KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom"

Transkript

1 KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet

2 Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte överensstämma med företagets. Broschyren är framtagen i samarbete med Boehringer Ingelheim Sverige AB. Boehringer Ingelheim AB Liljeholmsstranden 3 Box Stockholm Sverige Kjell Larsson 2011, 2012 Upplaga version 2:a ISBN Design Digital Context AB Tryckt i Malmö Tryckfolket Utgivningsår: 2012

3 Innehåll Obstruktiva lungsjukdomar... 5 Vad är KOL?... 5 Vad är kronisk bronkit?... 5 Vad menas med obstruktion?... 6 Något om lungornas uppbyggnad och funktion... 7 Varför får man kronisk bronkit och KOL?... 8 Kronisk bronkit och KOL är vanliga sjukdomar... 8 Symtom vid kronisk bronkit och KOL Hur diagnostiseras kronisk bronkit och KOL? SJUKHISTORIA...11 SPIROMETRI..12 PEF-MÄTNING...12 RÖNTGEN...13 Behandling av kronisk bronkit och KOL RÖKSTOPP...15 SJUKGYMNASTIK...15 ARBETSTERAPI...16 Läkemedelsbehandling och vaccination vid kronisk bronkit och KOL...16 LUFTRÖRSVIDGANDE LÄKEMEDEL...16 ANTI-INFLAMMATORISK BEHANDLING...17 ANTIBIOTIKA.18 VACCINATION...18 SYRGAS...18 VOLYMREDUCERANDE KIRURGI...20 KOSTHÅLLNING...20 Tips som kan göra vardagen lite lättare...21 ARBETA ENERGISNÅLT

4 4

5 Obstruktiva lungsjukdomar Till de obstruktiva lungsjukdomarna räknas KOL och astma. KOL kännetecknas av en kronisk obstruktion ( förträngning ) av luftvägarna medan astma karakteriseras av obstruktion som kommer och går (episodisk obstruktion). Vad är KOL? KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är en sjukdom som kännetecknas av att lungfunktionen successivt försämras. KOL förorsakas i de flesta fall av tobaksrökning och lungfunktionsnedsättningen beror på inflammatoriska förändringar med förträngningar i luftvägarna och emfysem. Med emfysem menas att de minsta luftvägarna och lungblåsorna blivit förstörda och omvandlats till stora hålrum. Emfysem leder ofta till andningsinvaliditet och, om det fortskrider, till att patienten dör till följd av sin sjukdom. Vad är kronisk bronkit? Med kronisk bronkit menar man ett sjukdomstillstånd med hosta och upphostning av slem, dvs. kronisk bronkit är det som vi i dagligt tal brukar kalla för rökhosta. Sjukdomen uppkommer i de flesta fall genom långvarig tobaksrökning. För att ställa diagnosen kronisk bronkit brukar man kräva att symtomen skall ha förekommit i stort sett dagligen, under minst tre månader, under två på varandra följande år. I definitionen ingår även att andra sjukdomar med liknande klinisk bild skall ha uteslutits. 5

6 Vad menas med obstruktion? Obstruktion betyder i detta sammanhang hinder eller tilltäppning och med luftvägsobstruktion menas att luftflödet genom luftvägarna är försvårat. Detta luftflödeshinder kan bero på slemhinnesvullnad och slem i luftvägarna som tar plats och gör att luftvägarna blir trängre. En annan orsak är en sammandragning av den muskulatur som finns i luftvägarnas vägg. Alla dessa fenomen orsakar luftvägsförträngning vid astma men den förekommer också vid KOL. Vid KOL uppkommer även luftvägsobstruktion på grund av att lungornas elastiska egenskaper förändras. En normal lunga består av många små lungblåsor (alveoler) vilka gör att lungorna är spänstiga och att de små luftvägarna hålls öppna. Om lungvävnaden förstörs av emfysem tappar lungorna sin spänst och luftvägarna får en tendens att falla samman. Detta är den viktigaste orsaken till obstruktion vid svår KOL. FIGUR 1. Till vänster en normal luftväg genom vilken luft lätt kan passera. Till höger illustreras luftvägsobstruktion, d v s en luftväg som förträngs av svullen slemhinna, slem i luftvägen och sammandragning av den glattamuskulaturen som finns runt luftvägen. Luften har betydligt svårare att passera genom denna förträngda luftväg.

7 Något om lungornas uppbyggnad och funktion De största luftrören som leder luft ner till lungorna kallas för luftstrupe (trakea) och bronker. Luftstrupen delar upp sig i en bronk till varje lunga. Dessa två huvudbronker delar sedan upp sig upprepade gånger i allt mindre luftvägar ju längre ut i lungorna man kommer. Längst ut i luftvägarna finns de s.k. lungblåsorna (alveolerna). Själva gas-utbytet äger rum i de små luftvägarna och i alveolerna. Med gas-utbyte menas att syrgas från den inandade luften passerar över till blodet och syresätter detta. Samtidigt som syrgas passerar från luft till blod passerar koldioxid i motsatt riktning, d v s från blod till luft. Koldioxid är en slaggprodukt som kroppen gör sig av med via utandningsluften. De allra minsta luftvägarnas diameter är endast bråkdelen av en millimeter. En sådan liten luftväg kommer, redan vid en mycket liten påverkan, att bli helt tilltäppt vilket innebär att även små förändringar av luftvägsdiametern får stora konsekvenser för luftflöden, andning och framförallt gas-utbyte. Slemhinnan i luftvägarna bekläds av flimmerhår s.k. cilier och ett tunt slemlager. Vid inandning av små partiklar kommer dessa att fastna i slemlagret och transporteras upp genom luftvägarna. Transporten uppkommer genom att flimmerhåren hela tiden rör sig varvid slem, och partiklar som fastnat i slemmet, rör sig upp genom luftvägsträdet. Slemmet i luftvägarna produceras dels av celler i själva slemhinnan och dels i större körtlar som ligger under slemhinnan. Alla dessa slemproducerande strukturer växer till och ökar i storlek hos rökare vilket är förklaringen till den stora slemproduktionen vid kronisk bronkit. FIGUR 2. Luftvägarna delar upp sig i allt mindre förgreningar ända ut till lungblåsorna (alveolerna). Vid emfysem bildas hålrum i de finaste luftvägarna.

8 Varför får man kronisk bronkit och KOL? Den i särklass vanligaste orsaken till kronisk bronkit och KOL är tobaksrökning och man beräknar att 90 % av all KOL i Sverige orsakas av rökning. Det är det totala antalet rökta cigarretter (eller total mängd rökt tobak) som är avgörande för sjukdomsutvecklingen, d v s ju mer man röker desto större är risken att utveckla kronisk bronkit och KOL. Det finns även en individuell disposition för att utveckla KOL vilket innebär att vissa individer får sjukdomen tidigare efter kortare tids rökning än andra. Även passiv rökning kan ge upphov till kronisk bronkit och KOL. Vuxna och barn som utsätts för tobaksrök har ökad sjuklighet i luftrör och lungor. Det är troligt att denna exponering för tobaksrök, hos känsliga individer, lättare leder till KOL i vuxen ålder. Viss yrkesexponering kan, speciellt i kombination med rökning, ha en betydelse för utveckling av kronisk bronkit och KOL. Man har t ex funnit ökad förekomst av KOL hos gruvarbetare som inte är eller har varit rökare. Upprepade luftvägsinfektioner i barndomen kan påverka lungutvecklingen under uppväxten vilket kan leda till att man lättare får KOL i vuxen ålder. Kronisk bronkit och KOL är vanliga sjukdomar Förekomsten av KOL ökar i befolkningen och ungefär hälften av alla rökare som uppnår 75 års ålder har KOL. På grund av att rökningen är den vanligaste orsaken till kronisk bronkit och KOL och att det tar en viss tid innan rökaren utvecklar sjukdom är förekomsten av dessa sjukdomar starkt beroende av åldern. Sjukdomen har under många år varit vanligast hos män men på grund av förändrade rökvanor under senare delen av 1900-talet har ökningen under senaste år varit större hos kvinnor och dödligheten på grund av KOL i Sverige är idag högre hos kvinnor än män. Det finns iakttagelser som dessutom talar för att rökande kvinnor lättare utvecklar KOL än män. Det är inte klart varför vissa rökare utvecklar KOL medan andra inte gör det. En rökare kan aldrig på förhand veta om han eller hon kommer att utveckla en svårt invalidiserande lungsjukdom. 8

9 9

10 Symtom vid kronisk bronkit och KOL Som nämnts ovan kännetecknas kronisk bronkit av hosta med slemupphostningar. Även KOL-patienter har dessa symtom och de förvärras ofta i samband med infektioner. Patienter med kronisk bronkit upplever att de oftare får förkylningar som blir allt mer långvariga. Symtomen vid kronisk bronkit och KOL är ofta mer besvärande under vintern än under den varma årstiden. Hosta, upphostningar av slem och andnöd tilltar ofta i samband med luftvägsinfektioner. Dessa perioder med ökad andnöd, hosta och slemproduktion brukar kallas exacerbationer och bidrar starkt till KOL-patientens sämre välbefinnande. Det vanligaste symtomet vid fortskridande KOL är tilltagande andnöd. Andnöden kan debutera redan i års ålder (eller ännu tidigare hos vissa patienter) och tilltar smygande med åren. Ett vanligt klagomål är att patienten har försämrad kondition och blir andfådd vid förhållandevis liten ansträngning. Hos svårt sjuka personer med KOL kan enkla aktiviteter som intagande av måltid och på- och avklädning ge svår andnöd. Vid svår sjukdom kan andnöd 10

11 upplevas redan i vila. Vid svår KOL uppkommer syrebrist i blodet vilket medför att ett flertal av kroppens organsystem drabbas. Patienterna känner ofta en muskelsvaghet som dels beror på att de ofta för ett stillasittande liv med åtföljande nedsatt kondition och muskelstyrka och dels på att syrebristen leder till förändringar i muskulaturen som blir svagare. Personer med svår KOL får även problem med minnet och koncentrationssvårigheter. Oförmåga att delta i de fysiska aktiviteter som man tidigare gjort (promenader, golfspel, fisketurer etc.) leder till social isolering och ofta depression. Det är inte ovanligt att patienter med svår KOL går ner kraftigt i vikt och blir magra. Detta är ett prognostiskt ogynnsamt tecken. Hos rökare som fortsätter att röka förvärras sjukdomen långsamt med åren och hos vissa leder den till andningsinvaliditet och för tidig död. Närmare 3000 personer i Sverige dör varje år på grund av KOL. År 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Hur diagnostiseras kronisk bronkit och KOL? SJUKHISTORIA Kronisk bronkit diagnostiseras genom att läkaren intervjuar patienten och noggrant klarlägger sjukhistorien, en s.k. anamnes. Man kan således ställa diagnosen kronisk bronkit genom att fråga patienten om symtom. Dock skall varje utredning av kronisk bronkit utesluta andra orsaker till hosta och slemupphostningar. Detta innebär att man, innan diagnosen kronisk bronkit fastställs, bör röntga lungorna och undersöka lungfunktionen för att utesluta t ex lungtumörer, lunginfektioner och försämrad lungfunktion till följd av KOL eller andra orsaker. Även vid misstanke om KOL skall diagnosen byggas på en noggrann kartläggning av symtom. Viktiga frågor är att utröna hur mycket andnöd som patienten har och hur begränsad han/hon är i sin fysiska kapacitet. Det är här viktigt att få en uppfattning om hur snabbt sjukdomen fortskrider genom att diskutera vilken fysisk aktivitet man tidigare har haft och hur denna försämrats under det senaste året. Har det blivit tyngre att gå uppför en viss trappa eller uppför en viss backe jämfört med hur det var för ett eller två år sedan? 11

12 SPIROMETRI Diagnosen KOL ställs alltid med hjälp av lungfunktionsundersökning, en spirometri, vilken utförs med en speciell apparatur som kallas spirometer. Vid en spirometri mäts de luftvolymer som finns i lungorna vid maximal inandning och utandning samt hur snabbt man kan blåsa luften ut och in i lungorna. Ett vanligt lungfunktionsmått är att man mäter den mängd luft som kan blåsas ut under den första sekunden av en maximal utandning. Genom att man mäter lungvolymer och den tid det tar att andas ut eller in en viss mängd luft, kan man även bestämma de luftflöden som uppstår under in- och utandning. Dessa funktioner finns hos mer avancerade spirometrar. Vid KOL är den lungvolym som man maximalt kan andas ut samt även den volym som man kan andras ut under den första sekunden av en maximal utandning sänkta. Även utandningsflödena är sänkta vid KOL. PEF-MÄTNING Vid diagnostik av obstruktiva lungsjukdomar ingår ofta mätning av lungfunkbilderna ovan visar en spirometriundersökning 12

13 tionen med en PEF-mätare. Detta ger en uppfattning om det maximala flöde som uppnås när man andas ut så fort man kan (PEF=peak expiratory flow). PEFmätaren är billig och genom att mäta PEF upprepade gånger på dygnet samt i samband med tillfälliga försämringar får läkare och patient en god uppfattning om hur lungfunktionen varierar med tiden. En stor variation med låga värden på natten och höga värden på dagen talar starkt för astma medan en mindre variation med konstant låga värden kan bero på KOL. RÖNTGEN Röntgenundersökning vid kronisk bronkit och vid KOL i tidiga stadier är oftast normal. Vid lindrig sjukdom kan dock ett begynnande emfysem ofta upptäckas med hjälp av en skiktröntgen (datortomografi) som påvisar de förstorade luftrum och den förstörelseprocess som ägt rum i lungorna. Datortomografi är idag det bästa sättet att påvisa förekomst av emfysem. Patienter med KOL i mer avancerade stadium, när emfysemet är utbrett, har även förändringar på vanlig lungröntgen. 13

14

15 Behandling av kronisk bronkit och KOL RÖKSTOPP Den utan tvekan viktigaste behandlingsmetoden vid kronisk bronkit och KOL är att patienten slutar röka. Om en patient med KOL fortsätter att röka kommer övriga behandlingsinsatser att ha en tämligen liten betydelse. Om KOLpatienten däremot slutar att röka kommer detta i kombination med övriga behandlingsalternativ att ge symtomförbättring, långsammare lungfunktionsförlust och på sikt ett längre och bättre liv. Den process som redan ägt rum och förstört vissa delar av lungorna kan man inte göra något åt, den funktionen är oåterkalleligen förlorad. Däremot kan man genom att sluta röka, bromsa upp den snabba lungfunktionsförsämringen så att förändringen istället sker i takt med det naturliga åldrandet. Det är också viktigt att andra personer i patientens närhet inte röker och att miljön är så väl sanerad som möjligt. Det är av största vikt att patienter med KOL själv, till en stor del, tar ansvar för sin sjukdom och att denna behandlas på ett riktigt sätt. Det är bara patienten själv som kan fatta beslutet att sluta röka men han/hon kan få god hjälp i detta beslut. Det är också den sjuke som tillsammans med sin omgivning på olika sätt skall försöka förbättra den miljö han eller hon lever i. Hjälp att sluta röka kan ske individuellt eller i grupp och möjlighet till rökslutarstöd ska finnas på alla nivåer i sjukvården. SJUKGYMNASTIK Sjukgymnastik eller fysioterapi är en viktig del av behandlingen vid KOL. Sjukgymnastens roll är idag mer lärarens än massörens. Sjukgymnasten lär ut andningsteknik, kan tillhandahålla andningshjälpmedel samt planerar, tillsammans med patienten, ett träningsprogram för att konditionen ska förbättras. Det är viktigt att KOL-patienten upprätthåller en god kondition. KOL-patienten kan råka in i en ond cirkel med försämrad kondition som leder till ett mer stillasittande liv, vilket i sin tur medför ännu sämre kondition som i kombinationen med den dåliga lungfunktionen gör att patienten på sikt blir invalidiserad. Träningsprogrammen skall både inriktas mot uthållighetsträning och styrketräning. 15

16 ARBETSTERAPI Det är även viktigt att patienter med KOL får tillgång till de hjälpmedel som kan gör det dagliga livet drägligare. Kontakt med arbetsterapeut är i dessa situationer av stor vikt. Arbetsterapeuten kan ge råd om energibesparande arbetsrutiner, tillhandahålla hjälpmedel samt tipsa patienten om små knep som gör att han/hon klarar sin dagliga situation bättre. Läkemedelsbehandling och vaccination vid kronisk bronkit och KOL LUFTRÖRSVIDGANDE LÄKEMEDEL Det är ett flertal faktorer som bidrar till att luftflödet genom luftvägarna försämras vid KOL. Orsaker som vävnadsförstöring med emfysem kan inte behandlas med läkemedel. Vid KOL beror en liten del av luftflödeshindret på sammandragning av den glatta muskulaturen (vid astma är denna orsak m ycket viktigare än vid KOL). Denna luftvägsobstruktion vid KOL leder till att and- 16

17 ningsmedelläget förhöjs. Med det avses att man andas ut och in högre upp än normalt och att man inte kan andas ut till fullo. Detta är arbetsamt och gör att mer energi än normalt åtgår bara för själva andningen. Luftrörsvidgande läkemedel gör att patienten kan andas ut mer luft och på detta sätt sänka andningsmedelläget. Läkemedel som kommer till användning vid KOL är i första hand långverkande luftrörsvidgare, s.k. antikolinergika eller s.k. långverkande β2-stimulerare. Långverkande antikolinergika är förstahandsval vid symtomgivande KOL. Dessa läkemedel inhaleras, vilket innebär att man andas in läkemedlet. Avslappning av den glatta luftvägsmuskulaturen kan komma inom några minuter efter inhalation av läkemedlet, men läkemedlen är avsedda för långtidsbehandling. Vid inhalation av antikolinergika i rekommenderade doser är den vanligaste biverkan muntorrhet. Biverkningar vid behandling med β2-stimulerare är i första hand darrningar och hjärtklappning. Kortverkande antikolinergika kan användas för akut bruk vid tillfällig försämring. Det finns även β2-stimulerare som är kortverkande (effekten varar 3-4 timmar). De kortverkande β2-stimulerarna används för att behandla tillfällig försämring eller inför en situation (t ex ansträngning) som man vet kommer ge symtom. Dessa kortverkande läkemedel rekommenderas inte för kontinuerlig behandling. En färdigblandad kombination av kortverkande antikolinergikum och kortverkande β2-stimulerare finns tillgänglig för inhalation i s.k. nebulisator (lösning som i en apparat, nebulisator, omvandlas till en dimma som inandas). Om tillfredställande resultat inte uppnås med en av dessa mediciner kan en kombination av flera luftrörsvidgare prövas. ANTI-INFLAMMATORISK BEHANDLING Kortison för inhalationsbruk har inneburit en mycket stor framgång inom astmabehandlingen men har inte samma goda effekt vid KOL. Senare studier har dock visat att inhalationskortison i kombination med långverkande β2-stimulerare kan ha god effekt hos vissa KOL-patienter som har upprepade akuta försämringar, s.k. exacerbationer. En exacerbation är oftast infektionsutlöst och kan påverka KOL-patientens liv negativt under flera månader, upp till ett halvt år. Det är därför viktigt att kunna ge behandling som förebygger exacerbationer. Det är viktigt att framhålla att inhalationskortison ensamt inte har någon plats vi underhållsbehandling av KOL utan skall alltid inhaleras 17

18 tillsammans med långverkande β2-stimulerare. Detta skiljer ju klart behandlingsstrategin vid KOL från den vid astma, där man först prövar inhalationskortison ensamt och sedan lägger till den långverkande β2-stimuleraren om inhalationskortisonet inte gav tillräcklig effekt. KOL-patienter kan behandlas med kortisontabletter under en kortare tid (några dagar till veckor) i samband med akuta försämringsperioder. Det är dock viktigt att minimera antalet sådana kortisonkurer. Långvarigt eller frekvent bruk av kortison i tablettform kan ge allvarliga biverkningar. Ett anti-inflammatoriskt medel med en annan verkningsmekanism (fosfodiesteras 4-hämning) än kortison finns nu tillgängligt för patienter med svår KOL och samtidig kronisk bronkit med upprepade akuta försämringar. Det är en tablettbehandling som kan ges som tillägg till luftrörsvidgande behandling. ANTIBIOTIKA I samband med luftvägsinfektioner blir patienter med kronisk bronkit och KOL ofta tillfälligt försämrade (exacerbation), med ännu mer hosta och ökade mängder slem som ofta är missfärgat. Under dessa episoder kan patienten även ha lätt feber och allmän sjukdomskänsla. Dessa tillfälliga försämrings perioder beror ofta på infektioner och det kan bli aktuellt att behandla infektionen med antibiotika. VACCINATION KOL-patienter får ofta luftvägsinfektioner som kan få ett allvarligt förlopp. För att förebygga infektioner brukar man rekommendera dessa patienter vaccination mot influensa och pneumokockinfektion. Pneumokocker är en typ av bakterie som ofta ger upphov till luftvägsinfektioner. SYRGAS När KOL försämras uppstår ofta andningsinvaliditet. Detta innebär att syresättningen av blodet blir otillfredsställande och att vävnaderna därigenom inte får tillräckligt med syre. Dessa patienter kan få behandling med syrgas (oxygen) som tillförs via inandningsluften. Syrgasbehandlingen ges kontinuerligt, helst 24 timmar per dygn, och innebär att patienten ständigt, dag och natt, måste medföra behandlingsutrustningen. Eftersom syrgas är explosivt är det av utomordentligt stor vikt att den behandlade patienten och personer i dennes omgivning inte handskas med eld vilket innebär att de inte skall röka. 18

19 19

20 VOLYMREDUCERANDE KIRURGI På senare år har man opererat patienter med emfysem. Genom att avlägsna stora emfysemblåsor tillåts omkringliggande lungvävnad med förhållandevis god lungfunktion att utvidga sig. Denna operation lämpar sig bara för vissa patienter och långt ifrån alla KOL-patienter kan förvänta sig förbättring. Hos dem som lämpar sig för operation har dock markant förbättring av symtom och livskvalitet noterats i en svensk studie. Det är idag vanligare att utföra volym reduktion med hjälp av inlagda ventiler i luftrören. Dessa envägsventiler appliceras via bronkoskop och effekten innebär att luft kan andas ut, medan ingen luft kan andas in genom ventilen. KOSTHÅLLNING KOL-patienten skall inte vara överviktig. Detta gör att träning och rehabilitering blir ännu tyngre och att det är ännu svårare att orka med att genomföra konditionsförbättrande åtgärder. Det är också viktigt att underviktiga patienter får en näringsriktig och kaloririk kost så att fortsatt viktnedgång kan stoppas. Samråd med dietist är speciellt viktig för dessa patienter. 20

21 Tips som kan göra vardagen lite lättare ARBETA ENERGISNÅLT Motionera gärna någon gång per dag med en promenad. Huvudsaken är att du rör på dig och promenadens längd är av mindre betydelse. Det är inte farligt om du blir andfådd. Låt andningen bestämma tempot, ta ofta paus. Försök att uträtta saker sittande. Till exempel strykning, diskning, matlagning och den egna dagliga hygienen. Lägg saker som du använder varje dag, så att du lätt kan nå dem. När du har badat eller duschat är det lättare att torka sig med små hand dukar istället för med ett stort och tungt badlakan. Använder du en badrock i frotté torkar du med minsta möjliga ansträngning. Använd en liten shoppingvagn när du går och handlar. När du hänger tvätt kan du lägga tvätten på en pall så du slipper böja dig ner. 21

22 Kom ihåg Namn på min doktor:... Namn på min sköterska:... Telefon:... Mina mediciner:... Frågor till min doktor:... 22

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv

Våga skaffa ett bättre liv KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Det borde vara lätt KOL är en sjukdom som främst drabbar rökare. Det är svårt att sluta röka, men det går. I Sverige har över en halv miljon människor KOL, det är

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av AAT-brist Den viktigaste behandlingen av

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, Lungsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Sjukgymnastik ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Illustrationer Monika Fritze. Layout AnnBritt Holmqvist. Denna broschyr är producerad i samarbete mellan sjukgymnasterna

Läs mer

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL kroniskt obstruktiv lungsjukdom K OL kroniskt obstruktiv lungsjukdom Information till dig som fått diagnosen KOL Den här broschyren vänder sig till Dig som nyligen fått diagnosen Kroniskt Obstruktiv

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken

REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken Innehållsförteckning Användbara telefonnummer och adresser 4 Introduktion 5 Målsättning med rehabilitering

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Seretide 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en lungsjukdom som inträffar

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Infektioner hos äldre

Infektioner hos äldre Infektioner hos äldre KOL och antibiotika Michael Runold Överläkare, Lung- och allergikliniken Karolinska Ordförande i Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar, Stockholm KOL Definitioner, etiologi,

Läs mer

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Dan Fors av 6 030-tills vidare Sjukgymnast medicinavdelning Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Berörda enheter Alla avdelningar på Piteå Älvdals sjukhus med patienter i behov

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Tag hand om hundens leder

Tag hand om hundens leder Tag hand om hundens leder En informationsguide för hundägare Länge leve friheten! Många år med ett aktivt liv sätter sina spår Lek, apport, hundsport, jakt och långa promenader är bara några av de aktiviteter

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Omtentamen Tema Respiration/Cirkulation T4 HT 12

Omtentamen Tema Respiration/Cirkulation T4 HT 12 Omtentamen Tema Respiration/Cirkulation T4 HT 12 Frågorna är uppdelade i följande kategorier med 1. Anatomi /Histologi... 2 1.1. Histologi (2p)... 2 1.2. Histologi (5p)... 3 1.3. Trumpinnefingrar (1p)...

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) LiÖ 2012-3871 Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Behovsanalys 2012 Henning Elvtegen Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 5-6 februari 2014

Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 5-6 februari 2014 Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 5-6 februari 2014 Inger Dahlén, överläkare, sektionschef Lung-och allergisjukdomar Akademiska sjukhuset, Uppsala Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Diagnostik Farmakoterapi

Läs mer

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist Vad är alfa-1? En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist 1 ALPHA-1 FOUNDATION Vad är alfa-1? Alfa-1-antitrypsinbrist (alfa-1) är

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

KOL. Sjukgymnast intervention Individuell besök

KOL. Sjukgymnast intervention Individuell besök KOL Sjukgymnast intervention Individuell besök Individuell besök Under de senaste 10 åren har sjukgymnasterna inom pv träffat patienter med KOL. Ny diagnostiserade och patienter med mångåriga besvär hör

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

Dålig koll på kol. tema.kol

Dålig koll på kol. tema.kol tema.kol NUMMER 11 2013 Kol. Det är den enda folksjukdom där dödligheten fortfarande ökar. Drygt en halv miljon beräknas vara drabbade i Sverige, men endast var femte får en diagnos och behandling. Nationella

Läs mer

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen sid 1/6. (Detta förmulär är endast till för besöket och kommer ej att sparas.) Efter- och förnamn Personnummer Vikt (ca) Längd A Yrke, sysselsättning

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Motion är medicin mot KOL

Motion är medicin mot KOL EN GUIDE FÖR KOL-PATIENTER Motion är medicin mot KOL Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Ja-a, vilket livsskede? Vet du, alldeles förskräckligt

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Stöd för styrning och ledning Remissversion

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Stöd för styrning och ledning Remissversion Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Stöd för styrning och ledning Remissversion Artikelnummer 2014-11-18 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2014 Förord I dessa nationella

Läs mer

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling Socialstyrelsen (2007) Nya 2015 Läkemedelsverket (2009) Nya 2015-16 Kerstin Romberg Näsets Läkargrupp Höllviken, AKC Lund GINA

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

- Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna

- Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna Respirationsfarmakologi Astma - Komplex, okänd orsak, debuterar ofta i barndom - Prevalens 5-10% - Kronisk inflammation i lufvägarna; Infiltration av immunologiska celler, kapabla att aktivera muskelkontraktion

Läs mer

Astmakontroll i Sverige

Astmakontroll i Sverige Astmakontroll i Sverige En rapport från Aerocrine AB Innehållsförteckning Bakgrund och innehållsförteckning Sida 2 Om Astma och astmasymptom Sida 2 Astmadiagnos och behandling Sida 3 Samhällsekonomiska

Läs mer

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter.

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. För dig inom primärvården. Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. Linde: Living healthcare Att upptäcka kronisk hypoxi 03 Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och

Läs mer

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist?

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Talecris Biotherapeutics GmbH Lyoner Strasse 15 D-60528 Frankfurt am Main Tyskland www.talecris.eu www.alpha-1-info.com PRO088EU0510 Att leva med alfa-1-antitrypsinbrist

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009 Sluta röka 21 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Det lönar sig alltid att sluta röka Att sluta röka börjar med ett beslut. Ju bättre Du känner Dina egna rökvanor och -behov och ju mer Du motiverar Dig själv

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen Barnallergimottagningen Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn Barbro Servin Tel: 040 3316 91 Diana Bernhardt Tel: 040 3316 91 Elisabeth Holmner Tel: 040 3337 92 3:e obstruktiva episoden om barnet

Läs mer

Behovs- och problemanalys avseende andningsorganens

Behovs- och problemanalys avseende andningsorganens 2005-04-28 1 Behovs- och problemanalys avseende andningsorganens sjukdomar Inledning Andningsvägarna består av näsa, näsans bihålor, svalg, struphuvud och lungorna. De delar som ligger ovanför struphuvudet

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn 1 (9). Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén 07 09 11 Utredning och behandling D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn Barnallergisektionens stencilkommitté

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV!

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! genomgången av läkemedel Astma, mot astma, kol KOL, och hosta Hosta 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008 bytte vi namn till TLV,

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta Astma, KOL, Hosta Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta en sammanfattning Författare: farm. mag. Kajsa Hugosson och civ. ek. Andreas Engström LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer