Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors (V) Gunnar Söderberg (MP) Ej tjänstgörande Britta Bergström, (S) ersättare och övriga Stefan Ohlsson (S) deltagare Olov Zakrisson, (S) Sten Nordlander (M) Dag Bergentoft (M) Siw Sjöholm Johansson (C) Björn Johansson (MP) Elisabeth Barkefors Niklas Thelin Göran Wide Mats Ericsson Tina Wagner, 101 Thomas Nygård, 101 Magnus Pettersson, Sekreterare Kommunsekreterare Kommunchef Kommunstrateg Planhandläggare Tf miljö- och samhällsbyggnadschef Ekonomichef Underskrifter Sekreterare Elisabeth Barkefors Paragrafer Ordförande Benita Vikström Justerande.. Agneta Rönn BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Niklas Thelin

2 Register Blad 2 Ks 101 Vindbruk i översiktsplanen Ks 102 Ekonomisk uppföljning efter juli 2009 Ks 103 Avveckling av vänortssamarbete Ks 104 Köp och försäljning av Stationsområdet Stjärnholm Ks 105 Konsekvenser av att inte fullfölja planerad renovering av Ramdalens fritidsanläggning Ks 106 Resultatplan och avkastningsplan för de kommunala bolagen Ks 107 Mål och budget kommunstyrelsens verksamhet Ks 108 Skattesats för 2010 Ks 109 Mål och budget Ks 110 Taxor 2010 Ks 111 Projektorganisation med ansvarsfördelning för Ramdalens fritidsanläggning etapp 2 Ks 112 Svar på medborgarförslag om parkering på Trädgårdsgatan Ks 113 Svar på medborgarförslag om bowlinghall i Prisman Ks 114 Uppföljning av föreningsbidrag Ks 115 Reviderad förbundsordning samt budget 2010, Samordningsförbundet RAR Ks 116 Information Ks 117 Extraärende: Investering rondell i korsningen Föreningsgatan och Gamla Oxelösundsvägen Ks 118 Extraärende: Remissvar - Regional transportinfrastrukturplan Ks 119 Anmälan delegationsbeslut Ks 120 Delgivningar

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Ks 101 Ks 89/09 Vindbruk i översiktsplanen En vindbruksutredning har tagits fram gemensamt för Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Utredningen -med landskapsanalys, vindkarteringar och fågelutredning- ska användas som eget material i Översiktsplan 2010 (ÖP). För att ingå i utställningshandlingarna i ÖP 2010 krävs att förslaget till vindbruk ställs ut på samråd. Planhandläggare Tina Wagner redogör för förslaget. Kommunstyrelsen anser att förslaget inte visar en tillräckligt positiv inställning till vindkraft. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens beslut 1. I förslaget till vindbruk ska föras in ett mindre landområde lämpligt för vindbruk enligt vindkartering. 2. Det utpekade området till havs ska utökas något och ett mindre område närmare land ska dessutom utpekas. 3. Arbetsutskottet får delegation att godkänna och skicka det ändrade förslaget för samråd. Beslut till: Thomas Nygård

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Ks 102 Ks 2/09 Ekonomisk uppföljning efter juli 2009 Ekonomichef Magnus Pettersson redovisar ekonomisk uppföljning per 31 juli Uppföljningen visar en väsentlig förbättring av resultatet sedan föregående prognos (april). Drygt 3 mkr saknas dock för att nå ett nollresultat vid årets slut. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor inklusive bilagor. Kommunstyrelsens beslut 1. Tidigare beslutade besparingskrav kvarstår. 2. Den ekonomiska uppföljningen per juli 2009 godkänns. Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Ks 103 Ks 41/09 Avveckling av vänortssamarbete Oxelösunds kommun har sedan flera år tillbaka tre nordiska vänorter. Utbytet de senaste åren har enbart varit via formella vänortsbesök vartannat år. Holstebro i Danmark har nu meddelat att de sagt upp det formella samarbetet redan Vadsö i Norge har i maj 2009 beslutat detsamma. Karkkila i Finland har ej tagit något sådant formellt beslut. Karkkila är dock liksom Oxelösund medlem i nätverket Douzelage så med dem har vi kontakt den vägen. Utifrån detta föreslås att det traditionella vänortsutbytet med de nordiska vänorterna Vadsö, Holstebro och Karkkila avvecklas. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens beslut Det traditionella vänortsutbytet med de nordiska vänorter Vadsö, Holstebro och Karkkila avvecklas. Beslut till: Mats Ericsson

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Ks 104 Ks 55/08 Köp och försäljning av Stationsområdet Stjärnholm Stiftsgården Stjärnholm har framfört önskemål om att få köpa mark med stationshusen Stjärnholm för att bevara det kulturhistoriska värdet med den tydliga kopplingen till Stjärnholms slott. Staten genom Banverket är ägare och villiga att sälja, men endast till kommunen. Alternativet är rivning. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag till Köpeavtal med Stiftsgården Stjärnholm. Förslag till Köpeavtal med Staten genom Banverket. Karta med fastigheten markerad. Förslag Agneta Rönn (M) föreslår att kommunen ska låta kyrkan ersätta även nedlagda kostnader i form av arbetstid. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Gunnar Söderberg (MP) förslår bifall till förslaget från kommunstyrelsens kontor och avslag till Agneta Rönns förslag. Patrik Renfors (V) instämmer. Propositionsordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Söderbergs förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Avtalen om köp, dels med Staten genom Banverket, dels med Stiftsgården Stjärnholm godkänns. 2. Kommunalråd Benita Vikström och kommunchef Göran Wide får uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Beslut till: Gunilla Marklund

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Ks 105 Ks 106/06 Konsekvenser av att inte fullfölja planerad renovering av Ramdalens fritidsanläggning Arbetet med att rusta upp Ramdalens bad- och sportanläggning är uppdelat i flera etapper. Kommunstyrelsen beslutade att etapp 3 av arbetet ska skjutas upp tills vidare samt gav kommunchefen ett uppdrag att göra en ekonomisk konsekvensanalys av att stoppa etapp 3. Kommunstyrelsen har begärt en ekonomisk konsekvensanalys av att inte fullfölja renoveringens etapp 3 avseende främst ny ventilation. En konsultrapport pekar på de farhågor som finns men kan inte ge någon klar bild av sannolikheten i tid för att anläggningen ska få stora driftsproblem. Utrymmet i investeringsdelen av mål och budget är mycket begränsat och nödvändiga medel, 10,5 mkr, finns inte budgeterade. Tjänsteskrivelsen från kommunstyrelsens kontor konstaterar dock att behoven är stora. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag Benita Vikström (S) föreslår återremiss för fullständig kalkyl över ekonomi (investering och drift), skillnad i kostnad och livslängd mellan nödåtgärder och fullständig renovering samt miljömässiga konsekvenser. Bo Jender (M), Gunnar Söderberg (MP), Patrik Renfors (V) och Sören Carlsson (S) instämmer. Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras. Beslut till: Göran Wide

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Ks 106 Ks 96/09 Resultatplan och avkastningsplan för de kommunala bolagen Kommunchefen har arbetat fram förslag till utdelnings- och avkastningsplan för Oxelö Energi och Kustbostäder. Förslaget innebär att en årlig fast procentuell avkastning och utdelning per bolag fastställs. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Utdelningen från Förab fastställs med följande beräkningsmodell från och med år 2011: 2. Avkastningsmålet är: Oxelö Energi Kustbostäder / allmännyttan Kustbostäder / resterande del 12 % av sysselsatt kapital 1 % av insatt kapital 7 % av sysselsatt kapital. 3. Utdelningen från Oxelö Energi fastställs till 50 % av avkastningsmålet. 4. Utdelningen från Kustbostäder fastställs till statslåneräntan plus 1 % av insatt kapital. 5. Eventuell skatt i samband med utdelningen belastar bolagen. 6. Modellen utvärderas Beslut till: Förab Göran Wide Kustbostäder Oxelö Energi VD bolagen

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Ks 107 Ks 2/09 Mål och budget kommunstyrelsens verksamhet Budgetförslaget för kommunstyrelsen bygger på att kraftfulla besparingar genomförs inom flertalet verksamheter. Besparingarna ger flera effekter. Bl a minskar kapaciteten att göra utredningar centralt. Service till verksamheter och politik kommer att försämras. Våra informationsresurser kommer inte att möjliggöra att ha personaltidningen kvar. Annonsering i Oxelösundstidningen kommer att upphöra. Effekterna vad avser näringslivsåtgärder är svår att bedöma. Kommunchefen får i större utsträckning föra upp frågeställningar till kommunstyrelsen med äskande om medel ur kommunstyrelsens oförutsedda. Vad avser lokaleffektivisering så kräver denna besparing omfattande förändring av verksamheter, där verksamheterna kommer att behöva anpassa sig till mindre lokaler. Det kommer också att kräva att administrationen inom Kustbostäder och Oxelö Energi samordnas med kommunens. Vad avser lokalbesparingen kan det bli svårigheter att få helårseffekt, beroende på att vi först måste avvakta och se vad som kommer att hända med kommunhuset. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag och propositionsordningar Agneta Rönn (M) föreslår som nytt mått under målet attraktiv arbetsgivare: "andelen anställda som är nöjda med sina påverkans- och utvecklingsmöjligheter ska uppgå till X %, enligt personalenkät som genomförs vart annat år". Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Frågan hänvisas till arbetsutskottets personalstrategiska diskussioner. Agneta Rönn (M) föreslår att personalkostnaden för anställda i kommunhuset ska minskas med 1 miljon kr. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) och Sören Carlsson (S) instämmer. Solweig Eriksson-Kurg (FP) föreslår att måttet om Kommunals kvinnodominerade grupper ska kompletteras med för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Ks 107 Ks 2/09 Benita Vikström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag på detta. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Agneta Rönn (M) föreslår att mat och städ ska konkurrensutsättas. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Sören Carlsson (S) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att kommunen aktivt ska stimulera privata aktörer att bygga trygghetsboende i Vitsippan. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår kommunstyrelsen ska få medel till personalenkäter vartannat år och medborgarenkäter vartannat år. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Kommunstyrelsens beslut 1. Måttet om Kommunals kvinnodominerade grupper ska kompletteras med för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet. 2. Kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. 3. Mål- och budget för kommunstyrelsen fastställs. 4. Ändringen i budgeten arbetas in först efter ev. ytterligare ändringar i fullmäktige. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande yttrande: Vi kan mot bakgrund av de stora bristerna i beslutsunderlaget som helhet för närvarande inte ta ställning på denna punkt. Se vidare under ärende 4. (= 109). Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Ks 108 Ks 2/09 Skattesats för 2010 Mål- och budgetberedningen beslutade att en skattehöjning med 80 öre från och med 2010 skulle användas som underlag inför kommunstyrelsens beslut om mål- och budget Förslag till Mål- och budget Protokoll, Mål- och budgetberedningen Förslag Agneta Rönn (M) föreslår oförändrad skattesats 21,28. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Propostionsordning Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Skattesatsen för 2010 fastställs till 22,08 kr per skattekrona. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) lämnar följande reservation: Vi yrkar att skattesatsen ska vara oförändrad och fastställas till 21:28. Höjd skatt är inte är lösningen på kommunens dåliga ekonomi. Alla andra utvägar ska först prövas. Medborgarna ska ha god valuta för sina intjänade slantar. Varje krona som behövs för det gemensammas bästa måste hanteras med omsorg. Vi ser också fördelar med att ha samma skatt som Nyköping. Istället för att höja skatten vill vi effektivisera de kommunala verksamheter där kostnaderna ligger högt över andra kommuners kostnader, till exempel Barn- och ungdomsvården, Missbrukarvården och Grundskolan. Detta kan ske genom att minska på överkostnaderna, effektivisera, samt konkurrensutsätta vissa delar för att få lägre priser och större valfrihet. På sikt vill vi utveckla samarbetet med grannkommunerna av bland annat kompetens- och kostnadsskäl.

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Ks 108 Ks 2/09 Alliansens budget har små marginaler, eftersom effektiviseringsarbete tar tid. Vi lyckas ändå spara ihop de 16.5 miljoner kronor som Socialdemokraterna och Vänstern lagt beslag på genom att höja skatten och vi redovisar en budget i balans. Dessutom klarar vi att satsa några miljoner på en förebyggande förskola, förslå åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, satsa på bättre underhåll av gator och gräsytor samt ge mer till frivilligorganisationernas arbete med äldre och utsatta människor. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande yttrande: Situationen i kommunen präglas av den ekonomiska krisen, vilket medfört stor ryckighet i det kommunala arbetet. et präglas av stora luckor, där viktiga uppgifter saknas och många otydligheter finns i det material som presenterats. Överblick saknas över det faktiska ekonomiska tillståndet och betydande brister föreligger i den ekonomiska styrningen. Det är i ett sådant läge en helt felaktig åtgärd att utan att ha grepp om ekonomin göra en kraftig skattehöjning på 80 öre. Det ter sig dessutom mycket märkligt att höja skatten utan att noga redovisa vilka satsningar som är tänkta att finansieras med dessa ytterligare medel.

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Ks 109 Ks 2/09 Mål och budget Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram förslag till Mål och budget Utgångspunkterna har varit Vision 2020, Mål och budget , bokslut 2008, förändringar i omvärld och behov, kommunfullmäktiges vägledningsdebatt samt överläggningar i mål- och budgetberedningen. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Måloch budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. På kommunfullmäktiges uppdrag föreslår kommunstyrelsens kontor en revidering av mål och mått. Kommunstyrelsens kontor lämnar också förslag till ägardirektiv 2010 för Förab att vidarebefordras till dotterbolagen. Förslag till Mål- och budget Förslag till mål och mått. Protokoll, Mål- och budgetberedningen Kommunstyrelsen kommer överens om några revideringar i de inledande texterna. Förslag och propositionsordningar Investeringsplan Benita Vikström (S) föreslår att 7 miljoner kr för marint centrum 2011 flyttas till en investeringsreserv 2010 för reparationerna av Ramdalsbadet. Agneta Rönn (M) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Agneta Rönn (M) föreslår att äldreboendet ska byggas och drivas av en annan aktör. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att äldreboendet ska tidigareläggas till Solweig Eriksson-Kurg (FP), Benita Vikström (S), och Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Ks 109 Ks 2/09 Kommunstyrelsen Agneta Rönn (M) föreslår att personalkostnaden för anställda i kommunhuset ska minskas med 1 miljon kr. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) och Sören Carlsson (S) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att mat och städ ska konkurrensutsättas. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Sören Carlsson (S) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att kommunen aktivt ska stimulera privata aktörer att bygga trygghetsboende i Vitsippan. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår att kommunstyrelsen ska få medel till personalenkäter vartannat år och medborgarenkäter vartannat år. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Benita Vikström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag på detta. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Kommunbolagen Agneta Rönn (M) föreslår att ägardirektiven ska vara finansierade. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår att ägardirektivet om bostäder ska lyda Kustbostäder ska medverka till. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Benita Vikström (S) föreslår ett ytterligare ägardirektiv att Kustbostäder ska redovisa en 5-årsplan för installation av hissar i lägenhetsbeståndet. Solweig Eriksson-Kurg (FP), Patrik Renfors (V) och Agneta Rönn (M) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Sören Carlsson (S) föreslår att kommunchefen ska få uppdrag att inför fullmäktiges behandling ge förslag till ägardirektiv om att Kustbostäder ska ta ett socialt ansvar. Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Ks 109 Ks 2/09 Kultur- och fritidsnämnden Agneta Rönn (M) föreslår att kostnaderna ska minskas med 1 miljon kr. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Inge Ståhlgren (S) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår att nämnden ska få ytterligare 400 tkr. Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Benita Vikström (S) föreslår att nämnden ska få ytterligare 100 tkr för gräsklippning och 400 tkr för asfalt. Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Agneta Rönn (M) föreslår att drift och underhåll av gator och parker ska konkurrensutsättas. Catharina Fredriksson (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår en satsning med 1 miljon kr årligen för underhåll av asfalt och gräsytor. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Inge Ståhlgren (S) instämmer. Utbildningsnämnden Agneta Rönn (M) föreslår en satsning med 2,5 miljoner kr årligen för förebyggande verksamhet inom förskolan. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår att grundskolan ska kostnadsanpassas till jämförbart med övriga kommuner med minus 4 miljoner kr. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Vård- och omsorgsnämnden Agneta Rönn (M) föreslår en satsning med 1 miljon kr för åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår 400 tkr årligen för att stödja frivilligorganisationers sociala arbete. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Inge Ståhlgren (S) instämmer.

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Ks 109 Ks 2/09 Agneta Rönn (M) föreslår att individ- och familjeomsorgen ska kostnadsanpassas till jämförbart med övriga kommuner med minus 4 miljoner kr. Solweig Eriksson- Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att Sjötångens äldreboende och en tredjedel av hemtjänsten ska konkurrensutsättas. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Mål Kommunstyrelsen utgår från tjänstemannaförslagen. Benita Vikström (S) föreslår att äldremålet formuleras: Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras målen Fler vill flytta och Närmiljön är tas bort och ersätts av Oxelösund är en attraktiv bostadsort målet om fritidsutbud för ungdomar ska vara attraktivt i stället för aktivt ordet Biblioteket ska bytas ut mot Koordinaten målet om energiförsörjning flyttas till kommunstyrelsen/förab och orden i högsta möjliga utsträckning stryks målet om livslångt lärande stryks. Agneta Rönn (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att orden av kompetent och utbildad personal stryks i målet om äldre och funktionshindrade. Benita Vikström (S) instämmer. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns enighet om samtliga föreslagna förändringar. Mått Kommunstyrelsen utgår från tjänstemannaförslagen och är överens om följande ändringar: Trygg och säker uppväxt: samverkan mellan nämnderna (i stället för mellan utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ). Folkhälsan är god: antalet besök på Ramdalen ska vara per år (i stället för besökare ska öka med 10 %). Attraktiv arbetsgivare: måttet om Kommunals kvinnodominerade grupper ska kompletteras med för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet.

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Ks 109 Ks 2/09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning: viten och överklagningar tas bort. Barn och elever utvecklas: Oxelösund ska tillhöra de 50 bästa kommunerna ( i stället för 100). Missbruk av alkohol och droger: antal LOB:ar tas bort. Ett antal mått flyttas på grund av ändringar i målen enligt ovan. Agneta Rönn (M) föreslår som nytt mått under målet attraktiv arbetsgivare: "andelen anställda som är nöjda med sina påverkans- och utvecklingsmöjligheter ska uppgå till X %, enligt personalenkät som genomförs vart annat år". Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Kommunstyrelsen beslut 1. Mål och mått revideras enligt vad som framkommit på kommunstyrelsen. 2. Ändringar i budgeten arbetas in först efter ev. ytterligare ändringar i fullmäktige. 3. Kommunchefen får uppdrag att inför fullmäktiges behandling ge förslag till ägardirektiv om att Kustbostäder ska ta ett socialt ansvar. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Investering på 7 miljoner kr för marint centrum 2011 flyttas till en investeringsreserv 2010 för reparationerna av Ramdalsbadet. 2. Äldreboendet ska tidigareläggas i investeringsbudgeten till Som ytterligare ett ägardirektiv ska ges att Kustbostäder ska redovisa en 5- årsplan för installation av hissar i lägenhetsbeståndet. 4. Kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. 5. Kultur- och fritidsnämnden ska få ytterligare 400 tkr. 6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska få ytterligare 100 tkr för gräsklippning och 400 tkr för asfalt. 7. Mål och budget fastställs. 8. Ägardirektiv till de kommunala bolagen fastställs.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Ks 109 Ks 2/09 Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande yttrande: et präglas av stora luckor, där viktiga uppgifter saknas och många otydligheter finns i det material som presenterats. För åren saknas genomgående uppgifter för olika delposter och för kultur- och fritidsnämnden kunde i vid mötet inte ens presenteras tillförlitliga siffror för delposter under Efter en tidsmässigt omfattande genomgång blev om möjligt förvirringen ännu större. Det är inte accceptabelt att en så viktig fråga som denna hanteras på detta oseriösa sätt. Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Ks 110 Ks 82/09 Taxor 2010 Enligt beslut från 2008 ska kommunens samtliga taxor beslutas samtidigt med Mål och budget och finnas i ett samlat dokument. Samtliga taxor har setts över och samlats i ett dokument/förslag för fullmäktige att fastställa. Förslag för 2010 innehåller främst förändring i avgifternas krontal men vissa redaktionella förändringar har också gjorts. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Måloch budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. Taxor, förslag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Protokoll, Mål- och budgetberedningen Förslag Agneta Rönn (M) föreslår att - alla taxor ska indexuppräknas varje år - den stora höjningen av taxan för livsmedelskontroll m.m. ska ersättas av en indexhöjning. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Propositionsordning Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Taxor 2010 fastställs. Reservationer Agneta Rönn (M) och Bo Jender (M) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Ks 111 Ks 106/06 Projektorganisation med ansvarsfördelning för Ramdalens fritidsanläggning etapp 2 I samband med kommunstyrelsens beslut om att genomföra etapp 2 inom Ramdalens idrottsanläggning beslutades också att ansvaret för ekonomi och uppföljning skulle flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade också att kommunchefen skulle återkomma med beskrivning av projektorganisation och ansvarfördelning för Ramdalsprojektet. En projektorganisation med kommunchefen som ansvarig byggansvarig och en representant från Kustbostäder som operativ byggbeställare har utarbetats med kontinuerliga möten och tydlig kostnadsuppföljning. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens beslut 1. Utredningen godkänns. 2. Kommunchefen ska rapportera löpande till kommunstyrelsen hur projektet framskrider. Beslut till: Göran Wide

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Ks 112 Ks 21/09 Svar på medborgarförslag om parkering på Trädgårdsgatan Ett medborgarförslag för att skapa parkeringsplatser på Trädgårdsgatan har inlämnats till kommunfullmäktige. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppger i yttrande att de synpunkter som förslagslämnaren lämnar även har påtalats av andra och att parkeringsproblematik råder i innerstadsområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Protokoll, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , 43. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Medborgarförslaget bifalls.

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Ks 113 Ks 21/09 Svar på medborgarförslag om bowlinghall i Prisman Ett medborgarförslag om att bygga en bowlinghall i Prisman har lämnats till kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden uppger i yttrande att det inte finns något ekonomiskt utrymme för bowlingverksamhet och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Remissvar från Kultur- och fritidskontoret Sammanträdesprotokoll, Kultur- och fritidsnämnden , 23. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås.

23 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Ks 114 Ks 67/09 Uppföljning av föreningsbidrag 2004 ändrades reglerna för bidrag till föreningar och liknande organisationer. Enligt de nya reglerna skriver kommunen årsvisa avtal med respektive förening. Av avtalet framgår vilket stöd föreningen får och vad den ska göra som motprestation. Barn- och ungdomsföreningarna undantogs för att kultur- och fritidskontoret skulle få prova och utvärdera systemet med övriga föreningar, innan man började med det stora antalet föreningar för barn och unga. I mars 2006 beslutade kommunfullmäktige att modellen med avtal om verksamhetsbidrag skulle gälla även barn- och ungdomsföreningar fr.o.m Kommunchefen fick uppdrag att efter två år göra en uppföljning för att se att inte barn- och ungdomsorganisationerna förlorat i förhållande till vuxna på förändringen. Av uppföljningen framgår att andelen av det totala bidraget som gått till barn- och ungdomsföreningar har minskat I beslutet 2006 fanns en tydlig politisk markering att så inte får ske. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Andelen av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag som går till barn- och ungdomsverksamhet ska vara minst 86 %.

24 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Ks 115 Ks 76/09 Reviderad förbundsordning samt budget 2010, Samordningsförbundet RAR Reviderad förbundsordning Samordningsförbundet RAR har vid medlemsmöte den 28 april godkänt ett förslag att minska förbundets revisorer till två, en som utses av Försäkringskassan och en som utses av Nyköpings Kommun. Förslaget är i enlighet med en lagändring (SFS 2007:1017). Budget 2010 Samordningsförbundet RAR har vid medlemsmöte den 28 april 2009 presenterat förbundets verksamhet och ekonomi. Mötet enades om en oförändrad budget för Oxelösunds andel blir 156,7 tkr. Beloppet som föreslås för 2010 ryms inom budgeterade resurser. Förbundsordning för samordningsförbundet, reviderad Hemställan från Samordningsförbundet ; Fastställande av budget Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Reviderad förbundsordning godkänns. 2. Samordningsförbundets budget för 2010 fastställs.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293, 13.35-18.15 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Birger Svensson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (7) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl 13.15-13.17 Beslutande Birgitta Luoto Ägarombud Övriga deltagare Benita Vikström Styrelsens ordförande Agneta Rönn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Sören Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Sören Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.45-17.25 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 14.40-16.55 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.25-15.20 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 14.00-16.45 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.20 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (26) Kommunstyrelsen 2010-09-30. Restaurang Strömkällan Nyköping, kl 13.30-17.35 Ajournering 15.00-16.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (26) Kommunstyrelsen 2010-09-30. Restaurang Strömkällan Nyköping, kl 13.30-17.35 Ajournering 15.00-16. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (26) Plats och tid Restaurang Strömkällan Nyköping, kl 13.30-17.35 Ajournering 15.00-16.00 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Charlotte Salomonsson (fp) Patrik Renfors, 54-67 (v) Britta Bergström

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Charlotte Salomonsson (fp) Patrik Renfors, 54-67 (v) Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 14.30-16.20. Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS

Leif Thor Sinikka Famme Lars-Åke Lindman. Ingela Mindemark Cecilia Toftemo, 62-63 Mats Ericson, 65 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.20 Beslutande Sören Carlsson (s) Jan T. Staszewski (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund (s) Katarina

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-16.40 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Jan Grundström (m) Charlotte

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner Utbildningsnämnden 2006-02-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.15. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Susanne Josefsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 16.20-16.45 Beslutande Britta Bergström Linus Fogel Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren Bror Sterner Björn Johansson (MP) Dag

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 8.30-10.40 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Britta Bergström (S) Olov Zakrisson (S) Sten Nordlander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Kultur- och fritidsnämnden Pär Mathiasson Klas-Gunnar Appel Alice Nordlander Regina Fröberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Kultur- och fritidsnämnden Pär Mathiasson Klas-Gunnar Appel Alice Nordlander Regina Fröberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-16.50 Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) Claes-Göran Borrman (S) Ingemar Urborn (M) Pär Mathiasson (S) Klas-Gunnar

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Susann Josefsson Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Sten Nordlander Patrik Renfors Gunnar Söderberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Susann Josefsson Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Sten Nordlander Patrik Renfors Gunnar Söderberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (22) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.15-14.05, 14.55-16.10. Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Susann Josefsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (33) Kommunstyrelsen 2010-03-24

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (33) Kommunstyrelsen 2010-03-24 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (33) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.30-18.15 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagare Underskrifter BEVIS

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagare Underskrifter BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (26) Plats och tid Cupan Rådssalen, 8.30-13.45 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn, 68-70 (M) Sören Carlsson, 68-70 (S) Catharina Fredriksson (S) Birger Svensson, 68-70

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-06-11, 17.15 i Stora mötet på Koordinaten Catharina Fredriksson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1. Kommunfullmäktige 2009-04-01

Sammanträdesprotokoll Blad 1. Kommunfullmäktige 2009-04-01 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Plats och tid Rådsalen, Cupan, kl 18.00-21.35 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Ann-Sophie Nygren (S) Birger Svensson (S) Torbritt Bökman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.05 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Rådsalen, Cupan kl 18.00-21.15 Beslutande Mayvor Lundberg (s) Katarina Jakobsson (m) Jan Widegren (m) Bjarne Westerlund (s) Birger Svensson (s) Luiza Kaminska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Charlotte Salomonsson (fp) Patrik Renfors Gunnar Söderberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Charlotte Salomonsson (fp) Patrik Renfors Gunnar Söderberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.45-16.35 Beslutande Benita Vikström, 58-82 (s) Susanne Josefsson, 55-57 (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (27) Sören Carlsson Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Sten Nordlander Patrik Renfors Gunnar Söderberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (27) Sören Carlsson Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Sten Nordlander Patrik Renfors Gunnar Söderberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (27) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.15-16.40 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2007-10-24. Hans Hedström Lena Andersson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2007-10-24. Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.00 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Sören Carlsson Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Bjarne Westerlund Lars-Åke

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Peter Karlsson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum. (M) Stefan Ohlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Sammanträdesdatum. (M) Stefan Ohlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.15-18.15 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Stefan Ohlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender

Läs mer

Måndagen 21 december 2015, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319

Måndagen 21 december 2015, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Måndagen 21 december 2015, kl 9.00-11.10 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 22 oktober 2008, kl 10.00-12.45, 13.20-14.45 Styrelseledamöterna Birger

Läs mer

Sammanträdesdatum. Sören Carlsson Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Charlotte Salomonsson (fp) Patrik Renfors Gunnar Söderberg

Sammanträdesdatum. Sören Carlsson Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Charlotte Salomonsson (fp) Patrik Renfors Gunnar Söderberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (36) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.15-16.40 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00. Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen 1 (11) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Olle Berg Klas-Gunnar Appel Ivan Abrahamsson César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m)

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m) Sammanträdesdatum Blad 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.00 Beslutande Lars-Åke Lindman (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Inger Widman (s) Dan Hedblom (s) Leif Thor (m) Siw

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS 1 (20) Plats och tid Rum 293 i Kommunhuset kl 15.10 17.05 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Ann Svensson (s) Britt-Marie Kärngren (s) Britta Bergström (s) Catharina Fredriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer