Sammanfattning Studieresa till London

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Studieresa till London"

Transkript

1 Sammanfattning Studieresa till London

2 2 (12) Om studieresan xyz Jörgen Peters, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad

3 3 (12) Deltagarförteckning Nr Förnamn Efternamn Organisation Datum 1 Leif Andersson Polismyndigheten i Hallands län aug 2 Lars Berggren Kungsbacka kommun aug 3 Susan Bergman Combitech aug 4 Bernt Blank Länsstyrelsen i Jönköpings län aug 5 Anders Ekberg Räddningstjänsten Väst aug 6 Magnus Ericsson Varbergs kommun aug 7 Charlotta Källerfelt Länsstyrelsen i Västra Götalands län 8 Stefan Liljenberg Polismyndigheten i Hallands län aug aug 9 Karin Martini Halmstads kommun aug 10 Kenneth Mattsson Länsstyrelsen i Hallands län aug 11 Frida Niméus Räddningstjänsten Väst aug 12 Ana Norlén Länsstyrelsen i Kalmar län 13 Jörgen Peters Länsstyrelsen i Hallands län aug aug 14 Felicia Petersson Laholms kommun aug 15 Emma Pihl Region Halland aug 16 Gösta Pålsson Militärregion Väst (MRV) 17 Lisbeth Schultze Länsstyrelsen i Hallands län aug aug 18 Andreas Thulin Region Halland aug 19 Johan von Knorring Länsstyrelsen i Uppsala län aug 20 Magnus Åman Hylte kommun aug

4 4 (12) Innehållsförteckning 1 21 AUGUSTI: BESÖK PÅ SVERIGES AMBASSAD UPPSTARTSMÖTE BESÖK PÅ AMBASSADEN AUGUSTI: BESÖK PÅ CABINET OFFICE AUGUSTI: BESÖK I ESSEX COUNTY BESÖK I ESSEX UTVÄRDERINGSMÖTE... 10

5 5 (12) 1 21 augusti: Besök på Sveriges ambassad 1.1 Uppstartsmöte Den svenska delegationen startade studiebesöket med ett uppstartsmöte som ägde rum i en konferenslokal på hotell Radisson Blu Edwardian i centrala London. Mötet leddes av Lisbeth Schultze, länsråd i Hallands län, samt Jörgen Peters, beredskapsdirektör i Hallands län. Under mötet gick följande igenom: Presentationsrunda Information om länsstyrelsens utrymningsprojekt (syfte och mål, tidsplan, aktiviteter, leverabler etc.) Information om studiebesöket i London (syfte och mål, praktiska ting, program etc.) För att fånga upp deltagarnas funderingar inför besöket fick alla parvis diskutera kring programmet och lista sina önskemål. Dessa sammanfattas som följer: London arrangerade Olympiska Spelen (OS) Hur skedde säkerhetsarbetet i samband med detta? Exempel på intressanta områden är riskanalyser med scenarier, hotbilder, hotnivåer och terrorism, planeringsarbete, offentlighetsfrågor, aspekter på besökare resp. deltagare, dimensionering på säkerhetsarbetet samt säkerheten i förhållande till varumärket. I Hallands län finns Ringhals kärnkraftverk vilket föranleder en del planering kring utrymning. Hur arbetar man med att utrymma exempelvis sjukhus i England? Hur görs bedömningar, vad planeras för, har det ordnats simulerade utrymningar, vilken är nivån på dimensioneringen och vilka praktiska detaljer tas hänsyn till? Roller och ansvar är alltid en intressant fråga. Hur ser man i London på planering, skydd, utrymning, mottagning, ansvarsfördelning, ledning, samverkan, gemensam lägesbild etc.? Ett varningssystem i Sverige är Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Hur ser motsvarande system ut i England? Kan man selektera områden, har prioriteringsordning för utrymmande områden setts över, används mobiler för att skicka grupp-sms, har engelsmännen nytta av all kameraövervakning och används den riskmedvetet samt skiljer sig planeringen på om det gäller t.ex. ett bombhot eller ett gasmoln? Alla organisationer har förväntningar på varandra. Vilka förväntningar på varandra och på samverkan har vi inom Hallands län? Vilka förväntningar har motsvarande organisationer på varandra i England? Utrymningsplaner är något som tas fram alltmer. Hur ser planerna ut här? Övas de och i så fall hur?

6 6 (12) Beslutsfattande är en viktig men svår bit; inte minst i samband med en utrymning. Vilka kriterier för beslutsfattande finns i London? Vem fattar beslut, vem leder, utgår man från ansvarsområden såsom i Sverige? Hur säkerställs att området är utrymt, vart tar folk vägen, utrymmer de planerat eller spontant och vad gör man med de personer som inte vill flytta? Kriskommunikation är av stor vikt vid en utrymning. Hur tänker engelsmännen avseende att nå ut med budskap, att samordna informationsspridningen och vilka kanaler/verktyg används? Vem får besluta om information och vem får informera? Vid en utrymning blir det hård belastning i trafiken. Hur fungerar avspärrningar, trafikdirigering och själva förflyttningen av människor? Hur gör man för att få in räddningsstyrkor och ut utrymmande samtidigt? Utbildning och övning är återkommande moment i beredskapsarbetet. Hur övas och utbildas det i England? Hur övade och utbildade man i samband med OS från chefsposition till volontärer? Byggnaderna i England skiljer sig i viss mån från de i Sverige. Hur ser kravbilden ut ur ett säkerhetsperspektiv för nya respektive gamla byggnader? Hur kontrolleras de? Människors beteenden och reaktioner är inte alltid förutsägbara. Hur reagerar människor i samband med en utrymning eller andra krissituationer? I London är tunnelbanan en viktig transportfaktor. För några år sedan drabbades den av terrorism (bomber). Hur effektuerade man då säkerhetsarbetet? Gjordes någon utrymning och i så fall hur? Samtliga funderingar nedtecknades och togs med på de olika besöken. 1.2 Besök på ambassaden Ulf Samuelsson, ambassadråd på Sveriges ambassad i London, välkomnade den svenska delegationen. Han informerade om ambassaders arbete i allmänhet och arbetet på Sveriges ambassad i London i synnerhet. Informationen innefattade exempelvis: Antal anställda, deras roller och ansvar Verksamhetens indelning i sektioner samt olika arbetsuppgifter Relationerna mellan Sverige och Storbritannien Styrningen och kommunikationen mellan Sverige och de olika ambassaderna Dialogen mellan Sveriges ambassader och andra nordiska ambassader

7 7 (12) Stora frågor som Storbritannien står inför som kan påverka Sverige direkt eller indirekt Ambassadens arbete med kriser och säkerhet Ambassadens ansvar (omfattning och avgränsningar) för egen personal och svenskar i Storbritannien Den interna krisberedskapsplanen Övergripande hotbildsanalys Kommunikation med svenskar i Storbritannien (och andra intresserade personer) genom olika verktyg såsom sociala medier Information om arbetet som ambassadör Efter presentationen tackades Ulf Samuelsson av genom att Lisbeth Schultze, landsråd i Hallands län, överlämnade en gåva bestående av xyz från xyz. Dagen avslutades med en enklare middag på The Beehive Pub i närheten av ambassaden. På middagen deltog den svenska delegationen och den svenske ambassadören augusti: Besök på Cabinet Office Hela dagen den 23 augusti ägnades åt ett studiebesök på Cabinet Office. Programmet var hopsatt av Martin Klaassen, xyz, och bestod av följande punkter: 1. Housekeeping Fire and Evacuation Process for Building, Martin Klaassen 2. Civil Contingencies Act Legislation and Implementation, Martin Klaassen 3. Evacuation and Shelter, Chris Felton, High Impact Hazards Team, Civil Contingencies Secretariat 4. Crisis and Emergency Communications Cross Government Coordination, Carol McCall, Head of Communications 5. EU Civil Protection, Kirsty Hogan, Assistant Director, Readiness and Response 6. UK Central Government Crisis Management Arrangements, Niki xyz and Mike xyz, Assistants Director Readiness and Response, Civil Contingencies Secretariat 7. London 2012 Games the Approach to Resilience Planning, Alex Taylor, Assistant Director Readiness and Response, Civil Contingencies Secretariat Den första delen bestod av praktisk information om byggnaden vi befann oss i samt dagens agenda. Martin Klaassen delade ut åhörarkopior för de kommande presentationerna. Därefter visades videon Out of a clear blue

8 8 (12) sky av Cabinet Office och Emergency Planning College. Videon visar på kriser och katastrofer som har drabbat Storbritannien direkt eller indirekt de senaste åren. Den andra delen gav en inblick i den brittiska lagstiftningen som styr krisberedskapsområdet. Civil Contingencies Act presenterades övergripande av Martin Klaassen. Därtill förklarades hur krisberedskapssystemet är uppbyggd och vilket ansvar som åligger olika samhällsaktörer. Det talades om lokal, regional och nationell nivå liksom om Category 1 Responders och Category 2 Responders där den förstnämnda utgörs av blåljusmyndigheter och andra direkta hjälpstyrkor medan den sistnämnda utgörs av supportfunktioner. Vidare talades om Mutual Aid Support där samverkan över gränserna ska ske, om 3C som står för Command, Control och Coordination, om Bronze-, Silver- och Gold-nivåer vilka representerar operativ, taktisk och strategisk nivå samt om 4F som representerar de senaste årens mest frekventa kriser dvs. Foot & Mouth-decease (mul- och klövsjukan), Flooding, Fire Strikes och Fuel Strikes. Den tredje delen var en presentation av samarbetet mellan Civil Contingencies Secretariat (CCS) och svenska MSB som hölls av Chris Felton. Här gavs en inblick i CCS:s arbete, hur riskanalyser genomförs på nationell nivå, vilka risker som har identifierats avseende utrymning och skydd, hur utrymningsplaner utifrån detta utformas samt vilka som ska arbeta med samt stödja en utrymning. Den fjärde delen fokuserade på kommunikationen i en kris. Detta inkluderade både det interna och externa informationsflödet. Carol McCall berättade om National Security Communications Team, om News Coordination Centre (NCC), om Cabinet Office Breafing Rooms (COBR).Vidare berättades om kommunikationsarbetet i samband med OS i London Den femte delen var en presentation av EU Civil Protection och hur Storbritannien förhåller sig till denna. Kirsty Hogan berättade om att ge och ta emot internationell hjälp, om hur planering för sådant sker och att pengar kan äskas för att öva i gränsöverskridande scenarier. Den sjätte delen gav en djupare inblick i COBR. COBR kan beskrivas som ett effektivt avstämningsmöte mellan berörda aktörer i samband med en kris. Här presenterade Niki xyz och Mike xyz COBR:s och Cabinet Offices roll i krisberedskapssystemet, hur COBR fungerar, vilka som deltager i COBR-möten och hur COBR fattar beslut om samt prioriterar åtgärder. Den sista delen handlade uteslutande om OS i London 2012 och hur säkerhetsarbetet inför detta stora sportarrangemang bedrevs. Alex Taylor gick igenom berörda områden samt vilka riskanalysmetoder som nyttjades och vilka lärdomar som därigenom drogs. Lunch inköptes på närliggande Prêt A Manger. Dagen avslutades med att Martin Klaassen visade byggnaderna i Whitehall och vad de representerar. Därefter var dagens program slut och den svenska delegationen hade fri tid.

9 9 (12) 3 23 augusti: Besök i Essex County 3.1 Besök i Essex Den 23 augusti bar det av till Essex County med lokaltåg. Den svenska delegationen togs emot till Essex County Fire & Rescue Service (ECFRS) av Rosanna Briggs, Deputy County Emergency Planning Officer och Chris Noakes, ECFRS Divisional Officer. Efter ett välkomnande av Adam Eckley, Deputy Chief Fire Officer hölls en kortare introduktion till Essex räddningstjänst. Därefter såg programmet ut som följer: 1. Role of Essex Fire Authority and the Partnership arrangements around the ECPEM, Rosanna Briggs 2. Incident Response, Will Newman, Essex Police Contingency Planning Manager 3. Role of East of England Ambulance Service, Gareth Boynton, East of England Ambulance Service Emergency Planning 4. Day to Day running of the ECPEM & Community Resilience, Rosanna Briggs 5. Risk in a County COMAH sites, airports, ports, transport hubs, Chris Noakes Först berättade Rosanna Briggs om det geografiska området som ECFRS verkar i, vilka hot och risker som är identifierade samt vilka möjligheter att handskas med dessa som finns. Därefter pratade Will Newman om polisens roll vid kriser och olyckor. De 50 generiska planerna och över 200 specifika planerna som finns presenterades nämndes övergripande varefter det strategiska och operativa arbetet visualiserades. Gareth Boynton höll det tredje passet som handlade om ambulansverksamheten i området. Förutom en genomgång av olika fordon och kompetenser så belystes samarbetet med räddningstjänsten. Det fjärde passet handlade om hur ECFRS har arbetat med barn och ungdomar i skolverksamhet för att höja medvetenheten kring risker och individens ansvar. Rosanna Briggs berättade om en femdagars workshop i en skola som uppmärksammades medialt, om en hemsida som är särskilt byggd för ändamålet (www.whatif-guidances.org) och om saker riktade till barn har tagits fram för att öka lärandet. Den svenska delegationen fick även ta med sig ritblock, barnbok, checklistemagneter, pennfack etc.hem. Det sista passet visade på de större riskverksamheter som har identifierats i det geografiska området. Dessa innefattar främst flygplatser, hamnar och större transporthubbar. Chris Noaks berättade näven om hur Essex förberedde sig och riskanalyserade inför OS i London eftersom den olympiska elden skulle bäras genom delar av området och då Essex ligger nära London.

10 10 (12) Det bjöds på lunch på plats som åts i solskenet. I slutet av dagen var det dags för gemensam fotografering varefter den svenska delegationen fick se ECFRS utrustning i form av bilar, mätutrustning, livräddningsutrustning, motorcyklar, simuleringsprogram, utrymningsverktyg, sökhund etc. 3.2 Utvärderingsmöte Efter besöket i Essex delade den svenska delegationen upp sig. Några återvände till Sverige samma kväll, medan utvärderingsgruppen stannade. Utvärderingsgruppen möttes upp på hotellet Radisson Blu Edwardian där ett första utvärderingsmöte hölls. Sammanfattning av synpunkterna som inkom följer: Dag 1: 21 augusti Ambassadbesöket uppfattades som bra och intressant. Lärdomar var vad ambassaden arbetar med och vad man kan förvänta sig från dem. De styrs av samma författningar och regelverk som aktörer i Sverige. Bra att känna till konsulära frågor. Informationen som gavs var dock mer teoretisk än praktisk. Dag 2: 22 augusti Hela dagen på Cabinet Office var givande genom den mängd olika infallsvinklar som erbjöds. En konkret sak som kan tas med tillbaks till Sverige är inspiration av COBR och hur det där fattas snabba beslut. Stabsmetodik, snabbt beslutsfattande och effektiv kommunikation är något som behöver förbättras i Sverige. Att ha renodlade agendor. Fler övningar önskas. En annan konkret lärdom var det starka ledarskapet som Cabinet Office har i Storbritannien. Det innebär också att invånarna förväntar sig att åtgärder vidtas fort. Det ser inte likadant ut i Sverige. I Sverige hade en sådan tydlig styrning kunnat bli kallad ministerstyre. Det är önskvärt att den nationella nivån är supportande, stödjande och resursbidragande. Å andra sidan så saknar svenska aktörer ofta nationella direktiv och samordning som inte finns. En slutsats är att Storbritannien verkar ha ett system som är byggt topdown medan Sverige har bottom-up. Det är i Sverige ibland svårt att veta vad nationella nivån kan bidra med. För att förbättra samverkan mellan olika aktörer uppkommer idén att ha ett digitalt eller medialt forum där t.ex. kommuner och myndigheter kan läsa vad som händer och erbjuda hjälp när behov önskas. Ett underlag över tillgängliga resurser i Sverige tas fram av MSB och finns hos länsstyrelsen. Systemet med bronze, silver och gold commander är intressant och något som borde anammas i Sverige. I Storbritannien utbildas man för sin nivå. Alla vet då vilka kunskaper, ansvar och befogenheter som åläggs en. Det ger en tydlig uppdelning av ledarskap. En gemensam bas där alla vet vem som leder och vem som stödjer. Likaså är det bra med kategoriska responders.

11 11 (12) I Sverige har vi många benämningar för samma saker. Det behövs göras mer enhetligt. Så att alla vet vad de kan förvänta sig. Detta inom stora delar av krisberedskapsområdet inkl. utrymningar. Intrycket vad gäller utrymningar och skydd i Storbritannien var att de också ställer sig frågande till hur det ska planeras för. I Sverige pågår viss planering genom kärnkraftsberedskapen. Bl.a. är någon skola förberedd för att ta emot människor och det finns värmestugor på några platser. Patienter med vård i hemmet behöver identifieras. Det är en komplex bedömning att ta itu med mat, sovplatser, informationscentraler etc. Göteborg, i egenskap av evenemangsstad, har en del erfarenhet från att hysa en stor mängd människor tillfälligt genom t.ex. Gothia Cup och Partille Cup. Där kanske en del inspiration kan hämtas. Vad gällde säkerheten på Cabinet Office så var intrycket att det fanns brister i säkerhet. Hur såg det egentligen ut med skyddsrum, säkra fönster, ventilation, inpassering etc.? Detta med tanke på att det härifrån bedrivs stora delar av ledningscentralen vid en större kris i samhället. För att planera för utrymning behövs både utrymning och mottagning tas i beaktning. Detta baseras på händelsens karaktär. Var händer det, hur påverkar vädret, vad har vi för tidsaspekt? Det kan bli liten eller gigantisk påverkan. Till och med Göteborg, Småland och/eller Skåne kan drabbas om det handlar om en kärnkraftsolycka. Metodiken måste vara densamma oavsett om det är en stor eller liten händelse. Gränserna behöver töjas. Även Göteborg kan alltså behöva planera för ett kärnkraftshaveri och händer inte det så kan metodiken användas för andra händelser. Metodiken behöver vara samma överallt. Bra att hålla den inplanerade workshopen om detta senare i vinter. Sammanfattningsvis kan sägas att dagen gav många lärdomar, nya kontakter och god kunskap men att många nya funderingar även uppstod. Det som saknades var mer praktiska förutsättningar för själva genomförandet av en utrymning. Hur hanteras trafiken? Hur orienterar man? Hur informerar man? Etc. Den svenska delegationen upplever sig behöva mer erfarenhet. Dag 3: 23 augusti Besöket i Essex upplevdes av flera som det bästa under vistelsen i England. Informationen var god, överraskande och satte saker i sitt sammanhang. Det bjöds på praktiska exempel. Sättet som blåljusmyndigheterna arbetar tillsammans på vid en insats är imponerande. Känslan var att föreläsarna var hade en stor yrkesstolthet. Informationspasset om hur ECFRS arbetar med skolbarn som målgrupp var nytänkande och intressant. Detta är något som kan anammas till Sverige. Idag besöker räddningstjänster svenska skolor för att informera om främst bränder, men detta kan lämpligtvis lyftas till att innefatta fler sorters risker. Allmänna synpunkter Förutom ovanstående så framkom följande:

12 12 (12) Det är viktigt att det som tas med från studiebesöket diskuteras inom Regionala Rådet i Hallands län. Detta främst vad gäller utrymning. Länsstyrelsen i Hallands län planerar nu för nästa års projekt. Ett förslag är att ta fram en planeringsgrupp som ska komma med förslag på projekt. Planeringsgruppen består lämpligtvis av representanter som deltog på studiebesöket. I projektform kan ett case belysas som har bäring på utrymningsfrågorna. Förslagen ska grunda sig på de nationella riktlinjerna.

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Analysrapport: Studieresa Nederländerna ur ett utrymningsperspektiv

Analysrapport: Studieresa Nederländerna ur ett utrymningsperspektiv Analysrapport 1 (13) ID Informationsklass Utgåva Öppen Version 1.0 Analysrapport: Studieresa Nederländerna ur ett utrymningsperspektiv Analysrapport 2 (13) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Om denna

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Utvärderingsrapport Evakuering inom Hallands län

Utvärderingsrapport Evakuering inom Hallands län Utvärderingsrapport Evakuering inom Hallands län 2 (19) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 MÅLGRUPP... 4 1.5 UTVÄRDERARE... 4 1.6 BEGREPP... 4 2 RESULTAT...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum 2015-08-19. Diarienr Utgåva. övning och träning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum 2015-08-19. Diarienr Utgåva. övning och träning samhällsskydd och beredskap 1 (6) Sammanfattning av EUprojektet ARCHOIL WP 3, övning och träning samhällsskydd och beredskap 2 (6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av EU-projektet ARCHOIL WP3, övning

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Polisens Beredskapsorganisation. Sune Börjesson / Christer Nordh Region Väst

Polisens Beredskapsorganisation. Sune Börjesson / Christer Nordh Region Väst Polisens Beredskapsorganisation Sune Börjesson / Christer Nordh Region Väst 1 Utryckningsorganisation Polisområde Halland Regionledning Gemensamma funktioner Lokalpolisområde Kungsbacka Regionledningscentral

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

Utvärdering. Regional samverkanskurs Publ. nr: 2011:43

Utvärdering.  Regional samverkanskurs Publ. nr: 2011:43 Utvärdering Regional samverkanskurs 11 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr: 11:3 Dnr: 5-5191-11 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... Målgrupp/deltagare....1 Förkunskapskrav... 3 Kursinnehåll... Planering

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 september 2015 Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg Deltagare: Björn Jansson (Region Gotland, S), Eva Nypelius (Region

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Regional samordning och inriktning

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Regional samordning och inriktning Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Nuläge Stöd till implementering Exempel - MSB - Länsstyrelsen Kalmar Föreläsare Helena Bergholm helena.bergholm@msb.se Agneta Mattsson

Läs mer

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna:

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna: Dokumentation Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015 Första diskussionspunkterna: 1. Vart vänder man sig för att hitta bästa mottagningsort? 2. Vem har mandat att fatta beslut om mottagning? 3. Vet kommunerna

Läs mer

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare.

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare. Ordlista ORD Beroendepunkt Besökare Besöksprogram Erfarenhetshantering Expert Förövning Generell förmåga Genomgång efter övning Givare Händelse Indikator FÖRKLARING En beslutsfattares agerande som påverkar

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Hotet Regelverket Kriget Total-försvaret Kris! Extraordinär händelse! Svår påfrestning! Samhället Krisberedskap

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Krishanteringsplan för Täfteå IK

Krishanteringsplan för Täfteå IK Krishanteringsplan för Täfteå IK 1. Inledning Att vara aktiv i en idrottsförening, exempelvis som idrottsledare eller ledamot i styrelse, innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst barn och

Läs mer

Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response

Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response Research leaders involved Capability needs identified Ongoing projects Future funding possibilities Collaboration and cross disciplinary

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

MA-SEMINARIET. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! Välkommen till. 7-8 Maj Grand Hotel i Lund

MA-SEMINARIET. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! Välkommen till. 7-8 Maj Grand Hotel i Lund Välkommen till MA-SEMINARIET 7-8 Maj Grand Hotel i Lund MA-systems kunskapsseminarium kring logistik, säkerhet, lagerhantering och arbetsmiljö är lika fullspäckat som alltid. Två dagar som ger dig möjlighet

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Beredskapsplanering vid skyfall

Beredskapsplanering vid skyfall Beredskapsplanering vid skyfall Sammanställning av erfarenheter från Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Landskrona, Helsingborg, Göteborg, Staffanstorp, Växjö, Stockholm,

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Regional Samordnings funktion (RSF)

Regional Samordnings funktion (RSF) Regional Samordnings funktion (RSF) 1 Syftet med regionala samordningsfunktioner (RSF) är att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis.

Läs mer

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Konferens om landstingens krisberedskap 2015 Utvecklingen av det civila försvaret Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Upplägg av presentation Förändrad omvärld Totalförsvar/samlat

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

Rapport The Third Championship in Medical Rescue Plock, June 8 11 2011

Rapport The Third Championship in Medical Rescue Plock, June 8 11 2011 Rapport The Third Championship in Medical Rescue Plock, June 8 11 2011 1 Innehållsförteckning Deltagarförteckning 3 Inledning 3 Syfte 4 Program 4 Dagbok 6 8 juni 6 9 juni 7 10 juni 8 11 juni 10 Sammanfattning

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Jordbruksverkets analys har i sig själv ett stort läsvärde, inte minst för

Jordbruksverkets analys har i sig själv ett stort läsvärde, inte minst för J O R D B R U K S V E R K E T : Krisberedskapen ska fungera i alla lägen TOMAS ERIKSSON Krisberedskapen ska fungera i alla lägen, inte bara vid ett eller två scenarion. Det är utgångspunkten i Jordbruksverkets

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Riktlinjer för utrymningsplanering

Riktlinjer för utrymningsplanering Riktlinjer för utrymningsplanering Om det föreligger risk för människors liv eller hälsa att befinna sig i ett område kan det finnas behov av en utrymning. Bakomliggande orsaker kan vara naturkatastrofer,

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

PM till Utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

PM till Utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar PM till Utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Modul 04: Kriskommunikation Utbildningsmaterialet är tänkt att vara ett stöd till dig som ska planera

Läs mer

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert MSB 2:4 projektet Tryggt & Säkert SydostGIS Karlskrona 2016-11-23 Anneli Sundvall, Lantmäteriet Innehåll Vem är jag Bakgrund Projektet Reflektioner Jobbet - Luleå Tekniska universitet - GIS och geodata

Läs mer

Ansvar, samverkan och handling

Ansvar, samverkan och handling Ansvar, samverkan och handling Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (JU 2015/1400/SSK) Johan Gert johan.gert@msb.se Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Baspresentation

Baspresentation Baspresentation 151028 37 Aktörer i samverkan Länsstyrelsen Stockholm Kommuner i Stockholms län (26 st.) Stockholms läns landsting Polisen Region Stockholm Försvarsmakten Militärregion Mitt Kustbevakningen,

Läs mer

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö Sociala resursförvaltningen Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö 2015-03-17 Sociala resursförvaltningen Innehåll Bakgrund... 2 Särskilda insatser

Läs mer

Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut

Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut UTVECKLING AV SAMVERKAN I SYFTE ATT ÖKA SAMORDNINGEN AV SAMHÄLLETS RESURSER FÖR ATT FÖRHINDRA OCH LINDRA STÖRNINGAR I SAMHÄLLET PROJEKT- DIREKTIV SID 1 (6) 2012-08-26 Regionalt ramverk för samordnad planering

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Överenskommelse rörande lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB)

Överenskommelse rörande lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Regionkontoret Styrning och Stöd Angelica Eriksson Nämndssekreterare Datum 2015-09-02 Diarienummer Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Överenskommelse rörande lagen

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB 8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Strategisk grupp har tagit fram ett förslag till överenskommelse tillsammans

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Regeringsuppdrag Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014 Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Mötesplats SO 2015-04-28 Bitr. projektledare Anna Johansson, fil.dr. Fakta om

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Bo Olsson Maj 2012 ERFARENHETER FRÅN FÖRETAGENS SEVESO-ÖVNINGAR DE SENASTE ÅREN

Bo Olsson Maj 2012 ERFARENHETER FRÅN FÖRETAGENS SEVESO-ÖVNINGAR DE SENASTE ÅREN Bo Olsson Maj 2012 ERFARENHETER FRÅN FÖRETAGENS SEVESO-ÖVNINGAR DE SENASTE ÅREN Varför öva? Övning ger färdighet Att öva höjer säkerhetsmoralen! Att öva på en sak gör att man blir mycket bättre på att

Läs mer

Europeisering av civil protection - civilskydd. Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan

Europeisering av civil protection - civilskydd. Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan Europeisering av civil protection - civilskydd Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan När kan EU spela en roll som krishanterare? Politiska kriser där

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

H Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR

H Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR H2020 - Kompetenser och organisationer LUCRAM CenCIP CSR Jonas Johansson PRESENTATION SAMVERKANSPLATTFORM H2020, STOCKHOLM, 20160127 Forskning vid LU med inriktning mot säkra samhällen Lund University

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Stormen Gudrun informationen till allmänheten

Stormen Gudrun informationen till allmänheten Stormen Gudrun informationen till allmänheten Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Förord KBM sammanfattade erfarenheter efter stormen Gudrun som härjade i Sydsverige under januari 2005. Dessa

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland

Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland Livsmedelsprojekt 2010-2012 Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Hylte, Varbergs och Kungsbacka kommun samt Länsstyrelsen Sammanfattning Livsmedelslagstiftningens

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA Bill Skoglund FAK Hur många frivilliga försvarsorganisationer finns det i Sverige? Det finns 18 st De omfattas av en särskild författning De har ca 500.000 medlemmar

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer