KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom"

Transkript

1 KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet

2 Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte överensstämma med företagets. Broschyren är framtagen i samarbete med Boehringer Ingelheim Sverige AB. Boehringer Ingelheim AB Liljeholmsstranden 3 Box Stockholm Sverige Kjell Larsson 2011, 2012 Upplaga version 2:a ISBN Design Digital Context AB Tryckt i Malmö Tryckfolket Utgivningsår: 2012

3 Innehåll Obstruktiva lungsjukdomar... 5 Vad är KOL?... 5 Vad är kronisk bronkit?... 5 Vad menas med obstruktion?... 6 Något om lungornas uppbyggnad och funktion... 7 Varför får man kronisk bronkit och KOL?... 8 Kronisk bronkit och KOL är vanliga sjukdomar... 8 Symtom vid kronisk bronkit och KOL Hur diagnostiseras kronisk bronkit och KOL? SJUKHISTORIA...11 SPIROMETRI..12 PEF-MÄTNING...12 RÖNTGEN...13 Behandling av kronisk bronkit och KOL RÖKSTOPP...15 SJUKGYMNASTIK...15 ARBETSTERAPI...16 Läkemedelsbehandling och vaccination vid kronisk bronkit och KOL...16 LUFTRÖRSVIDGANDE LÄKEMEDEL...16 ANTI-INFLAMMATORISK BEHANDLING...17 ANTIBIOTIKA.18 VACCINATION...18 SYRGAS...18 VOLYMREDUCERANDE KIRURGI...20 KOSTHÅLLNING...20 Tips som kan göra vardagen lite lättare...21 ARBETA ENERGISNÅLT

4 4

5 Obstruktiva lungsjukdomar Till de obstruktiva lungsjukdomarna räknas KOL och astma. KOL kännetecknas av en kronisk obstruktion ( förträngning ) av luftvägarna medan astma karakteriseras av obstruktion som kommer och går (episodisk obstruktion). Vad är KOL? KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är en sjukdom som kännetecknas av att lungfunktionen successivt försämras. KOL förorsakas i de flesta fall av tobaksrökning och lungfunktionsnedsättningen beror på inflammatoriska förändringar med förträngningar i luftvägarna och emfysem. Med emfysem menas att de minsta luftvägarna och lungblåsorna blivit förstörda och omvandlats till stora hålrum. Emfysem leder ofta till andningsinvaliditet och, om det fortskrider, till att patienten dör till följd av sin sjukdom. Vad är kronisk bronkit? Med kronisk bronkit menar man ett sjukdomstillstånd med hosta och upphostning av slem, dvs. kronisk bronkit är det som vi i dagligt tal brukar kalla för rökhosta. Sjukdomen uppkommer i de flesta fall genom långvarig tobaksrökning. För att ställa diagnosen kronisk bronkit brukar man kräva att symtomen skall ha förekommit i stort sett dagligen, under minst tre månader, under två på varandra följande år. I definitionen ingår även att andra sjukdomar med liknande klinisk bild skall ha uteslutits. 5

6 Vad menas med obstruktion? Obstruktion betyder i detta sammanhang hinder eller tilltäppning och med luftvägsobstruktion menas att luftflödet genom luftvägarna är försvårat. Detta luftflödeshinder kan bero på slemhinnesvullnad och slem i luftvägarna som tar plats och gör att luftvägarna blir trängre. En annan orsak är en sammandragning av den muskulatur som finns i luftvägarnas vägg. Alla dessa fenomen orsakar luftvägsförträngning vid astma men den förekommer också vid KOL. Vid KOL uppkommer även luftvägsobstruktion på grund av att lungornas elastiska egenskaper förändras. En normal lunga består av många små lungblåsor (alveoler) vilka gör att lungorna är spänstiga och att de små luftvägarna hålls öppna. Om lungvävnaden förstörs av emfysem tappar lungorna sin spänst och luftvägarna får en tendens att falla samman. Detta är den viktigaste orsaken till obstruktion vid svår KOL. FIGUR 1. Till vänster en normal luftväg genom vilken luft lätt kan passera. Till höger illustreras luftvägsobstruktion, d v s en luftväg som förträngs av svullen slemhinna, slem i luftvägen och sammandragning av den glattamuskulaturen som finns runt luftvägen. Luften har betydligt svårare att passera genom denna förträngda luftväg.

7 Något om lungornas uppbyggnad och funktion De största luftrören som leder luft ner till lungorna kallas för luftstrupe (trakea) och bronker. Luftstrupen delar upp sig i en bronk till varje lunga. Dessa två huvudbronker delar sedan upp sig upprepade gånger i allt mindre luftvägar ju längre ut i lungorna man kommer. Längst ut i luftvägarna finns de s.k. lungblåsorna (alveolerna). Själva gas-utbytet äger rum i de små luftvägarna och i alveolerna. Med gas-utbyte menas att syrgas från den inandade luften passerar över till blodet och syresätter detta. Samtidigt som syrgas passerar från luft till blod passerar koldioxid i motsatt riktning, d v s från blod till luft. Koldioxid är en slaggprodukt som kroppen gör sig av med via utandningsluften. De allra minsta luftvägarnas diameter är endast bråkdelen av en millimeter. En sådan liten luftväg kommer, redan vid en mycket liten påverkan, att bli helt tilltäppt vilket innebär att även små förändringar av luftvägsdiametern får stora konsekvenser för luftflöden, andning och framförallt gas-utbyte. Slemhinnan i luftvägarna bekläds av flimmerhår s.k. cilier och ett tunt slemlager. Vid inandning av små partiklar kommer dessa att fastna i slemlagret och transporteras upp genom luftvägarna. Transporten uppkommer genom att flimmerhåren hela tiden rör sig varvid slem, och partiklar som fastnat i slemmet, rör sig upp genom luftvägsträdet. Slemmet i luftvägarna produceras dels av celler i själva slemhinnan och dels i större körtlar som ligger under slemhinnan. Alla dessa slemproducerande strukturer växer till och ökar i storlek hos rökare vilket är förklaringen till den stora slemproduktionen vid kronisk bronkit. FIGUR 2. Luftvägarna delar upp sig i allt mindre förgreningar ända ut till lungblåsorna (alveolerna). Vid emfysem bildas hålrum i de finaste luftvägarna.

8 Varför får man kronisk bronkit och KOL? Den i särklass vanligaste orsaken till kronisk bronkit och KOL är tobaksrökning och man beräknar att 90 % av all KOL i Sverige orsakas av rökning. Det är det totala antalet rökta cigarretter (eller total mängd rökt tobak) som är avgörande för sjukdomsutvecklingen, d v s ju mer man röker desto större är risken att utveckla kronisk bronkit och KOL. Det finns även en individuell disposition för att utveckla KOL vilket innebär att vissa individer får sjukdomen tidigare efter kortare tids rökning än andra. Även passiv rökning kan ge upphov till kronisk bronkit och KOL. Vuxna och barn som utsätts för tobaksrök har ökad sjuklighet i luftrör och lungor. Det är troligt att denna exponering för tobaksrök, hos känsliga individer, lättare leder till KOL i vuxen ålder. Viss yrkesexponering kan, speciellt i kombination med rökning, ha en betydelse för utveckling av kronisk bronkit och KOL. Man har t ex funnit ökad förekomst av KOL hos gruvarbetare som inte är eller har varit rökare. Upprepade luftvägsinfektioner i barndomen kan påverka lungutvecklingen under uppväxten vilket kan leda till att man lättare får KOL i vuxen ålder. Kronisk bronkit och KOL är vanliga sjukdomar Förekomsten av KOL ökar i befolkningen och ungefär hälften av alla rökare som uppnår 75 års ålder har KOL. På grund av att rökningen är den vanligaste orsaken till kronisk bronkit och KOL och att det tar en viss tid innan rökaren utvecklar sjukdom är förekomsten av dessa sjukdomar starkt beroende av åldern. Sjukdomen har under många år varit vanligast hos män men på grund av förändrade rökvanor under senare delen av 1900-talet har ökningen under senaste år varit större hos kvinnor och dödligheten på grund av KOL i Sverige är idag högre hos kvinnor än män. Det finns iakttagelser som dessutom talar för att rökande kvinnor lättare utvecklar KOL än män. Det är inte klart varför vissa rökare utvecklar KOL medan andra inte gör det. En rökare kan aldrig på förhand veta om han eller hon kommer att utveckla en svårt invalidiserande lungsjukdom. 8

9 9

10 Symtom vid kronisk bronkit och KOL Som nämnts ovan kännetecknas kronisk bronkit av hosta med slemupphostningar. Även KOL-patienter har dessa symtom och de förvärras ofta i samband med infektioner. Patienter med kronisk bronkit upplever att de oftare får förkylningar som blir allt mer långvariga. Symtomen vid kronisk bronkit och KOL är ofta mer besvärande under vintern än under den varma årstiden. Hosta, upphostningar av slem och andnöd tilltar ofta i samband med luftvägsinfektioner. Dessa perioder med ökad andnöd, hosta och slemproduktion brukar kallas exacerbationer och bidrar starkt till KOL-patientens sämre välbefinnande. Det vanligaste symtomet vid fortskridande KOL är tilltagande andnöd. Andnöden kan debutera redan i års ålder (eller ännu tidigare hos vissa patienter) och tilltar smygande med åren. Ett vanligt klagomål är att patienten har försämrad kondition och blir andfådd vid förhållandevis liten ansträngning. Hos svårt sjuka personer med KOL kan enkla aktiviteter som intagande av måltid och på- och avklädning ge svår andnöd. Vid svår sjukdom kan andnöd 10

11 upplevas redan i vila. Vid svår KOL uppkommer syrebrist i blodet vilket medför att ett flertal av kroppens organsystem drabbas. Patienterna känner ofta en muskelsvaghet som dels beror på att de ofta för ett stillasittande liv med åtföljande nedsatt kondition och muskelstyrka och dels på att syrebristen leder till förändringar i muskulaturen som blir svagare. Personer med svår KOL får även problem med minnet och koncentrationssvårigheter. Oförmåga att delta i de fysiska aktiviteter som man tidigare gjort (promenader, golfspel, fisketurer etc.) leder till social isolering och ofta depression. Det är inte ovanligt att patienter med svår KOL går ner kraftigt i vikt och blir magra. Detta är ett prognostiskt ogynnsamt tecken. Hos rökare som fortsätter att röka förvärras sjukdomen långsamt med åren och hos vissa leder den till andningsinvaliditet och för tidig död. Närmare 3000 personer i Sverige dör varje år på grund av KOL. År 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Hur diagnostiseras kronisk bronkit och KOL? SJUKHISTORIA Kronisk bronkit diagnostiseras genom att läkaren intervjuar patienten och noggrant klarlägger sjukhistorien, en s.k. anamnes. Man kan således ställa diagnosen kronisk bronkit genom att fråga patienten om symtom. Dock skall varje utredning av kronisk bronkit utesluta andra orsaker till hosta och slemupphostningar. Detta innebär att man, innan diagnosen kronisk bronkit fastställs, bör röntga lungorna och undersöka lungfunktionen för att utesluta t ex lungtumörer, lunginfektioner och försämrad lungfunktion till följd av KOL eller andra orsaker. Även vid misstanke om KOL skall diagnosen byggas på en noggrann kartläggning av symtom. Viktiga frågor är att utröna hur mycket andnöd som patienten har och hur begränsad han/hon är i sin fysiska kapacitet. Det är här viktigt att få en uppfattning om hur snabbt sjukdomen fortskrider genom att diskutera vilken fysisk aktivitet man tidigare har haft och hur denna försämrats under det senaste året. Har det blivit tyngre att gå uppför en viss trappa eller uppför en viss backe jämfört med hur det var för ett eller två år sedan? 11

12 SPIROMETRI Diagnosen KOL ställs alltid med hjälp av lungfunktionsundersökning, en spirometri, vilken utförs med en speciell apparatur som kallas spirometer. Vid en spirometri mäts de luftvolymer som finns i lungorna vid maximal inandning och utandning samt hur snabbt man kan blåsa luften ut och in i lungorna. Ett vanligt lungfunktionsmått är att man mäter den mängd luft som kan blåsas ut under den första sekunden av en maximal utandning. Genom att man mäter lungvolymer och den tid det tar att andas ut eller in en viss mängd luft, kan man även bestämma de luftflöden som uppstår under in- och utandning. Dessa funktioner finns hos mer avancerade spirometrar. Vid KOL är den lungvolym som man maximalt kan andas ut samt även den volym som man kan andras ut under den första sekunden av en maximal utandning sänkta. Även utandningsflödena är sänkta vid KOL. PEF-MÄTNING Vid diagnostik av obstruktiva lungsjukdomar ingår ofta mätning av lungfunkbilderna ovan visar en spirometriundersökning 12

13 tionen med en PEF-mätare. Detta ger en uppfattning om det maximala flöde som uppnås när man andas ut så fort man kan (PEF=peak expiratory flow). PEFmätaren är billig och genom att mäta PEF upprepade gånger på dygnet samt i samband med tillfälliga försämringar får läkare och patient en god uppfattning om hur lungfunktionen varierar med tiden. En stor variation med låga värden på natten och höga värden på dagen talar starkt för astma medan en mindre variation med konstant låga värden kan bero på KOL. RÖNTGEN Röntgenundersökning vid kronisk bronkit och vid KOL i tidiga stadier är oftast normal. Vid lindrig sjukdom kan dock ett begynnande emfysem ofta upptäckas med hjälp av en skiktröntgen (datortomografi) som påvisar de förstorade luftrum och den förstörelseprocess som ägt rum i lungorna. Datortomografi är idag det bästa sättet att påvisa förekomst av emfysem. Patienter med KOL i mer avancerade stadium, när emfysemet är utbrett, har även förändringar på vanlig lungröntgen. 13

14

15 Behandling av kronisk bronkit och KOL RÖKSTOPP Den utan tvekan viktigaste behandlingsmetoden vid kronisk bronkit och KOL är att patienten slutar röka. Om en patient med KOL fortsätter att röka kommer övriga behandlingsinsatser att ha en tämligen liten betydelse. Om KOLpatienten däremot slutar att röka kommer detta i kombination med övriga behandlingsalternativ att ge symtomförbättring, långsammare lungfunktionsförlust och på sikt ett längre och bättre liv. Den process som redan ägt rum och förstört vissa delar av lungorna kan man inte göra något åt, den funktionen är oåterkalleligen förlorad. Däremot kan man genom att sluta röka, bromsa upp den snabba lungfunktionsförsämringen så att förändringen istället sker i takt med det naturliga åldrandet. Det är också viktigt att andra personer i patientens närhet inte röker och att miljön är så väl sanerad som möjligt. Det är av största vikt att patienter med KOL själv, till en stor del, tar ansvar för sin sjukdom och att denna behandlas på ett riktigt sätt. Det är bara patienten själv som kan fatta beslutet att sluta röka men han/hon kan få god hjälp i detta beslut. Det är också den sjuke som tillsammans med sin omgivning på olika sätt skall försöka förbättra den miljö han eller hon lever i. Hjälp att sluta röka kan ske individuellt eller i grupp och möjlighet till rökslutarstöd ska finnas på alla nivåer i sjukvården. SJUKGYMNASTIK Sjukgymnastik eller fysioterapi är en viktig del av behandlingen vid KOL. Sjukgymnastens roll är idag mer lärarens än massörens. Sjukgymnasten lär ut andningsteknik, kan tillhandahålla andningshjälpmedel samt planerar, tillsammans med patienten, ett träningsprogram för att konditionen ska förbättras. Det är viktigt att KOL-patienten upprätthåller en god kondition. KOL-patienten kan råka in i en ond cirkel med försämrad kondition som leder till ett mer stillasittande liv, vilket i sin tur medför ännu sämre kondition som i kombinationen med den dåliga lungfunktionen gör att patienten på sikt blir invalidiserad. Träningsprogrammen skall både inriktas mot uthållighetsträning och styrketräning. 15

16 ARBETSTERAPI Det är även viktigt att patienter med KOL får tillgång till de hjälpmedel som kan gör det dagliga livet drägligare. Kontakt med arbetsterapeut är i dessa situationer av stor vikt. Arbetsterapeuten kan ge råd om energibesparande arbetsrutiner, tillhandahålla hjälpmedel samt tipsa patienten om små knep som gör att han/hon klarar sin dagliga situation bättre. Läkemedelsbehandling och vaccination vid kronisk bronkit och KOL LUFTRÖRSVIDGANDE LÄKEMEDEL Det är ett flertal faktorer som bidrar till att luftflödet genom luftvägarna försämras vid KOL. Orsaker som vävnadsförstöring med emfysem kan inte behandlas med läkemedel. Vid KOL beror en liten del av luftflödeshindret på sammandragning av den glatta muskulaturen (vid astma är denna orsak m ycket viktigare än vid KOL). Denna luftvägsobstruktion vid KOL leder till att and- 16

17 ningsmedelläget förhöjs. Med det avses att man andas ut och in högre upp än normalt och att man inte kan andas ut till fullo. Detta är arbetsamt och gör att mer energi än normalt åtgår bara för själva andningen. Luftrörsvidgande läkemedel gör att patienten kan andas ut mer luft och på detta sätt sänka andningsmedelläget. Läkemedel som kommer till användning vid KOL är i första hand långverkande luftrörsvidgare, s.k. antikolinergika eller s.k. långverkande β2-stimulerare. Långverkande antikolinergika är förstahandsval vid symtomgivande KOL. Dessa läkemedel inhaleras, vilket innebär att man andas in läkemedlet. Avslappning av den glatta luftvägsmuskulaturen kan komma inom några minuter efter inhalation av läkemedlet, men läkemedlen är avsedda för långtidsbehandling. Vid inhalation av antikolinergika i rekommenderade doser är den vanligaste biverkan muntorrhet. Biverkningar vid behandling med β2-stimulerare är i första hand darrningar och hjärtklappning. Kortverkande antikolinergika kan användas för akut bruk vid tillfällig försämring. Det finns även β2-stimulerare som är kortverkande (effekten varar 3-4 timmar). De kortverkande β2-stimulerarna används för att behandla tillfällig försämring eller inför en situation (t ex ansträngning) som man vet kommer ge symtom. Dessa kortverkande läkemedel rekommenderas inte för kontinuerlig behandling. En färdigblandad kombination av kortverkande antikolinergikum och kortverkande β2-stimulerare finns tillgänglig för inhalation i s.k. nebulisator (lösning som i en apparat, nebulisator, omvandlas till en dimma som inandas). Om tillfredställande resultat inte uppnås med en av dessa mediciner kan en kombination av flera luftrörsvidgare prövas. ANTI-INFLAMMATORISK BEHANDLING Kortison för inhalationsbruk har inneburit en mycket stor framgång inom astmabehandlingen men har inte samma goda effekt vid KOL. Senare studier har dock visat att inhalationskortison i kombination med långverkande β2-stimulerare kan ha god effekt hos vissa KOL-patienter som har upprepade akuta försämringar, s.k. exacerbationer. En exacerbation är oftast infektionsutlöst och kan påverka KOL-patientens liv negativt under flera månader, upp till ett halvt år. Det är därför viktigt att kunna ge behandling som förebygger exacerbationer. Det är viktigt att framhålla att inhalationskortison ensamt inte har någon plats vi underhållsbehandling av KOL utan skall alltid inhaleras 17

18 tillsammans med långverkande β2-stimulerare. Detta skiljer ju klart behandlingsstrategin vid KOL från den vid astma, där man först prövar inhalationskortison ensamt och sedan lägger till den långverkande β2-stimuleraren om inhalationskortisonet inte gav tillräcklig effekt. KOL-patienter kan behandlas med kortisontabletter under en kortare tid (några dagar till veckor) i samband med akuta försämringsperioder. Det är dock viktigt att minimera antalet sådana kortisonkurer. Långvarigt eller frekvent bruk av kortison i tablettform kan ge allvarliga biverkningar. Ett anti-inflammatoriskt medel med en annan verkningsmekanism (fosfodiesteras 4-hämning) än kortison finns nu tillgängligt för patienter med svår KOL och samtidig kronisk bronkit med upprepade akuta försämringar. Det är en tablettbehandling som kan ges som tillägg till luftrörsvidgande behandling. ANTIBIOTIKA I samband med luftvägsinfektioner blir patienter med kronisk bronkit och KOL ofta tillfälligt försämrade (exacerbation), med ännu mer hosta och ökade mängder slem som ofta är missfärgat. Under dessa episoder kan patienten även ha lätt feber och allmän sjukdomskänsla. Dessa tillfälliga försämrings perioder beror ofta på infektioner och det kan bli aktuellt att behandla infektionen med antibiotika. VACCINATION KOL-patienter får ofta luftvägsinfektioner som kan få ett allvarligt förlopp. För att förebygga infektioner brukar man rekommendera dessa patienter vaccination mot influensa och pneumokockinfektion. Pneumokocker är en typ av bakterie som ofta ger upphov till luftvägsinfektioner. SYRGAS När KOL försämras uppstår ofta andningsinvaliditet. Detta innebär att syresättningen av blodet blir otillfredsställande och att vävnaderna därigenom inte får tillräckligt med syre. Dessa patienter kan få behandling med syrgas (oxygen) som tillförs via inandningsluften. Syrgasbehandlingen ges kontinuerligt, helst 24 timmar per dygn, och innebär att patienten ständigt, dag och natt, måste medföra behandlingsutrustningen. Eftersom syrgas är explosivt är det av utomordentligt stor vikt att den behandlade patienten och personer i dennes omgivning inte handskas med eld vilket innebär att de inte skall röka. 18

19 19

20 VOLYMREDUCERANDE KIRURGI På senare år har man opererat patienter med emfysem. Genom att avlägsna stora emfysemblåsor tillåts omkringliggande lungvävnad med förhållandevis god lungfunktion att utvidga sig. Denna operation lämpar sig bara för vissa patienter och långt ifrån alla KOL-patienter kan förvänta sig förbättring. Hos dem som lämpar sig för operation har dock markant förbättring av symtom och livskvalitet noterats i en svensk studie. Det är idag vanligare att utföra volym reduktion med hjälp av inlagda ventiler i luftrören. Dessa envägsventiler appliceras via bronkoskop och effekten innebär att luft kan andas ut, medan ingen luft kan andas in genom ventilen. KOSTHÅLLNING KOL-patienten skall inte vara överviktig. Detta gör att träning och rehabilitering blir ännu tyngre och att det är ännu svårare att orka med att genomföra konditionsförbättrande åtgärder. Det är också viktigt att underviktiga patienter får en näringsriktig och kaloririk kost så att fortsatt viktnedgång kan stoppas. Samråd med dietist är speciellt viktig för dessa patienter. 20

21 Tips som kan göra vardagen lite lättare ARBETA ENERGISNÅLT Motionera gärna någon gång per dag med en promenad. Huvudsaken är att du rör på dig och promenadens längd är av mindre betydelse. Det är inte farligt om du blir andfådd. Låt andningen bestämma tempot, ta ofta paus. Försök att uträtta saker sittande. Till exempel strykning, diskning, matlagning och den egna dagliga hygienen. Lägg saker som du använder varje dag, så att du lätt kan nå dem. När du har badat eller duschat är det lättare att torka sig med små hand dukar istället för med ett stort och tungt badlakan. Använder du en badrock i frotté torkar du med minsta möjliga ansträngning. Använd en liten shoppingvagn när du går och handlar. När du hänger tvätt kan du lägga tvätten på en pall så du slipper böja dig ner. 21

22 Kom ihåg Namn på min doktor:... Namn på min sköterska:... Telefon:... Mina mediciner:... Frågor till min doktor:... 22

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Kjell Larsson KOL Våga skaffa ett bättre liv Våga skaffa ett bättre liv Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Gasutbyte

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Att leva med KOL Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv

Våga skaffa ett bättre liv KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Det borde vara lätt KOL är en sjukdom som främst drabbar rökare. Det är svårt att sluta röka, men det går. I Sverige har över en halv miljon människor KOL, det är

Läs mer

KOL Min behandlingsplan

KOL Min behandlingsplan KOL Min behandlingsplan Namn: Varför får du den här behandlingsplanen? Behandlingsplanen är ett dokument som du skriver tillsammans med din läkare/sjuksköterska. Använd den tillsammans med annan information

Läs mer

PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga

PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga Framtagen i samarbete med sjuksköterskorna Lise-Lotte Landenfelt Gestré och Henrik Ryftenius, Lungfibrosmottagningen, Lung Allergikliniken,

Läs mer

KOL. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. En lättillgänglig och översiktlig information om lungsjukdomen KOL för patienter.

KOL. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. En lättillgänglig och översiktlig information om lungsjukdomen KOL för patienter. KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom En lättillgänglig och översiktlig information om lungsjukdomen KOL för patienter. RESP-11-76 Innehållet i denna broschyr uttrycker författarnas egna åsikter och behöver

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Innehåll Hur fungerar lungorna? 4 Lungorna med KOL 6 Tecken på KOL 8 Tidig diagnos är viktig 9 Behandling av KOL 10 Rökstopp den viktigaste

Läs mer

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik Bo Billing Epidemiologi KOL är den 4:e ledande dödsorsaken i världen och ökar KOL är den ledande sjukdomsorsaken I Sverige beräknas mellan 400 och 700.000 ha sjukdomen

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Historik KOL = Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL är ett ungt

Läs mer

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Överläkare Kameran Daham MD PhD Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Definition KOL kronisk långsamt progredierande luftvägsobstruktion. Bronkiolit

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist Hosta Version 1.2 Juha Söderqvist Innehållsförteckning 1 Vad är hosta... 1 2 Hosta... 1 2.1 Orsaker... 1 3 Slemhosta... 2 4 Torrhosta... 2 5 Medicin... 2 6 Astma... 3 6.1 luftrörsvidgande läkemedel...

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Aktuell forskning och behandling av AAT-brist Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Agenda AAT-brist och risk för lungsjukdom Aktuell forskning

Läs mer

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av AAT-brist Den viktigaste behandlingen av

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Antikolinergikavid KOL (och lite till)

Antikolinergikavid KOL (och lite till) Antikolinergikavid KOL (och lite till) Rolf Rosin AnnaLena Falknell Terapigrupp allergi/obstruktiva lungsjukdomar Mentometerfråga 1: Vilken yrkeskategori tillhör du? 1. Sjuksköterska 2. Läkare 3. Arbetar

Läs mer

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Åke Johansson Lungmedicin, Skas, Skövde November 2015 Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST Vad är Alfa-1 antitrypsinbrist? Cirka en av 1600 personer i Sverige har brist på ett viktigt protein (äggviteämne), som kallas alfa1-antitrypsin (AAT). Det bildas i levern

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Först vill jag tacka Jordbro vårdcentral att vi fick komma och ha en allergirond hos Er, det var mycket trevligt och det blev

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. KOL är ocoolt KOL? u u Katastrofal Och u Lamslagen??? Prof.Thomas Sandström MedicinCentrum Lung och allergisektionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå Astma- KOL Vad säger nya guidelines? 140618 Prof.Thomas

Läs mer

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kalla fakta om KOL KOL är en folksjukdom, ett par hundra tusen patienter har sjukdomen varav merparten subkliniskt. Omkring 2500 patienter dör årligen. En explosionsartad

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

SPIROMETRI T2. Mätning av in- och utandade gasvolymer i lungorna.

SPIROMETRI T2. Mätning av in- och utandade gasvolymer i lungorna. Institutionen för Medicin och Hälsa Avdelningen för kardiovaskulär medicin/klinisk fysiologi Hälsouniversitetet Linköping D. Johnsson 02-03-15 / modif 090828ef SPIROMETRI T2 Mätning av in- och utandade

Läs mer

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Sjukgymnastik ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Illustrationer Monika Fritze. Layout AnnBritt Holmqvist. Denna broschyr är producerad i samarbete mellan sjukgymnasterna

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Agenda. Karakteristika vid astma och KOL. Interprofessionellt arbete vid kroniska sjukdomar

Agenda. Karakteristika vid astma och KOL. Interprofessionellt arbete vid kroniska sjukdomar Agenda Bakgrund, ekonomiska och organisatoriska konsekvenser och indikatorer till de nya nationella riktlinjerna Rökstopp Astma träning, ansträngningsutlösta andningsbesvär, inhalation KOL inandningsmuskelträning,

Läs mer

KOL EN SKRIFT OM KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM

KOL EN SKRIFT OM KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM KOL EN SKRIFT OM KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM 2 HJÄRT-LUNGFONDEN Dagens forskning ger morgondagens vård! Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och

Läs mer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Astma KOL Tre olika typer av rekommendationer Rangordning 1 10 Åtgärder som hälso och sjukvården och socialtjänsten bör, kan eller i undantagsfall kan

Läs mer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, Lungsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL kroniskt obstruktiv lungsjukdom K OL kroniskt obstruktiv lungsjukdom Information till dig som fått diagnosen KOL Den här broschyren vänder sig till Dig som nyligen fått diagnosen Kroniskt Obstruktiv

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt?

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt? På astmafronten något nytt? Astmaepidemiologi Prevalens 8-10% 800000 individer 50% lindring sjukdom Incidens högst i småbarnsåldern (10/1000/år) men sjunker till 2/1000/år från yngre medelålder Mortalitet

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för KOL

Nya nationella riktlinjer för KOL Nya nationella riktlinjer för KOL Dagens Medicin Symposium 2014-10-22 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Stockholm Fakta om KOL KOL är en folksjukdom KOL är, inom några år, världens tredje vanligaste

Läs mer

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

SPIROMETRI T2. Mätning av in- och utandade gasvolymer i lungorna.

SPIROMETRI T2. Mätning av in- och utandade gasvolymer i lungorna. Institutionen för Medicin och Hälsa Avdelningen för kardiovaskulär medicin/klinisk fysiologi Hälsouniversitetet Linköping D. Johnsson 02-03-15 / modif 050117ef SPIROMETRI T2 Mätning av in- och utandade

Läs mer

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014 Stockholms allmänläkardag Block 3: KOL/astma 6 november 2014 KOL i primärvården 1300-1320 Introduktion, komorbiditet, LTOT 1320-1340 Läkemedelsbehandling 1340-1400 Spirometri 1400-1410 Bensträckare Astma

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien Nya data från PRAXIS studien Christer Janson PRAXIS-studien 1 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Publicerad i november 2015 2 PRAXIS-studien astma/kol 2005 Strukturenkät 14 sjukhus + 56 vårdcentraler

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (6) Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (6) Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2015-09-25 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Tobak BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Lite om rökning Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen Ett 60 tal kan orsaka cancer Den som röker får själv i sig en fjärdedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad. Syrgas

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad. Syrgas Bipacksedel: Information till användaren Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad Syrgas Läs noga igenom denna information. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta

Läs mer

Astma hos barn- en sjukdom?

Astma hos barn- en sjukdom? -aktuella behandlingsrekommendationer Ann Olsson Barnallergolog NÄL - en sjukdom? Olika fenotyper- olika kliniska varianter Infektionsastma Äkta astma BPD-astma 1 Infektions astma-förkylningsastma Drabbar

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma

Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma Sammanfattning Många vårdcentraler uppger sig ha team för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) men följsamheten till vårdprogram

Läs mer

Fysisk träning och andningsgymnastik vid KOL. Sjukgymnast Anna-Karin Juhlin Lungmedicinsk dagvård SUS i Lund

Fysisk träning och andningsgymnastik vid KOL. Sjukgymnast Anna-Karin Juhlin Lungmedicinsk dagvård SUS i Lund Fysisk träning och andningsgymnastik vid KOL Sjukgymnast Lungmedicinsk dagvård SUS i Lund KOL - behandling 1) Rökstopp 2) Rehabilitering (team) 3) Medicinsk behandling Träning - syfte Bibehålla/förbättra

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker.

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker. Klinisk medicin Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK17 (GSUK16H) 7,5 högskolepoäng Student-ID: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 7 oktober 2016 Tid: 4 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken

REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken Innehållsförteckning Användbara telefonnummer och adresser 4 Introduktion 5 Målsättning med rehabilitering

Läs mer

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmasjukdomslära, diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Prevalens KOL 5-15% av befolkningen över 45 år ASTMA ca 8%

Läs mer

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL Spirometri och 6MWT vid KOL Spirometri Screening och diagnostik Objektiv mätning av fysisk kapacitet (Objektiv mätning av fysisk aktivitet) Mats Arne, specialistsjukgymnast, med dr Landstinget i Värmland

Läs mer

Förbättringsområde KOL

Förbättringsområde KOL Förbättringsområde KOL Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till ert uppdrag som vårdcentral och God vård (patientfokuserad, jämlik, i rimlig tid, kunskapsbaserad

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Astma hos vuxna. Patrik Nordenfelt Överläkare Lung- och allergimottagningen Februari 2017

Astma hos vuxna. Patrik Nordenfelt Överläkare Lung- och allergimottagningen Februari 2017 Astma hos vuxna Patrik Nordenfelt Överläkare Lung- och allergimottagningen Februari 2017 Astma Ett inflammatoriskt syndrom med flera fenotyper som påverkar luftvägarna Karakteristiskt för astma är återkommande

Läs mer

KOL-rapport 2015. om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL

KOL-rapport 2015. om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL KOL-rapport 2015 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Innehåll Förord 3 Kort om KOL 4 Att leva med KOL 5 Kroppen får för lite luft 5 KOL-sjuka mår allt bättre 5 Ökad risk för andra sjukdomar 6 Den

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

När skall KOL misstänkas?

När skall KOL misstänkas? Astma eller KOL eller både och? och vad innebär det för patienten? Gagnefs vc E-post: b.stallberg@telia.com När skall KOL misstänkas? Hos rökare med Långvarig eller återkommande hosta Långvarig eller återkommande

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer