Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning 11 s balansräkning 12 s kassaflödesanalys 14 s förändring i eget kapital 15 Noter till de finansiella rapporterna 16 Signaturer 44 Revisionsberättelse 45

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Attendo AB (publ), organisationsnummer , med säte i Danderyd avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för perioden VERKSAMHETEN Attendo är en ledande privat aktör i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Skandinavien och Attendo Finland. Attendo Skandinavien verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. Attendo Finland bedriver äldreomsorg i Finland, tillhandahåller medicinsk personal samt driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård. MODERBOLAGET Attendo AB (publ) ( Attendo AB eller ) bedriver konsultverksamhet samt förvaltar och övervakar aktierna i Attendo Intressenter AB och dess dotterbolag. Balansomslutningen uppgick per sista december 2012 till MSEK 4 798,7 (4 596,0). s eget kapital uppgick per sista december 2012 till MSEK 3 810,5 (377,7). Ökningen är hänförlig till konverteringen av aktieägarlånen. Årets resultat efter skatt uppgick till MSEK 3,1 (2,6). ÄGARSTRUKTUR Ägarna i Attendo AB utgörs till största del av investerarna i IK2004-fonden. Övriga ägare är Intermediate Capital Group, Varma samt Attendos styrelse, ledning och medarbetare. Attendo AB äger 100% av aktierna i Attendo Intressenter AB. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Den 9 mars konverterades bolagets samtliga aktieägarlån till preferensaktier. Året har präglats av en medial och politisk debatt kring kvaliteten inom äldreomsorgen i Sverige. Parallellt med detta fördes även en debatt kring vinst rörande privata bolag inom välfärdssektorn i flera nordiska länder. Attendo har alltid drivit frågan om kvalitetsarbete och oberoende kvalitetsuppföljningar. Attendo fortsatte under året arbetet med att utveckla kvaliteten i företaget och branschen. I Attendo Skandinavien rönte Attendos kvalitetsbokslut positiv uppmärksamhet. I Attendo Finland fortsatte arbetet med att implementera kvalitetssystemet AQ09. Följande förvärv har skett under året: Attendo Skandinavien förvärvade den 29 februari Tallbacka Gården AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Taberg, Jönköping. Attendo Finland förvärvade den 20 april Saimaan Senioripalvelut Oy som driver ett äldreboende i Villmanstrand i sydöstra Finland. Attendo Finland förvärvade den 15 juni Teljän Hammaslääkäriasema Oy som driver en tandläkarmottagning i Björneborg. Attendo Finland förvärvade den 1 augusti tillgångar och skulder relaterat till Kuunsillan Hoivapalvelut Oy som driver ett äldreboende i Pieksämäki, Södra Savolax. Attendo Skandinavien förvärvade den 1 oktober Syster Annas Sjukhem AB som bedriver psykiatrisk vård och rehabilitering i Tyringe, Skåne. Attendo Finland förvärvade den 1 oktober Hoitokoti Liedon Helmi Helttula & Kuukkasjärvi Oy som driver ett äldreboende i Lundo i sydvästra Finland. Attendo Finland förvärvade den 22 november Kiinteistö Oy SPAhoivakodit med en fastighet i Torneå i norra Finland. Attendo Skandinavien förvärvade den 30 november Älvgården AB med behandling, boende och skola för flickor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykosociala problem i Skutskär, Uppsala. Attendo Finland förvärvade den 3 december Ålands Tandläkarcentral Tandläkarna AB som driver en tandläkarmottagning i Mariehamn, Åland. Attendo Finland förvärvade den 14 december Meri-Lapin Hoiva Oy och Saarentiekoti Oy som genom fyra enheter driver vårdboenden i bl.a. Rovaniemi och Uleåborg i norra Finland. Attendo Finland förvärvade den 21 december Kiinteistö Oy Nilsiän Iltatuuli II med en fastighet i Nilsiä, Norra Savolax. För mer information om genomförda förvärv hänvisas till Not 28, Rörelseförvärv. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Attendo Finland förvärvade den 1 februari Hoitokoti Rautlehto Oy som driver två vårdboenden i Tavastehus i södra Finland. Attendo Skandinavien förvärvade den 27 februari Björkhaga Kompetens AB som driver ett vårdboende i Perstorp, Skåne. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT s nettoomsättning uppgick till MSEK 7 890,5 (7 289,5). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 590,0 (555,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 (7,6) procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 240,5 (-232,5). KASSAFLÖDE s kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 544,6 (341,4). Nettoinvesteringar i verksamheten uppgick till MSEK -324,3 (-325,8). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -358,1 (150,9). Sammantaget uppgick årets kassaflöde till MSEK -137,8 (166,5). MEDARBETARE Medelantalet årsanställda i koncernen uppgick till (14 403) personer, varav (11 703) kvinnor. För mer information, se Not 8, Personal och ersättningar. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT (KONCERNEN) MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 7,5% 7,6% 7,8% 7,4% 6,5% Sysselsatt kapital Avkastning sysselsatt kapital (%) 8,6% 8,0% 7,9% 6,8% 5,2% Kassaflöde från den löpande verksamheten Antal anställda (heltidsekvivalenter) Definitioner för nyckeltal: Rörelseresultat Sysselsatt kapital Avkastning sysselsatt kapital Resultat före finansnetto och skatter Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital SYSSELSATT KAPITAL, NETTOSKULDSÄTTNING OCH EGET KAPITAL s sysselsatta kapital uppgick till MSEK 7 249,1 (7 283,7) vid periodens utgång. Nettoskulden uppgick till MSEK 3 602,2 (7 075,6) och eget kapital till MSEK 2 900,6 (-687,0). Nettoskulden minskade under 2012 då aktieägarna under året konverterade samtliga aktieägarlån till preferensaktier. Detta minskar skuldsättningen och framtida räntekostnader. s eget kapital har ökat kraftigt under året till följd av att aktieägarlånen konverterats. Attendo prövar årligen om det föreligger något nedskrivningsbehov för värdet på goodwill genom att beräkna nyttjandevärdet för de kassagenererande enheter som goodwillposten avser. Årets prövning har visat att det inte föreligger något nedskrivningsbehov. För mer information, se Not 12, Immateriella tillgångar. UTSIKTER FÖR KOMMANDE RÄKENSKAPSÅR Den långsiktiga trenden mot ökad konkurrensutsättning inom vård och omsorg förväntas fortsätta, både inom äldreomsorgen och på marknaden för funktionshindrade. Samtidigt ser vi hur behovet av investeringar i nya omsorgsboenden ökar i Norden. För Attendo, som är den ledande aktören inom omsorg och sjukvård i Norden, skapar detta goda förutsättningar för en fortsatt starkt tillväxt. Under de senaste åren har vi även sett hur allt fler kommuner i Norden väljer att införa valfrihetssystem inom vård och omsorg, vilket har öppnat nya möjligheter för privata aktörer. Attendo är väl positionerat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som valfrihetssystemen medför. På den finska marknaden ser vi hur den kraftiga expansionen av den offentliga sektorns åtagande inom vård och omsorg fortsätter. Konkurrensutsättningen på den finska marknaden och bristen på sjukvårdspersonal är fortsatt stor. I detta klimat kommer Attendo, som en av de ledande aktörerna inom omsorg och sjukvård, att ha en mycket viktig roll att spela. En fokusering på kvalitet och innehåll i omsorgen tror Attendo är viktig för den vidare utvecklingen av omsorg och vård. Under senare tid har fokus i upphandlingarna dessvärre mer varit på pris. Samtidigt ser vi hur de framväxande valfrihetsreformerna inom omsorg för med sig att ett stort antal nya alternativa utförare etablerar sig på marknaden. Den ökade valfriheten är bra för branschen och i slutändan för de brukare som är i behov av vård och omsorg. För att valfrihetsreformerna ska uppnå det tänkta målet är det viktigt att kommunerna som uppdragsgivare tillser att förutsägbara och långsiktigt hållbara kvalitetsmässiga och ekonomiska villkor gäller för alla aktörer. Det innebär exempelvis att samma, höga kvalitetskrav ställs på de offentliga som på de privata utförarna, att de alternativa utförarna erhåller en ersättning som motsvarar kostnaden för kommunens egen produktion och att kommunens verksamhet som drivs i egen regi inte tillåts att generera återkommande underskott. Attendo är idag ledande i Norden inom omsorg och sjukvård. Attendo står starkt rustat för att ta tillvara de goda marknadsutsikter vi ser för omsorgs- och sjukvårdsbranschen. Attendo har därmed goda utsikter att under 2013 fortsätta utvecklingen mot våra långsiktiga mål, att bli ledande i Norden på omsorg och vård med kommunerna som beställare samt att bli Europas ledande äldreomsorgsföretag. RISKER OCH RISKHANTERING I ATTENDO Risker är ett naturligt inslag i affärsverksamhet och företagande. Det tillhör det dagliga arbetet i Attendo att hantera risker, att förhindra att skador uppstår samt att begränsa de skador som ändå inträffar. Marknadsrisker Marknaden för vård och omsorg kännetecknas av stark konkurrens med ett flertal större och mindre aktörer. Detta medför risker både avseende prispress och tillväxt. Attendo måste därför kontinuerligt utveckla sin verksamhet för att kunna erbjuda brukarna bästa möjliga vård och omsorg ur ett kvalitetsperspektiv till ett för kunderna konkurrenskraftigt pris. Politiska risker Majoriteten av den vård och omsorg som bedrivs på Attendos marknader sker i kommunal regi. I varierande utsträckning låter kommuner privata aktörer bedriva vård och omsorg för att skapa kvalitet, ekonomi och förändring i verksamheten. Som huvudregel sker detta genom att kommunen överlåter ansvaret för driften av verksamheter, som tidigare bedrivits i kommunal regi, till privata entreprenörer genom offentlig upphandling av tidsbegränsade ATTENDO ÅRSREDOVISNING

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE kontrakt. Valet av produktionsmodell är beroende av politiska beslut, vilket innebär att Attendos tillväxtmöjligheter är beroende av opinionen och politikers syn på hur vård och omsorg skall bedrivas. Det är dock Attendos bedömning att den långsiktiga trenden mot en allt större andel privat vård och omsorg kommer att fortsätta. Tempot och riktningen i denna utveckling är dock ytterst beroende av politiska beslut. Kommersiella risker Då ett stort antal av Attendos kundkontrakt löper över flera år innebär prissättningen av entreprenadkontrakt en ekonomisk risk. Attendos prissättning baserar sig på egenutvecklade och beprövade modeller och processer som framtagits för att minimera risken för felprissättning. Den största kostnadsposten i verksamheten är löner. Kraftiga löneökningar skulle därför kunna medföra ekonomiska risker för bolaget. I de flesta kundkontrakt är dock prisnivån kopplad till ett arbetskraftsindex vilket medför att prisutvecklingen följer lönekostnadsutvecklingen på lång sikt. Tillgången till kompetenta medarbetare är en faktor som medför en risk för bolaget. Attendo arbetar fortlöpande med att utveckla modeller för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Kvalitet Krav på kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg ställs från olika håll i omvärlden: från myndigheter, brukare, närstående och från beställare. Inte minst ställer Attendo mycket höga krav på sin verksamhet inom dessa områden. Ständigt arbete med förbättringar inom kvalitet och säkerhet för brukare i våra verksamheter är avgörande för Attendos framgång. Dessa områden har därför en självklar och central plats i koncernens strategiska arbete. Den formella utgångspunkten för hög kvalitet och säkerhet utgörs av regelverken i de lagar och förordningar som reglerar Attendos verksamhet i de länder företaget är verksamt. De lagarna omfattar primärt socialtjänst, hälso- och sjukvård samt omsorg av funktionshindrade men även en rad andra lagar och förordningar. Utöver detta följer Attendo noggrant utvecklingen inom kvalitet och säkerhet både nationellt och internationellt. Attendo leder och styr verksamheterna genom kvalitetssystem där kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och miljö är integrerat. Attendo har satt en tydlig struktur i kvalitetsarbetet: ett system med rutiner, riktlinjer och dokumentation. Attendos erfarenhet är att bra rutiner ger mer tid till den enskilde individen vi slipper finna nya lösningar i varje situation och kan ge det lilla extra som vi vet betyder mycket för den enskildes upplevelse. Samtidigt ger rutinerna möjlighet att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Fast egendom Attendos verksamhet bedrivs både i lokaler som upplåts av uppdragsgivaren och i lokaler som hyrs eller ägs av Attendo. I de fall som Attendo äger, eller ansvarar för, fast egendom har bolaget egendomsförsäkringar som är upprättade och utformade i samarbete med externa försäkringsrådgivare. Finansiella riskfaktorer utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inklusive effekterna av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknaden och valutakurser. Riskhanteringen sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen. För mer information, se Not 21, Finansiella riskfaktorer. MILJÖPÅVERKAN Attendo strävar efter att vara ett föredöme ur miljösynpunkt genom att aktivt arbeta för en ökad miljöhänsyn. Attendos miljöpolicy är utgångspunkten för hur alla medarbetare ska förhålla sig till miljöfrågor, något som våra brukare och kunder värdesätter högt och gärna tar aktiv del av. Attendos ambition är att miljön ska förbättras så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Målsättningen är att minska miljöpåverkan och kontinuerligt utveckla miljöarbetet, framför allt inom de områden som bedöms vara mest betydande för verksamheten: inköp, kunskap, distribution och transporter, energi- och vattenanvändning samt avfallshantering. Attendo bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. RESULTATDISPOSITION (SEK) Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står: Belopp i SEK Balanserade vinstmedel Årets resultat Belopp vid årets utgång Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning. Upprättad årsredovisning innebär att koncernbidrag om SEK har erhållits. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer och noter. Legala risker Attendos verksamhet innefattar ett stort antal kommersiella kund- och leverantörsavtal. Kundavtalen löper vanligtvis över en tidsperiod om minst fyra år. Attendos verksamhet är dock inte beroende av något enskilt kommersiellt avtal. Attendo tar hjälp av externa jurister för att hantera särskilda avtalsrisker vid upprättande av avtal. Ansvars- och avbrottsrisker täcks av försäkringar som är upprättade och utformade i samarbete med externa försäkringsrådgivare i syfte att täcka identifierade risker. Det finns dock en viss risk att en situation kan uppstå som inte täcks av en försäkring, vilket i sig kan innebära en ekonomisk risk. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING OCH OCH RAPPORT ÖVER ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING Januari - december, MSEK Not RÖRELSENS INTÄKTER 3,4 Nettoomsättning 7 890, ,5 Övriga rörelseintäkter 74,3 1, , ,2 RÖRELSENS KOSTNADER Förbrukningsmaterial -351,7-337,2 Övriga externa kostnader 5,6, ,3-903,5 Personalkostnader , ,5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9-245,8-218,8 Rörelseresultat 590,0 555,2 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 10 Finansiella intäkter 38,0 10,4 Finansiella kostnader -387,5-798,1 Finansnetto -349,5-787,7 Resultat före skatt 240,5-232,5 Skatt 11-1,8 1,9 ÅRETS RESULTAT 238,7-230,6 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 238,7-230,6 RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT Januari - december, MSEK Not Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter -80,9 3,3 Effektiv del av värdeförändring på säkringsinstrument - kassaflödessäkring 15,0 42,1 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -65,9 45,4 Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 172,8-185,2 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING s balansräkning 31 december, MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar , ,5 Materiella anläggningstillgångar ,5 343,9 Pensionstillgång 15 5,0 0,4 Uppskjutna skattefordringar 11 17,6 3,1 Andra långfristiga fordringar 16 29,2 20, , ,2 Omsättningstillgångar Kundfordringar ,5 821,6 Andra kortfristiga fordringar ,2 236,7 Skattefordran 38,0 37,5 Likvida medel ,3 895, , ,9 SUMMA TILLGÅNGAR 8 828, ,1 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING s balansräkning (forts.) 31 december, MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 22 Aktiekapital ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 1,1 1,1 Preferensaktier ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 18,5 2,1 Övrigt tillskjutet kapital 4 047,8 667,6 Balanserade vinstmedel , ,2 Årets resultat 238,7-230,6 SUMMA EGET KAPITAL 2 900,6-687,0 SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 11 24,3 54,5 Avsättningar 23 4,4 4,9 Övriga långfristiga skulder ,3 216,4 Skulder till kreditinstitut , , , ,1 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ,3 522,4 Aktieägarlån ,0 Leverantörsskulder 171,0 134,9 Skatteskulder 19,3 12,8 Övriga kortfristiga skulder , , , ,0 SUMMA SKULDER 5 928, ,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 828, ,1 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter , ,6 Ansvarsförbindelser 30-79,5 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

9 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS s kassaflödesanalys Januari - december, MSEK Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt 240,5-232,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet ,1 759,8 Betald skatt -37,4-43,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 590,2 483,7 rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -156,0-240,4 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder 110,4 98,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 544,6 341,4 Investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag (med avdrag för förvärvad kassa) ,4-148,9 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -18,1-14,1 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -218,4-193,6 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 35,6 30,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -324,3-325,8 Finansieringsverksamheten Bryggfinansiering -21,8-1,9 Upptagna lån - 305,2 Återbetalning av lån -336,3-152,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -358,1 150,9 ÅRETS KASSAFLÖDE -137,8 166,5 Likvida medel vid periodens början 895,1 730,3 Omräkningsdifferens -11,0-1,7 Likvida medel vid periodens slut ,3 895,1 Upplysning om erhållna/betalda räntor, se Not 27, Kassaflödesjusteringar. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

10 KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET I EGET KAPITAL s förändring i eget kapital KONCERNEN 2012, MSEK Aktiekapital Tillskjutet kapital Kassaflödessäkringar Ack omräkningsdifferenser Balanserade vinstmedel Totalt eget kapital Ingående balans 1 januari ,2 667,6-29,1-0, ,8-687,0 Årets resultat ,7 238,7 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter samt förskjutning inom eget kapital ,9 18,2-62,7 Effektiv del av värdeförändring på säkringsinstrument - kassaflödessäkring , ,0 Summa totalresultat för året ,0-80,9 256,9 191,0 Transaktioner med aktieägare Nyemission 16, , ,6 Summa transaktioner med aktieägare 16, , ,6 Utgående balans 31 december , ,8-14,1-81, , ,6 KONCERNEN 2011, MSEK Aktiekapital Tillskjutet kapital Kassaflödessäkringar Ack omräkningsdifferenser Balanserade vinstmedel Totalt eget kapital Ingående balans 1 januari ,2 667,6-71,2-3, ,8-484,0 Årets resultat ,6-230,6 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter samt förskjutning inom eget kapital ,9-17,4-14,5 Effektiv del av värdeförändring på säkringsinstrument - kassaflödessäkring , ,1 Summa totalresultat för året ,1 2,9-248,0-203,0 Utgående balans 31 december ,2 667,6-29,1-0, ,8-687,0 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING s resultaträkning Januari - december, MSEK Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3,4 8,0 6,1 8,0 6,1 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5,6,7-16,0-21,1 Personalkostnader 8-16,8-15,0 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9 0,0 0,0 Rörelseresultat -24,8-30,0 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 10 Finansiella intäkter 195,6 522,2 Finansiella kostnader -188,5-489,6 Finansnetto 7,1 32,6 Resultat före skatt -17,7 2,6 Skatt 11 20,8 - ÅRETS RESULTAT 3,1 2,6 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

12 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING s balansräkning 31 december, MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 13 0,0 0,0 Finansiella anläggningstillgångar ,2 648, ,2 648,7 Omsättningstillgångar Andra kortfristiga fordringar 18 0,6 4,3 Fordringar hos koncernföretag , ,9 Skattefordran - 0,1 Likvida medel 19 0,0 0,0 409, ,3 SUMMA TILLGÅNGAR 4 798, ,0 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

13 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING s balansräkning (forts.) 31 december, MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 22 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 1,1 1,1 Preferensaktier ( st aktier kvotvärde 1,64 kr) 18,5 2,1 19,6 3,2 Fritt eget kapital Fritt eget kapital 3 787,8 371,9 Årets resultat 3,1 2, ,9 374,5 SUMMA EGET KAPITAL 3 810,5 377,7 SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut ,4 300,7 322,4 300,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2,2 1,3 Skulder till koncernföretag 640,0 597,3 Aktieägarlån ,0 Skatteskulder 0,3 - Övriga kortfristiga skulder 26 23,3 14,0 665, ,6 SUMMA SKULDER 988, ,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 798, ,0 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter , ,4 Ansvarsförbindelser 30-79,5 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

14 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS s kassaflödesanalys Januari - december, MSEK Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt -17,7 2,6 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 15,3-38,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i -2,4-35,9 rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 3,5-3,9 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder 10,4-0,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,5-40,7 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Investeringar i dotterbolag (med avdrag för förvärvad kassa) 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 Finansieringsverksamheten Förändring av fordran/skuld till koncernföretag -11,5 40,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11,5 40,7 ÅRETS KASSAFLÖDE 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens början 0,0 0,0 Likvida medel vid periodens slut 19 0,0 0,0 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

15 MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET I EGET KAPITAL s förändring i eget kapital 2012 Aktie- Fritt eget Summa eget MSEK kapital kapital kapital Ingående balans 1 januari ,2 374,5 377,7 Årets resultat - 3,1 3,1 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter - 33,1 33,1 Summa totalresultat för året - 36,2 36,2 Transaktioner med aktieägare Nyemission 16, , ,6 Summa transaktioner med aktieägare 16, , ,6 Utgående balans 31 december , , , Aktie- Fritt eget Summa eget MSEK kapital kapital kapital Ingående balans 1 januari ,2 381,9 385,1 Årets resultat - 2,6 2,6 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter - -10,0-10,0 Summa totalresultat för året - -7,4-7,4 Utgående balans 31 december ,2 374,5 377,7 ATTENDO ÅRSREDOVISNING

16 Noter till de finansiella rapporterna NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Attendo AB (publ) ( moderbolaget eller Attendo AB ) och dess dotterbolag (tillsammans, koncernen eller Attendo ). har sitt säte i Sverige på Vendevägen 85, Danderyd. Koncernredovisningen godkändes av styrelsen den 31 mars Balans- och resultaträkningar kommer att behandlas för fastställande av årsstämman. GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS), såsom de har antagits av EU, och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillhörande tolkningar utfärdade av Rådet för finansiell rapportering, samt den svenska årsredovisningslagen. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Redovisningsprinciper för moderbolaget. Den funktionella valutan för koncernen är svenska kronor (SEK). De finansiella rapporterna presenteras i miljoner svenska kronor (MSEK). De finansiella rapporterna har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder, såsom derivatinstrument, finansiella tillgångar som kan säljas och pensionstillgångar hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner, vilka redovisas till verkligt värde. Användning av bedömningar För att kunna upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS måste en del viktiga bedömningar och antaganden göras, som påverkar redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäktsoch kostnadsposter samt övrig lämnad information. Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa bedömningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden där antaganden och bedömningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen presenteras i Not 2, Viktiga bedömningar och antaganden. Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar Ingen av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som antagits för tillämpning från och med räkenskapsåret som började den 1 januari 2012 har haft någon materiell effekt på koncernens finansiella rapporter. Mer information om nya standarder och tolkningar som ännu inte har antagits finns på sidan 21. PRINCIPER FÖR KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Attendo AB (publ) och dess dotterbolag i Sverige och utlandet. Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Härvid beaktas även potentiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Ett dotterbolag tas med i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till Attendokoncernen och ingår i koncernredovisningen fram till den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder, och eventualförpliktelser. Eventuella efterföljande tilläggsköpeskillingar klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. bargain purchase, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Samtliga förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i koncernen på raden övriga externa kostnader i resultaträkningen. Kostnader som redovisas på denna rad utgörs av transaktionskostnader, eventuella omvärderingar av tilläggsköpeskillingar samt eventuella omvärderingar till verkligt värde av tidigare förvärvade andelar vid stegvisa förvärv. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av moderbolagets principer. Förvärvsanalys IFRS innebär krav på att identifiera och värdera immateriella tillgångar vid förvärv. I den utsträckning som immateriella ATTENDO ÅRSREDOVISNING

17 tillgångar kan identifieras och värderas minskar goodwill i motsvarande mån. Goodwill skrivs inte av men prövas för nedskrivning årligen. Övriga immateriella tillgångar skall skivas av i den utsträckning som avskrivningstiden går att fastställa. RÖRELSEFÖRVÄRV För förvärv som skett före 2010 utgör anskaffningskostnaden för ett förvärv verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. För förvärv som skett 2010 eller senare redovisas alla betalningar för att förvärva en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, medan efterföljande villkorade köpeskillingar och förvärvsrelaterade optionsskulder klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. Innehav utan bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen kan valfritt för varje förvärv värderas antingen till verkligt värde eller till den proportionella andelen av den förvärvade rörelsens nettotillgångar. Alla förvärvsrelaterade transaktionskostnader kostnadsförs. Dessa kostnader redovisas i koncernen på en rad i resultaträkningen som benämns förvärvsrelaterade kostnader. Kostnader som redovisas på denna rad är transaktionskostnader, omvärderingar (inklusive diskontering) av villkorade köpeskillingar och förvärvsrelaterade optionsskulder, omvärderingar till verkligt värde av tidigare förvärvade andelar vid stegvisa förvärv samt förvärvsrelaterade omstrukturerings- och integreringskostnader. OMVÄRDERING OCH OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA Alla dotterbolags redovisning sker i lokal valuta, dvs. den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive dotterbolag huvudsakligen är verksamt ( funktionell valuta ). s finansiella rapporter presenteras i svenska kronor (SEK), vilket är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. Transaktioner i utländsk valuta har omräknats enligt de valutakurser som gällde vid respektive transaktionsdatum. Kursvinster och kursförluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat. OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG Samtliga dotterbolag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till denna enligt följande: Tillgångar och skulder i varje redovisad balansräkning omräknas till balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i varje redovisad resultaträkning omräknas till genomsnittlig valutakurs. Valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat post i rapport över totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas kurs-differenser i resultaträkningen som en del av realisations-resultatet. Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Kassaflöden inom utländska dotterbolag omräknas till genomsnittlig valutakurs för perioden. Förvärv och/eller försäljning av dotterbolag inkluderas, netto efter köpta/sålda likvida medel, under kassaflödet från investeringsverksamheten. INTÄKTSREDOVISNING Vård- och omsorgstjänster utförs i stor utsträckning i enlighet med fleråriga driftsavtal med månatlig fakturering. Ersättningen är kopplad till antal brukare, antal vårddygn, antal boendeplatser, antal hemtjänstbesök eller liknande av bolaget utförda tjänster. Intäkter redovisas i den mån underliggande tjänster har utförts enligt avtalad prissättning. Uppräkning av priser sker normalt genom avtalad indexering. Avsättning till reserv för förlustkontrakt görs omedelbart ifall de totala kostnaderna förväntas överstiga totala intäkter för kontraktsperioden. Intäkterna redovisas netto efter eventuella rabatter samt efter eliminering av eventuell koncernintern försäljning. redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt samt att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget. SEGMENTSRAPPORTERING Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överrensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. Inom Attendo har denna funktion identifierats som den verkställande direktören. Attendo rapporterar följande rörelsesegment: > Attendo Skandinavien: Attendo Skandinavien omfattar äldreomsorg, omsorg till funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Majoriteten av segmentets intäkter kommer från verksamheter i Sverige, men segmentet verkar även i Norge och Danmark. > Attendo Finland: Attendo Finland omfattar primärvård, specialistvård, tandvård, äldreomsorg och bemanning i Finland. styrs och rapporteras i segmenten ovan och baseras primärt på tjänsternas geografi. Respektive segment under rapportoch jämförelseperioden är legalt organiserade i egna juridiska personer (med underkoncerner). Varje rörelsesegment har två affärsområdeschefer som är direkt ansvariga inför och har regelbunden kontakt med den högste verkställande beslutsfattaren avseende driften, de finansiella resultaten, prognoser och planer för segmentet. Ingen försäljning sker mellan segmenten och segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Finansiella kostnader och finansiella intäkter hanteras huvudsakligen på koncernnivå. Den verkställande direktören har sedan tidigare formerat en ledningsgrupp om 7 personer bestående av, jämte den verkställande direktören, ekonomichef, affärsutvecklingschef samt de fyra affärsområdescheferna. Ledningsgruppen använder främst rörelseresultaten för segmenten för att fatta beslut om fördelning av resurser och för resultatanalys. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

18 FINANSIELLA TILLGÅNGAR Finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört alla väsentliga risker och fördelar förknippade med äganderätten. s finansiella tillgångar består huvudsakligen av likvida medel och kundfordringar och klassificeras i enlighet med IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen baseras på koncernens syfte med innehavet av de finansiella instrumenten. Klassificeringen av de finansiella tillgångarna fastställs vid det första redovisningstillfället och detta omprövas därefter vid varje rapporttillfälle. Finansiella tillgångar värderas inledningsvis till verkligt värde med tillägg för transaktionskostnader. Undantag är finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka inledningsvis redovisas till verkligt värde frånsett transaktionskostnader. Verkligt värde för noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde för onoterade finansiella tillgångar fastställs genom diskontering av bedömda framtida kassaflöden enligt aktuella räntesatser. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om det huvudsakliga syftet är att sälja tillgången inom kort. Derivat klassificeras i denna kategori om de inte är definierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar. Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende denna kategori redovisas i resultaträkningen i den period då de uppstår och ingår i finansiella intäkter. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Lånefordringar och kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Kundfordringar redovisas till det belopp, varmed de förväntas inflyta, efter avdrag för individuell bedömning av osäkra fordringar. Befarade och konstaterade kundförluster redovisas som rörelsekostnader. Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat och som inte klassificerats i någon annan kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde och redovisas som anläggningstillgångar såvida inte avsikten är att avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen. Realiserade och orealiserade vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde för finansiella instrument som klassificerats som instrument som kan säljas redovisas i rapport över totalresultat och ackumuleras i eget kapital. När instrument som klassificerats som instrument som kan säljas avyttras eller då nedskrivningsbehov föreligger, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde till periodens resultat såsom intäkter från finansiella instrument. FINANSIELLA SKULDER Finansiella skulder består i huvudsak av leverantörsskulder och låneskulder. De finansiella skulder som ej omfattas av säkringsredovisning värderas och redovisas till upplupet anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden. Direkta kostnader vid upptagande av lån inkluderas i anskaffningsvärdet. Finansiella skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Upplåning Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden. Leverantörsskulder Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år, i annat fall som långfristiga skulder. Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på affärsdagen. De värderas till verkligt värde via resultaträkningen under förutsättning att de inte används som säkringsinstrument enligt reglerna för säkringsredovisning. För derivatinstrument som används som säkringsinstrument, se nedan under rubriken Derivatinstrument och säkringsredovisning. DERIVATINSTRUMENT OCH SÄKRINGSREDOVISNING s derivatinstrument i form av ränteswapavtal har anskaffats för att säkra räntemarknadsexponeringar som koncernen utsätts för, se vidare Not 20, Finansiella tillgångar och skulder. Kassaflödessäkringar Effektiv del av värdeförändringar för ränteswapavtal som uppfyller kraven för kassaflödessäkring redovisas löpande över eget kapital och ackumuleras i säkringsreserven i eget kapital. Den ineffektiva delen redovisas löpande över periodens resultat. Redovisat belopp i säkringsreserven återförs över periodens resultat i takt med att den säkrade posten påverkar resultatet. LEASING Leasing klassificeras i koncernredovisningen som antingen finansiell eller operationell leasing. Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överfört till leasingtagaren. > Finansiell leasing: när en leasad tillgång redovisas för första gången värderas den till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Därefter redovisas tillgången i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper för tillgången. > Operationell leasing: kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över ATTENDO ÅRSREDOVISNING

19 leasingperioden. Erhållna rabatter redovisas som en del av den totala leasingkostnaden linjärt över leasingperioden. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Goodwill Goodwill värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill från rörelseförvärv allokeras till den kassagenererande enhet inom koncernen som förväntas få ekonomisk nytta av förvärvet. Attendos kassagenererande enheter har definierats som Attendo Skandinavien och Attendo Finland. En prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill genomförs årligen eller oftare om det finns indikationer om nedskrivningsbehov. Nedskrivning sker om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och det verkliga värdet frånsett försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad i resultaträkningen och kan inte återföras. Mer information vad gäller nedskrivningsbehov för goodwill finns i Not 2, Viktiga bedömningar och antaganden, samt i Not 12, Immateriella tillgångar. Övriga immateriella tillgångar Dessa tillgångar består i huvudsak av kundkontrakt, men även av andra förvärvade immateriella tillgångar såsom licenser och varumärken. Övriga immateriella tillgångar som förvärvats redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar samt, i de fall tillgången har en bestämbar nyttjandeperiod, ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den beräknade nyttjandeperioden, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas årligen alternativt vid behov. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: Tillgång Antal år Kundkontrakt 6 Övriga immateriella tillgångar 3-5 Prövning av behovet av nedskrivning liksom redovisning av nedskrivning av övriga immateriella tillgångar sker på samma sätt som för goodwill. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar redovisas linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. För de fall delar av fastigheter, anläggningar och utrustning består av olika komponenter där varje del har sin kostnad och förväntad nyttjandeperiod som skiljer sig markant från artikeln som helhet, skrivs sådana komponenter av var för sig utifrån varje komponents förväntade nyttjandeperiod. De beräknade nyttjandeperioderna är: Tillgång Antal år Byggnader 40 Inventarier, verktyg och fordon 3-5 Datorer 3 Prövning av behovet av nedskrivning liksom redovisning av nedskrivningar sker på samma vis som för immateriella tillgångar, se ovan beskrivning under rubriken Goodwill. INKOMSTSKATTER Inkomstskatter omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. AVSÄTTNINGAR En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En avsättning redovisas när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet. Förlustkontrakt En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från ett vårdkontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna för att uppfylla åtagandena i kontraktet. Omstrukturering En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har en fastställd, utförlig omstruktureringsplan som antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. EVENTUALFÖRPLIKTELSER En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Pensioner Koncernföretagen har olika pensionsplaner vilka klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan där koncernens åtagande är begränsat till de fasta avgifter som inbetalats till en separat juridisk enhet (pensionsstiftelse). Företaget har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter ifall pensionsstiftelsens tillgångar skulle visa sig otillräckliga. Avgifter hänförliga till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de förfaller till betalning. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

20 En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella vinster och förluster samt för oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens. Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt totalresultat under den period då de uppstår. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen, om inte förändringarna i pensionsplanen är villkorade av att de anställda kvarstår i tjänst under en angiven period (intjänandeperioden). I sådana fall fördelas kostnaden avseende tjänstgöring under tidigare perioder linjärt över intjänandeperioden. s nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer i Norge beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder. För aktuariella vinster och förluster som uppkommer vid beräkningen av koncernen förpliktelser för olika planer tillämpas den så kallade korridorregeln. Korridorregeln innebär att den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i årets resultat över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster. Redovisningen av förmånsbestämda pensioner kommer dock att ändras från och med 2013 då korridorregeln inte längre är tillämpbar. För mer information, se vidare under rubriken Nya eller förändrade IFRSstandarder som ännu inte börjat tillämpas. Under 2010 inrättades en ny AFP-plan som är tillgänglig för samtliga medarbetare födda 1944 eller senare som erhåller AFP från Den nya AFP-planen rapporteras som en avgiftsbestämd plan (att jämföra med Alecta i Sverige). Löpande betalningar redovisas därmed som en kostnad i resultaträkningen. Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. har, i likhet med övriga svenska företag, inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande. I det fall företaget har lämnat ett erbjudande för att uppmuntra till frivillig avgång, beräknas avgångsvederlaget baserat på det antal anställda som beräknas acceptera erbjudandet. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter rapportperiodens slut diskonteras till nuvärde. REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR MODERBOLAGET, Attendo AB (publ), tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 ställer krav på att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS, där så är tillämpligt och utom i de fall som anges nedan. Ändrade redovisningsprinciper Baserat på Bokföringsnämndens förnyade ställningstagande om koncernbidrag har Attendo AB förändrat sin redovisning av koncernbidrag. Till dotterbolag lämnade koncernbidrag redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Intäktsredovisning I moderbolaget redovisas tjänsteuppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras. Koncernföretag Investeringar redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Investeringarna redovisas till anskaffningsvärde och utdelningar resultatförs. Nedskrivningstest genomförs årligen och nedskrivningar redovisas om värdenedgången antas vara bestående. Erhållna koncernbidrag från dotterföretag redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Lämnade koncernbidrag ger en ökning av andelar i dotterföretag. Aktieägartillskott redovisas i enlighet med UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Leasingavtal redovisar samtliga leasingavtal som en operationell lease. Finansiella instrument tillämpar IAS 39 - Finansiella instrument, förutom när det gäller finansiella garantier där moderbolaget har valt att tillämpa undantagsregeln i RFR 2. Finansiella garantier ingår i Ansvarsförbindelser. Pensioner Pensioner redovisas enligt RedR 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Enligt RFR 2 ska upplysningar lämnas avseende tillämpliga delar av IAS 19. Lånekostnader Alla lånekostnader relaterade till aktiverade tillgångar kostnadsförs när de uppstår. ATTENDO ÅRSREDOVISNING

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Noter till koncernens bokslut

Noter till koncernens bokslut Noter till koncernens bokslut Innehåll K1 Väsentliga redovisningsprinciper...38 K2 Viktiga redovisningsprinciper, uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål... 47 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Segmentsinformation...49

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument

Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument Preem Årsredovisning 2010 Finansiella dokument 46 Förvaltningsberättelse 50 Koncernens finansiella rapporter 55 Noter till koncernens finansiella rapporter 86 Moderföretagets finansiella rapporter 91 Noter

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens finansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar rörande upplysningar relaterade till nettoredovisning Redovisningsprinciper 2013 ALLMÄNT Koncernen omfattar moderbolaget Eniro AB (publ) med organisationsnummer 556588-0936 och dess dotterföretag, intresseföretag och joint ventures. Moderbolaget har sitt

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer