Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors (V) Gunnar Söderberg (MP) Ej tjänstgörande Britta Bergström, (S) ersättare och övriga Stefan Ohlsson (S) deltagare Olov Zakrisson, (S) Sten Nordlander (M) Dag Bergentoft (M) Siw Sjöholm Johansson (C) Björn Johansson (MP) Elisabeth Barkefors Niklas Thelin Göran Wide Mats Ericsson Tina Wagner, 101 Thomas Nygård, 101 Magnus Pettersson, Sekreterare Kommunsekreterare Kommunchef Kommunstrateg Planhandläggare Tf miljö- och samhällsbyggnadschef Ekonomichef Underskrifter Sekreterare Elisabeth Barkefors Paragrafer Ordförande Benita Vikström Justerande.. Agneta Rönn BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Niklas Thelin

2 Register Blad 2 Ks 101 Vindbruk i översiktsplanen Ks 102 Ekonomisk uppföljning efter juli 2009 Ks 103 Avveckling av vänortssamarbete Ks 104 Köp och försäljning av Stationsområdet Stjärnholm Ks 105 Konsekvenser av att inte fullfölja planerad renovering av Ramdalens fritidsanläggning Ks 106 Resultatplan och avkastningsplan för de kommunala bolagen Ks 107 Mål och budget kommunstyrelsens verksamhet Ks 108 Skattesats för 2010 Ks 109 Mål och budget Ks 110 Taxor 2010 Ks 111 Projektorganisation med ansvarsfördelning för Ramdalens fritidsanläggning etapp 2 Ks 112 Svar på medborgarförslag om parkering på Trädgårdsgatan Ks 113 Svar på medborgarförslag om bowlinghall i Prisman Ks 114 Uppföljning av föreningsbidrag Ks 115 Reviderad förbundsordning samt budget 2010, Samordningsförbundet RAR Ks 116 Information Ks 117 Extraärende: Investering rondell i korsningen Föreningsgatan och Gamla Oxelösundsvägen Ks 118 Extraärende: Remissvar - Regional transportinfrastrukturplan Ks 119 Anmälan delegationsbeslut Ks 120 Delgivningar

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Ks 101 Ks 89/09 Vindbruk i översiktsplanen En vindbruksutredning har tagits fram gemensamt för Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Utredningen -med landskapsanalys, vindkarteringar och fågelutredning- ska användas som eget material i Översiktsplan 2010 (ÖP). För att ingå i utställningshandlingarna i ÖP 2010 krävs att förslaget till vindbruk ställs ut på samråd. Planhandläggare Tina Wagner redogör för förslaget. Kommunstyrelsen anser att förslaget inte visar en tillräckligt positiv inställning till vindkraft. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens beslut 1. I förslaget till vindbruk ska föras in ett mindre landområde lämpligt för vindbruk enligt vindkartering. 2. Det utpekade området till havs ska utökas något och ett mindre område närmare land ska dessutom utpekas. 3. Arbetsutskottet får delegation att godkänna och skicka det ändrade förslaget för samråd. Beslut till: Thomas Nygård

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Ks 102 Ks 2/09 Ekonomisk uppföljning efter juli 2009 Ekonomichef Magnus Pettersson redovisar ekonomisk uppföljning per 31 juli Uppföljningen visar en väsentlig förbättring av resultatet sedan föregående prognos (april). Drygt 3 mkr saknas dock för att nå ett nollresultat vid årets slut. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor inklusive bilagor. Kommunstyrelsens beslut 1. Tidigare beslutade besparingskrav kvarstår. 2. Den ekonomiska uppföljningen per juli 2009 godkänns. Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Ks 103 Ks 41/09 Avveckling av vänortssamarbete Oxelösunds kommun har sedan flera år tillbaka tre nordiska vänorter. Utbytet de senaste åren har enbart varit via formella vänortsbesök vartannat år. Holstebro i Danmark har nu meddelat att de sagt upp det formella samarbetet redan Vadsö i Norge har i maj 2009 beslutat detsamma. Karkkila i Finland har ej tagit något sådant formellt beslut. Karkkila är dock liksom Oxelösund medlem i nätverket Douzelage så med dem har vi kontakt den vägen. Utifrån detta föreslås att det traditionella vänortsutbytet med de nordiska vänorterna Vadsö, Holstebro och Karkkila avvecklas. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens beslut Det traditionella vänortsutbytet med de nordiska vänorter Vadsö, Holstebro och Karkkila avvecklas. Beslut till: Mats Ericsson

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Ks 104 Ks 55/08 Köp och försäljning av Stationsområdet Stjärnholm Stiftsgården Stjärnholm har framfört önskemål om att få köpa mark med stationshusen Stjärnholm för att bevara det kulturhistoriska värdet med den tydliga kopplingen till Stjärnholms slott. Staten genom Banverket är ägare och villiga att sälja, men endast till kommunen. Alternativet är rivning. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag till Köpeavtal med Stiftsgården Stjärnholm. Förslag till Köpeavtal med Staten genom Banverket. Karta med fastigheten markerad. Förslag Agneta Rönn (M) föreslår att kommunen ska låta kyrkan ersätta även nedlagda kostnader i form av arbetstid. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Gunnar Söderberg (MP) förslår bifall till förslaget från kommunstyrelsens kontor och avslag till Agneta Rönns förslag. Patrik Renfors (V) instämmer. Propositionsordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Söderbergs förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Avtalen om köp, dels med Staten genom Banverket, dels med Stiftsgården Stjärnholm godkänns. 2. Kommunalråd Benita Vikström och kommunchef Göran Wide får uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Beslut till: Gunilla Marklund

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Ks 105 Ks 106/06 Konsekvenser av att inte fullfölja planerad renovering av Ramdalens fritidsanläggning Arbetet med att rusta upp Ramdalens bad- och sportanläggning är uppdelat i flera etapper. Kommunstyrelsen beslutade att etapp 3 av arbetet ska skjutas upp tills vidare samt gav kommunchefen ett uppdrag att göra en ekonomisk konsekvensanalys av att stoppa etapp 3. Kommunstyrelsen har begärt en ekonomisk konsekvensanalys av att inte fullfölja renoveringens etapp 3 avseende främst ny ventilation. En konsultrapport pekar på de farhågor som finns men kan inte ge någon klar bild av sannolikheten i tid för att anläggningen ska få stora driftsproblem. Utrymmet i investeringsdelen av mål och budget är mycket begränsat och nödvändiga medel, 10,5 mkr, finns inte budgeterade. Tjänsteskrivelsen från kommunstyrelsens kontor konstaterar dock att behoven är stora. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag Benita Vikström (S) föreslår återremiss för fullständig kalkyl över ekonomi (investering och drift), skillnad i kostnad och livslängd mellan nödåtgärder och fullständig renovering samt miljömässiga konsekvenser. Bo Jender (M), Gunnar Söderberg (MP), Patrik Renfors (V) och Sören Carlsson (S) instämmer. Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras. Beslut till: Göran Wide

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Ks 106 Ks 96/09 Resultatplan och avkastningsplan för de kommunala bolagen Kommunchefen har arbetat fram förslag till utdelnings- och avkastningsplan för Oxelö Energi och Kustbostäder. Förslaget innebär att en årlig fast procentuell avkastning och utdelning per bolag fastställs. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Utdelningen från Förab fastställs med följande beräkningsmodell från och med år 2011: 2. Avkastningsmålet är: Oxelö Energi Kustbostäder / allmännyttan Kustbostäder / resterande del 12 % av sysselsatt kapital 1 % av insatt kapital 7 % av sysselsatt kapital. 3. Utdelningen från Oxelö Energi fastställs till 50 % av avkastningsmålet. 4. Utdelningen från Kustbostäder fastställs till statslåneräntan plus 1 % av insatt kapital. 5. Eventuell skatt i samband med utdelningen belastar bolagen. 6. Modellen utvärderas Beslut till: Förab Göran Wide Kustbostäder Oxelö Energi VD bolagen

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Ks 107 Ks 2/09 Mål och budget kommunstyrelsens verksamhet Budgetförslaget för kommunstyrelsen bygger på att kraftfulla besparingar genomförs inom flertalet verksamheter. Besparingarna ger flera effekter. Bl a minskar kapaciteten att göra utredningar centralt. Service till verksamheter och politik kommer att försämras. Våra informationsresurser kommer inte att möjliggöra att ha personaltidningen kvar. Annonsering i Oxelösundstidningen kommer att upphöra. Effekterna vad avser näringslivsåtgärder är svår att bedöma. Kommunchefen får i större utsträckning föra upp frågeställningar till kommunstyrelsen med äskande om medel ur kommunstyrelsens oförutsedda. Vad avser lokaleffektivisering så kräver denna besparing omfattande förändring av verksamheter, där verksamheterna kommer att behöva anpassa sig till mindre lokaler. Det kommer också att kräva att administrationen inom Kustbostäder och Oxelö Energi samordnas med kommunens. Vad avser lokalbesparingen kan det bli svårigheter att få helårseffekt, beroende på att vi först måste avvakta och se vad som kommer att hända med kommunhuset. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Förslag och propositionsordningar Agneta Rönn (M) föreslår som nytt mått under målet attraktiv arbetsgivare: "andelen anställda som är nöjda med sina påverkans- och utvecklingsmöjligheter ska uppgå till X %, enligt personalenkät som genomförs vart annat år". Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Frågan hänvisas till arbetsutskottets personalstrategiska diskussioner. Agneta Rönn (M) föreslår att personalkostnaden för anställda i kommunhuset ska minskas med 1 miljon kr. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) och Sören Carlsson (S) instämmer. Solweig Eriksson-Kurg (FP) föreslår att måttet om Kommunals kvinnodominerade grupper ska kompletteras med för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Ks 107 Ks 2/09 Benita Vikström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag på detta. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Agneta Rönn (M) föreslår att mat och städ ska konkurrensutsättas. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Sören Carlsson (S) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att kommunen aktivt ska stimulera privata aktörer att bygga trygghetsboende i Vitsippan. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår kommunstyrelsen ska få medel till personalenkäter vartannat år och medborgarenkäter vartannat år. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Kommunstyrelsens beslut 1. Måttet om Kommunals kvinnodominerade grupper ska kompletteras med för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet. 2. Kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. 3. Mål- och budget för kommunstyrelsen fastställs. 4. Ändringen i budgeten arbetas in först efter ev. ytterligare ändringar i fullmäktige. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande yttrande: Vi kan mot bakgrund av de stora bristerna i beslutsunderlaget som helhet för närvarande inte ta ställning på denna punkt. Se vidare under ärende 4. (= 109). Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Ks 108 Ks 2/09 Skattesats för 2010 Mål- och budgetberedningen beslutade att en skattehöjning med 80 öre från och med 2010 skulle användas som underlag inför kommunstyrelsens beslut om mål- och budget Förslag till Mål- och budget Protokoll, Mål- och budgetberedningen Förslag Agneta Rönn (M) föreslår oförändrad skattesats 21,28. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Propostionsordning Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Skattesatsen för 2010 fastställs till 22,08 kr per skattekrona. Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) lämnar följande reservation: Vi yrkar att skattesatsen ska vara oförändrad och fastställas till 21:28. Höjd skatt är inte är lösningen på kommunens dåliga ekonomi. Alla andra utvägar ska först prövas. Medborgarna ska ha god valuta för sina intjänade slantar. Varje krona som behövs för det gemensammas bästa måste hanteras med omsorg. Vi ser också fördelar med att ha samma skatt som Nyköping. Istället för att höja skatten vill vi effektivisera de kommunala verksamheter där kostnaderna ligger högt över andra kommuners kostnader, till exempel Barn- och ungdomsvården, Missbrukarvården och Grundskolan. Detta kan ske genom att minska på överkostnaderna, effektivisera, samt konkurrensutsätta vissa delar för att få lägre priser och större valfrihet. På sikt vill vi utveckla samarbetet med grannkommunerna av bland annat kompetens- och kostnadsskäl.

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Ks 108 Ks 2/09 Alliansens budget har små marginaler, eftersom effektiviseringsarbete tar tid. Vi lyckas ändå spara ihop de 16.5 miljoner kronor som Socialdemokraterna och Vänstern lagt beslag på genom att höja skatten och vi redovisar en budget i balans. Dessutom klarar vi att satsa några miljoner på en förebyggande förskola, förslå åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, satsa på bättre underhåll av gator och gräsytor samt ge mer till frivilligorganisationernas arbete med äldre och utsatta människor. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande yttrande: Situationen i kommunen präglas av den ekonomiska krisen, vilket medfört stor ryckighet i det kommunala arbetet. et präglas av stora luckor, där viktiga uppgifter saknas och många otydligheter finns i det material som presenterats. Överblick saknas över det faktiska ekonomiska tillståndet och betydande brister föreligger i den ekonomiska styrningen. Det är i ett sådant läge en helt felaktig åtgärd att utan att ha grepp om ekonomin göra en kraftig skattehöjning på 80 öre. Det ter sig dessutom mycket märkligt att höja skatten utan att noga redovisa vilka satsningar som är tänkta att finansieras med dessa ytterligare medel.

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Ks 109 Ks 2/09 Mål och budget Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram förslag till Mål och budget Utgångspunkterna har varit Vision 2020, Mål och budget , bokslut 2008, förändringar i omvärld och behov, kommunfullmäktiges vägledningsdebatt samt överläggningar i mål- och budgetberedningen. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Måloch budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. På kommunfullmäktiges uppdrag föreslår kommunstyrelsens kontor en revidering av mål och mått. Kommunstyrelsens kontor lämnar också förslag till ägardirektiv 2010 för Förab att vidarebefordras till dotterbolagen. Förslag till Mål- och budget Förslag till mål och mått. Protokoll, Mål- och budgetberedningen Kommunstyrelsen kommer överens om några revideringar i de inledande texterna. Förslag och propositionsordningar Investeringsplan Benita Vikström (S) föreslår att 7 miljoner kr för marint centrum 2011 flyttas till en investeringsreserv 2010 för reparationerna av Ramdalsbadet. Agneta Rönn (M) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Agneta Rönn (M) föreslår att äldreboendet ska byggas och drivas av en annan aktör. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att äldreboendet ska tidigareläggas till Solweig Eriksson-Kurg (FP), Benita Vikström (S), och Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Ks 109 Ks 2/09 Kommunstyrelsen Agneta Rönn (M) föreslår att personalkostnaden för anställda i kommunhuset ska minskas med 1 miljon kr. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) och Sören Carlsson (S) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att mat och städ ska konkurrensutsättas. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Sören Carlsson (S) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att kommunen aktivt ska stimulera privata aktörer att bygga trygghetsboende i Vitsippan. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår att kommunstyrelsen ska få medel till personalenkäter vartannat år och medborgarenkäter vartannat år. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Benita Vikström (S) föreslår att kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår avslag på detta. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Kommunbolagen Agneta Rönn (M) föreslår att ägardirektiven ska vara finansierade. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår att ägardirektivet om bostäder ska lyda Kustbostäder ska medverka till. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Benita Vikström (S) föreslår ett ytterligare ägardirektiv att Kustbostäder ska redovisa en 5-årsplan för installation av hissar i lägenhetsbeståndet. Solweig Eriksson-Kurg (FP), Patrik Renfors (V) och Agneta Rönn (M) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Sören Carlsson (S) föreslår att kommunchefen ska få uppdrag att inför fullmäktiges behandling ge förslag till ägardirektiv om att Kustbostäder ska ta ett socialt ansvar. Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Ks 109 Ks 2/09 Kultur- och fritidsnämnden Agneta Rönn (M) föreslår att kostnaderna ska minskas med 1 miljon kr. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Inge Ståhlgren (S) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår att nämnden ska få ytterligare 400 tkr. Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Benita Vikström (S) föreslår att nämnden ska få ytterligare 100 tkr för gräsklippning och 400 tkr för asfalt. Patrik Renfors (V) instämmer. Ordföranden frågar och finner att kommunstyrelsen antar förslaget. Agneta Rönn (M) föreslår att drift och underhåll av gator och parker ska konkurrensutsättas. Catharina Fredriksson (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår en satsning med 1 miljon kr årligen för underhåll av asfalt och gräsytor. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Inge Ståhlgren (S) instämmer. Utbildningsnämnden Agneta Rönn (M) föreslår en satsning med 2,5 miljoner kr årligen för förebyggande verksamhet inom förskolan. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Agneta Rönn (M) föreslår att grundskolan ska kostnadsanpassas till jämförbart med övriga kommuner med minus 4 miljoner kr. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Vård- och omsorgsnämnden Agneta Rönn (M) föreslår en satsning med 1 miljon kr för åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår 400 tkr årligen för att stödja frivilligorganisationers sociala arbete. Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Inge Ståhlgren (S) instämmer.

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Ks 109 Ks 2/09 Agneta Rönn (M) föreslår att individ- och familjeomsorgen ska kostnadsanpassas till jämförbart med övriga kommuner med minus 4 miljoner kr. Solweig Eriksson- Kurg (FP) instämmer. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att Sjötångens äldreboende och en tredjedel av hemtjänsten ska konkurrensutsättas. Benita Vikström (S) föreslår avslag på detta. Patrik Renfors (V) instämmer. Mål Kommunstyrelsen utgår från tjänstemannaförslagen. Benita Vikström (S) föreslår att äldremålet formuleras: Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras målen Fler vill flytta och Närmiljön är tas bort och ersätts av Oxelösund är en attraktiv bostadsort målet om fritidsutbud för ungdomar ska vara attraktivt i stället för aktivt ordet Biblioteket ska bytas ut mot Koordinaten målet om energiförsörjning flyttas till kommunstyrelsen/förab och orden i högsta möjliga utsträckning stryks målet om livslångt lärande stryks. Agneta Rönn (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) instämmer. Agneta Rönn (M) föreslår att orden av kompetent och utbildad personal stryks i målet om äldre och funktionshindrade. Benita Vikström (S) instämmer. Kommunstyrelsen konstaterar att det finns enighet om samtliga föreslagna förändringar. Mått Kommunstyrelsen utgår från tjänstemannaförslagen och är överens om följande ändringar: Trygg och säker uppväxt: samverkan mellan nämnderna (i stället för mellan utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ). Folkhälsan är god: antalet besök på Ramdalen ska vara per år (i stället för besökare ska öka med 10 %). Attraktiv arbetsgivare: måttet om Kommunals kvinnodominerade grupper ska kompletteras med för att uppnå jämställdhet inom avtalsområdet.

17 Sammanträdesprotokoll Blad 17 Ks 109 Ks 2/09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning: viten och överklagningar tas bort. Barn och elever utvecklas: Oxelösund ska tillhöra de 50 bästa kommunerna ( i stället för 100). Missbruk av alkohol och droger: antal LOB:ar tas bort. Ett antal mått flyttas på grund av ändringar i målen enligt ovan. Agneta Rönn (M) föreslår som nytt mått under målet attraktiv arbetsgivare: "andelen anställda som är nöjda med sina påverkans- och utvecklingsmöjligheter ska uppgå till X %, enligt personalenkät som genomförs vart annat år". Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Kommunstyrelsen beslut 1. Mål och mått revideras enligt vad som framkommit på kommunstyrelsen. 2. Ändringar i budgeten arbetas in först efter ev. ytterligare ändringar i fullmäktige. 3. Kommunchefen får uppdrag att inför fullmäktiges behandling ge förslag till ägardirektiv om att Kustbostäder ska ta ett socialt ansvar. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Investering på 7 miljoner kr för marint centrum 2011 flyttas till en investeringsreserv 2010 för reparationerna av Ramdalsbadet. 2. Äldreboendet ska tidigareläggas i investeringsbudgeten till Som ytterligare ett ägardirektiv ska ges att Kustbostäder ska redovisa en 5- årsplan för installation av hissar i lägenhetsbeståndet. 4. Kommunstyrelsen ska få ytterligare 400 tkr för att skapa en trygg innerstad och ett tryggt centrum. 5. Kultur- och fritidsnämnden ska få ytterligare 400 tkr. 6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska få ytterligare 100 tkr för gräsklippning och 400 tkr för asfalt. 7. Mål och budget fastställs. 8. Ägardirektiv till de kommunala bolagen fastställs.

18 Sammanträdesprotokoll Blad 18 Ks 109 Ks 2/09 Reservationer Agneta Rönn (M), Bo Jender (M) och Solweig Eriksson-Kurg (FP) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag. Särskilt yttrande Gunnar Söderberg (MP) lämnar följande yttrande: et präglas av stora luckor, där viktiga uppgifter saknas och många otydligheter finns i det material som presenterats. För åren saknas genomgående uppgifter för olika delposter och för kultur- och fritidsnämnden kunde i vid mötet inte ens presenteras tillförlitliga siffror för delposter under Efter en tidsmässigt omfattande genomgång blev om möjligt förvirringen ännu större. Det är inte accceptabelt att en så viktig fråga som denna hanteras på detta oseriösa sätt. Beslut till: Göran Wide Magnus Pettersson

19 Sammanträdesprotokoll Blad 19 Ks 110 Ks 82/09 Taxor 2010 Enligt beslut från 2008 ska kommunens samtliga taxor beslutas samtidigt med Mål och budget och finnas i ett samlat dokument. Samtliga taxor har setts över och samlats i ett dokument/förslag för fullmäktige att fastställa. Förslag för 2010 innehåller främst förändring i avgifternas krontal men vissa redaktionella förändringar har också gjorts. Mål- och budgetberedningen beslutade att överlämna förslag till Måloch budget samt taxor 2010 till kommunstyrelsen utan ställningstagande från mål- och budgetberedningen. Taxor, förslag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Protokoll, Mål- och budgetberedningen Förslag Agneta Rönn (M) föreslår att - alla taxor ska indexuppräknas varje år - den stora höjningen av taxan för livsmedelskontroll m.m. ska ersättas av en indexhöjning. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på detta. Propositionsordning Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Taxor 2010 fastställs. Reservationer Agneta Rönn (M) och Bo Jender (M) reserverar sig till förmån för Agneta Rönns förslag.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 20 Ks 111 Ks 106/06 Projektorganisation med ansvarsfördelning för Ramdalens fritidsanläggning etapp 2 I samband med kommunstyrelsens beslut om att genomföra etapp 2 inom Ramdalens idrottsanläggning beslutades också att ansvaret för ekonomi och uppföljning skulle flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade också att kommunchefen skulle återkomma med beskrivning av projektorganisation och ansvarfördelning för Ramdalsprojektet. En projektorganisation med kommunchefen som ansvarig byggansvarig och en representant från Kustbostäder som operativ byggbeställare har utarbetats med kontinuerliga möten och tydlig kostnadsuppföljning. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens beslut 1. Utredningen godkänns. 2. Kommunchefen ska rapportera löpande till kommunstyrelsen hur projektet framskrider. Beslut till: Göran Wide

21 Sammanträdesprotokoll Blad 21 Ks 112 Ks 21/09 Svar på medborgarförslag om parkering på Trädgårdsgatan Ett medborgarförslag för att skapa parkeringsplatser på Trädgårdsgatan har inlämnats till kommunfullmäktige. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppger i yttrande att de synpunkter som förslagslämnaren lämnar även har påtalats av andra och att parkeringsproblematik råder i innerstadsområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget. Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Protokoll, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , 43. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Medborgarförslaget bifalls.

22 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Ks 113 Ks 21/09 Svar på medborgarförslag om bowlinghall i Prisman Ett medborgarförslag om att bygga en bowlinghall i Prisman har lämnats till kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden uppger i yttrande att det inte finns något ekonomiskt utrymme för bowlingverksamhet och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Remissvar från Kultur- och fritidskontoret Sammanträdesprotokoll, Kultur- och fritidsnämnden , 23. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås.

23 Sammanträdesprotokoll Blad 23 Ks 114 Ks 67/09 Uppföljning av föreningsbidrag 2004 ändrades reglerna för bidrag till föreningar och liknande organisationer. Enligt de nya reglerna skriver kommunen årsvisa avtal med respektive förening. Av avtalet framgår vilket stöd föreningen får och vad den ska göra som motprestation. Barn- och ungdomsföreningarna undantogs för att kultur- och fritidskontoret skulle få prova och utvärdera systemet med övriga föreningar, innan man började med det stora antalet föreningar för barn och unga. I mars 2006 beslutade kommunfullmäktige att modellen med avtal om verksamhetsbidrag skulle gälla även barn- och ungdomsföreningar fr.o.m Kommunchefen fick uppdrag att efter två år göra en uppföljning för att se att inte barn- och ungdomsorganisationerna förlorat i förhållande till vuxna på förändringen. Av uppföljningen framgår att andelen av det totala bidraget som gått till barn- och ungdomsföreningar har minskat I beslutet 2006 fanns en tydlig politisk markering att så inte får ske. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Andelen av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag som går till barn- och ungdomsverksamhet ska vara minst 86 %.

24 Sammanträdesprotokoll Blad 24 Ks 115 Ks 76/09 Reviderad förbundsordning samt budget 2010, Samordningsförbundet RAR Reviderad förbundsordning Samordningsförbundet RAR har vid medlemsmöte den 28 april godkänt ett förslag att minska förbundets revisorer till två, en som utses av Försäkringskassan och en som utses av Nyköpings Kommun. Förslaget är i enlighet med en lagändring (SFS 2007:1017). Budget 2010 Samordningsförbundet RAR har vid medlemsmöte den 28 april 2009 presenterat förbundets verksamhet och ekonomi. Mötet enades om en oförändrad budget för Oxelösunds andel blir 156,7 tkr. Beloppet som föreslås för 2010 ryms inom budgeterade resurser. Förbundsordning för samordningsförbundet, reviderad Hemställan från Samordningsförbundet ; Fastställande av budget Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Reviderad förbundsordning godkänns. 2. Samordningsförbundets budget för 2010 fastställs.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.25-15.20 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 8.30-10.40 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Britta Bergström (S) Olov Zakrisson (S) Sten Nordlander

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1. Kommunfullmäktige 2009-04-01

Sammanträdesprotokoll Blad 1. Kommunfullmäktige 2009-04-01 Sammanträdesprotokoll Blad 1 Plats och tid Rådsalen, Cupan, kl 18.00-21.35 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Ann-Sophie Nygren (S) Birger Svensson (S) Torbritt Bökman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunfullmäktige 2008-10-15 BEVIS ... Paragrafer 102-120. Elisabeth Barkefors. Ordförande Mayvor Lundberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Rådsalen, Cupan kl 18.00-21.15 Beslutande Mayvor Lundberg (s) Katarina Jakobsson (m) Jan Widegren (m) Bjarne Westerlund (s) Birger Svensson (s) Luiza Kaminska

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Charlotte Salomonsson (fp) Patrik Renfors Gunnar Söderberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren Bo Jender Charlotte Salomonsson (fp) Patrik Renfors Gunnar Söderberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (32) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.45-16.35 Beslutande Benita Vikström, 58-82 (s) Susanne Josefsson, 55-57 (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson

Läs mer

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS

Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn. Göran Bernhardsson Ekonomistrateg BEVIS 1 (20) Plats och tid Rum 293 i Kommunhuset kl 15.10 17.05 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Ann Svensson (s) Britt-Marie Kärngren (s) Britta Bergström (s) Catharina Fredriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-01-31. Inger Widman Dan Hedblom Leif Thor Siw Sjöholm Sinikka Famme Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.00 Beslutande Lars-Åke Lindman (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Inger Widman (s) Dan Hedblom (s) Leif Thor (m) Siw

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 11.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl 14.15-17.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl 14.15-17. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl 14.15-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-05-26 1(14) Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Styrelsen 2005-05-26 1(14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Beslutande Benita Vikström, ordförande (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

2008-12-02. Jan Svanborg Ina Holmström Mayvor Lundberg fr om 52

2008-12-02. Jan Svanborg Ina Holmström Mayvor Lundberg fr om 52 STYRELSEN Plats och tid Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 2008-12-02 Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 2 dec 2008, kl 13.15-16.10 Beslutande Övriga deltagare Styrelseledamöterna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer