell lease. Finansiella instrument tillämpar IAS 39 - Finansiella instrument, förutom när det gäller finansiella garantier där moderbolaget har valt att tillämpa undantagsregeln i RFR 2. Finansiella garantier ingår i Ansvarsförbindelser. Pensioner Pensioner redovisas enligt RedR 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Enligt RFR 2 ska upplysningar lämnas avseende tillämpliga delar av IAS 19. Lånekostnader Alla lånekostnader relaterade till aktiverade tillgångar kostnadsförs när de uppstår. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören i Attendo AB (publ), org. nr. 556714-2145 avger härmed Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 Styrelse och verkställande direktören för Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 får härmed avge Koncernredovisning för räkenskapsåren 2013 och 2014 Resultaträkning - koncernen Belopp i SEK Not

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Capilon - sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för koncernen

Capilon - sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för koncernen Capilon - sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för koncernen Tillämpade regelverk Koncernredovisning för Capilon AB koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper

Väsentliga redovisningsprinciper Väsentliga redovisningsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget 203 Web Group AB, organisationsnummer 556710-8757 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Redovisningsprinciper 2014

Redovisningsprinciper 2014 Redovisningsprinciper 2014 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna årsredovisning är den första finansiella

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer