Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors (V) Gunnar Söderberg (MP) Ej tjänstgörande Britta Bergström, (S) ersättare och övriga Stefan Ohlsson (S) deltagare Olov Zakrisson, (S) Sten Nordlander (M) Dag Bergentoft (M) Siw Sjöholm Johansson (C) Björn Johansson (MP) Elisabeth Barkefors Niklas Thelin Göran Wide Mats Ericsson Tina Wagner, 101 Thomas Nygård, 101 Magnus Pettersson, Sekreterare Kommunsekreterare Kommunchef Kommunstrateg Planhandläggare Tf miljö- och samhällsbyggnadschef Ekonomichef Underskrifter Sekreterare Elisabeth Barkefors Paragrafer Ordförande Benita Vikström Justerande.. Agneta Rönn BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Niklas Thelin

2 Register Blad 2 Ks 101 Vindbruk i översiktsplanen Ks 102 Ekonomisk uppföljning efter juli 2009 Ks 103 Avveckling av vänortssamarbete Ks 104 Köp och försäljning av Stationsområdet Stjärnholm Ks 105 Konsekvenser av att inte fullfölja planerad renovering av Ramdalens fritidsanläggning Ks 106 Resultatplan och avkastningsplan för de kommunala bolagen Ks 107 Mål och budget kommunstyrelsens verksamhet Ks 108 Skattesats för 2010 Ks 109 Mål och budget Ks 110 Taxor 2010 Ks 111 Projektorganisation med ansvarsfördelning för Ramdalens fritidsanläggning etapp 2 Ks 112 Svar på medborgarförslag om parkering på Trädgårdsgatan Ks 113 Svar på medborgarförslag om bowlinghall i Prisman Ks 114 Uppföljning av föreningsbidrag Ks 115 Reviderad förbundsordning samt budget 2010, Samordningsförbundet RAR Ks 116 Information Ks 117 Extraärende: Investering rondell i korsningen Föreningsgatan och Gamla Oxelösundsvägen Ks 118 Extraärende: Remissvar - Regional transportinfrastrukturplan Ks 119 Anmälan delegationsbeslut Ks 120 Delgivningar

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Ks 101 Ks 89/09 Vindbruk i översiktsplanen En vindbruksutredning har tagits fram gemensamt för Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Utredningen -med landskapsanalys, vindkarteringar och fågelutredning- ska användas som eget material i Översiktsplan 2010 (ÖP). För att ingå i utställningshandlingarna i ÖP 2010 krävs att förslaget till vindbruk ställs ut på samråd. Planhandläggare Tina Wagner redogör för förslaget. Kommunstyrelsen anser att förslaget inte visar en tillräckligt positiv inställning till vindkraft. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens beslut 1. I förslaget till vindbruk ska föras in ett mindre landområde lämpligt för vindbruk enligt vindkartering. 2. Det utpekade området till havs ska utökas något och ett mindre område närmare land ska dessutom utpekas. 3. Arbetsutskottet får delegation att godkänna och skicka det ändrade förslaget för samråd. Beslut till: Thomas Nygård

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Ks 102 Ks 2/09 Ekonomisk uppföljning efter juli 2009 Ekonomichef Magnus Pettersson redovisar ekonomisk uppföljning per 31 juli Uppföljningen visar en väsentlig förbättring av resultatet sedan föregående prognos (april). Drygt 3 mkr saknas dock för att nå ett nollresultat vid årets slut. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor inklusive bilagor. Kommunstyrelsens beslut 1. Tidigare beslutade besparingskrav kvarstår. 2. Den ekonomiska uppföljningen per juli 2009 godkänns. Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Ks 103 Ks 41/09 Avveckling av vänortssamarbete Oxelösunds kommun har sedan flera år tillbaka tre nordiska vänorter. Utbytet de senaste åren har enbart varit via formella vänortsbesök vartannat år. Holstebro i Danmark har nu meddelat att de sagt upp det formella samarbetet redan Vadsö i Norge har i maj 2009 beslutat detsamma. Karkkila i Finland har ej tagit något sådant formellt beslut. Karkkila är dock liksom Oxelösund medlem i nätverket Douzelage så med dem har vi kontakt den vägen. Utifrån detta föreslås att det traditionella vänortsutbytet med de nordiska vänorterna Vadsö, Holstebro och Karkkila avvecklas. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens beslut Det traditionella vänortsutbytet med de nordiska vänorter Vadsö, Holstebro och Karkkila avvecklas. Beslut till: Mats Ericsson

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Ks 104 Ks 55/08 Köp och försäljning av Stationsområdet Stjärnholm Stiftsgården Stjärnholm har framfört önskemål om att få köpa mark med stationshusen Stjärnholm för att bevara det kulturhistoriska värdet med den tydliga kopplingen till Stjärnholms slott. Staten genom Banverket är ägare och villiga att sälja, men endast till kommunen. Alternativet är rivning. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag till Köpeavtal med Stiftsgården Stjärnholm. Förslag till Köpeavtal med Staten genom Banverket. Karta med fastigheten markerad. Förslag Agneta Rönn (M) föreslår att kommunen ska låta kyrkan ersätta även nedlagda kostnader i form av arbetstid. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Gunnar Söderberg (MP) förslår bifall till förslaget från kommunstyrelsens kontor och avslag till Agneta Rönns förslag. Patrik Renfors (V) instämmer. Propositionsordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Söderbergs förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Avtalen om köp, dels med Staten genom Banverket, dels med Stiftsgården Stjärnholm godkänns. 2. Kommunalråd Benita Vikström och kommunchef Göran Wide får uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Beslut till: Gunilla Marklund

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Ks 105 Ks 106/06 Konsekvenser av att inte fullfölja planerad renovering av Ramdalens fritidsanläggning Arbetet med att rusta upp Ramdalens bad- och sportanläggning är uppdelat i flera etapper. Kommunstyrelsen beslutade att etapp 3 av arbetet ska skjutas upp tills vidare samt gav kommunchefen ett uppdrag att göra en ekonomisk konsekvensanalys av att stoppa etapp 3. Kommunstyrelsen har begärt en ekonomisk konsekvensanalys av att inte fullfölja renoveringens etapp 3 avseende främst ny ventilation. En konsultrapport pekar på de farhågor som finns men kan inte ge någon klar bild av sannolikheten i tid för att anläggningen ska få stora driftsproblem. Utrymmet i investeringsdelen av mål och budget är mycket begränsat och nödvändiga medel, 10,5 mkr, finns inte budgeterade. Tjänsteskrivelsen från kommunstyrelsens kontor konstaterar dock att behoven är stora. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag Benita Vikström (S) föreslår återremiss för fullständig kalkyl över ekonomi (investering och drift), skillnad i kostnad och livslängd mellan nödåtgärder och fullständig renovering samt miljömässiga konsekvenser. Bo Jender (M), Gunnar Söderberg (MP), Patrik Renfors (V) och Sören Carlsson (S) instämmer. Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras. Beslut till: Göran Wide

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Ks 106 Ks 96/09 Resultatplan och avkastningsplan för de kommunala bolagen Kommunchefen har arbetat fram förslag till utdelnings- och avkastningsplan för Oxelö Energi och Kustbostäder. Förslaget innebär att en årlig fast procentuell avkastning och utdelning per bolag fastställs. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Utdelningen från Förab fastställs med följande beräkningsmodell från och med år 2011: 2. Avkastningsmålet är: Oxelö Energi Kustbostäder / allmännyttan Kustbostäder / resterande del 12 % av sysselsatt kapital 1 % av insatt kapital 7 % av sysselsatt kapital. 3. Utdelningen från Oxelö Energi fastställs till 50 % av avkastningsmålet. 4. Utdelningen från Kustbostäder fastställs till statslåneräntan plus 1 % av insatt kapital. 5. Eventuell skatt i samband med utdelningen belastar bolagen. 6. Modellen utvärderas Beslut till: Förab Göran Wide Kustbostäder Oxelö Energi VD bolagen

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Ks 107 Ks 2/09 Mål och budget kommunstyrelsens verksamhet Budgetförslaget för kommunstyrelsen bygger på att kraftfulla besparingar genomförs inom flertalet verksamheter. Besparingarna ger flera effekter. Bl a minskar kapaciteten att göra utredningar centralt. Service till verksamheter och politik kommer att försämras. Våra informationsresurser kommer inte att möjliggöra att ha personaltidningen kvar. Annonsering i Oxelösundstidningen kommer att upphöra. Effekterna vad avser näringslivsåtgärder är svår att bedöma. Kommunchefen får i större utsträckning föra upp frågeställningar till kommunstyrelsen med äskande om medel ur kommunstyrelsens oförutsedda. Vad avser lokaleffektivisering så kräver denna besparing omfattande förändring av verksamheter, där verksamheterna kommer att behöva anpassa sig till mindre lokaler. Det kommer också att kräva att administrationen inom Kustbostäder och Oxelö Energi samordnas med kommunens. Vad avser lokalbesparingen kan det bli svårigheter att få helårseffekt, beroende på att vi först måste avvakta och se vad som kommer att hända med kommunhuset. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag och propositionsordningar Agneta Rönn (M) föreslår som nytt mått under målet attraktiv arbetsgivare: "andelen anställda som är nöjda med sina påverkans- och utvecklingsmöjligheter ska uppgå till X %, enligt personalenkät som genomförs vart annat år". Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Frågan hänvisas till arbetsutskottets personalstrategiska diskussioner. Agneta Rönn (M) föreslår att personalkostnaden för anställda i kommunhuset ska minskas med 1 miljon kr. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) och Sören Carlsson (S) instämmer. Solweig Eriksson-Kurg (FP) föreslår att måttet om Kommunals kvinnodominerade grupper ska kompletteras med för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Ks 107 Ks 2/09 Benita Vikström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag på detta. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Agneta Rönn (M) föreslår att mat och städ ska konkurrensutsättas. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Sören Carlsson (S) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att kommunen aktivt ska stimulera privata aktörer att bygga trygghetsboende i Vitsippan. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår kommunstyrelsen ska få medel till personalenkäter vartannat år och medborgarenkäter vartannat år. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Kommunstyrelsens beslut 1. Måttet om Kommunals kvinnodominerade grupper ska kompletteras med för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet. 2. Kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. 3. Mål- och budget för kommunstyrelsen fastställs. 4. Ändringen i budgeten arbetas in först efter ev. ytterligare ändringar i fullmäktige. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande yttrande: Vi kan mot bakgrund av de stora bristerna i beslutsunderlaget som helhet för närvarande inte ta ställning på denna punkt. Se vidare under ärende 4. (= 109). Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Ks 108 Ks 2/09 Skattesats för 2010 Mål- och budgetberedningen beslutade att en skattehöjning med 80 öre från och med 2010 skulle användas som underlag inför kommunstyrelsens beslut om mål- och budget Förslag till Mål- och budget Protokoll, Mål- och budgetberedningen Förslag Agneta Rönn (M) föreslår oförändrad skattesats 21,28. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Propostionsordning Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Skattesatsen för 2010 fastställs till 22,08 kr per skattekrona. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) lämnar följande reservation: Vi yrkar att skattesatsen ska vara oförändrad och fastställas till 21:28. Höjd skatt är inte är lösningen på kommunens dåliga ekonomi. Alla andra utvägar ska först prövas. Medborgarna ska ha god valuta för sina intjänade slantar. Varje krona som behövs för det gemensammas bästa måste hanteras med omsorg. Vi ser också fördelar med att ha samma skatt som Nyköping. Istället för att höja skatten vill vi effektivisera de kommunala verksamheter där kostnaderna ligger högt över andra kommuners kostnader, till exempel Barn- och ungdomsvården, Missbrukarvården och Grundskolan. Detta kan ske genom att minska på överkostnaderna, effektivisera, samt konkurrensutsätta vissa delar för att få lägre priser och större valfrihet. På sikt vill vi utveckla samarbetet med grannkommunerna av bland annat kompetens- och kostnadsskäl.

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Ks 108 Ks 2/09 Alliansens budget har små marginaler, eftersom effektiviseringsarbete tar tid. Vi lyckas ändå spara ihop de 16.5 miljoner kronor som Socialdemokraterna och Vänstern lagt beslag på genom att höja skatten och vi redovisar en budget i balans. Dessutom klarar vi att satsa några miljoner på en förebyggande förskola, förslå åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, satsa på bättre underhåll av gator och gräsytor samt ge mer till frivilligorganisationernas arbete med äldre och utsatta människor. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande yttrande: Situationen i kommunen präglas av den ekonomiska krisen, vilket medfört stor ryckighet i det kommunala arbetet. et präglas av stora luckor, där viktiga uppgifter saknas och många otydligheter finns i det material som presenterats. Överblick saknas över det faktiska ekonomiska tillståndet och betydande brister föreligger i den ekonomiska styrningen. Det är i ett sådant läge en helt felaktig åtgärd att utan att ha grepp om ekonomin göra en kraftig skattehöjning på 80 öre. Det ter sig dessutom mycket märkligt att höja skatten utan att noga redovisa vilka satsningar som är tänkta att finansieras med dessa ytterligare medel.

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Ks 109 Ks 2/09 Mål och budget Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram förslag till Mål och budget Utgångspunkterna har varit Vision 2020, Mål och budget , bokslut 2008, förändringar i omvärld och behov, kommunfullmäktiges vägledningsdebatt samt överläggningar i mål- och budgetberedningen. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Måloch budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. På kommunfullmäktiges uppdrag föreslår kommunstyrelsens kontor en revidering av mål och mått. Kommunstyrelsens kontor lämnar också förslag till ägardirektiv 2010 för Förab att vidarebefordras till dotterbolagen. Förslag till Mål- och budget Förslag till mål och mått. Protokoll, Mål- och budgetberedningen Kommunstyrelsen kommer överens om några revideringar i de inledande texterna. Förslag och propositionsordningar Investeringsplan Benita Vikström (S) föreslår att 7 miljoner kr för marint centrum 2011 flyttas till en investeringsreserv 2010 för reparationerna av Ramdalsbadet. Agneta Rönn (M) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Agneta Rönn (M) föreslår att äldreboendet ska byggas och drivas av en annan aktör. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att äldreboendet ska tidigareläggas till Solweig Eriksson-Kurg (FP), Benita Vikström (S), och Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Ks 109 Ks 2/09 Kommunstyrelsen Agneta Rönn (M) föreslår att personalkostnaden för anställda i kommunhuset ska minskas med 1 miljon kr. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) och Sören Carlsson (S) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att mat och städ ska konkurrensutsättas. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Sören Carlsson (S) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att kommunen aktivt ska stimulera privata aktörer att bygga trygghetsboende i Vitsippan. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår att kommunstyrelsen ska få medel till personalenkäter vartannat år och medborgarenkäter vartannat år. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Benita Vikström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag på detta. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Kommunbolagen Agneta Rönn (M) föreslår att ägardirektiven ska vara finansierade. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår att ägardirektivet om bostäder ska lyda Kustbostäder ska medverka till. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Benita Vikström (S) föreslår ett ytterligare ägardirektiv att Kustbostäder ska redovisa en 5-årsplan för installation av hissar i lägenhetsbeståndet. Solweig Eriksson-Kurg (FP), Patrik Renfors (V) och Agneta Rönn (M) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Sören Carlsson (S) föreslår att kommunchefen ska få uppdrag att inför fullmäktiges behandling ge förslag till ägardirektiv om att Kustbostäder ska ta ett socialt ansvar. Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Ks 109 Ks 2/09 Kultur- och fritidsnämnden Agneta Rönn (M) föreslår att kostnaderna ska minskas med 1 miljon kr. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Inge Ståhlgren (S) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår att nämnden ska få ytterligare 400 tkr. Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Benita Vikström (S) föreslår att nämnden ska få ytterligare 100 tkr för gräsklippning och 400 tkr för asfalt. Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Agneta Rönn (M) föreslår att drift och underhåll av gator och parker ska konkurrensutsättas. Catharina Fredriksson (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår en satsning med 1 miljon kr årligen för underhåll av asfalt och gräsytor. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Inge Ståhlgren (S) instämmer. Utbildningsnämnden Agneta Rönn (M) föreslår en satsning med 2,5 miljoner kr årligen för förebyggande verksamhet inom förskolan. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår att grundskolan ska kostnadsanpassas till jämförbart med övriga kommuner med minus 4 miljoner kr. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Vård- och omsorgsnämnden Agneta Rönn (M) föreslår en satsning med 1 miljon kr för åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår 400 tkr årligen för att stödja frivilligorganisationers sociala arbete. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Inge Ståhlgren (S) instämmer.

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Ks 109 Ks 2/09 Agneta Rönn (M) föreslår att individ- och familjeomsorgen ska kostnadsanpassas till jämförbart med övriga kommuner med minus 4 miljoner kr. Solweig Eriksson- Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att Sjötångens äldreboende och en tredjedel av hemtjänsten ska konkurrensutsättas. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Mål Kommunstyrelsen utgår från tjänstemannaförslagen. Benita Vikström (S) föreslår att äldremålet formuleras: Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras målen Fler vill flytta och Närmiljön är tas bort och ersätts av Oxelösund är en attraktiv bostadsort målet om fritidsutbud för ungdomar ska vara attraktivt i stället för aktivt ordet Biblioteket ska bytas ut mot Koordinaten målet om energiförsörjning flyttas till kommunstyrelsen/förab och orden i högsta möjliga utsträckning stryks målet om livslångt lärande stryks. Agneta Rönn (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att orden av kompetent och utbildad personal stryks i målet om äldre och funktionshindrade. Benita Vikström (S) instämmer. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns enighet om samtliga föreslagna förändringar. Mått Kommunstyrelsen utgår från tjänstemannaförslagen och är överens om följande ändringar: Trygg och säker uppväxt: samverkan mellan nämnderna (i stället för mellan utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ). Folkhälsan är god: antalet besök på Ramdalen ska vara per år (i stället för besökare ska öka med 10 %). Attraktiv arbetsgivare: måttet om Kommunals kvinnodominerade grupper ska kompletteras med för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet.

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Ks 109 Ks 2/09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning: viten och överklagningar tas bort. Barn och elever utvecklas: Oxelösund ska tillhöra de 50 bästa kommunerna ( i stället för 100). Missbruk av alkohol och droger: antal LOB:ar tas bort. Ett antal mått flyttas på grund av ändringar i målen enligt ovan. Agneta Rönn (M) föreslår som nytt mått under målet attraktiv arbetsgivare: "andelen anställda som är nöjda med sina påverkans- och utvecklingsmöjligheter ska uppgå till X %, enligt personalenkät som genomförs vart annat år". Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Kommunstyrelsen beslut 1. Mål och mått revideras enligt vad som framkommit på kommunstyrelsen. 2. Ändringar i budgeten arbetas in först efter ev. ytterligare ändringar i fullmäktige. 3. Kommunchefen får uppdrag att inför fullmäktiges behandling ge förslag till ägardirektiv om att Kustbostäder ska ta ett socialt ansvar. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Investering på 7 miljoner kr för marint centrum 2011 flyttas till en investeringsreserv 2010 för reparationerna av Ramdalsbadet. 2. Äldreboendet ska tidigareläggas i investeringsbudgeten till Som ytterligare ett ägardirektiv ska ges att Kustbostäder ska redovisa en 5- årsplan för installation av hissar i lägenhetsbeståndet. 4. Kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. 5. Kultur- och fritidsnämnden ska få ytterligare 400 tkr. 6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska få ytterligare 100 tkr för gräsklippning och 400 tkr för asfalt. 7. Mål och budget fastställs. 8. Ägardirektiv till de kommunala bolagen fastställs.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Ks 109 Ks 2/09 Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande yttrande: et präglas av stora luckor, där viktiga uppgifter saknas och många otydligheter finns i det material som presenterats. För åren saknas genomgående uppgifter för olika delposter och för kultur- och fritidsnämnden kunde i vid mötet inte ens presenteras tillförlitliga siffror för delposter under Efter en tidsmässigt omfattande genomgång blev om möjligt förvirringen ännu större. Det är inte accceptabelt att en så viktig fråga som denna hanteras på detta oseriösa sätt. Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Ks 110 Ks 82/09 Taxor 2010 Enligt beslut från 2008 ska kommunens samtliga taxor beslutas samtidigt med Mål och budget och finnas i ett samlat dokument. Samtliga taxor har setts över och samlats i ett dokument/förslag för fullmäktige att fastställa. Förslag för 2010 innehåller främst förändring i avgifternas krontal men vissa redaktionella förändringar har också gjorts. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Måloch budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. Taxor, förslag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Protokoll, Mål- och budgetberedningen Förslag Agneta Rönn (M) föreslår att - alla taxor ska indexuppräknas varje år - den stora höjningen av taxan för livsmedelskontroll m.m. ska ersättas av en indexhöjning. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Propositionsordning Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Taxor 2010 fastställs. Reservationer Agneta Rönn (M) och Bo Jender (M) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Ks 111 Ks 106/06 Projektorganisation med ansvarsfördelning för Ramdalens fritidsanläggning etapp 2 I samband med kommunstyrelsens beslut om att genomföra etapp 2 inom Ramdalens idrottsanläggning beslutades också att ansvaret för ekonomi och uppföljning skulle flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade också att kommunchefen skulle återkomma med beskrivning av projektorganisation och ansvarfördelning för Ramdalsprojektet. En projektorganisation med kommunchefen som ansvarig byggansvarig och en representant från Kustbostäder som operativ byggbeställare har utarbetats med kontinuerliga möten och tydlig kostnadsuppföljning. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens beslut 1. Utredningen godkänns. 2. Kommunchefen ska rapportera löpande till kommunstyrelsen hur projektet framskrider. Beslut till: Göran Wide

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Ks 112 Ks 21/09 Svar på medborgarförslag om parkering på Trädgårdsgatan Ett medborgarförslag för att skapa parkeringsplatser på Trädgårdsgatan har inlämnats till kommunfullmäktige. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppger i yttrande att de synpunkter som förslagslämnaren lämnar även har påtalats av andra och att parkeringsproblematik råder i innerstadsområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Protokoll, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , 43. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Medborgarförslaget bifalls.

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Ks 113 Ks 21/09 Svar på medborgarförslag om bowlinghall i Prisman Ett medborgarförslag om att bygga en bowlinghall i Prisman har lämnats till kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden uppger i yttrande att det inte finns något ekonomiskt utrymme för bowlingverksamhet och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Remissvar från Kultur- och fritidskontoret Sammanträdesprotokoll, Kultur- och fritidsnämnden , 23. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås.

23 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Ks 114 Ks 67/09 Uppföljning av föreningsbidrag 2004 ändrades reglerna för bidrag till föreningar och liknande organisationer. Enligt de nya reglerna skriver kommunen årsvisa avtal med respektive förening. Av avtalet framgår vilket stöd föreningen får och vad den ska göra som motprestation. Barn- och ungdomsföreningarna undantogs för att kultur- och fritidskontoret skulle få prova och utvärdera systemet med övriga föreningar, innan man började med det stora antalet föreningar för barn och unga. I mars 2006 beslutade kommunfullmäktige att modellen med avtal om verksamhetsbidrag skulle gälla även barn- och ungdomsföreningar fr.o.m Kommunchefen fick uppdrag att efter två år göra en uppföljning för att se att inte barn- och ungdomsorganisationerna förlorat i förhållande till vuxna på förändringen. Av uppföljningen framgår att andelen av det totala bidraget som gått till barn- och ungdomsföreningar har minskat I beslutet 2006 fanns en tydlig politisk markering att så inte får ske. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Andelen av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag som går till barn- och ungdomsverksamhet ska vara minst 86 %.

24 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Ks 115 Ks 76/09 Reviderad förbundsordning samt budget 2010, Samordningsförbundet RAR Reviderad förbundsordning Samordningsförbundet RAR har vid medlemsmöte den 28 april godkänt ett förslag att minska förbundets revisorer till två, en som utses av Försäkringskassan och en som utses av Nyköpings Kommun. Förslaget är i enlighet med en lagändring (SFS 2007:1017). Budget 2010 Samordningsförbundet RAR har vid medlemsmöte den 28 april 2009 presenterat förbundets verksamhet och ekonomi. Mötet enades om en oförändrad budget för Oxelösunds andel blir 156,7 tkr. Beloppet som föreslås för 2010 ryms inom budgeterade resurser. Förbundsordning för samordningsförbundet, reviderad Hemställan från Samordningsförbundet ; Fastställande av budget Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Reviderad förbundsordning godkänns. 2. Samordningsförbundets budget för 2010 fastställs.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 8.30-10.40 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Britta Bergström (S) Olov Zakrisson (S) Sten Nordlander

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-01-30, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer