Innehåll Ordförande har ordet... 1 Äggmarknaden...2 Organisationen...3 Marknadsaktiviteter...4 Utredningar och remisser...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Ordförande har ordet... 1 Äggmarknaden...2 Organisationen...3 Marknadsaktiviteter...4 Utredningar och remisser..."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009

2 Innehåll Ordförande har ordet... 1 Äggmarknaden...2 Organisationen...3 Marknadsaktiviteter...4 Utredningar och remisser...6 Kvalitetssäkring äggproduktionen...8 Forskning och utveckling...9 Detta är Svenska Ägg...10 Produktionsgruppen...12 Medlemmarna...13 Styrelse...14 Årsredovisning bolaget...15 Årsredovisning föreningen ii SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

3 Ordförande har ordet Positivt för den svenska äggnäringen ägg är populärare än någonsin Svenska Äggs syfte är att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften hos våra medlemsföretag. Att optimera produktionen och sänka produktionskostnaderna genom olika åtgärder kommer att bli allt viktigare i framtiden. Både en kostnadseffektivare produktion och hantering av äggen kommer därför att bli nödvändig för att hänga med. Vårt mål måste vara att möta en tuffare framtida marknad med spetsat management i våra företag. Glädjande är att volymförsäljningen av ägg ökade via dagligvaruhandeln under hela Äggkonsumtionen i Sverige har ökat och ägg är populärare än någonsin. Glädjande är också att dietister och massmedia har lyft äggets nyttigheter och användbarhet. Ägg är inte bara nyttigt och klimatsmart livsmedel, utan framför allt ett mycket prisvärt livsmedel som ligger helt rätt i tiden. I en rapport från SIK, konstateras att ägg är ett klimatsmart val och ett mycket bra alternativ till många andra animaliska livsmedel. Detta känns mycket positivt för äggnäringen. En väsentlig faktor i vår omvärld är att cirka 60 procent av EU:s höns fortfarande lever i oinredda burar, många europeiska ägg kommer således från ett produktionssystem som är förbjudet i Sverige. Omställningen ska dock vara klar i hela EU till den 1 januari 2012 men omställningsarbetet, kommande högre ränta och lågkonjunkturen kommer att hämma investeringarna inom äggnäringen de närmaste åren inom EU. Detta kan leda till brist av legala ägg under några år på den europeiska marknaden. Andra händelser är att de finska äggen har varit borta från den svenska marknaden under Detta gjorde att vi hade en bra balans i vår inhemska äggproduktion. Nu måste vi vara beredda att möta en återhämtad finsk överproduktion, trots vårt grannlands försök att nå också den tyska marknaden. Under året som gått har debatten kring mat handlat om var maten kommer ifrån, djurvälfärd och tillsatser i maten. Därför känns det som en stor utmaning för hela äggnäringen att tydliggöra det svenska äggets alla fördelar. Vi är omställda, har tuffare djurskyddsbestämmelser och högre produktionskostnader än äggnäringen i andra länder. Tror vi på en ökad konsumtion av svenska ägg så måste vi också våga lyfta fram de svenska mervärdena. Detta måste vara grunden för att möta den svenske konsumenten och den yttre konkurrensen. Branschorganisationen Svenska Ägg fortsätter att utvecklas. Kansliet utökades med en ny tjänst och mer kompetens. Under året har medlemsnyttan legat på marknadsföring, PR, produktionsoptimering, kvalitetssäkring av äggproduktionen samt på olika viktiga forskningsprojekt och RegÄgg. Tillsammans påverkar vi förutsättningarna för en lönsam och konkurrenskraftig äggproduktion. Det är min förhoppning att vi alla också gör detta tillsammans i en enad och effektiv organisation. Välkommen till ett nytt spännande år med Svenska Ägg! Charlotte Norrman-Oredsson Ordförande SFS-Svenska Ägg SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Äggmarknaden Under år 2009 ökade den totala äggproduktionen i Sverige med drygt 1,2 % jämfört med året innan. Dominerande produktionsform var frigående inomhus med cirka 52,7 % av hönsplatserna medan inredd bur stod för cirka 38,6 % av hönsplatserna. Den ekologiska produktionen fortsatte att öka under Antalet ekologiska hönsplatser ökade med 9,2 % och utgjorde i slutet av året 8,7 % av det totala antalet hönsplatser i Sverige. Svenska Ägg har under året insamlat och redovisat statistik från kläckningar av kycklingar avsedda för den inhemska marknaden samt invägningsstatistik från företagen i Svenska Äggs packeriråd. Kläckningen av äggproducerande hybrider ökade med 6,2 % jämfört med året innan medan den produktiva hönsgruppen ökade med 0,8 %. Antalet värphönsplatser uppgick till 5,9 miljoner och antalet unghönsplatser till knappt 1,9 miljoner. Totalkonsumtionen av ägg och äggprodukter i Sverige ökade 2009 med 3,6 % och låg under året på ton. Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen stigit med närmare 14 %. Den ökade konsumtionen under 2009 täcktes av ökad inhemsk produktion (+1,2 %) samt ökad import (+4 %). Den ökade importen av ägg 2009 härrör i sin helhet från ägg i livsmedelsindustriprodukter. Importen av skalägg minskade med närmare 10 %, vilket förklaras av minskad import från Finland som under året drabbats av ett flertal salmonellautbrott. Exporten av ägg och äggprodukter minskade under året med 5,2 %. EU:s produktion av ägg 2009 minskade med närmare 2 %. Största produktionsminskningen svarade Tyskland för (-15 % enligt preliminära uppgifter), vilket förklaras med problem förknippade med omställningen till djurvänligare inhysningsformer. Det genomsnittliga partipriset på ägg inom EU låg under 2009 på en historiskt sett hög nivå. Med sänkta priser på foder under 2008 har höjda partipriser på ägg resulterat i stigande marginaler inom EU under Svenska Ägg har under året deltagit i två möten med Marknadsrådet för äggsektorn, där representanter från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Jordbruksdepartementet samt dagligvaruhandeln ingår. På dessa möten avhandlas aktuella frågor kring marknadssituationen för ägg i Sverige och EU, handelsstatistik samt ärenden i EU:s förvaltningskommitté. 2 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

5 Organisationsutveckling En framgångsrik branschorganisation är lyhörd för medlemmarnas önskemål och förväntningar samt den utveckling som sker i omvärlden. För att skapa en gemensam målbild och möjliggöra ett långsiktigt arbete beslutade stämman 2008 att anta en Färdplan för Svenska Äggs verksamhet Färdplanen anger övergripande verksamhetsinriktning, organisation och finansiering under den aktuella perioden. Verksamhetsinriktning Vid stämman 2008 beslutades om en delvis ny färdriktning för Svenska Ägg under åren Den nya färdriktningen innebär en ökad satsning på produktionsoptimering för att understödja företagsutvecklingen inom äggproduktionen, fortsatt satsning på kvalitetssäkring av äggproduktionen samt en treårig kampanj för att marknadsföra ägg. Näringspolitisk bevakning, övrig omvärldsbevakning och organisationsutveckling är andra prioriterade verksamhetsområden. Organisationsutveckling 2009 ökat medlemsinflytande Nya stadgar innebar att årsstämman fr.o.m väljer styrelseledamöter till föreningen, som tillika blir styrelsen för branschorganisationen Svenska Ägg. En annan nyordning är att enbart företag verksamma inom äggnäringen kan vara medlem i Svenska Ägg. Privatperson och tjänstemän i företagen kan ansöka om att bli intressemedlemmar, vilka inte har rösträtt vid stämman. n ya me d l e m s - o c h se rv i c e avg i f t e r Från och med 2009 finansieras samtliga marknadsföringsaktiviteter direkt via medlems- och serviceintäkter. Uttag av kläckningsavgifter avslutades i september För att få in motsvarande medel beslutade stämman om höjda serviceavgifter för samtliga medlemsföretag under perioden bantad styrelse med olika ansvarsområden Tillämpningen av de nya stadgarna innebar att antalet styrelseledamöter för SFS - Svenska Ägg efter årsstämman reducerades till sju stycken. Under året genomfördes en styrelseutbildning samt upprättades styrdokument för styrelsens arbete. Branschmöten under året å r s s t ä m m a de n m a j i no r r kö p i n g SFS-Svenska Äggs årsstämma hölls den maj 2009 på Elite Stora Hotellet i Norrköping. Henrik Larsén, ordförande för SFS- Svenska Ägg avgick. Charlotte Norrman-Oredsson valdes av stämman till ny ordförande. Utöver stämmoförhandlingar bjöds det på trevlig samvaro och aktuella frågeställningar inom fodernutrition, djurhälsa, produktionsuppföljning, Newcastle-vaccinering, försöksprogram om artificiell belysning i hönsstallar m.m. ko n ta k t d a g a r 5-6 n ov e m b e r i gö t e b o r g Svenska Äggs kontaktdagar hölls den 5-6 november på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. Kontaktdagarna samlade rekordmånga deltagare, hela 150 personer. Det fullspäckade programmet innehöll en härlig blandning av nytta och nöje! Temat för Kontaktdagarna 2009 var lanseringen av det nya produktionsuppföljningsprogrammet RegÄgg, produktionsekonomi, ljusets påverkan på hönan och produktionen samt energieffektiva och funktionella alternativ till glödlampan. Årets Äggföretagare 2009 korades och framtida marknadsmöjligheter diskuterades. Kontaktdagarna avslutades med en presentation av Svenskt Sigills arbete med att ta fram regler för klimatcertifiering av livsmedel, däribland ägg. n o r d i s k a fj ä d e r fä m ö t e t på is l a n d de n n ov e m b e r 2009 Representanter från Svenska Ägg deltog vid den Nordiska Fjäderfäkonferensen som hölls på Island. Konferensen samlade veterinärer och fjäderfärådgivare från hela Norden för att diskutera och utbyta erfarenheter kring aktuella frågeställningar inom områden som foder/utfordring, djurhälsa med mera. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Marknadsaktiviteter Trots att ägg är rena vitamininjektionen och en klimatsmart proteinkälla äter vi relativt lite ägg i Sverige. Med den nya, treåriga Marknadskampanjen vill vi visa hur lätt det är att laga spännande maträtter med ägg. Målet är att få konsumenterna att knäcka fler ägg och därmed öka försäljningen av ägg via dagligvaruhandeln. Marknadssatsningen består av: 8 kampanjtillfällen förlagda till januari-februari, maj-juni och september-oktober 3 kända återkommande mat- och kändisprofiler: Per Morberg, Johanna Westman samt Blossom Tainton Lindquist Distribution av minst 1,5 miljoner receptbroschyrer och receptkort per kampanjtillfälle Kompletterande annonsering och PR-bearbetning Äggets dag med fokus på det klimatsmarta ägget Under året genomfördes de två första kampanjerna med Per Morberg respektive Johanna Westman. Middag med Johanna och barnen familje familje Laga Johannas Uovo in purgatorio bolognese Reklamenheter till Johanna Westman kampanjen Marknadssatsningen gav ett mycket bra resultat: Volymförsäljningen av ägg via dagligvaruhandeln ökade med 7,7 % helåret 2009 jämfört med helåret Värdeökningen uppgick till 10,0 % under samma period. Källa: Nielsen Scantrack DVH Middag med Per Morberg riktig Laga Per Morbergs Chèvrefrittata riktig Sponsor till Cancerfondens Rosa Bandet - kampanj Svenska Ägg sponsrade under året Rosa Bandetkampanjen med en krona per försåld kampanjprodukt. Rosa kartonger med 10 ägg förpackades, distribuerades och såldes av ett flertal packerier med start från mitten av september. En krona per kartong gick oavkortat till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och försäljningen inbringade drygt en halv miljon till stöd för bröstcancerforskningen. Svenska Ägg blev därmed första livsmedelsbransch som sponsrade kampanjen. Reklamenheter till Per Morberg kampanjen Årets Äggföretagare 2009 Det starka entreprenörskapet inom svensk äggnäring är en viktig inspirationskälla, som driver utvecklingen framåt. För att visa på den positiva 4 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

7 företagsandan inom branschen inrättades 2008 en ny årlig utmärkelse: Årets Äggföretagare. Vid Kontaktdagarna 5-6 november korades Joacim Närkeby, Närkesbergs hönseri till Årets Äggföretagare Pressmeddelanden Följande pressmeddelanden (med redovisad ingress) har distribuerats under året. svensk äggkonsumtion dubblas till påsk Under påsken väntas svenskarnas konsumtion av ägg öka till det dubbla. Bara under påskaftonskvällen beräknas det gå åt 6 miljoner ägg i timmen. Det visar statistiken från Svenska Ägg. s v e n s k ä g g p r o d u k t i o n ök a r Svensk äggproduktion ökade under 2008 med 7 procent och är nu den högsta på tio år. Mest ökade produktionen av ekologiska ägg. Ökningen var hela 36 procent och andelen ekoägg är nu 9 procent i konsumentled. n y j ä m f ö r e l s e vi s a r: ägg är klimat- och miljösmartmat Lagom till Äggets Dag den 9 oktober publiceras en ny rapport som visar att ägg är både klimat- och miljösmart mat. Studien jämför olika animaliska livsmedel och visar att ett kilo ägg kräver lägsta insatsen av energi per kilo protein och ger lägre miljöbelastning än många andra animaliska livsmedel. Livscykelanalyserna i jämförelsen har gjorts av Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK. närking blev årets äggföretagare Till Årets Äggföretagare har utsetts Joacim Närkeby från Närkesbergs Hönseri utanför Askersund. Utmärkelsen får han för sin förnämliga uppfödning av unghönor och för att han bidragit till att stärka djuromsorgen i svensk äggnäring. Priset delas ut av branschorganisationen Svenska Ägg. n ya an a ly s e r fr å n li v s m e d e l s v e r k e t vi s a r: på s k ä g g e n riktig vitamininjektion Nya och omfattande analyser på Livsmedelsverket visar att ägg inte bara innehåller fullgoda proteiner. Ägg innehåller också mer vitaminer och livsviktiga spårämnen än man tidigare har trott. svenska ägg sponsrar livsviktig forskning Att ägg är vitaminrika och bra för hälsan vet de flesta. I höst blir svenska ägg dubbelt nyttiga. Från mitten av september till mitten av november går en krona per såld äggkartong oavkortat till Rosa Bandet-insamlingen. Svenska Ägg blir därmed första livsmedelsbransch som sponsrar kampanjen. f i r a ä g g e t s d a g de n 9 o k t o b e r bli en klimatsmart hemmakock Fredagen den 9:e oktober är det åter dags för Äggets Dag. Det är dagen då ägget hyllas runt om i hela världen med bland annat äggfestivaler, konstutställningar och recepttävlingar. I år uppmärksammar Svenska Ägg dagen genom att inspirera fler att laga klimatsmart mat som kan hjälpa oss att minska matsvinnet. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Närings- och marknadspolitisk bevakning Svenska Ägg bevakar äggnäringens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra intressenter. Tillsammans påverkar vi förutsättningarna för en lönsam och konkurrenskraftig äggproduktion i Sverige. r a p p o rt om dj u rvä l fä r d e n Svensk äggproduktion är unik i ett EU-perspektiv då omställningen till djurvänliga inhysningssystem är genomförd och äggen som produceras är salmonellafria. Aktuella undersökningar visar att svenska konsumenter har ett stort förtroende för svensk äggproduktion. Med anledning av kampanjer riktade mot försäljningen av ägg från inredda burar producerade Svenska Ägg en rapport med titeln Äggproduktion i Sverige och övriga EU - med utgångspunkt från de svenska konsumenternas efterfrågan på salmonellafria ägg producerade med god djurvälfärd. Rapporten distribuerades under året till dagligvaruhandelns olika aktörer samt andra intressenter. ko n s e k v e n s a n a ly s vi d ob l i g at o r i s k n d -va c c i n at i o n Under året deltog Svenska Ägg vid ett flertal möten med Jordbruksverket med anledning av myndighetens utredning om obligatorisk ND-vaccination av fjäderfä i Sverige. En konsekvensanalys med utgångspunkt från företagen inom svensk äggproduktion tillsändes Jordbruksverket, som under hösten fattade beslut om att inte driva frågan om obligatorisk NDvaccination av fjäderfä i Sverige. Fin s k a ä g g e n fa k ta s a m m a n s tä l l n i n g En rapport med fokus på den orättfärdiga konkurrenssituationen mellan svensk och finsk äggproduktion producerades under året. Rapporten redogjorde för det finska stödsystemet, det finska regelsystemet för värphönshållningen, omställningsläget, exportstatistik samt jämförande kostnader och lönsamhetsdiskussioner. Rapporten producerades av Sven Secher, Pig Poultry Press AB. 6 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

9 Utredningar och remisser Svenska Ägg är remissinstans för frågor som bl.a. rör djurskydd, djurhälsa, smittskydd, livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet. Remisshanteringen sker ofta i samarbete med andra branscher för att uppnå styrka genom enighet. Svenska Ägg har under året deltagit vid ett flertal möten och hearings på Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket och Livsmedelsverket samt besvarat ett flertal remisser. Viktiga utredningar under året har varit Systemet med förprövning av byggnader inkl. beaktande av smittskydd Hur omsorgsprogrammen ska tillämpas i framtiden Opinion för omställning 2012 Omställningstidpunkten för övriga EU-länder kommer allt närmare. Svenska Ägg deltog under året i diskussioner och beslut som fattades inom den europeiska producent- och packerisammanslutningen. Under året fördes diskussioner om införandet av en särskiljande kod för konventionell respektive inredd bur samt behovet av att ändra benämningen cage, som för många konsumenter har en negativ klang. Likvärdiga och riskbaserade kontroller av djurskyddet Smittskyddsutredningen Modernisering av djurskyddslagstiftningen Svenska Ägg deltog också i Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets utredning om om regelförenkling och samordning mellan myndigheterna i livsmedelskedjan. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Produktionsoptimering Under året inleddes en satsning på att utveckla medlemsservicen till de äggproducerande företagen. Följande aktiviteter genomfördes: Rekrytering av en Produktionsutvecklare (ny tjänst) Lansering av RegÄgg ny medlemsservice för produktionsoptimering Påbörjad utveckling av RegÄgg för unghönsuppfödning Utveckling av rådgivningsservice och övrigt informationsstöd till företagen Utbildningsdagar för företagen inom äggproduktionen Nytt program för produktionsoptimering RegÄgg är namnet på Svenska Äggs nya webbaserade produktionsuppföljningsprogram, som utvecklades och lanserades under Utvecklingsprojektet finansieras med medel från LRF:s Kraftsamling äggproduktionen RegÄgg är i första hand äggproducentens verktyg för bättre uppföljning och styrning av den egna produktionen. Målet är att RegÄgg ska främja en positiv utveckling av lönsamheten och konkurrenskraften inom svensk äggproduktion, med utgångspunkt från det äggproducerande företaget. RegÄgg gör det möjligt att jämföra egna produktionsomgångar gentemot varandra samt jämföra egna produktionsresultat gentemot andra producenters, med liknande produktionsförutsättningar. RegÄgg ger därmed unika möjligheter till jämförelse, vilket synliggör det enskilda företagets utvecklingspotential. Målet är också att RegÄgg med tillhörande diskussionsforum ska öka kontakterna och erfarenhetsutbytet mellan producenter, leverantörer, kunder m.fl. inom svensk äggproduktion. RegÄgg innehåller inga ekonomiska data. Däremot kommer programmet att generera rapportunderlag för ekonomisk kalkylering. I slutet av 2009 påbörjades utvecklingen av ett uppföljningsprogram för unghönsuppfödningen. Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten Svenska Ägg driver i samverkan med andra aktörer kompetensutveckling för företagen inom äggproduktionen med stöd av EU-medel för landsbygdsutveckling. Inriktningen på projekten är information/ kunskapsinhämtning/erfarenhetsutbyten inom områdena djurhälsa, företagsutveckling och produktionsoptimering. Målgruppen är äggproducenter, unghönsuppfödare och andra aktörer i branschen. Under vintern hölls sju utbildningsdagar, med spridning över landet. Följande ämnen behandlades: djurhälsa, förebyggande smittskydd på gården, spolmaskkontroll, produktionsuppföljning, ny lagstiftning m.m. Utbildningsdagarna samlade totalt 115 företagare/djurskötare och finansierades via EU-medel för kompetensutveckling djurvälfärd och företagsutveckling. Hösten 2008 genomfördes ett 20-tal gårdsbesök för att samla in produktionsdata samt uppgifter om stall- och stallmiljö, sjukdomar och foder. Rapporten färdigställdes på försommaren 2009 och underlaget användes vid diskussioner om betydelsen av produktionsuppföljning för det ekonomiska utfallet och djurvälfärden. Ett flertal artiklar med fördjupning inom området Djurvälfärd och företagsutveckling skrevs under året av personer verksamma inom Svenska Äggs produktionsgrupp. Kunskapsöverföring gjordes också i form av fördjupande föreläsningar i samband med årsstämman och kontaktdagarna. 8 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

11 Kvalitetssäkring äggproduktionen Svenska Ägg ansvarar för administration och utveckling av en ett flertal frivilliga kontrollprogram riktade mot företagen inom äggproduktionen. Kontrollprogrammen syftar till att upprätthålla en hög och jämn kvalitetsnivå på svensk äggproduktion, med avseende på djurskydd, smittskydd och livsmedelshygien. Poängresultat i omsorgsprogrammet påverkar högsta tillåtna beläggningsgrad inom de frigående produktionsformerna för unghöns respektive värphöns. Under året utarbetades nya riktlinjer för följande frivilliga kontrollprogram: Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar (revideringar) Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar med utevistelse (nytt program) Hälsokontroll spolmask (nytt program) Omsorgsprogram för unghöns (nytt program) Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar Under året godkände Jordbruksverket Svenska Äggs förslag till revideringar i plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar. Vid slutet av året var 80 % av unghönsplatserna och 78 % av värphönsplatserna anslutna och godkända inom den frivilliga salmonellakontrollen. Administration och utveckling av programmet finansieras med medel från Jordbruksverket. Hälsokontroll spolmask nytt program Under året lanserade Svenska Ägg ett nytt frivilligt hälsokontrollprogram med avseende på spolmask. Hälsokontroll spolmask syftar till att begränsa spridning och infektionstryck av spolmask i ungoch värphönsbesättningar. Programmet innehåller riktlinjer för provtagning, avmaskning av smittade flockar och sanering av djurutrymmen. Vid slutet av året var 83 % av unghönsplatserna och 43 % av värphönsplatserna anslutna och godkända inom hälsokontroll spolmask. Administration och utveckling av programmet finansieras med medel från Jordbruksverket. Omsorgsprogram för uppfödning av unghöns i frigående system nytt program Under året godkände Jordbruksverket Svenska Äggs förslag till omsorgsprogram för frigående unghönsuppfödning. Programmet är ett komplement till lagstiftningen i L100. Poängresultat har återkoppling på högsta tillåtna beläggningsgrad i frigående unghönsuppfödning. Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar med utevistelse nytt program För att understödja det förebyggande smittskyddsarbetet i alla hönsbesättningar, oavsett produktionsinriktning, sjösattes under året en ny frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos höns med utevistelse. Hälsokontrollen bygger på samma regler som Jordbruksverkets frivilliga och förebyggande salmonellakontroll, med vissa specifika tillägg avseende rastgård och veranda. Administration och utveckling av programmet finansieras med medel från Jordbruksverket. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Forskning och utveckling Svenska Ägg beviljades under året medel från Jordbruksverket för ett 3-årigt forskningsprojekt: Provning och utvärdering av nya typer av artificiellt ljus i hönsstallar Praktisk erfarenhet visar att dagsljusinsläpp via fönster kan medföra störningar i dygnsrytm och ljusbalans, vilket stressar djuren och orsakar beteendestörningar såsom fjäderplockning, hackning och kannibalism. Utöver djurskyddsmässiga problem med dagsljusinsläpp via fönster, fanns det också skäl att utvidga projektet mot bakgrund av EU-beslutet att förbjuda användningen av glödljus. Pågående forskningsprojekt består av fyra delar: Litteraturstudie Kartläggning av ljusförhållandena i befintliga stallar Ny teknikprovning av HATO-belysningen Omsorgsprogram för värphöns Svenska Äggs omsorgsprogram för värphöns ska medverka till god djuromsorg, ett gott smittskydd och högsta möjliga livsmedelshygien. Omsorgsprogrammet skall också främja teknik- och kompetensutveckling. Programmet omfattar alla förekommande typer av produktionsformer och är öppet för alla företag som håller höns. 85 % av alla värphönsplatser var anslutna och godkända inom omsorgsprogrammet vid årsskiftet 2009/2010. Det praktiska fältarbetet med bedömning av värphönsstallar utfördes under året av Svenska Äggs rikslikare Claes Björck. Vissa av besöken utfördes tillsammans med veterinär, lokal djurskyddsinspektör eller annan myndighetsperson. 31 % av värphönsplatserna besiktigades under året. Utbildning av besättningsveterinärer I början av året hölls två utbildningstillfällen (Uppsala och Växjö) för besättningsveterinärer inom den frivilliga salmonellakontrollen i hönsbesättningar. På utbildningsdagen togs följande upp: djurhälsa, besiktningar inom frivilliga salmonellakontrollen, spolmask m.m. Utbildningsdagarna som samlade 30 besättningsveterinärer genomfördes i samarbete med SVA. 10 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

13 Detta är Svenska Ägg svenska ägg och samarbetspartners Therese Schultz är vd/verksamhetsansvarig med specialistkompetens inom följande områden; näringsoch marknadspolitik, marknadsföring, PR och övrig konsument-kommunikation, omvärldsbevakning, statistik samt organisationsutveckling. Alexandra Hermansson, anställdes under hösten för att utveckla servicen inom verksamhetsområdena produktionsoptimering och kvalitetssäkring äggproduktionen. Alexandra ansvarar även för kompetensutveckling och rådgivning, samt bevakning av forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till äggproduktionen. Claes Björck/CB Consult är Svenska Äggs rikslikare och genomförde under året samtliga besiktningar inom omsorgsprogram för värphöns respektive unghöns (frigående uppfödning). Claes specialistområden omfattar rådgivning äggproduktionen, kvalitetskontroll äggpackeri samt salmonellahantering på gård. Magnus Göransson, anlitades under året som Svenska Äggs veterinära expert. Magnus ansvarade för utvecklingen och administrationen av den Frivilliga salmonellakontrollen samt Hälsokontroll spolmask. I arbetsuppgifterna ingår också att bistå Svenska Ägg i utredningar och remissärenden som rör djurhälsa och smittskydd samt rådgivning till medlemsföretagen samt kostnadsfri förskrivning av recept. Christer Nilsson (enskild firma) bistod Svenska Ägg med sakkunskaper och underlag i det näringspolitiska arbetet, rapporten om djurvälfärd inom svensk äggproduktion samt vid framtagningen av konsekvensanalys ND-vaccination. Åsa Odelros/ Åsa Odelros AB är projektledare för projektet, Djurvälfärd och företagsutveckling Åsa s specialistområden är rådgivning äggproduktion, ekologisk äggproduktion, kompetensutveckling och småskalig livsmedelsförädling. Magnus Thelander (enskild firma) ansvarade för sammanställningen av inrapporterad kläckeri- och produktionsstatistik. Elisabeth Secher/Pig Poultry Press AB ansvarade för ekonomi, frågor om medlemskap med mera. Sven Secher/Pig Poultry Press AB är chefredaktör för medlems - och facktidningen Fjäderfä, som utkommer med tio nummer per år. Reklambyrån Food and Friends ansvarade för produktionen av allt reklammaterial till Marknadskampanjen Lars Höök/Höök media ansvarade för underlag till PR-bearbetningen samt utvecklingen av en handlingsplan för kriskommunikation. Svenska Äggs produktionsgrupp För att förbättra servicen inom verksamhetsområdet produktionsoptimering bildade Svenska Ägg under hösten en ny arbetsgrupp, som består av anställd personal och konsulter verksamma inom Svenska Äggs produktionsinriktade projekt. Produktionsgruppen består av: Therese Schultz, Alexandra Hermansson, Claes Björck, Magnus Göransson, och Åsa Odelros. Målet är att den nya arbetsformen ska öka kompetens- och erfarenhetsutbytet inom gruppen, och därmed bidra till en långsiktigt ökad medlemsnytta. Bild produktionsgruppen se sid 12. Svenska Äggs referensgrupper Svenska Ägg arbetar med ett flertal referens- och arbetsgrupper som tillsammans med kansliet utvecklar och förbättrar verksamheten. Olika grupper bildas beroende på vilka frågor som ska behandlas. Grupperna kan vara fasta eller drivas i projektform och upplösas när frågan är färdigbehandlad. Under 2009 var följande referensgrupper verksamma: d j u r s k y d d s g r u p p e n Svenska Äggs djurskyddsgrupp arbetar med utvecklingen av omsorgsprogrammen samt utrednings- och remissärenden som rör djurskyddsfrågor. Gruppen deltar i bevakningen av forsknings- och utvecklingsprojekt som rör djurvälfärd. Representanter från djurskyddsgruppen deltar två gånger per år i möten med Jordbruksverket, där resultat från omsorgsprogram och andra djurvälfärdsfrämjande aktiviteter diskuteras och utvärderas. SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Övriga samarbeten Svenska Ägg samarbetar med ett flertal intressenter till näringen: agria salmonellaförsäkring Svenska Ägg samarbetar med Agria djurförsäkring för att medlemsföretagen ska kunna teckna en förmånlig salmonellaförsäkring. Försäkringsvillkoren förbättrades (utan någon premiehöjning) från den första juni 2009, då skydd mot Newcastle inkluderades i försäkringen. smittskyddsgruppen Gruppen arbetar med utveckling av de frivilliga kontrollprogrammen som rör djurhälsa och förebyggande smittskydd. Smittskyddsgruppen lämnar synpunkter vid utrednings- och remissärenden som rör djurhälsa och smittskydd. Gruppen deltar vid möten med Agria Djurförsäkring för att bevaka och diskutera försäkringslösningar för Svenska Äggs medlemsföretag. m a r k n a d s g ru p p e n I gruppen ingår representanter från de tre största packerierna/packerigrupperingarna samt producentrepresentation från styrelsen. Marknadsgruppen bidrar till att utveckla och förbättra marknadskommunikationen (butikskampanjer, PR- och övrig konsumentkommunikation). s tat i s t i kg ru p p e n Gruppen ansvarar för en ändamålsenlig sammanställning, redovisning och utveckling av statistik som har bäring på äggproduktionen. e t i k- o c h k o m m u n i k a t i o n s g r u p p e n Gruppen tillkom i slutet av 2008 för att behandla frågor som rör etik och kriskommunikation med fokus på djurhållningen. I gruppen ingår företrädare från styrelsen samt representanter från råden. Övriga interna mötesforum årsstämman med producentmöte kontaktdagar med producentmöte Under året höjde Agria ersättningsnivån vid en eventuell salmonellaspärr för besättningar anslutna till den nya frivilliga salmonellakontrollen för höns med utevistelse. ramavtal med al control Svenska Ägg har ett ramavtal med Al Control om rabatterade och kvalitetssäkrade salmonellaanalyser och mikrobiologiska vattenanalyser för anslutna medlemmar. l r f Under året har samverkan skett med LRF inom projektet Kraftsamling äggproduktion Andra samarbeten med LRF berör myndighetsutredningar och remissärenden kring djurskydd och smittskydd, samt andra gemensamma näringspolitiska frågor inom primärproduktionen. Svenska Ägg ingår i Föreningen för smittskyddskontroll av Fjäderfä och Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning. Svenska Ägg har representation i olika internationella organisationer, vilket ger bra möjligheter att påverka det internationella arbetet, främst inom EU. Svenska Ägg har den svenska äggnäringens mandat vid Copa/Cogecas möte inom Fjäderfäområdet. Copa/Cogeca är intresseorganisationen för EU:s primärproducenter. Svenska Ägg är medlem i IEC (Internationella äggkommissionen), EUWEP (European Union of Wholesale ogf eggs and eggproducts) och EEPTA. s t y r e l s e m ö t e n p r o d u c e n t r å d s m ö t e n pa c k e r i r å d s m ö t e n k l ä c k e r i r å d s m ö t e n f o d e r r å d s m ö t e n 12 SVENSKA ÄGG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

SFS Svenska Ägg Verksamhetsberättelse 2013

SFS Svenska Ägg Verksamhetsberättelse 2013 SFS Svenska Ägg Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Äggmarknaden... 4 Verksamhetsinriktning 2013... 5 Marknadsaktiviteter... 7 Närings- och marknadspolitisk bevakning... 10 Produktionsoptimering...

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 06 2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal... 4 Vd har ordet... 6 Ordföranden har ordet... 7 Händelser... 8 Marknadsutveckling... 10 Produkter och varumärken... 12 Marknadsföring

Läs mer

box destilleri ab årsredovisning för räkenskapsåret

box destilleri ab årsredovisning för räkenskapsåret box destilleri ab årsredovisning för räkenskapsåret 2012 innehåll Vd har ordet... 4 Bakgrund... 7 Året som gått...8 På väg mot en whisky i världsklass... 11 Marknad... 12 Målgrupper... 14 Varumärke...

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Frö- och Oljeväxtodlarna ÅRSREDOVISNING

Frö- och Oljeväxtodlarna ÅRSREDOVISNING Frö- och Oljeväxtodlarna ÅRSREDOVISNING 2009/2010 sveriges frö- och oljeväxtodlare ek för Styrelseledamöter Göran Brynell, f -61, ordförande Åkerslätts Gård, Håslöv, 235 91 Vellinge Tel: 040-42 33 51,

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 V I K T I G A H Ä N D E L S E R - V D H A R O R D E T - A C A D E M E D I A K O N C E R N E N - V Ä R D E S K A P A N D E - O R G A N I S A T I O N E N - M A R K N A

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer