JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING"

Transkript

1 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Underlag för samråd enligt 6 kap Miljöbalken för planerad utökning av beviljad vindkraftanläggning på och vid Järvsjökullarna från 6 vindkraftverk till 13 verk inom samma område. Åsele maj 2015 Åsele Vindkraft AB

2 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 Innehållsförteckning 1 INLEDNING UTÖKNING AV BEVILJAD VINDKRAFTANLÄGGNING MILJÖPRÖVNINGSPROCESSEN LÄSANVISNING VINDKRAFT I ETT NATIONELLT PERSPEKTIV SÖKANDE BAKGRUND BEVILJAT PROJEKT MED SEX VINDKRAFTVERK OMRÅDESBESKRIVNING PLANFÖRHÅLLANDE BOENDE OCH FRITIDSHUS FRILUFTSLIV SKOGSBRUK RENNÄRING TURISM BERGSSTATEN VINDFÖRHÅLLANDEN MARK OCH VÄGAR ANSLUTNING TILL ELNÄT LUFTFART TOTALFÖRSVARET OCH RADARANLÄGGNINGAR OMRÅDESBESKRIVNING AV NATUR, KULTUR OCH LANDSKAP OMRÅDET OMGIVANDE LANDSKAP DJURLIV Fladdermöss Fåglar KULTURMILJÖ BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN PLACERING VINDKRAFTVERK Vägar Ljud Hinderljus Elanslutning Elproduktion BYGGNATION BEDÖMDA EFFEKTER FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ ALLMÄNT LJUD RÖRLIGA SKUGGOR EFFEKTER PÅ LANDSKAPSBILD EFFEKTER FÖR RENNÄRINGEN EFFEKTER PÅ TURISMVERKSAMHETEN EFFEKTER FÖR TOTALFÖRSVARET

3 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj EFFEKTER FÖR LUFTFARTEN EFFEKTER PÅ NATURMILJÖ OCH DJURLIV Naturmiljö Däggdjur Fåglar KULTURMILJÖ ELEKTROMAGNETISKA FÄLT VÄGAR EFFEKTER UNDER ANLÄGGNINGSTIDEN KEMIKALIER AVFALL OCH FARLIGT AVFALL ENERGI, KLIMATPÅVERKAN OCH RESURSFÖRBRUKNING RISKER, HÄLSA OCH SÄKERHET UNDER DRIFT SKADOR PÅ OMGIVANDE MILJÖ BRAND OCH ÅSKA SKADA PÅ TREDJE MAN RISK FÖR SKADA VID ARBETE I VINDKRAFTVERK SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER NEDMONTERING Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Utredning avseende rennäringen Naturvärdesinventering avseende Storbergkullen Fotomontage Ljudberäkning Skuggberäkning 3

4 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Inledning 1.1 Utökning av beviljad vindkraftanläggning Åsele Vindkraft AB driver sedan 2011 en mindre vindkraftanläggning med fyra vindkraftverk på Storberget omedelbart öster om Sängsjön cirka 10 km nordnordväst om Åsele tätort. Höjderna omkring Sängsjön har mycket goda vindförhållanden. Det bekräftas inte minst av den höga elproduktionen vid de fyra vindkraftverken på Storberget. Vindstyrkan bekräftas även av vindkraftanläggningarna i Storrotliden norr om Fredrika samt Havsnäs norr om Strömsund 1. Den 16 juni 2011 beviljades Åsele Vindkraft AB bygglov för att uppföra och driva ytterligare en vindkraftanläggning med sex vindkraftverk i området på och vid Järvsjökullarna väster om Sängsjön. Eftersom vindläget är så bra vid Sängsjön avser Åsele Vindkraft att utöka anläggningen från beviljade sex vindkraftverk till 13 verk och då i ett något större område omkring Järvsjökullarna samt de närliggande höjderna Sängsjöberget och Granberget. Bild 1 Planerad vindkraftanläggning vid Järvsjökullarna väster om Sängsjön. Öster om Sängsjön ses Storbergets fyra vindkraftverk. Kvällåliden och Svanabyn är beviljade men ej byggda Eftersom planerad utökning innebär att vindkraftanläggningen omfattar fler än sex vindkraftverk och därmed klassas som en stor anläggning behövs tillstånd enligt Miljöbalken samt tillstyrkan från Åsele kommun. 1 Vindstat.nu 4

5 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Miljöprövningsprocessen Innan ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken söks hos Länsstyrelsen ska samråd genomföras med särskilt berörda, allmänhet och myndigheter. För att samtliga berörda ska kunna bedöma ärendet har detta samrådsunderlag upprättats. Ett flertal parter bjuds in till samråd som Länsstyrelsen i Västerbotten län, Åsele kommun, Vilhelmina södra sameby och Sametinget, fastighetsägare inom cirka 800 meters radie från närmaste vindkraftsverk, berörda jaktlag, Lapponia Jakt & Fiske, Åseles skoterklubb, Västerbottens ornitologiska förening, Transportstyrelsen, flygplatserna i Vilhelmina, Åsele och Lycksele, Försvarsmakten, radio- och teleoperatörer, Skogsstyrelsen, Bergstaten, Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten m.fl. Efter samråd görs kompletterande undersökningar och en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ställs samman. I MKB:n beskrivs direkta och indirekta effekter som vindkraftanläggningen kan ge för människor, djur, natur, landskapsbild och näringsliv. Beskrivningen ska också redovisa hushållning med mark, vatten, energi mm. Med tillståndsansökan bifogas även en redogörelse av samråden. 1.3 Läsanvisning Detta samrådsunderlag beskriver översiktligt platsen, vindkraftanläggningen, dess påverkan och effekter för samtliga 13 vindkraftverk även om sex av de 13 verken redan är lovgivna i tidigare bygglov. 1. Inledning 2. Bakgrund 3-4. Området 5. Anläggning. 6. Påverkan 7. Driftskede Inledningsvis beskrivs kortfattat gällande förhållande på och vid Järvsjökullarna. I de därpå två följande avsnitten presenteras området i en områdesbeskrivning. Beskrivningen bygger till viss del på material som använts vid tidigare ansökan från år I avsnitt 5 presenteras vindkraftanläggningen och i avsnittet därefter redovisas bedömningar av utökningens påverkan samt skadelindrande åtgärder. Avslutningsvis redovisas risker och hantering av risker i samband med drift av vindkraftanläggningen. 5

6 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Vindkraft i ett nationellt perspektiv Den planerade vindkraftanläggningen vid Järvsjökullarna kommer att bidra till Sveriges behov av förnybar energi. Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning. I början på år 2015 finns vindkraftverk i landet. De senaste årens utveckling har gjort att vindkraftens kostnader sjunkit så att väl belägna landbaserade projekt ger billigare el än andra nya elproducerande anläggningar 2. Vindkraft är en förnybar energikälla med mycket liten påverkan på den biologiska mångfalden och viktig i arbetet med att minska utsläpp av koldioxid. Vindkraften ger inte heller, i motsats till i stort sett all annan elproduktion, någon miljöskuld som framtida generationer måste ta över. Beräkningar visar att ett vindkraftverk redan efter cirka åtta månader i drift tjänat in den energiförbrukning som är nödvändig för att producera och uppföra vindkraftverket Sökande Åsele Vindkraft AB ( ) ingår i Åsele Kraft-koncernen precis som ÅKAB Nät och Skog AB ( ). Företagets kontaktperson är VD Roger Jansson Åsele Kraft Åsele Tel Svensk Energi 3 Boverket, Vindkraftshandboken 6

7 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Bakgrund Lokalisering av en vindkraftanläggning måste ske med stor omsorg. Tillräckligt stort område där minimala störningar uppstår, rätt vindförhållanden, närhet till kraftledningar samt tillgång till mark och vägar är grundläggande förutsättningar. Undersökningar har visat att området vid Järvsjökullarna strax väster om Sängsjön 15 km nordväst om Åsele tätort väl uppfyller ställda krav. Det är obebott och ligger förhållandevis långt från både bostäder och fritidshus. I området finns dessutom vägar av god standard. Efter samråd med Åsele kommun valde därför Åsele Vindkraft att planera för en mindre vindkraftsanläggning i detta område. Området är avsatt för vindkraft i den vindkraftsplan 4 som Åsele med flera kommuner antagit. Bild 2 Flygfoto över Järvsjökullarna sett från sydost, Åsele Vindkraft 4 Vindkraftsplan 2009; Åsele, Vilhelmina och Dorotea kommuner 7

8 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Beviljat projekt med sex vindkraftverk År 2011 beviljades Åsele Vindkraft AB bygglov att resa sex vindkraftverk med en högsta höjd om 150 meter. Verkens placering med vägar framgår nedan, Bild 3. Bild 3 Layout enligt bygglov från juni 2011, Åsele Vindkraft 8

9 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Områdesbeskrivning I detta avsnitt redovisas verksamhetsområde med gällande planer som översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser samt näringsverksamhet, vindförhållanden, möjlighet till elanslutning, annan verksamhet, åtkomst av mark och vägar mm. Bild 4 Verksamhetsområde Verksamhetsområdet, cirka 600 ha, är en mindre del av ett större område som av Länsstyrelsen benämns värdetrakt. Området är av riksintresse för rennäringen. Inom verksamhetsområdet finns vid Storbergkullen ett område med högre naturvärden. 3.1 Planförhållande Verksamhetsområdet är inte planlagt förutom att Åsele, Vilhelmina och Dorotea kommuner har antagit en gemensam kommunövergripande fördjupad översiktsplan 5 avseende vindkraft. I planen redovisas det aktuella området som lämpligt för vindkraft och Åsele Vindkraft har bygglov för att resa sex vindkraftverk med placering och vägar enligt Bild 3 ovan. Länsstyrelsen har framfört att de gärna ser ett framtida naturreservat på och omkring Storbergkullen. 5 Vindkraftplanering i Södra Lappland, Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner, november

10 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Boende och fritidshus Vid etablering av vindkraftanläggningar brukar de som bor närmare vindkraftverken än meter anses som särskilt berörda. I det här projektet ligger närmaste bostad vid Fäbodvallarna vilket är mer än meter från Järvsjökullarna. Närmaste fritidshus ligger vid Sämskkäl och Rumpnäsdammen vid Sängsjöns västra strand närmare meter från vindkraftanläggningen. 3.3 Friluftsliv Något friluftslivsområde av riksintresse finns inte närmare verksamhetsområdet än drygt sju km. I områdets närhet finns några platser som används eller är lämpliga för rekreation, friluftsliv och studiebesök. Det gäller t.ex. Laraborg som är ett lokalt utflyktsmål där dock den äldre byggnaden är borta. Vid Laraborg passerar också ett skoterstråk. Skolklasser besöker ibland Brandbärsberget. Även Rödbergsviken är ett lokalt men sällan besökt utflyktsmål. 3.4 Skogsbruk I verksamhetsområdet bedrivs aktivt skogsbruk med undantag för myrmarker och det område vid Storbergkullen med äldre skog som eventuellt ska reserveras som naturreservat 6. Bild 5 Till vänster, vy från Järvsjökullarna mot Sängsjön, till höger slänt upp mot Järvsjökullarna, Åsele Vindkraft 6 Länsstyrelsen Västerbotten län 10

11 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Rennäring Järvsjökullarna ligger i utkanten av ett mycket stort område med riksintresse för rennäringen. Området ligger i den nordöstra delen av Vilhelmina södra samebys marker och används för rastbete under vår- och förvinter 7. Längs väg 92, närmare fem km söder om den planerade anläggningen, finns en flyttled för renar. Bilaga 1. Inom hela Vilhelmina södra sameby finns idag några andra vindkraftanläggningar. Det gäller anläggningar med tre mindre vindkraftverk i Klimpfjäll, 18 verk i Bliekevare, fyra verk på Storberget samt 30 vindkraftverk på Trattberget-Skallberget. Bild 6 Område med riksintresse för rennäring med vindkraftanläggningen Renew Consulting & Construction 3.6 Turism Området omkring Järvsjökullarna används i mycket begränsad omfattning för jaktoch fisketurism. Affärsmässig turismverksamhet bedrivs av Lapponia Jakt & Fiske med utgångsplats i Visjömon. 7 Enetjärn Natur AB, Rennäringsutredning för Storbergkullen,

12 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Bergsstaten Bergstaten har beviljat Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för ett område i Torvsele vid Sängsjöns östra strand. Enligt Bergsstatens karttjänst finns därutöver inga undersökningstillstånd i området. Bild 7 Karta över mineralutvinning, Bergstaten 3.8 Vindförhållanden Järvsjökullarna ligger inom det vindrika bälte som löper genom södra Lappland. Det goda vindläget bekräftas också av den höga elproduktionen vid de fyra vindkraftverken på Storberget omedelbart öster om Sängsjön samt av vindkraftanläggningen i Storrotliden och Havsnäs 8. Under 18 månader har Åsele Vindkraft mätt vindstyrkan på Järvsjökullarna med en 100 meter hög mätmast. Mätresultaten visar på en långtidsnormerad medelvind omkring 8 m/s. Vindriktningen är till helt övervägande del västlig eller västsydvästlig. För att en plats ska anses vara lämplig för vindkraft bör medelvindstyrkan vara minst 6,5 m/s. 8 Vindstat.nu 12

13 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Mark och vägar Verksamhetsområdet ligger till största delen på Scaninge Holding AB:s marker samt till viss del på några närliggande fastigheter. Scaninge Holding är ett helägt dotterbolag till SCA. Bild 8 Befintliga vägar inom verksamhetsområdet Från väg 92 nås området genom att vid Nygården ta Sämskkälsvägen norrut förbi Rumpnäsdammen och vidare västerut på Rödbergstjärnsvägen. Alternativt kan man nå området från Trehörningssjövägen vid Visjömon och vidare österut via en mindre skogsväg över Sveaskogs fastighet. Ett tredje alternativ är en mindre skogsväg från väg 92 upp till Laraborg. ÅKAB Nät och Skog äger intilliggande mark med plats för planerad fördelningsstation. Åsele Vindkraft AB har exploateringsavtal alternativt arrendeavtal med samtliga berörda markägare. 13

14 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Anslutning till elnät Den el som produceras av vindkraftanläggningen ska överföras till Vattenfalls regionnät. ÅKAB Nät och Skog har områdeskoncession i det aktuella området och kommer att svara för både det interna uppsamlingsnätet mellan vindkraftverken, fördelningsstation och överföring av elkraften till Vattenfalls regionnät. Bild 9 Koncessionskarta för ny luftledning, ÅKAB Nät och Skog I juli 2013 fick ÅKAB Nät och Skog nätkoncession för att bygga en 40kV luftledning från en planerad fördelningsstation vid Järvsjökullarna till Vattenfalls regionledning Luftfart De tre flygplatserna i Vilhelmina, Åsele och Lycksele kan påverkas. Det planerade området för anläggningen ligger utanför både Åsele och Lycksele flygplatsers MSAyta minimum sector altitude men under motsvarande MSA-yta för Vilhelmina flygplats Totalförsvaret och radaranläggningar Någon försvarsanläggning har inte identifierats inom eller i verksamhetsområdets närhet. Närmaste väderradar finns i Kiruna, Luleå, Östersund, Örnsköldsvik och Hudiksvall. 14

15 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Områdesbeskrivning av natur, kultur och landskap 4.1 Området Järvsjökullarna ligger cirka 15 km nordväst om Åsele tätort. Området kan beskrivas som ett högt beläget kuperat landskap med mellanliggande myrmarker. De högsta topparna är Storbergkullen med 601 meter över havet och Järvsjökullarna som når meter över havet. Andra högre toppar i området är Sängsjöberget, Granberget väster om Sängsjön. Bild 10 Skyddad natur samt ett större område med äldre orörd skog på Storbergkullen, Renew Consulting & Construction Verksamhetsområdet präglas huvudsakligen av modernt skogsbruk. Stora delar består av kalhuggen skogsmark eller förhållandevis nyplanterad ungskog. På några platser där vindkraftverk planeras är det berg i dagen eller klen skog bestående av i första hand gran och björk samt någon sälg. Markvegetation utgörs av blåbärsris och andra för trakten vanliga arter. I de skogbevuxna delarna på och vid Järvsjökullarna dominerar gran kraftigt men även mindre björkar finns på platser där skogen är glesare. På Granberget finns ett bestånd av planterad 30-årig contortatall. Sängsjöberget präglas av aktivt skogsbruk med flera hyggen av olika ålder. Någon km söder om Järvsjökullarna ligger Storbergkullen med ett område om cirka 130 ha med högre naturvärden. Bild 10. År 2004 inventerade Länsstyrelsen området och noterade då att det på och vid Storbergkullen och i ravinerna ned mot Laraborg finns mycket gammal orörd skog. Där växer genuin naturskog av gran. Naturskog som nästan helt är opåverkad av modernt skogsbruk. Endast något enstaka spår av äldre plockhuggning kunde noteras. 15

16 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 Bild 11 Vid Storbergkullen finns ett område med höga naturvärden, Enetjärn Natur AB I ravinen ned mot Laraborg växer även en rik och varierad flora. Området bedöms också ha en stark stam av skogsfågel. För att få ökad kunskap har Åsele Vindkraft gjort en extra naturvärdesinventering 9 av detta område. Bilaga 2. Bild 12 Lång-Rödmossemyran lämnas orörd vid etablering av vindkraftanläggningen, Åsele Vindkraft Inom verksamhetsområdet ligger Lång-Rödmossemyran samt några mindre myrar. Från Lång-Rödmossemyran rinner en mindre bäck mot väster till Stortrehörningen. Järvsjökullarna avvattnas österut mot Sämskkäl och Sängsjön. 4.2 Omgivande landskap Cirka fem km sydost om Järvsjökullarna ligger Brandbärsbergets naturreservat bestående av cirka 100 ha delvis försumpad gran- och tallskog. Delar av Brandbärsbergets reservat används för studiebesök. Drygt tre km nordväst om Järvsjökullarna ligger Rödbergets naturreservat omfattande drygt 100 ha naturskog på bergets sydsluttning. Både Brandbärsberget och Rödbergets naturreservat ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden s.k. Natura 2000-områden. Två km väster om Järvsjökullarna ligger Ringåskullen som är ett Natura 2000-område med drygt 160 ha äldre skog och myrmark. Strax norr om 9 Enetjärn Natur AB, Naturvärdesinventering inför planerad vindkraftsutbyggnad,

17 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 Rödbergstjärnvägen på Sängsjöbergets sydsluttning ligger ett mindre område med biotopskydd. Bild 13 Skyddad natur i det omgivande landskapet, Naturvårdsverket 4.3 Djurliv Fladdermöss Studier vid vindkraftanläggningar, och då särskilt vid havsbaserade anläggningar, har visat vindkraftverk kan utgöra hot för fladdermöss. Av de 19 olika arter av fladdermöss som finns i Sverige finns endast några få eller någon i Lappland. Det saknas kunskap om eventuell förekomst av fladdermöss inom verksamhetsområdet. Under år 2006 genomfördes en studie avseende antal och arter av fladdermöss i Västernorrlands län av Sven Arne Svensson och Linda Kristoffersson 10. De bedömde att om det finns fladdermöss i regionen så är det med största sannolikhet Nordisk fladdermus alternativt Brandts fladdermus. Nordisk fladdermus är den vanligaste arten i Sverige och har även identifierats norr om polcirkeln. Den Nordiska fladdermusen jagar gärna sin föda i skyddade skogsgläntor. Yngelkolonier förekommer ofta inomhus eller i grottliknande håligheter. Brandts fladdermus förekommer både i barr- och lövskog samt jagar i gläntor och bryn eller i skog. Med hänsyn till det kalla inlandsklimatet och platsens höga höjd över havet bedöms det som mindre sannolikt att det finns någon förekomst av vattenfladdermus i verksamhetsområdet. 10 Svensson och Kristoffersson har medverkat i EU projektet Bat-protector 17

18 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Fåglar Ornitolog Sture Gustavsson har tidigare undersökt området och gör under våren 2015 kompletterande fågelstudier för att identifiera häckningsplatser och platser där fåglar söker föda samt flyttstråk. Under flera år har dessutom länets kungsörnsgrupp följt kungsörnarnas rörelser och ett kungsörnsrevir har identifierats i områdets omnejd men hittills har varken kungsörn eller havsörn iakttagits inom området. 4.4 Kulturmiljö I det planerade området för vindkraftanläggningen finns inte någon kulturmiljö av riksintresse eller reservat. Utanför området ligger de äldre fäbodarna vid Söråsele. Enligt Riksantikvarieämbetet finns strax norr om verksamhetsområdet några platser med fornlämningar som exempelvis boplatser, härdar och fångstgropplatser. År 2011 gjorde Västerbottens Museum en fornminnesutredning 11 för att eventuellt identifiera ytterligare fornlämningar. Vid denna utredning noterades, förutom redan kända fornlämningar, en tidigare okänd fornlämning bestående av bokstäver inristade i en bläcka på en torrtall. 11 Västerbottens museum, Arkeologisk utredning, Nina Granholm,

19 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Beskrivning av anläggningen 5.1 Placering Vindkraftverken är placerade för att så skonsamt som möjligt ska passa in i terrängen men också ge optimal elproduktion. Det innebär att platserna är valda med hänsyn till områdets begränsningar med avseende på natur- och kulturvärden. De är också placerade med hänsyn till höjdläge, vindriktning, markförhållanden och med inbördes placeringar för att undvika vindskuggor. Bild 14 Preliminär placering av vindkraftverken med interna tillkommande vägar markerade med blått Verk Område Fastighet Koordinater Totalhöjd East North Z möh möh 1 Järvsjökullarna Söråsele 15: Järvsjökullarna Söråsele 2: Järvsjökullarna Söråsele 2: Järvsjökullarna Söråsele 2: Järvsjökullarna Söråsele 2: Järvsjökullarna Söråsele 2: Järvsjökullarna Söråsele 2: Järvsjökullarna Söråsele 2: Järvsjökullarna Söråsele 2: Järvsjökullarna Avasjö 2: Järvsjökullarna Avasjö 2: Järvsjökullarna Söråsele 2: Järvsjökullarna Söråsele 2: Tabell 1 Koordinater för 13 vindkraftverk med höjd över mark och totalhöjd angivet i meter över havet 19

20 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Vindkraftverk Ett vindkraftverk består av ett fundament, torn, maskinhus och blad samt tillhörande elektrisk utrustning. Rotorn, som gör mellan 5 och 20 varv per minut, är med eller utan växellåda kopplad till en generator som alstrar el. Totalhöjden, d.v.s. den hösta höjden som bladet når är meter. Bild 15 Vindkraftverket Sängsjön 3 på Storberget, ÅseleVindkraft Tornet, med en högsta höjd om meter, är vanligtvis svagt konformat och tillverkat av stål och/eller betong i ljusa färger som t.ex. ljusgrått eller svagt grönt. Vindkraftverken är i drift vid vindstyrkor mellan 3-25 meter per sekund. För att verket inte ska överbelastas ställs verket av och bladen ställs i viloläge när det blåser mer än 25 meter per sekund. Verket stängs också automatiskt av om fel upptäcks. Ett vindkraftverk fjärrövervakas kontinuerligt och ses till varje eller varannan vecka. För varje vindkraftverk behövs en hårdgjord plan om knappa m 2 vilket innebär att samtliga 13 vindkraftverk upptar en samlad areal om mindre än 2,5 ha Vägar Tillfart till vindkraftanläggningen planeras att antingen gå från väg 92 och avfarten norrut vid Visjömon på Trehöringsjövägen fram till befintlig skogsväg västerut och vidare över Sveaskogs marker eller via Sämskkälsvägen och vidare på Rödbergstjärnvägen. Mellan Järvsjökullarna och över till Granberget och Sängsjöberget förstärks befintlig skotarväg. De nybyggda vägarna beräknas tillsammans bli cirka 8 km. När vägarna byggs tas vegetations- och torvjord bort och vägarna byggs på morän eller i förekommande fall berggrund. För att inte förändra existerande vattenflöden läggs trummor där så behövs Vägarna bör vara minst 4,5 meter breda med en fri lastbredd om 6 meter. Vägarnas sammanlagda areal beräknas till närmare 5 ha vilket är under en procent av hela verksamhetsområdet om 600 ha. 20

21 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 Bild 16 Befintlig skotarväg vid Rödbergstjärnvägen upp mot Järvsjökullarna förstärks För att klara transporterna av blad till verken bör vägarna inte har någon kurva med mindre radie än meter. Några transporter har en maximal totalvikt om närmare 120 ton. Om transporterna kräver tillfälliga ytor återställs de efter byggnationen med material lika omgivningens Ljud När ett vindkraftverk är i drift bildas både mekaniska ljud från växellåda och generator och aerodynamiska ljud från bladen. De mekaniska ljuden kan minskas med olika tekniska lösningar. För vindkraftverk anges alltid ett källjud vilket är ljudstyrkan uppe vid generatorn. Normalt uppgår källjudet till db(a). De aerodynamiska ljuden bildas av bladens rörelse genom luften. Ljudet upplevs som ett svischande ljud och tekniskt beskrivs det som ett bredbandigt brus huvudsakligen inom frekvensområdet Hz. Ljudet har stora likheter med det ljud som alstras när vinden passerar vegetation av olika slag Hinderljus Av hänsyn till flyget finns krav på att vindkraftverk ska utrustas med hinderljus. På vindkraftverk med en högsta höjd om 150 meter krävs medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, natt och gryning. Under dagen behövs inget ljus. För vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter krävs under hela dygnet högintensivt vitt blinkande vitt ljus. För att reducera störningar från hinderljus kan vindkraftverken utrustas med teknik som tänder hinderljusen först då något flygplan finns i närheten Elanslutning Den el som produceras kommer att distribueras till regionnätet via ett internt elnät inom ÅKAB Nät och Skogs koncessionsområde. Intill varje vindkraftverk placeras en drygt 2 meter hög kopplingsstation med en byggnadsyta om 6-10 m 2. Från denna kopplingsstation läggs markförlagd kabel till nästa vindkraftverks kopplingsstation 21

22 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 o.s.v. fram till en fördelningsstation. Anslutningssättet är valt för att minimera mängden använd kabel. Bild 17 Fördelningsstation 20/40 kv, Åsele Vindkraft Fördelningsstationen placeras på fastigheten Söråsele 15:1. Stationen kommer att stå på ett inhägnat område om cirka m 2. Inom hägnaden byggs en närmare fyra meter hög byggnad med en byggnadsyta om drygt 100 m 2. Stationen är utrustad med ett 20kV ställverk, transformator och ett 40kV ställverk samt övrig elektrisk utrustning. Från fördelningsstationen byggs en ny 40kV luftledning till Vattenfalls regionledning NL 421 som går mellan Stenkulla och Åsele tätort. Ledningen byggs trädsäker med en cirka 35 m bred ledningsgata. Så långt som möjligt förläggs kraftledningen utmed Sämskkälsvägen men en större del byggs genom skogsmark. Bild 9 ovan. Total areal för ledningsgata och fördelningsstation beräknas till knappa 30 ha utanför verksamhetsområdet Elproduktion Med nu gällande bygglov för sex vindkraftverk på Järvsjökullarna med en högsta höjd av 150 meter och en generatoreffekt om 2 MW beräknas elproduktionen kunna uppgå till 36 GWh ( MWh). Erfarenheten från närliggande vindkraftanläggningar och gjorda mätningar visar att Järvsjökullarna har mycket goda vindförutsättningar. Vinden är dessutom både kraftigare och jämnare, med mindre vindskjuvning och risk för störande turbulens, ju högre upp man kommer över marken. Det innebär att ett vindkraftverk med högre torn relativt sett ger högre produktion även om de är försedda med samma generator. I det här fallet betyder det att 13 vindkraftverk istället för sex, med 190 meters totalhöjd istället för 150 meter, med större generatoreffekt 3,3 MW istället för 2 MW tillsammans beräknas producera cirka 150 GWh ( MWh). Alltså en ökning med mer än fyra gånger. D.v.s. drygt dubbelt så många vindkraftverk ger mer än fyra gånger mer el. 150 GWh ( MWh eller kwh) motsvarar den el som cirka eluppvärmda villor förbrukar per år. 22

23 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Byggnation Vid byggnation byggs först vägar och planer. Därefter gjuts fundamenten och när betongen blivit tillräckligt hård reses tornen varefter turbinerna lyfts på plats och monteras. Byggtiden för ett verk beräknas till en vecka förutsatt att vägar, planer och fundament är klara. I samband med etablering av vägar förläggs även det interna elnätet. Under anläggningstiden kommer den hårdgjorda ytan intill kranplatserna vid vindkraftverken att användas för nödvändig uppställning av torn- och turbindelar. Om det behövs kompletterande upplag eller uppställningsplatser under anläggningstiden kommer befintlig plats för virkesupplag på fastigheten Söråsele 15:1 att användas. I tredje hand föreslås att befintligt grustag utmed väg 92 vid Visjömon används som upplag. 23

24 Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj Bedömda effekter för människor och miljö I detta avsnitt redovisas anläggningens lokala, regionala och globala miljöeffekter samt störningar under anläggningstiden. 6.1 Allmänt Generellt påverkar ett vindkraftverk omgivningen både positivt och negativt. El från vindkraft är förnybar och har därmed en positiv miljöpåverkan. Vindkraft minskar indirekt utsläpp av klimatpåverkande, försurande, övergödande och för luften försämrande gaser och ämnen. Förnybar el ger heller ingen framtida miljöskuld eller något skadligt avfall. Men vindkraftverken påverkar landskapsbilden genom sin höjd samt att rotorns rörelse drar till sig blicken. Ljud- och rörliga skuggor kan störa boende eller de som vistas nära ett vindkraftverk kan uppfatta ljud och skuggor. Rennäringen kan påverkas beroende på val av plats och hur mark och tillfartsvägar används. För turism och upplevelseverksamhet kan vindkraft vara både positivt och negativt beroende på inriktning. Vindkraftverk kan utgöra hinder i luftrummet samt eventuellt störa radioförbindelser. Naturmiljön och områdets djurliv påverkas när elnät, vägar och vindkraftverk byggs. Vindkraftverk i drift kan störa större fåglar. Anläggningarna består till viss del av elektrisk utrustning. Där finns markförlagd kabel, någon fördelningsstation och luftledning vilka ger upphov till elektromagnetiska fält. Dessa fält kan ha negativ inverkan på människors hälsa varför det finns gränsvärden elektromagnetisk strålning. Vid drift och underhåll av verken besöks området av servicepersonal och servicefordon, vissa kemikalier används och mycket måttliga mängder avfall bildas. Dessa effekter bedöms dock som mycket ringa. 6.2 Ljud Ett vindkraftverk i drift orsakar både mekaniska ljud från växellåda och generator och aerodynamiska ljud från bladen. Enligt Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens rekommendationer 12 får inte ljud vid bostad från vindkraftverk överskrida den ekvivalenta ljudnivån 40 db(a). I områden med lågt bakgrundsljud bör inte ljudnivån överstiga 35 db(a). Enligt Boverkets rekommendationer är ett rimligt skyddsavstånd för bostäder och fritidhus i förhållande till ett vindkraftverk i skogsterräng minst 800 meter. I det aktuella området finns ingen bebyggelse närmare än meter. 12 i miljoarbetet/vagledning/buller-vindkraft-riktvarden 24

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Nyhetsbrev 9. Vitberget

Nyhetsbrev 9. Vitberget Välkomna att ta del av Vindkrafts nionde nyhetsbrev för planerad vindkraftanläggning. Via nyhetsbrev informerar Vindkraft närboende och övriga om projekt. Länsstyrelsen har nu påbörjat handläggningen av

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring 1(13) VINDKRAFTPROJEKT BURSJÖLIDEN till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring Nedan

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 Stadsbyggnadskontoret i Lund september

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika.

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika. Hur påverkar vindkraften elnätet? Roger Lindmark, Vattenfall Eldistribution 1 Nätbolag Affärsidé är att sälja transport av elenergi Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer