..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige' q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige' q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt"

Transkript

1 11. BaUN.,(AP. 2. Ut llldanröj dlil), fortfo; han. "Lucius Tarquinills. fri vill igt ledna frllklan, Vi mil1nas. Yi erkiinna det: du har lördrifvil kollllngllhuset. Fullända din förljenst: befria o.s.r\'( n ifrjn det kunglig~ namnet. mn., m.~d.mrtare skola, pj mina ord,' lekt" a1jt"nasl llllstalla q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt forö!t.a den. G5 ifrjn oss shom \ än. Berria...hällel irrh lon fruktan, som kanhända är ogrun 4Id. Man har den öht"rtygelsen alt koihiii;:amaklen lönt med Tarquiniska äuen skall skiljas hädan... _ le&törluing öh'er elt sa n)'tt och si ör\'erraskande tirajall hade rörs t betagit konsilin mlllet. Hl iindte_ Jiaen han biirjar tala, omgihes hall af de Yllpersta.tdborgare, som enlrä}let upllrrpa samma auhl1l3n. llindre verkade dock 1'11 honom de öfrige; men när Spurius tucrelius. gt"nom Ir och värdighet mera,ördoadsviird och dl'ssutom hans' svärfader, pli 5t KiIliS. sött, än med böner, än med rad sökte förmll hooolb au Iha sig öfvervjnllas ar sina medljorsaru enhälliga önskan: ull rruktaue konsuln, alt det samma lramdele.. dl\ han ätergau till sitt enskilda stånd, liven med förlust ar rörmöacnhet och lilll'ogande ar Illg01l )'lierligarc, 6k~'mr, kundtl honom \'ejtjdoras; Jau liedlade duröre kolisulaiel, nyttade all sin egen. dom till Lavinium och öfvergaf stautln. Ener etl lenll.beslut Wr...drog nu Drulus hos folket. atl alle..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige'... i 'o valförsamlillg ene,r CClllurier valde bao tili

2 tm! Tlms LlVlU8,.ämbetsbroder PlIblius VaJerius, med hvilkens bisund han hade störlat enväldet. KAP. 3. Ehuru kuappt nlgon tvinade au ett krig med Tarqllinierne förestod, inträffade del likväl se "nare än alla förmodat. Deremot- hände, hvad man icke befarade. alt genom list och Hirräderi YU rribeten nära ah ga rorlorad. Ibland den Romerska ungdomen voro nere, och desse icke ar ringa' hirkomsl, hvilka under kooungaregeringen med större frihet öherlemnat sig At utnäfningar, jemnjrige oc:h umgänge5\'änner med de unga Tarquinierna, vane au rora f'1t furslt!ligl lefnadssäu. Denna tygellöshet sak~ nade de UU, sedan allas råuigheter bufvit lika, och klagade derlöre sinsemellan. au andras frihet hade ftir dem blirvii ell slacveri.»en konung vore el! ffil'nniska. af hvilken ma'j. eher beijor, kunde utverka riilt eller ocksl orätt Henid. kulu.le han; han kull/le huglla; han kunde vredgas, han kunde ocksa llirlftta; han kände en skilluad mellall vän Oell ovän. Dagarnc deremot vore ett dön, ett obe vekligt ting, förm~njigare och gynnsammare för den svage, ön' för den mäktige; vid minsta l'örst!cls~: utan mildring. utan skousmål. Alt ler\'a blott pä SIn obrouslighct VOre under sä mailg... mcllskjiga s\'a~ Ileler ell "Adlig belägenhet.» SA redan af egen drift missnöjde. träffades de af konungahusets sändebud. h"ijka, ulan au nämna nagon Alerkomst. endast ut lordl'lde dess egendom, Sedan desse i senaten före-

3 II. BOI:H~. H.,l.r. 3,.I. ts:; "Iii silt ärende, upptog örver/iiggningen t!erool nera fjag.r~ man fruktade att egendomens vägrande kundl; llijfu en orsak,,dess Iltlemnalldc eu medel och un _stöd lill krig. I<:mellertid gjorde sändebuden Ilcraand. forsiik: oljenuigen återfordrade man egendomcn, t-mlip:eo förehafte man anslag lill konungamaklens '&eniällandc och, linder sken af rlet synbara ämne, lir beskickningen. gingo de omkring och uuorskade.. nnga ädlingarncs län~esäll J t dem, som ulan BliMhag afhörde deras tal, lemnade de bref rr~d t.rqlliuierllll och r~dgjorde om sället atl nattetid i hemlighet eulouaga konungafamiljen i staden. KAP..t. Bröderna Vilellius och Aqllillills vorfj de lom rörst (in80 rörtroende af saken. Vitelliernes 'YAler var gut med konsuln Drutus, och Ivå söner al deua äklensk.~p, Titus,och Tibetius, VOtO redan I ynglingaren. Arven desse blervo genom sina morhröder ddaktige i anslaget. Flere unga ädlinglir, hvilk minne tiden har ulpl3nat, upptogos Jessutom i samm.t1g.dllningen. I senaten hade emellertid deras tanke segrat, lom tillstyrkte egode1aroe!:l ullemlloude, och sändebudt!l1, som just derigenom IJngo en röre. V"ldniI18 att dröja i staden, emedan do af konsulerne tjelingot sig tid au. till de kun~hga sakernas forl~ likalfande, rurse sig med rorvagnar, använde hela dcn Udeo till öfverläggningar mro de sammansvurne och Ikmidde liem, genom ellträgd pht3ende, alt 2irva,*, brer till 'J'arquillier1l3; ly "i annat f.ii, hu.ru'

4 .,. TlTU! 111'IU8". skulle desse kunna Iro, att siindt'hul!l'ns berähelscr i mål af s~c!an vigt icke voro ogruntllule'!'ll nessa brer, som ghvos s~som plint för deras ttol'ärdi;!het, lippdaballe brottet Ty da!'cn rön, än sändebudpn skulle dresa till ''.1rquinirrne. da de just hade spisat till artonen hos YiI<'llierne och de sammjlnsvljrlle der. uti enrum, dsom vanligt, sinsemellan talade mycket om den nya plllnen, uppsn"'ppadu deras samtal ular en bland herjf'nin~f'n. hvilken red"," förut hade märkt alt ddant förehades, ffil'll afvaktade df't ögonblick, da brerven skulle öfverlcmnu h särltj... bllden, att, genom dera.s ertapilande, saken mute knn"a fullkom JigPIl ledas i bevi~. SJ 51l3tL han märkte alt de. bli!vit lemuade. anea! hall mllel hos konsulerne. Desse hel/llvo sig sjelrve hemi1r'n ror au ~ri,'1i sändelhideli och de sanjmansvllrne. och dämpade ulad biilin hela lillställningen; i synnerhet var man sorgrallig ah brehen icke mille frirkomma. Förrädarno stölos gt'nasl i bojor; m,n lvehde n~pot i anseende till sälldebude'n; men, elluru de synlt s h,[v3 (örsk "Ilat alt hehandlas d50ltl fiender, lät mad )ik.väl fojhätlen sälla. KAP. 5. Fr'gan om Tarqllinierne5 e~endom. hvars ullemn.nde man roml hade ar:zjorl. bier nu In~'o senalort'rne Ilndl Njlälltl. Öher' äldig~de a1 harm förhiödo de dess 31ersläJJande, förbjödo ärvtn de;s indraf:ninj; till fkallkammaren. Den If'mnade!l 1111 sli.öoing åt Olellighell'lI, pi det hon, efter au hafva

5 Il. lonn. UP.!:I. _ripit sig p3. konungahusets egodelllr. mätte ror alltid (ärlon hoppet om en (örsoning. Ett Jkernilt, IIlbörigt Tarquinierna. beläget emellan staden och 'llbern. helgades Il Mars, och utgjorde sedermera "rsfiiltel [let berättas au grödan derslädes just.. "Ir mogen till 9körd, och som det ansags torgrip lit emol religionen au använda fruuen ar delta fåll, ""indcs en slor hop Coli., som arskar säden tillika _d halmen och sänkte den i korgar uti Tibern,...Uken dl, shom vanligen midl i sommaren, hade."1 vauen. Knippor af denna säd rutnade dledes pi Rrund, qvarslannadc neb betäckles med gyllja. Af dessa och andra sedermera tillkomna ämnen, som Itrömmen hälldelscyis dilfört, skall Tiberholmen *) "terhand b1ifvit danad. Förmodligen har man sedan tillari fyllning och llnderhjelpt med arbete, 55 att pilllen blifvil la hög och UtI nog raslhel, för all blirl iihe'n tempel och portiker. Sedan kolltlngahu. sels ~odf!lar blih'it plundrade, dömdes och Irstraffades forritiarne: etl tillrålle isynnerhet derar märkligt, IU en fader er ämhetspligt Uades att afstraita egna hird. och III den, hvilken bordt afliignas (rln bloua ")'~~n ar.denna WrräUning, skulle of ödet vara 9jen beal.imd till ~.en verkställande. Rundne vid palar addo der de,idlaslc Yllglingar; men de örrige voro Ibom hilde..man Ildri.K dem känt; sa drogo konsllln~ ibaer allas OgoD pi Iug. Alla beklagade deras slraff,...

6 !Ja men ock s! icke mindre qct ~rott, hvl'lrigcliom ~e ~ctt.a straff sig Jdragit: si.u fiidernllsll'lou. just detta ~rct bcrri~dl, dess befriare sin e~w),(adcr, konsulatet, h\'araf JUDiska iiuen hade fqfstlingcn, rädc!t, folket, allt h\'ad gudar och meoniskof voro i no"! _ allt della h~dc dc föresau sig au r6rrjda dt en Tarqni. "ius, (ortjom 1111 despotisk konung" nu en ilskerull fl)'khngl Konsulernc inlogq sina säten och Iiktorernc sändes alt verkställa döjsstraffet, Ile brohslige kläd des nakne, slelo spön qcb halshöggos. Under hela denna lid "oro allas ögon ställde pi (aurell, pi haos anlele, pi han. min; mao sag h\'ad hall kände sasom faller, under del han slrall'ade shol.j) ämbetsml'lu. Ener de brollsligas t>eslraltning bclönaoes tngiharen. på tjet i Legge arseenden ett Ilsande exempel till förekollul1.ande af s3 grofva bro'\ m3ue giha5;jemle en summa penningar ur skattkammarelr, erhöll han frihet och borgareräil. Han säges harva varit den förste, SOm med bi!crielsl!!!tafven (Vindicia) blifvit försatt i frihet. Nrigre tro att sjejrvll namnet Vin (liela irrjn honom hiinl",des, emedan hall skall helat Yindicius. Seuermera har Ipq~ varit IJrukligt. alt tie,.solu p~ dctta sält blifvi't frigjfllc, (llls,etls sj~uskrirol!. till ~~omersk borgare{iiu. KAI". 6. Vit! tidningeu om förloppet af allt,leua l.1pllliind('i Tarqnlnius ick~ blott ar solär la deröher, alt en sa lysande ulsigt 1Jlifvit. till intd, ulan äfven af ilska och förbitlrinsj och dl han dg,'ägenstängd

7 Il. &010:1111. l"a\>. G. {Sr... s,eket,'beslöt han au rosla sig till eu tippen:!...1 krig. [ denna dsigt undrade han bönfall.nde "kring i ntruriens städer; i s) nnerhetllnrop<lde han ta.&naroe af Vt'ji och Tarquinii: ode maue icke 1iI au en ättling af dem, en blodsrorvandt, nyligen hlllrrskllro af ett sa ~äktigt rike, Ull Inrl(lsnyltig oc~ NldetäJld, mei.l sina ~gna söner, rör deras ögon (ör-..ges. Andra hade irran frijmmllnde orlf.'r blifvit bll.de lill Romerska lbronc'n; han deremot. redan konung, hade, just under det han med kri~ ul\'id sade ltomerska viijdel. genom en skändlig samman IJlddoillg af sina närmaste anhöriga blihit fordrifven. St)'ckl'is hade dessa ryckt At sig regeringsmakten, emedaq ingen ensam funnits henne värdig; hans egodelar hade de gifvil rolket till ror, att ingen IIJ4tto...t som ej deltagit i brottet. Siu fiidernl'sland och '.i.. lhroll ville han nu Atervinna och IiIrafTa otacklamma undersuer. Mlitte d~ bislli och understödja b.~om. oeh tillika lljelrvt gl au hämnu j!amla oförra1teor:.iaa. ss oua slagna härar. sin (örlust af kind.».del lilla j:gorde intryck pl Vejl'llterna, och holande. lnllmlade bvar nir sig, alt mbl! Uminstone umll'r en llomal,'e. U(ijrandc borde utplana!jin skyrnroch 3tl'r "sa hvad lil.n genom krig nidoni. VA Tarquinien_..rna verkade "a"'llal och 5kyldska~n; det vore... ed ära, tyckte de, alt der,s landsmän herrskadc,lom.. DJda slädtrnu harar roljde sall!des Tarqui_ ~ for au A!erlaga thronen och bekrig. Romarne. 8IUP Oendell inryckt pa Uomerska omradel, gingq

8 ts8 TITIlI L1vnrt. konsulerne honom"till möles. Valcrius anlörde fotfolket. uppstäldt i slagordninr; Drutus gick med rytteriet rorut, pi undersökning. PI samma sätt utgjordes fiendens förtroppar af rylleri. Aruns Tarqllinius, konungens son, anlörde det; k.onungen sjeu roljde mcll fotfolket. HA Aruns, som redan pi.rstand alliklorerue hade slutat alt dt't vore konsuln, nu pa niirmare Mil och säkrare ar an~iglet igenkände Brutu5, upplagor hans "rede...se der,., ropar han. Dden man, lom rörja~at oss frln vart fäderncsland I Han sjell är del; se huru stolt han framtigif, prydd med sinnebilderna af vb värdi!!hell Gudar, konun gars hämnare, sun mig bil.. -Nu ger han hästen sporrarne och störlar förbittrad emot konsuln. Drulus märkte au det var at sig som del sroades. Dl för \idcn anslgs del hedrande för anförarne au sjejrve rleltaga i &lrit!en: begärligt gir han derföre kampcn till m/iles. och llled sadant raseri drabba de tillsam~ man, ingendera betänkt pli sin egen säkerhet, blott h.n kunde sjn sin flende, att begge med ömsesidiga styng, tvärs genom sköldarne, genomborradt'. fast~ nade på hvarandras spjut. och sjiinko döende lied ar hästarne. Vid samma tid börjades ockd träffningen. mellan det ärriga ryllerit't. oeh ieke Ilngt derecler ankom äfven rotlolkt't. Wir striddes med omvexlande öfvervi;;l och nöstan tika lycka. 8l!gges högra flygel segrade. Lc~gt's vellstra bier' slagen. Vt'jenlerne, valle att at Romerska soldaten ihvervinnbs, ble[vo sking p rade oeb drifoe på flykten. l'ar<jllin;ensaren, en förut

9 II '. IAP.' '1. U9.nöU fiell~e, behöll icke alil'nast platsen, utan dref ock. pli sin sida Romaren IiIIbakI. l(ap. 7. Efter en sallan nlgnng ra striden he Iagos Terqllinills och Elruskerne er sli stor förskräc_ blle, eu de örverguvo dl'l missll'ckaue röreteget, Ich begge armeerna, den Vejiska och den Tarqui a, gin::;o om naucn derirrln, h"ardera till sitt hem. Man berättar ock n'got Ull~crbarl. som efter denila slaglniug tilldragit sig. Utur' dl'll Arsiska sko,.n skalt tjuder följande liattens lysln~d en stark röst Ilfit höra sig, m.n har trott den vara Silvani rgst ö orden voro: I)PI Etrmkernes sida hade en man liter. stupat i slagtningen: Romarne segradc i kriget.» Vilsl är lilminstone det, au Romame, sa!iom se Irande, F.lruskerne, sosojtj besl'gradl', Il'mnade valplallen. Ty sedan det blirvit dager, och ingen fiende ml"l' IJnttos, samlade konsuln Vaterills v1llellbyle'& ocb ltenoände i sl'gerug filt Horn. Åt!tio ämbetsbroder LelÖrjde han en likbegängelse. med.11 den prau,. tom dt!'n liden var möjlig. Mcn en vida större Ir. ror den aoidne var den allmiinna betlrörvelsen, I lynner1lel deraf utmärkt, att fruarna elt helt Ar I ~de honom, '''om eo rader, för det nil, hvarmev "a Iliimnal den ~Aldrörda oskuldl'''. Il"n örverler. 'fidde konsuln roll dereher - d rörändl'rli::t är ho :; lynne - irran den gunst han njutit, icke alle...1 arund, ulan ärven i misslanka för..!}n gror brotts_... Ett rykte sade, att han erterstrafvade envälde,

10 H. TI'J;UI PVlU!. dels emedan han icke läm \'älja sig en äm~ctsbroder l Bruti ställe. dels emedan. han öherst pa Velia upprörde en byggnad, hvilken pa en sli hög och fast plats ansag! kunna blifva ed oöh'crvinnerhg läs.tning. Sjrad af en sa orirljent beskyllning, som allmänt ut. spriddes och troddes, kallade konsuln folket lillsam Ulall och uppträdde med sänkta faster i rörsamlil) ged. För mängden var det smickrande nu se regeringsmaktens sinllebilder för sig nedsänkas, eu medguvande eu folkets majestiit och 'makt var högre än konsulns. Sedan ljud var äskadt. prisade konsuln»sin ämbetsbroders lycka, hvilkell, dler ah hah'a befriat siu fosterland, beklädd med de,s högsta,'är dig hel, fau slupa i en strid till slalens rorsvar, pa en tid da hans ära uppn!t1 sin höjd, men ännu icke g~tl ihver till arund. Uan dl'remot hade öherlefvat sin ära, rör att biousiälias rör ~eskyllllingilr och mi.ssguusl: rr~n raderoeslandels befriare hade han nedsjunkit till Aquilier o,ch ViieIIier. Skall tl3 aldrig», sade han, "'liägon dyg,d finllas nog hcpröfvad för eller, att icke a( miss.tro!lnde kunna. 53ras? Skulle jag kulloat befara, alt jag, den bi,ttrasle fiende till konul)gar, Iljelf simlie beskyllas att eflerslrihvll en krqu8? Skulle jas trott at~ jag, bobodue jag ocksl sjelfva borgen Of:h Capitolium, kunde hlifva ett före~ m~1 rör mini medhorgares fruktan? Min rykte hos eder beror da ar en sj obetydlig sak I Mill förtroende. hvilar del p! en s! svag grund, art man mera bör betrakta hvar jag är, än In;illwl jag är! NE'j Qujriterl

11 II. BOII"IIII. UP. 7, 8 ut Vslerii hus skall icke sfa i vägen för eder frihet: "elia skall icke vara eder ett ämne till frukl.an. Ned.,.tta skall jag detta hus., icke pa Wh,t endast, utan.'tedent till folen af kullen. att J m!~en bo ofvad ~. den misslänkta medborgaren. I)~ Velia ma de brsfla. At 1l\'i1ka Criheten säkrare, än Il Il. Vslerius, 'tid anroflros.» Straxt Detlrtirdes alh hysgnadsl'irbl till foten ar Velia, och huset upprördes der, som l1li Vic!cpotas tempel star, pa nedersta sluttningen. KAp. 8_ Lagar bldvo dererter foreslagne, bvilk;! leke allenast frikände konsuln fran misstallkan o; I "väldets efterslräfyande, utan hade en d alldeles motsatt verkan. att dc äcven gjorde honom lill fol. tets lilan. DeraC upp~om tillnamnet Publicoia (fo1k. 'Yin). Framrcir allt behaglige ror mängden 'voro den fq, lom lilliit vad ifran reg~ringen lill folkel, och dei), 'om stadgade, att eho som gjorde anslag till au km.kliga sig envälde, skulle hafvll förverkat lir och egendom. Sedan han ellsam utverkat dessa la. R~rs antagande, att ensam han derför matte uppbära erkiollan, 8atnlOankalladc hall dcrniist en val. forsamiiog, liii utnämnande af en ämhetsbroder. 8purius Lucretius valdes till konsul. OlClI redan vid bög lider och med krafter, otillräckliga alt bestrida konsulatets pligter, alled han e{ter CA dagar.,mar_... HOr.ltiu5 Puhill.u5 blef da lius~1l! IJans -S!äll~~ ( OS Disra gamla forrallare linner Jag Icke l.ucretil1)j ~bd _how konsul, Horalius 8Umret af dem orne. f ~ \\

12 "2 TITUS UVIUI. delbart efter' Brulus. Förmodligen har hans konsulat blihil förgät el, e,l.nedan det ar ingen förrättning va ril utmärkt. _ ÅlIOU var JUliilers tempel pi Capitolium icke invigdl. Konsulerne Valedus och nordius lottade derrorc OlD dt>llill1 rörräuning; Mo liiiföllliorali05, och V.'l'rills ~ick i rem emot Vejl'nll'rna. Med en mindre tillbörlig mrlr)'telse dgn Valerij vänner invigningen ar elt ss I)'sande tempel upi)dragas IL 00 ratius. Ue gjorde allt för alt hindra detta. och sedan alla andra försök fruktlöst anupit och konsuln redad fattat posteli (al lempelporten}. öfverraska de hollom, midl.under böll('o till gudarne, med det sorgliga budskap,»alt hans son blifvit död: han kunde icke ioviga templet, IJllder dd hans hus af eh död5fall vore oskärad!.» Antingen han 1111 icke trodde det, eller att I.an egde lon sidan styrka i själen. det berätlas ick.e med säkerhet och är ej heller lätt. all beslämmaö men denna tidlling ~törde honom icke "idare i sin förrättning, än han befalld!:! att liket skulle bl'grafus, och llled handen ännu på posten fulländar han!junejl och inviger templet, - Dessa voro de hälldeiser, hemma och i fiilt, som tilldraga sig Wrsta liret dter E. n. b. UG. CIl\'iildels afsllajralldc. Publius Valerius Jo'. Chr. r lör andra gängen och TBus LucretiuS nldes derp till kollsuler. KAI'. 9. Till Lars; Porsen a, konung i Clusiurn, hade 1I11 Tarquinierne tagit sin liljllykt. Ocr rorellade dc föreställningar och. böner, iin bedjande honom,

13 II. IlOKEII. J:AP, 9. H' Jklle UllUs au de _ afkomlingar ular Etrusker. af...ma blod och namn - uli brist och landsllykt.alle tillbringa Kina dagar. än också varnade, alt Icke lemna oslraffad i sin uppkomst den seden att förjaga konungar. Frihetl'o hade i sig sjclf nog be.'s, Om lcke konungarne lllell lika t'fterrryck for_ Inrede sin makt, 6001 folken strähade efter frihet,.ujle snart det högsta och del lägsta jemlllls. 111 "Dling öfverlröltllndc, illlct som hiijde sig ärver UI. örriga, skulle m"r finnas i staterna. Konunga.irdigheten, dl'li skönaste ljland gudomli:;a och ldenskjiga slinejser, skulle nalkas sitt slut.» Porsena, lori Indg det lh'drande för 'fuskcrne. all i Horn vore.. konllng, och fill ~kontlug af Etrnriska slammen, tyckte Jned en fif'lidlhg här t'mol 110m. Aldrig rornt "'de en ssdan rorskräckelse intagit senaten. SI "Uil var då ror tiden den Chlsinska slaten, sa stort Ponenl. rykte. Men det var icke blott fienden man fruklldf.. utan ockss ('gna medborgare: man borande IU BOKDl"raILa menillheten, öfvcrväldigad af skräck,.kull~, emouaga konnngarandjjcn i Bladen och köpa fred arven med uppoffr:u,de af sin frihet. Ilä nera dit 'sökte derlöre de JUrnäme att vid delta tillfälle _snl del ringaro folket. I synnerhet sörjde man tir törra~et al IIC.medel.,och till spannm~ls upllkö. JIIIMIe skickades nlgra till Volskerol's land 3lJdra MU CUOIa!. Saltförsäljllingen togs, i anseend~ liii det erd~ifna p~ist't, ilrllu enskilda personer, och stalen III dervld hela kostnaden, Menigheten befria-

14 des ocksa ifrån tullar och girder: l'jde rike, som kunde bira bördan, skulle sk.jut. tillsamman; de fattige betalte DOg utskylder, om dc uppfostrade sina bitn.» Denna mildhet ar senalen bibehöll ock I'erk ligen, under paröjjande oblida öden, ljuder belägring och hungersnöd, en ddan endrigt i samhället, att de lägste, icke mindre än de högste, afskydde konunganamnel, och alt aldrig sedermera nagon enskild )}erson genom oriittmätiga medel gjort sig sa älskad af folket, som hela senaten uu blec det genom en god styrelse. KAP. to. DA fienden nalkades, flyuade 1I\'8r och en CrAn landet in till sladen. SjalC"a sladen omgars med vak ler. Vissa delar t}'cktcs af murarlic, :liltlra ar Tibero vara lillräckligt skrtldade. PAJbq'Sgau hade dock. snarl öppnal fiellderna en väg, om icke en man hade viril: Horalius Cucles. l hallaln hade Romerska stadens lycka den dagen elt "äro. HändelseYis postcratl till bryggnns bevakning, slig han Janiculuffi plötsligl!n tilormlld~, fienderne i Cullt. IOJ}1' dcrirran ncdrus3, sinn kamrater i oordning lemna vapen och leder; då han fallar i delu, ~n cher annan, ställer sis i dt>ras väg, besvär dc""!. '"Id gudar och menniskor, och belyllar, att l.ldc rorg3r~~5 öfvcrgaho sin post och llydde de lemna e bt"n~gan. bakom sig fri till öfvcrg3ng, skulle.~lla~: pi PalatlUw ocb C.pitolium ura [lera fiender all I"'" Janiculuw. Han förmanade derwre, ban befallde deljl,

15 U. 101t!!. UP. io. "5 III liedbugg., nedbränna, med h... rje medel i der;,!...'s. förstöra brygg.u. 8.n sjeu 'ilie, s~ myc.. 'for en enda man,ore möjligt, mota Iien'duns.r.Il.» Nu ställer h~n sig friimst,id ingangen till ""SKln, och utmärkt ibland de örriga, som s6gos IllDd. rysllcll at striden, genom sina till handgemäng,*'de vapen, röninar han fienden redan genom.. uoderblra af sin djerrhet. Td män höll libäl ~eln hu! honom qvtr, Spurilu L.rtiUI och Titus '-inius, bt'gge utmiirkte genom börd och bedrif... Med de!se uthärdade han en stund den första r.rt stornlen och det häftigaste anfallet. Men nör.. blott en ringa del al brygga'n var örrig, och de llnn upprefvo hl'lllle ropade dl:lffi tillbaka, llå nöd... ban ärren dessl alt hegifva. sig' i säkerhet. 'JroIalst kastar han nl.l vij<la blickar rtll1dtq.mkring pi Blruslernes hufvudmän; än utmanar han enskilda UU bep. än binar hall dem.11.: >;ISI.har af des :. kulingar, utan känsla.. for egen frj~et. de.u angripa andras.» Aonu stado de en..... e och dgo hvar pa annan, om icke ""OUb'~I' ~ynne kampen. Blygseln salte! olldte e. -red i röreilie, och under högt anskri frlajjau, lidor pilar emot denna ena fiende a desq r.'thade i den framh~lina!köjeeh had. ieke.. liiiddre ihärdig, med rast fot for ~.ry8l!:ad. $Olle de nu med ett härtigt Inrall ria manne.., dl i 'Imma ögonblick braket UWl... 1L lo

16 u. TITU' unu ar uen tifna bryggan och 110marnes nppgifna glädje., skri örver \'crkeis fulländande jl]ölsligt förskräckte dem oell hämmade anloppet. IJA ropade Coeles: llf~der Tiberillusl dig anropar iag vördnadsrullt: emottag n~tljgt i <tin fiod dessi vapen och denna krigare!» Och härmed sprang han heväpnad. som han var. i 'J'ibern, och simmade. under skurar ar pilar, oskadd öher till de sina efter ett vagslyeke. som hos ehet \'crldeu skall vinna mera ryktbarhet iin Iroviirdil!hel. Slalen var lacks/lin emot en så stor rörljensl. Hans bildstod resles pa ComiHum, och ar åker skänktes honom sj myckel. som han på en dag kringlllöjde. nlalld dessa offeniliga 'rebel!'gelser utmärkte sig ärven den enskilda,'äh'irjan. Ty oakudt en tryckande briu beröfyade sig hvar och en nlgol af eglla lifsmedel, lör au i man al siu bu5jig~ förr.ld göra h honom eu sammanskolt. KAP. U. Porsena, hyars forsla forsök bade Dlissl)'ckats, ändrade nu ein plan, irra n stormning till hlockerande ar staden. Oao inlade deitore p.l Janieulum en besällning, lägrade sig sjelr p.l slälted och,'id siränderna ar Tibern, och samlade frln alla. orter till sig IartrS, dels till bevakning, alt icke nagon spanom.ll mille fåras lill Rom, dels lör att än här, än der, allt fiom ti1lfillen yppades, sätta silt ölyer Doden, for au plundra. Snart lijorde han oeks.l hela nomersia området si otryggt., all icke blqu all annan egendom, ulan älven all boskapen

17 II. BOIB~. kap. tt U1...,. röras Mn landet in i sladen. och ingen vjgade den ulom portarne. En ddan tygellöshet dde m.n Etruskerne, icke mindre /If slughet!fifva ir Irukt.n. Tv konsuln Valerius, som uppmärk...lbidade I'g;ohet all pi en glng olörsedl öcvcr_... ming. och spridda fiender, mindre. nogrä~_nlld.. beifra smlslker, sparade en ertertq'ckhg.re hamd...igligue tilllällen. SIledes, ror alt utlocka plun: ftil'lle, hecallde han de sin. alt påföljande dagen I Smöngd IIldrif-va boskapen genom Esquilinska, som VIr ifrln fienden den,nägsn,sle, öfver.u fienderne skulle ra veta det, emedan otrogne.r..r, under belägringen och hungersnöden, liii dem Ifftrgin!o. Ocksl blefvo de genom en öfverlöpare -.o... IInderrällade, och i hopp om hela bylet, tilie de nu I Ihgt större antal öcver floden, Publius Valeriu. b,ordnde dl! TiIU! Herm;n!U8 au med en liten tropp lägg. sig uti bakhljl, vid aodra. milstenen pi GabIMk. 'igen; SpurtU! tartins att med lätt osl/.p l.gi 81n stiilllling '-id Collinska porlen, till dess flendeb Ritt fcirbi, och derefter rycka fram Ciir.. tillslling. honom Atervägen till floden. O('Jl andre "'uln, Titll, Luc!'eliu!, Illryckte med nlsra mnnill... aold.ler ","nom N;eviska porten; sjelr Cörde Valee örvet Coellllb berget n~gra ut...ma kohorter, dene voro de Förste, som visade sig rör fienden. lii.n 80m fferminiu!l hörde larm, rl/~ade ban Dr sill bnkhlll och roll de emot Vjlltrius vända rim l fl!sgen. Till höger och till vensler.

18 u. TITUS UTUl', här HrAn Collinska, der irran Nreviska porlen, bld härskriet besvaradl. Omringade pi alla sidor, oförmögne till mohätn. och ffi('d Illa. vägar tillspärrade för flykt, bleho saledes fribl'tatne slagne, och Ehu sketnes villslräckta, ströf\:erier hade dermed en ände. KAP. Ig. Icke dess mindre fortfor blockaden, ~tröljd af sidesbrisl och en om~ltlig dyrhet. och Porsena h.. de hopp ah genom ihärdighet kunna eröfra sliden. d3 Cljui MUl::ius, en ung ädling. som IlnsJg for ovärdigt, au Romarna, ett folt., som i elt liustlod af sl.rveri under konnngar. aldrig i narot kri~ eller af olgon fiende varit inspärradt. nu, ett (tiu folk. hölls inne.lulet ar samma Etrusker, hvilkn härar del sa ofta hade slagit; dl MucilIS, säger jag, trodde au en sidan sk)'mf genom nigot slort och dristigt företag borde hämnas. I 'början var det hans föres~ls'alt på eget bel'ag intränga i fiendens läger; Sf'dermera be~ farade han. att, om han ulan kqnsulern3s lillst~lld och utan ila gans vetskap dilginge, pan miijliglvis ar de llomerska posterna kunder blirva allilajlell och' s~som öfverlöpare Jlerförd, - en heskyllning, som af sladens dilvarande s!iillning skulle vunnit styrka: han inställde sig derföre hos Senaten oeh utie:»fäd~,~1 jag "Ul ga öf,'er Tibero, och. om det iir mig mojligt,,in i fiemlernas läger, icke shom rörvar!!.!.~k.e ~U med ~~und~ingar' vedergälla plundrj~si~: S.tor~ ar del vare Jag, om gudarne 'bist" mig, ar sldi,a atl uuöra-. Senaten bifaller del, och bad ~år, roed

19 II. 101t1l. lut. n. U9 dolk förborgad under kläderna. n~ han rramtlllsnnit. ställde hin sig i' tälaste folkhopen, niira.id konu~gens säte. Som solden j~lsl dil derstädes iklielalles liu IroPllllme. och en slmfvllre. som salt fmbte konungen. i nåslan lika klädnad. var myckd lijwoelsatt, och soldateroe meslad~ls "ände sig till ~, drislade icke Mucius att fr~ga, hvilken af.. bfo~ge vore Porsena. för all icke genom en sidan "'-aallighel förr)da hvilken han sjelf "ore; han l ter... der(öre blind! ledas af slumpen. och mördar.bir... ren i stället för konungen.!"lär han derener 1tnp,r sig tillbaka, pli en tig. d!'!n han sjelf med.. blodiga dolken öppnn sig genom den bestör.la "pen., aker vjd anskriet ett tillopp; gripen släpas... ar konung!'!ns drabanter tillbaka.och slälies fram_ lir "0Dungens säte, men ärven da, nnder della ödets liot. mera fruklansyärd än fruktande.»jag är Ro 8ten" medborgare", sade han; nmitt namn är Cajns IlDeI... SlIom fiende vilje jag döda en l'lllnde. Ochjlg bit leke mindre mod au dö, nu jog hade att -död.. Kil Romare egna r att M(]e halldla och lida otom en "'an. OcksA är jag icke den end!;!, som...,..& emol dig' detta anslag: efter mig iir en läng "hd.am syfl... till samma ära. Bered dil; derföre,... du. fill~er de! blt~ di~, pi de~ f~ran, au i hvarje blick a(ventyra dill hf, och VId lof:ftngeo till ditt tlana en dolk och en fiende. Della är det krig 'Il, Roms u~gdoll'l.~ig förkunna. Ingen krigs_ Iapa.lIgtmng behoher du frukta, Dig Illena,

20 '5O Tlt135 LlVItlS.och hvarjl.' ging blott med en enda, sk.all det gälla. _ Konungl.'ll, pa en g ng upptänd af vrelie och ror. skriickt äher faran, holade med befallniugott bränna honom lefvande, om han icke genuluppgar beslämd! det rörsu, som ban i mörka ordasätt rorkunnade honom. ~Se här. sade,mnejus, "au du m! begripa, huru rinl!r kroppen är rör dem, som harva en stot ära till ögonmärke», och lade sft hö~rn haudeo i ärilen.:'if en ojl'ereld. Shom alldeles känslolös lät han hl.'linl.' brännas. I\"ästan utom sig at fänjning spnlllg konungen upp tran sitt säll.' och bjöd ynglingen bortföras (rin allaret. liga», ude han, "du bir mera sjt'u lidit, än jag af din behjertenhet Jag skulle )lrisll dilt hjeltemod, om det vore ett hjellemou rör miu rädernl.'sland. Nu ULer jag dig ga. fri fr~n den rällighet kriget mig girvet', orörd och ostraffad.» j)! sunde Muc:ius, liknom for att 'federgälla hads ädelmod:.f.medan fortjensten bos dig är i ak.tning. så skall du vinlla al mig genom din välgl!rnin::r. livad du icke genom hot kunllat vinna. Trehundrade de JPpersle bland Uomerska ungdomen äro vi, som s,~~ mansnjrit oss. alt på della ult angripa dig. l'tf~g Iräffade lotten forst; de örrige skola ed hvar på SID lid. alft 80m ordningen fogar, inställa sig. lill dess lyckan lem nar dig i vara hiinder.» KAP. 13. l\tuc:ius. som utar förlusten If sid högra hand häd.ndler lic:k. tillnamnet ScmJoI4 (,ep. slerhäud). salles saledes i frihet, ocb stru' de,p'

21 '5l pm lill Rom en beskiekning rran Porsen". 85 väl *t ihvf!nl)'rliga af denna törsta rara, fran hl'jlken "" bion li:enodl Wrs!lhlällarens misstag bl;hit ~kyded. SORl roreställnin~en ar en vlida, hvarmed han -u hotades lika orla, som de örrige sammansi'lirne ",o minga till antalel. hade pj hono,m gjort s5dant..ryck. att han Romarne rredsför ".g. Förgäfves framkutades bland vilkorf'li nllgot _ Tarquiniemas 1I1erstiillande till kollungamakten,.era derröre, att han sjetf icke kunnat,'ägra dem... äll alt Il"n hoppades att det ar Romarne skulle till.uas. Återställandet af Vejenlernes egor utvert'des, och, sasom en ovilkorlig nödvändighet. lila -der Romarna att ställa gissllln, sa (ramt do ville att niculllm af besältningen skulle utrymmas. Sedan 'red pi dessa vilkor var slulen, föru!! ~OrS(!lla sin.fi.r ifr'o Janiculunl och lemnade Homerska områdf'l. Senaten förärade Cajus Mucius för hus hjellemod ett stycke land pi andr. sidafi nm Tibern. som Hd.n blih'it kallad! den Mnciska. inlten. Ar denna.klni~g, 80m visades tapperheten, vickter ähl'1l hos frunllmltm!r elt bf'gär alt blih. oltenllil:;en hedrade. DI Elr\lskernes läger var uppslaget hell nära till Tibern. Slrand, ur det efl Dicka, ibland dem som "oro lemnade till gissl.n. vid namn Cloelia, som be_ Grog lin. yäklaff.,immade i spetsen för en skara nickor, under fif'ndernas pilar, öfver Ooden. och rde dem.11a oskadd. tillbak. till sina anhöri"a i ID. UpptiDd al vrede "id rörsia lidningen" om

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln)

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln) Tal till Finska Trouppen d[e]n 8. Octob[e]r 1809. Jag har samlat Arméen, at tillkännagifva, det en priliminaer freds Afhandling den 17:de September blifvit gjord emellan Svenska och Ryska magten. Denna

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Korsvägsandakt. Jesus ber Psaltaren. Martin Pender

Korsvägsandakt. Jesus ber Psaltaren. Martin Pender Korsvägsandakt Jesus ber Psaltaren Martin Pender »Jesus ber Psaltaren«2008 Martin Pender. I Jesus blir dömd av Pilatus Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde.

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Utdrag ur professor Matias Calonius tal med anledning av rektorsskiftet vid Åbo akademi (RA/Biographica Calonius)

Utdrag ur professor Matias Calonius tal med anledning av rektorsskiftet vid Åbo akademi (RA/Biographica Calonius) Utdrag ur professor Matias Calonius tal 21.6.1808 med anledning av rektorsskiftet vid Åbo Utdrag af det utaf Juris Professoren vid Kongl[iga] Academin i Åbo och Riddaren af Kongl[iga] Nordstjerne Orden

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud - C-O Rosenius 1818 - Det är så bedrövligt, att det icke kan med bittra tårar nog beklagas, att väckta själar, som söka att ingå genom den

Läs mer

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck:

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Eftertext Glömda Stigar Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Det åligger en Stålmod att se till så att Loward inte startar

Läs mer

Repetitioner. Version 1: Tavla I Den ursprungliga händelsen sker. Version 2: Tavla II Ea berättar vad han fått veta åt Anshar.

Repetitioner. Version 1: Tavla I Den ursprungliga händelsen sker. Version 2: Tavla II Ea berättar vad han fått veta åt Anshar. Repetitioner Version 1: Tavla I 129-162. Den ursprungliga händelsen sker Version 2: Tavla II 11-48. Ea berättar vad han fått veta åt Anshar. Version 3: Tavla III 15-52. Anshar berättar åt sin ämbetsman

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

4.14 Ur Tukydides histora

4.14 Ur Tukydides histora Uppgift 12 Läs 4.14 Ur Tukydides histora Perikles tal över de stupade atenarna År 431 f.kr trängde spartanerna in i Attika och dess invånare flyttade innanför Atens murar. Efter första krigsåret beslöt

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Andra eukaristiska bönen 633

Andra eukaristiska bönen 633 Andra eukaristiska bönen 633 att vi som får del av Kristi kropp och blod må församlas till ett av den helige Ande. Herre, kom ihåg din kyrka som är utbredd över hela jorden, och fullkomna henne i kärleken

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Jag har läst er bok. Ni står mig nära liksom

Jag har läst er bok. Ni står mig nära liksom Jag har läst er bok. Ni står mig nära liksom alla skrivande kvinnor. Ta inte illa upp över detta»alla«alla skriver ju inte: de enda skriver bland alla de andra. Alltså, Ni står mig nära liksom varje unik

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Kung Lindorm och kung Trana

Kung Lindorm och kung Trana q Kung Lindorm och kung Trana k Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ Kapitlen ANROP, JAG och INÅTRIKTNING ur boken LIVETS ORD av BÔ YIN RÂ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se A A BO YIN RA LIVETS ORD ÖVERSÄTTNING FRÅN TYSKA ORIGINALSPRÅKET

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

En legend om. Fågelprydnadernas. uppkomst. Peter Ommerbo. Utgifvet af fågelföreningen Fågelföreningen Svalan i Köpenhamn.

En legend om. Fågelprydnadernas. uppkomst. Peter Ommerbo. Utgifvet af fågelföreningen Fågelföreningen Svalan i Köpenhamn. En legend om Fågelprydnadernas uppkomst Peter Ommerbo Utgifvet af fågelföreningen Fågelföreningen Svalan i Köpenhamn. Människorna Öfver Ila den onde engång kom in i ett af sina inre gemak, satt hans mormor

Läs mer

Barnekow, Eva Agatha Stanislas. Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas. Malmö 1866

Barnekow, Eva Agatha Stanislas. Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas. Malmö 1866 Barnekow, Eva Agatha Stanislas Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1

Den magiska dörren. Kapitel 1 Den magiska dörren Kapitel 1 Hej jag heter Jakob och jag är 9 år och går på sunds val skolan. Jag hade också en dästa vän oliver.och vi ska gå till skolan för första gången med varandra.men jag var lite

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

Jena Press. Modern dramatik / nr. 03. Kassandra. Manuskript: Christina Ouzounidis. Musik: Axel Englund

Jena Press. Modern dramatik / nr. 03. Kassandra. Manuskript: Christina Ouzounidis. Musik: Axel Englund Jena Press Modern dramatik / nr. 03 Manuskript: Christina Ouzounidis. Musik: Axel Englund There are women who believe all men are rapists. I don t believe that because if I did believe that how as a woman

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs gård. Det dröjde inte länge innan Säfär började svära över Ali. Sedan fortsatte han till Ahmad-Alis gård med sina svärsöner och den besökande

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12)

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12) 2002-01-31 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Dödsstraff i Bibeln Det finns många kristna fundamentalister idag som inte skulle tveka en sekund att hävda att de islamiska lagarna är uråldriga och barbariska. Vad skulle

Läs mer