Sammanfattning Studieresa till London

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Studieresa till London"

Transkript

1 Sammanfattning Studieresa till London

2 2 (12) Om studieresan xyz Jörgen Peters, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad

3 3 (12) Deltagarförteckning Nr Förnamn Efternamn Organisation Datum 1 Leif Andersson Polismyndigheten i Hallands län aug 2 Lars Berggren Kungsbacka kommun aug 3 Susan Bergman Combitech aug 4 Bernt Blank Länsstyrelsen i Jönköpings län aug 5 Anders Ekberg Räddningstjänsten Väst aug 6 Magnus Ericsson Varbergs kommun aug 7 Charlotta Källerfelt Länsstyrelsen i Västra Götalands län 8 Stefan Liljenberg Polismyndigheten i Hallands län aug aug 9 Karin Martini Halmstads kommun aug 10 Kenneth Mattsson Länsstyrelsen i Hallands län aug 11 Frida Niméus Räddningstjänsten Väst aug 12 Ana Norlén Länsstyrelsen i Kalmar län 13 Jörgen Peters Länsstyrelsen i Hallands län aug aug 14 Felicia Petersson Laholms kommun aug 15 Emma Pihl Region Halland aug 16 Gösta Pålsson Militärregion Väst (MRV) 17 Lisbeth Schultze Länsstyrelsen i Hallands län aug aug 18 Andreas Thulin Region Halland aug 19 Johan von Knorring Länsstyrelsen i Uppsala län aug 20 Magnus Åman Hylte kommun aug

4 4 (12) Innehållsförteckning 1 21 AUGUSTI: BESÖK PÅ SVERIGES AMBASSAD UPPSTARTSMÖTE BESÖK PÅ AMBASSADEN AUGUSTI: BESÖK PÅ CABINET OFFICE AUGUSTI: BESÖK I ESSEX COUNTY BESÖK I ESSEX UTVÄRDERINGSMÖTE... 10

5 5 (12) 1 21 augusti: Besök på Sveriges ambassad 1.1 Uppstartsmöte Den svenska delegationen startade studiebesöket med ett uppstartsmöte som ägde rum i en konferenslokal på hotell Radisson Blu Edwardian i centrala London. Mötet leddes av Lisbeth Schultze, länsråd i Hallands län, samt Jörgen Peters, beredskapsdirektör i Hallands län. Under mötet gick följande igenom: Presentationsrunda Information om länsstyrelsens utrymningsprojekt (syfte och mål, tidsplan, aktiviteter, leverabler etc.) Information om studiebesöket i London (syfte och mål, praktiska ting, program etc.) För att fånga upp deltagarnas funderingar inför besöket fick alla parvis diskutera kring programmet och lista sina önskemål. Dessa sammanfattas som följer: London arrangerade Olympiska Spelen (OS) Hur skedde säkerhetsarbetet i samband med detta? Exempel på intressanta områden är riskanalyser med scenarier, hotbilder, hotnivåer och terrorism, planeringsarbete, offentlighetsfrågor, aspekter på besökare resp. deltagare, dimensionering på säkerhetsarbetet samt säkerheten i förhållande till varumärket. I Hallands län finns Ringhals kärnkraftverk vilket föranleder en del planering kring utrymning. Hur arbetar man med att utrymma exempelvis sjukhus i England? Hur görs bedömningar, vad planeras för, har det ordnats simulerade utrymningar, vilken är nivån på dimensioneringen och vilka praktiska detaljer tas hänsyn till? Roller och ansvar är alltid en intressant fråga. Hur ser man i London på planering, skydd, utrymning, mottagning, ansvarsfördelning, ledning, samverkan, gemensam lägesbild etc.? Ett varningssystem i Sverige är Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Hur ser motsvarande system ut i England? Kan man selektera områden, har prioriteringsordning för utrymmande områden setts över, används mobiler för att skicka grupp-sms, har engelsmännen nytta av all kameraövervakning och används den riskmedvetet samt skiljer sig planeringen på om det gäller t.ex. ett bombhot eller ett gasmoln? Alla organisationer har förväntningar på varandra. Vilka förväntningar på varandra och på samverkan har vi inom Hallands län? Vilka förväntningar har motsvarande organisationer på varandra i England? Utrymningsplaner är något som tas fram alltmer. Hur ser planerna ut här? Övas de och i så fall hur?

6 6 (12) Beslutsfattande är en viktig men svår bit; inte minst i samband med en utrymning. Vilka kriterier för beslutsfattande finns i London? Vem fattar beslut, vem leder, utgår man från ansvarsområden såsom i Sverige? Hur säkerställs att området är utrymt, vart tar folk vägen, utrymmer de planerat eller spontant och vad gör man med de personer som inte vill flytta? Kriskommunikation är av stor vikt vid en utrymning. Hur tänker engelsmännen avseende att nå ut med budskap, att samordna informationsspridningen och vilka kanaler/verktyg används? Vem får besluta om information och vem får informera? Vid en utrymning blir det hård belastning i trafiken. Hur fungerar avspärrningar, trafikdirigering och själva förflyttningen av människor? Hur gör man för att få in räddningsstyrkor och ut utrymmande samtidigt? Utbildning och övning är återkommande moment i beredskapsarbetet. Hur övas och utbildas det i England? Hur övade och utbildade man i samband med OS från chefsposition till volontärer? Byggnaderna i England skiljer sig i viss mån från de i Sverige. Hur ser kravbilden ut ur ett säkerhetsperspektiv för nya respektive gamla byggnader? Hur kontrolleras de? Människors beteenden och reaktioner är inte alltid förutsägbara. Hur reagerar människor i samband med en utrymning eller andra krissituationer? I London är tunnelbanan en viktig transportfaktor. För några år sedan drabbades den av terrorism (bomber). Hur effektuerade man då säkerhetsarbetet? Gjordes någon utrymning och i så fall hur? Samtliga funderingar nedtecknades och togs med på de olika besöken. 1.2 Besök på ambassaden Ulf Samuelsson, ambassadråd på Sveriges ambassad i London, välkomnade den svenska delegationen. Han informerade om ambassaders arbete i allmänhet och arbetet på Sveriges ambassad i London i synnerhet. Informationen innefattade exempelvis: Antal anställda, deras roller och ansvar Verksamhetens indelning i sektioner samt olika arbetsuppgifter Relationerna mellan Sverige och Storbritannien Styrningen och kommunikationen mellan Sverige och de olika ambassaderna Dialogen mellan Sveriges ambassader och andra nordiska ambassader

7 7 (12) Stora frågor som Storbritannien står inför som kan påverka Sverige direkt eller indirekt Ambassadens arbete med kriser och säkerhet Ambassadens ansvar (omfattning och avgränsningar) för egen personal och svenskar i Storbritannien Den interna krisberedskapsplanen Övergripande hotbildsanalys Kommunikation med svenskar i Storbritannien (och andra intresserade personer) genom olika verktyg såsom sociala medier Information om arbetet som ambassadör Efter presentationen tackades Ulf Samuelsson av genom att Lisbeth Schultze, landsråd i Hallands län, överlämnade en gåva bestående av xyz från xyz. Dagen avslutades med en enklare middag på The Beehive Pub i närheten av ambassaden. På middagen deltog den svenska delegationen och den svenske ambassadören augusti: Besök på Cabinet Office Hela dagen den 23 augusti ägnades åt ett studiebesök på Cabinet Office. Programmet var hopsatt av Martin Klaassen, xyz, och bestod av följande punkter: 1. Housekeeping Fire and Evacuation Process for Building, Martin Klaassen 2. Civil Contingencies Act Legislation and Implementation, Martin Klaassen 3. Evacuation and Shelter, Chris Felton, High Impact Hazards Team, Civil Contingencies Secretariat 4. Crisis and Emergency Communications Cross Government Coordination, Carol McCall, Head of Communications 5. EU Civil Protection, Kirsty Hogan, Assistant Director, Readiness and Response 6. UK Central Government Crisis Management Arrangements, Niki xyz and Mike xyz, Assistants Director Readiness and Response, Civil Contingencies Secretariat 7. London 2012 Games the Approach to Resilience Planning, Alex Taylor, Assistant Director Readiness and Response, Civil Contingencies Secretariat Den första delen bestod av praktisk information om byggnaden vi befann oss i samt dagens agenda. Martin Klaassen delade ut åhörarkopior för de kommande presentationerna. Därefter visades videon Out of a clear blue

8 8 (12) sky av Cabinet Office och Emergency Planning College. Videon visar på kriser och katastrofer som har drabbat Storbritannien direkt eller indirekt de senaste åren. Den andra delen gav en inblick i den brittiska lagstiftningen som styr krisberedskapsområdet. Civil Contingencies Act presenterades övergripande av Martin Klaassen. Därtill förklarades hur krisberedskapssystemet är uppbyggd och vilket ansvar som åligger olika samhällsaktörer. Det talades om lokal, regional och nationell nivå liksom om Category 1 Responders och Category 2 Responders där den förstnämnda utgörs av blåljusmyndigheter och andra direkta hjälpstyrkor medan den sistnämnda utgörs av supportfunktioner. Vidare talades om Mutual Aid Support där samverkan över gränserna ska ske, om 3C som står för Command, Control och Coordination, om Bronze-, Silver- och Gold-nivåer vilka representerar operativ, taktisk och strategisk nivå samt om 4F som representerar de senaste årens mest frekventa kriser dvs. Foot & Mouth-decease (mul- och klövsjukan), Flooding, Fire Strikes och Fuel Strikes. Den tredje delen var en presentation av samarbetet mellan Civil Contingencies Secretariat (CCS) och svenska MSB som hölls av Chris Felton. Här gavs en inblick i CCS:s arbete, hur riskanalyser genomförs på nationell nivå, vilka risker som har identifierats avseende utrymning och skydd, hur utrymningsplaner utifrån detta utformas samt vilka som ska arbeta med samt stödja en utrymning. Den fjärde delen fokuserade på kommunikationen i en kris. Detta inkluderade både det interna och externa informationsflödet. Carol McCall berättade om National Security Communications Team, om News Coordination Centre (NCC), om Cabinet Office Breafing Rooms (COBR).Vidare berättades om kommunikationsarbetet i samband med OS i London Den femte delen var en presentation av EU Civil Protection och hur Storbritannien förhåller sig till denna. Kirsty Hogan berättade om att ge och ta emot internationell hjälp, om hur planering för sådant sker och att pengar kan äskas för att öva i gränsöverskridande scenarier. Den sjätte delen gav en djupare inblick i COBR. COBR kan beskrivas som ett effektivt avstämningsmöte mellan berörda aktörer i samband med en kris. Här presenterade Niki xyz och Mike xyz COBR:s och Cabinet Offices roll i krisberedskapssystemet, hur COBR fungerar, vilka som deltager i COBR-möten och hur COBR fattar beslut om samt prioriterar åtgärder. Den sista delen handlade uteslutande om OS i London 2012 och hur säkerhetsarbetet inför detta stora sportarrangemang bedrevs. Alex Taylor gick igenom berörda områden samt vilka riskanalysmetoder som nyttjades och vilka lärdomar som därigenom drogs. Lunch inköptes på närliggande Prêt A Manger. Dagen avslutades med att Martin Klaassen visade byggnaderna i Whitehall och vad de representerar. Därefter var dagens program slut och den svenska delegationen hade fri tid.

9 9 (12) 3 23 augusti: Besök i Essex County 3.1 Besök i Essex Den 23 augusti bar det av till Essex County med lokaltåg. Den svenska delegationen togs emot till Essex County Fire & Rescue Service (ECFRS) av Rosanna Briggs, Deputy County Emergency Planning Officer och Chris Noakes, ECFRS Divisional Officer. Efter ett välkomnande av Adam Eckley, Deputy Chief Fire Officer hölls en kortare introduktion till Essex räddningstjänst. Därefter såg programmet ut som följer: 1. Role of Essex Fire Authority and the Partnership arrangements around the ECPEM, Rosanna Briggs 2. Incident Response, Will Newman, Essex Police Contingency Planning Manager 3. Role of East of England Ambulance Service, Gareth Boynton, East of England Ambulance Service Emergency Planning 4. Day to Day running of the ECPEM & Community Resilience, Rosanna Briggs 5. Risk in a County COMAH sites, airports, ports, transport hubs, Chris Noakes Först berättade Rosanna Briggs om det geografiska området som ECFRS verkar i, vilka hot och risker som är identifierade samt vilka möjligheter att handskas med dessa som finns. Därefter pratade Will Newman om polisens roll vid kriser och olyckor. De 50 generiska planerna och över 200 specifika planerna som finns presenterades nämndes övergripande varefter det strategiska och operativa arbetet visualiserades. Gareth Boynton höll det tredje passet som handlade om ambulansverksamheten i området. Förutom en genomgång av olika fordon och kompetenser så belystes samarbetet med räddningstjänsten. Det fjärde passet handlade om hur ECFRS har arbetat med barn och ungdomar i skolverksamhet för att höja medvetenheten kring risker och individens ansvar. Rosanna Briggs berättade om en femdagars workshop i en skola som uppmärksammades medialt, om en hemsida som är särskilt byggd för ändamålet (www.whatif-guidances.org) och om saker riktade till barn har tagits fram för att öka lärandet. Den svenska delegationen fick även ta med sig ritblock, barnbok, checklistemagneter, pennfack etc.hem. Det sista passet visade på de större riskverksamheter som har identifierats i det geografiska området. Dessa innefattar främst flygplatser, hamnar och större transporthubbar. Chris Noaks berättade näven om hur Essex förberedde sig och riskanalyserade inför OS i London eftersom den olympiska elden skulle bäras genom delar av området och då Essex ligger nära London.

10 10 (12) Det bjöds på lunch på plats som åts i solskenet. I slutet av dagen var det dags för gemensam fotografering varefter den svenska delegationen fick se ECFRS utrustning i form av bilar, mätutrustning, livräddningsutrustning, motorcyklar, simuleringsprogram, utrymningsverktyg, sökhund etc. 3.2 Utvärderingsmöte Efter besöket i Essex delade den svenska delegationen upp sig. Några återvände till Sverige samma kväll, medan utvärderingsgruppen stannade. Utvärderingsgruppen möttes upp på hotellet Radisson Blu Edwardian där ett första utvärderingsmöte hölls. Sammanfattning av synpunkterna som inkom följer: Dag 1: 21 augusti Ambassadbesöket uppfattades som bra och intressant. Lärdomar var vad ambassaden arbetar med och vad man kan förvänta sig från dem. De styrs av samma författningar och regelverk som aktörer i Sverige. Bra att känna till konsulära frågor. Informationen som gavs var dock mer teoretisk än praktisk. Dag 2: 22 augusti Hela dagen på Cabinet Office var givande genom den mängd olika infallsvinklar som erbjöds. En konkret sak som kan tas med tillbaks till Sverige är inspiration av COBR och hur det där fattas snabba beslut. Stabsmetodik, snabbt beslutsfattande och effektiv kommunikation är något som behöver förbättras i Sverige. Att ha renodlade agendor. Fler övningar önskas. En annan konkret lärdom var det starka ledarskapet som Cabinet Office har i Storbritannien. Det innebär också att invånarna förväntar sig att åtgärder vidtas fort. Det ser inte likadant ut i Sverige. I Sverige hade en sådan tydlig styrning kunnat bli kallad ministerstyre. Det är önskvärt att den nationella nivån är supportande, stödjande och resursbidragande. Å andra sidan så saknar svenska aktörer ofta nationella direktiv och samordning som inte finns. En slutsats är att Storbritannien verkar ha ett system som är byggt topdown medan Sverige har bottom-up. Det är i Sverige ibland svårt att veta vad nationella nivån kan bidra med. För att förbättra samverkan mellan olika aktörer uppkommer idén att ha ett digitalt eller medialt forum där t.ex. kommuner och myndigheter kan läsa vad som händer och erbjuda hjälp när behov önskas. Ett underlag över tillgängliga resurser i Sverige tas fram av MSB och finns hos länsstyrelsen. Systemet med bronze, silver och gold commander är intressant och något som borde anammas i Sverige. I Storbritannien utbildas man för sin nivå. Alla vet då vilka kunskaper, ansvar och befogenheter som åläggs en. Det ger en tydlig uppdelning av ledarskap. En gemensam bas där alla vet vem som leder och vem som stödjer. Likaså är det bra med kategoriska responders.

11 11 (12) I Sverige har vi många benämningar för samma saker. Det behövs göras mer enhetligt. Så att alla vet vad de kan förvänta sig. Detta inom stora delar av krisberedskapsområdet inkl. utrymningar. Intrycket vad gäller utrymningar och skydd i Storbritannien var att de också ställer sig frågande till hur det ska planeras för. I Sverige pågår viss planering genom kärnkraftsberedskapen. Bl.a. är någon skola förberedd för att ta emot människor och det finns värmestugor på några platser. Patienter med vård i hemmet behöver identifieras. Det är en komplex bedömning att ta itu med mat, sovplatser, informationscentraler etc. Göteborg, i egenskap av evenemangsstad, har en del erfarenhet från att hysa en stor mängd människor tillfälligt genom t.ex. Gothia Cup och Partille Cup. Där kanske en del inspiration kan hämtas. Vad gällde säkerheten på Cabinet Office så var intrycket att det fanns brister i säkerhet. Hur såg det egentligen ut med skyddsrum, säkra fönster, ventilation, inpassering etc.? Detta med tanke på att det härifrån bedrivs stora delar av ledningscentralen vid en större kris i samhället. För att planera för utrymning behövs både utrymning och mottagning tas i beaktning. Detta baseras på händelsens karaktär. Var händer det, hur påverkar vädret, vad har vi för tidsaspekt? Det kan bli liten eller gigantisk påverkan. Till och med Göteborg, Småland och/eller Skåne kan drabbas om det handlar om en kärnkraftsolycka. Metodiken måste vara densamma oavsett om det är en stor eller liten händelse. Gränserna behöver töjas. Även Göteborg kan alltså behöva planera för ett kärnkraftshaveri och händer inte det så kan metodiken användas för andra händelser. Metodiken behöver vara samma överallt. Bra att hålla den inplanerade workshopen om detta senare i vinter. Sammanfattningsvis kan sägas att dagen gav många lärdomar, nya kontakter och god kunskap men att många nya funderingar även uppstod. Det som saknades var mer praktiska förutsättningar för själva genomförandet av en utrymning. Hur hanteras trafiken? Hur orienterar man? Hur informerar man? Etc. Den svenska delegationen upplever sig behöva mer erfarenhet. Dag 3: 23 augusti Besöket i Essex upplevdes av flera som det bästa under vistelsen i England. Informationen var god, överraskande och satte saker i sitt sammanhang. Det bjöds på praktiska exempel. Sättet som blåljusmyndigheterna arbetar tillsammans på vid en insats är imponerande. Känslan var att föreläsarna var hade en stor yrkesstolthet. Informationspasset om hur ECFRS arbetar med skolbarn som målgrupp var nytänkande och intressant. Detta är något som kan anammas till Sverige. Idag besöker räddningstjänster svenska skolor för att informera om främst bränder, men detta kan lämpligtvis lyftas till att innefatta fler sorters risker. Allmänna synpunkter Förutom ovanstående så framkom följande:

12 12 (12) Det är viktigt att det som tas med från studiebesöket diskuteras inom Regionala Rådet i Hallands län. Detta främst vad gäller utrymning. Länsstyrelsen i Hallands län planerar nu för nästa års projekt. Ett förslag är att ta fram en planeringsgrupp som ska komma med förslag på projekt. Planeringsgruppen består lämpligtvis av representanter som deltog på studiebesöket. I projektform kan ett case belysas som har bäring på utrymningsfrågorna. Förslagen ska grunda sig på de nationella riktlinjerna.

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Utvärderingsrapport Evakuering inom Hallands län

Utvärderingsrapport Evakuering inom Hallands län Utvärderingsrapport Evakuering inom Hallands län 2 (19) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 MÅLGRUPP... 4 1.5 UTVÄRDERARE... 4 1.6 BEGREPP... 4 2 RESULTAT...

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

SIS tre produktområden

SIS tre produktområden SIS tre produktområden Standardisering SIS, Swedish Standards Institue En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till och kunskap om standarder och deras tillämpning

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare.

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare. Ordlista ORD Beroendepunkt Besökare Besöksprogram Erfarenhetshantering Expert Förövning Generell förmåga Genomgång efter övning Givare Händelse Indikator FÖRKLARING En beslutsfattares agerande som påverkar

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde

Läs mer

k c bä r a m m a a H Len

k c bä r a m m a a H Len Lena Hammarbäck Med det här programmet kan du välja aktivitet på övningsfältet. Branschutställarna och Storstockholms brandförsvar finns på plats hela dagen. Kontaktuppgifter Tid och plats Konferensen

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Inbjudan till. raps-dagarna

Inbjudan till. raps-dagarna Inbjudan till raps-dagarna 25-26 oktober 2012 raps-dagarna den 25-26 oktober 2012 Årets raps-dagar kan sammanfattas under temat behovet av regionala analyser och att mäta kompetens. Presentationerna berör

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

WILLIS BLUE. Ledningsverktyg i Er riskhantering

WILLIS BLUE. Ledningsverktyg i Er riskhantering Ledningsverktyg i Er riskhantering Fånga ledningens intresse Beslutsverktyg för optimering av skadeförebyggande investeringar Hjälper er att bedöma och utvärdera koncernens risker KARTLÄGG ERA RISKER Jämförelser

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris Rätt säkerhet 2009-05-25 Kris Ingen katastrof med en etablerad incidenthantering Krister Gillén Combitech AB Kjell Wilhelmsson fd CISO, Saab AB 1 Det här skall vi prata om Vad vi upptäckte att vi behövde

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn gör så här

Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn gör så här 2011 Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn gör så här Signalen Viktigt meddelande Viktigt meddelande -både i fred och krig 14 7 sek 7 14 7 Faran över 30 40 sek lång signal Gör så här om larmet går

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Deltagare vid fördjupningsseminarium i riskanalys. Bo Karlsson, Preem AB, bo.karlsson@preem.se. Per Woxmark, Preem AB per.woxmark@preem.

Deltagare vid fördjupningsseminarium i riskanalys. Bo Karlsson, Preem AB, bo.karlsson@preem.se. Per Woxmark, Preem AB per.woxmark@preem. MEMO TITEL IPS fördjupningsseminarium i riskanalys DATUM 28. oktober 2014 TILL Deltagare vid fördjupningsseminarium i riskanalys KOPIA FRÅN PROJEKTNR. Magnus Karlsson A059939 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Styrgruppens studieresa till Safety Region Rotterdam-Rijnmond, 2013-08-29

Styrgruppens studieresa till Safety Region Rotterdam-Rijnmond, 2013-08-29 Styrgruppens studieresa till Safety Region Rotterdam-Rijnmond, 2013-08-29 En aktivitet inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Reserapport 2013:02 Stuideresa, Safety Region Rotterdam-Rijnmond

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lokal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Reserapport Hongkong 9-12e maj 2014

Reserapport Hongkong 9-12e maj 2014 Resan till Hong Kong arrangerades tillsammans med Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) och Swedish Medtech. Initiativet till resan togs av HKTDC som i höstas kontaktade Swedish Medtech med förslaget

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01

Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014. Elforsk rapport 15:01 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 Program Smart Grids IEC 61850 Nätverk 2014 Elforsk rapport 15:01 Owe Kingstedt December 2014 1 2 1 Förord IEC61850-nätverket

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Chefsmötet 2013 Välkomna till Göteborg 17-18 oktober Nu är det dags att utvecklas tillsammans igen Det är tid för årets chefsmöte i Göteborg. På programmet står bland annat Tema Värdegrund, vad som händer

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Regionala samverkansseminarier. En aktivitet inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen

Regionala samverkansseminarier. En aktivitet inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Regionala samverkansseminarier En aktivitet inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Sammanfattning av anföranden den 15 och 16 maj 2013 Introduktion och medverkande Samverkan i vardagen

Läs mer

KURSPROGRAM 2014 Museipedagogik - Statarmuseet Datum Plats Museipedagogik - Qvarnstensgruvan Datum Plats Maskinkonservering

KURSPROGRAM 2014 Museipedagogik - Statarmuseet Datum Plats Museipedagogik - Qvarnstensgruvan Datum Plats Maskinkonservering KURSPROGRAM 2014 ArbetSam och Arbetets museum går för verksamhetsåret 2014 ut med ett gemensamt kursprogram för verksamma på arbetslivsmuseer. Satsningen är en del i uppbyggandet av ett kunskapscentrum

Läs mer

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen Eva Kammerfors Alexander Novella Marknaden rör sig! 3 Hur passar det in med övriga processer? oklart blir till att bygga

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden Kurskatalog 2015 Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Datum: 24 april 2015 (09.00 16.00) Sista anmälningsdag: 27 mars 2015 Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3 Regional samverkanskurs

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer