Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven."

Transkript

1 Q&A Skeppsbron Budskap Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. Just nu Första etappen pågår för fullt med byggandet av ny spårväg. Spårvägen och Stenpirens resecentrum spelar en viktig roll för Skeppsbron som ny mötesplats. De första vagnarna beräknas rulla på Skeppsbron i augusti Detaljplan för kvarter, kajer mm är överklagad och överprövas just nu av Länsstyrelsen. Q&A Tid och finansiering Varför har det tagit sådan tid? Första etappen med ny spårväg på Skeppsbron är i full gång. Vad gäller kvarter och kajer har Staden länge arbetat för att lösa finansieringen. Nu är den frågan löst och detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige. Men planen har både överklagats och överprövats av länsstyrelsens vilket gör att det drar ut ytterligare på tiden. Överlag är det många komplicerade frågor som måste hanteras och utvärderas. Skeppsbron ligger mitt i staden i ett komplext område. Det tar sin tid att utveckla Skeppsbron till en av de mest spännande och trivsamma mötesplatserna i stan för göteborgarna. 1

2 Varför har planen överprövats? Överklagandena handlar bland annat om hur kulturvärden tas om hand och om ljusförhållanden. Överprövningen görs på grund av frågor om havsnivån. När kommer Skeppsbron att vara klar? I nuläget har vi svårt att säga när Skeppsbron kommer vara helt färdigt. Både med anledning av att detaljplanen överklagats och att det råder osäkerhet kring Västlänkens utbyggnad. När vi väl satt igång uppskattas själva utbyggnadstiden ta sex till åtta år. (Länsstyrelsens mål är att inga överklaganden ska ta längre än fem månader, men då det gäller överprövningen kan det ta längre tid. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till mark- och miljödomstol) Genomförandet Har något arbete påbörjats? Arbete pågår med spårvägslänken som skall binda samman Brunnsparken och Järntorget. Just nu läggs själva spåren och förberedelser pågår för Stenpirens resecentrum. Vad gäller kvarter och kajer har den detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft. Varför bygger ni inte kajstråket och kvarteren först? Kommunfullmäktige har beslutat att prioritera spårvägslänken som en första etapp av nya Skeppsbron. Efter trängselskattens införande har behovet av välutbyggd kollektivtrafik ökat. Det är också en logisk utbyggnadsordning. De arbeten som pågår nu innefattar inte bara spårväg utan också vatten, el och avlopp till de nya kvarteren och en underfarts till parkeringsgaraget som ska byggas i etapp 2. Vilka arkitekter och byggherrar kommer att medverka och vem bestämmer över gestaltningen? Ett samverkansavtal har skrivits med Framtidenkoncernen som innebär att Poseidon kommer att bygga hyresrätterna på Skeppsbron och Egnahemsbolaget 50% av bostadsrätterna. Sweco ritar utemiljöerna som gator och kajer. Så fort detaljplanen för Skeppsbron vunnit laga kraft kommer resten av bostadsrätterna att markanvisas. Ramarna för hur Skeppsbron kommer att se ut sätts nu av stadsbyggnadskontoret i form av detaljplanen och kvalitetsprogrammet för området. Park- och naturförvaltningen skissar och gestaltar parken. Andra aktörer, som exempelvis de som kommer bygga på Skeppsbron, följer de planer 2

3 och program som finns men kommer givetvis att sätta sin prägel på området genom att anlita olika arkitekter. Trafik Vad gör ni med all genomfartstrafik? När Götatunneln byggdes räknade vi med att trafiken ovan tunneln skulle landa på fordon per dag (jämfört med innan tunneln). Vi kommer sannolikt att hamna på ca 7.000/dag. Det blir mindre trafik här än det är idag på Linnégatan t ex. (Vid planerade stängningar av tunneln kommer man att leda trafiken även via andra gator än Stora Badhusgatan) Varför får vi ingen hållplats vid Lilla Torget och Esperantoplatsen? Det där är alltid en svår avvägning. Men det har visat sig att om man har för tätt mellan hållplatserna blir restiderna för långa, vilket leder till en oattraktiv kollektivtrafik. Kommer Älvsnabbens hållplats vid Rosenlund att finnas kvar? Det är en fråga vi tittar på just nu. Det beror framför allt på hur tillgängligheten utmed kajen ser ut när bostäder och parkeringsgarage byggs. Vilka spårvagnslinjer kommer att köra på den nya spårvägslänken från Järntorget via Stenpiren Resecentrum till Brunnsparken? Linje 1 och 9. Den nya länken innebär flera fördelar: En bytespunkt vid Stenpiren Resecentrum växer fram och möjliggör byten mellan spårvagn, buss och båt. Den nya länken utgör också en möjlig omläggningsväg, vid exempelvis spårarbete, och minskar därmed sårbarheten i spårvägssystemet. Den nya länken minskar även trafikbelastningen kring Domkyrkan och ger en kortare restid mellan Göteborgs västra och centrala delar. När kommer Älvsnabben att börja trafikera Stenpiren? Samtidigt som spårvagns- och busstrafiken. Dvs augusti Störningar närboende Hur länge ska vi närboende behöva bo på en byggarbetsplats? 3

4 Det kan komma att bli tålamodskrävande för er som bor och arbetar i området. Det blir flera år som mer eller mindre byggarbetsplats. Men alla aktörer är medvetna om detta och ska göra vad vi kan för att minimera störningarna. Till exempel genom att göra färdigt bit för bit för att minimera byggtiden för varje individuell hyresgäst. Har man tänkt på hur störningar från gnisslande spårvagnar kan komma att påverka boende? En bullerutredning har gjorts som visar att bullernivån kommer att öka något på Skeppsbron i och med den nya spårvägen. Vi gör vad vi kan för att det ska påverka de boende så lite som möjligt. Fönsterbyte i vissa fastigheter är ett exempel. Många små åtgärder har också gjort att de nya spårvagnarna inte gnisslar lika mycket längre, bl a byts hjulen oftare och rälsen smörjs kontinuerligt. Om man jämför med befintliga spårvagnslinjer så är det dessutom en annan konstruktion på denna nya spårväg som minimerar gnissel och oljud i kurvor, med en större radie i kurvorna och bättre sträckning. Spårvagnarna kommer inte heller köra nattrafik via Skeppsbron. Kvarter Hur många bostäder blir det? Det blir ca 450 bostäder. Hur många verksamhetslokaler blir det? Ca kvm verksamhetslokaler för till exempel handel, kontor Varför bygger ni inga billiga lägenheter? Tyvärr är all nyproduktion dyr eftersom byggkostnaderna är höga. Dessutom är markpriset här högt, området är komplicerat att bygga på och kostnaderna för allmänna anläggningar som gator, kajer med mera är höga. Det slutliga priset på bostadsrätterna på Skeppsbron bestämmer marknaden. Totalt kommer det att byggas ca 450 lägenheter på Skeppsbron. Vår ambition är att minst 25% av bostäderna, ska vara hyresrätter. - Men i Frihamnen kan ni? I Frihamnen har Göteborgs Stad valt att satsa kraft och resurser på att skapa socialt blandat boende. Även på Norra Masthugget ser man över möjligheten till billiga lägenheter. För oss handlar det om skapa en inkluderande stad på olika 4

5 sätt - där vi omöjligt kan göra allt i alla projekt. På Skeppsbron har vi - utifrån önskemål från göteborgarna - prioriterat att skapa gemensamma mötesplatser i form av kajer, bad och restauranger längs med vattnet. Markpriset här i Göteborgs centrala kärna är högt och området är komplext att bygga på vilket för med sig högre kostnader. Hur höga blir husen? Bostadshusen föreslås bli 5-8 våningar höga, närmast kajen blir husen 2-4 våningar höga. På Triangeltomten föreslår vi att man begränsar den nya byggnadens höjd till 9-11 våningar som trappas ner mot älven. På så vis blir inte byggnaden heller synlig från Brunnsparken och Hamnkanalen. Varför bygger ni så högt? En hög exploatering och förtätning ger en levande innerstad. Det ligger i linje med översiktsplanen. Och gaturummet tål den höjden här, med omgivande berg och högre hus. Varför bygger ni inte ännu tätare/med högre exploateringsgrad? Det är inte bara bostäder, handel och kontor som behövs i innerstaden utan även parker och andra mellanrum för möten och vistelse. Detta var också något som var tydligt i önskemålen från göteborgarna som samlades in under dialogarbetet och ligger till grund för detaljplanen. Ur trivsel- och folkhälsosynpunkt behöver fler bostäder och kontor också åtföljas av mer användbar park, människor behöver ha tillgång till grönområden i sin närhet. Skeppsbron ska inte heller ses som ett isolerat område det planeras bostäder i flera andra delar av staden för att uppfylla målen för bostadsbyggande. Hur kommer parkeringslösningen att se ut för området? Ett parkeringsgarage med ca 700 platser kommer att byggas under kajen av Parkeringsbolaget. Där kommer boende, verksamma och besökare kunna parkera tryggt och säkert. Parkeringsgaraget byggs för att ersätta de platser som försvunnit på Stora Badhusgatan men också skapa de platser som de nya bostäderna behöver. Besökare både till Skeppsbron men också till andra ställen i staden, t ex Operan kommer att kunna parkera där och ta buss, båt eller spårvagn den sista biten av sin resa. Kommer badet i älven att bli av och vem kommer i så fall att driva det? Badet finns med i detaljplanen för området. Det kommer troligtvis att drivas i kommunal regi. 5

6 När är parken färdig? Parkens tidplan hänger ihop med övriga tidplanen. Parken kommer att byggas allra sist eller i samband med bostadsområden. Kajer, parkeringsgarage med mera ska vara färdigt innan. Befintlig bebyggelse Vad kommer att hända med Kinesiska Muren och Merkurhuset? Båda kommer att bevaras - vilket var ett önskemål från göteborgarna under samrådet. Vad blir det för innehåll? Kinesiska Muren ägs av Staden, och ännu är det inte klart vad det blir för innehåll. Den nya detaljplanen tillåter mycket, så länge det är en användning som fungerar med byggnadens kulturvärden och så länge det inte stör omgivningen. Bostäder och förskola är exempel på innehåll som diskuterats. Merkurhuset ägs av KB Biet och några större ändringar där är inte planerade så vitt vi vet. Hållbar utveckling Hur gör ni för att utvecklingen av Skeppsbron ska bli hållbar, inom de olika aspekterna? Skeppsbron ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling och skall utvecklas med en tydlig miljöprofil. Det ska också klart framgå för besökare och boende att Skeppsbron har den karaktären. Solfångare och grönytor på taken samt grönskande väggar t ex betyder mycket för miljön. Givetvis kommer den senaste miljötekniken att användas. Skeppsbron ska vara en förebild i energiförsörjning, miljöanpassat byggande och energieffektiva hus. Stenpiren Resecentrum ger god möjlighet att ta sig till och från området med kollektivtrafik och bidrar till att göra stadsdelen tillgänglig för besökare och göteborgare från olika delar av staden. Skeppsbron ska också hålla länge ur flera aspekter. Vi ska bygga långsiktigt hållbart med attraktiva stadsmiljöer och smarta flexibla lösningar. Variation och mångfald är viktigt för den sociala hållbarheten. Områdena runt bostadskvarteren kommer att vara tillgängliga för alla med kajer, mötesplatser, butiker och rekreationsområde. Fler centrala bostäder bidrar till att göra staden levande. Platser där människor rör sig blir också tryggare. 6

7 Har ni lyssnat på synpunkterna från medborgardialog, utställningsskede osv, och i så fall - kommer det att synas? ÄU/SBK Detaljplanen bygger i grunden på det dialogarbete som genomfördes , som en inledning till planprocessen. Efter samrådet 2009 arbetades förslaget till detaljplan om. Den nuvarande detaljplanen inkluderar göteborgarnas idéer om exempelvis badet, tillgängligheten och mötesplatserna vid vattnet som ska vara öppna för alla. Att Kinesiska Muren skulle bevaras var också ett önskemål från många göteborgare. Kan utvecklingen av Skeppsbron medverka till ökad integration? Skeppsbron kan i sig inte lösa problemen med integration men utformningen av området och innehållet kan bidra till att alla känner sig välkomna, och vi vill skapa en mötesplats för människor. Stenpiren resecentrum kommer att bidra till ett flöde där människor från alla delar av staden möts, likaså stråket längs kajen och Redareparken. Stenpiren Resecentrum - Västtrafik När bygger ni Stenpiren Resecentrum? Planen är att bygga Stenpiren Resecentrum från början av 2015 till början av Varför bygger ni Stenpiren Resecentrum? Vi vill skapa en modern mötesplats med resenären i centrum. Här skall människor kunna göra enkla och bekväma byten mellan båt, buss och spårvagn. Stenpiren Resecentrum kommer att erbjuda god service i form av vänthall, pressbyrå och blomsterbutik. Vår vision är att resecentrumet ska sjuda av liv och rörelse med kafé, sushibar och uteservering som breder ut sig ner mot kajen. Hur kommer Stenpiren Resecentrum att se ut? Stenpiren Resecentrum kommer att harmonisera med Västtrafiks övriga resecentrum i Göteborg, exempelvis Nils Ericson Terminalen och Frölunda Resecentrum, med glasfasad, trä, natursten och öppna, upplysta ytor. Med ett granitbelagt golv som sträcker sig även utanför resecentrumet och skapar en enhetlig känsla mellan ute och inne. Har ni tänkt på miljön när ni har planerat Stenpiren Resecentrum? Stenpiren Resecentrum byggs med gediget, hållbart material som har bedömts ur miljöperspektiv. Byggnaden är energieffektiv och solpaneler på taket bidrar till delvis egenproducerad el. Planen är att miljöcertifiera resecentrumet. 7

8 Har ni tänkt på tillgängligheten, för personer med funktionsnedsättningar, när ni har planerat Stenpiren Resecentrum? Att tillgänglighetsanpassa resecentrumet så långt det är möjligt har genomsyrat planeringen. Resenärsytorna byggs i ett plan med ledstråk i golvet, för personer med synnedsättning, och de intilliggande hållplatserna är tillgänglighetsanpassade. Det finns också möjlighet att få reseinformation ljuduppläst genom så kallade pratorer. Hur många hållplatslägen kommer att ligga i anslutning till Stenpiren Resecentrum? Ett hållplatsläge för båt vid flytbryggan i älven, och fyra hållplatslägen för buss och spårvagn. 8

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN Vem ska få vara med och tycka till om Göteborgs nya stadskärna? Alla som vill, tycker vi. Men att lyssna av närmare en halvmiljon människor är svårt, om inte omöjligt.

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 2014 var de stora förändringarnas år för Älvstranden Utveckling. Stora åtgärder har genomförts på mycket kort tid till följd av nytt ägardirektiv och allvarlig

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress

Post- och Telefon Telefax E-mail Postgiro Bankgiro Org.nr. besöksadress Samfundet S:t Erik Stockholm 2009.01.11 Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 10420 Stockholm Ang, Stockholms översiktsplan Samrådsförslag oktober 2009 Dnr 2008 19723 Samfundet S:t Erik har fått rubricerade

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad

2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad 2010-07-10 En grönare stad är en roligare stad Sidan 2 av 20 EN GRÖNARE STAD ÄR ROLIGARE Skönhet och vackra miljöer inbjuder till kreativitet. Och vackra miljöer är nästan alltid mer eller mindre gröna.

Läs mer

Vision Norra Gårda En Framtida Stadsplan GUSTAF LINDMAN DINO SOLDIN KANDIDATARBETE

Vision Norra Gårda En Framtida Stadsplan GUSTAF LINDMAN DINO SOLDIN KANDIDATARBETE Vision Norra Gårda En Framtida Stadsplan GUSTAF LINDMAN DINO SOLDIN KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Datum Typ Synpunkt/Fråga Ärendet Är det bara skolfrågor som ska tas upp, med tanke på politikerna som står för inbjudan? Gator och trafik Detta är

Läs mer

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att: datum 2013-02-21 diarienummer 2012-00902 Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken

Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken Komplettering av ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling 2010-08-23 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 stadsplanering

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik

Motioner och utlåtanden. Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Motioner och utlåtanden Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion D1Enkelriktade gator...5 Ulf Holmlund Utlåtande

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer