Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva Lidén, KTC USÖ, Örebro Christian Pettersson, KTC Kristianstad Stefan Redéen, Clinicum, Linköping Tomas Askerud, KTC Solna, Stockholm Daniel Rodriguez Santos, Simuleringsakuten, Skövde Torben Nordahl Amorøe, Simulatorcentrum i Väst, Göteborg, sekr Ordningsnr. SM2014/6 Återbud: Magnus Berndtzon, Metodikum, Jönköping Ingela Andersson, KTC Sundsvall Pia Hedberg, KTC Umeå Agenda 1. Välkomna 2. Val av sekreterare 3. Val av justerare 4. Godkännande av dagordning 5. Genomgång av senaste protokoll 6. Rapport av läget eftersommaren och KlinSim Rapport inför KlinSim Rapport om budget Diskussion och beslut om KlinSims riktning och framtidsarbete inkl styrelsemedlemmars arbetsfördelning 10. Diskussion om HLRs- och företagsarbete i föreningen 11. (Möjlig, i mån av tid) diskussion om samarbete med liknande eller kompletterande föreningar 12. Övrigt 1. Välkomna Italo välkomnar och öppnar mötet 10: Val av sekreterare Torben 3. Val av justerare Tomas 4. Godkännande av dagordning Man enas om punkterna i dagordningen som utskickat av Italo efter tillägg av följande punkter som i fortsättningen ska var fasta på dagordningen: Styrelsemöte KlinSim Örebro - Justerat 1/6

2 - Val av sekreterare - Val av justerare - Godkännande av dagordning - Genomgång av senaste protokoll - Genomgång av ekonomi - Datum för kommande möten Övriga uppkomna punkter tas under Övrigt. 5. Genomgång av senaste protokoll - Reseersättning. Det diskuteras om reglarna är tydliga och om denna möjlighet bör förmedlas tydligare. Man är nöjd med formulering av riktlinjerna som de är skrivna i protokollet. Det diskuteras vem som ska få bestämma om huruvida föreningen har tillräckligt med resurser och vem som ska få reseersättning, i fall det är många ansökare. Det tas beslut om följande: Styrelsen tar gemensamt beslut om huruvida föreningen har resurser för detta ändamål. Så länge det är småskaligt som nu, då kan kassör själv ta beslut om att en person som söker ska för reseersättning. Begränsningar i belopp diskuteras, men vi lider just nu på kassörens omdöme. På förekommen anledning kanske vi får bestämma rutin för ut utvälja ansökare. - Present till avgående administratör. Stefan köper nu present till Rebecka. 6. Genomgång av ekonomi 2013 är deklarerad. - Kontokassan är just nu: kr - KlinSim Konferensens resultat blev kr (efter betalning) - Det saknas kr från sponsorer att faktureras/betalasextern deklaration Resestipendium är inte utbetalad (upp till kr). Med tanke på resestipendium tar Italo kontakter Ros-Marie Svensson, Danderyd, som vann stipendiet på KlinSim konferensen i Stockholm. Det diskuteras kort om ur stipendiet ska betalas ut rent praktiskt. 7. Näste möte (EL) Vi vill ha fysiskt möte i januari. Eva pratar med Pia om att starta en doodle för att hitta gemensamt datum, där så Pia för chansen att delta. Alternativt gör Eva en doodle. 8. Rapport av läget efter sommaren och KlinSim 2014 (IM) Ordföranden berättar att KlinSim konferensen fick väldigt positiv resultat. Det var mera än 150 deltagare inkl. utställande företag. Det var begränsning med rum, men gick bra ändå. Det var intresse från andra föreningar. Förening för anestesisjuksköterskor samt CEPS (Italo framför att CEPS själva har i möte i Falun inom kort) vill samarbete. Det var en fantastisk ekonomi ffa pga gratis lokal, mat inte dyrt. Italo uttrycker nöjdhet med samarbetet mellan centrarna i Stockholm och med arrangemangsadministratören Stefan Wengelin. 9. Rapport inför KlinSim 2015 (TNA) Torben framför att arbetet med konferensen är på full gång, man ha har haft flera möten, där program är lagt, flera föreläsare är har sagt ja, liksom det jobbas på att kunna avhålla en preconference kurs med amerikansk debriefing-expert. Gratis lokal har inte varit möjligt att Styrelsemöte KlinSim Örebro - Justerat 2/6

3 framskaffa, men billigaste alternativ är reserverad. Efter undersökning av pris för hjälp till administration har man valt åter igen att anlita Stefan Wengelin. Det pratas om hur man går tillväga för att hitta sponsorer. Torben tar upp hur föreningen ställer sig till att täcka ev. underskott i samband med KlinSim konferensen. En anledning till att vi fick bra överskott av KlinSim konferensen i Stockholm var att lokalen var gratis, samt maten var bra och inte dyr och föreläsarna var gratis. Det diskuteras om att man ska ställa krav till arrangören om att lokal inte får kosta. Det anses dock at detta inte alltid vill vara möjligt, man enas om att uppmana arrangörer att hitta billigaste alternativet i lokalvalet. Stefan föreslår möjligheten att ta fram ett arbetsdokument, där gränsdragning mellan lokal arrangör och KlinSim som föreningen tydliggöras. Det tas inget beslut att detta ska göras i nuläget. Det tas upp i vilket omfång lokal arrangör kan sätta pris för utställare och deltagare. Följande beslöts: - Lokal arrangör får fastsätta priset för utställningsareal (bord). - Fastställning av priset för deltagande i konferensen ska tas i samråd med styrelsen, för att säkre att priset inte ökas orimligt. Det betyder att för 2015: - bör deltagare priset för medlemmar inte överstiga 1700 kr. - differensen för priset mellan medlemmar och inte-medlemmar ska höjas till 500 kr. Det talas om att antal deltagare ständigt har ökat, och att vi bör ha ambitioner om att sprida föreningens idéer till än fler. Sålunda ser styrelsen positivt på en ökad marknadsföring. Det tänkas dels inom den traditionella intressesfär som t.ex. centras externa instruktörer, dels att gå utan för simulatorvärlden dvs. HLR- och andra typer av instruktörer samt inom patientsäkerhet. Det uppmärksammas att kallelse till årsmöte ska var ute 6 vecka innan dvs. i början på februari. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk berättelse bör förelägga i god tid före mötet. Vi bör därför ha fysiskt möte tidigt i januari. 10. Rapport om budget (EL, SR) Vi ser över budgeten för 2014 och hur vi tänkte med de olika posterna. Vi ser att det redan nu nog inte går att uppfylla en del av målsättningarna i budgeten. Bl.a. behovet för anställning av administratör diskuteras. Vad ska en sådan göra? Eva meddelar att just nu har Kia på KTC USÖ Tagit på sig att hålla i medlemsregister. 11. Diskussion och beslut om KlinSims riktning och framtidsarbete inkl. styrelsemedlemmars arbetsfördelning (IM) Italo ger sin bakgrund för denna punkt, som även Stefan vill lyfta. KlinSim har existerat i 2 år. Det sker jätte mycket i föreningen, men är vi tillräckligt synliga? Vart vill vi att KlinSim ska vara om 5 eller 10 år? Stefan stillar frågarna Varför är vi här i dag? Varför är det att vi inte bara har ett KTC-nätverk som gör KTC-dagar, men har organiserat oss i en förening? Behövs vi? Gör vi skillnad?. Vi behövde organisera oss, för att närverket var nöd till att bli mera formellt. Det var steg 1 enl. Stefan. Steg 2 är att ta det vidare, och Stefan framför att man bör sikta mera långsiktigt. Vi vill ju att våra aktiviteter ska gagna patienterna, och att mera vårdpersonal bör få möjlighet att genomgå träning. Vi måste medvetengöra beslutsfattare, politikere, andra liknande Styrelsemöte KlinSim Örebro - Justerat 3/6

4 intresseorganisationer t.ex. inom patientsäkerhet om värdet av vår aktiviteter för patienterna. För detta ändamål skulle vi t.ex. kunna jobba på i 2018 genomföra en simuleringsvecka med fokus på bakgrund, hög akademisk kvalitet med forskningsresultat om bra kliniska utfall. En sådan vecka skulle arrangeras ihop med andra organisationer med liknande målsättningar bl.a. inom patientsäkerhet. I KlinSim ska vi inte bara prata om hur vi gör, t.ex. hur vi genomför träning, det ska även handla om patienterna. Eva instämmer i behovet för visioner, men att det även är behov för konkrete delmål på vägen. Vi skulle behöva prata om arbetsfördelningen i ett sådant arbete. Vi måste båda jobba med det vardagliga och det roliga visionäre. Daniel berättar hur simulering på IVA har identifierad och tydliggjort patientosäkre rutiner som haft direkt påverkan göra bättre rutiner. Stefan uppmanar att Daniel skriver och publicerar detta. Stefan erbjuder Daniel att hjälpa till. Det talas om vikten av att lyfta fram de goda historierna. Vi tittar på syftet med föreningen så som den är beskrivet på hemsidan och i stadgarna. Vi enas om att det är en bra att jobba med en tydligare vision. Det diskuteras hur vi ska jobba med att ta fram denna vision. Vi börjar med att styrelsen tar fram en skriven vision som sedan kan bli föremål för diskussion. Stefan erbjuder at formulera första utkast som skickas ut för diskussion på styrelsemöte 13/ Diskussion om HLRs- och företagsarbete i föreningen (EL) a. HLR-gruppen verkar att vara kommet vidare i frågan. Det kan tas upp vid nytt behov. b. Så länge det är inte problem, så låter vi det vila 13. (Möjlig, i mån av tid) diskussion om samarbete med liknande eller kompletterande föreningar Tas på nästa möte. 14. Övrigt Rutin vid justering av protokoll (EL) Vi har ingen tydlig rutin, och ofta går al för lång tid. Aktuellt gäller det banken som vill ha justerat och underskriven protokoll för att den nya kassören kan bli behörig att göra bankärenden för föreningen. Följande beslutas: Protokollskrivandet och justering med underskrift är viktig och ska prioriteras av sekreteran och valda justerare(or) under följande hänsyn: 1. Protokoll för möten, där särskild viktiga beslut tas, som vid konstituerande styrelsemöte (normalt första efter årsmötet) ska undertecknas av sekretera och justera så snart protokollet är skrivit, genom att skicka protokollet per post eller scanna protokoll med underskrift och skicka per mail. 2. Sekretera förvarar alla underskrivna protokoll och kan på förfrågan skicka kopia (t.ex. till nyvald kassör). 3. Vid vanliga styrelsemöten räcker det att justerar i protokollet anför justerat. Kan ev. underskrivas vid fysiskt möte. Bankbyte (EL) Vi har Nordea, Eva byter enligt önskemål till SEB. Medlemsregisteransvarig (EL) Kia på KTC USÖ har tagit detta uppdrag Fördelning av arbetsuppgifter i styrelsen (EL) Just för att man är kassör eller sekreterare behöver det inte betyda at just den gör alla vanliga uppdrag som gäller denna post. Vi är alla engagerade i styrelsen, och vi alla har mycket att göra i Styrelsemöte KlinSim Örebro - Justerat 4/6

5 vårt vanliga jobb, så det finns behov för att fördela uppgifterna. Vad vanliga uppgifter innebär kan i övrigt ses på under Uppdragsbeskrivningar på Sekreteran ber om hjälp att skriva Verksamhetsberättelse för 2014 och Verksamhetsplan för Tomas och Christian påtar sig att göra detta i samarbete. Frågor från valberedningen (EL) Lite förvirring om suppleanters valperioder. Stadgar genomgås. TNA och IM tittar över detta. Eva frågar om nuvarande valberedning kan tänka sig att fortsätta det goda arbete ett år till. Om teknikfrågan (TA, CP) Sammankallande i gruppen önskar frånträda. 5 kommer imorgon. Tidigare omtalade webbaserade forum ligger lite på is just nu tills behovet ev. kommer upp på ny. Intresserade av forum tänkas gå in i arbetsgruppen. Överta av Stefans Plats (SR) Stefan meddelar att han behöver gå av innan hans valperiod sluter. Han sitter kvar fram till nästa årsmöte, mars/april Då får det bli fyllnadsval. Stefan önskar rekommendera sin efterträdare på Clinicum. Eva meddelar valberedningen detta. Styrelseledamöter som inte kommer till möten (Alla) Vi ska göra mera för att underlätta deltagande i styrelsemöten. Vi ska bli bättre på att använda video konferens. Vi ska också erbjuda och prioritera datum som de som har svårt för att komma fastsätter. Ska gällande reglar för reseersättning vara annorlunda för styrelseledamöter? (EL) Vi tar frågan om det blir problem, i övrigt ingen speciella reglar, men det är dock lättare att förvänta att arbetsgivare för styrelseledamöter har fått sitt uppdrag godkänt och därmed också får betald av arbetsgivaren. Vad är styrelsens roll när det gäller att legitimera eller tillåta arbetsgrupperna arbeta och presentation av resultat och rekommendationer? (Alla) Vissa grupper vill gärna presentera egna artiklar, uttalanden och rekommendationer på hemsidan. Det finns önskemål om att styrelsen är villig att göra en bedömning huruvida dessa är på linje med föreningens idé och syfta. Vi pratar inte om att styrelsen ska godkänna eller bedöma om ämnesinnehållet är rätt eller fel. Detta bifallas. Viktigt att dessa egna artiklar, uttalanden och rekommendationer sedan får synlig plats på hemsidan. Förslag om att värden för KlinSim konferensen ska få ta ut en summa från överskottet och ges möjlighet att uppmärksamma den grupp av personer om hjälpt till med genomförandet (Torben) Man enas om, att i mån av ekonomi, ska det vara ok att deltagare i arbetet kan erbjudas en middag eller liknande som tack för insatsen. Ska konteras som omkostnaden i konferensräkenskapen och ska vara rimligt och med gott omdöme. Förslag om att KlinSim inte kunna få ta betalt för kurser (Torben) Torben förklarar bakgrunden till denna punkt. Vi har ambitioner om att KlinSim så småningom ska kunna agera som remissinstans, eller i ackreditering/certifiering av verksamheter/utbildningar och ska i övrigt representera medlemmar och verksamheter i hela Sverige. Om KlinSim som förening har ett ekonomiskt engagemang i en kursprodukt (eller materialtillverkning) kan objektiviteten ifrågasättas. Styrelsemöte KlinSim Örebro - Justerat 5/6

6 Det pratas om att utbildningar kan vara gjort av medlemmar i arbetsgrupperna på uppdrag av KlinSim. Det tas beslut om detta på följande sätt: Om en utbildning är gjort i KlinSim regi, då äger Klinsim utbildningen och know-how ska göras tillgänglig för föreningens medlemmar. Det kan inte tas ut royalty, men personer och verksamheter som har deltagit i utvecklingen kan uppmärksammas i materialet. Verksamheter som har bidragit med utvecklare bör få privilegiet att ensamt erbjuda själva kursen under en period eller ett antal gångar. Näste möte 9 oktober :00-16:00 online Mötet avslutas kl. 17:40 Vid pennan Torben Nordahl Amorøe Justerare Tomas Askerud Justerat av Tomas Askerud Solna, Styrelsemöte KlinSim Örebro - Justerat 6/6

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 9 oktober kl. 14:00-16:00 Plats: Online Närvarande: Eva Lidén, KTC USÖ, Örebro, Kassör Christian Pettersson,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer