KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 191 Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 192 Regler för representation i Tanums kommun Ks 193 Utredning av ny modell för Västtrafik AB förslag om förlängning av nu gällande avtal ytterligare ett år Ks 194 Avgäldsreglering tomträttsavtal Oppen 3:51, Hamburgsunds Buss AB Ks 195 Förslag till strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän Ks 196 Fyrbodals kommunalförbund Förslag till verksamhetsplan och budget för Ks 197 Redovisning av obesvarade motioner Ks 198 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Ks 199 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti Ks 200 Internkontrollplan för kommunstyrelsen Ks 201 Delegation inom kommunstyrelsen verksamhetsområde Ks 202 Framställan om revidering av delar av riksintresseområden för vindkraft i Tanums kommun Ks 203 Mikael Rintala, Vägverket, informerar om E Ks 204 Samråd över fördjupad översiktsplan för Nössemark, Dals-Eds kommun Ks 205 Remiss av förslag om nya avfallsregler Ks 206 Handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland- remiss Ks 207 Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(32) Ks 208 Ansökan från Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt ombord på M/S Sara vid gång s.k. trafikservering Ks 209 Förslag till sammanträdestider Ks 210 Motion från Mats Lindström (S) om popularisering av kommunfullmäktige 211 Anmälan av arbetsutskottets beslut 212 Anmälan av delegationsbeslut 213 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(32) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Joakim Ottosson, ekonom, 190 Marina Robertsson, ekonom, 191 Ulf Björkman, kanslichef, 192, 199, 200, 201 Olle Tillquist, personalchef, 199, 200 Sven-Erik Laundal, räddningschef, 199, 200 Dick Hedman, Länsstyrelsen Västra Götaland, 195 Elsie Hellström, Fyrbodals kommunalförbund, 195 Robert Engblom, planeringsarkitekt, 202 Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef, 202 Mikael Rintala, Vägverket, 203 Kenneth Eriksson, Samhällsbyggnadschef, 205 Malin Sellmann, kultur- och fritidschef, 206 Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, 207 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Bengt Widengård Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Bengt Widengård/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(32) Ks Ks Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 Delårsrapporten per den 31 augusti 2009 har upprättats, bilaga. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper är de ekonomiska målen överordnade verksamhetsmålen, vilket innebär att tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(32) Ks Ks Finansrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 Finansrapport per den 31 augusti 2009 har upprättats, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga finansrapporten till handlingarna.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(32) Ks Ks Regler för representation i Tanums kommun Kommunens grundregler för representation i Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige 20 maj Den 28 juni , gjordes vissa förtydliganden när det gäller reglerna. Dessutom infördes det en beloppsgräns innebärande att representation överstigande 500 kr/gång skall anmälas som delegationsärende till nämnden. Beloppsgränsen för när representation skall anmälas som delegationsärende till nämnden föreslås höjas från 500 kr/gång till 2000 kr/gång. För all representation oavsett belopp gäller att det skall finnas underlag som visar representationens omfattning och innehåll. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra beloppsgränsen för när representation skall anmälas till nämnderna enligt bilaga.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(32) Ks Ks Utredning av ny modell för Västtrafik AB förslag om förlängning av nu gällande avtal ytterligare ett år Regionala ägarrådet inkom den 28 augusti med skrivelse angående förslag till förlängning av nu gällande avtal i ytterligare ett år då utredning av ny modell för Västtrafik AB pågår. Nu gällande avtal förlängdes år 2007 med två år och gäller till och med 31 december Sägs inte avtalet upp av någon part senast 31 december 2009, förlängs avtalet med fyra år. Förslag till ändring av aktieägaravtal avseende Västtrafik AB Undertecknade parter är överens om att ändra punkten 20 i det gällande aktieägaravtalet avseende Västtrafik AB, genom att nu förlänga avtalet med ytterligare ett år, istället för fyra år. Det innebär att avtalet förlängs till och med 31 december Avtalet förlängs därefter automatiskt med fyra år åt gången om part inte säger upp det senaste ett år före avtalstidens utgång. För övrigt ska avtalet gälla i oförändrat skick. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns, och att Clas-Åke Sörkvist får i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet ovan.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(32) Ks Ks Avgäldsreglering tomträttsavtal Oppen 3:51, Hamburgsunds Buss AB Enligt 10 i tomträttsavtalet skall avgälden regleras vart tionde år i enlighet med JB kap 13, 10, 11. Nuvarande avgäldsperiod går ut och ny avgäld skall bestämmas senast ett år innan. Avgälden för Oppen 3:51 innevarande avgäldsperiod är kr/år. Ett förslag till ändringsavtal med ny avgäld för perioden har upprättats och undertecknats av tomträttsinnehavaren. Avgälden uppräknas med KPI och den nya avgälden för Oppen 3:51 blir enligt bilagt avtal bestämd till kr/år. Tekniska nämndens behandling av ärendet Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2009, 135 föreslå kommunfullmäktige att godkänna ny avgäld enligt bilagt ändringsavtal. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny avgäld enligt bilagt ändringsavtal.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(32) Ks Ks Förslag till strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän Det finns ett stort behov av en bättre överblick över kommungränserna. Många av dagens aktuella utvecklingsfrågor utgår från attraktionskraft och konkurrenskraft för ett område som är större än den egna kommunen. Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och det förändrade boendet, vilket innebär ett högt förändrings- och exploateringstryck som skapar stora anspråk på både mark- och vattenresurser. I den gränszon som uppstår i mötet mellan hav och land längs kuststräckan i norra Bohuslän är många konkurrerande intressen koncentrerade och konflikterna mellan olika intressen är komplexa och tydliga. Det förändrade boendet, maritima näringar, energiproduktion och besöksnäringen är kustzonens nya utvecklingsmotorer, vilket innebär både möjligheter och problem. Styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän (ordförande och vice ordförande i kommunstyrelserna i Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner) har inom projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling (se bilaga) utvecklat en gemensam struktur för användning av mark och vatten -en strukturbild. Föreliggande förslag är en överenskommelse och en riktlinje för kommunerna att verka och arbeta efter samt ha som underlag vid beslutsfattande avseende fysisk planering, lokal tillväxt och utveckling. Strukturplanen fokuseras på det gemensamma ansvaret för att kunna utveckla och säkerställa en hållbar tillväxt och utveckling utan att äventyra norra Bohusläns magiska värden som är det kapital som flera näringar och då främst besöksnäringen bygger på. Delar i strukturbilden anger områden med olika karaktär och behov utgående från sina förutsättningar. Inom varje delstruktur finns värden och kvalitéer som skall bevaras men också utvecklas. Inom varje delstruktur finns intressen och behov som är viktiga för kommunernas utveckling och tillväxt. Inom varje delstruktur samt avseende mellankommunal samverkan har kommunerna kommit överens om viktiga utgångspunkter för formulering av gemensamma planeringsbeslut. Denna överenskommelse skall utgöra en riktlinje för kommunernas planarbete Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(32) Ks Ks Att godkänna strukturplanen som vägledande för den fysiska planeringen. i kommunerna i norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum) Att kommunerna gemensamt och enskilt ansvarar för att dokumentets innehåll sprids till berörda förvaltningar, nämnder samt andra berörda myndigheter, organisationer och övriga aktörer. Att arbeta och verka för att så långt som möjligt en gemensam insikt råder om det regionala/kommunövergripande samarbetets betydelse, samt ett gemensamt förhållningssätt till övergripande strukturbildande frågor och samsyn om arbetssätt och verktyg. Att respektive kommun har som avsikt att följa överenskommelsen i sitt arbete med lokal utveckling och fysisk planering Att en kontinuerlig uppföljning sker årligen och utvärdering av innehåll och resultat sker varje mandatperiod enskilt i kommunerna samt gemensamt i norra Bohuslän Att strukturplanen/överenskommelsen skall gälla från och med Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna strukturplanen som vägledande för den fysiska planeringen. i kommunerna i norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum), bilaga att kommunerna gemensamt och enskilt ansvarar för att dokumentets innehåll sprids till berörda förvaltningar, nämnder samt andra berörda myndigheter, organisationer och övriga aktörer. att arbeta och verka för att så långt som möjligt en gemensam insikt råder om det regionala/kommunövergripande samarbetets betydelse, samt ett gemensamt förhållningssätt till övergripande strukturbildande frågor och samsyn om arbetssätt och verktyg. att respektive kommun har som avsikt att följa överenskommelsen i sitt arbete med lokal utveckling och fysisk planering att en kontinuerlig uppföljning sker årligen och utvärdering av innehåll och resultat sker varje mandatperiod enskilt i kommunerna samt gemensamt i norra Bohuslän att strukturplanen/överenskommelsen skall gälla från och med

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(32) Ks Ks Fyrbodals kommunalförbund Förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 Fyrbodal Kommunalförbund har den 23 september 2009 inkommit med förslag till verksamhetsplan och budget för Förbundets direktion har prioriterat följande insatsområden för verksamheten. Infrastruktur Utbildning Näringsliv Hälsa Kultur Medlemsavgiften för år 2010 föreslås höjas med en krona till 26 kronor per invånare. Budgeten för basverksamhet föreslås omfatta tkr. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för år 2010.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(32) Ks Ks Redovisning av obesvarade motioner att överlämna redovisningen av obesvarade motioner till kommunfullmäktige för kännedom, bilaga.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(32) Ks Ks Redovisning av obesvarade medborgarförslag att överlämna redovisningen av obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige för kännedom, bilaga.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(32) Ks Ks Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 31 augusti 2009 har upprättats, bilaga. att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(32) Ks Ks Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2009 Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för internkontroll för Tanums kommun. Reglementet antogs av kommunfullmäktige den 1 mars Enligt reglementet har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Varje nämnd skall, enligt 8 Uppföljning av intern kontroll, årligen anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av den interna kontrollen. I planen skall framgå: Vad som skall granskas under året Vilka reglementen, regler eller policys som berörs Vem som är ansvarig för granskningen och När granskningen skall rapporteras till nämnden Granskningar under året Rutin/system Avdelning Reglementen, regler, rutiner Uppföljning Ekonomikontor Rutiner för verksamhetsmål uppföljning Elektronisk Ekonomikontor Behörighetsrutin handel er mm Försäkringsskyd Kommunkansliet Försäkringens d omfattning Arvoden till Personalkontoret Rutiner vid förtroendevalda utbetalning Avtal Kommunkansliet Dokumentation och rutiner Kontrollansvar Ekonomichef Ekonomichef Kanslichef Personalchef Kanslichef Granskning Rapport datum Stickprov Stickprov Stickprov Stickprov Stickprov Rapport över granskning lämnas till kommunstyrelsen senast den 2 december att utöver de generella frågor som skall granskas 2009 enligt särskilt beslut skall också ovanstående frågor granskas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(32) Ks Ks Delegation inom kommunstyrelsen verksamhetsområde I det av kommunfullmäktige antagna reglementet för kommunstyrelsens verksamhet anges kommunstyrelsens verksamhetsområde. Enligt kommunallagens regler har kommunstyrelsen möjligheter att delegera sin beslutanderätt till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegationsbeslut skall förtecknas och anmälas till kommunstyrelsen. Förteckningen skall innehålla uppgifter om beslutsdatum, beslutets innehåll samt delegatens namn. som fattats på delegation kan inte överprövas av kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt kommunstyrelsens intentioner kan kommunstyrelsen återkalla delegationen. Kommunstyrelsens kommunledningsenhet består av fyra förvaltningar: Kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkontoret och räddningstjänsten med en förvaltningschef för respektive förvaltning. Delegation till en förvaltningschef bör ge möjlighet för respektive förvaltningschef att i sin tur delegera beslutanderätten vidare i ett steg till annan anställd. Har annan anställd fattat beslut efter delegation från förvaltningschef skall sådant beslut anmälas till chefen. Kommunstyrelsen har under årens lopp beslutat om delegation i olika sammanhang. Den bilagda delegationsförteckningen är till största delen en sammanställning av tidigare fattade separata beslut om delegation. Förteckningen innehåller dessutom förslag till delegation på nya områden eller förändringar av tidigare beslut. att för kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställa bilagda delegationsordning att vid delegation till förvaltningschef får förvaltningschefen i sin tur uppdra åt en annan anställd att besluta i stället för förvaltningschefen och forts.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(32) Ks Ks att beslut fattat med stöd av delegation löpande skall anmälas till kommunstyrelsen.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(32) Ks Ks Framställan om revidering av delar av riksintresseområden för vindkraft i Tanums kommun Energimyndigheten fastslog i maj 2009 nya riksintresseområden för vindkraft. I Tanums kommun har totalt ca 34 km 2 pekats ut som riksintresse för vindkraft. En betydande del av de nya riksintresseområdena för vindraft har dock hamnat i direkt eller nära anslutning till Världsarvområdet i Tanum, utan att någon avvägning skett mellan världsarvets intressen och vindkraften. Inför fastläggandet av nya riksintresseområden för vindkraft uppdrog Energimyndigheten Länsstyrelsen att ta fram förslag till nya riksintresseområdena för vindkraft enligt vissa uppsatta kriterier. Länsstyrelsen efterfrågade i remissbrev Tanums kommuns synpunkter på reviderat förslag till nya områden av riksintresse för vindbruk. Ett svar på remissen godkändes av Tanums kommunstyrelse I remissvaret framhåller Tanums kommun att den slutliga avgränsningen av områden av riksintresse för vindbruk bör göras först efter det att kommunerna och Länsstyrelsen slutfört den dialog kring områdena som ändå ingår i samrådsprocessen kring översiktsplanen. Tanums kommun yttrade sig även över det tidigare förslaget till utpekande av områden av riksintresse för vindkraft. I yttrandet framfördes bl.a. att förhållandet mellan vindkraft och världsarvsområdet söder om Tanumshede behöver studeras särskilt innan det går att bedöma i vilken mån vindkraft kan tillåtas i eller i anslutning till hällristningsmiljöerna. Mehdi Vaziri, ansvarig handläggare för riksintresseområde för vindkraft på Länsstyrelsen i Västra Götaland, har meddelat att kommunen bör tillskriva Länsstyrelsen om kommunen anser att det finns behov av förändringar av riksintresseområdena för vindkraft. att ärendet behandlas i kommunstyrelsen efter att tillägg på temat vindkraft, ÖP 2002 vunnit laga kraft. Jäv Rolf Hermansson (C), Rune Hermansson (C) och Karl-Erik Hansson (C) deltar inte i överläggning eller beslut på grund av jäv.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(32) Ks Ks Mikael Rintala, Vägverket, informerar om E6 Mikael Rintala från Vägverket informerar ledamöterna om E6 med fokus på sträckan Pålen Tanumshede. att tacka för informationen.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(32) Ks Ks Samråd över fördjupad översiktsplan för Nössemark, Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun har den 20 augusti inkommit med inbjudan till samråd över fördjupad översiktsplan för Nössemark. Planen ska vara en vision för framtida utveckling och vara en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut i frågor som rör bebyggelse och användning av mark och vatten. Den behandlar även hur riksintressen tillgodoses. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Plan- och byggchefen meddelar den 16 september 2009 att de inte har någon erinran över förslaget till fördjupad översiktsplan. att ej erinra över planförslaget.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(32) Ks Ks Remiss av förslag om nya avfallsregler Miljödepartementet inkom den 27 juli 2009 med remiss av förslag om nya avfallsregler. Remissvaren ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 26 oktober Miljödepartementet har för att genomföra EG:s ramdirektiv om avfall arbetat om delar av miljöbalken och avfallsförordningen. Därutöver presenteras i promemorian också förslag som innebär att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet kan välja att låta hushållsavfall som uppkommer i samband med verksamheten hanteras av någon annan än kommunen. Vidare föreslås att tillståndsplikten för avfallstransportörer ska ersättas med en anmälningsplikt. Tanums kommun är uttagen som remissinstans. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Renhållningsavdelningen och miljöavdelningen inkom den 23 september 2009 med förslag till yttrande över remiss av förslag till nya avfallsregler, ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen. att godkänna bifogat yttrande och översända det till Miljödepartementet.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(32) Ks Ks Handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götalandremiss Fyrbodals kommunalförbund inkom den 18 augusti 2009 med VG regionens remiss - handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland. Kommunen ombeds lämna eventuella synpunkter på handlingsprogrammet till Fyrbodals kommunalförbund senast den 16 oktober Programförslaget är utarbetat tillsammans med företrädare för lokalsamhället, offentliga myndigheter, näringslivet och regionala uppdragstagare. Syftet har varit att upprätta en avsiktsförklaring mellan berörda som grund för det fortsatta genomförandet. Remissen har inom kommunen sänds till VD för THTAB, miljöchefen och till kultur- och fritidschefen. VD för THTAB, miljöchefen och till kultur- och fritidschefens yttranden, bilaga. Sammanvägda synpunkter: Kommunen är positiv till tankarna i förslaget och poängterar att det nu är viktigt att komma i gång med arbetet. För genomförandet föreslås delregionala och lokala handlingsplaner med prioriteringar. Vi instämmer med att turismen förutsätter natur och kultur som ramverk och attraktion. Hållbara kommunikationer är viktiga. Regionen, kommunen och näringen har ett gemensamt ansvar för att underlätta och utveckla hållbara färdsätt, som bland annat kollektivtrafik både på land och vatten. Utökad turism inte får tära på de natur- och kulturresurser som finns i området. För att klara detta krävs precis som programmet understryker samverkan över kommungränserna. Det är viktigt att få igång en mer utvecklad samverkan och dialog kring möjliga utvecklingsområden mellan natur- och kulturmiljövårdens offentliga och ideella aktörer och turistnäringens ideella och kommersiella aktörer. Det gäller att finna gränsöverskridande arbetssätt som stödjer detta. forts.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(32) Ks Ks Tanums kommun önskar fortsatt vara en aktiv deltagare i processen Programmet ger ett bra underlag för kommunal och delregional handlingsplan, dock saknas deltagande av barn och unga i programarbetet, detta måste tas med. Programmet är omfattande och skulle med fördel kunna innehålla en sammanfattning där målsättning och åtgärdsstrategier redovisas kortfattat och tydligt. att som yttrande lämna ovanstående sammanvägda synpunkter och översända dem till Fyrbodals kommunalförbund.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(32) Ks Ks Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten Förslag till verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten, bilaga. Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 september 2009, 72, att godkänna förslag till verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten för år 2010 och överlämna förslaget till kommunstyrelsen. att godkänna bilagda verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten 2010.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(32) Ks Ks Ansökan från Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt ombord på M/S Sara vid gång s.k. trafikservering Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt ombord på M/S Sara vid gång s.k. trafikservering. Sökt serveringstid är kl MS Sara ligger under sommaren vid kaj i Strömstad och under vintern på Resö i Tanums kommun. Då sökandens har sin hemvist i Tanums kommun, skall ansökan om serveringstillstånd prövas av kommunstyrelsen i Tanums kommun jml 7 kap 12 Alkohollagen (AL). Sökanden har fullgjort kurs i svensk alkohollagstiftning med godkänt resultat, varmed sökanden må anses ha tillräckliga kunskaper i Svensk alkohollagstiftning. Vidare har inget framkommit av skattemyndighetens yttrande och polismyndighetens yttrande, vilket skulle motsäga att sökanden fullgör sina skyldigheter mot det allmänna eller är en laglydig person. Således uppfyller sökanden lämplighetskraven i 7 kap 7 alkohollagen (AL). Vidare har sökanden inkommit med registreringsbevis, finansieringsplan, säkerhetscertifikat etc. Ansökan har varit på remiss hos polismyndigheten, miljöförvaltningen, omsorgsförvaltningen. Ingen av remissinstanserna har något att erinra mot att den sökande erhåller sökt tillstånd. Sökanden har via delegationsbeslut beviljats tillfälligt tillstånd fram t.o.m. den i väntan på kommunstyrelsens prövning av ansökan. Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: Att jml 7 kap 5 Alkohollagen bevilja Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) pers. nr. XXXXXXXXX tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på M/S Sara rest. nr vid gång s.k. trafikservering. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare på M/S Sara bestäms till att motsvara de högsta antal som Sjöfartsverket angett som högsta antal passagerare. forts.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(32) Ks Ks att jml 7 kap 5 Alkohollagen bevilja Selin Charter enskild firma (Stephan Selin) tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på M/S Sara vid gång s.k. trafik-servering, att serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 Alkohollagen till kl , och att jml 7 kap 5 3 st Alkohollagen infoga villkoret att högsta antalet besökare på M/S Sara bestäms till att motsvara de högsta antal som Sjöfartsverket angett som högsta antal passagerare.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(32) Ks Ks Förslag till sammanträdestider 2010 Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2009 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att fastställa sammanträdesdagar för 2010.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(32) Ks Ks Motion från Mats Lindström (S) om popularisering av kommunfullmäktige Mats Lindström (S) inkom den 23 juni 2009 med motion om popularisering av kommunfullmäktige. Motionen bilaga. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslutade den 14 september 2009, 71, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(32) Ks 211 Anmälan av arbetsutskottets beslut Föreligger arbetsutskottets beslut från sammanträde den 16 september 2009, 11. att förklara beslutet anmält

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(32) Ks 212 Anmälan av delegationsbeslut Förköp nr Ks Pensioner nr Ks Bokföringsmässiga avskrivningar nr 1 30 Tilldelningsbeslut för ramavtalsupphandling av Kommunikationsutrustning Tilldelningsbeslut för ramavtalsupphandling av Skrivare, kopiatorer och tjänster Yttrande över ansökan om förlängning av tillstånd till allmän kameraövervakning hos Uddevalla Omnibus AB Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Lysekils Buss AB Tillfälligt utökat serveringstillstånd för Gerlesborgsskolan , kl Tillfälligt utökat serveringstillstånd för Q-Skär , kl Tillfälligt utökat serveringstillstånd, (tält), för Resö Hamnmagasin , kl Tillfälligt serveringstillstånd för Selin Charter, M/S Sara, , kl Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks att förklara delegationsbesluten anmälda

31 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 31(32) Ks 213 Meddelanden Ks Anteckningar från räddningstjänstutskottets möte Protokoll från styrelsemöte med Tanums Hamn & Turism AB Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbundet Norra Bohuslän, FINSAM Protokoll från Folkhälsorådet Ks Anteckningar från plangruppen med redovisning av exploatörens åtaganden för Kallbadhuset i Grebbestad och exploatering av Vadskär att förklara meddelandena anmälda

32 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 32(32) KOMMUNSTYRELSENS sammanträde den 7 oktober 2009 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) N Rolf Hermansson (c) N 1 Karl-Erik Hansson (c) N 2 Marcus Toreld (c) - Lennart Larson (m) N Hans Schub (m) N Eva-Lena Sundås (m) N Gerd Melin (s) N Per Fyrvik (s) - Bengt Mattsson (fp) N Siv Bergström (mvt) N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Arne Mörk (c) - Rune Hermansson (c) N 3 Ann-Marie Olofsson (c) - Berndt Hansson (kd) N 4 N Ulf Andersson (m) - Lars Wennerås (m) N 5 N Inger Larsson-Bohlin (fp) - Helene Arvidsson (fp) - Ronny Larsson (s) - Bengt Widengård (s) Håkan Elgh (mvt) N 6 N Summa 1) Ej tjänstgörande 202 på grund av jäv 5) Tjänstgörande 202 2) Ej tjänstgörande 202 på grund av jäv 6) Tjänstgörande 202 3) Ej tjänstgörande 202 på grund av jäv 4) Tjänstgörande 202 N

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD

5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD 5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD 2 samarbete ger kraft Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän 3

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 2005.624-563 Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2008-10-20 94 Laga ordning 95 Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän information 96 Delårsrapport för perioden den 1 januari till

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUS KOUN PROTOKOLL 1(4) Tid: Tisdag 2016-08-23, klockan 08:00 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 130 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-05 Dnr Ärende 2013/0053-606 Bun 11 Bokslut 2012 2013/0062-601 Bun 12 Klassorganisation Hamburgsunds rektorsområde 2013/0049-606 Bun 13

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-05-31 Dnr Ärende 2007.185-376 Bun 46 Information Hedevallen 2010.006-364 Bun 47 Ansökan från Grebbestad Bowls Club och Svenska Bowlsförbundet

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-25 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2005-06-29 67 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Sofia Pettersson (kd)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMQJMP PQJQO Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX-musikklubb 3 Ansökan om utökat serveringstillstånd Mei Wei 4 Samverkan om barn och ungdom med sammansatt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 2009.060-952 Ks 139 Svar på motion från Michael Halvardsson (MVT) om snabbstöd till föreningar 2009.318-736 Ks 140 Ändrat pris avseende

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-03-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 54 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMPJMS OOJPN Socialnämndens sammanträde Tillfälligt serveringstillstånd Alströmerska magasinet 3 Serveringstillstånd - Lejonberget 4 Serveringstillståndet för Frid & Fröjd 5 Riktlinjer

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-11-13 Dnr Ärende 2012/0184-601 Bun 90 Verksamhetsplan Arbetsmarknadsenheten 2012/0091-606 Bun 91 Delårsbokslut per den 31 oktober 2012/0201-606

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-03-23 Dnr Ärende 21 Information från Folkhälsorådet 2010.007-609 Bun 22 Matlust i Tanum 2010.008-373 Bun 23 Ungdomsfrågor 2010.043-606 Bun

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämnden 2011-01-20 1(26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Anhörigas tack 3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 4. Introduktion 5. Information - Handikappfrågor

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2013.0308-339 27 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-04-28, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 78 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-09-25 58 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp) Björn

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Avesta kommun Datum Februari 2009 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer