Innehåll Ordförande har ordet... 1 Äggmarknaden...2 Organisationen...3 Marknadsaktiviteter...4 Utredningar och remisser...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Ordförande har ordet... 1 Äggmarknaden...2 Organisationen...3 Marknadsaktiviteter...4 Utredningar och remisser..."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009

2 Innehåll Ordförande har ordet... 1 Äggmarknaden...2 Organisationen...3 Marknadsaktiviteter...4 Utredningar och remisser...6 Kvalitetssäkring äggproduktionen...8 Forskning och utveckling...9 Detta är Svenska Ägg...10 Produktionsgruppen...12 Medlemmarna...13 Styrelse...14 Årsredovisning bolaget...15 Årsredovisning föreningen ii SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

3 Ordförande har ordet Positivt för den svenska äggnäringen ägg är populärare än någonsin Svenska Äggs syfte är att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften hos våra medlemsföretag. Att optimera produktionen och sänka produktionskostnaderna genom olika åtgärder kommer att bli allt viktigare i framtiden. Både en kostnadseffektivare produktion och hantering av äggen kommer därför att bli nödvändig för att hänga med. Vårt mål måste vara att möta en tuffare framtida marknad med spetsat management i våra företag. Glädjande är att volymförsäljningen av ägg ökade via dagligvaruhandeln under hela Äggkonsumtionen i Sverige har ökat och ägg är populärare än någonsin. Glädjande är också att dietister och massmedia har lyft äggets nyttigheter och användbarhet. Ägg är inte bara nyttigt och klimatsmart livsmedel, utan framför allt ett mycket prisvärt livsmedel som ligger helt rätt i tiden. I en rapport från SIK, konstateras att ägg är ett klimatsmart val och ett mycket bra alternativ till många andra animaliska livsmedel. Detta känns mycket positivt för äggnäringen. En väsentlig faktor i vår omvärld är att cirka 60 procent av EU:s höns fortfarande lever i oinredda burar, många europeiska ägg kommer således från ett produktionssystem som är förbjudet i Sverige. Omställningen ska dock vara klar i hela EU till den 1 januari 2012 men omställningsarbetet, kommande högre ränta och lågkonjunkturen kommer att hämma investeringarna inom äggnäringen de närmaste åren inom EU. Detta kan leda till brist av legala ägg under några år på den europeiska marknaden. Andra händelser är att de finska äggen har varit borta från den svenska marknaden under Detta gjorde att vi hade en bra balans i vår inhemska äggproduktion. Nu måste vi vara beredda att möta en återhämtad finsk överproduktion, trots vårt grannlands försök att nå också den tyska marknaden. Under året som gått har debatten kring mat handlat om var maten kommer ifrån, djurvälfärd och tillsatser i maten. Därför känns det som en stor utmaning för hela äggnäringen att tydliggöra det svenska äggets alla fördelar. Vi är omställda, har tuffare djurskyddsbestämmelser och högre produktionskostnader än äggnäringen i andra länder. Tror vi på en ökad konsumtion av svenska ägg så måste vi också våga lyfta fram de svenska mervärdena. Detta måste vara grunden för att möta den svenske konsumenten och den yttre konkurrensen. Branschorganisationen Svenska Ägg fortsätter att utvecklas. Kansliet utökades med en ny tjänst och mer kompetens. Under året har medlemsnyttan legat på marknadsföring, PR, produktionsoptimering, kvalitetssäkring av äggproduktionen samt på olika viktiga forskningsprojekt och RegÄgg. Tillsammans påverkar vi förutsättningarna för en lönsam och konkurrenskraftig äggproduktion. Det är min förhoppning att vi alla också gör detta tillsammans i en enad och effektiv organisation. Välkommen till ett nytt spännande år med Svenska Ägg! Charlotte Norrman-Oredsson Ordförande SFS-Svenska Ägg SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Äggmarknaden Under år 2009 ökade den totala äggproduktionen i Sverige med drygt 1,2 % jämfört med året innan. Dominerande produktionsform var frigående inomhus med cirka 52,7 % av hönsplatserna medan inredd bur stod för cirka 38,6 % av hönsplatserna. Den ekologiska produktionen fortsatte att öka under Antalet ekologiska hönsplatser ökade med 9,2 % och utgjorde i slutet av året 8,7 % av det totala antalet hönsplatser i Sverige. Svenska Ägg har under året insamlat och redovisat statistik från kläckningar av kycklingar avsedda för den inhemska marknaden samt invägningsstatistik från företagen i Svenska Äggs packeriråd. Kläckningen av äggproducerande hybrider ökade med 6,2 % jämfört med året innan medan den produktiva hönsgruppen ökade med 0,8 %. Antalet värphönsplatser uppgick till 5,9 miljoner och antalet unghönsplatser till knappt 1,9 miljoner. Totalkonsumtionen av ägg och äggprodukter i Sverige ökade 2009 med 3,6 % och låg under året på ton. Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen stigit med närmare 14 %. Den ökade konsumtionen under 2009 täcktes av ökad inhemsk produktion (+1,2 %) samt ökad import (+4 %). Den ökade importen av ägg 2009 härrör i sin helhet från ägg i livsmedelsindustriprodukter. Importen av skalägg minskade med närmare 10 %, vilket förklaras av minskad import från Finland som under året drabbats av ett flertal salmonellautbrott. Exporten av ägg och äggprodukter minskade under året med 5,2 %. EU:s produktion av ägg 2009 minskade med närmare 2 %. Största produktionsminskningen svarade Tyskland för (-15 % enligt preliminära uppgifter), vilket förklaras med problem förknippade med omställningen till djurvänligare inhysningsformer. Det genomsnittliga partipriset på ägg inom EU låg under 2009 på en historiskt sett hög nivå. Med sänkta priser på foder under 2008 har höjda partipriser på ägg resulterat i stigande marginaler inom EU under Svenska Ägg har under året deltagit i två möten med Marknadsrådet för äggsektorn, där representanter från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Jordbruksdepartementet samt dagligvaruhandeln ingår. På dessa möten avhandlas aktuella frågor kring marknadssituationen för ägg i Sverige och EU, handelsstatistik samt ärenden i EU:s förvaltningskommitté. 2 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

5 Organisationsutveckling En framgångsrik branschorganisation är lyhörd för medlemmarnas önskemål och förväntningar samt den utveckling som sker i omvärlden. För att skapa en gemensam målbild och möjliggöra ett långsiktigt arbete beslutade stämman 2008 att anta en Färdplan för Svenska Äggs verksamhet Färdplanen anger övergripande verksamhetsinriktning, organisation och finansiering under den aktuella perioden. Verksamhetsinriktning Vid stämman 2008 beslutades om en delvis ny färdriktning för Svenska Ägg under åren Den nya färdriktningen innebär en ökad satsning på produktionsoptimering för att understödja företagsutvecklingen inom äggproduktionen, fortsatt satsning på kvalitetssäkring av äggproduktionen samt en treårig kampanj för att marknadsföra ägg. Näringspolitisk bevakning, övrig omvärldsbevakning och organisationsutveckling är andra prioriterade verksamhetsområden. Organisationsutveckling 2009 ökat medlemsinflytande Nya stadgar innebar att årsstämman fr.o.m väljer styrelseledamöter till föreningen, som tillika blir styrelsen för branschorganisationen Svenska Ägg. En annan nyordning är att enbart företag verksamma inom äggnäringen kan vara medlem i Svenska Ägg. Privatperson och tjänstemän i företagen kan ansöka om att bli intressemedlemmar, vilka inte har rösträtt vid stämman. n ya me d l e m s - o c h se rv i c e avg i f t e r Från och med 2009 finansieras samtliga marknadsföringsaktiviteter direkt via medlems- och serviceintäkter. Uttag av kläckningsavgifter avslutades i september För att få in motsvarande medel beslutade stämman om höjda serviceavgifter för samtliga medlemsföretag under perioden bantad styrelse med olika ansvarsområden Tillämpningen av de nya stadgarna innebar att antalet styrelseledamöter för SFS - Svenska Ägg efter årsstämman reducerades till sju stycken. Under året genomfördes en styrelseutbildning samt upprättades styrdokument för styrelsens arbete. Branschmöten under året å r s s t ä m m a de n m a j i no r r kö p i n g SFS-Svenska Äggs årsstämma hölls den maj 2009 på Elite Stora Hotellet i Norrköping. Henrik Larsén, ordförande för SFS- Svenska Ägg avgick. Charlotte Norrman-Oredsson valdes av stämman till ny ordförande. Utöver stämmoförhandlingar bjöds det på trevlig samvaro och aktuella frågeställningar inom fodernutrition, djurhälsa, produktionsuppföljning, Newcastle-vaccinering, försöksprogram om artificiell belysning i hönsstallar m.m. ko n ta k t d a g a r 5-6 n ov e m b e r i gö t e b o r g Svenska Äggs kontaktdagar hölls den 5-6 november på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. Kontaktdagarna samlade rekordmånga deltagare, hela 150 personer. Det fullspäckade programmet innehöll en härlig blandning av nytta och nöje! Temat för Kontaktdagarna 2009 var lanseringen av det nya produktionsuppföljningsprogrammet RegÄgg, produktionsekonomi, ljusets påverkan på hönan och produktionen samt energieffektiva och funktionella alternativ till glödlampan. Årets Äggföretagare 2009 korades och framtida marknadsmöjligheter diskuterades. Kontaktdagarna avslutades med en presentation av Svenskt Sigills arbete med att ta fram regler för klimatcertifiering av livsmedel, däribland ägg. n o r d i s k a fj ä d e r fä m ö t e t på is l a n d de n n ov e m b e r 2009 Representanter från Svenska Ägg deltog vid den Nordiska Fjäderfäkonferensen som hölls på Island. Konferensen samlade veterinärer och fjäderfärådgivare från hela Norden för att diskutera och utbyta erfarenheter kring aktuella frågeställningar inom områden som foder/utfordring, djurhälsa med mera. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Marknadsaktiviteter Trots att ägg är rena vitamininjektionen och en klimatsmart proteinkälla äter vi relativt lite ägg i Sverige. Med den nya, treåriga Marknadskampanjen vill vi visa hur lätt det är att laga spännande maträtter med ägg. Målet är att få konsumenterna att knäcka fler ägg och därmed öka försäljningen av ägg via dagligvaruhandeln. Marknadssatsningen består av: 8 kampanjtillfällen förlagda till januari-februari, maj-juni och september-oktober 3 kända återkommande mat- och kändisprofiler: Per Morberg, Johanna Westman samt Blossom Tainton Lindquist Distribution av minst 1,5 miljoner receptbroschyrer och receptkort per kampanjtillfälle Kompletterande annonsering och PR-bearbetning Äggets dag med fokus på det klimatsmarta ägget Under året genomfördes de två första kampanjerna med Per Morberg respektive Johanna Westman. Middag med Johanna och barnen familje familje Laga Johannas Uovo in purgatorio bolognese Reklamenheter till Johanna Westman kampanjen Marknadssatsningen gav ett mycket bra resultat: Volymförsäljningen av ägg via dagligvaruhandeln ökade med 7,7 % helåret 2009 jämfört med helåret Värdeökningen uppgick till 10,0 % under samma period. Källa: Nielsen Scantrack DVH Middag med Per Morberg riktig Laga Per Morbergs Chèvrefrittata riktig Sponsor till Cancerfondens Rosa Bandet - kampanj Svenska Ägg sponsrade under året Rosa Bandetkampanjen med en krona per försåld kampanjprodukt. Rosa kartonger med 10 ägg förpackades, distribuerades och såldes av ett flertal packerier med start från mitten av september. En krona per kartong gick oavkortat till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och försäljningen inbringade drygt en halv miljon till stöd för bröstcancerforskningen. Svenska Ägg blev därmed första livsmedelsbransch som sponsrade kampanjen. Reklamenheter till Per Morberg kampanjen Årets Äggföretagare 2009 Det starka entreprenörskapet inom svensk äggnäring är en viktig inspirationskälla, som driver utvecklingen framåt. För att visa på den positiva 4 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

7 företagsandan inom branschen inrättades 2008 en ny årlig utmärkelse: Årets Äggföretagare. Vid Kontaktdagarna 5-6 november korades Joacim Närkeby, Närkesbergs hönseri till Årets Äggföretagare Pressmeddelanden Följande pressmeddelanden (med redovisad ingress) har distribuerats under året. svensk äggkonsumtion dubblas till påsk Under påsken väntas svenskarnas konsumtion av ägg öka till det dubbla. Bara under påskaftonskvällen beräknas det gå åt 6 miljoner ägg i timmen. Det visar statistiken från Svenska Ägg. s v e n s k ä g g p r o d u k t i o n ök a r Svensk äggproduktion ökade under 2008 med 7 procent och är nu den högsta på tio år. Mest ökade produktionen av ekologiska ägg. Ökningen var hela 36 procent och andelen ekoägg är nu 9 procent i konsumentled. n y j ä m f ö r e l s e vi s a r: ägg är klimat- och miljösmartmat Lagom till Äggets Dag den 9 oktober publiceras en ny rapport som visar att ägg är både klimat- och miljösmart mat. Studien jämför olika animaliska livsmedel och visar att ett kilo ägg kräver lägsta insatsen av energi per kilo protein och ger lägre miljöbelastning än många andra animaliska livsmedel. Livscykelanalyserna i jämförelsen har gjorts av Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK. närking blev årets äggföretagare Till Årets Äggföretagare har utsetts Joacim Närkeby från Närkesbergs Hönseri utanför Askersund. Utmärkelsen får han för sin förnämliga uppfödning av unghönor och för att han bidragit till att stärka djuromsorgen i svensk äggnäring. Priset delas ut av branschorganisationen Svenska Ägg. n ya an a ly s e r fr å n li v s m e d e l s v e r k e t vi s a r: på s k ä g g e n riktig vitamininjektion Nya och omfattande analyser på Livsmedelsverket visar att ägg inte bara innehåller fullgoda proteiner. Ägg innehåller också mer vitaminer och livsviktiga spårämnen än man tidigare har trott. svenska ägg sponsrar livsviktig forskning Att ägg är vitaminrika och bra för hälsan vet de flesta. I höst blir svenska ägg dubbelt nyttiga. Från mitten av september till mitten av november går en krona per såld äggkartong oavkortat till Rosa Bandet-insamlingen. Svenska Ägg blir därmed första livsmedelsbransch som sponsrar kampanjen. f i r a ä g g e t s d a g de n 9 o k t o b e r bli en klimatsmart hemmakock Fredagen den 9:e oktober är det åter dags för Äggets Dag. Det är dagen då ägget hyllas runt om i hela världen med bland annat äggfestivaler, konstutställningar och recepttävlingar. I år uppmärksammar Svenska Ägg dagen genom att inspirera fler att laga klimatsmart mat som kan hjälpa oss att minska matsvinnet. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Närings- och marknadspolitisk bevakning Svenska Ägg bevakar äggnäringens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra intressenter. Tillsammans påverkar vi förutsättningarna för en lönsam och konkurrenskraftig äggproduktion i Sverige. r a p p o rt om dj u rvä l fä r d e n Svensk äggproduktion är unik i ett EU-perspektiv då omställningen till djurvänliga inhysningssystem är genomförd och äggen som produceras är salmonellafria. Aktuella undersökningar visar att svenska konsumenter har ett stort förtroende för svensk äggproduktion. Med anledning av kampanjer riktade mot försäljningen av ägg från inredda burar producerade Svenska Ägg en rapport med titeln Äggproduktion i Sverige och övriga EU - med utgångspunkt från de svenska konsumenternas efterfrågan på salmonellafria ägg producerade med god djurvälfärd. Rapporten distribuerades under året till dagligvaruhandelns olika aktörer samt andra intressenter. ko n s e k v e n s a n a ly s vi d ob l i g at o r i s k n d -va c c i n at i o n Under året deltog Svenska Ägg vid ett flertal möten med Jordbruksverket med anledning av myndighetens utredning om obligatorisk ND-vaccination av fjäderfä i Sverige. En konsekvensanalys med utgångspunkt från företagen inom svensk äggproduktion tillsändes Jordbruksverket, som under hösten fattade beslut om att inte driva frågan om obligatorisk NDvaccination av fjäderfä i Sverige. Fin s k a ä g g e n fa k ta s a m m a n s tä l l n i n g En rapport med fokus på den orättfärdiga konkurrenssituationen mellan svensk och finsk äggproduktion producerades under året. Rapporten redogjorde för det finska stödsystemet, det finska regelsystemet för värphönshållningen, omställningsläget, exportstatistik samt jämförande kostnader och lönsamhetsdiskussioner. Rapporten producerades av Sven Secher, Pig Poultry Press AB. 6 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

9 Utredningar och remisser Svenska Ägg är remissinstans för frågor som bl.a. rör djurskydd, djurhälsa, smittskydd, livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet. Remisshanteringen sker ofta i samarbete med andra branscher för att uppnå styrka genom enighet. Svenska Ägg har under året deltagit vid ett flertal möten och hearings på Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket och Livsmedelsverket samt besvarat ett flertal remisser. Viktiga utredningar under året har varit Systemet med förprövning av byggnader inkl. beaktande av smittskydd Hur omsorgsprogrammen ska tillämpas i framtiden Opinion för omställning 2012 Omställningstidpunkten för övriga EU-länder kommer allt närmare. Svenska Ägg deltog under året i diskussioner och beslut som fattades inom den europeiska producent- och packerisammanslutningen. Under året fördes diskussioner om införandet av en särskiljande kod för konventionell respektive inredd bur samt behovet av att ändra benämningen cage, som för många konsumenter har en negativ klang. Likvärdiga och riskbaserade kontroller av djurskyddet Smittskyddsutredningen Modernisering av djurskyddslagstiftningen Svenska Ägg deltog också i Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets utredning om om regelförenkling och samordning mellan myndigheterna i livsmedelskedjan. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Produktionsoptimering Under året inleddes en satsning på att utveckla medlemsservicen till de äggproducerande företagen. Följande aktiviteter genomfördes: Rekrytering av en Produktionsutvecklare (ny tjänst) Lansering av RegÄgg ny medlemsservice för produktionsoptimering Påbörjad utveckling av RegÄgg för unghönsuppfödning Utveckling av rådgivningsservice och övrigt informationsstöd till företagen Utbildningsdagar för företagen inom äggproduktionen Nytt program för produktionsoptimering RegÄgg är namnet på Svenska Äggs nya webbaserade produktionsuppföljningsprogram, som utvecklades och lanserades under Utvecklingsprojektet finansieras med medel från LRF:s Kraftsamling äggproduktionen RegÄgg är i första hand äggproducentens verktyg för bättre uppföljning och styrning av den egna produktionen. Målet är att RegÄgg ska främja en positiv utveckling av lönsamheten och konkurrenskraften inom svensk äggproduktion, med utgångspunkt från det äggproducerande företaget. RegÄgg gör det möjligt att jämföra egna produktionsomgångar gentemot varandra samt jämföra egna produktionsresultat gentemot andra producenters, med liknande produktionsförutsättningar. RegÄgg ger därmed unika möjligheter till jämförelse, vilket synliggör det enskilda företagets utvecklingspotential. Målet är också att RegÄgg med tillhörande diskussionsforum ska öka kontakterna och erfarenhetsutbytet mellan producenter, leverantörer, kunder m.fl. inom svensk äggproduktion. RegÄgg innehåller inga ekonomiska data. Däremot kommer programmet att generera rapportunderlag för ekonomisk kalkylering. I slutet av 2009 påbörjades utvecklingen av ett uppföljningsprogram för unghönsuppfödningen. Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten Svenska Ägg driver i samverkan med andra aktörer kompetensutveckling för företagen inom äggproduktionen med stöd av EU-medel för landsbygdsutveckling. Inriktningen på projekten är information/ kunskapsinhämtning/erfarenhetsutbyten inom områdena djurhälsa, företagsutveckling och produktionsoptimering. Målgruppen är äggproducenter, unghönsuppfödare och andra aktörer i branschen. Under vintern hölls sju utbildningsdagar, med spridning över landet. Följande ämnen behandlades: djurhälsa, förebyggande smittskydd på gården, spolmaskkontroll, produktionsuppföljning, ny lagstiftning m.m. Utbildningsdagarna samlade totalt 115 företagare/djurskötare och finansierades via EU-medel för kompetensutveckling djurvälfärd och företagsutveckling. Hösten 2008 genomfördes ett 20-tal gårdsbesök för att samla in produktionsdata samt uppgifter om stall- och stallmiljö, sjukdomar och foder. Rapporten färdigställdes på försommaren 2009 och underlaget användes vid diskussioner om betydelsen av produktionsuppföljning för det ekonomiska utfallet och djurvälfärden. Ett flertal artiklar med fördjupning inom området Djurvälfärd och företagsutveckling skrevs under året av personer verksamma inom Svenska Äggs produktionsgrupp. Kunskapsöverföring gjordes också i form av fördjupande föreläsningar i samband med årsstämman och kontaktdagarna. 8 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

11 Kvalitetssäkring äggproduktionen Svenska Ägg ansvarar för administration och utveckling av en ett flertal frivilliga kontrollprogram riktade mot företagen inom äggproduktionen. Kontrollprogrammen syftar till att upprätthålla en hög och jämn kvalitetsnivå på svensk äggproduktion, med avseende på djurskydd, smittskydd och livsmedelshygien. Poängresultat i omsorgsprogrammet påverkar högsta tillåtna beläggningsgrad inom de frigående produktionsformerna för unghöns respektive värphöns. Under året utarbetades nya riktlinjer för följande frivilliga kontrollprogram: Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar (revideringar) Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar med utevistelse (nytt program) Hälsokontroll spolmask (nytt program) Omsorgsprogram för unghöns (nytt program) Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar Under året godkände Jordbruksverket Svenska Äggs förslag till revideringar i plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar. Vid slutet av året var 80 % av unghönsplatserna och 78 % av värphönsplatserna anslutna och godkända inom den frivilliga salmonellakontrollen. Administration och utveckling av programmet finansieras med medel från Jordbruksverket. Hälsokontroll spolmask nytt program Under året lanserade Svenska Ägg ett nytt frivilligt hälsokontrollprogram med avseende på spolmask. Hälsokontroll spolmask syftar till att begränsa spridning och infektionstryck av spolmask i ungoch värphönsbesättningar. Programmet innehåller riktlinjer för provtagning, avmaskning av smittade flockar och sanering av djurutrymmen. Vid slutet av året var 83 % av unghönsplatserna och 43 % av värphönsplatserna anslutna och godkända inom hälsokontroll spolmask. Administration och utveckling av programmet finansieras med medel från Jordbruksverket. Omsorgsprogram för uppfödning av unghöns i frigående system nytt program Under året godkände Jordbruksverket Svenska Äggs förslag till omsorgsprogram för frigående unghönsuppfödning. Programmet är ett komplement till lagstiftningen i L100. Poängresultat har återkoppling på högsta tillåtna beläggningsgrad i frigående unghönsuppfödning. Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar med utevistelse nytt program För att understödja det förebyggande smittskyddsarbetet i alla hönsbesättningar, oavsett produktionsinriktning, sjösattes under året en ny frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos höns med utevistelse. Hälsokontrollen bygger på samma regler som Jordbruksverkets frivilliga och förebyggande salmonellakontroll, med vissa specifika tillägg avseende rastgård och veranda. Administration och utveckling av programmet finansieras med medel från Jordbruksverket. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Forskning och utveckling Svenska Ägg beviljades under året medel från Jordbruksverket för ett 3-årigt forskningsprojekt: Provning och utvärdering av nya typer av artificiellt ljus i hönsstallar Praktisk erfarenhet visar att dagsljusinsläpp via fönster kan medföra störningar i dygnsrytm och ljusbalans, vilket stressar djuren och orsakar beteendestörningar såsom fjäderplockning, hackning och kannibalism. Utöver djurskyddsmässiga problem med dagsljusinsläpp via fönster, fanns det också skäl att utvidga projektet mot bakgrund av EU-beslutet att förbjuda användningen av glödljus. Pågående forskningsprojekt består av fyra delar: Litteraturstudie Kartläggning av ljusförhållandena i befintliga stallar Ny teknikprovning av HATO-belysningen Omsorgsprogram för värphöns Svenska Äggs omsorgsprogram för värphöns ska medverka till god djuromsorg, ett gott smittskydd och högsta möjliga livsmedelshygien. Omsorgsprogrammet skall också främja teknik- och kompetensutveckling. Programmet omfattar alla förekommande typer av produktionsformer och är öppet för alla företag som håller höns. 85 % av alla värphönsplatser var anslutna och godkända inom omsorgsprogrammet vid årsskiftet 2009/2010. Det praktiska fältarbetet med bedömning av värphönsstallar utfördes under året av Svenska Äggs rikslikare Claes Björck. Vissa av besöken utfördes tillsammans med veterinär, lokal djurskyddsinspektör eller annan myndighetsperson. 31 % av värphönsplatserna besiktigades under året. Utbildning av besättningsveterinärer I början av året hölls två utbildningstillfällen (Uppsala och Växjö) för besättningsveterinärer inom den frivilliga salmonellakontrollen i hönsbesättningar. På utbildningsdagen togs följande upp: djurhälsa, besiktningar inom frivilliga salmonellakontrollen, spolmask m.m. Utbildningsdagarna som samlade 30 besättningsveterinärer genomfördes i samarbete med SVA. 10 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

13 Detta är Svenska Ägg svenska ägg och samarbetspartners Therese Schultz är vd/verksamhetsansvarig med specialistkompetens inom följande områden; näringsoch marknadspolitik, marknadsföring, PR och övrig konsument-kommunikation, omvärldsbevakning, statistik samt organisationsutveckling. Alexandra Hermansson, anställdes under hösten för att utveckla servicen inom verksamhetsområdena produktionsoptimering och kvalitetssäkring äggproduktionen. Alexandra ansvarar även för kompetensutveckling och rådgivning, samt bevakning av forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till äggproduktionen. Claes Björck/CB Consult är Svenska Äggs rikslikare och genomförde under året samtliga besiktningar inom omsorgsprogram för värphöns respektive unghöns (frigående uppfödning). Claes specialistområden omfattar rådgivning äggproduktionen, kvalitetskontroll äggpackeri samt salmonellahantering på gård. Magnus Göransson, anlitades under året som Svenska Äggs veterinära expert. Magnus ansvarade för utvecklingen och administrationen av den Frivilliga salmonellakontrollen samt Hälsokontroll spolmask. I arbetsuppgifterna ingår också att bistå Svenska Ägg i utredningar och remissärenden som rör djurhälsa och smittskydd samt rådgivning till medlemsföretagen samt kostnadsfri förskrivning av recept. Christer Nilsson (enskild firma) bistod Svenska Ägg med sakkunskaper och underlag i det näringspolitiska arbetet, rapporten om djurvälfärd inom svensk äggproduktion samt vid framtagningen av konsekvensanalys ND-vaccination. Åsa Odelros/ Åsa Odelros AB är projektledare för projektet, Djurvälfärd och företagsutveckling Åsa s specialistområden är rådgivning äggproduktion, ekologisk äggproduktion, kompetensutveckling och småskalig livsmedelsförädling. Magnus Thelander (enskild firma) ansvarade för sammanställningen av inrapporterad kläckeri- och produktionsstatistik. Elisabeth Secher/Pig Poultry Press AB ansvarade för ekonomi, frågor om medlemskap med mera. Sven Secher/Pig Poultry Press AB är chefredaktör för medlems - och facktidningen Fjäderfä, som utkommer med tio nummer per år. Reklambyrån Food and Friends ansvarade för produktionen av allt reklammaterial till Marknadskampanjen Lars Höök/Höök media ansvarade för underlag till PR-bearbetningen samt utvecklingen av en handlingsplan för kriskommunikation. Svenska Äggs produktionsgrupp För att förbättra servicen inom verksamhetsområdet produktionsoptimering bildade Svenska Ägg under hösten en ny arbetsgrupp, som består av anställd personal och konsulter verksamma inom Svenska Äggs produktionsinriktade projekt. Produktionsgruppen består av: Therese Schultz, Alexandra Hermansson, Claes Björck, Magnus Göransson, och Åsa Odelros. Målet är att den nya arbetsformen ska öka kompetens- och erfarenhetsutbytet inom gruppen, och därmed bidra till en långsiktigt ökad medlemsnytta. Bild produktionsgruppen se sid 12. Svenska Äggs referensgrupper Svenska Ägg arbetar med ett flertal referens- och arbetsgrupper som tillsammans med kansliet utvecklar och förbättrar verksamheten. Olika grupper bildas beroende på vilka frågor som ska behandlas. Grupperna kan vara fasta eller drivas i projektform och upplösas när frågan är färdigbehandlad. Under 2009 var följande referensgrupper verksamma: d j u r s k y d d s g r u p p e n Svenska Äggs djurskyddsgrupp arbetar med utvecklingen av omsorgsprogrammen samt utrednings- och remissärenden som rör djurskyddsfrågor. Gruppen deltar i bevakningen av forsknings- och utvecklingsprojekt som rör djurvälfärd. Representanter från djurskyddsgruppen deltar två gånger per år i möten med Jordbruksverket, där resultat från omsorgsprogram och andra djurvälfärdsfrämjande aktiviteter diskuteras och utvärderas. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Övriga samarbeten Svenska Ägg samarbetar med ett flertal intressenter till näringen: agria salmonellaförsäkring Svenska Ägg samarbetar med Agria djurförsäkring för att medlemsföretagen ska kunna teckna en förmånlig salmonellaförsäkring. Försäkringsvillkoren förbättrades (utan någon premiehöjning) från den första juni 2009, då skydd mot Newcastle inkluderades i försäkringen. smittskyddsgruppen Gruppen arbetar med utveckling av de frivilliga kontrollprogrammen som rör djurhälsa och förebyggande smittskydd. Smittskyddsgruppen lämnar synpunkter vid utrednings- och remissärenden som rör djurhälsa och smittskydd. Gruppen deltar vid möten med Agria Djurförsäkring för att bevaka och diskutera försäkringslösningar för Svenska Äggs medlemsföretag. m a r k n a d s g ru p p e n I gruppen ingår representanter från de tre största packerierna/packerigrupperingarna samt producentrepresentation från styrelsen. Marknadsgruppen bidrar till att utveckla och förbättra marknadskommunikationen (butikskampanjer, PR- och övrig konsumentkommunikation). s tat i s t i kg ru p p e n Gruppen ansvarar för en ändamålsenlig sammanställning, redovisning och utveckling av statistik som har bäring på äggproduktionen. e t i k- o c h k o m m u n i k a t i o n s g r u p p e n Gruppen tillkom i slutet av 2008 för att behandla frågor som rör etik och kriskommunikation med fokus på djurhållningen. I gruppen ingår företrädare från styrelsen samt representanter från råden. Övriga interna mötesforum årsstämman med producentmöte kontaktdagar med producentmöte Under året höjde Agria ersättningsnivån vid en eventuell salmonellaspärr för besättningar anslutna till den nya frivilliga salmonellakontrollen för höns med utevistelse. ramavtal med al control Svenska Ägg har ett ramavtal med Al Control om rabatterade och kvalitetssäkrade salmonellaanalyser och mikrobiologiska vattenanalyser för anslutna medlemmar. l r f Under året har samverkan skett med LRF inom projektet Kraftsamling äggproduktion Andra samarbeten med LRF berör myndighetsutredningar och remissärenden kring djurskydd och smittskydd, samt andra gemensamma näringspolitiska frågor inom primärproduktionen. Svenska Ägg ingår i Föreningen för smittskyddskontroll av Fjäderfä och Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning. Svenska Ägg har representation i olika internationella organisationer, vilket ger bra möjligheter att påverka det internationella arbetet, främst inom EU. Svenska Ägg har den svenska äggnäringens mandat vid Copa/Cogecas möte inom Fjäderfäområdet. Copa/Cogeca är intresseorganisationen för EU:s primärproducenter. Svenska Ägg är medlem i IEC (Internationella äggkommissionen), EUWEP (European Union of Wholesale ogf eggs and eggproducts) och EEPTA. s t y r e l s e m ö t e n p r o d u c e n t r å d s m ö t e n pa c k e r i r å d s m ö t e n k l ä c k e r i r å d s m ö t e n f o d e r r å d s m ö t e n 12 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

15 Svenska Äggs medlemmar Antalet medlemmar har sjunkit från 398 till 382 under året Föreningsområde Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Sydost Sörmland (ingår i Mellansv.) Mellansvenska Norrbotten Skaraborg Skåne Värmland Västerbotten Västernorrland Västsvenska Älvsborg Örebro Östergötland SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Svenska Äggs produktionsgrupp Claes Björck Therese Schultz vd /verksamhetsansvarig Besiktningar omsorgsprogrammen Rådgivning äggproduktionen Kvalitetskontroll äggpackeri Salmonellahantering på gård Magnus Göransson Veterinär Hönshälsa och sjukdomar Förebyggande smittskydd på gården Frivillig salmonellakontroll Hälsokontroll spolmask Förskrivning av recept Åsa Odelros Rådgivare äggproduktionen Ekologisk och småskalig äggproduktion Kompetensutveckling och rådgivning Livsmedelsförädling Alexandra Hermansson Produktionsutvecklare Produktioonsuppföljning RegÄgg Omsorgsprogrammen Hönans funktion och äggbildning Kompetensutveckling och rådgivning 14 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

17 SFS-Svenska Äggs styrelse Ordförande Charlotte Norrman- Oredsson Produktionsoptimering Marknadskampanj och PR Etik och kommunikation Skea Gård Börje Hjalmarsson Smittskydd och djurhälsa Gimranäs AB Vice ordförande Sven-Ove Johansson Produktionsoptimering Djurskydd Etik och kommunikation Skåbacka Lantbruk AB K-G Pettersson KGs Ägg AB Lennart Andersson Produktionsoptimering Djurskydd Håle Lantbruk AB Arne Almgren Svenska Lantmännen Jenny Granefelt Produktionsoptimering Marknadskampanj och PR Jussö Gård Therese Schultz vd /verksamhetsansvarig SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 Föreningen Svensk Fjäderfärskötsel Org.nr Årsredovisning 2009 Styrelsen för Föreningen Svensk Fjäderfärskötsel får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen omfattar Sid. 2 Förvaltningsberättelse Sid. 5 Resultaträkningar Sid. 6 Balansräkningar Sid. 8 Redovisningsprinciper

19

20

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

SFS-SVENSKA ÄGG Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

SFS-SVENSKA ÄGG Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 SFS-SVENSKA ÄGG Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Ordförande har ordet Styrka genom samverkan Att summera ett år som gått ger tillfälle till reflektion. Äggbranschen består att

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hammarby Bandy AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-05-01 -- 2009-04-30. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer