BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL"

Transkript

1 BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL 2002/2003 REGLER FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRVALTNING AV SOKRATESSTÖD

2

3 Regler, innehållsförteckning Avsnitt I: Allmänna principer för stödets användning sida I.1. Allmänna regler för tillåtna kostnader 5 I.2. Tillämpningsprinciper 5 I.2.a. Kostnader för resor, kost och logi 6 I.2.b. Teknisk (hårdvara) och annan utrustning 7 I.2.c. Information/urval/förberedelse/mottagande och uppföljning av utbytesstudenter och/eller personal 8 I.2.d. Administrationskostnader 8 I.2.e. Kostnader för framställning, tryckning, distribution och översättning 9 I.2.f. Övriga kostnader och bankavgifter 9 Avsnitt II: Specifika regler för enskilda IC-aktiviteter II.1. Stöd för organisation av rörlighet (OM) 10 II.2. Förberedande besök (PV) 11 II.3. Europeiskt system för tillgodoräknande av studiemeriter (ECTS) 11 II.4. Gemensam framtagning av kursplaner och spridning/genomförande av projekt för framtagning av kursplaner: PROG, MOD, DISS 12 II.4.a. Regler för användning av PROG- och MOD-stöd 13 II.4.b. Regler för användning av DISS-stöd 13 II.5. Intensivprogram (IP) 13 Avsnitt III: Regler för den ekonomiska förvaltningen av stödet III.1. Ekonomisk förvaltning 15 III.1.a. Bankkonton 15 III.1.b. Bankränta på Sokratesbidrag 15 III.1.c. Bokföringssystem 15 III.1.d. Växelkurser 15 III.2. Ekonomisk rapport 16 III.2.a. Allmänt 16 III.2.b. Analys av den ekonomiska rapporten 16 III.2.c. Begäran om kompletterande information 16 III.3. Revisionsprinciper 17 III.3.a. Allmänt 17 III.3.b. Allmänna regler för handlingar 17 III.3.c. Specifika regler 17 III.3.d. Utfall av revision, inspektion och uppföljning 18

4

5 Avsnitt I: Allmänna principer för stödets användning s. 5 I.1. Allmänna regler för tillåtna kostnader De allmänna reglerna gäller alla aktiviteter inom ramen för högskoleavtalet. Verifikation av utgifter Den som erhåller stöd får inte använda detta till andra utgifter än vad som är tillåtet, redovisat och verifierat med kvitton, originalfakturor, bevittnade handlingar eller attesterade kopior av dessa dokument. Projektanordnaren skall spara alla verifikationer avseende användningen av stödet i fem år från inlämningsdagen för slutrapporten. En utgiftspost får endast förekomma under en enda rubrik i den ekonomiska rapporten i bilaga II. Vid inköp av varor, tjänster eller utrustning för EUR eller mer (exklusive moms) skall projektanordnaren infordra minst tre anbud från tre separata leverantörer. Kopior av anbuden skall på anmodan uppvisas för kommissionen. Förutom andra begränsningar som framgår av dessa regler är kostnader för underhållning och representation inte tillåtna. Kostnader i samband med inköp, renovering och underhåll av projektanordnarens fastigheter eller inredning är inte tillåtna för någon IC-aktivitet. I.2. Tillämpningsprinciper I detta avsnitt redogörs för de sex budgetposter som anges i den ekonomiska rapporten i bilaga II och är tillåtna för vissa eller alla IC-aktiviteter (specifika uppgifter för de enskilda IC-aktiviteterna ges i avsnitt II). Följande tre punkter skall specificeras på förhand: A. Överföringar mellan olika preliminära belopp IC-stöd som beviljats projektanordnaren kan omfatta en eller flera godkända aktiviteter. I IC-finansieringsavtalet har det för var och en av dessa aktiviteter angetts ett preliminärt belopp under punkt B.1. i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal. Överföringar mellan preliminära belopp tillåts på följande villkor: a) Oavsett värdet på den del av stödbeloppet som används för det individuella genomförandet av varje aktivitet, kan i varje fall inte mer än 50 % av det belopp som nämns i avsnitt B.1 för OM, ECTS, IP, PROG, MOD, överföras och inte mer än 20 % för DISS (se artikel i finansieringsavtalet). Överföringar är dock bara tillåtna om alla godkända aktiviteter genomförs så som det beskrivits i originalansökan och godkänts i finansieringsavtalet. Om någon av de godkända aktiviteterna inte genomförs tillfredsställande kan det preliminära belopp för aktiviteten/aktiviteterna i fråga som nämns i finansieringsavtalet användas som utgångspunkt för beräkning av återbetalning (se finansieringsavtalet artikel 5.2.). b) För godkända IP, PROG, MOD, DISS, måste alla genomförda aktiviteter och alla utgifter som täcks av stödet för detta slags godkända aktiviteter godkännas av partnerskapet. För att använda mindre än hälften av det i finansieringsavtalet anslagna preliminära beloppet måste projektanordnaren ha en formell tillåtelse från medlemmarna i det partnerskap som är engagerat i aktiviteten/aktiviteterna i fråga. B. Moms Projektanordnaren kan inkludera kostnaden för eventuell moms eller motsvarande skatter som erlagts vid inköp, såvida det inte finns möjlighet att få tillbaka denna kostnad via det nationella momssystemet. Projektanordnaren skall alltid, i samband med utgiftsredovisningen, meddela om projektet är momsbefriat eller ej. På anmodan skall projektanordnaren för kommissionen eller byrån kunna styrka eventuell momsbefrielse. C. Anordnande av aktiviteter i samband med förberedande besök. Utgifter i samband med genomförandet av förberedande besök kommer ändå att anses som godkända på följande villkor: Kostnader som täcks av medlen för PV-aktiviteter uppgår till högst 10 % av maximibeloppet för det IC-stödet som anges i punkt A.3 i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal. Ovanstående procentsats har emellertid ett begränsat maximibelopp på EUR för finansieringsavtal med ett maximalt stödbelopp som ligger över EUR, men kan höjas upp till 250 EUR för finansieringsavtal med ett maximalt stödbelopp som underskrider EUR.

6 Alla aktiviteter och utgifter som täcks av de beviljade medlen redovisas och verifieras i PV-avsnitten i slutrapporten (bilaga II i finansieringsavtalet). Berörda PV-aktiviteter genomförs för att förbereda framtida samarbetsprojekt inom ramen för ERASMUS. Alla villkor för berättigande som beskrivs i avsnitt II punkt 3 i denna bilaga respekteras. Alla övriga villkor i finansieringsavtalet respekteras. s. 6 I.2.a. Kostnader för resor, kost och logi (se avsnitt II för enskilda IC-aktiviteter) I.2.a.1. I.2.a.2. I.2.a.3. I.2.a.4. I.2.a.5. I.2.a.6. I.2.a.7. Endast kostnader för resor, kost och logi som är nödvändiga för förberedelse, genomförande och/eller utvärdering av godkända aktiviteter inom högskoleavtalet är tillåtna. Alla sådana kostnader skall klart anges i utgiftsredovisningen och relateras till en aktivitet som redovisas i slutrapporten. Projektanordnaren skall försöka använda det billigaste resealternativet och om möjligt skall Apexbiljetter och speciella rabatterade priser utnyttjas. Tågresa (första klass om bidragstagaren föredrar det och om lärosätets regler tillåter det) gäller för resor kortare än 400 kilometer, utom i nödfall eller vid resor över hav. För resor längre än 400 kilometer är flygresor tillåtna, dock endast ekonomiklass (eller, om möjligt, Apex eller speciella rabatterade priser). Om bil används är kostnaden tillåten, men skall beräknas enligt följande: Vid resa med egen bil eller taxi skall det tillåtna beloppet begränsas till priset för en förstaklassbiljett för motsvarande resa med tåg (oberoende av hur många som färdas i bilen). Projektanordnaren och/eller samarbetsparterna måste emellertid kunna motivera resan och styrka att den har ägt rum. Om hyrbil används (högst klass B) får den faktiska kostnaden tas upp. Hyrbil får emellertid endast användas om inget annat lämpligt färdmedel finns att tillgå. Kostnader för reseförsäkring skall godkännas under denna punkt. Kostnader för resa utanför samarbetsparternas länder är endast tillåtna om det kan påvisas att resan var väsentlig för genomförandet av aktiviteten. Kostnader för resa, kost och logi under resa utanför de länder som är berättigade att delta i ERASMUS IC-aktiviteterna inom Sokrates-programmet är emellertid inte tillåtna. Kostnader för kost och logi är tillåtna förutsatt att de är nödvändiga och skäliga med tanke på vistelseorten; de är beräknade i enlighet med projektanordnarens interna regler; dessa inte överstiger de belopp som anges i nedanstående tabell. Kostnader för lokala resor (t.ex. från flygplatsen till hotellet eller mötesplatsen) skall ingå i utgifter för kost och logi. Förutsatt att dessa begränsningar respekteras kan projektanordnaren välja att ersätta faktiska kostnader för kost och logi eller betala ersättning enligt en fastställd schablon. I fall då projektanordnarens och/eller samarbetsparternas interna regler har en lägre gräns än den som anges i tabellen nedan, skall dessa regler ligga till grund för beräkningen.

7 Tabell över högsta tillåtna kostnader för kost och logi per person och dag för respektive land s. 7 Land Maxbelopp i EUR Land Maxbelopp i EUR BE Belgien 150 IS Island 183 DK Danmark 179 LI Liechtenstein 174 DE Tyskland 127 NO Norge 171 GR Grekland 113 BG Bulgarien 157 ES Spanien 141 CZ Tjeckien 214 FR Frankrike 130 EE Estland 129 IE Irland 165 CY Cypern 100 IT Italien 130 LV Lettland 174 LU Luxemburg 143 LT Lituaen 126 NL Nederländerna 148 HU Ungern 136 AT Österrike 122 MT Malta 86 PT Portugal 143 PL Polen 227 FI Finland 156 RO Rumänien 185 SE Sverige 157 SI Slovenien 148 UK Storbritannien 199 SK Slovakien 164 (*se artikel 3.1 i Allmänna regler för finansieringsavtalet) Beloppen i tabellen ovan inbegriper samtliga kostnader i samband med vistelsen i landet i fråga. Denna tabell skall användas om vistelsen pågår 24 timmar eller/och omfattar en natt. Om ingen övernattning sker minskas beloppen med 50 %. I.2.b. I.2.b.1. I.2.b.2. I.2.b.3. I.2.b.4. I.2.b.5. I.2.b.6. Teknisk (hårdvara) och annan utrustning (se avsnitt II för enskilda IC-aktiviteter) Kostnader i samband med anskaffning, genom inköp, leasing eller hyra, av hårdvara och annan utrustning är tillåtna endast om anskaffningen är absolut nödvändig för att den godkända aktiviteten eller aktiviteterna skall kunna genomföras, och att den är avsedd för distansutbildning (ODL) eller för användning av nya informations- och kommunikationsmetoder. Om projektanordnaren kan välja mellan leasing, hyra och inköp av hårdvara eller annan utrustning skall det billigaste alternativet väljas. Projektanordnaren skall kontakta ett antal leverantörer för att kontrollera att utrustningen anskaffas enligt de ekonomiskt mest fördelaktiga villkoren. Om kommissionen eller byrån så kräver, skall projektanordnaren motivera valet av anskaffningsmetod eller leverantör. Om projektanordnaren väljer att hyra eller leasa hårdvara eller annan utrustning, räknas kostnaden för eventuellt friköp i slutet av leasing- eller hyrperioden inte som en tillåten kostnad. Kostnaden för installation, underhåll och försäkring för bidragsberättigad hårdvara och utrustning tas upp, i förhållande till hur stor del av den totala användningen av utrustningen som ligger inom det aktuella projektet. Dessa kostnader skall tas upp och styrkas med verifikation i den ekonomiska rapporten i bilaga II. Hårdvaran eller utrustningen skall ingå i en inventarieförteckning i enlighet med nationell lag och projektanordnarens interna bestämmelser. Om inköp av hårdvara eller annan utrustning är tillåten skall följande kostnader godkännas: Inköpet skall minskas i förhållande till procentuell användning inom aktuellt projekt. Exempel: Utrustning värd 860 EUR som används till 75 % för projekt skall minskas till 645 EUR: 860 EUR x 75 % = 645 EUR Vid beräkning av värdeminskning, skall all teknisk och övrig utrustning beräknas ha en livslängd på tre år när inköpspriset överstiger EUR. Den tillåtna årskostnaden skall beräknas enligt en avskrivningssats på 33,33 % och minskas i förhållande till den procentuella användningen inom aktuellt projekt. Exempel: För en enhet som är värd EUR och används till 50 % för projektet, är den tillåtna årskostnaden EUR, beräknat enligt följande: EUR x 33,33 % x 50 % = EUR.

8 Om användningen av hårdvaran eller utrustningen är densamma under det andra året av avtalet (i tillämpliga fall), är den tillåtna kostnaden EUR. Om hårdvaran eller utrustningen inte används för projektet under det andra året, kan ingen tillåten kostnad tas upp för denna (avskrivning eller annan kostnad). Om hårdvarans eller utrustningens totala värde inte överstiger EUR, kan hela inköpspriset tas upp som kostnad det aktuella året, minskat i proportion till hur stor del av den totala användningen av utrustningen som går till det aktuella projektet. Avskrivnings- eller inköpskostnader är inte tillåtna om de avser inköp av hårdvara eller annan utrustning utanför den aktuella avtalsperioden. s. 8 I.2.b.7. I.2.b.8. I.2.c. I.2.c.1. I.2.c.2. För leasad eller hyrd hårdvara eller annan utrustning kan hela leasing-/hyrkostnaden för den aktuella perioden tas upp, minskad i proportion till hur stor del av den totala användningen av utrustningen som ligger inom det aktuella projektet. Projektanordnaren skall spara alla handlingar som hänför sig till inköp, leasing eller hyra av hårdvara eller annan utrustning och möjliggöra för inspektion av dem. Information/urval/förberedelse/mottagande och uppföljning av utbytesstudenter och/eller personal (se avsnitt II för enskilda IC-aktiviteter) Kostnader i samband med information, urval, förberedelse, mottagande och/eller uppföljning av utbytesstudenter och -personal vid aktiviteter för rörlighet är tillåtna. Dessa kostnader kan täcka utgifter i samband med information (material och/eller aktiviteter); prov och urval (material och/eller aktiviteter) före utbytesperioden; språkliga, kunskapsmässiga och kulturella förberedelser före och/eller under utbytesperioden; uppföljning, utvärdering och bedömning av personerna utomlands och efter återkomsten. I. 2.d. Administrativa kostnader (se avsnitt II för enskilda IC-aktiviteter) I.2.d.1. Allmänna administrativa kostnader skall täcka direkta administrativa kostnader i samband med de godkända aktiviteterna och kan omfatta kommunikation (telefon, fax, utskick, etc.), administrations- och kontorsmaterial (inklusive programvara), försäkring, kopieringskostnader, lokalhyra, kostnad för kontors-, administrativ och/eller teknisk personal (se I.2.d.2 Kostnad för kontors-, administrativ och/eller teknisk personal nedan), förbrukningsmaterial för laboratorier. Kostnaderna skall beräknas enligt de principer, regler och rutiner för bokföring som används av projektanordnaren och/eller dennes samarbetsparter. Principerna, reglerna och rutinerna skall vara rättvisa och skäliga och överensstämma med gällande bestämmelser och gängse praxis i landet. Projektanordnaren skall på anmodan från kommissionen eller byrån skicka en ingående redogörelse för de metoder som använts vid beräkning av dessa omkostnader. Omkostnaderna är tillåtna under förutsättning att de är klart angivna och styrkta med verifikationer och inte överstiger de faktiska kostnaderna för projektanordnaren; inte omfattar kostnader som redan har tagits upp under någon annan utgiftspost i den ekonomiska rapporten i bilaga II; inte överstiger 20 % av det totala värdet av beviljat IC-stöd.

9 I.2.d.2. Kostnad för kontorspersonal, administrativ och/eller teknisk personal s. 9 Detta avser endast kostnader för kontorspersonal och administrativ personal som speciellt fått i uppdrag att arbeta med aktiviteter inom projekten på hel- eller deltid eller för viss tid. Kostnader för kontorspersonal och administrativ personal anställda för läroanstaltens normala verksamhet är inte tillåtna, såvida inte kostnaderna hänför sig till övertidsersättning som uteslutande och specifikt rör uppgifter inom projektet och då klart framgår av lönespecifikationen. Personalkostnader enligt ovan skall tas upp och redogöras för i den ekonomiska rapporten, endast under Allmänna administrativa kostnader. Förutom ovan nämnda kostnader är inga andra personalkostnader tillåtna. Projektanordnaren skall föra fullständiga och noggranna anteckningar över varje medarbetare som personalkostnaderna i den ekonomiska rapporten hänför sig till. Anteckningarna skall innehålla - den anställdes namn; - den anställdes normala lön per timme, dag eller månad; - de utgifter och kostnader som projektanordnaren normalt har för den anställde; - hur mycket tid den anställde lägger ned på IC-programmet och vilka arbetsuppgifter han utför; - löneuppgifter om den anställde. Anteckningarna skall undertecknas av både den anställde och projektanordnaren, och skall på anmodan uppvisas för kommissionen eller byrån. Personalkostnaderna får inte överskrida den rådande normen på arbetsmarknaden i det aktuella landet. I.2.e. I.2.e.1. I.2.e.2. I.2.e.3. I.2.f. Kostnader för framställning, tryckning, distribution och översättning Dessa kostnader är tillåtna förutsatt skälig storlek och förhållande till skrifternas volym, beskaffenhet och material. Projektanordnaren skall försöka få bästa möjliga pris för arbetet som skall utföras. Om projektanordnaren har egen produktions-, tryckeri- eller distributionsavdelning som den använder sig av för dessa uppgifter, får endast materialkostnaden (kostnaden för förbrukningsmaterial) tas upp. Om projektanordnaren anställer personal eller om personal används till tydligt angiven extra arbetstid särskilt och uteslutande för dessa uppgifter skall motsvarande personalkostnader ingå i Allmänna administrativa kostnader (se del I.2.d.2). Den totala kostnaden för dessa uppgifter får aldrig överstiga vad det normalt skulle kosta att få arbetet utfört av ett utomstående företag. För översättning är den högsta tillåtna kostnaden 1 EUR per rad (55 till 60 nedslag per rad). För tolkning är högsta tillåtna kostnad 500 EUR per dag och tolk (exklusive logi och traktamenten). Högsta antal tolkar per dag och språk är begränsat till två. Övriga kostnader och bankavgifter Andra kostnader som inte omfattas av punkt I.2.a till I.2.e får tas upp, förutsatt att de är av skälig storlek; är absolut nödvändiga för genomförande av IC-aktiviteterna; är styrkta med verifikation och förklarade i den ekonomiska rapporten; inte är täckta på annat ställe i den ekonomiska rapporten; inte är angivna såsom otillåtna i finansieringsavtalet eller i någon av bilagorna; formellt har godkänts av kommissionen (eller byrån). Bankavgifter som är relaterade till att öppna eller inneha ett konto som öppnats speciellt för de godkända IC-aktiviteterna, är tillåtna och skall tas upp under övriga kostnader. Tillåtna är även alla kostnader för överföring och växling av pengar i samband med mottagande av stöd och betalning av tillåtna utgifter för godkända aktiviteter. Däremot är avgifter för att lägga upp eller sköta en kredit, samt kostnader för övertrassering eller bankgaranti inte tillåtna.

10 Avsnitt II: Specifika regler för enskilda IC-aktiviteter s. 10 Projektanordnaren anmodas att studera avsnitt B.1. i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal där typen av godkänd aktivitet framgår för det aktuella avtalet. Se även avsnitt I.2.c angående anordnande av aktiviteter vid förberedande besök. Nedanstående regler gäller tillsammans med villkoren i finansieringsavtalet och innehåller de minimikrav som ställs på aktiviteterna för att de skall kunna anses som godkända. Observera att dessa specifika regler kan ändra eller undanta vissa tillåtna utgiftsposter. Kostnader i samband med följande aktiviteter skall överensstämma med bestämmelserna i avsnitt I och III i detta dokument. Om aktiviteterna inte uppfyller minimikraven nedan förbehåller sig kommissionen rätten att, i enlighet med artikel 12 i avtalet, kräva återbetalning av den del av medlen som motsvarar anslaget preliminärt belopp för aktiviteten eller aktiviteterna i fråga. II.1. Stöd för organisation av rörlighet (OM) Stöd som tilldelats inom ramen för detta avtal kan endast användas för genomförande av OM-aktiviteter på följande villkor: Student- och lärarrörlighet måste ske till eller från godkända partnerlärosäten (se artikel 7 i avtalet) i andra länder än projektanordnarens. För varje rörelseflöde måste det lärosäte som sänder eller är värd för utbytesstudenter eller lärare ligga i en av Europeiska unionens medlemsstater (med andra ord är flöden mellan lärosäten som inte är medlemmar av Europeiska unionen inte tillåtna). Lärosäten som är engagerade i ett utbyte måste ha ingått ett avtal som avser värdskap och sändande av ett tydligt angivet antal studenter/lärare under ifrågavarande läsår. Övriga villkor avseende rörelseflöden av studenter eller lärare och användningen av motsvarande stipendier ingår i ett särskilt avtal mellan projektanordnaren och hans/hennes nationella kontor och anges därför inte i detta avsnitt. Regler för användning av OM-stöd: Inom ramen för en godkänd OM-aktivitet skall följande utgifter inte anses tillåtna: Kostnader avseende utbyte av studenter och lärare med en icke godkänd partner. Kostnader avseende utbyte av studenter och lärare mellan två lärosäten som inte tillhör EU. Kostnader avseende utbyte av studenter och lärare mellan två lärosäten i samma godkända land. Utgifter för beviljande av individuella rörlighetsstipendier eller för att öka beloppet på Erasmus-stipendier inom åtgärd 2.2 för studenter och lärare som deltar i OM-utbyte. Terminsavgifter eller olika slag av anmälningsavgifter, t.ex. avgifter för prov och tentamina eller biblioteks- och laboratorieavgifter. Kostnader för forskningsverksamhet. Kostnader för inköp av ordböcker, kurslitteratur eller andra slags publikationer att användas i bibliotek, prenumerationer på periodiskt utgivna publikationer etc. Inom ramen för en godkänd OM-aktivitet skall följande utgifter anses tillåtna: Kostnader för resor, kost och logi för akademisk och/eller administrativ personal engagerad i möten för förberedelse, uppföljning eller utvärdering i samband med OM-aktiviteter i andra länder än projektanordnarens land. Språklig förberedelse för ut- och/eller inresande studenter och utresande lärare (t.ex. kostnader i samband med anordnande av särskilda kurser, registrering vid kurser utanför lärosätet, inköp av material för inlärning och/eller undervisning osv.). Trots att boendekostnader för Erasmus-studenter och -lärare enligt ovanstående stycke inte är tillåtna kostnader inom OM kan ett förskott på hyran eller uthyrningsfirmans avgift (men inte själva hyran) anses som en tillåten kostnad.

11 Information, urval, förberedelse, vägledning och övervakning av utresande och/eller inresande studenter och lärare (t.ex. kostnader avseende anordnande av särskilda kurser, inköp av materiel för inlärning och/eller undervisning, betalning till studenter eller studentorganisationer för övervakning och hjälp till Erasmus-studenter, den praktiska organisationen av Erasmus-studenternas vistelse vid värdlärosätet osv.). Anskaffande, produktion, översättning och spridning av undervisnings- eller informationsmaterial i direkt anknytning till rörlighetsaktiviteterna. Utrustning som avser användning av metoder för distansutbildning eller ny informations- och kommunikationsteknik direkt i samband med den godkända rörlighetsaktiviteten. Administrationskostnader. s. 11 II.2. Förberedande besök (PV) (Se även anordnande av aktiviteter för förberedande besök i avsnitt I.2.c i detta dokument) Stöd som tilldelats inom ramen för detta avtal kan endast användas för genomförande av PV-aktiviteter på följande villkor: De förberedande besöken skall ske till eller från läroanstalter som är behöriga samarbetsparter (se artikel 7 i avtalet) och tillhör ett annat land än projektanordnarens. För varje godkänt besök gäller att den läroanstalt som gästar eller utgör värd för besöket skall tillhöra någon av EU:s medlemsstater (besök mellan läroanstalter som inte tillhör stater som är EU-medlemmar är alltså inte tillåtna). Förberedande besök får inte ske mellan institutioner som redan är engagerade i godkända aktiviteter inom ramen för avtalet (dvs. besök kan ske mellan läroanstalter som redan är engagerade i godkända aktiviteter inom ramen för avtalet så länge något IC-samarbete inte finns med projektanordnaren inom detta avtal). Ett förberedande besök får inte sträcka sig över en period längre än 3 veckor (dvs 21 dagar). Dessutom får bidraget användas till medverkan i internationella kontaktseminarier som anordnas av nationella Erasmuskontor. Regler för användning av PV-stöd: Inom ramen för en godkänd PV-aktivitet skall följande utgifter inte anses tillåtna: Kostnader för besök hos en ej behörig part. Kostnader för besök mellan två läroanstalter utanför EU. Kostnader för besök på läroanstalt inom ett och samma behöriga land. Kostnader som tillkommit efter besöksperiodens maximilängd, dvs. 21 dagar. Kostnader i samband med forskningsaktivitet. Inom ramen för godkänd PV-aktivitet skall följande utgifter anses tillåtna: Kostnader för resa, kost och logi i samband med besöket. Administrationskostnader. II.3. II.3.a. Europeiskt system för tillgodoräknande av studiemeriter (ECTS) Utarbetande av ECTS Stöd som tilldelats inom ramen för detta avtal kan endast användas för genomförande av ECTS på följande villkor: Aktiviteter som genomförs inom ramen för ECTS skall motsvara de grundläggande principer som beskrivs i Handledning för ECTS. ECTS-arbetet skall företas inom de ämnen och enligt de arbetsprogram som specificerats i projektanordnarens ursprungliga ansökan och godkänts i avtalet. Efter särskild kallelse från kommissionen skall projektanordnaren (representerad av sin ECTS-samordnare) vara beredd att delta i upp till två informationsseminarier om ECTS. Kostnaderna för denna medverkan kan täckas av stöd enligt vad som anges i reglerna för användning av stödet.

12 Regler för användning av ECTS-stöd: s. 12 Inom ramen för en godkänd ECTS-aktivitet skall följande utgifter inte anses tillåtna: Kostnader för uppdatering av ECTS-verktyg inom ämnesområden där sådana redan finns. Inom ramen för en godkänd ECTS-aktivitet skall följande utgifter anses tillåtna: Kostnader för resor, kost och logi för att närvara vid informations- och förberedelsemöten på nationell eller internationell nivå för utvecklande av ECTS inom den organisation som uppbär stödet. Kostnader för resor, kost och logi för en nationell rådgivare på ECTS som bjudits in av universitetet som hjälper institutionen att utveckla ECTS. Kostnader för produktion, översättning och distribution av ECTS-material för nya ämnesområden (dvs. ämnesområden där ECTS inte har genomförts) Kostnader för anskaffning av utrustning, om denna är relaterad till användning av modern informations- och kommunikationsteknologi som är direkt knuten till ECTS-aktiviteten. Administrationskostnader. II.3.b. Stöd avseende besök av ECTS-rådgivare Inom ramen för ECTS-stödet har vissa universitet erhållit ett särskilt kompletterande stöd för att täcka kostnader i samband med besök på lärosätet av en ECTS-rådgivare som hjälper lärosätet att utvärdera, kontrollera och förbättra ett existerande ECTS-system. Sådana kompletterande stöd anges i avsnitt B.3 i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal. Beviljat stöd avseende ECTS-rådgivare skall användas för att täcka följande utgifter: 750 EUR motsvarande varje enskild rådgivares arvode. Rådgivarens resekostnader enligt de särskilda regler för detta utgiftsslag som finns i avsnitt I.2.a i detta dokument. Rådgivarens kostnader för kost och logi enligt de särskilda regler för detta utgiftsslag som finns i avsnitt I.2.a i detta dokument. Alla kostnader i samband med besök som täcks av dessa kompletterande stöd skall anges och styrkas i den ekonomiska rapport som ingår i slutrapporten (se tabell 3 och särskild fotnot i tabell 2). II.4. Gemensam framtagning av kursplaner och spridning/genomförande av projekt för framtagning av kursplaner (CD: PROG, MOD och DISS) (nedan kallade CD) Inom ramen för arbetet med gemensam framtagning av kursplaner skall de beviljade medlen (se anslagna preliminära belopp i avsnitt B.1 i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal) användas med full kännedom och föregående samförstånd från de samarbetsparter som anges i avsnitt B.2 i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal (se även artikel 5.2. i avtalet). Projektanordnaren är ansvarig gentemot kommissionen för att redogöra för hur den del av stödet som anslagits till denna verksamhet har använts. Projektanordnaren är dessutom ansvarig gentemot kommissionen för att i slutrapporten beskriva samtliga aktiviteter som genomförts inom ramen för den aktuella godkända verksamheten.

13 s. 13 Stödet i detta avtal får endast användas till att genomföra en gemensam framtagning av kursplaner under följande villkor: a) PROG-/MOD-/DISS-arbetet skall genomföras i minst en medlemsstat och två andra behöriga länder. Om detta villkor inte längre kan uppfyllas till följd av att en eller flera av de behöriga samarbetsparterna dragit sig ur skall samordnaren omedelbart anmäla detta till kommissionen, via byrån. All verksamhet och alla utgifter i samband med projektet skall upphöra till dess att kommissionen ger vidare instruktioner. Om detta inte respekteras kan hela bidraget krävas tillbaka vid tiden för slutrapporten. b) Endast de läroanstalter som anges i avsnitt B.2 i Uppgifter för identifikation av avtal anses som behöriga samarbetsparter för den aktuella godkända aktiviteten. Inom ramen för samarbetet är det därför endast dessa organisationer som kan besluta om aktiviteter och utgifter för genomförandet av den godkända verksamheten och som kan komma i åtnjutande av EU-stöd. II.4.a. Regler för användning av PROG- och MOD-stöd: Inom ramen för ett godkänt PROG- eller MOD-projekt skall följande utgifter inte anses tillåtna: Utgifter förorsakade av institutioner som inte tillhör det godkända partnerskapet. Utgifter som uppkommit utan samarbetsparternas kännedom eller godkännande. Inom ramen för ett godkänt kursplansprojekt skall följande utgifter anses tillåtna: Kostnader för resa, kost och logi i samband med möten för förberedelse, uppföljning och utvärdering. Kostnader för inköp, produktion, översättning, slutförande och distribution av undervisningsmaterial som har direkt anknytning till eller är ett resultat av arbetet med kursplansprojektet. Utrustning, om denna skall användas inom distansutbildning (ODL) samt sådant material för modern informations- och kommunikationsteknologi som är absolut nödvändigt för utvecklandet av kursplansprojektet. Administrationskostnader. II.4.b. Regler för användning av DISS-stöd: Inom ramen för ett godkänt DISS-projekt skall följande utgifter inte anses tillåtna: Utgifter som hänför sig till aktiviteter med läroanstalter som inte ingår som godkända samarbetsparter. Utgifter som uppkommit utan samarbetsparternas kännedom eller godkännande. Utgifter som hänför sig till det gemensamma kursplansprogrammets utvecklingsfas. Inom ramen för ett godkänt projekt för spridning/genomförande skall följande utgifter anses tillåtna: Utgifter för resor, kost och logi för möten för förberedelse, övervakning och utvärdering avseende spridningsaktiviteter och/eller genomförande av de gemensamma kursplansprojekten; konferenser och möten för att presentera projektet och för att sprida resultaten till framtida partner. Framtagning, översättning, framställning och distribution av läromedel som resultat av arbetet med kursplansprojekten. Utrustning avseende användning av distansutbildning eller materiel för ny informations- och kommunikationsteknik som är absolut nödvändiga för spridning och/eller genomförande av kursplansprojektet. Administrationskostnader. II.5. Intensivprogram (IP) Inom ramen för intensivprogram måste alla i partnerskapet ha full vetskap och vara helt eniga om hur det anslagna stödet (se preliminärt belopp i avsnitt B.1. i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtalet) används, enligt avsnitt B.2. i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtalet (se också artikel 5.2 i avtalet). Projektanordnaren är ansvarig gentemot kommissionen för att redogöra för hur den del av stödet som anslagits till denna verksamhet har använts. Projektanordnaren är dessutom ansvarig gentemot kommissionen för att i slutrapporten beskriva samtliga aktiviteter som genomförts inom ramen för den aktuella godkända verksamheten. Stödet i detta avtal får endast användas till att genomföra ett intensivprogram (IP) på följande villkor. a) IP skall genomföras av minst tre behöriga partnerlärosäten från minst en medlemsstat och två andra behöriga länder. Om detta villkor inte längre kan uppfyllas till följd av att en eller flera av de behöriga samarbetsparterna, har dragit sig ur skall samordnaren omedelbart anmäla detta till kommissionen, via byrån. All verksamhet och alla utgifter i samband med projektet skall upphöra till dess att kommissionen ger vidare instruktioner. Om detta inte respekteras kan hela bidraget krävas tillbaka vid tiden för slutrapporten.

14 s. 14 Intensivprogrammet måste äga rum på den/de ort/-er som anges i den ursprungliga ansökningsblanketten. En annan ort kan accepteras om detta vederbörligen motiveras i slutrapporten. Om orten ändras måste alla minimivillkor ändå respekteras, bland annat att minst tio studeranden reser från utlandet. Intensivprogrammet måste pågå under minst tio på varandra följande vardagar och som längst tre månader. Denna regel gäller också för intensivprogram som äger rum på fler än en ort. Aktiviteterna som genomförs inom intensivprogrammet får inte bestå av forskningsverksamhet eller konferenser. b) Endast de partnerlärosäten som identifieras i avsnitt B.2. i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtalet anses vara behöriga partners för den godkända aktiviteten i fråga. Av denna anledning, och inom ramen för partnerskapet, är endast dessa lärosäten berättigade att bestämma vilka aktiviteter som skall genomföras och vilka utgifter som skall göras för att verkställa den godkända aktiviteten, samt dra fördel av det ekonomiska EU-stödet. Regler för användning av IP-stöd: Inom ramen för en godkänd IP-aktivitet skall följande utgifter inte anses tillåtna: Alla utgifter som institutioner som inte ingår i det godkända partnerskapet, har ådragit sig. Alla utgifter som uppkommit utan partnerskapets kännedom eller godkännande. Kostnader för resor och uppehälle för akademisk och/eller administrativ personal och/eller studenter från en institution i det land där IP-aktiviteten äger rum. Kostnader i samband med organiserandet av IP i ett land som inte ingår i avtalet. Kostnader i samband med organiserandet av IP som är kortare än 10 dagar eller som varar längre än tre månader Kostnader i samband med organiserandet av IP som omfattar färre än 3 läroanstalter Kostnader i samband med organiserandet av IP som omfattar färre än 10 studenter från utlandet. Kostnader i samband med forskningsaktivitet eller konferenser. Inom ramen för ett godkänt kursplansprojekt skall följande utgifter anses tillåtna: Kostnader för resa, kost och logi i samband med förberedelse- och utvärderingsmöten. Resekostnader för utländska studerande och lärare som deltar i IP. Kostnader för kost och logi för studerande och lärare under undervisningsperioden utomlands under förutsättning att kostnaderna inte överskrider de maximibelopp som anges i tabellen i avsnitt I.2.a i detta dokument. Kostnader för resa, kost och logi för de utländska fältexperter som inte är direkt anställda av någon av de deltagande läroanstalterna under förutsättning att - dessa experter är medborgare i eller permanent bosatta i ett av de länder som ingår i avtalet; - deras deltagande formellt har angetts i de ursprungliga ansökningshandlingarna eller formellt har godkänts av kommissionen; - deras deltagande innebär tydliga och väl definierbara fördelar för IP; - kostnader för kost och logi inte överskrider de maximibelopp som anges i tabellen i avsnitt I.2.a i detta dokument. Inköp, produktion, översättning och distribution av läromedel eller informationsmaterial som har direkt anknytning till IP. Utrustning, om denna skall användas inom distansutbildning (ODL) eller ny informations- och kommunikationsteknologi inom IP-aktiviteten. Information, urval, förberedelse, mottagande och observation av utbytesstudenter och/eller personal. Administrationskostnader.

15 Avsnitt III: Regler för den ekonomiska förvaltningen av stödet s. 15 III.1. Ekonomisk förvaltning Följande regler gäller alla utgifter som täcks av stöd för genomförande av godkända IC-aktiviteter. III.1.a. Bankkonton III.1.a.1. Det konto som anges i finansieringsavtalet (se kopia i bilaga III) till vilket bidraget skall betalas ut bör, om möjligt, vara i, och måste vara i den projektanordnarens namn (personliga konton kan under inga som helst omständigheter accepteras); specifikt för projektet, om möjligt; i en medlemsstat i Europeiska unionen, ett EFTA-EEA-land eller ett av kandidatländerna som officiellt deltar i programmet. III.1.a.2. Kontanta uttag från kontot bör undvikas och måste bestyrkas med kvitton. III.1.a.3. Projektanordnaren rekommenderas bestämt att skaffa ett separat konto för IC. Oavsett om det rör sig om ett separat eller allmänt konto skall projektanordnaren emellertid införa ett bokföringssystem som gör det möjligt att tydligt relatera transaktionerna på bankkontot till utgifter och verifikationer som rör IC-aktiviteterna. III.1.b. Bankränta på Sokratesbidrag III.1.b.1. Projektanordnaren skall se till att Sokratesbidraget används på bästa sätt och att pengarna handhas i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning. Om pengarna eller del av pengarna inte används omedelbart skall projektanordnaren, om så är möjligt, placera dem på ett räntebärande konto. III.1.b.2. Eventuell upplupen ränta på Sokratesbidraget skall redovisas i den ekonomiska rapporten för det aktuella avtalsåret. I det redovisningssystem som projektanordnaren väljer för IC-aktiviteten skall det klart framgå hur stor räntan varit och hur den slutliga summan uträknats. III.1.b.3. Om den eventuella räntan på Sokratesbidraget inte används inom avtalsperioden för den godkända aktiviteten, skall den inbetalas till kommissionen inom 30 dagar från den tidsfrist som fastställs i debetnotan från kommissionen. III.1.c. Bokföringssystem III.1.c.1. Projektanordnaren skall införa antingen ett separat bokföringssystem eller ett internt system för förvaltning och redovisning av IC-aktiviteternas ekonomi. Vilket system som än väljs skall både finansieringskällan för den godkända IC-aktiviteten och utgifterna för varje aktivitet i finansieringsavtalet kunna identifieras. III.1.c.2. Alla transaktioner under avtalsperioden som avser faktiska utgifter/intäkter i samband med projektet måste registreras med hjälp av ett numreringssystem i vilket projektet får ett särskilt identifierbart nummer. III.1.c.3 Det är högst önskvärt att de som ansvarar för ledning respektive ekonomiska förvaltning av de godkända ICaktiviteterna inte är samma personer. III.1.d. Växelkurser III.1.d.1. Alla poster som anges i den ekonomiska rapporten skall uttryckas i EUR. Kommissionen förbehåller sig rätten att tillbakavisa slutrapporter där den ekonomiska rapporten uttrycks i annan valuta än i EUR. Den växelkurs som skall användas (i länder utanför euro-området) är den som tillämpas av de banker som utför de aktuella transaktionerna i enlighet med vad som beskrivs nedan. III.1.d.2. I de fall projektanordnaren har öppnat ett konto i EUR för projektet är det de faktiska debiterade beloppen i EUR som skall ligga till grund för de belopp som ingår i den ekonomiska rapporten i bilaga II. III.1.d.3. I de fall projektanordnaren har öppnat ett konto i en annan valuta än EUR skall den växelkurs användas som gällde vid tidpunkten för överföringen av medlen till projektanordnarens konto. III.1.d.4. Kommissionen kan när som helst kräva att projektanordnaren anger vilken växelkurs som använts vid en viss transaktion i projektet.

16 s. 16 III.2. Ekonomisk rapport III.2.a. Allmänt III.2.a.1. Den ekonomiska rapporten, som utgör en del av slutrapporten, skall skickas in senast angivet datum och på det sätt som anges i Allmänna villkor i finansieringsavtalet (se artikel 9 i finansieringsavtalet). III.2.a.2. Den ekonomiska rapporten skall sammanställas genom att använda bilaga II till finansieringsavtalet. III.2.a.3. Den ekonomiska rapporten skall vara fullständig och visa alla, och inga andra än de utgifter som täcks av Sokratesstödet och som är avsedda för genomförandet av de godkända IC-aktiviteterna. III.2.a.4. Det rekommenderas bestämt att den ekonomiska rapporten granskas av någon person inom projektanordnarens organisation som har utbildning i och erfarenhet av bokföring. III.2.a.5. Den ekonomiska rapporten skall dateras och undertecknas av projektanordnarens juridiska företrädare, vars namn framgår av finansieringsavtalets framsida. III.2.b. Analys av den ekonomiska rapporten Kommissionen kommer att analysera den ekonomiska rapporten enligt följande rutiner: III.2.b.1. Från de utgifter som täcks av Sokratesstödet och som förts upp i den ekonomiska rapporten kommer man att dra eventuella icke tillåtna poster enligt vad som anges i dessa regler och i finansieringsavtalet. På så sätt får man fram de tillåtna kostnaderna för IC-projekten. III.2.b.2. Om dessa tillåtna kostnader är lika med eller större än maximibeloppet för stödet, kommer den ekonomiska rapporten att anses godkänd och de slutgiltigt beviljade medlen kommer att vara lika med maximibeloppet som anges i post A.3 i finansieringsavtalet. III.2.b.3. Om dessa tillåtna kostnader är lägre än maximibeloppet kommer de slutgiltigt beviljade medlen att vara lika med de tillåtna kostnaderna. Exempel Maximibelopp Redovisade kostnader Tillåtna kostnader Slutligt belopp efter analys EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR III.2.b.4. Om det slutliga stödet efter avdrag av otillåtna kostnader är mindre än den totala summa som kommissionen redan betalt ut skall projektanordnaren på uppmaning av kommissionen återbetala skillnaden. III.2.b.5. Reglerna i detta avsnitt skall inte utgöra något hinder för kommissionen att begära att medlen helt eller delvis återbetalas om den är missnöjd med innehållet i någon av de godkända IC-aktiviteter som genomförts. III.2.c. Begäran om kompletterande information På begäran av kommissionen eller byrån skall projektanordnaren åta sig att på egen bekostnad och inom 15 arbetsdagar inkomma med sådana kompletterande upplysningar, fakturor eller dokument som efterfrågas rörande de aktiviteter som genomförts och det sätt på vilket stödet som beviljats inom ramen för avtalet använts. Sådan information kan också begäras som stickprovskontroll.

17 s. 17 III.3. Revisionsprinciper III.3.a. Allmänt III.3.a.1. Revisioner på plats kan ske när som helst under avtalets löptid och inom fem år efter avtalsperiodens slut. Oberoende av utfallet av en eventuell tidigare granskning av den ekonomiska rapporten, kan kommissionen eller byrån under denna femårsperiod beordra projektanordnaren att betala tillbaka alla eventuella icke tillåtna kostnader som kommissionen upptäckt (antingen genom förnyad granskning av rapporten eller genom revisionsbesök). III.3.a.2. Revision får utföras av Europeiska kommissionen, revisionsrätten, byrån eller av ombud utsedda av någon av dessa parter. Projektanordnare kommer att varslas om när revision skall ske, enligt artikel 8.1 i finansieringsavtalet. III.3.a.3. Innan revisionen sker kan projektanordnaren anmodas att skicka in vissa handlingar till kommissionen. Dessa handlingar kan röra det sätt på vilket den ekonomiska förvaltningen av IC-aktiviteterna har skötts, eller det kan vara svar på begäran om ytterligare upplysningar angående utgifter som tagits upp i den ekonomiska rapporten. Alla handlingar som efterfrågas skall skickas in inom angiven tid. III.3.a.4. De handlingar som projektanordnaren skall ha tillgängliga och kunna uppvisa för revisorerna specificeras nedan. III.3.b. Allmänna regler för handlingar III.3.b.1. Projektanordnaren skall kunna uppvisa verifikationer för tillåtna utgifter som hänför sig till godkända ICaktiviteter motsvarande ett belopp som är lika med eller större än maximibeloppet. III.3.b.2. Om fakturorna är ställda på projektanordnaren skall de vara daterade originalhandlingar. Om utgifterna gäller en samarbetspartner skall projektanordnaren kunna visa upp kopior av fakturor, påskrivna och bevittnade av den aktuella partnerns ekonomiansvarige. III.3.b.3. Proformafakturor accepteras inte utom då utgifterna gäller varor eller tjänster som beställts eller avtalats men som ännu inte betalats vid tidpunkten för revisionen. Vid användning av dessa proformafakturor måste dock den tremånadersregel som omnämns i artikel 4.1 i finansieringsavtalet respekteras. III.3.b.4. Projektanordnaren skall låta revisorerna få tillgång till alla nödvändiga bankhandlingar så att de skall kunna kontrollera alla utbetalningar och andra transaktioner som gjorts för att genomföra IC-aktiviteterna, samt räntan på Sokratesbidraget. III.3.b.5. Kommissionen eller byrån kan underkänna utgiftsposter som strider mot de regler som fastslagits i denna bilaga. III.3.c. Specifika regler III.3.c.1. Personalkostnader Förutom vad som specificeras i avsnitt I.2.d.2 Kostnad för kontors-, administrativ och/eller teknisk personal i dessa regler, skall projektanordnaren hålla tillgängliga för inspektion kopior av anställningskontrakt för sådan administrativ personal och resurspersonal som anställts särskilt för IC-aktiviteterna och för vilka lönen är inräknad i utgiftsredovisningen som del av administrationskostnaderna. III.3.c.2. Kostnader för resa, kost och logi Resekostnader skall verifieras på följande sätt: Tåg: uppvisande av färdbiljett i original (om originalhandlingen måste behållas för beskattningsändamål skall attesterade kopior framläggas). Flyg: uppvisande av färdbiljett i original (om originalhandlingen måste behållas för beskattningsändamål skall attesterade kopior framläggas). Egen bil: intyg med en framställning från det lokala järnvägsbolaget som underlag med uppgifter om biljettpriset för motsvarande sträcka. Hyrbil: faktura från anlitat företag. Taxi: taxikvitto. Utgifter för kost och logi skall redovisas på följande sätt: Om projektanordnaren och dess samarbetsparter kommer överens om ett system där ersättning utgår för faktiska kostnader, skall dessa ersättningar utbetalas med den summa som anges på fakturorna, förutsatt att denna inte överstiger det maximibelopp som anges i tabellen under punkt I.2.a.

18 Om projektanordnaren och dess samarbetsparter kommer överens om ett system där ersättning utgår enligt en fastställd schablon, är det inte nödvändigt att uppvisa verifikationer för utgifterna, förutsatt att detta system är förenligt med den aktuella utbildningsanstaltens interna bestämmelser och att man respekterar den begränsning som beskrivs i föregående punkt. III.3.c.3. Teknisk (hårdvara) och annan utrustning Projektanordnaren skall kunna visa upp alla originalhandlingar som avser inköp, leasing och hyra av hårdvara och annan utrustning, liksom för underhåll och installation av dessa. Projektanordnaren skall också, för all utrustning som anskaffats inom finansieringsavtalet, på anmodan kunna visa upp handlingar som bevisar varifrån utrustningen kommer, oavsett om den köpts, leasats eller hyrts. Projektanordnaren skall kunna visa hur den hårdvara eller utrustning som anskaffats inom finansieringsavtalet har bokförts i det interna bokföringssystemet. III.3.c.4. Allmänna administrationskostnader Projektanordnaren skall klart kunna redogöra för hur dessa kostnader har beräknats, hur de uppkommit och på vilket sätt de bidragit till de genomförda IC-aktiviteterna. III.3.c.5. Kostnader för framställning, tryckning, distribution och översättning Projektanordnaren skall kunna visa upp originalhandlingar för alla kostnader. Fakturorna skall vara utförliga och innehålla all nödvändig information om exempelvis arbetets volym, vilket material som producerats, vilken tariff som använts och, i tillämpliga fall, studio- och produktionstid. I de fall arbetet har utförts av en intern avdelning skall projektanordnaren kunna visa hur kostnadsberäkningen har gjorts. III.3.d. Utfall av revision, inspektion och uppföljning III.3.d.1. Revisioner Projektanordnaren skall informeras om utfallet av revisionen och vilka slutsatser som dragits. Revisionen kan få följande utfall: Revisionen utfaller positivt och ingen ytterligare åtgärd är nödvändig. Projektanordnaren kan av revisorerna anmodas att inkomma med handlingar eller verifikationer som inte var tillgängliga eller tillräckligt utförliga vid revisionstillfället. Projektanordnaren skall skicka in det begärda materialet inom den av kommissionen eller byrån angivna tiden. Efter omrevision av dessa handlingar kan revisionen, beroende på handlingarnas innehåll, avslutas antingen enligt punkten ovan eller punkten nedan. Vid revisionen kan utgifter framkomma som inte är tillåtna och som kommer att dras av från projektets faktiska kostnader. Om dessa icke tillåtna kostnader är stora kan det innebära att de beviljade medlen minskas och att motsvarande belopp måste återbetalas till kommissionen. Alla återbetalningar skall göras enligt artikel 12 i finansieringsavtalet. III.3.d.2. Avtalsenlig inspektion Inspektionsbesök kan äga rum när som helst under avtalsperioden. Syftet med dessa besök är att låta inspektörerna få en inblick i IC-aktiviteterna och med egna ögon få se aktiviteternas resultat och utfall. Besöken görs av representanter för kommissionen, revisionsrätten eller byrån eller av personer utsedda av dessa. Besöken äger vanligen rum i byråns eller kommissionens lokaler i Bryssel. I vissa fall kan de också, om kommissionen så önskar, äga rum i projektanordnarens lokaler. I de fall då projektet beviljas stöd på EUR eller mer kan projektanordnaren kallas till Bryssel högst två gånger under avtalsåret för att redogöra för hur projektet framskrider. Inför varje inspektion kommer dock kommissionen eller byrån att i förväg underrätta projektanordnaren, enligt artikel 8.1 i finansieringsavtalet. Projektanordnaren skall informeras om utfallet av inspektionen och vilka slutsatser som dragits. Inspektionen kan få följande utfall: Inspektionen utfaller positivt och ingen ytterligare åtgärd är nödvändig. Projektanordnaren kan anmodas att inkomma med handlingar eller material som inte fanns tillgängliga vid inspektionstillfället. Projektanordnaren skall skaffa fram det efterfrågade materialet inom den tid som anges av den organisation som utför inspektionen. Projektanordnaren kan anmodas att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten på det material som framställs eller att omarbeta arbetsplanen så att den följer finansieringsavtalet. I de fall inspektionen finner att det inte gjorts några framsteg eller att inget arbete har utförts kan hela eller delar av IC-aktiviteterna stoppas och projektanordnaren åläggas att betala tillbaka de beviljade medlen. s. 18 * * *

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

ADMINISTRATIV OCH EKONOMISK HANDBOK FÖR SÖKANDE

ADMINISTRATIV OCH EKONOMISK HANDBOK FÖR SÖKANDE Bilaga V EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR UTBILDNING OCH KULTUR SOKRATES-PROGRAMMET ERASMUS-PROJEKT ADMINISTRATIV OCH EKONOMISK HANDBOK FÖR SÖKANDE FÖRNYADE PROJEKT FÖR LÄROPLANSUTVECKLING

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer för programmet Athena 2014 1. INTRODUKTION De medel som beviljas betalar Universitets- och högskolerådet ut i form av schablonbidrag för resekostnader,

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER

BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER I.1. Grundläggande principer 1. I enlighet med den grundläggande rättsakten

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number»

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number» «Applicant_Name_Latin_characters» Att: «Applicant_Contact_firstname» «Applicant_Contact_lastname» «Applicant_address» «Applicant_postal_code» «Applicant_town» UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL Diarienr:

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-5-2000-1-SE-ERASMUS-EPS-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 Fax: 023-7780 90 E-post:

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Generella villkor för bidrag till forskning från Vetenskapsrådet

Generella villkor för bidrag till forskning från Vetenskapsrådet Generella villkor för bidrag till forskning från Vetenskapsrådet Villkoren har fastställts för Vetenskapsrådet den 10 november 2015. Villkoren gäller för bidragsbeslut med utbetalning tidigast från och

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Uppdaterad:

Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Uppdaterad: Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Nordiskt tullavtal [8801] Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt Det avtal

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet från Vetenskapsrådet

Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet från Vetenskapsrådet Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet från Vetenskapsrådet Villkoren har fastställts av Vetenskapsrådet den 12 december 2016. Villkoren gäller för bidrag som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer