KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 191 Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 192 Regler för representation i Tanums kommun Ks 193 Utredning av ny modell för Västtrafik AB förslag om förlängning av nu gällande avtal ytterligare ett år Ks 194 Avgäldsreglering tomträttsavtal Oppen 3:51, Hamburgsunds Buss AB Ks 195 Förslag till strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän Ks 196 Fyrbodals kommunalförbund Förslag till verksamhetsplan och budget för Ks 197 Redovisning av obesvarade motioner Ks 198 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Ks 199 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 200 Internkontrollplan för kommunstyrelsen Ks 201 Delegation inom kommunstyrelsen verksamhetsområde Ks 202 Framställan om revidering av delar av riksintresseområden för vindkraft i Tanums kommun Ks 203 Mikael Rintala, Vägverket, informerar om E Ks 204 Samråd över fördjupad översiktsplan för Nössemark, Dals-Eds kommun Ks 205 Remiss av förslag om nya avfallsregler Ks 206 Handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland- remiss Ks 207 Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(32) Ks 208 Ansökan från Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt ombord på M/S Sara vid gång s.k. trafikservering Ks 209 Förslag till sammanträdestider Ks 210 Motion från Mats Lindström (S) om popularisering av kommunfullmäktige 211 Anmälan av arbetsutskottets beslut 212 Anmälan av delegationsbeslut 213 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(32) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Joakim Ottosson, ekonom, 190 Marina Robertsson, ekonom, 191 Ulf Björkman, kanslichef, 192, 199, 200, 201 Olle Tillquist, personalchef, 199, 200 Sven-Erik Laundal, räddningschef, 199, 200 Dick Hedman, Länsstyrelsen Västra Götaland, 195 Elsie Hellström, Fyrbodals kommunalförbund, 195 Robert Engblom, planeringsarkitekt, 202 Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef, 202 Mikael Rintala, Vägverket, 203 Kenneth Eriksson, Samhällsbyggnadschef, 205 Malin Sellmann, kultur- och fritidschef, 206 Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, 207 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Bengt Widengård Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Bengt Widengård/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(32) Ks Ks Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 Delårsrapporten per den 31 augusti 2009 har upprättats, bilaga. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper är de ekonomiska målen överordnade verksamhetsmålen, vilket innebär att tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(32) Ks Ks Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 Finansrapport per den 31 augusti 2009 har upprättats, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga finansrapporten till handlingarna.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(32) Ks Ks Regler för representation i Tanums kommun Kommunens grundregler för representation i Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige 20 maj Den 28 juni , gjordes vissa förtydliganden när det gäller reglerna. Dessutom infördes det en beloppsgräns innebärande att representation överstigande 500 kr/gång skall anmälas som delegationsärende till nämnden. Beloppsgränsen för när representation skall anmälas som delegationsärende till nämnden föreslås höjas från 500 kr/gång till 2000 kr/gång. För all representation oavsett belopp gäller att det skall finnas underlag som visar representationens omfattning och innehåll. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra beloppsgränsen för när representation skall anmälas till nämnderna enligt bilaga.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(32) Ks Ks Utredning av ny modell för Västtrafik AB förslag om förlängning av nu gällande avtal ytterligare ett år Regionala ägarrådet inkom den 28 augusti med skrivelse angående förslag till förlängning av nu gällande avtal i ytterligare ett år då utredning av ny modell för Västtrafik AB pågår. Nu gällande avtal förlängdes år 2007 med två år och gäller till och med 31 december Sägs inte avtalet upp av någon part senast 31 december 2009, förlängs avtalet med fyra år. Förslag till ändring av aktieägaravtal avseende Västtrafik AB Undertecknade parter är överens om att ändra punkten 20 i det gällande aktieägaravtalet avseende Västtrafik AB, genom att nu förlänga avtalet med ytterligare ett år, istället för fyra år. Det innebär att avtalet förlängs till och med 31 december Avtalet förlängs därefter automatiskt med fyra år åt gången om part inte säger upp det senaste ett år före avtalstidens utgång. För övrigt ska avtalet gälla i oförändrat skick. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns, och att Clas-Åke Sörkvist får i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet ovan.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(32) Ks Ks Avgäldsreglering tomträttsavtal Oppen 3:51, Hamburgsunds Buss AB Enligt 10 i tomträttsavtalet skall avgälden regleras vart tionde år i enlighet med JB kap 13, 10, 11. Nuvarande avgäldsperiod går ut och ny avgäld skall bestämmas senast ett år innan. Avgälden för Oppen 3:51 innevarande avgäldsperiod är kr/år. Ett förslag till ändringsavtal med ny avgäld för perioden har upprättats och undertecknats av tomträttsinnehavaren. Avgälden uppräknas med KPI och den nya avgälden för Oppen 3:51 blir enligt bilagt avtal bestämd till kr/år. Tekniska nämndens behandling av ärendet Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2009, 135 föreslå kommunfullmäktige att godkänna ny avgäld enligt bilagt ändringsavtal. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny avgäld enligt bilagt ändringsavtal.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(32) Ks Ks Förslag till strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän Det finns ett stort behov av en bättre överblick över kommungränserna. Många av dagens aktuella utvecklingsfrågor utgår från attraktionskraft och konkurrenskraft för ett område som är större än den egna kommunen. Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och det förändrade boendet, vilket innebär ett högt förändrings- och exploateringstryck som skapar stora anspråk på både mark- och vattenresurser. I den gränszon som uppstår i mötet mellan hav och land längs kuststräckan i norra Bohuslän är många konkurrerande intressen koncentrerade och konflikterna mellan olika intressen är komplexa och tydliga. Det förändrade boendet, maritima näringar, energiproduktion och besöksnäringen är kustzonens nya utvecklingsmotorer, vilket innebär både möjligheter och problem. Styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän (ordförande och vice ordförande i kommunstyrelserna i Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner) har inom projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling (se bilaga) utvecklat en gemensam struktur för användning av mark och vatten -en strukturbild. Föreliggande förslag är en överenskommelse och en riktlinje för kommunerna att verka och arbeta efter samt ha som underlag vid beslutsfattande avseende fysisk planering, lokal tillväxt och utveckling. Strukturplanen fokuseras på det gemensamma ansvaret för att kunna utveckla och säkerställa en hållbar tillväxt och utveckling utan att äventyra norra Bohusläns magiska värden som är det kapital som flera näringar och då främst besöksnäringen bygger på. Delar i strukturbilden anger områden med olika karaktär och behov utgående från sina förutsättningar. Inom varje delstruktur finns värden och kvalitéer som skall bevaras men också utvecklas. Inom varje delstruktur finns intressen och behov som är viktiga för kommunernas utveckling och tillväxt. Inom varje delstruktur samt avseende mellankommunal samverkan har kommunerna kommit överens om viktiga utgångspunkter för formulering av gemensamma planeringsbeslut. Denna överenskommelse skall utgöra en riktlinje för kommunernas planarbete Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(32) Ks Ks Att godkänna strukturplanen som vägledande för den fysiska planeringen. i kommunerna i norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum) Att kommunerna gemensamt och enskilt ansvarar för att dokumentets innehåll sprids till berörda förvaltningar, nämnder samt andra berörda myndigheter, organisationer och övriga aktörer. Att arbeta och verka för att så långt som möjligt en gemensam insikt råder om det regionala/kommunövergripande samarbetets betydelse, samt ett gemensamt förhållningssätt till övergripande strukturbildande frågor och samsyn om arbetssätt och verktyg. Att respektive kommun har som avsikt att följa överenskommelsen i sitt arbete med lokal utveckling och fysisk planering Att en kontinuerlig uppföljning sker årligen och utvärdering av innehåll och resultat sker varje mandatperiod enskilt i kommunerna samt gemensamt i norra Bohuslän Att strukturplanen/överenskommelsen skall gälla från och med Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna strukturplanen som vägledande för den fysiska planeringen. i kommunerna i norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum), bilaga att kommunerna gemensamt och enskilt ansvarar för att dokumentets innehåll sprids till berörda förvaltningar, nämnder samt andra berörda myndigheter, organisationer och övriga aktörer. att arbeta och verka för att så långt som möjligt en gemensam insikt råder om det regionala/kommunövergripande samarbetets betydelse, samt ett gemensamt förhållningssätt till övergripande strukturbildande frågor och samsyn om arbetssätt och verktyg. att respektive kommun har som avsikt att följa överenskommelsen i sitt arbete med lokal utveckling och fysisk planering att en kontinuerlig uppföljning sker årligen och utvärdering av innehåll och resultat sker varje mandatperiod enskilt i kommunerna samt gemensamt i norra Bohuslän att strukturplanen/överenskommelsen skall gälla från och med

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(32) Ks Ks Fyrbodals kommunalförbund Förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 Fyrbodal Kommunalförbund har den 23 september 2009 inkommit med förslag till verksamhetsplan och budget för Förbundets direktion har prioriterat följande insatsområden för verksamheten. Infrastruktur Utbildning Näringsliv Hälsa Kultur Medlemsavgiften för år 2010 föreslås höjas med en krona till 26 kronor per invånare. Budgeten för basverksamhet föreslås omfatta tkr. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för år 2010.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(32) Ks Ks Redovisning av obesvarade motioner att överlämna redovisningen av obesvarade motioner till kommunfullmäktige för kännedom, bilaga.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(32) Ks Ks Redovisning av obesvarade medborgarförslag att överlämna redovisningen av obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige för kännedom, bilaga.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(32) Ks Ks Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 31 augusti 2009 har upprättats, bilaga. att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(32) Ks Ks Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2009 Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för internkontroll för Tanums kommun. Reglementet antogs av kommunfullmäktige den 1 mars Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Varje nämnd skall, enligt 8 Uppföljning av intern kontroll, årligen anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av den interna kontrollen. I planen skall framgå: Vad som skall granskas under året Vilka reglementen, regler eller policys som berörs Vem som är ansvarig för granskningen och När granskningen skall rapporteras till nämnden Granskningar under året Rutin/system Avdelning Reglementen, regler, rutiner Uppföljning Ekonomikontor Rutiner för verksamhetsmål uppföljning Elektronisk Ekonomikontor Behörighetsrutin handel er mm Försäkringsskyd Kommunkansliet Försäkringens d omfattning Arvoden till Personalkontoret Rutiner vid förtroendevalda utbetalning Avtal Kommunkansliet Dokumentation och rutiner Kontrollansvar Ekonomichef Ekonomichef Kanslichef Personalchef Kanslichef Granskning Rapport datum Stickprov Stickprov Stickprov Stickprov Stickprov Rapport över granskning lämnas till kommunstyrelsen senast den 2 december att utöver de generella frågor som skall granskas 2009 enligt särskilt beslut skall också ovanstående frågor granskas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(32) Ks Ks Delegation inom kommunstyrelsen verksamhetsområde I det av kommunfullmäktige antagna reglementet för kommunstyrelsens verksamhet anges kommunstyrelsens verksamhetsområde. Enligt kommunallagens regler har kommunstyrelsen möjligheter att delegera sin beslutanderätt till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegationsbeslut skall förtecknas och anmälas till kommunstyrelsen. Förteckningen skall innehålla uppgifter om beslutsdatum, beslutets innehåll samt delegatens namn. som fattats på delegation kan inte överprövas av kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt kommunstyrelsens intentioner kan kommunstyrelsen återkalla delegationen. Kommunstyrelsens kommunledningsenhet består av fyra förvaltningar: Kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkontoret och räddningstjänsten med en förvaltningschef för respektive förvaltning. Delegation till en förvaltningschef bör ge möjlighet för respektive förvaltningschef att i sin tur delegera beslutanderätten vidare i ett steg till annan anställd. Har annan anställd fattat beslut efter delegation från förvaltningschef skall sådant beslut anmälas till chefen. Kommunstyrelsen har under årens lopp beslutat om delegation i olika sammanhang. Den bilagda delegationsförteckningen är till största delen en sammanställning av tidigare fattade separata beslut om delegation. Förteckningen innehåller dessutom förslag till delegation på nya områden eller förändringar av tidigare beslut. att för kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställa bilagda delegationsordning att vid delegation till förvaltningschef får förvaltningschefen i sin tur uppdra åt en annan anställd att besluta i stället för förvaltningschefen och forts.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(32) Ks Ks att beslut fattat med stöd av delegation löpande skall anmälas till kommunstyrelsen.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(32) Ks Ks Framställan om revidering av delar av riksintresseområden för vindkraft i Tanums kommun Energimyndigheten fastslog i maj 2009 nya riksintresseområden för vindkraft. I Tanums kommun har totalt ca 34 km 2 pekats ut som riksintresse för vindkraft. En betydande del av de nya riksintresseområdena för vindraft har dock hamnat i direkt eller nära anslutning till Världsarvområdet i Tanum, utan att någon avvägning skett mellan världsarvets intressen och vindkraften. Inför fastläggandet av nya riksintresseområden för vindkraft uppdrog Energimyndigheten Länsstyrelsen att ta fram förslag till nya riksintresseområdena för vindkraft enligt vissa uppsatta kriterier. Länsstyrelsen efterfrågade i remissbrev Tanums kommuns synpunkter på reviderat förslag till nya områden av riksintresse för vindbruk. Ett svar på remissen godkändes av Tanums kommunstyrelse I remissvaret framhåller Tanums kommun att den slutliga avgränsningen av områden av riksintresse för vindbruk bör göras först efter det att kommunerna och Länsstyrelsen slutfört den dialog kring områdena som ändå ingår i samrådsprocessen kring översiktsplanen. Tanums kommun yttrade sig även över det tidigare förslaget till utpekande av områden av riksintresse för vindkraft. I yttrandet framfördes bl.a. att förhållandet mellan vindkraft och världsarvsområdet söder om Tanumshede behöver studeras särskilt innan det går att bedöma i vilken mån vindkraft kan tillåtas i eller i anslutning till hällristningsmiljöerna. Mehdi Vaziri, ansvarig handläggare för riksintresseområde för vindkraft på Länsstyrelsen i Västra Götaland, har meddelat att kommunen bör tillskriva Länsstyrelsen om kommunen anser att det finns behov av förändringar av riksintresseområdena för vindkraft. att ärendet behandlas i kommunstyrelsen efter att tillägg på temat vindkraft, ÖP 2002 vunnit laga kraft. Jäv Rolf Hermansson (C), Rune Hermansson (C) och Karl-Erik Hansson (C) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(32) Ks Ks Mikael Rintala, Vägverket, informerar om E6 Mikael Rintala från Vägverket informerar ledamöterna om E6 med fokus på sträckan Pålen Tanumshede. att tacka för informationen.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(32) Ks Ks Samråd över fördjupad översiktsplan för Nössemark, Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun har den 20 augusti inkommit med inbjudan till samråd över fördjupad översiktsplan för Nössemark. Planen ska vara en vision för framtida utveckling och vara en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut i frågor som rör bebyggelse och användning av mark och vatten. Den behandlar även hur riksintressen tillgodoses. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Plan- och byggchefen meddelar den 16 september 2009 att de inte har någon erinran över förslaget till fördjupad översiktsplan. att ej erinra över planförslaget.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(32) Ks Ks Remiss av förslag om nya avfallsregler Miljödepartementet inkom den 27 juli 2009 med remiss av förslag om nya avfallsregler. Remissvaren ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 26 oktober Miljödepartementet har för att genomföra EG:s ramdirektiv om avfall arbetat om delar av miljöbalken och avfallsförordningen. Därutöver presenteras i promemorian också förslag som innebär att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet kan välja att låta hushållsavfall som uppkommer i samband med verksamheten hanteras av någon annan än kommunen. Vidare föreslås att tillståndsplikten för avfallstransportörer ska ersättas med en anmälningsplikt. Tanums kommun är uttagen som remissinstans. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Renhållningsavdelningen och miljöavdelningen inkom den 23 september 2009 med förslag till yttrande över remiss av förslag till nya avfallsregler, ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen. att godkänna bifogat yttrande och översända det till Miljödepartementet.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(32) Ks Ks Handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götalandremiss Fyrbodals kommunalförbund inkom den 18 augusti 2009 med VG regionens remiss - handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland. Kommunen ombeds lämna eventuella synpunkter på handlingsprogrammet till Fyrbodals kommunalförbund senast den 16 oktober Programförslaget är utarbetat tillsammans med företrädare för lokalsamhället, offentliga myndigheter, näringslivet och regionala uppdragstagare. Syftet har varit att upprätta en avsiktsförklaring mellan berörda som grund för det fortsatta genomförandet. Remissen har inom kommunen sänds till VD för THTAB, miljöchefen och till kultur- och fritidschefen. VD för THTAB, miljöchefen och till kultur- och fritidschefens yttranden, bilaga. Sammanvägda synpunkter: Kommunen är positiv till tankarna i förslaget och poängterar att det nu är viktigt att komma i gång med arbetet. För genomförandet föreslås delregionala och lokala handlingsplaner med prioriteringar. Vi instämmer med att turismen förutsätter natur och kultur som ramverk och attraktion. Hållbara kommunikationer är viktiga. Regionen, kommunen och näringen har ett gemensamt ansvar för att underlätta och utveckla hållbara färdsätt, som bland annat kollektivtrafik både på land och vatten. Utökad turism inte får tära på de natur- och kulturresurser som finns i området. För att klara detta krävs precis som programmet understryker samverkan över kommungränserna. Det är viktigt att få igång en mer utvecklad samverkan och dialog kring möjliga utvecklingsområden mellan natur- och kulturmiljövårdens offentliga och ideella aktörer och turistnäringens ideella och kommersiella aktörer. Det gäller att finna gränsöverskridande arbetssätt som stödjer detta. forts.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(32) Ks Ks Tanums kommun önskar fortsatt vara en aktiv deltagare i processen Programmet ger ett bra underlag för kommunal och delregional handlingsplan, dock saknas deltagande av barn och unga i programarbetet, detta måste tas med. Programmet är omfattande och skulle med fördel kunna innehålla en sammanfattning där målsättning och åtgärdsstrategier redovisas kortfattat och tydligt. att som yttrande lämna ovanstående sammanvägda synpunkter och översända dem till Fyrbodals kommunalförbund.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(32) Ks Ks Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten Förslag till verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten, bilaga. Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 september 2009, 72, att godkänna förslag till verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten för år 2010 och överlämna förslaget till kommunstyrelsen. att godkänna bilagda verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten 2010.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(32) Ks Ks Ansökan från Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt ombord på M/S Sara vid gång s.k. trafikservering Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt ombord på M/S Sara vid gång s.k. trafikservering. Sökt serveringstid är kl MS Sara ligger under sommaren vid kaj i Strömstad och under vintern på Resö i Tanums kommun. Då sökandens har sin hemvist i Tanums kommun, skall ansökan om serveringstillstånd prövas av kommunstyrelsen i Tanums kommun jml 7 kap 12 Alkohollagen (AL). Sökanden har fullgjort kurs i svensk alkohollagstiftning med godkänt resultat, varmed sökanden må anses ha tillräckliga kunskaper i Svensk alkohollagstiftning. Vidare har inget framkommit av skattemyndighetens yttrande och polismyndighetens yttrande, vilket skulle motsäga att sökanden fullgör sina skyldigheter mot det allmänna eller är en laglydig person. Således uppfyller sökanden lämplighetskraven i 7 kap 7 alkohollagen (AL). Vidare har sökanden inkommit med registreringsbevis, finansieringsplan, säkerhetscertifikat etc. Ansökan har varit på remiss hos polismyndigheten, miljöförvaltningen, omsorgsförvaltningen. Ingen av remissinstanserna har något att erinra mot att den sökande erhåller sökt tillstånd. Sökanden har via delegationsbeslut beviljats tillfälligt tillstånd fram t.o.m. den i väntan på kommunstyrelsens prövning av ansökan. Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: Att jml 7 kap 5 Alkohollagen bevilja Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) pers. nr. XXXXXXXXX tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på M/S Sara rest. nr vid gång s.k. trafikservering. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare på M/S Sara bestäms till att motsvara de högsta antal som Sjöfartsverket angett som högsta antal passagerare. forts.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(32) Ks Ks att jml 7 kap 5 Alkohollagen bevilja Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på M/S Sara vid gång s.k. trafik-servering, att serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 Alkohollagen till kl , och att jml 7 kap 5 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta antalet besökare på M/S Sara bestäms till att motsvara de högsta antal som Sjöfartsverket angett som högsta antal passagerare.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(32) Ks Ks Förslag till sammanträdestider 2010 Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2009 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att fastställa sammanträdesdagar för 2010.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(32) Ks Ks Motion från Mats Lindström (S) om popularisering av kommunfullmäktige Mats Lindström (S) inkom den 23 juni 2009 med motion om popularisering av kommunfullmäktige. Motionen bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslutade den 14 september 2009, 71, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(32) Ks 211 Anmälan av arbetsutskottets beslut Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 16 september 2009, 11. att förklara beslutet anmält

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(32) Ks 212 Anmälan av delegationsbeslut Förköp nr Ks Pensioner nr Ks Bokföringsmässiga avskrivningar nr 1 30 Tilldelningsbeslut för ramavtalsupphandling av Kommunikationsutrustning Tilldelningsbeslut för ramavtalsupphandling av Skrivare, kopiatorer och tjänster Yttrande över ansökan om förlängning av tillstånd till allmän kameraövervakning hos Uddevalla Omnibus AB Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Lysekils Buss AB Tillfälligt utökat serveringstillstånd för Gerlesborgsskolan , kl Tillfälligt utökat serveringstillstånd för Q-Skär , kl Tillfälligt utökat serveringstillstånd, (tält), för Resö Hamnmagasin , kl Tillfälligt serveringstillstånd för Selin Charter, M/S Sara, , kl Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks att förklara delegationsbesluten anmälda

31 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 31(32) Ks 213 Meddelanden Ks Anteckningar från räddningstjänstutskottets möte Protokoll från styrelsemöte med Tanums Hamn & Turism AB Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbundet Norra Bohuslän, FINSAM Protokoll från Folkhälsorådet Ks Anteckningar från plangruppen med redovisning av exploatörens åtaganden för Kallbadhuset i Grebbestad och exploatering av Vadskär att förklara meddelandena anmälda

32 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 32(32) KOMMUNSTYRELSENS sammanträde den 7 oktober 2009 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) N Rolf Hermansson (c) N 1 Karl-Erik Hansson (c) N 2 Marcus Toreld (c) - Lennart Larson (m) N Hans Schub (m) N Eva-Lena Sundås (m) N Gerd Melin (s) N Per Fyrvik (s) - Bengt Mattsson (fp) N Siv Bergström (mvt) N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Arne Mörk (c) - Rune Hermansson (c) N 3 Ann-Marie Olofsson (c) - Berndt Hansson (kd) N 4 N Ulf Andersson (m) - Lars Wennerås (m) N 5 N Inger Larsson-Bohlin (fp) - Helene Arvidsson (fp) - Ronny Larsson (s) - Bengt Widengård (s) Håkan Elgh (mvt) N 6 N Summa 1) Ej tjänstgörande 202 på grund av jäv 5) Tjänstgörande 202 2) Ej tjänstgörande 202 på grund av jäv 6) Tjänstgörande 202 3) Ej tjänstgörande 202 på grund av jäv 4) Tjänstgörande 202 N

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 2006.558-215 Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun 2007.737-976 Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7)

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) 28 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande ärende: Ansökan från Konsumentföreningen

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06

KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06 2008.462-175 Ks 80 Svar på - Medborgarförslag om taxa för sotning och brandskyddskontroll 2008.615-976 Ks 81 Årsredovisning och revisionsberättelse

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/0574-976 Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 13 december 2012, klockan 13:15. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer