Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) Utskriven: , 10: T o m ver nr: 18, A 12260

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260"

Transkript

1 Lomma Brukshundklubb 1 (1) Utskriven: , 10: T o m ver nr: 18, A Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Förändring Kassa 2 568, , , Postgiro USS 1 885, ,00 775, Postgiro MH , , , Bank förmånskonto ,07 64, , Bank övriga konton , , , Catella fonder , , , Förutbetalade kostnader 6 413,00 217, ,00 Summa omsättningstillgångar , , ,24 Anläggningstillgångar 1670 Depositioner Skogsvårdsstyrelsen 2 000,00 0, , Traktor ,00 0, , Ack avskrivning traktor , , , Agillitybanan ,00 0, , Ack. avskrivning agillitybanan , , , Byggnader ,00 0, , Ack avskrivning byggnader , , ,00 Summa anläggningstillgångar , , ,00 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,24 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 2970 Eget kapital föreningen , , , Årets resultat , , ,86 Summa eget kapital , , ,24 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,24

2 Lomma Brukshundklubb 1 (3) Utskriven: , 10: T o m ver nr: 18, A Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Medlemsavgifter , , Intäkter USS 0, , Inträde katalog 0, , Agillity intäkt , , TS intäkt , , HUS intäkt , , Försäljning HUS 8 800, , Köket , , Försäljning profilmaterial 0, , MH intäkt , , Hyror intäkt 1 600, ,00 Summa försäljning , ,50 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,50 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4020 USS reklam 0, , USS inköp 0, , PR tryckning ,00 0, Hemsida inköp -348,75 0, Agillity inköp , , Agillity utbildning , , Agillity böcker 0, , Agillity återbetalning 0,00-857, TS inköp , , Återbetalning TS -615, , HUS aktiviteter 0, , HUS böcker , , HUS i utbildning ,00 0, HUS inköp -641, , Inköp köket , , Inköp klubbjackor , , MH utbildning 0, , MH inköp , , Återbetalning MH , , Delning Svedala BK 0, ,25 Summa material och varor , ,21 BRUTTOVINST , ,29 Arbetskraft

3 Lomma Brukshundklubb 2 (3) Utskriven: , 10: T o m ver nr: 18, A Resultatrapport Bilersättning -869,00-948, Bilersättning HUS , , Bilersättning USS 0, , Bilersättning TS , , Bilersättning MH , , Bilersättning agillity , ,20 Summa arbetskraft , ,95 Övriga kostnader 6010 Hyra ,00 0, El , , Vatten , , Renhålning , , Gräsklippning , , Reperation utomhus , , Reperation inomhus 0, , Övriga lokalkostnader , , Medlemsavräkning , , Stambokföring TS , , Stamboksavgifter USS 0,00-470, Stambokföringskostnader MH , , Priser TS -937, , Priser USS 0, , Priser Agillity ,00-520, Blommor -286,00-632, Gåva 0,00-655, Förtäring , , Kontorsmatrial , , Bankkostnader , , Bankkostnader USS , , Bankkostnader MH -902,50-754, Kassörarvode ,00 0, Funktionärsvård 0,00-350, Telekommunikation , , Datakommunikation ,00 0, Porto diverse 0, , Porto TS 0,00-120, Porto HUS 0,00-60, Porto MH -180,00 0, Försäkring Fordon -982,00-908, Försäkring kåken , , Försäkring anticimex , , Medlems Försäkring -767, ,00 Summa övriga kostnader , ,25 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,41 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR , ,09

4 Lomma Brukshundklubb 3 (3) Utskriven: , 10: T o m ver nr: 18, A Resultatrapport Avskrivningar Avskrivning traktor , , Avskrivning agillitybanan , , Avskrivning på byggnader , ,00 Summa avskrivningar , ,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR , ,91 Finansiella intäkter 8010 Utdeling på fonder o andelar 6 173, , Ränteintäkter 253,72 327,28 Summa finansiella intäkter 6 426,74-975,95 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER , ,86 REDOVISAT RESULTAT , ,86

5 Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Bokslutsbilaga Kassa och bank Bilaga nummer... 1 Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Kassa Postgiro USS, Postgiro MH Sparbanken Finn Sparbanken Finn ,90 775, , , ,90 Anteckningar Summa ,45 Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

6 Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Huvudkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1120 Catella fonder Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,79 Långfristiga placeringar i värdepapper Bokslutsbilaga Långfristiga placeringar i värdepapper Bilaga nummer... 2 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Fonder Catella ,79 Anteckningar Summa ,79 Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

7 Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Huvudkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1390 Förutbetalade kostnader Ingående balans Förändring Utgående balans Förutbetalda kostnader 6 413,00 217, ,00 Bokslutsbilaga Förutbetalda kostnader Bilaga nummer... 3 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp Gyllenstam , Summa Summa upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

8 Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Huvudkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1670 Depositioner Skogsvårdsstyrelsen Ingående balans Förändring Utgående balans 2 000, ,00 Diverse kortfristiga fordringar Bokslutsbilaga Diverse kortfristiga fordringar Bilaga nummer... 4 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Skogsvårdsstyrelsen ,00 Anteckningar Summa 2 000,00 Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

9 Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Huvudkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1829 Ack avskrivning traktor Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,00 Bokslutsbilaga Maskiner och inventarier, utg. redovisat värde Bilaga nummer... 5 Beräknad ny ttjandeperiod f ör tillgångarna på kontot Av skriv ningsprocent per år 5 20,00 år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad- Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Av skriv ningsbart Av går: Avskriv nings- Kv arv arande ack. Ingående balans nr. ssåå-mm-dd ssåå-mm-dd belopp bart belopp sålda tillg av skriv ningsbara belopp ack av skriv ningar Period Anskaffningsvärden Avskrivningar Totala ackumulerade av skriv ningar Rad- Av går: Ack. av skr Periodens av skriv ningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde , , Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

10 Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Huvudkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1829 Ack avskrivning traktor Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,00 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Bokslutsbilaga Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde Bilaga nummer... 5 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar - - Omklassificeringar +/- +/- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/- +/- Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Försäljningar/utrangeringar - - Omklassificeringar +/- +/- Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp - - Årets avskrivningar på uppskrivet belopp - - Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar - - Försäljningar/utrangeringar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/- +/- Årets nedskrivningar - - Utgående ackumulerade nedskrivningar - - Ackumulerade bidrag Ingående bidrag - - Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/- +/- Årets bidrag - - Utgående ackumulerade bidrag - - Utgående balans Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB Lomma B

11 Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Huvudkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1849 Ack. avskrivning agillitybanan Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,00 Bokslutsbilaga Maskiner och inventarier, utg. redovisat värde Bilaga nummer... 6 Beräknad ny ttjandeperiod f ör tillgångarna på kontot Av skriv ningsprocent per år 5 20,00 år % Ej av skrivningsbara maskiner och inv entarier Rad- Anskaf f ningsperiod Anskaf f ningsv ärde Av skriv ningsbart Av går: Avskriv nings- Kv arv arande ack. Ingående balans nr. ssåå-mm-dd ssåå-mm-dd belopp bart belopp sålda tillg av skriv ningsbara belopp ack av skriv ningar Period Anskaffningsvärden Avskrivningar Totala ackumulerade av skriv ningar Rad- Av går: Ack. av skr Periodens av skriv ningar nr. sålda kronor Procent kronor Procent Avskrivningar, forts Uppskattat Utgående restvärde redovisat värde , , Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

12 Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Huvudkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1849 Ack. avskrivning agillitybanan Ingående balans Förändring Utgående balans , , ,00 Maskiner och inventarier, utgående redovisat värde Bokslutsbilaga Maskiner, inventarier, utg. redovisat värde Bilaga nummer... 6 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar - - Omklassificeringar +/- +/- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/- +/- Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar Ingående ackumulerade uppskrivningar Försäljningar/utrangeringar - - Omklassificeringar +/- +/- Årets uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp - - Årets avskrivningar på uppskrivet belopp - - Utgående ackumulerade uppskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar - - Försäljningar/utrangeringar Återförda nedskrivningar Omklassificeringar +/- +/- Årets nedskrivningar - - Utgående ackumulerade nedskrivningar - - Ackumulerade bidrag Ingående bidrag - - Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar +/- +/- Årets bidrag - - Utgående ackumulerade bidrag - - Utgående balans Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB Lomma B

13 Företag Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad Huvudkontonummer Kontonamn Öv riga konton 1910 Byggnader Ingående balans Förändring Utgående balans , ,00 Bokslutsbilaga Rörelsebyggnader Bilaga nummer... 7 Fastighetsbeteckning Beskrivning Anskaffnings- Avskr. i Avdrag för värdeminskning Redovisat datum värde procent t o m året före årets t o m året värde Nybyggnation av Hundungdoms , Elinstallation , Pumpar Golv , Ombyggnation , Summa Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

14 Företag Bokslutsbilaga Lomma Brukshundklubb Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Eget kapital i enskild firma, handels-och kommandit bolag Handläggare Kontrollerad Bilaga nummer... 8 Eget kapital - enskild fima, handels- och kommanditbolag Namn Ingående belopp Insättningar/Uttag Lomma BK , ,38 Egenavgifter/Avstämning Egenavgifter/Avsättning Redovisat årsresultat Utgående belopp , , , ,24 Anteckningar Norstedts Bokslut Copy right Norstedts Juridik AB

15 LOMMA BRUKSHUNDKLUBB Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

16 Lomma Brukshundklubb 1(7) Styrelsen för Lomma Brukshundklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har under året bedrivit sedvanlig verksamhet för brukshundklubb. Verksamhetsberättelse se särskild bilaga. Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. FLERÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

17 Lomma Brukshundklubb 2(7) RESULTATRÄKNING NOT Föreningens nettointäkter Rörelsens kostnader Föreningens utgifter Reseersättningar Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

18 Lomma Brukshundklubb 3(7) BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 Lomma Brukshundklubb 4(7) BALANSRÄKNING NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Fritt eget kapital Eget Kapital, Föreningen Årets resultat Summa eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

20 Lomma Brukshundklubb 5(7) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1 Fördelning av föreningens intäkter Medlemsavgifter USS TS HUS KÖK Försäljning klubbjacka MH Agillity Hyresintäkter Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 10 % Traktor,gräsklippare,agillitybana,agillitybana 20 %

21 Lomma Brukshundklubb 6(7) Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Aktier och andelar Bokfört värde Börsvärde Catella Fonder Förändring av eget kapital Eget Kapital Årets Föreningen resultat Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång

22 Lomma Brukshundklubb 7(7) Lomma Conny Borg Jeanette Dahlberg Karin Olsson Jonna Berg Ingrid Borg Vogel Karin Juhl Jan Andersson REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits Jessica Göransson Revisor Per-Arne Olsson Revisor

23 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Lomma Brukshundklubb Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Lomma Brukshundklubb för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lomma den 4 februari 2013 Jessica Göransson Revisor Per-Arne Olsson Revisor

24 Lomma Brukshundklubb 1 (7) Utskriven: , 10: Ver. t.o.m. 18, A Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum Ränta 1030 Ränta 64, Ränta 64, Förändring catella fonder 1120 Förändring catella fonder 6 173, Förändring catella fonder 6 173, Uttag Swedbank 1050 Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Uttag Swedbank 175, Ränta 1050 Ränta 189, Ränta 189, Omförning 1050 Omförning 291, Omförning 291, Avskrivningar 1829 Avskrivningar , Avskrivningar , Avskrivningar , Avskrivningar , Avskrivningar , Avskrivningar , Bortbokning IB 1390 Bortbokning IB 6 413, Bortbokning IB 6 413,00

25 Lomma Brukshundklubb 2 (7) Utskriven: , 10: Ver. t.o.m. 18, A Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum MH 2012 Jan -mars 1021 MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH ,00

26 Lomma Brukshundklubb 3 (7) Utskriven: , 10: Ver. t.o.m. 18, A Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum 3075 MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH , MH ,00

27 Lomma Brukshundklubb 4 (7) Utskriven: , 10: Ver. t.o.m. 18, A Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum MH 2012 April till juni 1021 MH 2012 April till juni 720, MH 2012 April till juni 720, MH 2012 April till juni 300, MH 2012 April till juni 300, MH 2012 April till juni 120, MH 2012 April till juni 120, MH 2012 April till juni 1, MH 2012 April till juni 1, MH 2012 April till juni 120, MH 2012 April till juni 120, MH 2012 April till juni 720, MH 2012 April till juni 720, MH 2012 April till juni 1 530, MH 2012 April till juni 825, MH 2012 April till juni 149, MH 2012 April till juni 556, MH 2012 April till juni 165, MH 2012 April till juni 165, MH 2012 April till juni 840, MH 2012 April till juni 840, MH 2012 April till juni 4 077, MH 2012 April till juni 3 302, MH 2012 April till juni 225, MH 2012 April till juni 225, MH 2012 April till juni 225, MH 2012 April till juni 100, MH 2012 April till juni 4 800, MH 2012 April till juni 4 800, MH 2012 April till juni 120, MH 2012 April till juni 120, MH 2012 April till juni 180, MH 2012 April till juni 180, MH 2012 April till juni 15, MH 2012 April till juni 15, MH 2012 April till juni 6 642, MH 2012 April till juni 6 642, MH 2012 April till juni 5 650, MH 2012 April till juni 5 650, MH 2012 April till juni 3, MH 2012 April till juni 3, MH 2012 April till juni 145, MH 2012 April till juni 145, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 1 200, MH 2012 April till juni 1 200, MH 2012 April till juni 2 237, MH 2012 April till juni 2 237, MH 2012 April till juni 1 800, MH 2012 April till juni 1 800, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 2 785,10

28 Lomma Brukshundklubb 5 (7) Utskriven: , 10: Ver. t.o.m. 18, A Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum 5534 MH 2012 April till juni 2 785, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 3 600, MH 2012 April till juni 3 600, MH 2012 April till juni 3 000, MH 2012 April till juni 3 000, MH 2012 April till juni 1, MH 2012 April till juni 1, MH 2012 April till juni 4 907, MH 2012 April till juni 3 707, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 April till juni 600, MH 2012 juli 1021 MH 2012 juli 600, MH 2012 juli 600, MH 2012 juli 2 467, MH 2012 juli 2 467, MH 2012 juli 600, MH 2012 juli 600, MH 2012 juli 2 585, MH 2012 juli 2 585, MH 2012 juli 750, MH 2012 juli 750, MH augusti MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti , MH augusti ,00

29 Lomma Brukshundklubb 6 (7) Utskriven: , 10: Ver. t.o.m. 18, A Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum MH September MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH September , MH Oktober MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober , MH Oktober ,00

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-l745 Räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Bostadsrättsföreningen Piloten l (10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning BRF STENHUGGAREN

Arsredovisning BRF STENHUGGAREN 0 Arsredovisning för BRF STENHUGGAREN Räkenskapsåret 2009 Adress: Fabriksgatan 54A, 70223 Örebro BRF STENHUGGAREN 1(16) Styrelsen för BRF STENHUGGAREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer