Underskrifter Sekreterare Paragrafer 34-44, 46, 48 Ingrid Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragrafer 34-44, 46, 48 Ingrid Andersson"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Nicklas Backelin (V) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) Annika Hugne (C) Dan Säterman (S) Ola Dahlström (FP) ersättare för Jens Eriksson (S) Övriga närvarande Jan-Erik Eriksson verksamhetschef Samhällsbyggnad Mattias Persson plan- och fastighetschef Henrik Hansson gatuchef Ingrid Andersson utskottssekreterare Fredrik Karlsson (C) ersättare Kenneth Bodin insynsplats Ulf Åhs (S) ersättare Mats Rydström miljöchef 37 47, Elin Dahlgren räddningstjänsten 47, Ulla Görlin bygglovshandläggare Göran Olsson AME 34-39, 47 Justerare Dan Säterman Justeringens plats och tid Utskottskansliet kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 34-44, 46, 48 Ingrid Andersson Ordförande Nicklas Backelin (V) Justerare Dan Säterman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsutskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Utskottskansliet Underskrift Ingrid Andersson

2 2(23) Samhällsbyggnadsutskottet Innehållsförteckning 34 Dnr KS Inrättande av kommunalt VA-område för Valfjälls-området, med anslutning till befintliga allmänna anläggningar för vattenförsörjning och avlopp Dnr KS Nödvattenförsörjningsplan Eda kommun Dnr KS Förslag till utvidgad parkering vid Gillevi, Koppom Dnr KS Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Anas Delikatesser i Åmotfors AB, Information Dnr KS Uppföljning och prognos efter mars Dnr KS Förvärv av Patronen 24, Åmotfors Dnr KS Förvaltningsavtal med Eda Bostads AB Dnr KS Remiss - ny kommunplan för Römskogs kommune Dnr KS Antagande av Vindbruksplan för Eda kommun Dnr KS Försäljning av del av Gryttved 1:66 och 1: Dnr KS Försäljning av Skräddaren 3, Charlottenberg Dnr KS Remiss från Trafikverket. Förslag till nya föreskrifter för väg 61, Värmlands län Dnr KS Remiss. Förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt Dnr KS VA-anslutningsavgift för Vesslan 5, Charlottenberg...23

3 3(23) 34 Dnr KS Inrättande av kommunalt VA-område för Valfjällsområdet, med anslutning till befintliga allmänna anläggningar för vattenförsörjning och avlopp Sammanfattning Valfjällsområdet bedöms omfattas av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) 6, och kommunal skyldighet att anordna vattenförsörjning och avlopp föreligger därmed. Verksamhetsområde som avgränsar det område inom vilket allmänt VA-ska anordnas, föreslås upprättas och tidigare avsatta ekonomiska resurser för anordnande av allmänt VA, uppregleras med anledning av förändrade tekniska förutsättningar och ökade byggkostnader. Tjänsteskrivelse, Kartunderlag, Förslag till VA-område för Valfjället, Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås att för Valfjällsområdet besluta om inrättande av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp med geografisk omfattning enligt kartunderlag daterat Ekonomiska resurser motsvarande kostnadstäckning för anordnade av allmän vattenförsörjning och avlopp, ställs till VA-kollektivets förfogande, vilket innebär att kommunen avsätter ytterligare kr. Yrkande Dan Säterman (S) yrkar på återremiss för att avvakta svar på inlämnade motioner samt resultat av samråd gällande detaljplan för Valfjället. Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) yrkar att ärendet skall avgöras idag enligt förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen om återremiss och behandling idag mot varandra och finner att ärendet skall avgöras idag. Omröstning begärs. Ja-röst för Börjessons yrkande. Nej-röst för Sätermans yrkande. Omröstningsresultat Med tre ja-röster för Börjessons yrkande och två nej-röster för Sätermans yrkande beslutar samhällsbyggnadsutskottet att ärendet skall avgöras idag.

4 4(23) 34 forts Dnr KS Bertil Börjesson (Hela Edas Lista), Nicklas Backelin(V) och Annika Hugne (C) röstar ja. Dan Säterman (S) och Ola Dahlström (FP) röstar nej. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta om inrättande av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp för Valfjällsområdet med geografisk omfattning enligt kartunderlag daterat Ekonomiska resurser motsvarande kostnadstäckning för anordnade av allmän vattenförsörjning och avlopp, ställs till VA-kollektivets förfogande, vilket innebär att kommunen avsätter ytterligare kr. Dan Säterman (S) och Ola Dahlström (FP) reserverar sig till förmån för Sätermans förslag.

5 5(23) 35 Dnr KS Nödvattenförsörjningsplan Eda kommun Sammanfattning Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), är kommunen ålagd att analysera vilka extraordinära händelser som kan komma att drabba kommunen samt planera för hur dessa händelser i så fall ska hanteras. Störningar i dricksvattenproduktionen är en sådan risk och därav har kommunen arbetat med att ta fram en nödvattenförsörjningsplan för kommunens VA-verksamhetsområden. Ärendet initierades av säkerhetssamordningsfunktionen och en kravprofil togs fram den 19 september Planen beskriver bland annat ansvar och roller för kommunens verksamheter, vattenbehov, prioriterade användare samt de platser där vattentankar är tänkta att placeras. Planen ska fungera som ett stöd i hanteringen av störningar i dricksvattenproduktionen. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Nödvattenförsörjningsplan Eda kommun den Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nödvattenförsörjningsplanen för Eda kommun. Beslutet expedieras till Verksamhetschef Samhällsbyggnad Gatuchef Räddningschef Säkerhetssamordnare

6 6(23) 36 Dnr KS Förslag till utvidgad parkering vid Gillevi, Koppom Koppoms IK och Koppoms FH önskar få hjälp av gatusektionen med grävmaskin för att bryta stubbar samt grovplanera ett område för parkering vid Gillevihallen. I skrivelsen framgår att det varit problem för Räddningstjänsten samt ambulansen att ta sig ram på vägen när ett större arrangemang som t ex när senaste dansgalan arrangerades. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet godkänner att gatusektionen utför arbetet när ledig grävmaskinskapacitet finns. Beslutet expedieras till Koppoms IK Koppoms FH Gatuchef På grund av jäv deltar inte Ola Dahlström (FP) i handläggningen av detta ärende.

7 7(23) 37 Dnr KS Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Anas Delikatesser i Åmotfors AB, Namn: Anas delikatesser i Åmotfors AB Personnummer/orgnr: Adress: Strandvägen 5 Postadress: Åmotfors Sammanfattning Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska bör den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Ansökan inkom till miljösektionen den 9 februari Ansökan gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker med serveringstid mellan klockan 11:00 01:00 måndag till söndag. Serveringstid på uteservering klockan 11: Sökande är Anas delikatesser i Åmotfors AB. Serveringsställe är Åmotfors Pizzeria på Strandvägen 5 i Åmotfors. Man har bytt bolagsform från enskild firma till aktiebolag Därav ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Yttrande från Skattemyndigheten Yttrande från Polisen Yttrande från Räddningstjänst Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Enligt Skatteverket finns inga kända skatteskulder registrerade. Bolaget innehar F-skattsedel och är momsregistrerad. Polisens yttrande lämnar inget hinder ur ordningskaraktär och beträffande serveringstider. Av Räddningstjänstens yttrande framgår att verksamheten skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enl. SRVFS 2004:3 och att utrymningsvägarna ska vara försedda med belysta och nödströmsförsörjda markeringar enl. AFS 2008:13. Brandredskap ska finnas i skälig omfattning. Miljösektionen anser att det är viktigt att restaurangen nyttjas så att de närboende inte utsätts för olägenheter genom t.ex. buller. För uteserveringen

8 8(23) 37 forts Dnr KS bör serveringen begränsas till klockan 22:00. Livsmedelsanläggningen är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen samt riskklassning har gjorts. Kunskap i alkohollagstiftningen Då verksamheten har haft tillstånd sedan tidigare måste det anses som att tillräcklig kunskap finns i gällande alkohollagstiftning. Remissförfarande och prövning har gjorts av sökanden enligt fastställda riktlinjer. Remisshandlingar finns i fysisk akt. Samhällsbyggnadsutskottets beslut Enligt 8 kap. 2 i alkohollagen beviljas Anas delikatesser i Åmotfors AB, organisationsnummer: stadigvarande tillstånd att servera starköl och vin och andra jästa drycker till allmänheten året runt klockan 11:00-01:00 måndag till söndag i serveringslokalen och på uteserveringen till klockan 22:00, markerade serveringsytor på planritning, lokal Åmotfors Pizzeria, Strandvägen i Åmotfors. Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är delegerat till samhällsbyggnadsutskottet enligt kommunstyrelsens delegationsordning fastställd , 82. Om anläggningen inte uppfyller kraven enligt livsmedelslagstiftningen bland annat gällande mathantering kan miljösektionen förbjuda verksamheten eller delar av den, till dess att bristerna gällande mathantering åtgärdats får alkoholdrycker inte serveras. Om åtgärder inte gjorts inom 3 veckor kommer tillsynsärende att öppnas. Ansökningsavgiften på 9000 kronor inbetalas i efterhand. Beslutet expedieras till Handläggaren

9 9(23) 38 Information 1. Information om nedskräpning i Skillingmark. 2. Information om enkronastomter. 3. Information om Brandvakten 2, Åmotfors. 4. Information ärende KS och KS , kv Minken, Charlottenberg. 5. Svar på skrivelse ang Löjan Länsstyrelsens beslut ang överklagande av bygglov kv Staren, Charlottenberg. 7. Information om skogsbruksplan. 8. Motion ang Skräddaren Minnesanteckningar från Älvgruppsmöte Information ang fastighet i Köla Kyrkby. 11. Länsstyrelsens beslut ang sanktionsavgift Norra Ämterud 1: Detaljplan för Väse centrum. 13. Ny förskola Charlottenberg. 14. Information från möte med Eda Golfklubben. 15. Vägbygge startar i Norra By. 16. Info från möte med Thonguppen.

10 10(23) 39 Dnr KS Uppföljning och prognos efter mars 2015 Kommunen har antagit en strategisk plan med budget för Enligt de övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Den redovisning som lämnas på sammanträde visar utfallet intill sammanträdesdagen om inte annat särskilt anges. Presentation av uppföljning till och med mars samt helårsprognos efter mars 2015 för Samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av uppföljning till och med mars samt helårsprognos efter mars 2015 för Samhällsbyggnad. Utskottet har tagit del av samhällsbyggnads tjänsteskrivelse riktad till budgetberedningen.

11 11(23) 40 Dnr KS Förvärv av Patronen 24, Åmotfors Sammanfattning Eda kommun har i ett brev från fastighetsägaren till Patronen 24 fått ett erbjudande om att köpa fastigheten. Fastighetssektionen bedömer det som intressant att förvärva fastigheten Patronen 24 för att låta fastigheten ingå i de saneringsplaner som finns inom området. Erbjudande om köp Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen accepterar det offererade försäljningspriset för fastigheten under förutsättning att lokalen förvärvas utan några gällande hyreskontrakt. Säljaren erbjuds att disponera källarlokalen under ett år efter att fastighetsköpet genomförts under förutsättning att lokalen hyrs till uppgjord hyra. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna fastighetsköpet med det ovanstående som förutsättning.. Beslutet expedieras till Fastighetsägaren

12 12(23) 41 Dnr KS Förvaltningsavtal med Eda Bostads AB Sammanfattning Samhällsbyggnad har utarbetat ett utkast till förvaltningsavtal med Eda Bostad AB med anledning av kommunstyrelsens beslut Avtalet har i skrivande stund ej förankrats fullt ut hos Eda Bostads AB utan små detaljer återstår innan avtalet kan gå till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Utkast kontrakt förvaltningsavtal. Beslut kommunstyrelsen Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets beslut Ärendet återremitteras för att det konkret ska framgå i förvaltningsavtalet vad som gäller för fritidsanläggningarna. Beslutet expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen

13 13(23) 42 Dnr KS Remiss - ny kommunplan för Römskogs kommune Römskog kommune har gett Eda kommun tillfälle att yttra sig över ny kommunplan (samfunnsdelen). Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har tagit del av ny kommunplan (samfunnsdelen) för Römskog kommune och har inga synpunkter i ärendet.

14 14(23) 43 Dnr KS Antagande av Vindbruksplan för Eda kommun Sammanfattning Eda kommun har upprättat förslag till Vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan Granskningsyttrande Utställningsutlåtande mars 2015 Antagandehandling mars Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta vindbruksplan Vindbruk Eda Tematiskt tillägg till översiktsplan På grund av jäv deltar inte Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) i handläggningen av detta ärende.

15 15(23) 44 Dnr KS Försäljning av del av Gryttved 1:66 och 1:68 Sammanfattning Samhällsbyggnadsutskottet beslutade , 79, om att planläggning av området i och runt Valfjällets skidanläggning skulle inledas. Arbetet har under hösten och vintern påbörjats och ett förslag till plankarta (samrådshandling) har tagits fram. Då fastighetsgränser och ägarförhållanden inte riktigt överensstämmer med de olika egenskapsgränserna i den föreslagna plankartan är det nödvändigt att genomföra en markförsäljning inom rubricerade fastigheter. Fastighetsägaren till fastigheten Gryttved 1:36 har i ett brev daterat den inkommit med en önskan om markköp enligt till skrivelsen bilagd karta med förslag till markköp daterad Karta förslag till markköp Valfjället Intresseanmälan köp Tauno Mäenpää Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskottet godkänner förslaget på markköp enligt karta, med kartan som utgångspunkt, och föreslår kommunstyrelsen godkänna försäljningen. Priset för marken är det av kommunfullmäktige fastställda priset för mark utanför planlagt område. Kostnad för fastighetsreglering betalas av köparen.

16 16(23) 45 Dnr KS Försäljning av Skräddaren 3, Charlottenberg Sammanfattning Skräddaren 3 har varit ute till försäljning under en längre period. Det har varit en del intressenter men de har ansett att priset varit för högt satt. Fastighetens bokförda värde är på ca 4,1 milj varför förslaget är att försäljningspriset sätts till 4,1 milj. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen sänker försäljningspriset för Skräddaren 3 till 4,1 milj kronor. Denna paragraf är omedelbart justerad Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad

17 17(23) 46 Dnr KS Remiss från Trafikverket. Förslag till nya föreskrifter för väg 61, Värmlands län Trafikverket lämnar Eda kommun möjlighet att lämna synpunkter på Förslag till nya föreskrifter för väg 61, Värmlands län. Remiss från Trafikverket Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har tagit del av Förslag till nya föreskrifter för för väg 61, Värmlands län, och har inget att erinra i ärendet.

18 18(23) 47 Dnr KS Remiss. Förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt Sammanfattning Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för åren för landets olika vattendistrikt. Eda kommun tillhör Vattenmyndigheten för Västerhavets Vattendistrikt som finns vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Samhällsbyggnadsutskottet har fått handlingarna på remiss för yttrande till kommunstyrelsen senast den 23 mars Eda kommuns remissvar består av två delar. Dels ställer man sig bakom Region Värmlands yttrande dels redovisar kommunen sina egna synpunkter. Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Region Värmlands PM underlag till yttrande avseende Förslag på Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Eda Kommuns remissvar består av två delar, dels Region Värmlands yttrande dels kommunens egna synpunkter. Eda kommun ställer sig bakom Region Värmlands yttrande avseende Förslag på Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Västerhavets vattendistrikt. Eda Kommuns remissvar kommenterar i huvudsak de åtgärder som kommunerna föreslås ansvara för samt några mer övergripande synpunkter: Kommunerna, åtgärd 1 Kommunerna behöver inom sin tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter ställa sådana krav så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

19 19(23) 47 forts Dnr KS Kommunerna, åtgärd 2 Kommunerna behöver bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas i de vattenförekomster där jordbruk bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vatten inom områden med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten så att god kemisk status och god ekologisk status kan uppnås, Synpunkter: Kommunerna åtgärd 1a och b samt åtgärd 2: Redan idag utövar kommunen tillsyn enligt miljöbalken och dess förordningar. För att ha en bra och tillräcklig tillsyn behöver mer resurser tillsättas och prioriteringar göras. För att underlätta detta krävs bättre styrmedel. Kommunerna, åtgärd 3 Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. Synpunkter: Åtgärden innebär att kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som påverkar vattenförekomster som inte har god status. Det finns oklarheter kring bedömningen av vilka avlopp som uppfyller vilken skyddsnivå. Det är också otydligt hur man ska bedöma om ett specifikt avlopp påverkar en vattenförekomst eller inte. För att klara av den tillsyn som skulle krävas för att inventera och kräva åtgärder på samtliga aktuella avlopp (> 100 /år) inom tidsperioden krävs att mer resurser tillsätts. Att åtgärda ett enskilt avlopp från normal till hög skyddsnivå kan vara mycket kostsamt för den enskilde ett bidragssystem borde finnas vilket skulle öka förändringsbenägenheten att åtgärda enskilda avlopp med dålig status. Ett nyare avlopp är dessutom skyddat av tillståndets rättskraft. Tillsynsvägledningen och lagstiftningen måste bli tydligare för att få till ett effektivare prövnings- och tillsynsarbete. Kommunerna, åtgärd 4 Kommuner behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten.

20 20(23) 47 forts Dnr KS Synpunkter: Det är viktigt att de krav som ställs på små avloppsreningsverk är rimliga för att inte riskera negativa effekter. Alltför hårda krav kan riskera att försvåra utbyggnaden av kommunalt VA utanför tätorterna. Kommunerna, åtgärd 5 Kommunerna behöver minska närsaltsbelastningen, i de fall åtgärder rörande enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jordbruk och liknande inte fullt kan bidra till att uppnå betinget avseende kväve och fosfor, genom att inom sina ansvarsområden genomföra kompletterande åtgärder så som odling och/eller skörd av marina substrat, behandling/hantering av näringsbelastade sediment, biomanipulation eller motsvarande, inom havsplaneringen utse områden särskilt prioriterade för näringsreducerande åtgärder och i dessa prioritera etablering av exempelvis storskaliga musselodlingar. Åtgärden behöver genomföras så att miljökvalitetsnormen för vatten följs. Synpunkter: Lämnas ej Kommunerna, åtgärd 6 Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunerna behöver särskilt inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för nuvarande och framtida, allmänna och enskilda dricksvattentäkter, göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, bedriva systematisk och regelbunden tillsyn på både allmänna och enskilda dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dag, uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, se till så att samtliga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag, särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Synpunkter: Åtgärden är av stor vikt för att säkra dricksvattenförsörjningen i kommunen. Det kommer dock att kräva utökade resurser för att inrätta nya vattenskyddsområden samt göra en översyn av de som inrättats före miljöbalkens införande.

21 21(23) 47 forts Dnr KS Kommunerna, åtgärd 7 Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Åtgärden behöver genomföras efter samråd med länsstyrelserna. Synpunkter: Lämnas ej Kommunerna, åtgärd 8 Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärden behöver genomföras efter samverkan med länsstyrelserna. Synpunkter: Lämnas ej. Kommunerna, åtgärd 9 Kommunerna behöver inventera, planera och genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det kommunala vägnätet, särskilt i områden med vattenförekomster där vandringshinder bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Åtgärden behöver utföras efter samverkan med berörd länsstyrelse och Trafikverket. Synpunkter: En åtgärd som borde gälla alla väghållare men som kräver ytterligare resurser för att genomföras samt bättre styrmedel. Förutom de synpunkter som lämnats under respektive åtgärd anser kommunen att: Åtgärdsprogrammen saknar nödvändig finansiering, staten behöver ta ett tydligare ansvar när det gäller finansieringen. Nu läggs stora kostnader på kommunerna och andra aktörer i samhället. Brister finns i statusbedömningarna. Många av åtgärderna är kostsamma och kräver stora arbetsinsatser därför viktigt att åtgärdskraven ställs på ett tillförlitligt underlag. Avrinningsområdesperspektivet är en av grundstenarna i vattendirektivet hur ska samarbetet med vårt viktigaste tillrinningsområde Norge ske. Kommunikationen och informationen med allmänheten är en viktig del i arbetet. Det är viktigt att vattenråden får ett tydligt och långsiktigt stöd.

22 22(23) 47 forts Dnr KS Gatusektionen har lämnat följande yttrande: Slutsatser och åtgärdsförslag utgår ifrån ett begränsat faktaunderlag. För t ex sjön Hugn anges följande: Näringsbelastningen på Hugn baseras på modellering, vilken visar att jordbruk (36 %) och enskilda avlopp (5 %) är betydande källor för totalfosforbelastning. Sjön är även recipient för Noresunds avloppsreningsverk vilket inte ingår i bedömningen. Över lag ligger förhållandevis lite belagd fakta till grund för omfattande och kostsamma åtgärdsförslag, vilket gör att det finns risk att åtgärderna inte blir resurseffektiva i förhållande till miljönyttan. Att genomföra samtliga föreslagna åtgärder inom avsatt tid kan nationellt och regionalt sett anses vara mycket svårt tidsmässigt och ekonomiskt. En prioriteringsordning för åtgärdsförslagen bör därför tas fram. Alternativt bör särskilt prioriterade vatten lyftas fram. Förvaltningsperioden är förhållandevis kort och det är oklart vilka åtgärdskrav som i praktiken kommer att riktas mot gatusektionens verksamhet. Där med kan det inte uteslutas åtgärder som inte kan utföras inom förvaltningsperioden kan bli aktuella antingen av praktiska skäl eller av det faktum att finansiering saknas. Länsstyrelsen bör, gärna i samarbete med Miljösamverkan Värmland, arbeta för samordning av tillsynen i länet så att lika och skäliga krav ställs på likvärdiga verksamheter. Exempelvis lika stora avloppsreningsverk med recipienter med likvärdigt skyddsbehov, bör få likvärdiga åtgärdskrav. kostnadseffektiva styrmedlen och åtgärderna men innehåller också en beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas, av vem och när, vilka källor som orsakar problemen samt åtgärdernas bedömda effekter. Till åtgärdsprogrammet finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKBn beskrivs den process och miljöbedömning, som pågått samtidigt som åtgärdsprogrammet tagits fram. Vidare beskrivs och bedöms den betydande miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas medföra. Denna paragraf är omedelbart justerad. Beslutet expedieras till Vattenmyndigheten Västerhavet

23 23(23) 48 Dnr KS VA-anslutningsavgift för Vesslan 5, Charlottenberg Ägaren till fastigheten Vesslan 5, Charlottenberg har inkommit med begäran om att VA-anslutningsavgift enligt tidigare muntlig besked ska gälla. Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att tidigare muntlig besked om VAanslutningsavgift för Vesslan 5, skall gälla. _

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-15.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars

Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars 2015 V 11 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 10 Mars Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 10 mars,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Uppdaterad mars 2011 Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland april 2005 Uppdaterad mars 2011 Handledningen har uppdaterats

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2014-11-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 Plats KL 08.15-09.15 Trubaduren, Hönö Klåva. OBS!!!!!!!!! plats!! Sammanträdet

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer