..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige' q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige' q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt"

Transkript

1 11. BaUN.,(AP. 2. Ut llldanröj dlil), fortfo; han. "Lucius Tarquinills. fri vill igt ledna frllklan, Vi mil1nas. Yi erkiinna det: du har lördrifvil kollllngllhuset. Fullända din förljenst: befria o.s.r\'( n ifrjn det kunglig~ namnet. mn., m.~d.mrtare skola, pj mina ord,' lekt" a1jt"nasl llllstalla q din egendom, utan ock, om oagot brisler. frikc.ligt forö!t.a den. G5 ifrjn oss shom \ än. Berria...hällel irrh lon fruktan, som kanhända är ogrun 4Id. Man har den öht"rtygelsen alt koihiii;:amaklen lönt med Tarquiniska äuen skall skiljas hädan... _ le&törluing öh'er elt sa n)'tt och si ör\'erraskande tirajall hade rörs t betagit konsilin mlllet. Hl iindte_ Jiaen han biirjar tala, omgihes hall af de Yllpersta.tdborgare, som enlrä}let upllrrpa samma auhl1l3n. llindre verkade dock 1'11 honom de öfrige; men när Spurius tucrelius. gt"nom Ir och värdighet mera,ördoadsviird och dl'ssutom hans' svärfader, pli 5t KiIliS. sött, än med böner, än med rad sökte förmll hooolb au Iha sig öfvervjnllas ar sina medljorsaru enhälliga önskan: ull rruktaue konsuln, alt det samma lramdele.. dl\ han ätergau till sitt enskilda stånd, liven med förlust ar rörmöacnhet och lilll'ogande ar Illg01l )'lierligarc, 6k~'mr, kundtl honom \'ejtjdoras; Jau liedlade duröre kolisulaiel, nyttade all sin egen. dom till Lavinium och öfvergaf stautln. Ener etl lenll.beslut Wr...drog nu Drulus hos folket. atl alle..ar T.rqujnisita älh.-n måtte rörklaras l/lrlljsnyktige'... i 'o valförsamlillg ene,r CClllurier valde bao tili

2 tm! Tlms LlVlU8,.ämbetsbroder PlIblius VaJerius, med hvilkens bisund han hade störlat enväldet. KAP. 3. Ehuru kuappt nlgon tvinade au ett krig med Tarqllinierne förestod, inträffade del likväl se "nare än alla förmodat. Deremot- hände, hvad man icke befarade. alt genom list och Hirräderi YU rribeten nära ah ga rorlorad. Ibland den Romerska ungdomen voro nere, och desse icke ar ringa' hirkomsl, hvilka under kooungaregeringen med större frihet öherlemnat sig At utnäfningar, jemnjrige oc:h umgänge5\'änner med de unga Tarquinierna, vane au rora f'1t furslt!ligl lefnadssäu. Denna tygellöshet sak~ nade de UU, sedan allas råuigheter bufvit lika, och klagade derlöre sinsemellan. au andras frihet hade ftir dem blirvii ell slacveri.»en konung vore el! ffil'nniska. af hvilken ma'j. eher beijor, kunde utverka riilt eller ocksl orätt Henid. kulu.le han; han kull/le huglla; han kunde vredgas, han kunde ocksa llirlftta; han kände en skilluad mellall vän Oell ovän. Dagarnc deremot vore ett dön, ett obe vekligt ting, förm~njigare och gynnsammare för den svage, ön' för den mäktige; vid minsta l'örst!cls~: utan mildring. utan skousmål. Alt ler\'a blott pä SIn obrouslighct VOre under sä mailg... mcllskjiga s\'a~ Ileler ell "Adlig belägenhet.» SA redan af egen drift missnöjde. träffades de af konungahusets sändebud. h"ijka, ulan au nämna nagon Alerkomst. endast ut lordl'lde dess egendom, Sedan desse i senaten före-

3 II. BOI:H~. H.,l.r. 3,.I. ts:; "Iii silt ärende, upptog örver/iiggningen t!erool nera fjag.r~ man fruktade att egendomens vägrande kundl; llijfu en orsak,,dess Iltlemnalldc eu medel och un _stöd lill krig. I<:mellertid gjorde sändebuden Ilcraand. forsiik: oljenuigen återfordrade man egendomcn, t-mlip:eo förehafte man anslag lill konungamaklens '&eniällandc och, linder sken af rlet synbara ämne, lir beskickningen. gingo de omkring och uuorskade.. nnga ädlingarncs län~esäll J t dem, som ulan BliMhag afhörde deras tal, lemnade de bref rr~d t.rqlliuierllll och r~dgjorde om sället atl nattetid i hemlighet eulouaga konungafamiljen i staden. KAP..t. Bröderna Vilellius och Aqllillills vorfj de lom rörst (in80 rörtroende af saken. Vitelliernes 'YAler var gut med konsuln Drutus, och Ivå söner al deua äklensk.~p, Titus,och Tibetius, VOtO redan I ynglingaren. Arven desse blervo genom sina morhröder ddaktige i anslaget. Flere unga ädlinglir, hvilk minne tiden har ulpl3nat, upptogos Jessutom i samm.t1g.dllningen. I senaten hade emellertid deras tanke segrat, lom tillstyrkte egode1aroe!:l ullemlloude, och sändebudt!l1, som just derigenom IJngo en röre. V"ldniI18 att dröja i staden, emedan do af konsulerne tjelingot sig tid au. till de kun~hga sakernas forl~ likalfande, rurse sig med rorvagnar, använde hela dcn Udeo till öfverläggningar mro de sammansvurne och Ikmidde liem, genom ellträgd pht3ende, alt 2irva,*, brer till 'J'arquillier1l3; ly "i annat f.ii, hu.ru'

4 .,. TlTU! 111'IU8". skulle desse kunna Iro, att siindt'hul!l'ns berähelscr i mål af s~c!an vigt icke voro ogruntllule'!'ll nessa brer, som ghvos s~som plint för deras ttol'ärdi;!het, lippdaballe brottet Ty da!'cn rön, än sändebudpn skulle dresa till ''.1rquinirrne. da de just hade spisat till artonen hos YiI<'llierne och de sammjlnsvljrlle der. uti enrum, dsom vanligt, sinsemellan talade mycket om den nya plllnen, uppsn"'ppadu deras samtal ular en bland herjf'nin~f'n. hvilken red"," förut hade märkt alt ddant förehades, ffil'll afvaktade df't ögonblick, da brerven skulle öfverlcmnu h särltj... bllden, att, genom dera.s ertapilande, saken mute knn"a fullkom JigPIl ledas i bevi~. SJ 51l3tL han märkte alt de. bli!vit lemuade. anea! hall mllel hos konsulerne. Desse hel/llvo sig sjelrve hemi1r'n ror au ~ri,'1i sändelhideli och de sanjmansvllrne. och dämpade ulad biilin hela lillställningen; i synnerhet var man sorgrallig ah brehen icke mille frirkomma. Förrädarno stölos gt'nasl i bojor; m,n lvehde n~pot i anseende till sälldebude'n; men, elluru de synlt s h,[v3 (örsk "Ilat alt hehandlas d50ltl fiender, lät mad )ik.väl fojhätlen sälla. KAP. 5. Fr'gan om Tarqllinierne5 e~endom. hvars ullemn.nde man roml hade ar:zjorl. bier nu In~'o senalort'rne Ilndl Njlälltl. Öher' äldig~de a1 harm förhiödo de dess 31ersläJJande, förbjödo ärvtn de;s indraf:ninj; till fkallkammaren. Den If'mnade!l 1111 sli.öoing åt Olellighell'lI, pi det hon, efter au hafva

5 Il. lonn. UP.!:I. _ripit sig p3. konungahusets egodelllr. mätte ror alltid (ärlon hoppet om en (örsoning. Ett Jkernilt, IIlbörigt Tarquinierna. beläget emellan staden och 'llbern. helgades Il Mars, och utgjorde sedermera "rsfiiltel [let berättas au grödan derslädes just.. "Ir mogen till 9körd, och som det ansags torgrip lit emol religionen au använda fruuen ar delta fåll, ""indcs en slor hop Coli., som arskar säden tillika _d halmen och sänkte den i korgar uti Tibern,...Uken dl, shom vanligen midl i sommaren, hade."1 vauen. Knippor af denna säd rutnade dledes pi Rrund, qvarslannadc neb betäckles med gyllja. Af dessa och andra sedermera tillkomna ämnen, som Itrömmen hälldelscyis dilfört, skall Tiberholmen *) "terhand b1ifvit danad. Förmodligen har man sedan tillari fyllning och llnderhjelpt med arbete, 55 att pilllen blifvil la hög och UtI nog raslhel, för all blirl iihe'n tempel och portiker. Sedan kolltlngahu. sels ~odf!lar blih'it plundrade, dömdes och Irstraffades forritiarne: etl tillrålle isynnerhet derar märkligt, IU en fader er ämhetspligt Uades att afstraita egna hird. och III den, hvilken bordt afliignas (rln bloua ")'~~n ar.denna WrräUning, skulle of ödet vara 9jen beal.imd till ~.en verkställande. Rundne vid palar addo der de,idlaslc Yllglingar; men de örrige voro Ibom hilde..man Ildri.K dem känt; sa drogo konsllln~ ibaer allas OgoD pi Iug. Alla beklagade deras slraff,...

6 !Ja men ock s! icke mindre qct ~rott, hvl'lrigcliom ~e ~ctt.a straff sig Jdragit: si.u fiidernllsll'lou. just detta ~rct bcrri~dl, dess befriare sin e~w),(adcr, konsulatet, h\'araf JUDiska iiuen hade fqfstlingcn, rädc!t, folket, allt h\'ad gudar och meoniskof voro i no"! _ allt della h~dc dc föresau sig au r6rrjda dt en Tarqni. "ius, (ortjom 1111 despotisk konung" nu en ilskerull fl)'khngl Konsulernc inlogq sina säten och Iiktorernc sändes alt verkställa döjsstraffet, Ile brohslige kläd des nakne, slelo spön qcb halshöggos. Under hela denna lid "oro allas ögon ställde pi (aurell, pi haos anlele, pi han. min; mao sag h\'ad hall kände sasom faller, under del han slrall'ade shol.j) ämbetsml'lu. Ener de brollsligas t>eslraltning bclönaoes tngiharen. på tjet i Legge arseenden ett Ilsande exempel till förekollul1.ande af s3 grofva bro'\ m3ue giha5;jemle en summa penningar ur skattkammarelr, erhöll han frihet och borgareräil. Han säges harva varit den förste, SOm med bi!crielsl!!!tafven (Vindicia) blifvit försatt i frihet. Nrigre tro att sjejrvll namnet Vin (liela irrjn honom hiinl",des, emedan hall skall helat Yindicius. Seuermera har Ipq~ varit IJrukligt. alt tie,.solu p~ dctta sält blifvi't frigjfllc, (llls,etls sj~uskrirol!. till ~~omersk borgare{iiu. KAI". 6. Vit! tidningeu om förloppet af allt,leua l.1pllliind('i Tarqnlnius ick~ blott ar solär la deröher, alt en sa lysande ulsigt 1Jlifvit. till intd, ulan äfven af ilska och förbitlrinsj och dl han dg,'ägenstängd

7 Il. &010:1111. l"a\>. G. {Sr... s,eket,'beslöt han au rosla sig till eu tippen:!...1 krig. [ denna dsigt undrade han bönfall.nde "kring i ntruriens städer; i s) nnerhetllnrop<lde han ta.&naroe af Vt'ji och Tarquinii: ode maue icke 1iI au en ättling af dem, en blodsrorvandt, nyligen hlllrrskllro af ett sa ~äktigt rike, Ull Inrl(lsnyltig oc~ NldetäJld, mei.l sina ~gna söner, rör deras ögon (ör-..ges. Andra hade irran frijmmllnde orlf.'r blifvit bll.de lill Romerska lbronc'n; han deremot. redan konung, hade, just under det han med kri~ ul\'id sade ltomerska viijdel. genom en skändlig samman IJlddoillg af sina närmaste anhöriga blihit fordrifven. St)'ckl'is hade dessa ryckt At sig regeringsmakten, emedaq ingen ensam funnits henne värdig; hans egodelar hade de gifvil rolket till ror, att ingen IIJ4tto...t som ej deltagit i brottet. Siu fiidernl'sland och '.i.. lhroll ville han nu Atervinna och IiIrafTa otacklamma undersuer. Mlitte d~ bislli och understödja b.~om. oeh tillika lljelrvt gl au hämnu j!amla oförra1teor:.iaa. ss oua slagna härar. sin (örlust af kind.».del lilla j:gorde intryck pl Vejl'llterna, och holande. lnllmlade bvar nir sig, alt mbl! Uminstone umll'r en llomal,'e. U(ijrandc borde utplana!jin skyrnroch 3tl'r "sa hvad lil.n genom krig nidoni. VA Tarquinien_..rna verkade "a"'llal och 5kyldska~n; det vore... ed ära, tyckte de, alt der,s landsmän herrskadc,lom.. DJda slädtrnu harar roljde sall!des Tarqui_ ~ for au A!erlaga thronen och bekrig. Romarne. 8IUP Oendell inryckt pa Uomerska omradel, gingq

8 ts8 TITIlI L1vnrt. konsulerne honom"till möles. Valcrius anlörde fotfolket. uppstäldt i slagordninr; Drutus gick med rytteriet rorut, pi undersökning. PI samma sätt utgjordes fiendens förtroppar af rylleri. Aruns Tarqllinius, konungens son, anlörde det; k.onungen sjeu roljde mcll fotfolket. HA Aruns, som redan pi.rstand alliklorerue hade slutat alt dt't vore konsuln, nu pa niirmare Mil och säkrare ar an~iglet igenkände Brutu5, upplagor hans "rede...se der,., ropar han. Dden man, lom rörja~at oss frln vart fäderncsland I Han sjell är del; se huru stolt han framtigif, prydd med sinnebilderna af vb värdi!!hell Gudar, konun gars hämnare, sun mig bil.. -Nu ger han hästen sporrarne och störlar förbittrad emot konsuln. Drulus märkte au det var at sig som del sroades. Dl för \idcn anslgs del hedrande för anförarne au sjejrve rleltaga i &lrit!en: begärligt gir han derföre kampcn till m/iles. och llled sadant raseri drabba de tillsam~ man, ingendera betänkt pli sin egen säkerhet, blott h.n kunde sjn sin flende, att begge med ömsesidiga styng, tvärs genom sköldarne, genomborradt'. fast~ nade på hvarandras spjut. och sjiinko döende lied ar hästarne. Vid samma tid börjades ockd träffningen. mellan det ärriga ryllerit't. oeh ieke Ilngt derecler ankom äfven rotlolkt't. Wir striddes med omvexlande öfvervi;;l och nöstan tika lycka. 8l!gges högra flygel segrade. Lc~gt's vellstra bier' slagen. Vt'jenlerne, valle att at Romerska soldaten ihvervinnbs, ble[vo sking p rade oeb drifoe på flykten. l'ar<jllin;ensaren, en förut

9 II '. IAP.' '1. U9.nöU fiell~e, behöll icke alil'nast platsen, utan dref ock. pli sin sida Romaren IiIIbakI. l(ap. 7. Efter en sallan nlgnng ra striden he Iagos Terqllinills och Elruskerne er sli stor förskräc_ blle, eu de örverguvo dl'l missll'ckaue röreteget, Ich begge armeerna, den Vejiska och den Tarqui a, gin::;o om naucn derirrln, h"ardera till sitt hem. Man berättar ock n'got Ull~crbarl. som efter denila slaglniug tilldragit sig. Utur' dl'll Arsiska sko,.n skalt tjuder följande liattens lysln~d en stark röst Ilfit höra sig, m.n har trott den vara Silvani rgst ö orden voro: I)PI Etrmkernes sida hade en man liter. stupat i slagtningen: Romarne segradc i kriget.» Vilsl är lilminstone det, au Romame, sa!iom se Irande, F.lruskerne, sosojtj besl'gradl', Il'mnade valplallen. Ty sedan det blirvit dager, och ingen fiende ml"l' IJnttos, samlade konsuln Vaterills v1llellbyle'& ocb ltenoände i sl'gerug filt Horn. Åt!tio ämbetsbroder LelÖrjde han en likbegängelse. med.11 den prau,. tom dt!'n liden var möjlig. Mcn en vida större Ir. ror den aoidne var den allmiinna betlrörvelsen, I lynner1lel deraf utmärkt, att fruarna elt helt Ar I ~de honom, '''om eo rader, för det nil, hvarmev "a Iliimnal den ~Aldrörda oskuldl'''. Il"n örverler. 'fidde konsuln roll dereher - d rörändl'rli::t är ho :; lynne - irran den gunst han njutit, icke alle...1 arund, ulan ärven i misslanka för..!}n gror brotts_... Ett rykte sade, att han erterstrafvade envälde,

10 H. TI'J;UI PVlU!. dels emedan han icke läm \'älja sig en äm~ctsbroder l Bruti ställe. dels emedan. han öherst pa Velia upprörde en byggnad, hvilken pa en sli hög och fast plats ansag! kunna blifva ed oöh'crvinnerhg läs.tning. Sjrad af en sa orirljent beskyllning, som allmänt ut. spriddes och troddes, kallade konsuln folket lillsam Ulall och uppträdde med sänkta faster i rörsamlil) ged. För mängden var det smickrande nu se regeringsmaktens sinllebilder för sig nedsänkas, eu medguvande eu folkets majestiit och 'makt var högre än konsulns. Sedan ljud var äskadt. prisade konsuln»sin ämbetsbroders lycka, hvilkell, dler ah hah'a befriat siu fosterland, beklädd med de,s högsta,'är dig hel, fau slupa i en strid till slalens rorsvar, pa en tid da hans ära uppn!t1 sin höjd, men ännu icke g~tl ihver till arund. Uan dl'remot hade öherlefvat sin ära, rör att biousiälias rör ~eskyllllingilr och mi.ssguusl: rr~n raderoeslandels befriare hade han nedsjunkit till Aquilier o,ch ViieIIier. Skall tl3 aldrig», sade han, "'liägon dyg,d finllas nog hcpröfvad för eller, att icke a( miss.tro!lnde kunna. 53ras? Skulle jag kulloat befara, alt jag, den bi,ttrasle fiende till konul)gar, Iljelf simlie beskyllas att eflerslrihvll en krqu8? Skulle jas trott at~ jag, bobodue jag ocksl sjelfva borgen Of:h Capitolium, kunde hlifva ett före~ m~1 rör mini medhorgares fruktan? Min rykte hos eder beror da ar en sj obetydlig sak I Mill förtroende. hvilar del p! en s! svag grund, art man mera bör betrakta hvar jag är, än In;illwl jag är! NE'j Qujriterl

11 II. BOII"IIII. UP. 7, 8 ut Vslerii hus skall icke sfa i vägen för eder frihet: "elia skall icke vara eder ett ämne till frukl.an. Ned.,.tta skall jag detta hus., icke pa Wh,t endast, utan.'tedent till folen af kullen. att J m!~en bo ofvad ~. den misslänkta medborgaren. I)~ Velia ma de brsfla. At 1l\'i1ka Criheten säkrare, än Il Il. Vslerius, 'tid anroflros.» Straxt Detlrtirdes alh hysgnadsl'irbl till foten ar Velia, och huset upprördes der, som l1li Vic!cpotas tempel star, pa nedersta sluttningen. KAp. 8_ Lagar bldvo dererter foreslagne, bvilk;! leke allenast frikände konsuln fran misstallkan o; I "väldets efterslräfyande, utan hade en d alldeles motsatt verkan. att dc äcven gjorde honom lill fol. tets lilan. DeraC upp~om tillnamnet Publicoia (fo1k. 'Yin). Framrcir allt behaglige ror mängden 'voro den fq, lom lilliit vad ifran reg~ringen lill folkel, och dei), 'om stadgade, att eho som gjorde anslag till au km.kliga sig envälde, skulle hafvll förverkat lir och egendom. Sedan han ellsam utverkat dessa la. R~rs antagande, att ensam han derför matte uppbära erkiollan, 8atnlOankalladc hall dcrniist en val. forsamiiog, liii utnämnande af en ämhetsbroder. 8purius Lucretius valdes till konsul. OlClI redan vid bög lider och med krafter, otillräckliga alt bestrida konsulatets pligter, alled han e{ter CA dagar.,mar_... HOr.ltiu5 Puhill.u5 blef da lius~1l! IJans -S!äll~~ ( OS Disra gamla forrallare linner Jag Icke l.ucretil1)j ~bd _how konsul, Horalius 8Umret af dem orne. f ~ \\

12 "2 TITUS UVIUI. delbart efter' Brulus. Förmodligen har hans konsulat blihil förgät el, e,l.nedan det ar ingen förrättning va ril utmärkt. _ ÅlIOU var JUliilers tempel pi Capitolium icke invigdl. Konsulerne Valedus och nordius lottade derrorc OlD dt>llill1 rörräuning; Mo liiiföllliorali05, och V.'l'rills ~ick i rem emot Vejl'nll'rna. Med en mindre tillbörlig mrlr)'telse dgn Valerij vänner invigningen ar elt ss I)'sande tempel upi)dragas IL 00 ratius. Ue gjorde allt för alt hindra detta. och sedan alla andra försök fruktlöst anupit och konsuln redad fattat posteli (al lempelporten}. öfverraska de hollom, midl.under böll('o till gudarne, med det sorgliga budskap,»alt hans son blifvit död: han kunde icke ioviga templet, IJllder dd hans hus af eh död5fall vore oskärad!.» Antingen han 1111 icke trodde det, eller att I.an egde lon sidan styrka i själen. det berätlas ick.e med säkerhet och är ej heller lätt. all beslämmaö men denna tidlling ~törde honom icke "idare i sin förrättning, än han befalld!:! att liket skulle bl'grafus, och llled handen ännu på posten fulländar han!junejl och inviger templet, - Dessa voro de hälldeiser, hemma och i fiilt, som tilldraga sig Wrsta liret dter E. n. b. UG. CIl\'iildels afsllajralldc. Publius Valerius Jo'. Chr. r lör andra gängen och TBus LucretiuS nldes derp till kollsuler. KAI'. 9. Till Lars; Porsen a, konung i Clusiurn, hade 1I11 Tarquinierne tagit sin liljllykt. Ocr rorellade dc föreställningar och. böner, iin bedjande honom,

13 II. IlOKEII. J:AP, 9. H' Jklle UllUs au de _ afkomlingar ular Etrusker. af...ma blod och namn - uli brist och landsllykt.alle tillbringa Kina dagar. än också varnade, alt Icke lemna oslraffad i sin uppkomst den seden att förjaga konungar. Frihetl'o hade i sig sjclf nog be.'s, Om lcke konungarne lllell lika t'fterrryck for_ Inrede sin makt, 6001 folken strähade efter frihet,.ujle snart det högsta och del lägsta jemlllls. 111 "Dling öfverlröltllndc, illlct som hiijde sig ärver UI. örriga, skulle m"r finnas i staterna. Konunga.irdigheten, dl'li skönaste ljland gudomli:;a och ldenskjiga slinejser, skulle nalkas sitt slut.» Porsena, lori Indg det lh'drande för 'fuskcrne. all i Horn vore.. konllng, och fill ~kontlug af Etrnriska slammen, tyckte Jned en fif'lidlhg här t'mol 110m. Aldrig rornt "'de en ssdan rorskräckelse intagit senaten. SI "Uil var då ror tiden den Chlsinska slaten, sa stort Ponenl. rykte. Men det var icke blott fienden man fruklldf.. utan ockss ('gna medborgare: man borande IU BOKDl"raILa menillheten, öfvcrväldigad af skräck,.kull~, emouaga konnngarandjjcn i Bladen och köpa fred arven med uppoffr:u,de af sin frihet. Ilä nera dit 'sökte derlöre de JUrnäme att vid delta tillfälle _snl del ringaro folket. I synnerhet sörjde man tir törra~et al IIC.medel.,och till spannm~ls upllkö. JIIIMIe skickades nlgra till Volskerol's land 3lJdra MU CUOIa!. Saltförsäljllingen togs, i anseend~ liii det erd~ifna p~ist't, ilrllu enskilda personer, och stalen III dervld hela kostnaden, Menigheten befria-

14 des ocksa ifrån tullar och girder: l'jde rike, som kunde bira bördan, skulle sk.jut. tillsamman; de fattige betalte DOg utskylder, om dc uppfostrade sina bitn.» Denna mildhet ar senalen bibehöll ock I'erk ligen, under paröjjande oblida öden, ljuder belägring och hungersnöd, en ddan endrigt i samhället, att de lägste, icke mindre än de högste, afskydde konunganamnel, och alt aldrig sedermera nagon enskild )}erson genom oriittmätiga medel gjort sig sa älskad af folket, som hela senaten uu blec det genom en god styrelse. KAP. to. DA fienden nalkades, flyuade 1I\'8r och en CrAn landet in till sladen. SjalC"a sladen omgars med vak ler. Vissa delar t}'cktcs af murarlic, :liltlra ar Tibero vara lillräckligt skrtldade. PAJbq'Sgau hade dock. snarl öppnal fiellderna en väg, om icke en man hade viril: Horalius Cucles. l hallaln hade Romerska stadens lycka den dagen elt "äro. HändelseYis postcratl till bryggnns bevakning, slig han Janiculuffi plötsligl!n tilormlld~, fienderne i Cullt. IOJ}1' dcrirran ncdrus3, sinn kamrater i oordning lemna vapen och leder; då han fallar i delu, ~n cher annan, ställer sis i dt>ras väg, besvär dc""!. '"Id gudar och menniskor, och belyllar, att l.ldc rorg3r~~5 öfvcrgaho sin post och llydde de lemna e bt"n~gan. bakom sig fri till öfvcrg3ng, skulle.~lla~: pi PalatlUw ocb C.pitolium ura [lera fiender all I"'" Janiculuw. Han förmanade derwre, ban befallde deljl,

15 U. 101t!!. UP. io. "5 III liedbugg., nedbränna, med h... rje medel i der;,!...'s. förstöra brygg.u. 8.n sjeu 'ilie, s~ myc.. 'for en enda man,ore möjligt, mota Iien'duns.r.Il.» Nu ställer h~n sig friimst,id ingangen till ""SKln, och utmärkt ibland de örriga, som s6gos IllDd. rysllcll at striden, genom sina till handgemäng,*'de vapen, röninar han fienden redan genom.. uoderblra af sin djerrhet. Td män höll libäl ~eln hu! honom qvtr, Spurilu L.rtiUI och Titus '-inius, bt'gge utmiirkte genom börd och bedrif... Med de!se uthärdade han en stund den första r.rt stornlen och det häftigaste anfallet. Men nör.. blott en ringa del al brygga'n var örrig, och de llnn upprefvo hl'lllle ropade dl:lffi tillbaka, llå nöd... ban ärren dessl alt hegifva. sig' i säkerhet. 'JroIalst kastar han nl.l vij<la blickar rtll1dtq.mkring pi Blruslernes hufvudmän; än utmanar han enskilda UU bep. än binar hall dem.11.: >;ISI.har af des :. kulingar, utan känsla.. for egen frj~et. de.u angripa andras.» Aonu stado de en..... e och dgo hvar pa annan, om icke ""OUb'~I' ~ynne kampen. Blygseln salte! olldte e. -red i röreilie, och under högt anskri frlajjau, lidor pilar emot denna ena fiende a desq r.'thade i den framh~lina!köjeeh had. ieke.. liiiddre ihärdig, med rast fot for ~.ry8l!:ad. $Olle de nu med ett härtigt Inrall ria manne.., dl i 'Imma ögonblick braket UWl... 1L lo

16 u. TITU' unu ar uen tifna bryggan och 110marnes nppgifna glädje., skri örver \'crkeis fulländande jl]ölsligt förskräckte dem oell hämmade anloppet. IJA ropade Coeles: llf~der Tiberillusl dig anropar iag vördnadsrullt: emottag n~tljgt i <tin fiod dessi vapen och denna krigare!» Och härmed sprang han heväpnad. som han var. i 'J'ibern, och simmade. under skurar ar pilar, oskadd öher till de sina efter ett vagslyeke. som hos ehet \'crldeu skall vinna mera ryktbarhet iin Iroviirdil!hel. Slalen var lacks/lin emot en så stor rörljensl. Hans bildstod resles pa ComiHum, och ar åker skänktes honom sj myckel. som han på en dag kringlllöjde. nlalld dessa offeniliga 'rebel!'gelser utmärkte sig ärven den enskilda,'äh'irjan. Ty oakudt en tryckande briu beröfyade sig hvar och en nlgol af eglla lifsmedel, lör au i man al siu bu5jig~ förr.ld göra h honom eu sammanskolt. KAP. U. Porsena, hyars forsla forsök bade Dlissl)'ckats, ändrade nu ein plan, irra n stormning till hlockerande ar staden. Oao inlade deitore p.l Janieulum en besällning, lägrade sig sjelr p.l slälted och,'id siränderna ar Tibern, och samlade frln alla. orter till sig IartrS, dels till bevakning, alt icke nagon spanom.ll mille fåras lill Rom, dels lör att än här, än der, allt fiom ti1lfillen yppades, sätta silt ölyer Doden, for au plundra. Snart lijorde han oeks.l hela nomersia området si otryggt., all icke blqu all annan egendom, ulan älven all boskapen

17 II. BOIB~. kap. tt U1...,. röras Mn landet in i sladen. och ingen vjgade den ulom portarne. En ddan tygellöshet dde m.n Etruskerne, icke mindre /If slughet!fifva ir Irukt.n. Tv konsuln Valerius, som uppmärk...lbidade I'g;ohet all pi en glng olörsedl öcvcr_... ming. och spridda fiender, mindre. nogrä~_nlld.. beifra smlslker, sparade en ertertq'ckhg.re hamd...igligue tilllällen. SIledes, ror alt utlocka plun: ftil'lle, hecallde han de sin. alt påföljande dagen I Smöngd IIldrif-va boskapen genom Esquilinska, som VIr ifrln fienden den,nägsn,sle, öfver.u fienderne skulle ra veta det, emedan otrogne.r..r, under belägringen och hungersnöden, liii dem Ifftrgin!o. Ocksl blefvo de genom en öfverlöpare -.o... IInderrällade, och i hopp om hela bylet, tilie de nu I Ihgt större antal öcver floden, Publius Valeriu. b,ordnde dl! TiIU! Herm;n!U8 au med en liten tropp lägg. sig uti bakhljl, vid aodra. milstenen pi GabIMk. 'igen; SpurtU! tartins att med lätt osl/.p l.gi 81n stiilllling '-id Collinska porlen, till dess flendeb Ritt fcirbi, och derefter rycka fram Ciir.. tillslling. honom Atervägen till floden. O('Jl andre "'uln, Titll, Luc!'eliu!, Illryckte med nlsra mnnill... aold.ler ","nom N;eviska porten; sjelr Cörde Valee örvet Coellllb berget n~gra ut...ma kohorter, dene voro de Förste, som visade sig rör fienden. lii.n 80m fferminiu!l hörde larm, rl/~ade ban Dr sill bnkhlll och roll de emot Vjlltrius vända rim l fl!sgen. Till höger och till vensler.

18 u. TITUS UTUl', här HrAn Collinska, der irran Nreviska porlen, bld härskriet besvaradl. Omringade pi alla sidor, oförmögne till mohätn. och ffi('d Illa. vägar tillspärrade för flykt, bleho saledes fribl'tatne slagne, och Ehu sketnes villslräckta, ströf\:erier hade dermed en ände. KAP. Ig. Icke dess mindre fortfor blockaden, ~tröljd af sidesbrisl och en om~ltlig dyrhet. och Porsena h.. de hopp ah genom ihärdighet kunna eröfra sliden. d3 Cljui MUl::ius, en ung ädling. som IlnsJg for ovärdigt, au Romarna, ett folt., som i elt liustlod af sl.rveri under konnngar. aldrig i narot kri~ eller af olgon fiende varit inspärradt. nu, ett (tiu folk. hölls inne.lulet ar samma Etrusker, hvilkn härar del sa ofta hade slagit; dl MucilIS, säger jag, trodde au en sidan sk)'mf genom nigot slort och dristigt företag borde hämnas. I 'början var det hans föres~ls'alt på eget bel'ag intränga i fiendens läger; Sf'dermera be~ farade han. att, om han ulan kqnsulern3s lillst~lld och utan ila gans vetskap dilginge, pan miijliglvis ar de llomerska posterna kunder blirva allilajlell och' s~som öfverlöpare Jlerförd, - en heskyllning, som af sladens dilvarande s!iillning skulle vunnit styrka: han inställde sig derföre hos Senaten oeh utie:»fäd~,~1 jag "Ul ga öf,'er Tibero, och. om det iir mig mojligt,,in i fiemlernas läger, icke shom rörvar!!.!.~k.e ~U med ~~und~ingar' vedergälla plundrj~si~: S.tor~ ar del vare Jag, om gudarne 'bist" mig, ar sldi,a atl uuöra-. Senaten bifaller del, och bad ~år, roed

19 II. 101t1l. lut. n. U9 dolk förborgad under kläderna. n~ han rramtlllsnnit. ställde hin sig i' tälaste folkhopen, niira.id konu~gens säte. Som solden j~lsl dil derstädes iklielalles liu IroPllllme. och en slmfvllre. som salt fmbte konungen. i nåslan lika klädnad. var myckd lijwoelsatt, och soldateroe meslad~ls "ände sig till ~, drislade icke Mucius att fr~ga, hvilken af.. bfo~ge vore Porsena. för all icke genom en sidan "'-aallighel förr)da hvilken han sjelf "ore; han l ter... der(öre blind! ledas af slumpen. och mördar.bir... ren i stället för konungen.!"lär han derener 1tnp,r sig tillbaka, pli en tig. d!'!n han sjelf med.. blodiga dolken öppnn sig genom den bestör.la "pen., aker vjd anskriet ett tillopp; gripen släpas... ar konung!'!ns drabanter tillbaka.och slälies fram_ lir "0Dungens säte, men ärven da, nnder della ödets liot. mera fruklansyärd än fruktande.»jag är Ro 8ten" medborgare", sade han; nmitt namn är Cajns IlDeI... SlIom fiende vilje jag döda en l'lllnde. Ochjlg bit leke mindre mod au dö, nu jog hade att -död.. Kil Romare egna r att M(]e halldla och lida otom en "'an. OcksA är jag icke den end!;!, som...,..& emol dig' detta anslag: efter mig iir en läng "hd.am syfl... till samma ära. Bered dil; derföre,... du. fill~er de! blt~ di~, pi de~ f~ran, au i hvarje blick a(ventyra dill hf, och VId lof:ftngeo till ditt tlana en dolk och en fiende. Della är det krig 'Il, Roms u~gdoll'l.~ig förkunna. Ingen krigs_ Iapa.lIgtmng behoher du frukta, Dig Illena,

20 '5O Tlt135 LlVItlS.och hvarjl.' ging blott med en enda, sk.all det gälla. _ Konungl.'ll, pa en g ng upptänd af vrelie och ror. skriickt äher faran, holade med befallniugott bränna honom lefvande, om han icke genuluppgar beslämd! det rörsu, som ban i mörka ordasätt rorkunnade honom. ~Se här. sade,mnejus, "au du m! begripa, huru rinl!r kroppen är rör dem, som harva en stot ära till ögonmärke», och lade sft hö~rn haudeo i ärilen.:'if en ojl'ereld. Shom alldeles känslolös lät han hl.'linl.' brännas. I\"ästan utom sig at fänjning spnlllg konungen upp tran sitt säll.' och bjöd ynglingen bortföras (rin allaret. liga», ude han, "du bir mera sjt'u lidit, än jag af din behjertenhet Jag skulle )lrisll dilt hjeltemod, om det vore ett hjellemou rör miu rädernl.'sland. Nu ULer jag dig ga. fri fr~n den rällighet kriget mig girvet', orörd och ostraffad.» j)! sunde Muc:ius, liknom for att 'federgälla hads ädelmod:.f.medan fortjensten bos dig är i ak.tning. så skall du vinlla al mig genom din välgl!rnin::r. livad du icke genom hot kunllat vinna. Trehundrade de JPpersle bland Uomerska ungdomen äro vi, som s,~~ mansnjrit oss. alt på della ult angripa dig. l'tf~g Iräffade lotten forst; de örrige skola ed hvar på SID lid. alft 80m ordningen fogar, inställa sig. lill dess lyckan lem nar dig i vara hiinder.» KAP. 13. l\tuc:ius. som utar förlusten If sid högra hand häd.ndler lic:k. tillnamnet ScmJoI4 (,ep. slerhäud). salles saledes i frihet, ocb stru' de,p'

21 '5l pm lill Rom en beskiekning rran Porsen". 85 väl *t ihvf!nl)'rliga af denna törsta rara, fran hl'jlken "" bion li:enodl Wrs!lhlällarens misstag bl;hit ~kyded. SORl roreställnin~en ar en vlida, hvarmed han -u hotades lika orla, som de örrige sammansi'lirne ",o minga till antalel. hade pj hono,m gjort s5dant..ryck. att han Romarne rredsför ".g. Förgäfves framkutades bland vilkorf'li nllgot _ Tarquiniemas 1I1erstiillande till kollungamakten,.era derröre, att han sjetf icke kunnat,'ägra dem... äll alt Il"n hoppades att det ar Romarne skulle till.uas. Återställandet af Vejenlernes egor utvert'des, och, sasom en ovilkorlig nödvändighet. lila -der Romarna att ställa gissllln, sa (ramt do ville att niculllm af besältningen skulle utrymmas. Sedan 'red pi dessa vilkor var slulen, föru!! ~OrS(!lla sin.fi.r ifr'o Janiculunl och lemnade Homerska områdf'l. Senaten förärade Cajus Mucius för hus hjellemod ett stycke land pi andr. sidafi nm Tibern. som Hd.n blih'it kallad! den Mnciska. inlten. Ar denna.klni~g, 80m visades tapperheten, vickter ähl'1l hos frunllmltm!r elt bf'gär alt blih. oltenllil:;en hedrade. DI Elr\lskernes läger var uppslaget hell nära till Tibern. Slrand, ur det efl Dicka, ibland dem som "oro lemnade till gissl.n. vid namn Cloelia, som be_ Grog lin. yäklaff.,immade i spetsen för en skara nickor, under fif'ndernas pilar, öfver Ooden. och rde dem.11a oskadd. tillbak. till sina anhöri"a i ID. UpptiDd al vrede "id rörsia lidningen" om

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand

Norrländska Hembygdsbiblioteket. Hernösand Norrländska Hembygdsbiblioteket Hernösand - .. rnus LI~1US. OrvUSÄTTlIllIG O. KOlMODIN. ~nb:ra IDtltll. Tl'UII U L4G... STOCI:BOLM, IlOl l. J JUU, tut. STOCIi.BOLlL fttcu.a;s 10111. U:,.",. USI FJY.I\OE

Läs mer

16' Ihad Mlar mill ljum~a hi;::cr, Som,-åren med blomster IlCStror, :\är hjcrtat den stillhet ej eger, Som nöjena smalliga cour.

16' Ihad Mlar mill ljum~a hi;::cr, Som,-åren med blomster IlCStror, :\är hjcrtat den stillhet ej eger, Som nöjena smalliga cour. 16' ~fltllrcn på fältenas yta Ilar lif,'at det gladaste hopp; Fiir mij:.: blifl-er liden dock lika lfin rodelses stjerna är sat\. Der molnen ej hillna borhika, Som ombytt dess tiag uli natt. Hd riiknar

Läs mer

En tjusande blomma - en näktergal! Om Gud, om sin iijskling och hda naturen, Du palmen och glädjen o'ch tonerna har.

En tjusande blomma - en näktergal! Om Gud, om sin iijskling och hda naturen, Du palmen och glädjen o'ch tonerna har. 158 I dag som i glir och se'n tusende år. Du sjöng - deras djupa och varma lyrik Fick uttryck och själ i din ljufva musik. Lik tärnan på sydländska alperna huren, Som sjunger j ångande aftonens stund Om

Läs mer

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER KARL DEN TOLFTES REGERING. TJUGONDEFEMTE DELEN. AND. FRYXELL. STOCKHOLM,

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER KARL DEN TOLFTES REGERING. TJUGONDEFEMTE DELEN. AND. FRYXELL. STOCKHOLM, a BERÄTTELSER UR SVENSKA HISTORIEN. TJUGONDEFEMTE DELEN. KARL DEN TOLFTES REGERING. FEMTE HÄFTET. MAGNUS STENBOCKS SISTA FÄLTTÅG, FÅNGENSKAP OCH DÖD. - SVERGE OCH SVENSKARNA UNDER KONUNGENS FRÅNVARO

Läs mer

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER KARL DEN TOLFTES REGERIXG. AND. FRYXELL. TJUGONDENIOPJDE DELEN. STOCKHOLM, MONDE HÄFTET.

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER KARL DEN TOLFTES REGERIXG. AND. FRYXELL. TJUGONDENIOPJDE DELEN. STOCKHOLM, MONDE HÄFTET. BERÄTTELSER UR SVENSKA HISTORIEN. TJUGONDENIOPJDE DELEN. KARL DEN TOLFTES REGERIXG. MONDE HÄFTET. GÖRTZISKA TIDEN. KRTGSRÖRELSER OCH FREDSUNDERIIAXDLIXGAR SAMT KONUNGENS SISTA FÄLTTÅG, DÖD OCH MINXF. TILL

Läs mer

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-( , FÖRRA BERÄTTELSER UR TRETTOMDE HEIiEW. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. AFDELNINGEN. TILL UNO DOMENS TJENST UTCIFVKN AND. FRYXELL.,-. ^»^ irv C-; r?>9 STOCKHOLM, ^^_ TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

Läs mer

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTELTSER TRETTIONDESJETTE DELEN, FREDRIKS REGERING, AND. FRYXELL. STOCKHOLM,

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTELTSER TRETTIONDESJETTE DELEN, FREDRIKS REGERING, AND. FRYXELL. STOCKHOLM, BERÄTELTSER UR SVENSKA HISTORIEN. TRETTIONDESJETTE DELEN, FREDRIKS REGERING, SJETTE HÄFTET, EFTERRÄKNING MED HATTARNA, DALKARLS-UPPRORET, TRONFÖLJARE-VALET OCH DYNINGARNA EFTER STORMEN. TILL UNGDOMENS

Läs mer

inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina.

inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina. N:r 15. Ar!. 15. 1910. 1'ren.-priS t 35. L inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina. Tclelon: Rik

Läs mer

Läsebok. Historisk. sfiofan oc(") Beinmet. Stockholm. Albert Bonniers forla. Andra genomsedda upplagan. för. 'ron ur; \

Läsebok. Historisk. sfiofan oc() Beinmet. Stockholm. Albert Bonniers forla. Andra genomsedda upplagan. för. 'ron ur; \ Historisk Läsebok för sfiofan oc(") Beinmet. Stockholm. Albert Bonniers forla Andra genomsedda upplagan. 'ron ur; \ 111: n> i HISTORISK LÄSEBOK SKOLAN OCH HEMMET. Allmänna Historien framstäld i lefnadsteckningar,

Läs mer

a,?^u. "clv^^^tu, UCy

a,?^u. clv^^^tu, UCy a,?^u. "clv^^^tu, UCy AF SVENSKA 1850. Anåréi> tillökade uppmgan. nos nokdandlaken W. LUNDEQVIST. STOCKHOLM. IIÖHBFUGSKA BOKTRYOKEniET, \S%0. Folksången, ijcvare Gud! vår Kung! Gör säll vär ädle Kungl

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

inims Lan Mssionsblad försvenska hlissicnel! i Kina.

inims Lan Mssionsblad försvenska hlissicnel! i Kina. 5. Arg., 1'ren.;.priS t 20. inims Lan Mssionsblad försvenska hlissicnel! i Kina. '1 luna L~L.AND ~HSSJONENS STAIIQl!En. ~. If!t1tli1 INNEHÅLL: Redovisning. - Anmälan. - Se, jag gr'r all- Siollsviinnerna.

Läs mer

aoo Sver.ige och Norge.

aoo Sver.ige och Norge. , aoo Sver.ige och Norge. j Intet fall anvilldas ntom Norges gränsar. Konungen äger räu att förklara krig, efter illljemlande af norska regeriugens betån. kande samt efter afhörande af sitt norska och

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER. 1^ y*^* AND. FRYXELL. ADOLF FEEDRIKS REGERING. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. STOCKHOLM, .^I^J-t^

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER. 1^ y*^* AND. FRYXELL. ADOLF FEEDRIKS REGERING. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. STOCKHOLM, .^I^J-t^ :gl^g^^^^liiä^iiiiiii BERÄTTELSER UR SVENSKA HISTORIEN. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. ADOLF FEEDRIKS REGERING. TREDJE HÄFTET.- REDUKTIONS-RIKSDAGEN 1765 1766, KRONPRINSEN GUSTAFS UNGDOM OCH FÖRMÄLNINQ OCH

Läs mer

Fa ttig-gårdar, Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, de Fattiges försöljning. \Vi.tglcd IIi ng. W EX.rÖ 1. inrättandet ar

Fa ttig-gårdar, Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, de Fattiges försöljning. \Vi.tglcd IIi ng. W EX.rÖ 1. inrättandet ar ~.. \Vi.tglcd i ng till inrättandet ar Fa ttig-gårdar, eller de Fattiges försöljning l(:delsl Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, f(!,.koh. i "jfid~l:. 811pplemcnl i l Sm1\.liilHlslm Arehit\'et. W EX.rÖ 1 tl'sdt

Läs mer

."l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~.

.l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~. ~ L- N;r 5. ARG. 33. 5 MARS 1928. PREN.-PRIS 2: 25. i:=:; F. r."l I( ----ni -=jl ~.\L ~ ~ p: ~ ~~ ~'5IONSIIDNINGEN' ;tj2 rr ~ ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ +n b=; D~ - F. ;;'~ l. ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I'

Läs mer

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

1 JA0J ABl 1920. pne~.-pn s:!; 2;:,.

1 JA0J ABl 1920. pne~.-pn s:!; 2;:,. 1 JA0J ABl 1920. pne~.-pn s:!; 2;:,.. ORGAN Fön SVENSKA MISSIONEN I KINA l'g l\"!\ RE: ERIK FOLKE. UED;\K'r Öl': KA"l"H. HÖG~I.-\:-;.., Svenska skolans på Chikungshan invigning. 2 S I N I!II S L A N D.

Läs mer

Presented to the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. Verney. Professor D.

Presented to the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. Verney. Professor D. Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by Professor D. Verney o fr/ v. 7 ESAIAS TEGNÉRS SAMLADE SKRIFTER. SJUNDE BAK DET. STOCKHOLM, MOS c. E. F n I T Z E. ESAIAS TEONÉRS SAMLADE EFTER

Läs mer

ina-missionstidningen :; -

ina-missionstidningen :; - fren_-pris i: 35. 1fr1 ina-missionstidningen :; - C'.. 1 d - i1\ ~lnlms ;...an. ~...,.-...J"""t,.. Utgifval'e R o di g orl\s Ilf E:o;:pedltion: TeJOgUllladross :!. Tel., (o n:......!:iuk YQLxt ooh ~om.

Läs mer

35:e Årgången. Häfte N:r 2 1872. Carlskrona

35:e Årgången. Häfte N:r 2 1872. Carlskrona 35:e Årgången Häfte N:r 2 1872 Carlskrona 49 Torp e dos. Uti Royal United Service Institution i London hällos förlidet lir tvenne föredrag, det ena om ofj'ensiva undervattensrninat af commander W. Dawson

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

ina-missionstidningen ;.

ina-missionstidningen ;. JAN. 1916. fren.-pris f 35. ina-missionstidningen ;. ;...an 1f{1 C'.. 1 d. 'I], ~lnlms Ut J:' ir v ar e Telegramadross: Telefon: l{om. för Sv. )'dissi onen,sill1111l, Stot.kholm. R.iks. 44 59. /111m. 22473.

Läs mer

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA.

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. N:R 15-16. ARG. 22. 1 AUGUSTI 1917. PREN.-PRlS I: 50..c=1 f.8[nuer UTGIFVARE: KOMMlrrtN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. Föredrag hållet vid konferensen i Yuncheng d. 9 januari 1917

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

ina-missionstidningenf

ina-missionstidningenf 15 NOV. 1916. fven.-pris 1: 35. ina-missionstidningenf ~inims Land. - "l, Utgtfvare l Redig era s al Expedi Hon: Telegramadress: Telefon: XXIX FOLU och l\om. för Sv. )v1iss[onen i l\ina. DrottDJIIggnton

Läs mer

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20.

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. 4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. u(visande KINA INLAND r.{issiq1iens ST.UIO:NEB. ~!L.--.i~ll INNEHÅLL: Redovisning. - Frisk olja. - Missionslöften. ling, Hugo LiI;lcler, T smkar från missionsfältet.

Läs mer

.-...-..." ~5ION)~ ) ;

.-...-... ~5ION)~ ) ; N:R 18. ÄRG. 25. 15 SEPTEMBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. ~x ~ Jtl ~rt PÅ ~ tbl:nuer.-...-..." ~5ION)~ ) ; TIDNINGEN! "5lNlr\) IlINDP l~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH.

Läs mer