SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ)

2 Innehåll Swede Resources i korthet 2 VD har ordet 3 Affärsidé och strategi 4 Organisation 4 Projekt 5 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning - koncernen 12 Balansräkning - koncernen 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 15 Kassaflödesanalys - koncernen 16 Resultaträkning - moderbolaget 17 Balansräkning - moderbolaget 18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget 20 Kassaflödesanalys - moderbolaget 20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 22 Underskrifter 29 Swede Resources i korthet Swede Resources AB investerar i olja och gas både prospektering och produktion. Målet är att bli en på marknaden betydande aktör. Koncernens portfölj bestod vid årsskiftet 2013/2014 av 48 produktions- enheter. Investeringarna har gjorts i Texas, Oklahoma och Louisiana i USA samt i Ungern. Ägarandelarna varierar från 0,25% - 37%. Under 2011 investerade Swede Resources i leaseområden där koncernen i dag äger 83,2 %. Swede Resources har 755 aktieägare ( ) och bolagets aktier är sedan 21 december 2005 upptagna till handel på AktieTorget under kortnamnet SERS. Historik 2013 Första oljeleveransen från High Island. Bolaget genomför en företrädesemission av företagsobligationer och listar obligationen på RänteTorget. Ägandet i PetroHungaria utökas från 2,2 % till 10 %. Jeremy Eng väljs in som ordinarie styrelseledamot. Ekonom anställs. Borrningen av Smedes #23-2 borras under hösten Första borrningen på det egna leaseområdet på High Island Texas, Sun Fee #1, genomförs och tas i produktion den 23 december. Under Q4 såldes de fyra oljefälten Jm Haynes, Ranger, EOG och Mustang Leaseområde på High Island Texas införskaffades och koncernen går in i ett nytt skede. 16,8 % av leaseområde såldes vidare till externa partners. Swede Resources och dotterbolaget Petro Pequnia nekades prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen avseende överklagan av Kammarrättens moms-dom I början av året registrerades nyemissionen som genomfördes under december 2009 och tillförde koncernen 8,8 miljoner kronor. Åtta borrningar genomfördes under året, varav fem har tagits i produktion. Investering i ett leaseområde i Oklahoma med ett stort antal borrmöjligheter. Bolaget Pelsolaj kft bildas i Ungern Fem borrningar genomfördes under året, varav fyra blev kommersiellt utvinningsbara. En garanterad nyemission genomfördes under december Räkenskapsåret förlängs med 4 månader, för att samtliga i koncernen ingående bolag skall få samma räkenskapsår. Tredimensionell seismisk undersökning genomförs i Ungern. 4 investeringar i borrningar genomförs och en investering i en saltvattenbrunn Petro Pequnia, med ägarandelar i USA och Ungern, köps upp. 3 investeringar i 4 borrningar genomförs. En av investeringarna var två borrningar på High Island Första investeringen görs i Ungern. I USA genomförs 10 investeringar, en i ett producerande oljefält med 89 brunnar och 9 borrningar Den 21 december listas bolagets B-aktie på AktieTorget. 5 investeringar i borrningar genomförs Genomför ett antal emissioner som tillför bolaget sammanlagt ca 4,5 miljoner investeringar genomförs, en i ett producerande oljefält med 32 brunnar och 3 borrningar investeringar genomförs, en i ett producerande oljefält med 39 brunnar och 8 borrningar Bolaget VPC-ansluts (nuvarande Euroclear) under september. Två investeringar genomförs, ett producerande oljefält med 10 brunnar och en borrning efter gas Swede Resources AB registreras maj 2001 och första investeringen, Huffmanbrunnarna, görs i Texas USA. 2

3 VD HAR ORDET Ett år präglat av intensivt arbete i det tysta är med denna årsredovisning avslutat har präglats av de förhandlingar som ledde fram till avtalen med GEM och US Energy, vilka vi tillkännagav i början på året. Tack vare dessa avtal har finansieringen och bolagets fortsatta utveckling säkerställts. Avtalet med GEM ger Swede Resources möjlighet till en finansiering om 40 miljoner kronor under tre år. Uppköpet av US Energy kommer tillföra bolaget kompetens och nya affärsmöjligheter. Bolaget kommer fortsätta att verka i enlighet med våra kriterier nämligen att investeringar skall göras i: Politiskt stabila områden - Uppbyggd infrastruktur - Avsättning för utvunna produkter. Vimmerby, Maj 2014 Ulrich Andersson VD, Swede Resources AB 3

4 AFFÄRSIDÉ & STRATEGI Affärsidé - Att genom samordning och ägande i ett stort antal projekt sprida riskerna för aktieägarna samt att förenkla återinvestering av vinster. - Att ge aktieägarna en god avkastning på sina investeringar genom att återinvestera de vinster som genereras och på så sätt öka bolagets värde. Detta uppnås då bolagets ledning ständigt utvärderar möjligheterna till nya investeringar och vinsthemtagning genom försäljning av tillgångar. - Att kontinuerligt ge aktieägarna en god insyn i bolaget och sprida kunskap om två av våra mest betydelsefulla energiråvaror, olja och gas. Strategi Bolaget koncentrerar sin verksamhet till områden som: - är politiskt stabila - har en god infrastruktur med vägar, pipeline etc, samt - har avsättning för olja och gas i dess omedelbara närhet Genom att investera i projekt som uppfyller ovanstående kriterier får vi korta ledtider från fynd till produktion. För att vi skall investera krävs att bolaget får ett direktägande med tillhörande lagfart, detta för att undvika att andra delägares ekonomi påverkar oss. Koncernen har idag tillgångar i Ungern och USA. Med hjälp av etablerade aktörer på den internationella marknaden kommer Swede Resources utveckla sin verksamhet genom att aktivt söka nya prospekteringsområden samt att förvärva andelar i producerande fält med utvecklingspotential. ORGANISATION STYRELSEN Styrelseordförande Ingemar Johansson - Född Invald i styrelsen Styrelseledamot / VD Ulrich Andersson - Född Invald i styrelsen och VD sedan Styrelsesuppleant Sven Olof Björck - Född Styrelsesuppleant sedan Styrelseledamot Peter Thorstensson - Född Invald i styrelsen Styrelseledamot Bertil Wilhelmsson - Född Invald i styrelsen Styrelseledamot Jeremy Eng - Född Invald i styrelsen REVISOR Michael Johansson, Auktoriserad revisor KPMG AB. 4

5 PROJEKT Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2013 KÄLLA INVESTERAT I KSEK STATUS NOTERING High Island 947 Testproduktion Sun Fee #1 Smedes #3 28 Produktion Seismik Coates Wright 53 Produktion Tillläggsinvestering Summa Finansiella anläggningstillgångar PetroHungaria Utökat ägande samt ökning av aktiekapital Summa Summa totalt Förtecking över olje- och gasintressen. PARTNER OMFATTNING STATUS Dualex/Geomega (Nyirseg, Ungern) 2 producerande brunnar Produktion XNP Resources, USA Delägare i 5 brunnar Samtliga utvärderas BASA, USA Delägare i 22 brunnar Samtliga i produktion PetroMax, USA Delägare i 3 brunnar 2 i produktion 1 utvärderas Chinn, USA Delägare i 1 brunn I produktion Aruba Petroleum, USA Delägare i 11 brunnar I produktion Drillmar Delägare i 3 brunnar 2 i produktion 1 utvärderas I egen regi, High Island 1 brunn Testproduktion Utöver ovanstående äger Swede Resources AB i dag 83,2 % i leaseområden på High Island Texas. Under 2013 har månadsproduktionen av gas och olja legat på 501 fat oljeekvivalenter vilket motsvarar en dygnsproduktion om ca 16,7 fat oljeekvivalenter, vilket motsvarar ett ökning på 23% jämfört med 2012 årets månadsproduktionen av gas och olja på 407,4 fat. 5

6 Ägarförhållanden Swede Resources hade 755 aktieägare per den 30 december I tabellen nedan redovisas de 10 största aktieägarna och styrelsemedlemmarnas innehav enligt utdrag från Euroclears (tidigare VPC) förteckning per Styrelsen känner inte till att det finns något aktieägaravtal mellan bolagets aktieägare eller att bolaget ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av någon enskild part. Bolagets aktier är av två serier, serie A med röstvärdet 10 och serie B med röstvärdet 1. STYRELSEN SERIE A SERIE B KAPITAL % RÖSTER % Ulrich Andersson med närstående ,69% 13,04% Ingemar Johansson ,70% 8,54% Bertil Wilhelmsson med bolag ,33% 2,61% Sven Olof Björck ,00% 0,00% Jeremy Eng 0 0 0,00% 0,00% Peter Torstensson 0 0 0,00% 0,00% ÖVRIGA SERIE A SERIE B KAPITAL % RÖSTER % Tuvedalen Limited ,07% 5,16% Bo Stalebrant ,33% 4,66% Avanza Pension ,58% 2,61% Bengt Grafström ,84% 2,80% Urban Martinsson ,28% 3,12% Ancoria Insurance Public LTD ,85% 2,81% Swiss Life ,56% 12,72% Övriga ,85% 41,97% 6

7 Aktiekapital I tabellen nedan redovisas förändringar i Swede Resources aktiekapital sedan bildandet fram till utgången av räkenskapsår Samtliga aktier har betalats med likvida medel. TID HÄNDELSE A-AKTIER B-AKTIER AKTIEKAP maj Bildas , mars Nyem , juli Split+Fondem , aug Nyem , okt Nyem , maj Nyem , nov Nyem , jan Nyem , feb Fond , feb Konv A - B , mars Nyem , maj Nyem , maj Nyem , sept Nyem , feb Nyem , sept Nyem , april Nyem , dec Split , april Nyem , sept Nyem , maj Nyem , juli Nyem , juni Konv A - B , juni Teckn TO , dec* Nyem , juni Teckn TO , mars Nyem ,00 * Registrerad januari 2010 Kursutveckling och handel Under perioden 1 januari 31 december 2013 har (1 440 ) avslut gjorts och ( ) aktier omsatts till ett totalt värde av SEK ,75 ( ,35). Genomsnittskursen har varit SEK 1,10 (1,35 ). I genomsnitt har 6 (6) avslut gjorts och (22 702) aktier omsatts per dag under året. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Swede Resources AB (publ.), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Verksamhet Swede Resources, med säte i Vimmerby, är ett svenskt gas- och oljebolag som bildades i maj Bolagets aktier är upptagna till handel på Aktietorget sedan den 21 december Bolagets investeringar är koncentrerade till Texas, Louisiana och Oklahoma USA samt till Ungern. Investeringar görs både i prospektering och i befintlig produktion. Swede Resources portfölj bestod vid årsskiftet av 39 producerande brunnar i USA och 7 brunnar som förbereds för borrning alternativt driftsättning. I Ungern finns två producerande brunnar. I koncernens portfölj finns även finansiella anläggningstillgångar med delägande i tre bolag, Recap Energy Inc i USA, Petro Hungaria kft i Ungern och Caucasus Oil AB i Sverige. Swede Resources har som långsiktig målsättning att bygga en diversifierad portfölj av gas- och oljeproduktion främst inom EUområdet och USA. Investeringar sker efter en noggrann analys av samarbetspartners och framför allt det material som ligger till grund för ett eventuellt borrbeslut. Investeringar skall ske utefter Swede Resources investeringsstrategi: - Politiskt stabila områden - Utbyggd infrastruktur - Avsättning för utvunnen produkt. Väsentliga händelser under räkenskapsåret USA: Första oljeleveransen från Sun Fee #1. Borrning av Smedes #23-2. Ungern: Utökar ägandet i PetroHungaria kft från drygt 2 % till 10 % Sverige: Bolaget genomför nyemission och listar företagsobligation på RänteTorget. På årsstämman väljs Jeremy Eng in som ny ledamot av styrelsen. Bolaget rekryterar och anställer företagsekonom. Ekonomi: Konsultarvoden om 86 tkr har utgått för överklagandet av Skatteverkets Moms-beslut. Räntan om 435 tkr betalades i december till obligationslånägarna. Styrelsen utvärderar löpande koncernens portfölj av olje- och gaskällor, och kan konstatera att det som en följd av den avskrivningsprincip som redovisas, där källorna skrivs av på anskaffningsvärdena, samt de höga världsmarknadspriserna, finns värden som inte syns i balansräkningen. Viktiga händelser efter rapportperioden Bolaget offentliggör finansiering omfattande 40 miljoner SEK under en tre års period. Bolaget offentliggör att man förvärvat US Energy Growth AB (publ). Personal Swede Resources AB har under 2013 anställt en ekonom dessutom finns ett managementavtal med Ulrich & Co AB. Avtalet är ett rent driftsavtal som innefattar kontorslokaler, kontorsutrustning, telefoni, personal mm. Styrelsen Styrelsen i Swede Resources består av ledamöterna Ingemar Johansson ordförande, Peter Thorstensson, Bertil Wilhelmsson, Jeremy Eng och Ulrich Andersson tillika koncernens Vd samt suppleanten Olle Björck. Styrelsen i Swede Resources har haft 16 sammanträden under året. Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden), eftersom bolagets aktier inte är upptagna till handel vid reglerad marknad. Därav följer att bolaget inte har någon revisions- och ersättningsutskott. Handhavande av frågor beträffande revision faller på hela styrelsen kollektivt. 8

9 Ägarstruktur Vid utgången av perioden hade Swede Resources totalt utestående aktier, varav största aktieägare är Tuvedalen Ltd, med totalt B-aktier vilket motsvarar 5,16 % procent av rösterna och 7,07 % av kapitalet. Swede Resources styrelse kontrollerar aktier vilka motsvarar 14,72 % av kapitalet samt 24,19 % av röstetalet. Koncernens resultat Rörelseresultatet för året uppgick till ksek (-4 844). Resultat efter finansiella poster och skatt för året uppgick till ksek ( ). Finansnettot för 2013 var ksek 999 (-272). Koncernens finansiell ställning Likvida medel uppgick vid årets utgång till ksek 83 (340). Per balansdagen uppgick eget kapital till ksek (17 346). Soliditet per balansdagen uppgick till 67 (83) procent. Investeringar och kassaflöde Totalt investerades ksek (3 800) i prospektering och ksek (63) i aktier. Årets kassaflöde uppgick till ksek -307 (-1 898). 9

10 GAS- OCH OLJEPROSPEKTERING Swede Resources AB arbetar med investeringar inom gas- och olja i befintlig produktion och prospektering. Prospektering efter gas och olja är både tidskrävande och förenat med stora investeringar samt risker. Swede Resources skall sprida sitt ägande, och därmed riskerna, genom investeringar i både ny och befintlig produktion. Bolaget kräver också ett direktägande för att genomföra en investering. Detta för att undvika att andra delägares ekonomi påverkar bolaget negativt. Investeringsprocessen präglas av noggranna genomgångar av befintligt informationsunderlag. Samma filosofi präglar också våra engagemang i de bolag som Swede Resources är delägare i. Marknaden På grund av den oro som råder i omvärlden har världsmarknadspriserna på olja stärkts och ser ut att fortsätta stärkas. Gaspriset i Ungern är starkt tack vare att det styrs av priset på Brent-oljan. Dock har vi inte ännu sett samma utveckling av gaspriserna i USA som gått motsatt håll. Risker och osäkerhetsfaktorer Operativa risker Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Swede Resources erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Swede Resources verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospektering ofta ställs inför. Riskerna i ett prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av och kostnaderna för prospekteringen, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning och miljö. Därtill skall beaktas att Swede Resources befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Swede Resources utgör vidare en liten organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. Finansiella risker Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor. Valutarisker Intäkter från verksamheten är till huvudsaklig del i USD, HUF samt Euro, medan kostnaderna för bolaget delvis är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga på ett avgörande sätt. Osäkerhetsfaktorer Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Swede Resources verksamhet eller en investering i Swede Resourcesaktien. Känslighetsanalys Bolagets framtida intjäningsförmåga är till stor del knuten till framgången i att finna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas-och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Swede Resources intjäningsförmåga. Miljö Swede Resources miljöpolicy innebär att bolaget, dess medarbetare, anlitade konsulter och operatörer ska arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar i det land där verksamheten bedrivs. Hela tiden med målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i samband med arbetets utförande. Framtida utveckling Swede Resources planerar under de närmaste åren att upprätthålla ett högt tempo i prospekteringsverksamheten. Bolaget vill växa i stabil takt och genom kostnadseffektiv prospektering uppnå långsiktig lönsamhet. Bolaget har för avsikt att investera finansiella resurser i de projekt som bolaget bedömer har högst potential. Bolaget utvecklar sin projektportfölj kontinuerligt och systematiskt. Målsättningen är att under de kommande åren investera i gas- och oljeprojekt företrädesvis genom att utveckla High Island leaserna i Texas USA, för att därigenom skapa mervärde för bolaget och dess aktieägare. 10

11 FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN (TKR) /08 (16 mån) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg neg Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg neg Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET (TKR) /08 (16 mån) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Rörelsemarginal (%) neg neg 21 neg neg neg Avkastning på eget kapital (%) neg neg 2 neg neg neg Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda Förslag till disposition beträffande moderbolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr, disponeras enligt följande: Avsättning till överkursfond kr. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 11

12 RESULTATRÄKNING - KONCERNEN Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Operativa kostnader Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar- och nedskrivningar av immateriella/materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -194 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat 1 Årets resultat Resultat per aktie -0,20-0,29 12

13 BALANSRÄKNING - KONCERNEN Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella/materiella anläggningstillgångar Andelar i olje- och gasbrunnar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 BALANSRÄKNING FORTS. - KONCERNEN Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fria reserver / Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse 9 9 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Konvertibla lån Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - KONCERNEN Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Olje- och gasbrunnar, som säkerhet för lån på totalt 550 tkr Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Koncernen är solidariskt ansvarig för att täcka förluster i exploateringsbolagen i Ungern. 15

16 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar Avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 284 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amorteringar av låneskulder -667 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN Belopp i kkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Resultatandel i Petro Hungaria KFT Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 607 KSEK (698 KSEK). 16

17 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Operativa kostnader Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar- och nedskrivningar av immateriella/materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är -194 anläggningstillgångar Övriga ränteintäkteroch liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat 10 Årets Resultat

18 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella/materiella anläggningstillgångar Andelar i olje- och gasbrunnar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 78 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 BALANSRÄKNING FORTS. - MODERBOLAGET Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kaptial Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust 446 Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån Obligationslån Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 25 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - MODERBOLAGET Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Olje- och gasbrunnar, som säkerhet för lån på totalt 550 tkr Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Swede Resources är solidariskt ansvariga för att täcka förluster i exploateringsbolagen i Ungern. KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar Avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 244 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amorteringar av låneskulder -667 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET Belopp i kkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Resultatandel i Petro Hungaria KFT Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 390 KSEK (400 KSEK). 21

22 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i kkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Bolagets säte mm Bolaget Swede Resources bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Vimmerby, Sverige. Klassificering mm Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella/materiella anläggningstillgångar Immateriella/materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för immateriella/materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan görs på de olje- och gaskoncessioner där inte oväsentlig produktion pågår. För närvarande saknas exakta volymberäkningar avseende återstående utvinningsbara fyndigheter i källorna. Av denna anledning görs avskrivningar enligt nedan. Anskaffningsvärden för källor som saknar förutsättning för produktion har skrivits ner till noll. Ingen hänsyn har tagits till reservernas storlek och värdeförändringar på grund av prisökningar på olja och gas. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivningar De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. En nedskrivning reverseras om det har skett en förändring av beräkningarna som användes för att bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Definition av nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden samt övriga penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid understigande tre månader. Dessa poster värderas generellt till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella placeringar Finansiella instrument som är avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten klassificeras som anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar som utgörs av aktier redovisas till anskaffningsvärdet efter eventuella nedskrivningar till verkligt värde. Bedömningen görs aktieslag för aktieslag och en nedskrivning till verkligt värde görs när värdenedgången bedöms vara bestående. Ägarandelar i olje- och gasbrunnar USA Ungern 20 år 3 år Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. 22

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 Swede Resources AB (publ) 1 januari 2011-31 december 2011

Bokslutskommuniké 2011 Swede Resources AB (publ) 1 januari 2011-31 december 2011 Bokslutskommuniké 2011 Swede Resources AB (publ) 1 januari 2011-31 december 2011 Swede Resources AB investerar i olja och gas både prospektering och produktion. Målet är att bli en på marknaden betydande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Swede Resources AB (publ) 1 januari december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Swede Resources AB (publ) 1 januari december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Swede Resources AB (publ) 1 januari 2013-31 december 2013 Swede Resources AB investerar i olja och gas, både prospektering och produktion. Målet är att bli en på marknaden betydande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 Periodens resultat Periodens omsättning KSEK 327 (582 ) Periodens bruttoresultat KSEK - 1 121 (- 660 ) Periodens rörelseresultat

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport Swede Resources AB (publ) org. nr

Delårsrapport Swede Resources AB (publ) org. nr Delårsrapport 3-07-01-09-30 Swede Resources AB (publ) org. nr 556611-6934 Delårsrapport 3-07-01 - -09-30 Periodens resultat Periodens omsättning 1 019 (725) Periodens bruttoresultat 396 (2 832) Periodens

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 42 kkr 254 kkr Periodens bruttoresultat -113 kkr 126

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 3 2014-07-01 2014-09-30

Delårsrapport 3 2014-07-01 2014-09-30 Delårsrapport 3 2014-07-01 2014-09-30 US Energy Group AB (Publ) Delårsrapport 3 2014 2014-07-01 2014-09-30 DELÅRSRAPPORTEN ÄR UPPRÄTTAD I SVENSKA KRONOR. OM INTE SÄRSKILT ANGES REDOVISAS SAMTLIGA BELOPP

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Delårsrapport 3 1 juli 2012-30 sept 2012. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

Delårsrapport 3 1 juli 2012-30 sept 2012. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Delårsrapport 3 1 juli - 30 sept Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Caucasus Oil AB - Delårsrapport 3 Viktiga händelser under kvartal 3 Brunnen Reese #1H, där Caucasus Oils andel är 1,5 %, kommer att genomgå

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer