..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige' q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige' q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt"

Transkript

1 11. BaUN.,(AP. 2. Ut llldanröj dlil), fortfo; han. "Lucius Tarquinills. fri vill igt ledna frllklan, Vi mil1nas. Yi erkiinna det: du har lördrifvil kollllngllhuset. Fullända din förljenst: befria o.s.r\'( n ifrjn det kunglig~ namnet. mn., m.~d.mrtare skola, pj mina ord,' lekt" a1jt"nasl llllstalla q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt forö!t.a den. G5 ifrjn oss shom \ än. Berria...hällel irrh lon fruktan, som kanhända är ogrun 4Id. Man har den öht"rtygelsen alt koihiii;:amaklen lönt med Tarquiniska äuen skall skiljas hädan... _ le&törluing öh'er elt sa n)'tt och si ör\'erraskande tirajall hade rörs t betagit konsilin mlllet. Hl iindte_ Jiaen han biirjar tala, omgihes hall af de Yllpersta.tdborgare, som enlrä}let upllrrpa samma auhl1l3n. llindre verkade dock 1'11 honom de öfrige; men när Spurius tucrelius. gt"nom Ir och värdighet mera,ördoadsviird och dl'ssutom hans' svärfader, pli 5t KiIliS. sött, än med böner, än med rad sökte förmll hooolb au Iha sig öfvervjnllas ar sina medljorsaru enhälliga önskan: ull rruktaue konsuln, alt det samma lramdele.. dl\ han ätergau till sitt enskilda stånd, liven med förlust ar rörmöacnhet och lilll'ogande ar Illg01l )'lierligarc, 6k~'mr, kundtl honom \'ejtjdoras; Jau liedlade duröre kolisulaiel, nyttade all sin egen. dom till Lavinium och öfvergaf stautln. Ener etl lenll.beslut Wr...drog nu Drulus hos folket. atl alle..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige'... i 'o valförsamlillg ene,r CClllurier valde bao tili

2 tm! Tlms LlVlU8,.ämbetsbroder PlIblius VaJerius, med hvilkens bisund han hade störlat enväldet. KAP. 3. Ehuru kuappt nlgon tvinade au ett krig med Tarqllinierne förestod, inträffade del likväl se "nare än alla förmodat. Deremot- hände, hvad man icke befarade. alt genom list och Hirräderi YU rribeten nära ah ga rorlorad. Ibland den Romerska ungdomen voro nere, och desse icke ar ringa' hirkomsl, hvilka under kooungaregeringen med större frihet öherlemnat sig At utnäfningar, jemnjrige oc:h umgänge5\'änner med de unga Tarquinierna, vane au rora f'1t furslt!ligl lefnadssäu. Denna tygellöshet sak~ nade de UU, sedan allas råuigheter bufvit lika, och klagade derlöre sinsemellan. au andras frihet hade ftir dem blirvii ell slacveri.»en konung vore el! ffil'nniska. af hvilken ma'j. eher beijor, kunde utverka riilt eller ocksl orätt Henid. kulu.le han; han kull/le huglla; han kunde vredgas, han kunde ocksa llirlftta; han kände en skilluad mellall vän Oell ovän. Dagarnc deremot vore ett dön, ett obe vekligt ting, förm~njigare och gynnsammare för den svage, ön' för den mäktige; vid minsta l'örst!cls~: utan mildring. utan skousmål. Alt ler\'a blott pä SIn obrouslighct VOre under sä mailg... mcllskjiga s\'a~ Ileler ell "Adlig belägenhet.» SA redan af egen drift missnöjde. träffades de af konungahusets sändebud. h"ijka, ulan au nämna nagon Alerkomst. endast ut lordl'lde dess egendom, Sedan desse i senaten före-

3 II. BOI:H~. H.,l.r. 3,.I. ts:; "Iii silt ärende, upptog örver/iiggningen t!erool nera fjag.r~ man fruktade att egendomens vägrande kundl; llijfu en orsak,,dess Iltlemnalldc eu medel och un _stöd lill krig. I<:mellertid gjorde sändebuden Ilcraand. forsiik: oljenuigen återfordrade man egendomcn, t-mlip:eo förehafte man anslag lill konungamaklens '&eniällandc och, linder sken af rlet synbara ämne, lir beskickningen. gingo de omkring och uuorskade.. nnga ädlingarncs län~esäll J t dem, som ulan BliMhag afhörde deras tal, lemnade de bref rr~d t.rqlliuierllll och r~dgjorde om sället atl nattetid i hemlighet eulouaga konungafamiljen i staden. KAP..t. Bröderna Vilellius och Aqllillills vorfj de lom rörst (in80 rörtroende af saken. Vitelliernes 'YAler var gut med konsuln Drutus, och Ivå söner al deua äklensk.~p, Titus,och Tibetius, VOtO redan I ynglingaren. Arven desse blervo genom sina morhröder ddaktige i anslaget. Flere unga ädlinglir, hvilk minne tiden har ulpl3nat, upptogos Jessutom i samm.t1g.dllningen. I senaten hade emellertid deras tanke segrat, lom tillstyrkte egode1aroe!:l ullemlloude, och sändebudt!l1, som just derigenom IJngo en röre. V"ldniI18 att dröja i staden, emedan do af konsulerne tjelingot sig tid au. till de kun~hga sakernas forl~ likalfande, rurse sig med rorvagnar, använde hela dcn Udeo till öfverläggningar mro de sammansvurne och Ikmidde liem, genom ellträgd pht3ende, alt 2irva,*, brer till 'J'arquillier1l3; ly "i annat f.ii, hu.ru'

4 .,. TlTU! 111'IU8". skulle desse kunna Iro, att siindt'hul!l'ns berähelscr i mål af s~c!an vigt icke voro ogruntllule'!'ll nessa brer, som ghvos s~som plint för deras ttol'ärdi;!het, lippdaballe brottet Ty da!'cn rön, än sändebudpn skulle dresa till ''.1rquinirrne. da de just hade spisat till artonen hos YiI<'llierne och de sammjlnsvljrlle der. uti enrum, dsom vanligt, sinsemellan talade mycket om den nya plllnen, uppsn"'ppadu deras samtal ular en bland herjf'nin~f'n. hvilken red"," förut hade märkt alt ddant förehades, ffil'll afvaktade df't ögonblick, da brerven skulle öfverlcmnu h särltj... bllden, att, genom dera.s ertapilande, saken mute knn"a fullkom JigPIl ledas i bevi~. SJ 51l3tL han märkte alt de. bli!vit lemuade. anea! hall mllel hos konsulerne. Desse hel/llvo sig sjelrve hemi1r'n ror au ~ri,'1i sändelhideli och de sanjmansvllrne. och dämpade ulad biilin hela lillställningen; i synnerhet var man sorgrallig ah brehen icke mille frirkomma. Förrädarno stölos gt'nasl i bojor; m,n lvehde n~pot i anseende till sälldebude'n; men, elluru de synlt s h,[v3 (örsk "Ilat alt hehandlas d50ltl fiender, lät mad )ik.väl fojhätlen sälla. KAP. 5. Fr'gan om Tarqllinierne5 e~endom. hvars ullemn.nde man roml hade ar:zjorl. bier nu In~'o senalort'rne Ilndl Njlälltl. Öher' äldig~de a1 harm förhiödo de dess 31ersläJJande, förbjödo ärvtn de;s indraf:ninj; till fkallkammaren. Den If'mnade!l 1111 sli.öoing åt Olellighell'lI, pi det hon, efter au hafva

5 Il. lonn. UP.!:I. _ripit sig p3. konungahusets egodelllr. mätte ror alltid (ärlon hoppet om en (örsoning. Ett Jkernilt, IIlbörigt Tarquinierna. beläget emellan staden och 'llbern. helgades Il Mars, och utgjorde sedermera "rsfiiltel [let berättas au grödan derslädes just.. "Ir mogen till 9körd, och som det ansags torgrip lit emol religionen au använda fruuen ar delta fåll, ""indcs en slor hop Coli., som arskar säden tillika _d halmen och sänkte den i korgar uti Tibern,...Uken dl, shom vanligen midl i sommaren, hade."1 vauen. Knippor af denna säd rutnade dledes pi Rrund, qvarslannadc neb betäckles med gyllja. Af dessa och andra sedermera tillkomna ämnen, som Itrömmen hälldelscyis dilfört, skall Tiberholmen *) "terhand b1ifvit danad. Förmodligen har man sedan tillari fyllning och llnderhjelpt med arbete, 55 att pilllen blifvil la hög och UtI nog raslhel, för all blirl iihe'n tempel och portiker. Sedan kolltlngahu. sels ~odf!lar blih'it plundrade, dömdes och Irstraffades forritiarne: etl tillrålle isynnerhet derar märkligt, IU en fader er ämhetspligt Uades att afstraita egna hird. och III den, hvilken bordt afliignas (rln bloua ")'~~n ar.denna WrräUning, skulle of ödet vara 9jen beal.imd till ~.en verkställande. Rundne vid palar addo der de,idlaslc Yllglingar; men de örrige voro Ibom hilde..man Ildri.K dem känt; sa drogo konsllln~ ibaer allas OgoD pi Iug. Alla beklagade deras slraff,...

6 !Ja men ock s! icke mindre qct ~rott, hvl'lrigcliom ~e ~ctt.a straff sig Jdragit: si.u fiidernllsll'lou. just detta ~rct bcrri~dl, dess befriare sin e~w),(adcr, konsulatet, h\'araf JUDiska iiuen hade fqfstlingcn, rädc!t, folket, allt h\'ad gudar och meoniskof voro i no"! _ allt della h~dc dc föresau sig au r6rrjda dt en Tarqni. "ius, (ortjom 1111 despotisk konung" nu en ilskerull fl)'khngl Konsulernc inlogq sina säten och Iiktorernc sändes alt verkställa döjsstraffet, Ile brohslige kläd des nakne, slelo spön qcb halshöggos. Under hela denna lid "oro allas ögon ställde pi (aurell, pi haos anlele, pi han. min; mao sag h\'ad hall kände sasom faller, under del han slrall'ade shol.j) ämbetsml'lu. Ener de brollsligas t>eslraltning bclönaoes tngiharen. på tjet i Legge arseenden ett Ilsande exempel till förekollul1.ande af s3 grofva bro'\ m3ue giha5;jemle en summa penningar ur skattkammarelr, erhöll han frihet och borgareräil. Han säges harva varit den förste, SOm med bi!crielsl!!!tafven (Vindicia) blifvit försatt i frihet. Nrigre tro att sjejrvll namnet Vin (liela irrjn honom hiinl",des, emedan hall skall helat Yindicius. Seuermera har Ipq~ varit IJrukligt. alt tie,.solu p~ dctta sält blifvi't frigjfllc, (llls,etls sj~uskrirol!. till ~~omersk borgare{iiu. KAI". 6. Vit! tidningeu om förloppet af allt,leua l.1pllliind('i Tarqnlnius ick~ blott ar solär la deröher, alt en sa lysande ulsigt 1Jlifvit. till intd, ulan äfven af ilska och förbitlrinsj och dl han dg,'ägenstängd

7 Il. &010:1111. l"a\>. G. {Sr... s,eket,'beslöt han au rosla sig till eu tippen:!...1 krig. [ denna dsigt undrade han bönfall.nde "kring i ntruriens städer; i s) nnerhetllnrop<lde han ta.&naroe af Vt'ji och Tarquinii: ode maue icke 1iI au en ättling af dem, en blodsrorvandt, nyligen hlllrrskllro af ett sa ~äktigt rike, Ull Inrl(lsnyltig oc~ NldetäJld, mei.l sina ~gna söner, rör deras ögon (ör-..ges. Andra hade irran frijmmllnde orlf.'r blifvit bll.de lill Romerska lbronc'n; han deremot. redan konung, hade, just under det han med kri~ ul\'id sade ltomerska viijdel. genom en skändlig samman IJlddoillg af sina närmaste anhöriga blihit fordrifven. St)'ckl'is hade dessa ryckt At sig regeringsmakten, emedaq ingen ensam funnits henne värdig; hans egodelar hade de gifvil rolket till ror, att ingen IIJ4tto...t som ej deltagit i brottet. Siu fiidernl'sland och '.i.. lhroll ville han nu Atervinna och IiIrafTa otacklamma undersuer. Mlitte d~ bislli och understödja b.~om. oeh tillika lljelrvt gl au hämnu j!amla oförra1teor:.iaa. ss oua slagna härar. sin (örlust af kind.».del lilla j:gorde intryck pl Vejl'llterna, och holande. lnllmlade bvar nir sig, alt mbl! Uminstone umll'r en llomal,'e. U(ijrandc borde utplana!jin skyrnroch 3tl'r "sa hvad lil.n genom krig nidoni. VA Tarquinien_..rna verkade "a"'llal och 5kyldska~n; det vore... ed ära, tyckte de, alt der,s landsmän herrskadc,lom.. DJda slädtrnu harar roljde sall!des Tarqui_ ~ for au A!erlaga thronen och bekrig. Romarne. 8IUP Oendell inryckt pa Uomerska omradel, gingq

8 ts8 TITIlI L1vnrt. konsulerne honom"till möles. Valcrius anlörde fotfolket. uppstäldt i slagordninr; Drutus gick med rytteriet rorut, pi undersökning. PI samma sätt utgjordes fiendens förtroppar af rylleri. Aruns Tarqllinius, konungens son, anlörde det; k.onungen sjeu roljde mcll fotfolket. HA Aruns, som redan pi.rstand alliklorerue hade slutat alt dt't vore konsuln, nu pa niirmare Mil och säkrare ar an~iglet igenkände Brutu5, upplagor hans "rede...se der,., ropar han. Dden man, lom rörja~at oss frln vart fäderncsland I Han sjell är del; se huru stolt han framtigif, prydd med sinnebilderna af vb värdi!!hell Gudar, konun gars hämnare, sun mig bil.. -Nu ger han hästen sporrarne och störlar förbittrad emot konsuln. Drulus märkte au det var at sig som del sroades. Dl för \idcn anslgs del hedrande för anförarne au sjejrve rleltaga i &lrit!en: begärligt gir han derföre kampcn till m/iles. och llled sadant raseri drabba de tillsam~ man, ingendera betänkt pli sin egen säkerhet, blott h.n kunde sjn sin flende, att begge med ömsesidiga styng, tvärs genom sköldarne, genomborradt'. fast~ nade på hvarandras spjut. och sjiinko döende lied ar hästarne. Vid samma tid börjades ockd träffningen. mellan det ärriga ryllerit't. oeh ieke Ilngt derecler ankom äfven rotlolkt't. Wir striddes med omvexlande öfvervi;;l och nöstan tika lycka. 8l!gges högra flygel segrade. Lc~gt's vellstra bier' slagen. Vt'jenlerne, valle att at Romerska soldaten ihvervinnbs, ble[vo sking p rade oeb drifoe på flykten. l'ar<jllin;ensaren, en förut

9 II '. IAP.' '1. U9.nöU fiell~e, behöll icke alil'nast platsen, utan dref ock. pli sin sida Romaren IiIIbakI. l(ap. 7. Efter en sallan nlgnng ra striden he Iagos Terqllinills och Elruskerne er sli stor förskräc_ blle, eu de örverguvo dl'l missll'ckaue röreteget, Ich begge armeerna, den Vejiska och den Tarqui a, gin::;o om naucn derirrln, h"ardera till sitt hem. Man berättar ock n'got Ull~crbarl. som efter denila slaglniug tilldragit sig. Utur' dl'll Arsiska sko,.n skalt tjuder följande liattens lysln~d en stark röst Ilfit höra sig, m.n har trott den vara Silvani rgst ö orden voro: I)PI Etrmkernes sida hade en man liter. stupat i slagtningen: Romarne segradc i kriget.» Vilsl är lilminstone det, au Romame, sa!iom se Irande, F.lruskerne, sosojtj besl'gradl', Il'mnade valplallen. Ty sedan det blirvit dager, och ingen fiende ml"l' IJnttos, samlade konsuln Vaterills v1llellbyle'& ocb ltenoände i sl'gerug filt Horn. Åt!tio ämbetsbroder LelÖrjde han en likbegängelse. med.11 den prau,. tom dt!'n liden var möjlig. Mcn en vida större Ir. ror den aoidne var den allmiinna betlrörvelsen, I lynner1lel deraf utmärkt, att fruarna elt helt Ar I ~de honom, '''om eo rader, för det nil, hvarmev "a Iliimnal den ~Aldrörda oskuldl'''. Il"n örverler. 'fidde konsuln roll dereher - d rörändl'rli::t är ho :; lynne - irran den gunst han njutit, icke alle...1 arund, ulan ärven i misslanka för..!}n gror brotts_... Ett rykte sade, att han erterstrafvade envälde,

10 H. TI'J;UI PVlU!. dels emedan han icke läm \'älja sig en äm~ctsbroder l Bruti ställe. dels emedan. han öherst pa Velia upprörde en byggnad, hvilken pa en sli hög och fast plats ansag! kunna blifva ed oöh'crvinnerhg läs.tning. Sjrad af en sa orirljent beskyllning, som allmänt ut. spriddes och troddes, kallade konsuln folket lillsam Ulall och uppträdde med sänkta faster i rörsamlil) ged. För mängden var det smickrande nu se regeringsmaktens sinllebilder för sig nedsänkas, eu medguvande eu folkets majestiit och 'makt var högre än konsulns. Sedan ljud var äskadt. prisade konsuln»sin ämbetsbroders lycka, hvilkell, dler ah hah'a befriat siu fosterland, beklädd med de,s högsta,'är dig hel, fau slupa i en strid till slalens rorsvar, pa en tid da hans ära uppn!t1 sin höjd, men ännu icke g~tl ihver till arund. Uan dl'remot hade öherlefvat sin ära, rör att biousiälias rör ~eskyllllingilr och mi.ssguusl: rr~n raderoeslandels befriare hade han nedsjunkit till Aquilier o,ch ViieIIier. Skall tl3 aldrig», sade han, "'liägon dyg,d finllas nog hcpröfvad för eller, att icke a( miss.tro!lnde kunna. 53ras? Skulle jag kulloat befara, alt jag, den bi,ttrasle fiende till konul)gar, Iljelf simlie beskyllas att eflerslrihvll en krqu8? Skulle jas trott at~ jag, bobodue jag ocksl sjelfva borgen Of:h Capitolium, kunde hlifva ett före~ m~1 rör mini medhorgares fruktan? Min rykte hos eder beror da ar en sj obetydlig sak I Mill förtroende. hvilar del p! en s! svag grund, art man mera bör betrakta hvar jag är, än In;illwl jag är! NE'j Qujriterl

11 II. BOII"IIII. UP. 7, 8 ut Vslerii hus skall icke sfa i vägen för eder frihet: "elia skall icke vara eder ett ämne till frukl.an. Ned.,.tta skall jag detta hus., icke pa Wh,t endast, utan.'tedent till folen af kullen. att J m!~en bo ofvad ~. den misslänkta medborgaren. I)~ Velia ma de brsfla. At 1l\'i1ka Criheten säkrare, än Il Il. Vslerius, 'tid anroflros.» Straxt Detlrtirdes alh hysgnadsl'irbl till foten ar Velia, och huset upprördes der, som l1li Vic!cpotas tempel star, pa nedersta sluttningen. KAp. 8_ Lagar bldvo dererter foreslagne, bvilk;! leke allenast frikände konsuln fran misstallkan o; I "väldets efterslräfyande, utan hade en d alldeles motsatt verkan. att dc äcven gjorde honom lill fol. tets lilan. DeraC upp~om tillnamnet Publicoia (fo1k. 'Yin). Framrcir allt behaglige ror mängden 'voro den fq, lom lilliit vad ifran reg~ringen lill folkel, och dei), 'om stadgade, att eho som gjorde anslag till au km.kliga sig envälde, skulle hafvll förverkat lir och egendom. Sedan han ellsam utverkat dessa la. R~rs antagande, att ensam han derför matte uppbära erkiollan, 8atnlOankalladc hall dcrniist en val. forsamiiog, liii utnämnande af en ämhetsbroder. 8purius Lucretius valdes till konsul. OlClI redan vid bög lider och med krafter, otillräckliga alt bestrida konsulatets pligter, alled han e{ter CA dagar.,mar_... HOr.ltiu5 Puhill.u5 blef da lius~1l! IJans -S!äll~~ ( OS Disra gamla forrallare linner Jag Icke l.ucretil1)j ~bd _how konsul, Horalius 8Umret af dem orne. f ~ \\

12 "2 TITUS UVIUI. delbart efter' Brulus. Förmodligen har hans konsulat blihil förgät el, e,l.nedan det ar ingen förrättning va ril utmärkt. _ ÅlIOU var JUliilers tempel pi Capitolium icke invigdl. Konsulerne Valedus och nordius lottade derrorc OlD dt>llill1 rörräuning; Mo liiiföllliorali05, och V.'l'rills ~ick i rem emot Vejl'nll'rna. Med en mindre tillbörlig mrlr)'telse dgn Valerij vänner invigningen ar elt ss I)'sande tempel upi)dragas IL 00 ratius. Ue gjorde allt för alt hindra detta. och sedan alla andra försök fruktlöst anupit och konsuln redad fattat posteli (al lempelporten}. öfverraska de hollom, midl.under böll('o till gudarne, med det sorgliga budskap,»alt hans son blifvit död: han kunde icke ioviga templet, IJllder dd hans hus af eh död5fall vore oskärad!.» Antingen han 1111 icke trodde det, eller att I.an egde lon sidan styrka i själen. det berätlas ick.e med säkerhet och är ej heller lätt. all beslämmaö men denna tidlling ~törde honom icke "idare i sin förrättning, än han befalld!:! att liket skulle bl'grafus, och llled handen ännu på posten fulländar han!junejl och inviger templet, - Dessa voro de hälldeiser, hemma och i fiilt, som tilldraga sig Wrsta liret dter E. n. b. UG. CIl\'iildels afsllajralldc. Publius Valerius Jo'. Chr. r lör andra gängen och TBus LucretiuS nldes derp till kollsuler. KAI'. 9. Till Lars; Porsen a, konung i Clusiurn, hade 1I11 Tarquinierne tagit sin liljllykt. Ocr rorellade dc föreställningar och. böner, iin bedjande honom,

13 II. IlOKEII. J:AP, 9. H' Jklle UllUs au de _ afkomlingar ular Etrusker. af...ma blod och namn - uli brist och landsllykt.alle tillbringa Kina dagar. än också varnade, alt Icke lemna oslraffad i sin uppkomst den seden att förjaga konungar. Frihetl'o hade i sig sjclf nog be.'s, Om lcke konungarne lllell lika t'fterrryck for_ Inrede sin makt, 6001 folken strähade efter frihet,.ujle snart det högsta och del lägsta jemlllls. 111 "Dling öfverlröltllndc, illlct som hiijde sig ärver UI. örriga, skulle m"r finnas i staterna. Konunga.irdigheten, dl'li skönaste ljland gudomli:;a och ldenskjiga slinejser, skulle nalkas sitt slut.» Porsena, lori Indg det lh'drande för 'fuskcrne. all i Horn vore.. konllng, och fill ~kontlug af Etrnriska slammen, tyckte Jned en fif'lidlhg här t'mol 110m. Aldrig rornt "'de en ssdan rorskräckelse intagit senaten. SI "Uil var då ror tiden den Chlsinska slaten, sa stort Ponenl. rykte. Men det var icke blott fienden man fruklldf.. utan ockss ('gna medborgare: man borande IU BOKDl"raILa menillheten, öfvcrväldigad af skräck,.kull~, emouaga konnngarandjjcn i Bladen och köpa fred arven med uppoffr:u,de af sin frihet. Ilä nera dit 'sökte derlöre de JUrnäme att vid delta tillfälle _snl del ringaro folket. I synnerhet sörjde man tir törra~et al IIC.medel.,och till spannm~ls upllkö. JIIIMIe skickades nlgra till Volskerol's land 3lJdra MU CUOIa!. Saltförsäljllingen togs, i anseend~ liii det erd~ifna p~ist't, ilrllu enskilda personer, och stalen III dervld hela kostnaden, Menigheten befria-

14 des ocksa ifrån tullar och girder: l'jde rike, som kunde bira bördan, skulle sk.jut. tillsamman; de fattige betalte DOg utskylder, om dc uppfostrade sina bitn.» Denna mildhet ar senalen bibehöll ock I'erk ligen, under paröjjande oblida öden, ljuder belägring och hungersnöd, en ddan endrigt i samhället, att de lägste, icke mindre än de högste, afskydde konunganamnel, och alt aldrig sedermera nagon enskild )}erson genom oriittmätiga medel gjort sig sa älskad af folket, som hela senaten uu blec det genom en god styrelse. KAP. to. DA fienden nalkades, flyuade 1I\'8r och en CrAn landet in till sladen. SjalC"a sladen omgars med vak ler. Vissa delar t}'cktcs af murarlic, :liltlra ar Tibero vara lillräckligt skrtldade. PAJbq'Sgau hade dock. snarl öppnal fiellderna en väg, om icke en man hade viril: Horalius Cucles. l hallaln hade Romerska stadens lycka den dagen elt "äro. HändelseYis postcratl till bryggnns bevakning, slig han Janiculuffi plötsligl!n tilormlld~, fienderne i Cullt. IOJ}1' dcrirran ncdrus3, sinn kamrater i oordning lemna vapen och leder; då han fallar i delu, ~n cher annan, ställer sis i dt>ras väg, besvär dc""!. '"Id gudar och menniskor, och belyllar, att l.ldc rorg3r~~5 öfvcrgaho sin post och llydde de lemna e bt"n~gan. bakom sig fri till öfvcrg3ng, skulle.~lla~: pi PalatlUw ocb C.pitolium ura [lera fiender all I"'" Janiculuw. Han förmanade derwre, ban befallde deljl,

15 U. 101t!!. UP. io. "5 III liedbugg., nedbränna, med h... rje medel i der;,!...'s. förstöra brygg.u. 8.n sjeu 'ilie, s~ myc.. 'for en enda man,ore möjligt, mota Iien'duns.r.Il.» Nu ställer h~n sig friimst,id ingangen till ""SKln, och utmärkt ibland de örriga, som s6gos IllDd. rysllcll at striden, genom sina till handgemäng,*'de vapen, röninar han fienden redan genom.. uoderblra af sin djerrhet. Td män höll libäl ~eln hu! honom qvtr, Spurilu L.rtiUI och Titus '-inius, bt'gge utmiirkte genom börd och bedrif... Med de!se uthärdade han en stund den första r.rt stornlen och det häftigaste anfallet. Men nör.. blott en ringa del al brygga'n var örrig, och de llnn upprefvo hl'lllle ropade dl:lffi tillbaka, llå nöd... ban ärren dessl alt hegifva. sig' i säkerhet. 'JroIalst kastar han nl.l vij<la blickar rtll1dtq.mkring pi Blruslernes hufvudmän; än utmanar han enskilda UU bep. än binar hall dem.11.: >;ISI.har af des :. kulingar, utan känsla.. for egen frj~et. de.u angripa andras.» Aonu stado de en..... e och dgo hvar pa annan, om icke ""OUb'~I' ~ynne kampen. Blygseln salte! olldte e. -red i röreilie, och under högt anskri frlajjau, lidor pilar emot denna ena fiende a desq r.'thade i den framh~lina!köjeeh had. ieke.. liiiddre ihärdig, med rast fot for ~.ry8l!:ad. $Olle de nu med ett härtigt Inrall ria manne.., dl i 'Imma ögonblick braket UWl... 1L lo

16 u. TITU' unu ar uen tifna bryggan och 110marnes nppgifna glädje., skri örver \'crkeis fulländande jl]ölsligt förskräckte dem oell hämmade anloppet. IJA ropade Coeles: llf~der Tiberillusl dig anropar iag vördnadsrullt: emottag n~tljgt i <tin fiod dessi vapen och denna krigare!» Och härmed sprang han heväpnad. som han var. i 'J'ibern, och simmade. under skurar ar pilar, oskadd öher till de sina efter ett vagslyeke. som hos ehet \'crldeu skall vinna mera ryktbarhet iin Iroviirdil!hel. Slalen var lacks/lin emot en så stor rörljensl. Hans bildstod resles pa ComiHum, och ar åker skänktes honom sj myckel. som han på en dag kringlllöjde. nlalld dessa offeniliga 'rebel!'gelser utmärkte sig ärven den enskilda,'äh'irjan. Ty oakudt en tryckande briu beröfyade sig hvar och en nlgol af eglla lifsmedel, lör au i man al siu bu5jig~ förr.ld göra h honom eu sammanskolt. KAP. U. Porsena, hyars forsla forsök bade Dlissl)'ckats, ändrade nu ein plan, irra n stormning till hlockerande ar staden. Oao inlade deitore p.l Janieulum en besällning, lägrade sig sjelr p.l slälted och,'id siränderna ar Tibern, och samlade frln alla. orter till sig IartrS, dels till bevakning, alt icke nagon spanom.ll mille fåras lill Rom, dels lör att än här, än der, allt fiom ti1lfillen yppades, sätta silt ölyer Doden, for au plundra. Snart lijorde han oeks.l hela nomersia området si otryggt., all icke blqu all annan egendom, ulan älven all boskapen

17 II. BOIB~. kap. tt U1...,. röras Mn landet in i sladen. och ingen vjgade den ulom portarne. En ddan tygellöshet dde m.n Etruskerne, icke mindre /If slughet!fifva ir Irukt.n. Tv konsuln Valerius, som uppmärk...lbidade I'g;ohet all pi en glng olörsedl öcvcr_... ming. och spridda fiender, mindre. nogrä~_nlld.. beifra smlslker, sparade en ertertq'ckhg.re hamd...igligue tilllällen. SIledes, ror alt utlocka plun: ftil'lle, hecallde han de sin. alt påföljande dagen I Smöngd IIldrif-va boskapen genom Esquilinska, som VIr ifrln fienden den,nägsn,sle, öfver.u fienderne skulle ra veta det, emedan otrogne.r..r, under belägringen och hungersnöden, liii dem Ifftrgin!o. Ocksl blefvo de genom en öfverlöpare -.o... IInderrällade, och i hopp om hela bylet, tilie de nu I Ihgt större antal öcver floden, Publius Valeriu. b,ordnde dl! TiIU! Herm;n!U8 au med en liten tropp lägg. sig uti bakhljl, vid aodra. milstenen pi GabIMk. 'igen; SpurtU! tartins att med lätt osl/.p l.gi 81n stiilllling '-id Collinska porlen, till dess flendeb Ritt fcirbi, och derefter rycka fram Ciir.. tillslling. honom Atervägen till floden. O('Jl andre "'uln, Titll, Luc!'eliu!, Illryckte med nlsra mnnill... aold.ler ","nom N;eviska porten; sjelr Cörde Valee örvet Coellllb berget n~gra ut...ma kohorter, dene voro de Förste, som visade sig rör fienden. lii.n 80m fferminiu!l hörde larm, rl/~ade ban Dr sill bnkhlll och roll de emot Vjlltrius vända rim l fl!sgen. Till höger och till vensler.

18 u. TITUS UTUl', här HrAn Collinska, der irran Nreviska porlen, bld härskriet besvaradl. Omringade pi alla sidor, oförmögne till mohätn. och ffi('d Illa. vägar tillspärrade för flykt, bleho saledes fribl'tatne slagne, och Ehu sketnes villslräckta, ströf\:erier hade dermed en ände. KAP. Ig. Icke dess mindre fortfor blockaden, ~tröljd af sidesbrisl och en om~ltlig dyrhet. och Porsena h.. de hopp ah genom ihärdighet kunna eröfra sliden. d3 Cljui MUl::ius, en ung ädling. som IlnsJg for ovärdigt, au Romarna, ett folt., som i elt liustlod af sl.rveri under konnngar. aldrig i narot kri~ eller af olgon fiende varit inspärradt. nu, ett (tiu folk. hölls inne.lulet ar samma Etrusker, hvilkn härar del sa ofta hade slagit; dl MucilIS, säger jag, trodde au en sidan sk)'mf genom nigot slort och dristigt företag borde hämnas. I 'början var det hans föres~ls'alt på eget bel'ag intränga i fiendens läger; Sf'dermera be~ farade han. att, om han ulan kqnsulern3s lillst~lld och utan ila gans vetskap dilginge, pan miijliglvis ar de llomerska posterna kunder blirva allilajlell och' s~som öfverlöpare Jlerförd, - en heskyllning, som af sladens dilvarande s!iillning skulle vunnit styrka: han inställde sig derföre hos Senaten oeh utie:»fäd~,~1 jag "Ul ga öf,'er Tibero, och. om det iir mig mojligt,,in i fiemlernas läger, icke shom rörvar!!.!.~k.e ~U med ~~und~ingar' vedergälla plundrj~si~: S.tor~ ar del vare Jag, om gudarne 'bist" mig, ar sldi,a atl uuöra-. Senaten bifaller del, och bad ~år, roed

19 II. 101t1l. lut. n. U9 dolk förborgad under kläderna. n~ han rramtlllsnnit. ställde hin sig i' tälaste folkhopen, niira.id konu~gens säte. Som solden j~lsl dil derstädes iklielalles liu IroPllllme. och en slmfvllre. som salt fmbte konungen. i nåslan lika klädnad. var myckd lijwoelsatt, och soldateroe meslad~ls "ände sig till ~, drislade icke Mucius att fr~ga, hvilken af.. bfo~ge vore Porsena. för all icke genom en sidan "'-aallighel förr)da hvilken han sjelf "ore; han l ter... der(öre blind! ledas af slumpen. och mördar.bir... ren i stället för konungen.!"lär han derener 1tnp,r sig tillbaka, pli en tig. d!'!n han sjelf med.. blodiga dolken öppnn sig genom den bestör.la "pen., aker vjd anskriet ett tillopp; gripen släpas... ar konung!'!ns drabanter tillbaka.och slälies fram_ lir "0Dungens säte, men ärven da, nnder della ödets liot. mera fruklansyärd än fruktande.»jag är Ro 8ten" medborgare", sade han; nmitt namn är Cajns IlDeI... SlIom fiende vilje jag döda en l'lllnde. Ochjlg bit leke mindre mod au dö, nu jog hade att -död.. Kil Romare egna r att M(]e halldla och lida otom en "'an. OcksA är jag icke den end!;!, som...,..& emol dig' detta anslag: efter mig iir en läng "hd.am syfl... till samma ära. Bered dil; derföre,... du. fill~er de! blt~ di~, pi de~ f~ran, au i hvarje blick a(ventyra dill hf, och VId lof:ftngeo till ditt tlana en dolk och en fiende. Della är det krig 'Il, Roms u~gdoll'l.~ig förkunna. Ingen krigs_ Iapa.lIgtmng behoher du frukta, Dig Illena,

20 '5O Tlt135 LlVItlS.och hvarjl.' ging blott med en enda, sk.all det gälla. _ Konungl.'ll, pa en g ng upptänd af vrelie och ror. skriickt äher faran, holade med befallniugott bränna honom lefvande, om han icke genuluppgar beslämd! det rörsu, som ban i mörka ordasätt rorkunnade honom. ~Se här. sade,mnejus, "au du m! begripa, huru rinl!r kroppen är rör dem, som harva en stot ära till ögonmärke», och lade sft hö~rn haudeo i ärilen.:'if en ojl'ereld. Shom alldeles känslolös lät han hl.'linl.' brännas. I\"ästan utom sig at fänjning spnlllg konungen upp tran sitt säll.' och bjöd ynglingen bortföras (rin allaret. liga», ude han, "du bir mera sjt'u lidit, än jag af din behjertenhet Jag skulle )lrisll dilt hjeltemod, om det vore ett hjellemou rör miu rädernl.'sland. Nu ULer jag dig ga. fri fr~n den rällighet kriget mig girvet', orörd och ostraffad.» j)! sunde Muc:ius, liknom for att 'federgälla hads ädelmod:.f.medan fortjensten bos dig är i ak.tning. så skall du vinlla al mig genom din välgl!rnin::r. livad du icke genom hot kunllat vinna. Trehundrade de JPpersle bland Uomerska ungdomen äro vi, som s,~~ mansnjrit oss. alt på della ult angripa dig. l'tf~g Iräffade lotten forst; de örrige skola ed hvar på SID lid. alft 80m ordningen fogar, inställa sig. lill dess lyckan lem nar dig i vara hiinder.» KAP. 13. l\tuc:ius. som utar förlusten If sid högra hand häd.ndler lic:k. tillnamnet ScmJoI4 (,ep. slerhäud). salles saledes i frihet, ocb stru' de,p'

21 '5l pm lill Rom en beskiekning rran Porsen". 85 väl *t ihvf!nl)'rliga af denna törsta rara, fran hl'jlken "" bion li:enodl Wrs!lhlällarens misstag bl;hit ~kyded. SORl roreställnin~en ar en vlida, hvarmed han -u hotades lika orla, som de örrige sammansi'lirne ",o minga till antalel. hade pj hono,m gjort s5dant..ryck. att han Romarne rredsför ".g. Förgäfves framkutades bland vilkorf'li nllgot _ Tarquiniemas 1I1erstiillande till kollungamakten,.era derröre, att han sjetf icke kunnat,'ägra dem... äll alt Il"n hoppades att det ar Romarne skulle till.uas. Återställandet af Vejenlernes egor utvert'des, och, sasom en ovilkorlig nödvändighet. lila -der Romarna att ställa gissllln, sa (ramt do ville att niculllm af besältningen skulle utrymmas. Sedan 'red pi dessa vilkor var slulen, föru!! ~OrS(!lla sin.fi.r ifr'o Janiculunl och lemnade Homerska områdf'l. Senaten förärade Cajus Mucius för hus hjellemod ett stycke land pi andr. sidafi nm Tibern. som Hd.n blih'it kallad! den Mnciska. inlten. Ar denna.klni~g, 80m visades tapperheten, vickter ähl'1l hos frunllmltm!r elt bf'gär alt blih. oltenllil:;en hedrade. DI Elr\lskernes läger var uppslaget hell nära till Tibern. Slrand, ur det efl Dicka, ibland dem som "oro lemnade till gissl.n. vid namn Cloelia, som be_ Grog lin. yäklaff.,immade i spetsen för en skara nickor, under fif'ndernas pilar, öfver Ooden. och rde dem.11a oskadd. tillbak. till sina anhöri"a i ID. UpptiDd al vrede "id rörsia lidningen" om

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Nötklasen och den gröna riddaren

Nötklasen och den gröna riddaren q Nötklasen och den gröna riddaren r Sagan är satt med typsnittet Miramar kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap 1 1 Detta är det budskap som profeten mottog i sina syner. Profetens klagan 2 Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? 3 Varför låter

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen)

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen) Idensallmi den 12 october 1808 Min Söta Marie Charlotte! Din, Gossens och ehr alles välmåga utgör min vesenterliga, och enda sällhet; att gossen lärt sig gå bevisar att han är frisk. Gud välsigne honom!

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

A Fight For an End of a War

A Fight For an End of a War A Fight For an End of a War Av Pontus General Pontus Kenobi Larsson En tungt beväpnad CIS kryssare på babordssida! Ljöd ett av larmen ombord på den lika tungt beväpnade Republikanska Attack kryssaren..

Läs mer

Pojken, som åt kapp med jätten

Pojken, som åt kapp med jätten q Pojken, som åt kapp med jätten p Sagan är satt med typsnittet Valdemar, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typografe rats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden.

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden. HISTORISKA MINIATYRER av August Strindberg (Bonniers, Sthlm: 1917) Sokrates Sparta hade besegrat Athen, och Athen låg i ruiner. Folkväldet var slut och man hade fått trettio tyranner. Sokrates och Euripides

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke 1400-1700 var, politiskt sett, en tid då 1. det feodalt organiserade Europa blev nationalstaternas

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

SOFIA BERGTING peter bergting

SOFIA BERGTING peter bergting SOFIA BERGTING peter bergting Personer och varelser Lin Lin är ett skogsrå och fjorton år. Ju mer hon vistas i naturen, desto starkare blir hennes förmågor. I henne strömmar en Urkraft och denna skrämmer

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer