SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDE RESOURCES AB ÅRSREDOVISNING 2013. Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ) 556611-6934"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Swede Resources AB (publ)

2 Innehåll Swede Resources i korthet 2 VD har ordet 3 Affärsidé och strategi 4 Organisation 4 Projekt 5 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning - koncernen 12 Balansräkning - koncernen 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 15 Kassaflödesanalys - koncernen 16 Resultaträkning - moderbolaget 17 Balansräkning - moderbolaget 18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget 20 Kassaflödesanalys - moderbolaget 20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 22 Underskrifter 29 Swede Resources i korthet Swede Resources AB investerar i olja och gas både prospektering och produktion. Målet är att bli en på marknaden betydande aktör. Koncernens portfölj bestod vid årsskiftet 2013/2014 av 48 produktions- enheter. Investeringarna har gjorts i Texas, Oklahoma och Louisiana i USA samt i Ungern. Ägarandelarna varierar från 0,25% - 37%. Under 2011 investerade Swede Resources i leaseområden där koncernen i dag äger 83,2 %. Swede Resources har 755 aktieägare ( ) och bolagets aktier är sedan 21 december 2005 upptagna till handel på AktieTorget under kortnamnet SERS. Historik 2013 Första oljeleveransen från High Island. Bolaget genomför en företrädesemission av företagsobligationer och listar obligationen på RänteTorget. Ägandet i PetroHungaria utökas från 2,2 % till 10 %. Jeremy Eng väljs in som ordinarie styrelseledamot. Ekonom anställs. Borrningen av Smedes #23-2 borras under hösten Första borrningen på det egna leaseområdet på High Island Texas, Sun Fee #1, genomförs och tas i produktion den 23 december. Under Q4 såldes de fyra oljefälten Jm Haynes, Ranger, EOG och Mustang Leaseområde på High Island Texas införskaffades och koncernen går in i ett nytt skede. 16,8 % av leaseområde såldes vidare till externa partners. Swede Resources och dotterbolaget Petro Pequnia nekades prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen avseende överklagan av Kammarrättens moms-dom I början av året registrerades nyemissionen som genomfördes under december 2009 och tillförde koncernen 8,8 miljoner kronor. Åtta borrningar genomfördes under året, varav fem har tagits i produktion. Investering i ett leaseområde i Oklahoma med ett stort antal borrmöjligheter. Bolaget Pelsolaj kft bildas i Ungern Fem borrningar genomfördes under året, varav fyra blev kommersiellt utvinningsbara. En garanterad nyemission genomfördes under december Räkenskapsåret förlängs med 4 månader, för att samtliga i koncernen ingående bolag skall få samma räkenskapsår. Tredimensionell seismisk undersökning genomförs i Ungern. 4 investeringar i borrningar genomförs och en investering i en saltvattenbrunn Petro Pequnia, med ägarandelar i USA och Ungern, köps upp. 3 investeringar i 4 borrningar genomförs. En av investeringarna var två borrningar på High Island Första investeringen görs i Ungern. I USA genomförs 10 investeringar, en i ett producerande oljefält med 89 brunnar och 9 borrningar Den 21 december listas bolagets B-aktie på AktieTorget. 5 investeringar i borrningar genomförs Genomför ett antal emissioner som tillför bolaget sammanlagt ca 4,5 miljoner investeringar genomförs, en i ett producerande oljefält med 32 brunnar och 3 borrningar investeringar genomförs, en i ett producerande oljefält med 39 brunnar och 8 borrningar Bolaget VPC-ansluts (nuvarande Euroclear) under september. Två investeringar genomförs, ett producerande oljefält med 10 brunnar och en borrning efter gas Swede Resources AB registreras maj 2001 och första investeringen, Huffmanbrunnarna, görs i Texas USA. 2

3 VD HAR ORDET Ett år präglat av intensivt arbete i det tysta är med denna årsredovisning avslutat har präglats av de förhandlingar som ledde fram till avtalen med GEM och US Energy, vilka vi tillkännagav i början på året. Tack vare dessa avtal har finansieringen och bolagets fortsatta utveckling säkerställts. Avtalet med GEM ger Swede Resources möjlighet till en finansiering om 40 miljoner kronor under tre år. Uppköpet av US Energy kommer tillföra bolaget kompetens och nya affärsmöjligheter. Bolaget kommer fortsätta att verka i enlighet med våra kriterier nämligen att investeringar skall göras i: Politiskt stabila områden - Uppbyggd infrastruktur - Avsättning för utvunna produkter. Vimmerby, Maj 2014 Ulrich Andersson VD, Swede Resources AB 3

4 AFFÄRSIDÉ & STRATEGI Affärsidé - Att genom samordning och ägande i ett stort antal projekt sprida riskerna för aktieägarna samt att förenkla återinvestering av vinster. - Att ge aktieägarna en god avkastning på sina investeringar genom att återinvestera de vinster som genereras och på så sätt öka bolagets värde. Detta uppnås då bolagets ledning ständigt utvärderar möjligheterna till nya investeringar och vinsthemtagning genom försäljning av tillgångar. - Att kontinuerligt ge aktieägarna en god insyn i bolaget och sprida kunskap om två av våra mest betydelsefulla energiråvaror, olja och gas. Strategi Bolaget koncentrerar sin verksamhet till områden som: - är politiskt stabila - har en god infrastruktur med vägar, pipeline etc, samt - har avsättning för olja och gas i dess omedelbara närhet Genom att investera i projekt som uppfyller ovanstående kriterier får vi korta ledtider från fynd till produktion. För att vi skall investera krävs att bolaget får ett direktägande med tillhörande lagfart, detta för att undvika att andra delägares ekonomi påverkar oss. Koncernen har idag tillgångar i Ungern och USA. Med hjälp av etablerade aktörer på den internationella marknaden kommer Swede Resources utveckla sin verksamhet genom att aktivt söka nya prospekteringsområden samt att förvärva andelar i producerande fält med utvecklingspotential. ORGANISATION STYRELSEN Styrelseordförande Ingemar Johansson - Född Invald i styrelsen Styrelseledamot / VD Ulrich Andersson - Född Invald i styrelsen och VD sedan Styrelsesuppleant Sven Olof Björck - Född Styrelsesuppleant sedan Styrelseledamot Peter Thorstensson - Född Invald i styrelsen Styrelseledamot Bertil Wilhelmsson - Född Invald i styrelsen Styrelseledamot Jeremy Eng - Född Invald i styrelsen REVISOR Michael Johansson, Auktoriserad revisor KPMG AB. 4

5 PROJEKT Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2013 KÄLLA INVESTERAT I KSEK STATUS NOTERING High Island 947 Testproduktion Sun Fee #1 Smedes #3 28 Produktion Seismik Coates Wright 53 Produktion Tillläggsinvestering Summa Finansiella anläggningstillgångar PetroHungaria Utökat ägande samt ökning av aktiekapital Summa Summa totalt Förtecking över olje- och gasintressen. PARTNER OMFATTNING STATUS Dualex/Geomega (Nyirseg, Ungern) 2 producerande brunnar Produktion XNP Resources, USA Delägare i 5 brunnar Samtliga utvärderas BASA, USA Delägare i 22 brunnar Samtliga i produktion PetroMax, USA Delägare i 3 brunnar 2 i produktion 1 utvärderas Chinn, USA Delägare i 1 brunn I produktion Aruba Petroleum, USA Delägare i 11 brunnar I produktion Drillmar Delägare i 3 brunnar 2 i produktion 1 utvärderas I egen regi, High Island 1 brunn Testproduktion Utöver ovanstående äger Swede Resources AB i dag 83,2 % i leaseområden på High Island Texas. Under 2013 har månadsproduktionen av gas och olja legat på 501 fat oljeekvivalenter vilket motsvarar en dygnsproduktion om ca 16,7 fat oljeekvivalenter, vilket motsvarar ett ökning på 23% jämfört med 2012 årets månadsproduktionen av gas och olja på 407,4 fat. 5

6 Ägarförhållanden Swede Resources hade 755 aktieägare per den 30 december I tabellen nedan redovisas de 10 största aktieägarna och styrelsemedlemmarnas innehav enligt utdrag från Euroclears (tidigare VPC) förteckning per Styrelsen känner inte till att det finns något aktieägaravtal mellan bolagets aktieägare eller att bolaget ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av någon enskild part. Bolagets aktier är av två serier, serie A med röstvärdet 10 och serie B med röstvärdet 1. STYRELSEN SERIE A SERIE B KAPITAL % RÖSTER % Ulrich Andersson med närstående ,69% 13,04% Ingemar Johansson ,70% 8,54% Bertil Wilhelmsson med bolag ,33% 2,61% Sven Olof Björck ,00% 0,00% Jeremy Eng 0 0 0,00% 0,00% Peter Torstensson 0 0 0,00% 0,00% ÖVRIGA SERIE A SERIE B KAPITAL % RÖSTER % Tuvedalen Limited ,07% 5,16% Bo Stalebrant ,33% 4,66% Avanza Pension ,58% 2,61% Bengt Grafström ,84% 2,80% Urban Martinsson ,28% 3,12% Ancoria Insurance Public LTD ,85% 2,81% Swiss Life ,56% 12,72% Övriga ,85% 41,97% 6

7 Aktiekapital I tabellen nedan redovisas förändringar i Swede Resources aktiekapital sedan bildandet fram till utgången av räkenskapsår Samtliga aktier har betalats med likvida medel. TID HÄNDELSE A-AKTIER B-AKTIER AKTIEKAP maj Bildas , mars Nyem , juli Split+Fondem , aug Nyem , okt Nyem , maj Nyem , nov Nyem , jan Nyem , feb Fond , feb Konv A - B , mars Nyem , maj Nyem , maj Nyem , sept Nyem , feb Nyem , sept Nyem , april Nyem , dec Split , april Nyem , sept Nyem , maj Nyem , juli Nyem , juni Konv A - B , juni Teckn TO , dec* Nyem , juni Teckn TO , mars Nyem ,00 * Registrerad januari 2010 Kursutveckling och handel Under perioden 1 januari 31 december 2013 har (1 440 ) avslut gjorts och ( ) aktier omsatts till ett totalt värde av SEK ,75 ( ,35). Genomsnittskursen har varit SEK 1,10 (1,35 ). I genomsnitt har 6 (6) avslut gjorts och (22 702) aktier omsatts per dag under året. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Swede Resources AB (publ.), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Verksamhet Swede Resources, med säte i Vimmerby, är ett svenskt gas- och oljebolag som bildades i maj Bolagets aktier är upptagna till handel på Aktietorget sedan den 21 december Bolagets investeringar är koncentrerade till Texas, Louisiana och Oklahoma USA samt till Ungern. Investeringar görs både i prospektering och i befintlig produktion. Swede Resources portfölj bestod vid årsskiftet av 39 producerande brunnar i USA och 7 brunnar som förbereds för borrning alternativt driftsättning. I Ungern finns två producerande brunnar. I koncernens portfölj finns även finansiella anläggningstillgångar med delägande i tre bolag, Recap Energy Inc i USA, Petro Hungaria kft i Ungern och Caucasus Oil AB i Sverige. Swede Resources har som långsiktig målsättning att bygga en diversifierad portfölj av gas- och oljeproduktion främst inom EUområdet och USA. Investeringar sker efter en noggrann analys av samarbetspartners och framför allt det material som ligger till grund för ett eventuellt borrbeslut. Investeringar skall ske utefter Swede Resources investeringsstrategi: - Politiskt stabila områden - Utbyggd infrastruktur - Avsättning för utvunnen produkt. Väsentliga händelser under räkenskapsåret USA: Första oljeleveransen från Sun Fee #1. Borrning av Smedes #23-2. Ungern: Utökar ägandet i PetroHungaria kft från drygt 2 % till 10 % Sverige: Bolaget genomför nyemission och listar företagsobligation på RänteTorget. På årsstämman väljs Jeremy Eng in som ny ledamot av styrelsen. Bolaget rekryterar och anställer företagsekonom. Ekonomi: Konsultarvoden om 86 tkr har utgått för överklagandet av Skatteverkets Moms-beslut. Räntan om 435 tkr betalades i december till obligationslånägarna. Styrelsen utvärderar löpande koncernens portfölj av olje- och gaskällor, och kan konstatera att det som en följd av den avskrivningsprincip som redovisas, där källorna skrivs av på anskaffningsvärdena, samt de höga världsmarknadspriserna, finns värden som inte syns i balansräkningen. Viktiga händelser efter rapportperioden Bolaget offentliggör finansiering omfattande 40 miljoner SEK under en tre års period. Bolaget offentliggör att man förvärvat US Energy Growth AB (publ). Personal Swede Resources AB har under 2013 anställt en ekonom dessutom finns ett managementavtal med Ulrich & Co AB. Avtalet är ett rent driftsavtal som innefattar kontorslokaler, kontorsutrustning, telefoni, personal mm. Styrelsen Styrelsen i Swede Resources består av ledamöterna Ingemar Johansson ordförande, Peter Thorstensson, Bertil Wilhelmsson, Jeremy Eng och Ulrich Andersson tillika koncernens Vd samt suppleanten Olle Björck. Styrelsen i Swede Resources har haft 16 sammanträden under året. Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning (Koden), eftersom bolagets aktier inte är upptagna till handel vid reglerad marknad. Därav följer att bolaget inte har någon revisions- och ersättningsutskott. Handhavande av frågor beträffande revision faller på hela styrelsen kollektivt. 8

9 Ägarstruktur Vid utgången av perioden hade Swede Resources totalt utestående aktier, varav största aktieägare är Tuvedalen Ltd, med totalt B-aktier vilket motsvarar 5,16 % procent av rösterna och 7,07 % av kapitalet. Swede Resources styrelse kontrollerar aktier vilka motsvarar 14,72 % av kapitalet samt 24,19 % av röstetalet. Koncernens resultat Rörelseresultatet för året uppgick till ksek (-4 844). Resultat efter finansiella poster och skatt för året uppgick till ksek ( ). Finansnettot för 2013 var ksek 999 (-272). Koncernens finansiell ställning Likvida medel uppgick vid årets utgång till ksek 83 (340). Per balansdagen uppgick eget kapital till ksek (17 346). Soliditet per balansdagen uppgick till 67 (83) procent. Investeringar och kassaflöde Totalt investerades ksek (3 800) i prospektering och ksek (63) i aktier. Årets kassaflöde uppgick till ksek -307 (-1 898). 9

10 GAS- OCH OLJEPROSPEKTERING Swede Resources AB arbetar med investeringar inom gas- och olja i befintlig produktion och prospektering. Prospektering efter gas och olja är både tidskrävande och förenat med stora investeringar samt risker. Swede Resources skall sprida sitt ägande, och därmed riskerna, genom investeringar i både ny och befintlig produktion. Bolaget kräver också ett direktägande för att genomföra en investering. Detta för att undvika att andra delägares ekonomi påverkar bolaget negativt. Investeringsprocessen präglas av noggranna genomgångar av befintligt informationsunderlag. Samma filosofi präglar också våra engagemang i de bolag som Swede Resources är delägare i. Marknaden På grund av den oro som råder i omvärlden har världsmarknadspriserna på olja stärkts och ser ut att fortsätta stärkas. Gaspriset i Ungern är starkt tack vare att det styrs av priset på Brent-oljan. Dock har vi inte ännu sett samma utveckling av gaspriserna i USA som gått motsatt håll. Risker och osäkerhetsfaktorer Operativa risker Allt företagande och ägande är förenat med risktagande. Verksamheten som bedrivs i Swede Resources erbjuder stora möjligheter, men innebär också betydande risker. Swede Resources verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospektering ofta ställs inför. Riskerna i ett prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av och kostnaderna för prospekteringen, samt prisutvecklingen på gas- och oljemarknaden, men även till tillståndsfrågor avseende undersökning, utvinning och miljö. Därtill skall beaktas att Swede Resources befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet. Swede Resources utgör vidare en liten organisation och är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. Finansiella risker Bolaget exponeras för olika finansiella risker i sin verksamhet såsom ränte-, pris-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisk. Ränterisk uppstår genom variationer i marknadsräntorna. Prisrisk avser risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar till följd av förändringar i marknadspriser. Kreditrisk (motpartsrisk) är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sin förpliktelse, vilket leder till förlust för bolaget. Likviditetsrisk (finansieringsrisk) är risken att bolaget inte kan finansiera sina åtaganden. Kassaflödesrisk är risken att bolagets kassaflöde varierar till följd av förändringar i marknadsräntor. Valutarisker Intäkter från verksamheten är till huvudsaklig del i USD, HUF samt Euro, medan kostnaderna för bolaget delvis är i svenska kronor (SEK). Kursfluktuationer och osäkerhet i framtida valutakurser gör att förändringar i valutakurser kan komma att påverka bolagets redovisade intjäningsförmåga på ett avgörande sätt. Osäkerhetsfaktorer Förutom branschspecifika risker måste även mer generella osäkerhetsfaktorer beaktas, såsom konjunkturutveckling, konkurrens, teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, kvalificerad personal, lagstiftning och reglering, immateriella rättigheter, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk. Ovan nämnda risker utgör ett sammanfattande urval av risker och osäkerhetsfaktorer, som har betydelse för Swede Resources verksamhet eller en investering i Swede Resourcesaktien. Känslighetsanalys Bolagets framtida intjäningsförmåga är till stor del knuten till framgången i att finna gas och olja i de projekt som bolaget deltar i. Möjligheten att exploatera projekten beror på vilka fyndigheter som påträffas och i vilken mängd. Gas-och oljeprisets utveckling påverkar också prospekteringsviljan hos operatörerna och kan på så sätt även påverka Swede Resources intjäningsförmåga. Miljö Swede Resources miljöpolicy innebär att bolaget, dess medarbetare, anlitade konsulter och operatörer ska arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar i det land där verksamheten bedrivs. Hela tiden med målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i samband med arbetets utförande. Framtida utveckling Swede Resources planerar under de närmaste åren att upprätthålla ett högt tempo i prospekteringsverksamheten. Bolaget vill växa i stabil takt och genom kostnadseffektiv prospektering uppnå långsiktig lönsamhet. Bolaget har för avsikt att investera finansiella resurser i de projekt som bolaget bedömer har högst potential. Bolaget utvecklar sin projektportfölj kontinuerligt och systematiskt. Målsättningen är att under de kommande åren investera i gas- och oljeprojekt företrädesvis genom att utveckla High Island leaserna i Texas USA, för att därigenom skapa mervärde för bolaget och dess aktieägare. 10

11 FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN (TKR) /08 (16 mån) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg neg Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg neg Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET (TKR) /08 (16 mån) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Rörelsemarginal (%) neg neg 21 neg neg neg Avkastning på eget kapital (%) neg neg 2 neg neg neg Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda Förslag till disposition beträffande moderbolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr, disponeras enligt följande: Avsättning till överkursfond kr. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 11

12 RESULTATRÄKNING - KONCERNEN Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Operativa kostnader Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar- och nedskrivningar av immateriella/materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -194 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat 1 Årets resultat Resultat per aktie -0,20-0,29 12

13 BALANSRÄKNING - KONCERNEN Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella/materiella anläggningstillgångar Andelar i olje- och gasbrunnar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 BALANSRÄKNING FORTS. - KONCERNEN Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fria reserver / Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse 9 9 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Konvertibla lån Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - KONCERNEN Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Olje- och gasbrunnar, som säkerhet för lån på totalt 550 tkr Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Koncernen är solidariskt ansvarig för att täcka förluster i exploateringsbolagen i Ungern. 15

16 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar Avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 284 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amorteringar av låneskulder -667 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN Belopp i kkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Resultatandel i Petro Hungaria KFT Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 607 KSEK (698 KSEK). 16

17 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Operativa kostnader Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar- och nedskrivningar av immateriella/materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är -194 anläggningstillgångar Övriga ränteintäkteroch liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat 10 Årets Resultat

18 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella/materiella anläggningstillgångar Andelar i olje- och gasbrunnar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 78 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 BALANSRÄKNING FORTS. - MODERBOLAGET Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kaptial Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust 446 Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån Obligationslån Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 25 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - MODERBOLAGET Belopp i kkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Olje- och gasbrunnar, som säkerhet för lån på totalt 550 tkr Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Swede Resources är solidariskt ansvariga för att täcka förluster i exploateringsbolagen i Ungern. KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar Avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 244 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amorteringar av låneskulder -667 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET Belopp i kkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Resultatandel i Petro Hungaria KFT Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 390 KSEK (400 KSEK). 21

22 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i kkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Bolagets säte mm Bolaget Swede Resources bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Vimmerby, Sverige. Klassificering mm Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella/materiella anläggningstillgångar Immateriella/materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för immateriella/materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan görs på de olje- och gaskoncessioner där inte oväsentlig produktion pågår. För närvarande saknas exakta volymberäkningar avseende återstående utvinningsbara fyndigheter i källorna. Av denna anledning görs avskrivningar enligt nedan. Anskaffningsvärden för källor som saknar förutsättning för produktion har skrivits ner till noll. Ingen hänsyn har tagits till reservernas storlek och värdeförändringar på grund av prisökningar på olja och gas. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivningar De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. En nedskrivning reverseras om det har skett en förändring av beräkningarna som användes för att bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Definition av nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden samt övriga penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid understigande tre månader. Dessa poster värderas generellt till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella placeringar Finansiella instrument som är avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten klassificeras som anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar som utgörs av aktier redovisas till anskaffningsvärdet efter eventuella nedskrivningar till verkligt värde. Bedömningen görs aktieslag för aktieslag och en nedskrivning till verkligt värde görs när värdenedgången bedöms vara bestående. Ägarandelar i olje- och gasbrunnar USA Ungern 20 år 3 år Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. 22

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 Periodens resultat Periodens omsättning KSEK 327 (582 ) Periodens bruttoresultat KSEK - 1 121 (- 660 ) Periodens rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13 INNEHÅLL VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning koncern 12 Balansräkning koncern 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncern 14 Kassaflödesanalys koncern 15 Resultaträkning moderbolag

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer