M M M«AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M M M«AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget"

Transkript

1 Sida : 1 óm 2.1 : Brandfarliga gaser Fara M M M«AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn Säkerhetsdatablad nr : SE 019 : Propan 1,81%, CO 9,01%, CO2 13,1% i Nitrogen 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Relevanta identifierade användningar : Industriell och professionell. Gör en risk analys före användning. Test gas / Kalibrerings gas. Laboratoriebruk. Kontakta leverantören för mer användarinformation Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagsidentifikation 1.4. Telefonnummer för nödsituationer : Nödnummer : Kemiakuten: (24 h) AVSNITT 2. Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Faroklass och kategorikod Förordning EC 1272/2008 (CLP) Hälsofaror Fysikaliska faror Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/ Märkningsuppgifter Märknings Förordning EC 1272/2008 (CLP) Faropiktogram : Reproduktionstoxicitet - Ofött barn - Kategori 1A - Fara - (CLP : Repr. 1A) - H360D Specifik organtoxicitet - Upprepad exponering - Kategori 2 - Varning - (CLP : STOT RE 2) - H373 : Brandfarliga gaser - Kategori 1 - Fara - (CLP : Flam. Gas 1) - H220 Gaser under tryck - Komprimerade gaser - Varning - (CLP : Press. Gas) - H280 : F+; R12 Repr. Cat. 1; R61 T; R23-R48/23 M M M«

2 Sida : 2 AVSNITT 2. Farliga egenskaper /... Faropiktogramskod Signalord Faroangivelser Skyddsangivelser 2.3. Andra faror : GHS02 - GHS08 - GHS04 : Fara : H220 - Extremt brandfarlig gas. H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. H360D - Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. - Förebyggande : P260 - Andas inte in gas, ångor. P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P202 - Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna - Åtgärder : P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering : Sök läkarhjälp. P377 - Läckande gas som brinner Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. - Förvaring : P403 - Förvaras på väl ventilerad plats. AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1. Ämne / 3.2. Blandning Blandning. CAS-nr Komponentnamn Innehåll EG-nr Klassificering(DSD) Klassificering(CLP) Index-nr Propan : 1.81 % F+; R12 Press. Gas Liquefied (H280) Kolmonoxid : 9.01 % F+; R12 Flam. Gas 1 (H220) Repr. Cat. 1; R61 Repr. 1A (H360D) T; R23-48/23 Acute Tox. 3 (H331) STOT RE 1 (H372) Press. Gas Compressed (H280) Koldioxid : 13.1 % Oklassificerat (DSD) Press. Gas Liquefied (H280) * 1 Nitrogen : bal Oklassificerat (DSD) Press. Gas Compressed (H280) *1 Innehåller inga andra komponenter eller föroreningar som påverkar klassificeringen av produkten. * 1: Medtaget i Annex IV / V REACH, undantaget från registreringen. * 2: Registreringens slutdatum ej överskridet. * 3: Inget krav på registrering: Substans tillverkad eller importerad < 1t/y. Full text av R-fraser se kapitel 16. Full text av H-fraser se kapitel 16.

3 Sida : 3 AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen - Inandning : Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör. - Hudkontakt : Inga skadliga effekter förväntas av denna produkt. - Kontakt med ögonen : Inga skadliga effekter förväntas av denna produkt. - Förtäring : Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda : Höga koncentrationer kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/ medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Hänvisa till sektion Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel - Lämpliga släckmedel : Vattensprej eller dimma. - Olämpliga släckmedel : CO2. Använd inte vattenstråle för släckning Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Specifika risker Farliga förbränningsprodukter 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal Specifika metoder Speciell skyddsutrustning för brandmän : Kontakt med eld kan orsaka bristning/explosion av flaskan. AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp : Släck inte brinnande gasutsläpp om det inte är absolut nödvändigt. Spontan/explosiv återantändning kan inträffa. Släck all annan brand. Om det är möjligt, stoppa flödet av ämnet. Rikta släckningsarbetet mot omgivande eldsvåda. Gasflakor kan brista eller spricka pga av värmen från elden. Kyl utsatta flaskor med sprutvatten från en skyddad plats. Förhindra att förorenat släckningsvatten kommer i dagvattenbrunnarna. Om möjligt använd vattensprej eller dimma för att släcka brandrök. : Använd tryckluftsapparat med egen behållare i slutna utrymmen. Standard skyddskläder och utrustning (Tryckluftsapparat med egen behållare) för brandmän. EN 469: Skyddskläder för brandmän. EN 659: Skyddshandskar för brandmän. Standard EN tryckluftsapparat med egen behållare öppen krets och hel ansiktsmask Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 6.2. Miljöskyddsåtgärder : Utrym området. Försök att stoppa utsläpp. Se till att luftväxlingen är tillräcklig. Avlägsna tändkällor. Tag i beaktande risken av explosiva atmosfärer. : Försök att stoppa utsläpp Metoder och material för inneslutning och sanering 6.4. Hänvisning till andra avsnitt : Ventilera området. : Se också avsnitt 8 och 13.

4 Sida : 4 AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp /... AVSNITT 7. Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Säker användning av produkten Säker hantering av gaskärlet 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 7.3. Specifik slutanvändning : Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Spola systemet fritt från luft före tillförsel av gas. Förvaras åtskild från tändkällor (inkluderande statiska urladdningar). Rök inte under hantering av produkten. Bedöm risken av en potentiellt explosiv atmosfär och behovet av en explosions-säker utrustning. Försök använda gnistfria verktyg. Undvik exponering, sök speciella instruktioner före användning. Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess tryck och temperatur. Kontakta din gasleverantör vid osäkerhet. Endast erfarna och ordentligt instruerade personer får hantera komprimerad gas. Ämnet måste hanteras enligt god industrihygien och säkerhets rutiner. Säkerställ att hela gas systemet har (eller regelbundet) kontrollerats för läckor före användning. Tag i beaktande tryckavlastningsutrustning(ar) vid gas installationer. : Se leverantörens instruktioner för hantering av gasflaskor. Förhindra tillbakaströmning in i flaskan. Skydda gasflskor från fysisk skada; du får inte dra, rulla, slira eller välta flaskan. Använd tralla som är avsedd för gasflaskor även om gasflaskan endast flyttas korta sträckor. Låt ventilkåpa och skyddsmutter sitta kvar tills flaskan säkrats mot en vägg eller bänk eller placerats i ett flaskställ klart för användning. Om användare upplever svårigheter vid hantering av gasflaskan så stoppa användandet och kontakta leverantören. Försök aldrig själv reparera eller modifiera behållarventiler eller tryckavlastningsanordningar. Skadade ventiler bör omedelbart rapporteras till leverantör. Håll behållarventiler fria från föroreningar såsom vatten och olja. Så snart behållare frikopplats från utrustning sätt tillbaka skyddsmuttrar och skyddskåpa. Stäng behållarens ventil efter varje användning även när den är tom och fortfarande är ansluten till ett instrument. Försök aldrig överföra gaser från en flaska/behållare till en annan. Använd aldrig öppen låga eller elektriska värmesystem för att öka trycket i behållaren. Du får inte avlägsna eller vanställa leverantörens etiketter som finns till för att berätta om innehållet i gasflaskorna. Behållare bör lagras upprätt och säkert fastspända för att förhindra tippning. : Förvaras åtskild från oxiderande gaser och andra oxiderande ämnen. All elektrisk utrustning i lagerutrymmen måste vara anpassade till möjligheten att en explosiv gas atmosfär kan uppstå. Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50 C. Ta i beaktande alla regleringar och lokala krav vad avser förvaring av behållare. Behållare bör inte förvaras på plats där de kan utsättas för korrosion. Behållare bör lagras upprätt och säkert fastspända för att förhindra tippning. Kontrollera periodvis lagerhållna behållare för läckage. Behållar huvor eller kåpor måste vara på plats. Förvara behållare på platser fria från brandrisk och borta från värme och antändningskällor. Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

5 Sida : 5 AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen Kolmonoxid : NGV (SV) - [ppm] : 35 Koldioxid : NGV (SV) - [ppm] : 5000 DNEL: Härledd nolleffektnivå [ppm] ( Arbetare) Kolmonoxid : Inandning-korttids (lokalt) [ppm] : 100 DMEL:Härledd minimum effektnivå ( Arbetare) PNEC: Uppskattad nolleffektskoncentration [ppm] 8.2. Begränsning av exponeringen : Inandning-korttids (systemisk) [ppm] : 100 : Inandning-långtids (lokal) [ppm] : 20 : Inandning-långtids (systemisk) [ppm] : Lämpliga tekniska : System under tryck borde kontrolleras regelbundet för läckage. kontrollåtgärder Förse med tillräcklig allmän och lokal avgas-ventilation. Håll koncentrationen väl under lägre brännbarhetsgränser. Säkerställ att exponering är under nivågränsvärden. Alarm detektorer måste användas om giftiga gaser råkar frisättas. Använd helst läcktäta installationer (t.ex svetsade rör) Produkten bör hanteras i ett slutet system och under strikt kontrollerade förhållanden. Ta i beaktande arbetstillstånd t.ex för underhållsaktiviteter Personlig skyddsutrustning : En riskbedömning bör genomföras och dokumenteras i varje arbetsområde för att bedöma riskerna i samband med användningen av produkten och för att välja PPE som matchar den aktuella risken. Följande rekommendationer bör övervägas. PPE kompatibel enligt den rekommenderade EN / ISO standarden bör väljas. Ögon/ansiktsskydd Hudskydd : Använd skyddsglasögon med sidoskydd. Standard EN Personligt ögonskydd. - Handskydd : Använd arbetshandskar vid hantering av gasbehållare. Standard EN Skyddshandskar mot mekaniska risker. - Andra : Överväg användandet av brandsäkra och anti-statiska kläder. Standard EN ISO Begränsade flamspridningsmaterial. Standard EN ISO Skyddskläder: Elektrostatiska egenskaper. Använd skyddsskor vid hantering av kärl. Standard EN ISO Personilg skyddsutrustning - Skyddsskor. Andningsskydd : Andningsapparat med egen behållare skall finnas tillgänglig för användning vid olyckstillfällen. Termisk fara Standard EN tryckluftsapparat med egen behållare öppen krets och hel ansiktsmask. Tryckluftsapparat med egen behållare rekommenderas där man förväntar sig en oväntad exponering i samband med underhållsaktiviteter. : Inga nödvändiga Miljöexponeringenskontroll : Hänvisa till lokala regleringar och restriktioner vad beträffar utsläpp till atmosfär. Se sektion 13 för specifika metoder för hantering av avfallsgas.

6 Sida : 6 AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Fysikaliskt tillstånd vid 20 C / 101.3kPa: Gas. Färg Lukt Lukttröskel. ph-värde Molekylvikt [g/mol] Smältpunkt [ C] Kokpunkt [ C] Flampunkt [ C] Avdunstningshastighet (eter=1) Brännbarhetsgränser [vol% i luft] Ångtryck [20 C] Relativ densitet, gas (luft=1) Vattenlöslighet [mg/l] Fördelningskoefficient: n-oktanol/ vatten [log Kow] Viskositet vid 20 C [mpa.s] Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper 9.2. Annan information Annan data AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Risken för farliga reaktioner Förhållanden som ska undvikas Oförenliga material Farliga sönderdelningsprodukter : Blandning innehåller en eller flera föreningar som har följande färg(er): Färglös. : Luktvarningsegenskaper kanske saknas, lukt är subjektivt och kan inte användas för att varna om överexponering. Blandning innehåller en eller flera föreningar som har följande lukt(er). Luktfri. Sötaktig. : Luktgränsen är subjektiv och otillförlitlig för att varna om en eventuell överexponering. : Brännbarhetsgränser ej tillgängliga. : Gäller inte. : Liknande eller lättare än luft. : Löslighet i vatten av föreningar i blandningen. Nitrogen : 20 Koldioxid : 2000 Kolmonoxid : 30 Propan : 75 : Gäller inte. : Gäller inte. : Ingen reaktivitet fara, utöver de effekter som beskrivs i moment nedan. : Stabil i normala förhållanden. : Kan reagera våldsamt med oxiderande ämnen. Kan bilda explosiva blandningar med luft. : Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden. : Vid normal användning och förvaring bör inga farliga sönderdelningsprodukter uppkomma.

7 Sida : 7 AVSNITT 11. Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut giftighet Råtta inandning LC50 [ppm/4h] : Kolmonoxid : 1880 Frätande/irriterande på huden Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Luftvägs-/hudsensibilisering Cancerogenitet Mutagenitet Reproduktionstoxisk : fortplantningsförmåga : Ej kända förgiftningseffekter orsakade av denna produkt. Reproduktionstoxisk : avlat men ofött : Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. barn Specifik organtoxicitet enstaka exponering Specifik organtoxicitet upprepad : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. exponering Fara vid aspiration : Ej lämpligt för gaser och gasblandningar. AVSNITT 12. Ekologisk information Toxicitet : Klassificeringskriterierna är inte uppfyllda. EC50 48 timmar - Daphnia magna [mg/ : Kolmonoxid : Studien är vetenskapligt omotiverad. l] Propan : 27.1 EC50 72h Algae [mg/l] : Kolmonoxid : Studien är vetenskapligt omotiverad. Propan : 11.9 LC50-96 timmar - fisk [mg/l] Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleringsförmåga Rörligheten i jord : Kolmonoxid : Studien är vetenskapligt omotiverad. Propan : Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Andra skadliga effekter Påverkan på ozonskiktet Effekt på global uppvärmning : Innehåller växthusgas(er) som inte innefattas av 842/2006/EC.

8 Sida : 8 AVSNITT 13. Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Lista med skadligt avfall Ytterligare information : Släpp inte ut gasen där det finns risk för bildning av explosiva blandningar i luften. Avfallsgas skall brännas i lämplig brännare med flamspärr. Se till att utsläppsnivåerna inte överskrider de lokala föreskrifter eller verksamhetsföreskrifterna. Släpp inte ut i avlopp, källare, gropar eller andra platser där gasansamling kan vara farlig. Undvik utsläpp till luften. Hänvisa till koden av praxis EIGA Doc 30/10""Disposal of Gases, downloadable at eiga.org för mer info om metoder för lämpligt avyttrande. Kontakta leverantören om vägledningen behövs. : : Gaser i tryckkärl (inklusive halogener) innehållande ett farligt ämne. AVSNITT 14. Transportinformation UN-nummer: : 1954 ADR, IMDG, IATA märkning Landtransport (ADR/RID) óm : 2.1 : Brandfarliga gaser H.I. nr : 23 Officiell transportbenämning : KOMPRIMERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. Faroklass för transport/er : 2 Klassificeringsregler : 1 F Packing Instruction(s) : P200 Tunnel Restriction : B/D : Transport i tank: Passage förbjuden genom tunnlar av kategori B, C, D och E, Annan transport: Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E. Miljöfaror Sjötransport (IMDG) Proper shipping name : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. Class : 2.1 Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-D Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-U Packing instruction : P200 IMDG-Marine pollutant : No Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR) Proper shipping name (IATA) : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. Class : 2.1 Passenger and Cargo Aircraft : DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT. Cargo Aircraft only : Allowed. Packing instruction - Cargo Aircraft : 200 only Särskilda försiktighetsåtgärder : Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten. Säkerställ att chauffören förstår den potentiella faran av sin last och vet vad han skall göra i händelse av olycka. Vid transport av produktbehållare : - Se till att tillräcklig ventilation säkerställs. - Skall gasflaskor vara fastspända.

9 Sida : 9 AVSNITT 14. Transportinformation /... - Se till att flaskventilen är stängd och inte läcker. - Se till att ventilens skyddsmutter eller tätplugg (i förekommande fall) är korrekt påsatt. - Se till att ventilskyddet (i förekommande fall) är korrekt påsatt. AVSNITT 15. Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU lagstiftning Användningsrestriktioner Seveso direktiv 96/82/EC Nationell lagstiftning Nationell lagstiftning Kemikaliesäkerhetsbedömning AVSNITT 16. Annan information : Begränsad enbart till professionella användare (Annex XVII REACH). : Medtaget. : Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs up. : En CSA (Kemikaliesäkerhetsbedömning) krävs inte för denna produkt. Indikering om byte : Reviderat Säkerhetsdatablad enligt kommisionens förordning (EU) No 453/2010. Träningsinstruktion : Se till att operatören förstår risken med brännbarhet. Gasflaskan under tryck. Lista med fullständiga R-fraser i sektion 3. Lista med fullständiga H-fraser i sektion 3. : R12 : Extremt brandfarligt. R23 : Giftigt vid inandning. R48/23 : Giftigt : risk for allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R61 : Kan ge fosterkador. : H220 - Extremt brandfarlig gas. H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. H331 - Giftigt vid inandning. H360D - Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Ytterligare information : Klassificering enligt beräknings metoder från förordning (EC) 1272/2008 CLP / (EC) 1999/45 DPD. Detta säkerhetsdatablad har utformats i enlighet med Europeiska Unionens lagstiftning. FRISKRIVNINGSKLAUSUL : Före användning av produkten i en ny process eller försök bör en genomgång av materialkompatibilitet och säkerhetsstudie genomföras. Detaljer i dokumentet tros vara korrekta vid tryckningen. Då framställning av detta dokument gjordes med stor omsorg kan inget ansvar tas ifall en skada eller förlust förekommer som resultat av användning av detta dokument. Slut på dokumentet

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (12) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr. 09744, 09944 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Säkerhetsdatablad MAPEFAST SA Säkerhetsdatablad daterat 16/5/2015, utgåva 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer