KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 191 Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 192 Regler för representation i Tanums kommun Ks 193 Utredning av ny modell för Västtrafik AB förslag om förlängning av nu gällande avtal ytterligare ett år Ks 194 Avgäldsreglering tomträttsavtal Oppen 3:51, Hamburgsunds Buss AB Ks 195 Förslag till strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän Ks 196 Fyrbodals kommunalförbund Förslag till verksamhetsplan och budget för Ks 197 Redovisning av obesvarade motioner Ks 198 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Ks 199 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 200 Internkontrollplan för kommunstyrelsen Ks 201 Delegation inom kommunstyrelsen verksamhetsområde Ks 202 Framställan om revidering av delar av riksintresseområden för vindkraft i Tanums kommun Ks 203 Mikael Rintala, Vägverket, informerar om E Ks 204 Samråd över fördjupad översiktsplan för Nössemark, Dals-Eds kommun Ks 205 Remiss av förslag om nya avfallsregler Ks 206 Handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland- remiss Ks 207 Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(32) Ks 208 Ansökan från Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt ombord på M/S Sara vid gång s.k. trafikservering Ks 209 Förslag till sammanträdestider Ks 210 Motion från Mats Lindström (S) om popularisering av kommunfullmäktige 211 Anmälan av arbetsutskottets beslut 212 Anmälan av delegationsbeslut 213 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(32) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Joakim Ottosson, ekonom, 190 Marina Robertsson, ekonom, 191 Ulf Björkman, kanslichef, 192, 199, 200, 201 Olle Tillquist, personalchef, 199, 200 Sven-Erik Laundal, räddningschef, 199, 200 Dick Hedman, Länsstyrelsen Västra Götaland, 195 Elsie Hellström, Fyrbodals kommunalförbund, 195 Robert Engblom, planeringsarkitekt, 202 Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef, 202 Mikael Rintala, Vägverket, 203 Kenneth Eriksson, Samhällsbyggnadschef, 205 Malin Sellmann, kultur- och fritidschef, 206 Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, 207 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Bengt Widengård Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Bengt Widengård/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(32) Ks Ks Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 Delårsrapporten per den 31 augusti 2009 har upprättats, bilaga. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper är de ekonomiska målen överordnade verksamhetsmålen, vilket innebär att tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(32) Ks Ks Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 Finansrapport per den 31 augusti 2009 har upprättats, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga finansrapporten till handlingarna.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(32) Ks Ks Regler för representation i Tanums kommun Kommunens grundregler för representation i Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige 20 maj Den 28 juni , gjordes vissa förtydliganden när det gäller reglerna. Dessutom infördes det en beloppsgräns innebärande att representation överstigande 500 kr/gång skall anmälas som delegationsärende till nämnden. Beloppsgränsen för när representation skall anmälas som delegationsärende till nämnden föreslås höjas från 500 kr/gång till 2000 kr/gång. För all representation oavsett belopp gäller att det skall finnas underlag som visar representationens omfattning och innehåll. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra beloppsgränsen för när representation skall anmälas till nämnderna enligt bilaga.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(32) Ks Ks Utredning av ny modell för Västtrafik AB förslag om förlängning av nu gällande avtal ytterligare ett år Regionala ägarrådet inkom den 28 augusti med skrivelse angående förslag till förlängning av nu gällande avtal i ytterligare ett år då utredning av ny modell för Västtrafik AB pågår. Nu gällande avtal förlängdes år 2007 med två år och gäller till och med 31 december Sägs inte avtalet upp av någon part senast 31 december 2009, förlängs avtalet med fyra år. Förslag till ändring av aktieägaravtal avseende Västtrafik AB Undertecknade parter är överens om att ändra punkten 20 i det gällande aktieägaravtalet avseende Västtrafik AB, genom att nu förlänga avtalet med ytterligare ett år, istället för fyra år. Det innebär att avtalet förlängs till och med 31 december Avtalet förlängs därefter automatiskt med fyra år åt gången om part inte säger upp det senaste ett år före avtalstidens utgång. För övrigt ska avtalet gälla i oförändrat skick. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns, och att Clas-Åke Sörkvist får i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet ovan.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(32) Ks Ks Avgäldsreglering tomträttsavtal Oppen 3:51, Hamburgsunds Buss AB Enligt 10 i tomträttsavtalet skall avgälden regleras vart tionde år i enlighet med JB kap 13, 10, 11. Nuvarande avgäldsperiod går ut och ny avgäld skall bestämmas senast ett år innan. Avgälden för Oppen 3:51 innevarande avgäldsperiod är kr/år. Ett förslag till ändringsavtal med ny avgäld för perioden har upprättats och undertecknats av tomträttsinnehavaren. Avgälden uppräknas med KPI och den nya avgälden för Oppen 3:51 blir enligt bilagt avtal bestämd till kr/år. Tekniska nämndens behandling av ärendet Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2009, 135 föreslå kommunfullmäktige att godkänna ny avgäld enligt bilagt ändringsavtal. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny avgäld enligt bilagt ändringsavtal.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(32) Ks Ks Förslag till strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän Det finns ett stort behov av en bättre överblick över kommungränserna. Många av dagens aktuella utvecklingsfrågor utgår från attraktionskraft och konkurrenskraft för ett område som är större än den egna kommunen. Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och det förändrade boendet, vilket innebär ett högt förändrings- och exploateringstryck som skapar stora anspråk på både mark- och vattenresurser. I den gränszon som uppstår i mötet mellan hav och land längs kuststräckan i norra Bohuslän är många konkurrerande intressen koncentrerade och konflikterna mellan olika intressen är komplexa och tydliga. Det förändrade boendet, maritima näringar, energiproduktion och besöksnäringen är kustzonens nya utvecklingsmotorer, vilket innebär både möjligheter och problem. Styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän (ordförande och vice ordförande i kommunstyrelserna i Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner) har inom projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling (se bilaga) utvecklat en gemensam struktur för användning av mark och vatten -en strukturbild. Föreliggande förslag är en överenskommelse och en riktlinje för kommunerna att verka och arbeta efter samt ha som underlag vid beslutsfattande avseende fysisk planering, lokal tillväxt och utveckling. Strukturplanen fokuseras på det gemensamma ansvaret för att kunna utveckla och säkerställa en hållbar tillväxt och utveckling utan att äventyra norra Bohusläns magiska värden som är det kapital som flera näringar och då främst besöksnäringen bygger på. Delar i strukturbilden anger områden med olika karaktär och behov utgående från sina förutsättningar. Inom varje delstruktur finns värden och kvalitéer som skall bevaras men också utvecklas. Inom varje delstruktur finns intressen och behov som är viktiga för kommunernas utveckling och tillväxt. Inom varje delstruktur samt avseende mellankommunal samverkan har kommunerna kommit överens om viktiga utgångspunkter för formulering av gemensamma planeringsbeslut. Denna överenskommelse skall utgöra en riktlinje för kommunernas planarbete Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(32) Ks Ks Att godkänna strukturplanen som vägledande för den fysiska planeringen. i kommunerna i norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum) Att kommunerna gemensamt och enskilt ansvarar för att dokumentets innehåll sprids till berörda förvaltningar, nämnder samt andra berörda myndigheter, organisationer och övriga aktörer. Att arbeta och verka för att så långt som möjligt en gemensam insikt råder om det regionala/kommunövergripande samarbetets betydelse, samt ett gemensamt förhållningssätt till övergripande strukturbildande frågor och samsyn om arbetssätt och verktyg. Att respektive kommun har som avsikt att följa överenskommelsen i sitt arbete med lokal utveckling och fysisk planering Att en kontinuerlig uppföljning sker årligen och utvärdering av innehåll och resultat sker varje mandatperiod enskilt i kommunerna samt gemensamt i norra Bohuslän Att strukturplanen/överenskommelsen skall gälla från och med Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna strukturplanen som vägledande för den fysiska planeringen. i kommunerna i norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum), bilaga att kommunerna gemensamt och enskilt ansvarar för att dokumentets innehåll sprids till berörda förvaltningar, nämnder samt andra berörda myndigheter, organisationer och övriga aktörer. att arbeta och verka för att så långt som möjligt en gemensam insikt råder om det regionala/kommunövergripande samarbetets betydelse, samt ett gemensamt förhållningssätt till övergripande strukturbildande frågor och samsyn om arbetssätt och verktyg. att respektive kommun har som avsikt att följa överenskommelsen i sitt arbete med lokal utveckling och fysisk planering att en kontinuerlig uppföljning sker årligen och utvärdering av innehåll och resultat sker varje mandatperiod enskilt i kommunerna samt gemensamt i norra Bohuslän att strukturplanen/överenskommelsen skall gälla från och med

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(32) Ks Ks Fyrbodals kommunalförbund Förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 Fyrbodal Kommunalförbund har den 23 september 2009 inkommit med förslag till verksamhetsplan och budget för Förbundets direktion har prioriterat följande insatsområden för verksamheten. Infrastruktur Utbildning Näringsliv Hälsa Kultur Medlemsavgiften för år 2010 föreslås höjas med en krona till 26 kronor per invånare. Budgeten för basverksamhet föreslås omfatta tkr. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för år 2010.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(32) Ks Ks Redovisning av obesvarade motioner att överlämna redovisningen av obesvarade motioner till kommunfullmäktige för kännedom, bilaga.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(32) Ks Ks Redovisning av obesvarade medborgarförslag att överlämna redovisningen av obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige för kännedom, bilaga.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(32) Ks Ks Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 31 augusti 2009 har upprättats, bilaga. att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(32) Ks Ks Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2009 Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för internkontroll för Tanums kommun. Reglementet antogs av kommunfullmäktige den 1 mars Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Varje nämnd skall, enligt 8 Uppföljning av intern kontroll, årligen anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av den interna kontrollen. I planen skall framgå: Vad som skall granskas under året Vilka reglementen, regler eller policys som berörs Vem som är ansvarig för granskningen och När granskningen skall rapporteras till nämnden Granskningar under året Rutin/system Avdelning Reglementen, regler, rutiner Uppföljning Ekonomikontor Rutiner för verksamhetsmål uppföljning Elektronisk Ekonomikontor Behörighetsrutin handel er mm Försäkringsskyd Kommunkansliet Försäkringens d omfattning Arvoden till Personalkontoret Rutiner vid förtroendevalda utbetalning Avtal Kommunkansliet Dokumentation och rutiner Kontrollansvar Ekonomichef Ekonomichef Kanslichef Personalchef Kanslichef Granskning Rapport datum Stickprov Stickprov Stickprov Stickprov Stickprov Rapport över granskning lämnas till kommunstyrelsen senast den 2 december att utöver de generella frågor som skall granskas 2009 enligt särskilt beslut skall också ovanstående frågor granskas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(32) Ks Ks Delegation inom kommunstyrelsen verksamhetsområde I det av kommunfullmäktige antagna reglementet för kommunstyrelsens verksamhet anges kommunstyrelsens verksamhetsområde. Enligt kommunallagens regler har kommunstyrelsen möjligheter att delegera sin beslutanderätt till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegationsbeslut skall förtecknas och anmälas till kommunstyrelsen. Förteckningen skall innehålla uppgifter om beslutsdatum, beslutets innehåll samt delegatens namn. som fattats på delegation kan inte överprövas av kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt kommunstyrelsens intentioner kan kommunstyrelsen återkalla delegationen. Kommunstyrelsens kommunledningsenhet består av fyra förvaltningar: Kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkontoret och räddningstjänsten med en förvaltningschef för respektive förvaltning. Delegation till en förvaltningschef bör ge möjlighet för respektive förvaltningschef att i sin tur delegera beslutanderätten vidare i ett steg till annan anställd. Har annan anställd fattat beslut efter delegation från förvaltningschef skall sådant beslut anmälas till chefen. Kommunstyrelsen har under årens lopp beslutat om delegation i olika sammanhang. Den bilagda delegationsförteckningen är till största delen en sammanställning av tidigare fattade separata beslut om delegation. Förteckningen innehåller dessutom förslag till delegation på nya områden eller förändringar av tidigare beslut. att för kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställa bilagda delegationsordning att vid delegation till förvaltningschef får förvaltningschefen i sin tur uppdra åt en annan anställd att besluta i stället för förvaltningschefen och forts.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(32) Ks Ks att beslut fattat med stöd av delegation löpande skall anmälas till kommunstyrelsen.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(32) Ks Ks Framställan om revidering av delar av riksintresseområden för vindkraft i Tanums kommun Energimyndigheten fastslog i maj 2009 nya riksintresseområden för vindkraft. I Tanums kommun har totalt ca 34 km 2 pekats ut som riksintresse för vindkraft. En betydande del av de nya riksintresseområdena för vindraft har dock hamnat i direkt eller nära anslutning till Världsarvområdet i Tanum, utan att någon avvägning skett mellan världsarvets intressen och vindkraften. Inför fastläggandet av nya riksintresseområden för vindkraft uppdrog Energimyndigheten Länsstyrelsen att ta fram förslag till nya riksintresseområdena för vindkraft enligt vissa uppsatta kriterier. Länsstyrelsen efterfrågade i remissbrev Tanums kommuns synpunkter på reviderat förslag till nya områden av riksintresse för vindbruk. Ett svar på remissen godkändes av Tanums kommunstyrelse I remissvaret framhåller Tanums kommun att den slutliga avgränsningen av områden av riksintresse för vindbruk bör göras först efter det att kommunerna och Länsstyrelsen slutfört den dialog kring områdena som ändå ingår i samrådsprocessen kring översiktsplanen. Tanums kommun yttrade sig även över det tidigare förslaget till utpekande av områden av riksintresse för vindkraft. I yttrandet framfördes bl.a. att förhållandet mellan vindkraft och världsarvsområdet söder om Tanumshede behöver studeras särskilt innan det går att bedöma i vilken mån vindkraft kan tillåtas i eller i anslutning till hällristningsmiljöerna. Mehdi Vaziri, ansvarig handläggare för riksintresseområde för vindkraft på Länsstyrelsen i Västra Götaland, har meddelat att kommunen bör tillskriva Länsstyrelsen om kommunen anser att det finns behov av förändringar av riksintresseområdena för vindkraft. att ärendet behandlas i kommunstyrelsen efter att tillägg på temat vindkraft, ÖP 2002 vunnit laga kraft. Jäv Rolf Hermansson (C), Rune Hermansson (C) och Karl-Erik Hansson (C) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(32) Ks Ks Mikael Rintala, Vägverket, informerar om E6 Mikael Rintala från Vägverket informerar ledamöterna om E6 med fokus på sträckan Pålen Tanumshede. att tacka för informationen.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(32) Ks Ks Samråd över fördjupad översiktsplan för Nössemark, Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun har den 20 augusti inkommit med inbjudan till samråd över fördjupad översiktsplan för Nössemark. Planen ska vara en vision för framtida utveckling och vara en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut i frågor som rör bebyggelse och användning av mark och vatten. Den behandlar även hur riksintressen tillgodoses. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Plan- och byggchefen meddelar den 16 september 2009 att de inte har någon erinran över förslaget till fördjupad översiktsplan. att ej erinra över planförslaget.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(32) Ks Ks Remiss av förslag om nya avfallsregler Miljödepartementet inkom den 27 juli 2009 med remiss av förslag om nya avfallsregler. Remissvaren ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 26 oktober Miljödepartementet har för att genomföra EG:s ramdirektiv om avfall arbetat om delar av miljöbalken och avfallsförordningen. Därutöver presenteras i promemorian också förslag som innebär att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet kan välja att låta hushållsavfall som uppkommer i samband med verksamheten hanteras av någon annan än kommunen. Vidare föreslås att tillståndsplikten för avfallstransportörer ska ersättas med en anmälningsplikt. Tanums kommun är uttagen som remissinstans. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Renhållningsavdelningen och miljöavdelningen inkom den 23 september 2009 med förslag till yttrande över remiss av förslag till nya avfallsregler, ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen. att godkänna bifogat yttrande och översända det till Miljödepartementet.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(32) Ks Ks Handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götalandremiss Fyrbodals kommunalförbund inkom den 18 augusti 2009 med VG regionens remiss - handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland. Kommunen ombeds lämna eventuella synpunkter på handlingsprogrammet till Fyrbodals kommunalförbund senast den 16 oktober Programförslaget är utarbetat tillsammans med företrädare för lokalsamhället, offentliga myndigheter, näringslivet och regionala uppdragstagare. Syftet har varit att upprätta en avsiktsförklaring mellan berörda som grund för det fortsatta genomförandet. Remissen har inom kommunen sänds till VD för THTAB, miljöchefen och till kultur- och fritidschefen. VD för THTAB, miljöchefen och till kultur- och fritidschefens yttranden, bilaga. Sammanvägda synpunkter: Kommunen är positiv till tankarna i förslaget och poängterar att det nu är viktigt att komma i gång med arbetet. För genomförandet föreslås delregionala och lokala handlingsplaner med prioriteringar. Vi instämmer med att turismen förutsätter natur och kultur som ramverk och attraktion. Hållbara kommunikationer är viktiga. Regionen, kommunen och näringen har ett gemensamt ansvar för att underlätta och utveckla hållbara färdsätt, som bland annat kollektivtrafik både på land och vatten. Utökad turism inte får tära på de natur- och kulturresurser som finns i området. För att klara detta krävs precis som programmet understryker samverkan över kommungränserna. Det är viktigt att få igång en mer utvecklad samverkan och dialog kring möjliga utvecklingsområden mellan natur- och kulturmiljövårdens offentliga och ideella aktörer och turistnäringens ideella och kommersiella aktörer. Det gäller att finna gränsöverskridande arbetssätt som stödjer detta. forts.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(32) Ks Ks Tanums kommun önskar fortsatt vara en aktiv deltagare i processen Programmet ger ett bra underlag för kommunal och delregional handlingsplan, dock saknas deltagande av barn och unga i programarbetet, detta måste tas med. Programmet är omfattande och skulle med fördel kunna innehålla en sammanfattning där målsättning och åtgärdsstrategier redovisas kortfattat och tydligt. att som yttrande lämna ovanstående sammanvägda synpunkter och översända dem till Fyrbodals kommunalförbund.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(32) Ks Ks Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten Förslag till verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten, bilaga. Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 september 2009, 72, att godkänna förslag till verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten för år 2010 och överlämna förslaget till kommunstyrelsen. att godkänna bilagda verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten 2010.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(32) Ks Ks Ansökan från Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt ombord på M/S Sara vid gång s.k. trafikservering Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt ombord på M/S Sara vid gång s.k. trafikservering. Sökt serveringstid är kl MS Sara ligger under sommaren vid kaj i Strömstad och under vintern på Resö i Tanums kommun. Då sökandens har sin hemvist i Tanums kommun, skall ansökan om serveringstillstånd prövas av kommunstyrelsen i Tanums kommun jml 7 kap 12 Alkohollagen (AL). Sökanden har fullgjort kurs i svensk alkohollagstiftning med godkänt resultat, varmed sökanden må anses ha tillräckliga kunskaper i Svensk alkohollagstiftning. Vidare har inget framkommit av skattemyndighetens yttrande och polismyndighetens yttrande, vilket skulle motsäga att sökanden fullgör sina skyldigheter mot det allmänna eller är en laglydig person. Således uppfyller sökanden lämplighetskraven i 7 kap 7 alkohollagen (AL). Vidare har sökanden inkommit med registreringsbevis, finansieringsplan, säkerhetscertifikat etc. Ansökan har varit på remiss hos polismyndigheten, miljöförvaltningen, omsorgsförvaltningen. Ingen av remissinstanserna har något att erinra mot att den sökande erhåller sökt tillstånd. Sökanden har via delegationsbeslut beviljats tillfälligt tillstånd fram t.o.m. den i väntan på kommunstyrelsens prövning av ansökan. Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: Att jml 7 kap 5 Alkohollagen bevilja Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) pers. nr. XXXXXXXXX tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på M/S Sara rest. nr vid gång s.k. trafikservering. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare på M/S Sara bestäms till att motsvara de högsta antal som Sjöfartsverket angett som högsta antal passagerare. forts.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(32) Ks Ks att jml 7 kap 5 Alkohollagen bevilja Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på M/S Sara vid gång s.k. trafik-servering, att serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 Alkohollagen till kl , och att jml 7 kap 5 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta antalet besökare på M/S Sara bestäms till att motsvara de högsta antal som Sjöfartsverket angett som högsta antal passagerare.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(32) Ks Ks Förslag till sammanträdestider 2010 Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2009 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att fastställa sammanträdesdagar för 2010.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(32) Ks Ks Motion från Mats Lindström (S) om popularisering av kommunfullmäktige Mats Lindström (S) inkom den 23 juni 2009 med motion om popularisering av kommunfullmäktige. Motionen bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslutade den 14 september 2009, 71, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(32) Ks 211 Anmälan av arbetsutskottets beslut Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 16 september 2009, 11. att förklara beslutet anmält

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(32) Ks 212 Anmälan av delegationsbeslut Förköp nr Ks Pensioner nr Ks Bokföringsmässiga avskrivningar nr 1 30 Tilldelningsbeslut för ramavtalsupphandling av Kommunikationsutrustning Tilldelningsbeslut för ramavtalsupphandling av Skrivare, kopiatorer och tjänster Yttrande över ansökan om förlängning av tillstånd till allmän kameraövervakning hos Uddevalla Omnibus AB Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Lysekils Buss AB Tillfälligt utökat serveringstillstånd för Gerlesborgsskolan , kl Tillfälligt utökat serveringstillstånd för Q-Skär , kl Tillfälligt utökat serveringstillstånd, (tält), för Resö Hamnmagasin , kl Tillfälligt serveringstillstånd för Selin Charter, M/S Sara, , kl Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks att förklara delegationsbesluten anmälda

31 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 31(32) Ks 213 Meddelanden Ks Anteckningar från räddningstjänstutskottets möte Protokoll från styrelsemöte med Tanums Hamn & Turism AB Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbundet Norra Bohuslän, FINSAM Protokoll från Folkhälsorådet Ks Anteckningar från plangruppen med redovisning av exploatörens åtaganden för Kallbadhuset i Grebbestad och exploatering av Vadskär att förklara meddelandena anmälda

32 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 32(32) KOMMUNSTYRELSENS sammanträde den 7 oktober 2009 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) N Rolf Hermansson (c) N 1 Karl-Erik Hansson (c) N 2 Marcus Toreld (c) - Lennart Larson (m) N Hans Schub (m) N Eva-Lena Sundås (m) N Gerd Melin (s) N Per Fyrvik (s) - Bengt Mattsson (fp) N Siv Bergström (mvt) N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Arne Mörk (c) - Rune Hermansson (c) N 3 Ann-Marie Olofsson (c) - Berndt Hansson (kd) N 4 N Ulf Andersson (m) - Lars Wennerås (m) N 5 N Inger Larsson-Bohlin (fp) - Helene Arvidsson (fp) - Ronny Larsson (s) - Bengt Widengård (s) Håkan Elgh (mvt) N 6 N Summa 1) Ej tjänstgörande 202 på grund av jäv 5) Tjänstgörande 202 2) Ej tjänstgörande 202 på grund av jäv 6) Tjänstgörande 202 3) Ej tjänstgörande 202 på grund av jäv 4) Tjänstgörande 202 N

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 2006.620-332 Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar 2007.215-543 Ks 128 Förslag till justering av

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer