Associeringsavtal qué?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Associeringsavtal qué?"

Transkript

1 Associeringsavtal qué? Det som kan göra mest skillnad för att minska fattigdomen i världen är inte att bygga en skola eller skänka pengar till en svältande familj. Utan det är att vara med och påverka så att innehållet i handelsavtal som detta blir bra även för de fattiga länderna. Asier Malax, OXFAM Honduras Maj, 2007

2 INNEHÅLL 1. ETT ASSOCIERINGSAVTAL BLIR TILL...4 VAD HÄNDE I WIEN? AVTALETS INNEHÅLL OCH INNEBÖRD...6 VAD ÄR EU:S ASSOCIERINGSAVTAL?...6 HANDEL MELLAN EU OCH CENTRALAMERIKA...7 EUROPEISKA INTRESSEN INVESTERINGAR, OFFENTLIG UPPHANDLING OCH TJÄNSTEHANDEL...7 JORDBRUKET CENTRALAMERIKANSKA INTRESSEN OCH EUROPEISKA HINDER...8 KRAV FRÅN DET CIVILA SAMHÄLLET TRE RÖSTER - TRE LÄNDER SÅ TYCKER VI HUR GÅR DET TILL? FRÅN MANDAT TILL GODKÄNNANDE...42 TVÅ SNABBA FRÅGOR OCH SVAR VETA MER (47)

3 Denna rapport har tagits fram av Forum Syd och UBV. Forum Syd samlar 200 svenska organisationer som arbetar med internationellt bistånd och opinionsbildning om globala frågor. För mer information se: eller kontakta Rodrigo Arce, UBV är en solidaritetsorganisation som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning. För mer information se: eller kontakta Jennie Jonsén, Rapporten finns att ladda hem på: 3(47)

4 1. Ett associeringsavtal blir till Innan du hunnit stava till CAFTA, NAFTA, MERCOSUR, TRIPS eller ALBA ploppar nästa grej inom världshandeln upp: EU:s associeringsavtal. Mexiko och Chile är redan inne i systemet. Nu står flera latinamerikanska länder på tur. Associeringsavtal är de mest långtgående avtal som EU sluter med länder eller grupper av länder. Dessa avtal innehåller både politisk dialog, utveckling och handel. Men eftersom avtal kring utvecklingssamarbete och dialog mellan EU och Latinamerika redan finns, tycks fokus nu mest ligga på handel. Att få med den Andinska regionen och Centralamerika i ett frihandelsområde med EU är ett stort steg mot välstånd och utrotande av fattigdom, menar påivrarna. Klyftorna mellan fattiga och rika kommer att öka med den här typen av avtal, hävdar kritikerna. Mandaten för att inleda förhandlingar är redan antagna och förhandlingar med den Andinska gemenskapen väntas inledas i slutet av maj och med Centralamerika i slutet av juni, Här följer en rapport som avser ge en inblick i vad avtalet sannolikt kommer att innehålla och vilka konsekvenserna kan bli för exempelvis majsbonden Pedro Muñez i El Salvador liksom undersköterskan Lisa Svensson i Sverige. Vi har i denna rapport valt att fokusera enbart på Centralamerika, även om processen kring ett avtal mellan EU och Andinska gemenskapen också avancerat. Vi har låtit ett antal röster från Centralamerika liksom Sverige och Bryssel forma en mångbottnad bild av avtalets tänkbara innebörd och följder. Rapporten kartlägger också hur processen går till, hur tidsramen ser ut, var besluten fattas liksom ger förslag på hur civila samhället kan vara med och påverka avtalets innehåll. Slutligen ges ett antal tips på vad som är på gång i Sverige, på EU-nivå och i Centralamerika samt vilka nätverken är som arbetar med frågan. Trevlig läsning. Vad hände i Wien? I maj 2006 rådde stor aktivitet i Wien. Då samlades regeringschefer från Latinamerika och EU på det fjärde officiella toppmötet mellan EU och Latinamerika 1. Samtidigt träffades tusentals representanter från det civila samhället på ett parallellt forum, och näringslivet höll ett eget toppmöte. Det var här som regeringschefer från EU och Centralamerika beslutade att inleda förhandlingar om ett associeringsavtal, och EU och de andinska länderna bestämde att de skulle fortsätta en dialog om eventuella förhandlingar. Diskussioner om associeringsavtal hade dock inletts långt tidigare, så besluten var väntade. Ett associeringsavtal består av tre ben politiskt dialog, utvecklingssamarbete och handel. Men då de första två benen i avtalet är färdigförhandlade sedan tidigare var det nya med detta beslut att förhandlingar inleds om ett handelsavtal regionerna emellan. Beslut fattades om att ett förhandlingsmandat skulle tas fram under hösten och att förhandlingarna sedan skulle inledas under Läs mer på toppmötets officiella hemsida: 4(47)

5 Parallellt med det officiella toppmötet ägde ett stort alternativt forum rum, Enlazando Alternativas II, där ett par tusen deltagare representerade en bredd av europeiska och latinamerikanska folkrörelser och NGO:s. 2 På forumet diskuterades en rad olika frågor, inte minst de stundande associeringsavtalen. En återkommande farhåga som lyftes var att associeringsavtalen riskerar att bli ett i raden av så kallade frihandelsavtal som framförallt gynnar europeiska storföretag och inte alls bidrar till minskad fattigdom i de latinamerikanska länderna. Inför toppmötet krävde organisationer och nätverk i Europa och Latinamerika i ett upprop 3 öppenhet i förhandlingarna, samt att det huvudsakliga målet för associeringsavtalen bör vara att främja hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, samt bidra till fattigdomsbekämpning. Slutdeklarationen från forumet 4 var än mer kritisk. Där förkastades alla planer på nya och utvidgade frihandelsavtal mellan EU och Latinamerika, och hård kritik riktades mot de europeiska storföretagens roll i Latinamerika. Istället för så kallad frihandel efterlystes bland annat handelsrelationer präglade av jämlikhet och respekt, och en fördjupad politisk dialog som inkluderar det civila samhället. Ett tredje möte som hölls var ett företagartoppmöte som samlade omkring trehundra företagsledare från Europa och Latinamerika. 5 Företagsledarna diskuterades bland annat handel och investeringsmöjligheter regionerna emellan. I sin slutdeklaration uppmanade de deltagarna på det officiella toppmötet att snabba på förhandlingarna om ett frihandelsavtal regionerna emellan, ytterligare underlätta investeringar, arbeta för en flexiblare arbetsmarknad och göra stora satsningar på infrastruktur. Allt, enligt deklarationen, för att främja alla medborgares välmående på båda kontinenterna. Nästa toppmöte av samma slag äger rum i Lima, Peru Även då planeras parallella möten både från civilsamhällets och från näringslivets sida. 2 Mer om det alternativa toppmötet på: 3 Läs uppropet: 4 Slutdeklarationen finns att läsa på spanska: 5 Företagartoppmötet har en egen hemsida med mer info: 5(47)

6 2. Avtalets innehåll och innebörd Vad är EU:s associeringsavtal? När Sverige år 1995, efter en folkomröstning, blev EU-medlemmar 6 innebar det bland mycket annat att Sverige inte längre fick rätt att teckna egna handelsavtal med andra länder. EU har nämligen så kallad exklusiv behörighet inom handelspolitiken. EU-kommissionen sköter förhandlingarna för EU:s räkning och sedan är det EU:s ministerråd som formellt ingår avtalen. EU har, grovt sett, tre olika typer av internationella avtal: 1. Handelsavtal Dessa avtal sluts med grund i EU-fördragets artikel nummer Europaparlamentet behöver inte ens höras när dessa handelsavtal ska ingås. Exempel på handelsavtal är de så kallade GSP-avtalen, EU:s generella preferenssystem för utvecklingsländer. Det finns idag tre olika typer av system inom GSP-avtalen. 8 I stora drag går avtalen ut på att de länder som uppfyller ett visst antal krav, exempelvis godkänner vissa konventioner och befinner sig under en viss utvecklingsnivå, får sänkt tullsats i förhållande till den tull som de mer utvecklade länderna måste betala för export till EU. För de allra fattigaste länderna finns ett system som går under namnet GSP Plus. Det avtalet omfattar cirka produkter som kan exporteras till EU utan tullavgift. I gengäld måste länderna ratificera och implementera tjugosju olika internationella konventioner Samarbetsavtal Sluts av EU med länder, grupper av länder eller internationella organisationer. Samarbetsavtalet går ett steg längre än handelsavtalet och omfattar exempelvis ekonomiskt samarbete eller utvecklingssamarbete. Vanligtvis ingår EU samarbetsavtal med kvalificerad majoritet i EU:s Ministerråd, återigen utan krav på godkännande från EU-parlamentet. Exempel på samarbetsavtal är EU och Japans avtal om konkurrensbegränsande verksamhet, som har sin grund i EU-fördragets artikel Ett annat typ av samarbetsavtal är det mellan EU och Sydafrika inom vetenskap- och teknikområdet. 3. Associeringsavtal - EU:s associeringsavtal vilar på tre olika pelare: a/ Handel b/ Bistånd c/ Politisk dialog 6 Eller rättare sagt EG-medlemmar, eftersom EU då gick under namnet EG (Europeiska Gemenskapen). 7 Läs gällande artikel 133 på följande Internetadress: 8 Memo/05/43 från EU-kommissionens Generaldirektoriat för utrikesrelationer (DG Relex) med titeln GSP: The new EU preferential terms of trade for developing countries, Bryssel, 10 februari, För en förteckning över samtliga konventioner, se memo/05/43 från EU-kommissionens Generaldirektoriat för utrikesrelationer (DG Relex), sida tre och fyra. 10 Läs mer om artikeln på: 6(47)

7 Associeringsavtalet tecknas med EU-fördragets artikel 310 som grund. 11 Det är ett slags utbyggt handelsavtal, vilket innehåller ömsesidiga rättigheter och förpliktelser. För att EU ska kunna ingå ett associeringsavtal krävs enhällighet i EU:s ministerråd samt EUparlamentets godkännande. Exempel på associeringsavtal är EES-avtalet mellan EU och Efta-länderna 12 Norge, Island och Lichtenstein. Två färskare exempel är associeringsavtalen EU slutit med Mexiko och Chile. EU vill samla på sig ännu fler associeringsavtal med olika länder eller sammanslutningar. Förhandlingar pågår bland annat sedan sex år tillbaka med Mercosur 13, men dessa diskussioner har strandat och ligger i nuläget nere. Dock är nya förhandlingar om associeringsavtal, bland annat med de centralamerikanska länderna Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama och Costa Rica, i startgropen. Handel mellan EU och Centralamerika EU är en viktig handelspartner för Centralamerika, handeln motsvarar 10 procent av regionens totala handel. För EU så utgör dock handeln med Centralamerika i dagsläget endast en liten del av unionens totala handel, 0.4 procent av exporten och 0.3 procent av importen. 14 I likhet med de globala handelsmönstren mellan de fattigare och de rikare delarna av världen så exporterar Centralamerika främst råvaror medan de importerar konsumtionsvaror. Regionens import ökar också i avsevärt snabbare takt än exporten. Hur skulle ett associeringsavtal som inkluderar ett handelsavtal påverka handelsrelationerna mellan regionerna? Och vilka intressen ligger bakom ett sådant avtal? En titt på tidigare avtal av den här typen och på det utkast på EU:s förhandlingsmandat som cirkulerar ger en fingervisning om vilka frågor som sannolikt kan komma att ingå i ett kommande avtal. EU har tidigare följt i USA:s fotspår när det gäller handelsavtal med länder i Latinamerika. I både fallen Chile och Mexiko har EU förhandlat om avtal efter det att länderna haft färdiga avtal med USA. EU har tagit sin utgångspunkt i dessa avtal och krävt minst samma privilegier som USA fått i sina avtal. Det är troligt att så också kommer att vara fallet i avtalen mellan EU och Centralamerika. Vad hoppas då EU att vinna på ett sådant avtal? Europeiska intressen investeringar, offentlig upphandling och tjänstehandel Trots att EU:s handel med Centralamerika är liten så EU mycket att vinna på ett handelsavtal med regionen. Dels så kan ett sådant avtal minimera eventuella negativa konsekvenser som CAFTA inneburit för europeiska transnationella företag i förhållande till nordamerikanska företag verksamma i regionen. Det kan också skapa ett juridiskt ramverk för att säkra europeiska 11 Läs mer om artikeln på: 12 EFTA = European Free Trade Association, webbplats: 13 Mercosur = Mercado Común del Sur, webbplats: 14 CIFCA Hacia un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Un instrumento para el desarrollo y los derechos humanos o un CAFTA II? 7(47)

8 investeringar i Centralamerika och öppna upp nya möjligheter för europeiska företag inom sektorer som t.ex. telekommunikation, el, vatten, hälsa, utbildning och byggnadssektorn. I EU:s utkast till förhandlingsmandat står det klart att EU inkluderar alla de så kallade Singaporefrågorna kontroversiella frågor som man kört fast med inom ramen för WTO. Framförallt EU och USA har tryckt på för att inkludera dessa frågor i WTO-förhandlingarna medan en majoritet av de fattiga länderna motsatt sig detta så länge som de rika länderna inte gör större eftergifter när det gäller handelshinder såsom jordbrukssubventioner, exportsubventioner och tullar. Singaporefrågorna innefattar t.ex. investeringsavtal, regler kring offentlig upphandling och konkurrensavtal. Förutom dessa frågor väntas EU också driva på för en ökad liberalisering av tjänstehandeln i Centralamerika. Denna typ av avtal kritiseras av såväl folkrörelser och fattiga länders regeringar eftersom de stärker företagens ställning gentemot såväl nationella regeringar vars politiska handlingsutrymme minskar liksom medborgare vars rätt till grundläggande service hotas. Genom så kallade investeringsavtal ges investerare, ofta transnationella företag, rätt att stämma nationella regeringar inför internationell domstol, eller i sina hemländers domstolar om de anser att en regering genom lagar eller sin politik negativt påverkat investeringarnas värde. Detta görs genom mäktiga konfliktlösningsmekanismer som kan utdöma kraftfulla ekonomiska sanktioner. I den här typen av avtal används en vid definition investeringar som omfattar även aktieinnehav. Avtalen innebär att länder inte får särbehandla inhemska investerare framför utländska, och att de tvingas öppna alla sektorer för utländska investeringar. Inte heller får lokala eller nationella företag ges några särskilda förmåner. Det kan också betyda förbud mot uppföranderegler vilket innebär att regeringar inte får ställa några krav på utländska företag för att försäkra sig om att dess investeringar främjar miljö, lokal utveckling eller tekniköverföring, inte ens om samma krav ställs på inhemska företag. Fri handel inom tjänsteområdet kritiseras från flera håll då det riskerar att begränsa regeringars möjlighet att säkra alla medborgares tillgång till billig och bra grundläggande service såsom el och vatten. Med frihandelsavtal inom dessa områden kan alla restriktioner och regler inom serviceområdet betraktas som handelshinder, inklusive åtgärder som strävar efter att uppnå miljömässiga, sociala och samhälleliga mål. Jordbruket centralamerikanska intressen och europeiska hinder Jordbruket är en central sektor i de centralamerikanska ländernas ekonomier. Medan EU:s export till regionen består av främst industriprodukter exporterar Centralamerika framförallt råvaror till EU. De centralamerikanska regeringarnas främsta förhoppning med ett associeringsavtal är sannolikt ökat marknadstillträde för sina jordbruksprodukter till EU. Majoriteten av de produkter som exporteras från Centralamerika till EU är dock redan idag befriade från tullar genom det nu gällande General System om Preferences som reglerar Centralamerikas export till EU varför ett handelsavtal troligen inte kommer att innebära några stora förändringar. Undantagna 8(47)

9 från nuvarande system är dock bananer och socker. Ett handelsavtal skulle därför kunna innebära en positiv förändring för de centralamerikanska länderna när det gäller just dessa produkter som är en viktig exportvara. Det främsta hindret för en ökning av exporten från Centralamerika till EU är inte tullar utan de hinder som EU satt upp i form av jordbruks- och exportsubventioner. De senaste årtiondena har de centralamerikanska länderna öppnat sina marknader i allt större grad gentemot EU. EU å sin sida har inte gjort detsamma. Därmed hindras centralamerikanska bönders viktiga tillgång till den europeiska marknaden. Med erfarenheterna från WTO-förhandlingarna i ryggen är det inte troligt att EU kommer att göra några eftergifter på detta område i förhandlingarna om ett associeringsavtal med Centralamerika. Krav från det civila samhället Ett flertal organisationer och nätverk från det civila samhället på båda sidor om Atlanten kräver att ett eventuellt associeringsavtal först och främst ska främja fattigdomsbekämpning och respekt för mänskliga rättigheter. Ett avtal måste också ta hänsyn till den asymmetri som finns mellan EU och Centralamerika när det gäller exempelvis ekonomisk och social utveckling samt regional integration. De så kallade Singapore-frågorna bör också lämnas utanför förhandlingarna - de Centralamerikanska länderna inte ska påtvingas sådant som de inte accepterat inom ramen för WTO. När det gäller processen för att förhandla fram ett avtal så kräver man från civilsamhällets sida öppenhet och insyn i förhandlingarna och att det civila samhället ges möjlighet till ett reellt deltagande. 9(47)

10 3. Tre röster - tre länder Intervjuer med Wouter L. Wilton, Hilda Salazár och José Tolentino. Tre människor från tre olika länder med minst lika många infallsvinklar angående EU:s associeringsavtal. Varsågod. Vem? Wouter L. Wilton Varför? EU-kommissionens delegationschef i El Salvador Vart? EU-kommissionens kontor i San Salvador När? Den 26 september 2006 Mer info? eller Vad innebär EU:s associeringsavtal? Associeringsavtalet är ett avtal som går på djupet inom tre olika områden. Det handlar om politiska frågor, företagsfrågor och handelsfrågor. Det är det mest långtgående avtal vi i EU sluter med länder, eller grupper av länder, i tredje världen. De blir en del av vår gemensamma marknad. Vi har en konstant politisk dialog och att vara del av vår gemensamma marknad innebär ett frihandelsavtal. Företagsfrågorna, som jag är ansvarig för här i El Salvador, är också del av detta avtal. Men för att Toppmötena mellan de latinamerikanska länderna och EU, alla tjugofem medlemsstater, som gick av stapeln i Wien i maj i år beslutade att ge grönt ljus till att börja förhandla mellan EU och de centralamerikanska länderna. Men det är också kristallklart att vi enbart kommer att förhandla på en regional nivå. EU kommer inte att sluta avtal med enskilda länder. Vi har associeringsavtal med två länder i Latinamerika, Mexiko och Chile. Vi förhandlar också med Mercosur. Vi pratar också med de andinska länderna. Men vi kommer att börja med de centralamerikanska länderna. Men för att de ska kunna få detta måste de nå en viss regional integration. Det betyder att de ska ha en gemensam tullunion. Sådana saker underlättar sedan förhandlingsprocessen. Det är svårt att förhandla med en region som inte är integrerad. Just nu gör länderna sitt allra bästa för att nå det stadium där vi kan säga: Okej, ni är klara och vi är klara, vi ska utse en chefsförhandlare, ni ska utse en chefsförhandlare och nu ska vi prata om kalendern och vilka olika delar ska in i detta. Det påminner mig om när jag var i Finland och förhandlade med länderna som ville ansluta sig till EU, för medlemskap i EU. Detta är annorlunda. Där är vi just nu. De centralamerikanska länderna gör sitt yttersta för att få ihop sina grejer. Vi förbereder oss också. Vi har en förhandlare och det är EU-kommissionen. Men för att kunna förhandla behöver vi mandat, direktiv, från våra 25 medlemsländer. De ska säga att: Dessa är de parametrar som ni får förhandla inom med centralamerikanerna. Om man 10(47)

11 jämför med Doha-rundan i en WTO-kontext, där EU också är representerade av EUkommissionen, Mr Mendehlson har ett mandat att: Detta är det område där du kan operera, du kan inte gå längre än så utan du får hålla dig här. Där är vi för tillfället. Vi hoppas att kunna starta förhandlingarna med Centralamerika tidigt nästa år, tidigt 2007 alltså. Ju mer de centralamerikanska länderna är integrerade med varandra, ju snabbare kommer det att gå. Målet är att allt ska vara klart 2008? Det är vad vi hoppas på. Att processen inte ska ta mer än två år. Det kommer att hjälpa en massa andra länder. GSP Plus systemet kommer att upphöra år Det kommer att passa alla om vi slutar innan år 2008 är över. Men om det sker vet man ju aldrig, allt kan hända. Men det är det idealiska scenariot. För att bli mer konkret. Hur kommer detta avtal att förändra den svenska undersköterskan Lisa Svenssons liv? Lisa Svensson kommer att, när hon slutat sitt skift på sjukhuset och hämtat upp sina barn på dagis och eventuellt sin man också, komma överens med sin man att han ska sköta denna veckas inköp. Så, när Erik Svensson går till livsmedelsbutiken år 2009 med sin shoppingvagn hittar han en massa produkter han aldrig sett förut. För de centralamerikanska exportörerna har upptäckt en gigantisk marknad dit de kan exportera sina varor. Kanske var det så att Lisa och Erik i många år har druckit colombianskt kaffe eftersom de gillar smaken. Erik, som ska sköta veckohandlingen, ser plötsligt flera olika sorters kaffe från Centralamerika och tänker för sig själv: Låt oss vara djärva, varför inte testa något annorlunda. Jag köper kaffet från El Salvador istället! Eller så ser han andra produkter, exempelvis räkor från Centralamerika, för att vid detta tillfälle är det väldigt enkelt för centralamerikanska exportörer att exportera till EU-länderna. När räkorna kommer till Göteborg, och från Göteborg till Malmö är det ju inte långt, och eftersom allting är fräscht kommer Erik att se att det finns räkor till ett mycket intressant pris. De är lite billigare än de från exempelvis Portugal eller Maldiverna och säger att: Låt oss gå för salvadoranska räkor ikväll! Erik och Lisa är lyckliga, barnen är lyckliga, de salvadoranska exportörerna är lyckliga eftersom de ser att det finns en marknad för dem i Sverige. Och om det är en succé i Sverige kan jag inte se varför inte Erik och Lisas vänner i Tallinn, Estland inte skulle gilla det. Jag ser det som en situation där alla vinner. I slutet av dagen är det priset och kvalitén på produkten som attraherar konsumenten. Det är ett exempel på hur allting förändras. Jag måste vara rättvis och säga att det finns fler fördelar för de centralamerikanska exportörerna till EU-länderna än tvärtom. Ett associeringsavtal öppnar dock upp alla olika möjligheter för europeiska investerare i denna del av världen. Det spanska företaget Calvo har investerat en massa pengar i El Salvador för produktion av tonfisk. Det finns ingenting som stoppar liknande investeringar från andra europeiska företag för export till andra delar av Latinamerika. Det är bra nyheter. Men detta är handelsdelen i avtalet och låt oss inte bara fokusera på det. De politiska aspekterna är också väldigt viktiga. Exempelvis El Salvador har problem med ratificeringen av vissa konventioner vilket är del av vår politik och vår politiska 11(47)

12 uppfattning i EU. Att ha en politisk dialog med våra partners i Centralamerika kommer att underlätta saker och ting när det gäller arbetarnas rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter och så vidare. Jag pratar inte om att vi i EU ser ner på centralamerikaner. Men vi i EU har något att erbjuda. Vi representerar en kultur som har en hög utbildningsnivå, vi representerar en kultur där vi tar väl hand om våra pensionärer och den fattigaste delen av befolkningen har i alla fall har någon form av socialt skyddsnät och den rikaste delen av befolkningen känner ansvar för de fattiga. Jag menar inte att vi ska tvinga på centralamerikanerna vår modell men vi kan utbyta tankar och idéer. Det kanske kan ge dessa länders regeringar impulser att: Hallå, varför inte testa den väg européerna går? Genom att ha denna konstanta dialog kan vi bidra med olika saker och idéer på olika plan. En annan fördel med att ha en politisk dialog är företagens aspekter. Företagen tittar mycket på de olika program vi gör. Vi har horisontella program, vi har regionala program, vi har program som inte bara fokuserar på El Salvador utan utbytesprogram mellan salvadoranska och guatemalanska företag exempelvis. Eller mellan Honduras och Guatemala. Ju mer de här länderna börjar integreras ju lättare går det att lösa sina gemensamma problem. Vi i EU har ju lite av en gemensam värdegrund. Vi startade med sex länder på 50-talet, nu är vi 27 länder. Vi har en del att erbjuda och kan berätta vilka erfarenheter vi gjort. Vilka problem vi stött på i denna integrationsprocess och hur man kan lösa dem när det gäller regional integration. Det finns inga nackdelar för familjen Svensson med detta avtal? Jag kan inte se några nackdelar. Om det vore något så vore det fler fördelar. Det kommer att vara fler produkter från Centralamerika på den europeiska marknaden. Det är så många konsumenter som kommer att vara intresserade av produkterna. Och kvalitén på produkterna kommer ju också att förbättras. I det momentet som du börjar förhandla om ett handelsavtal börjar du också förhandla om kvaliteten på varorna. Vi har hög standard på EU-marknaden. Det finns en massa varor som inte svarar upp mot våra krav. Det är utmaningen för den salvadoranska exportören, att öka kvalitén på sina produkter. Om vi tar majsbonden Pedro Muñez i El Salvador då. Hans majs är inte så intressant för den internationella exportmarknaden. Och även om den skulle vara det så är Pedro ingen del av den. Pedro, eller en grupp av Pedros, kanske beslutar sig för att odla andra saker. Att producera andra saker det finns en marknad för. Pedro kommer snabbt att märka att regeringen i hans land, efter förhandlingarna de genomfört, har fått en idé om att variera sig mer när det gäller vilka produkter de ska ta fram. Pedro kanske beslutar sig för att få utbildning, omskolning till något annat. Det kan vara så att servicesektorn kommer att gå fram, få ett uppsving i samband med associeringsavtalet. Glöm inte att El Salvador, likväl som de andra länderna, har sina TLC:s med USA. Inte bara europeiska företag kommer hit för att investera. Även andra företag, amerikanska, kinesiska, japanska och företag från andra länder i Latinamerika. De ser detta som en stor möjlighet att nå in på den amerikanska marknaden. Allt kommer att förändras. De traditionella industrierna kanske är en del av den framtiden, kanske inte. Pedro Gomez i El Salvador och Lisa Svensson, det kommer att vara större förändringar för Pedro. Han har många beslut att ta om sin egen framtid. Det är bara två exempel. 12(47)

13 En annan sak jag ej nämnt är att det som finns på utsidan av allt detta är humanitära hjälpprogram. Du och jag lever i detta land och vet att detta land drabbas av naturkatastrofer nästan varje år. Dessa EU-program, som inte bara handlar om katastrofhjälp utan också förebyggande hjälp, preventiva åtgärder, de kommer att fortsätta och de kommer alltid att vara här. När du börjar förhandla om ett associeringsavtal måste du också beakta: Vilka typer av katastrofer kan drabba regionen eller de olika länderna? Titta hur vi gjorde under tsunamin i Asien och vad har vi gjort i detta land. Okej? Jag har fler frågor... Jag kan bara ge dig fem minuter till. Kritiker säger att: De här typerna av avtal har inte lett till goda förändringar för det stora antalet människor. Det har lett till att de rikare blivit rikare men rikedomen har inte distribuerats. Det är här den politiska delen blir så viktig. Vi kommer från en kultur där vi har stabila demokratier. Vi har ett fungerande juridiskt system och en administration som kan implementera nya lagar. Här pratar vi om länder där delar av befolkningen har krigat med varandra under flera år och detta till enorma kostnader. Efter andra världskriget var Frankrike och Tyskland tvungna att våga, trots problem långt tillbaka i tiden, jobba tillsammans. Låt oss börja med en gemensam marknad för kol och stål. Benelux-länderna kom med, Italien kom med och se nu år senare har vi en massa länder. Vi har också en grannpolitik dit vi har våra gränser och vi har utrikespolitik. Senare på 80-talet började vi bygga upp relationen med de latinamerikanska länderna. Vi är inte bara rika länder som startat EU. Se på Irland, vilken utveckling de har haft. Jag vill tro att EU inte är en färdig produkt. Vi utvecklas också. Vi vill dela våra erfarenheter med andra i en globaliserad värld. Den enda vägen framåt är att inte bara se till det egna landets gränser och komma fram till regional integrering. I den kontexten har EU varit en enorm succé. Genom den politiska dialogen Jag vet precis vilka du pratar om. Vi har alltid tryckt på att social inkludering är det viktigaste för oss. Alla fördelar som kommer ur den globaliserade ekonomin ska delas av hela befolkningen. Det kan vi bara göra genom att ha en dialog med dessa länder och trycka på detta. Exempelvis: Om ni vill undvika, förebygga eller minska kriminalitet i ert land då måste ni först börja distribuera rikedomen som ni fått genom internationell handel till alla delar av befolkningen, inte bara de redan rika. Vi trycker hela tiden på detta med de latinamerikanska länderna men det är bara genom en dialog som vi kan återupprepa och ställa dessa krav. Visst, men i Mexiko och Chiles fall är det ju inte vad som händer När det gäller EU tycker jag att bägge länderna har gjort stora framsteg. Men de framsteg som nåtts är genom den konstanta politiska dialogen. Men man är inte jämlika partners vid förhandlingsbordet och det är ett problem. Jag tror på resor till Europa. Du och jag kommer från en kultur som baseras på konsensus. Ibland får man intrycket av att vänster är vänster och höger är höger men vart är mitten? En vänsterregering behöver partners, precis som en högerregering. Men för att åstadkomma något, i landets intresse, 13(47)

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen I Spelet om handeln delas deltagarna upp i olika aktörer som försöker komma överens om ett globalt handelsavtal. Reglerna för världshandeln

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig!

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig! Studiematerial om Attac En annan värld är möjlig! Är det så säkert att det är dödsryckningar världen befinner sig i? Kan det inte lika gärna vara födslovåndor? Okänd Välkommen till Attac! En annan värld

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Kapitel 7 En global arbetsmarknad

Kapitel 7 En global arbetsmarknad Kapitel 7 En global arbetsmarknad 180 Kapitel 7 En global arbetsmarknad En av de kanske mest synbara effekterna av globaliseringen är att vi i allt större omfattning både köper varor från andra länder

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling?

Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Hur kan WTO-förhandlingarna främja utveckling? Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Vi arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer 4-2004

Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer 4-2004 Delamed en tidning från diakonia nummer 4-2004 Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år Pengarna eller livet? För snart fem år sedan samlades världens beslutsfattare kring ett unikt löfte: att

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Gränslös ekonomi. Rapporten skriven av LENA WESTERLUND, LO-EKONOM

Gränslös ekonomi. Rapporten skriven av LENA WESTERLUND, LO-EKONOM Gränslös ekonomi Rapporten skriven av LENA WESTERLUND, LO-EKONOM Gränslös ekonomi 1 Till läsaren Sverige är en öppen ekonomi med en utvecklad finansmarknad, omfattande utrikeshandel och stor närvaro av

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer