BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL"

Transkript

1 BILAGA I SOKRATES-ERASMUS HÖGSKOLEAVTAL 2002/2003 REGLER FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRVALTNING AV SOKRATESSTÖD

2

3 Regler, innehållsförteckning Avsnitt I: Allmänna principer för stödets användning sida I.1. Allmänna regler för tillåtna kostnader 5 I.2. Tillämpningsprinciper 5 I.2.a. Kostnader för resor, kost och logi 6 I.2.b. Teknisk (hårdvara) och annan utrustning 7 I.2.c. Information/urval/förberedelse/mottagande och uppföljning av utbytesstudenter och/eller personal 8 I.2.d. Administrationskostnader 8 I.2.e. Kostnader för framställning, tryckning, distribution och översättning 9 I.2.f. Övriga kostnader och bankavgifter 9 Avsnitt II: Specifika regler för enskilda IC-aktiviteter II.1. Stöd för organisation av rörlighet (OM) 10 II.2. Förberedande besök (PV) 11 II.3. Europeiskt system för tillgodoräknande av studiemeriter (ECTS) 11 II.4. Gemensam framtagning av kursplaner och spridning/genomförande av projekt för framtagning av kursplaner: PROG, MOD, DISS 12 II.4.a. Regler för användning av PROG- och MOD-stöd 13 II.4.b. Regler för användning av DISS-stöd 13 II.5. Intensivprogram (IP) 13 Avsnitt III: Regler för den ekonomiska förvaltningen av stödet III.1. Ekonomisk förvaltning 15 III.1.a. Bankkonton 15 III.1.b. Bankränta på Sokratesbidrag 15 III.1.c. Bokföringssystem 15 III.1.d. Växelkurser 15 III.2. Ekonomisk rapport 16 III.2.a. Allmänt 16 III.2.b. Analys av den ekonomiska rapporten 16 III.2.c. Begäran om kompletterande information 16 III.3. Revisionsprinciper 17 III.3.a. Allmänt 17 III.3.b. Allmänna regler för handlingar 17 III.3.c. Specifika regler 17 III.3.d. Utfall av revision, inspektion och uppföljning 18

4

5 Avsnitt I: Allmänna principer för stödets användning s. 5 I.1. Allmänna regler för tillåtna kostnader De allmänna reglerna gäller alla aktiviteter inom ramen för högskoleavtalet. Verifikation av utgifter Den som erhåller stöd får inte använda detta till andra utgifter än vad som är tillåtet, redovisat och verifierat med kvitton, originalfakturor, bevittnade handlingar eller attesterade kopior av dessa dokument. Projektanordnaren skall spara alla verifikationer avseende användningen av stödet i fem år från inlämningsdagen för slutrapporten. En utgiftspost får endast förekomma under en enda rubrik i den ekonomiska rapporten i bilaga II. Vid inköp av varor, tjänster eller utrustning för EUR eller mer (exklusive moms) skall projektanordnaren infordra minst tre anbud från tre separata leverantörer. Kopior av anbuden skall på anmodan uppvisas för kommissionen. Förutom andra begränsningar som framgår av dessa regler är kostnader för underhållning och representation inte tillåtna. Kostnader i samband med inköp, renovering och underhåll av projektanordnarens fastigheter eller inredning är inte tillåtna för någon IC-aktivitet. I.2. Tillämpningsprinciper I detta avsnitt redogörs för de sex budgetposter som anges i den ekonomiska rapporten i bilaga II och är tillåtna för vissa eller alla IC-aktiviteter (specifika uppgifter för de enskilda IC-aktiviteterna ges i avsnitt II). Följande tre punkter skall specificeras på förhand: A. Överföringar mellan olika preliminära belopp IC-stöd som beviljats projektanordnaren kan omfatta en eller flera godkända aktiviteter. I IC-finansieringsavtalet har det för var och en av dessa aktiviteter angetts ett preliminärt belopp under punkt B.1. i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal. Överföringar mellan preliminära belopp tillåts på följande villkor: a) Oavsett värdet på den del av stödbeloppet som används för det individuella genomförandet av varje aktivitet, kan i varje fall inte mer än 50 % av det belopp som nämns i avsnitt B.1 för OM, ECTS, IP, PROG, MOD, överföras och inte mer än 20 % för DISS (se artikel i finansieringsavtalet). Överföringar är dock bara tillåtna om alla godkända aktiviteter genomförs så som det beskrivits i originalansökan och godkänts i finansieringsavtalet. Om någon av de godkända aktiviteterna inte genomförs tillfredsställande kan det preliminära belopp för aktiviteten/aktiviteterna i fråga som nämns i finansieringsavtalet användas som utgångspunkt för beräkning av återbetalning (se finansieringsavtalet artikel 5.2.). b) För godkända IP, PROG, MOD, DISS, måste alla genomförda aktiviteter och alla utgifter som täcks av stödet för detta slags godkända aktiviteter godkännas av partnerskapet. För att använda mindre än hälften av det i finansieringsavtalet anslagna preliminära beloppet måste projektanordnaren ha en formell tillåtelse från medlemmarna i det partnerskap som är engagerat i aktiviteten/aktiviteterna i fråga. B. Moms Projektanordnaren kan inkludera kostnaden för eventuell moms eller motsvarande skatter som erlagts vid inköp, såvida det inte finns möjlighet att få tillbaka denna kostnad via det nationella momssystemet. Projektanordnaren skall alltid, i samband med utgiftsredovisningen, meddela om projektet är momsbefriat eller ej. På anmodan skall projektanordnaren för kommissionen eller byrån kunna styrka eventuell momsbefrielse. C. Anordnande av aktiviteter i samband med förberedande besök. Utgifter i samband med genomförandet av förberedande besök kommer ändå att anses som godkända på följande villkor: Kostnader som täcks av medlen för PV-aktiviteter uppgår till högst 10 % av maximibeloppet för det IC-stödet som anges i punkt A.3 i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal. Ovanstående procentsats har emellertid ett begränsat maximibelopp på EUR för finansieringsavtal med ett maximalt stödbelopp som ligger över EUR, men kan höjas upp till 250 EUR för finansieringsavtal med ett maximalt stödbelopp som underskrider EUR.

6 Alla aktiviteter och utgifter som täcks av de beviljade medlen redovisas och verifieras i PV-avsnitten i slutrapporten (bilaga II i finansieringsavtalet). Berörda PV-aktiviteter genomförs för att förbereda framtida samarbetsprojekt inom ramen för ERASMUS. Alla villkor för berättigande som beskrivs i avsnitt II punkt 3 i denna bilaga respekteras. Alla övriga villkor i finansieringsavtalet respekteras. s. 6 I.2.a. Kostnader för resor, kost och logi (se avsnitt II för enskilda IC-aktiviteter) I.2.a.1. I.2.a.2. I.2.a.3. I.2.a.4. I.2.a.5. I.2.a.6. I.2.a.7. Endast kostnader för resor, kost och logi som är nödvändiga för förberedelse, genomförande och/eller utvärdering av godkända aktiviteter inom högskoleavtalet är tillåtna. Alla sådana kostnader skall klart anges i utgiftsredovisningen och relateras till en aktivitet som redovisas i slutrapporten. Projektanordnaren skall försöka använda det billigaste resealternativet och om möjligt skall Apexbiljetter och speciella rabatterade priser utnyttjas. Tågresa (första klass om bidragstagaren föredrar det och om lärosätets regler tillåter det) gäller för resor kortare än 400 kilometer, utom i nödfall eller vid resor över hav. För resor längre än 400 kilometer är flygresor tillåtna, dock endast ekonomiklass (eller, om möjligt, Apex eller speciella rabatterade priser). Om bil används är kostnaden tillåten, men skall beräknas enligt följande: Vid resa med egen bil eller taxi skall det tillåtna beloppet begränsas till priset för en förstaklassbiljett för motsvarande resa med tåg (oberoende av hur många som färdas i bilen). Projektanordnaren och/eller samarbetsparterna måste emellertid kunna motivera resan och styrka att den har ägt rum. Om hyrbil används (högst klass B) får den faktiska kostnaden tas upp. Hyrbil får emellertid endast användas om inget annat lämpligt färdmedel finns att tillgå. Kostnader för reseförsäkring skall godkännas under denna punkt. Kostnader för resa utanför samarbetsparternas länder är endast tillåtna om det kan påvisas att resan var väsentlig för genomförandet av aktiviteten. Kostnader för resa, kost och logi under resa utanför de länder som är berättigade att delta i ERASMUS IC-aktiviteterna inom Sokrates-programmet är emellertid inte tillåtna. Kostnader för kost och logi är tillåtna förutsatt att de är nödvändiga och skäliga med tanke på vistelseorten; de är beräknade i enlighet med projektanordnarens interna regler; dessa inte överstiger de belopp som anges i nedanstående tabell. Kostnader för lokala resor (t.ex. från flygplatsen till hotellet eller mötesplatsen) skall ingå i utgifter för kost och logi. Förutsatt att dessa begränsningar respekteras kan projektanordnaren välja att ersätta faktiska kostnader för kost och logi eller betala ersättning enligt en fastställd schablon. I fall då projektanordnarens och/eller samarbetsparternas interna regler har en lägre gräns än den som anges i tabellen nedan, skall dessa regler ligga till grund för beräkningen.

7 Tabell över högsta tillåtna kostnader för kost och logi per person och dag för respektive land s. 7 Land Maxbelopp i EUR Land Maxbelopp i EUR BE Belgien 150 IS Island 183 DK Danmark 179 LI Liechtenstein 174 DE Tyskland 127 NO Norge 171 GR Grekland 113 BG Bulgarien 157 ES Spanien 141 CZ Tjeckien 214 FR Frankrike 130 EE Estland 129 IE Irland 165 CY Cypern 100 IT Italien 130 LV Lettland 174 LU Luxemburg 143 LT Lituaen 126 NL Nederländerna 148 HU Ungern 136 AT Österrike 122 MT Malta 86 PT Portugal 143 PL Polen 227 FI Finland 156 RO Rumänien 185 SE Sverige 157 SI Slovenien 148 UK Storbritannien 199 SK Slovakien 164 (*se artikel 3.1 i Allmänna regler för finansieringsavtalet) Beloppen i tabellen ovan inbegriper samtliga kostnader i samband med vistelsen i landet i fråga. Denna tabell skall användas om vistelsen pågår 24 timmar eller/och omfattar en natt. Om ingen övernattning sker minskas beloppen med 50 %. I.2.b. I.2.b.1. I.2.b.2. I.2.b.3. I.2.b.4. I.2.b.5. I.2.b.6. Teknisk (hårdvara) och annan utrustning (se avsnitt II för enskilda IC-aktiviteter) Kostnader i samband med anskaffning, genom inköp, leasing eller hyra, av hårdvara och annan utrustning är tillåtna endast om anskaffningen är absolut nödvändig för att den godkända aktiviteten eller aktiviteterna skall kunna genomföras, och att den är avsedd för distansutbildning (ODL) eller för användning av nya informations- och kommunikationsmetoder. Om projektanordnaren kan välja mellan leasing, hyra och inköp av hårdvara eller annan utrustning skall det billigaste alternativet väljas. Projektanordnaren skall kontakta ett antal leverantörer för att kontrollera att utrustningen anskaffas enligt de ekonomiskt mest fördelaktiga villkoren. Om kommissionen eller byrån så kräver, skall projektanordnaren motivera valet av anskaffningsmetod eller leverantör. Om projektanordnaren väljer att hyra eller leasa hårdvara eller annan utrustning, räknas kostnaden för eventuellt friköp i slutet av leasing- eller hyrperioden inte som en tillåten kostnad. Kostnaden för installation, underhåll och försäkring för bidragsberättigad hårdvara och utrustning tas upp, i förhållande till hur stor del av den totala användningen av utrustningen som ligger inom det aktuella projektet. Dessa kostnader skall tas upp och styrkas med verifikation i den ekonomiska rapporten i bilaga II. Hårdvaran eller utrustningen skall ingå i en inventarieförteckning i enlighet med nationell lag och projektanordnarens interna bestämmelser. Om inköp av hårdvara eller annan utrustning är tillåten skall följande kostnader godkännas: Inköpet skall minskas i förhållande till procentuell användning inom aktuellt projekt. Exempel: Utrustning värd 860 EUR som används till 75 % för projekt skall minskas till 645 EUR: 860 EUR x 75 % = 645 EUR Vid beräkning av värdeminskning, skall all teknisk och övrig utrustning beräknas ha en livslängd på tre år när inköpspriset överstiger EUR. Den tillåtna årskostnaden skall beräknas enligt en avskrivningssats på 33,33 % och minskas i förhållande till den procentuella användningen inom aktuellt projekt. Exempel: För en enhet som är värd EUR och används till 50 % för projektet, är den tillåtna årskostnaden EUR, beräknat enligt följande: EUR x 33,33 % x 50 % = EUR.

8 Om användningen av hårdvaran eller utrustningen är densamma under det andra året av avtalet (i tillämpliga fall), är den tillåtna kostnaden EUR. Om hårdvaran eller utrustningen inte används för projektet under det andra året, kan ingen tillåten kostnad tas upp för denna (avskrivning eller annan kostnad). Om hårdvarans eller utrustningens totala värde inte överstiger EUR, kan hela inköpspriset tas upp som kostnad det aktuella året, minskat i proportion till hur stor del av den totala användningen av utrustningen som går till det aktuella projektet. Avskrivnings- eller inköpskostnader är inte tillåtna om de avser inköp av hårdvara eller annan utrustning utanför den aktuella avtalsperioden. s. 8 I.2.b.7. I.2.b.8. I.2.c. I.2.c.1. I.2.c.2. För leasad eller hyrd hårdvara eller annan utrustning kan hela leasing-/hyrkostnaden för den aktuella perioden tas upp, minskad i proportion till hur stor del av den totala användningen av utrustningen som ligger inom det aktuella projektet. Projektanordnaren skall spara alla handlingar som hänför sig till inköp, leasing eller hyra av hårdvara eller annan utrustning och möjliggöra för inspektion av dem. Information/urval/förberedelse/mottagande och uppföljning av utbytesstudenter och/eller personal (se avsnitt II för enskilda IC-aktiviteter) Kostnader i samband med information, urval, förberedelse, mottagande och/eller uppföljning av utbytesstudenter och -personal vid aktiviteter för rörlighet är tillåtna. Dessa kostnader kan täcka utgifter i samband med information (material och/eller aktiviteter); prov och urval (material och/eller aktiviteter) före utbytesperioden; språkliga, kunskapsmässiga och kulturella förberedelser före och/eller under utbytesperioden; uppföljning, utvärdering och bedömning av personerna utomlands och efter återkomsten. I. 2.d. Administrativa kostnader (se avsnitt II för enskilda IC-aktiviteter) I.2.d.1. Allmänna administrativa kostnader skall täcka direkta administrativa kostnader i samband med de godkända aktiviteterna och kan omfatta kommunikation (telefon, fax, utskick, etc.), administrations- och kontorsmaterial (inklusive programvara), försäkring, kopieringskostnader, lokalhyra, kostnad för kontors-, administrativ och/eller teknisk personal (se I.2.d.2 Kostnad för kontors-, administrativ och/eller teknisk personal nedan), förbrukningsmaterial för laboratorier. Kostnaderna skall beräknas enligt de principer, regler och rutiner för bokföring som används av projektanordnaren och/eller dennes samarbetsparter. Principerna, reglerna och rutinerna skall vara rättvisa och skäliga och överensstämma med gällande bestämmelser och gängse praxis i landet. Projektanordnaren skall på anmodan från kommissionen eller byrån skicka en ingående redogörelse för de metoder som använts vid beräkning av dessa omkostnader. Omkostnaderna är tillåtna under förutsättning att de är klart angivna och styrkta med verifikationer och inte överstiger de faktiska kostnaderna för projektanordnaren; inte omfattar kostnader som redan har tagits upp under någon annan utgiftspost i den ekonomiska rapporten i bilaga II; inte överstiger 20 % av det totala värdet av beviljat IC-stöd.

9 I.2.d.2. Kostnad för kontorspersonal, administrativ och/eller teknisk personal s. 9 Detta avser endast kostnader för kontorspersonal och administrativ personal som speciellt fått i uppdrag att arbeta med aktiviteter inom projekten på hel- eller deltid eller för viss tid. Kostnader för kontorspersonal och administrativ personal anställda för läroanstaltens normala verksamhet är inte tillåtna, såvida inte kostnaderna hänför sig till övertidsersättning som uteslutande och specifikt rör uppgifter inom projektet och då klart framgår av lönespecifikationen. Personalkostnader enligt ovan skall tas upp och redogöras för i den ekonomiska rapporten, endast under Allmänna administrativa kostnader. Förutom ovan nämnda kostnader är inga andra personalkostnader tillåtna. Projektanordnaren skall föra fullständiga och noggranna anteckningar över varje medarbetare som personalkostnaderna i den ekonomiska rapporten hänför sig till. Anteckningarna skall innehålla - den anställdes namn; - den anställdes normala lön per timme, dag eller månad; - de utgifter och kostnader som projektanordnaren normalt har för den anställde; - hur mycket tid den anställde lägger ned på IC-programmet och vilka arbetsuppgifter han utför; - löneuppgifter om den anställde. Anteckningarna skall undertecknas av både den anställde och projektanordnaren, och skall på anmodan uppvisas för kommissionen eller byrån. Personalkostnaderna får inte överskrida den rådande normen på arbetsmarknaden i det aktuella landet. I.2.e. I.2.e.1. I.2.e.2. I.2.e.3. I.2.f. Kostnader för framställning, tryckning, distribution och översättning Dessa kostnader är tillåtna förutsatt skälig storlek och förhållande till skrifternas volym, beskaffenhet och material. Projektanordnaren skall försöka få bästa möjliga pris för arbetet som skall utföras. Om projektanordnaren har egen produktions-, tryckeri- eller distributionsavdelning som den använder sig av för dessa uppgifter, får endast materialkostnaden (kostnaden för förbrukningsmaterial) tas upp. Om projektanordnaren anställer personal eller om personal används till tydligt angiven extra arbetstid särskilt och uteslutande för dessa uppgifter skall motsvarande personalkostnader ingå i Allmänna administrativa kostnader (se del I.2.d.2). Den totala kostnaden för dessa uppgifter får aldrig överstiga vad det normalt skulle kosta att få arbetet utfört av ett utomstående företag. För översättning är den högsta tillåtna kostnaden 1 EUR per rad (55 till 60 nedslag per rad). För tolkning är högsta tillåtna kostnad 500 EUR per dag och tolk (exklusive logi och traktamenten). Högsta antal tolkar per dag och språk är begränsat till två. Övriga kostnader och bankavgifter Andra kostnader som inte omfattas av punkt I.2.a till I.2.e får tas upp, förutsatt att de är av skälig storlek; är absolut nödvändiga för genomförande av IC-aktiviteterna; är styrkta med verifikation och förklarade i den ekonomiska rapporten; inte är täckta på annat ställe i den ekonomiska rapporten; inte är angivna såsom otillåtna i finansieringsavtalet eller i någon av bilagorna; formellt har godkänts av kommissionen (eller byrån). Bankavgifter som är relaterade till att öppna eller inneha ett konto som öppnats speciellt för de godkända IC-aktiviteterna, är tillåtna och skall tas upp under övriga kostnader. Tillåtna är även alla kostnader för överföring och växling av pengar i samband med mottagande av stöd och betalning av tillåtna utgifter för godkända aktiviteter. Däremot är avgifter för att lägga upp eller sköta en kredit, samt kostnader för övertrassering eller bankgaranti inte tillåtna.

10 Avsnitt II: Specifika regler för enskilda IC-aktiviteter s. 10 Projektanordnaren anmodas att studera avsnitt B.1. i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal där typen av godkänd aktivitet framgår för det aktuella avtalet. Se även avsnitt I.2.c angående anordnande av aktiviteter vid förberedande besök. Nedanstående regler gäller tillsammans med villkoren i finansieringsavtalet och innehåller de minimikrav som ställs på aktiviteterna för att de skall kunna anses som godkända. Observera att dessa specifika regler kan ändra eller undanta vissa tillåtna utgiftsposter. Kostnader i samband med följande aktiviteter skall överensstämma med bestämmelserna i avsnitt I och III i detta dokument. Om aktiviteterna inte uppfyller minimikraven nedan förbehåller sig kommissionen rätten att, i enlighet med artikel 12 i avtalet, kräva återbetalning av den del av medlen som motsvarar anslaget preliminärt belopp för aktiviteten eller aktiviteterna i fråga. II.1. Stöd för organisation av rörlighet (OM) Stöd som tilldelats inom ramen för detta avtal kan endast användas för genomförande av OM-aktiviteter på följande villkor: Student- och lärarrörlighet måste ske till eller från godkända partnerlärosäten (se artikel 7 i avtalet) i andra länder än projektanordnarens. För varje rörelseflöde måste det lärosäte som sänder eller är värd för utbytesstudenter eller lärare ligga i en av Europeiska unionens medlemsstater (med andra ord är flöden mellan lärosäten som inte är medlemmar av Europeiska unionen inte tillåtna). Lärosäten som är engagerade i ett utbyte måste ha ingått ett avtal som avser värdskap och sändande av ett tydligt angivet antal studenter/lärare under ifrågavarande läsår. Övriga villkor avseende rörelseflöden av studenter eller lärare och användningen av motsvarande stipendier ingår i ett särskilt avtal mellan projektanordnaren och hans/hennes nationella kontor och anges därför inte i detta avsnitt. Regler för användning av OM-stöd: Inom ramen för en godkänd OM-aktivitet skall följande utgifter inte anses tillåtna: Kostnader avseende utbyte av studenter och lärare med en icke godkänd partner. Kostnader avseende utbyte av studenter och lärare mellan två lärosäten som inte tillhör EU. Kostnader avseende utbyte av studenter och lärare mellan två lärosäten i samma godkända land. Utgifter för beviljande av individuella rörlighetsstipendier eller för att öka beloppet på Erasmus-stipendier inom åtgärd 2.2 för studenter och lärare som deltar i OM-utbyte. Terminsavgifter eller olika slag av anmälningsavgifter, t.ex. avgifter för prov och tentamina eller biblioteks- och laboratorieavgifter. Kostnader för forskningsverksamhet. Kostnader för inköp av ordböcker, kurslitteratur eller andra slags publikationer att användas i bibliotek, prenumerationer på periodiskt utgivna publikationer etc. Inom ramen för en godkänd OM-aktivitet skall följande utgifter anses tillåtna: Kostnader för resor, kost och logi för akademisk och/eller administrativ personal engagerad i möten för förberedelse, uppföljning eller utvärdering i samband med OM-aktiviteter i andra länder än projektanordnarens land. Språklig förberedelse för ut- och/eller inresande studenter och utresande lärare (t.ex. kostnader i samband med anordnande av särskilda kurser, registrering vid kurser utanför lärosätet, inköp av material för inlärning och/eller undervisning osv.). Trots att boendekostnader för Erasmus-studenter och -lärare enligt ovanstående stycke inte är tillåtna kostnader inom OM kan ett förskott på hyran eller uthyrningsfirmans avgift (men inte själva hyran) anses som en tillåten kostnad.

11 Information, urval, förberedelse, vägledning och övervakning av utresande och/eller inresande studenter och lärare (t.ex. kostnader avseende anordnande av särskilda kurser, inköp av materiel för inlärning och/eller undervisning, betalning till studenter eller studentorganisationer för övervakning och hjälp till Erasmus-studenter, den praktiska organisationen av Erasmus-studenternas vistelse vid värdlärosätet osv.). Anskaffande, produktion, översättning och spridning av undervisnings- eller informationsmaterial i direkt anknytning till rörlighetsaktiviteterna. Utrustning som avser användning av metoder för distansutbildning eller ny informations- och kommunikationsteknik direkt i samband med den godkända rörlighetsaktiviteten. Administrationskostnader. s. 11 II.2. Förberedande besök (PV) (Se även anordnande av aktiviteter för förberedande besök i avsnitt I.2.c i detta dokument) Stöd som tilldelats inom ramen för detta avtal kan endast användas för genomförande av PV-aktiviteter på följande villkor: De förberedande besöken skall ske till eller från läroanstalter som är behöriga samarbetsparter (se artikel 7 i avtalet) och tillhör ett annat land än projektanordnarens. För varje godkänt besök gäller att den läroanstalt som gästar eller utgör värd för besöket skall tillhöra någon av EU:s medlemsstater (besök mellan läroanstalter som inte tillhör stater som är EU-medlemmar är alltså inte tillåtna). Förberedande besök får inte ske mellan institutioner som redan är engagerade i godkända aktiviteter inom ramen för avtalet (dvs. besök kan ske mellan läroanstalter som redan är engagerade i godkända aktiviteter inom ramen för avtalet så länge något IC-samarbete inte finns med projektanordnaren inom detta avtal). Ett förberedande besök får inte sträcka sig över en period längre än 3 veckor (dvs 21 dagar). Dessutom får bidraget användas till medverkan i internationella kontaktseminarier som anordnas av nationella Erasmuskontor. Regler för användning av PV-stöd: Inom ramen för en godkänd PV-aktivitet skall följande utgifter inte anses tillåtna: Kostnader för besök hos en ej behörig part. Kostnader för besök mellan två läroanstalter utanför EU. Kostnader för besök på läroanstalt inom ett och samma behöriga land. Kostnader som tillkommit efter besöksperiodens maximilängd, dvs. 21 dagar. Kostnader i samband med forskningsaktivitet. Inom ramen för godkänd PV-aktivitet skall följande utgifter anses tillåtna: Kostnader för resa, kost och logi i samband med besöket. Administrationskostnader. II.3. II.3.a. Europeiskt system för tillgodoräknande av studiemeriter (ECTS) Utarbetande av ECTS Stöd som tilldelats inom ramen för detta avtal kan endast användas för genomförande av ECTS på följande villkor: Aktiviteter som genomförs inom ramen för ECTS skall motsvara de grundläggande principer som beskrivs i Handledning för ECTS. ECTS-arbetet skall företas inom de ämnen och enligt de arbetsprogram som specificerats i projektanordnarens ursprungliga ansökan och godkänts i avtalet. Efter särskild kallelse från kommissionen skall projektanordnaren (representerad av sin ECTS-samordnare) vara beredd att delta i upp till två informationsseminarier om ECTS. Kostnaderna för denna medverkan kan täckas av stöd enligt vad som anges i reglerna för användning av stödet.

12 Regler för användning av ECTS-stöd: s. 12 Inom ramen för en godkänd ECTS-aktivitet skall följande utgifter inte anses tillåtna: Kostnader för uppdatering av ECTS-verktyg inom ämnesområden där sådana redan finns. Inom ramen för en godkänd ECTS-aktivitet skall följande utgifter anses tillåtna: Kostnader för resor, kost och logi för att närvara vid informations- och förberedelsemöten på nationell eller internationell nivå för utvecklande av ECTS inom den organisation som uppbär stödet. Kostnader för resor, kost och logi för en nationell rådgivare på ECTS som bjudits in av universitetet som hjälper institutionen att utveckla ECTS. Kostnader för produktion, översättning och distribution av ECTS-material för nya ämnesområden (dvs. ämnesområden där ECTS inte har genomförts) Kostnader för anskaffning av utrustning, om denna är relaterad till användning av modern informations- och kommunikationsteknologi som är direkt knuten till ECTS-aktiviteten. Administrationskostnader. II.3.b. Stöd avseende besök av ECTS-rådgivare Inom ramen för ECTS-stödet har vissa universitet erhållit ett särskilt kompletterande stöd för att täcka kostnader i samband med besök på lärosätet av en ECTS-rådgivare som hjälper lärosätet att utvärdera, kontrollera och förbättra ett existerande ECTS-system. Sådana kompletterande stöd anges i avsnitt B.3 i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal. Beviljat stöd avseende ECTS-rådgivare skall användas för att täcka följande utgifter: 750 EUR motsvarande varje enskild rådgivares arvode. Rådgivarens resekostnader enligt de särskilda regler för detta utgiftsslag som finns i avsnitt I.2.a i detta dokument. Rådgivarens kostnader för kost och logi enligt de särskilda regler för detta utgiftsslag som finns i avsnitt I.2.a i detta dokument. Alla kostnader i samband med besök som täcks av dessa kompletterande stöd skall anges och styrkas i den ekonomiska rapport som ingår i slutrapporten (se tabell 3 och särskild fotnot i tabell 2). II.4. Gemensam framtagning av kursplaner och spridning/genomförande av projekt för framtagning av kursplaner (CD: PROG, MOD och DISS) (nedan kallade CD) Inom ramen för arbetet med gemensam framtagning av kursplaner skall de beviljade medlen (se anslagna preliminära belopp i avsnitt B.1 i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal) användas med full kännedom och föregående samförstånd från de samarbetsparter som anges i avsnitt B.2 i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtal (se även artikel 5.2. i avtalet). Projektanordnaren är ansvarig gentemot kommissionen för att redogöra för hur den del av stödet som anslagits till denna verksamhet har använts. Projektanordnaren är dessutom ansvarig gentemot kommissionen för att i slutrapporten beskriva samtliga aktiviteter som genomförts inom ramen för den aktuella godkända verksamheten.

13 s. 13 Stödet i detta avtal får endast användas till att genomföra en gemensam framtagning av kursplaner under följande villkor: a) PROG-/MOD-/DISS-arbetet skall genomföras i minst en medlemsstat och två andra behöriga länder. Om detta villkor inte längre kan uppfyllas till följd av att en eller flera av de behöriga samarbetsparterna dragit sig ur skall samordnaren omedelbart anmäla detta till kommissionen, via byrån. All verksamhet och alla utgifter i samband med projektet skall upphöra till dess att kommissionen ger vidare instruktioner. Om detta inte respekteras kan hela bidraget krävas tillbaka vid tiden för slutrapporten. b) Endast de läroanstalter som anges i avsnitt B.2 i Uppgifter för identifikation av avtal anses som behöriga samarbetsparter för den aktuella godkända aktiviteten. Inom ramen för samarbetet är det därför endast dessa organisationer som kan besluta om aktiviteter och utgifter för genomförandet av den godkända verksamheten och som kan komma i åtnjutande av EU-stöd. II.4.a. Regler för användning av PROG- och MOD-stöd: Inom ramen för ett godkänt PROG- eller MOD-projekt skall följande utgifter inte anses tillåtna: Utgifter förorsakade av institutioner som inte tillhör det godkända partnerskapet. Utgifter som uppkommit utan samarbetsparternas kännedom eller godkännande. Inom ramen för ett godkänt kursplansprojekt skall följande utgifter anses tillåtna: Kostnader för resa, kost och logi i samband med möten för förberedelse, uppföljning och utvärdering. Kostnader för inköp, produktion, översättning, slutförande och distribution av undervisningsmaterial som har direkt anknytning till eller är ett resultat av arbetet med kursplansprojektet. Utrustning, om denna skall användas inom distansutbildning (ODL) samt sådant material för modern informations- och kommunikationsteknologi som är absolut nödvändigt för utvecklandet av kursplansprojektet. Administrationskostnader. II.4.b. Regler för användning av DISS-stöd: Inom ramen för ett godkänt DISS-projekt skall följande utgifter inte anses tillåtna: Utgifter som hänför sig till aktiviteter med läroanstalter som inte ingår som godkända samarbetsparter. Utgifter som uppkommit utan samarbetsparternas kännedom eller godkännande. Utgifter som hänför sig till det gemensamma kursplansprogrammets utvecklingsfas. Inom ramen för ett godkänt projekt för spridning/genomförande skall följande utgifter anses tillåtna: Utgifter för resor, kost och logi för möten för förberedelse, övervakning och utvärdering avseende spridningsaktiviteter och/eller genomförande av de gemensamma kursplansprojekten; konferenser och möten för att presentera projektet och för att sprida resultaten till framtida partner. Framtagning, översättning, framställning och distribution av läromedel som resultat av arbetet med kursplansprojekten. Utrustning avseende användning av distansutbildning eller materiel för ny informations- och kommunikationsteknik som är absolut nödvändiga för spridning och/eller genomförande av kursplansprojektet. Administrationskostnader. II.5. Intensivprogram (IP) Inom ramen för intensivprogram måste alla i partnerskapet ha full vetskap och vara helt eniga om hur det anslagna stödet (se preliminärt belopp i avsnitt B.1. i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtalet) används, enligt avsnitt B.2. i Uppgifter för identifikation av finansieringsavtalet (se också artikel 5.2 i avtalet). Projektanordnaren är ansvarig gentemot kommissionen för att redogöra för hur den del av stödet som anslagits till denna verksamhet har använts. Projektanordnaren är dessutom ansvarig gentemot kommissionen för att i slutrapporten beskriva samtliga aktiviteter som genomförts inom ramen för den aktuella godkända verksamheten. Stödet i detta avtal får endast användas till att genomföra ett intensivprogram (IP) på följande villkor. a) IP skall genomföras av minst tre behöriga partnerlärosäten från minst en medlemsstat och två andra behöriga länder. Om detta villkor inte längre kan uppfyllas till följd av att en eller flera av de behöriga samarbetsparterna, har dragit sig ur skall samordnaren omedelbart anmäla detta till kommissionen, via byrån. All verksamhet och alla utgifter i samband med projektet skall upphöra till dess att kommissionen ger vidare instruktioner. Om detta inte respekteras kan hela bidraget krävas tillbaka vid tiden för slutrapporten.

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Europeiska struktur- och investeringsfonderna Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Schablonfinansiering,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1

BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 2.1. BESTÄMMELSER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 1 (Uppdaterade den 1 februari 2009) INNEHÅLL Kapitel 1 Resekostnader... 2 Kapitel 2 Reseersättning... 9

Läs mer

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION LOGISTISKT OCH TEKNISKT STÖD FÖR KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER OCH EVENEMANG ANORDNADE AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram

Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram HANDBOK FÖR ADMINISTRATION OCH REDOVISNING AV PROJEKT I EU:S SJUNDE RAMPROGRAM 1 Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram Forskningsservice SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Svensk version 2 Juni 2014 INNEHÅL 1 INLEDNING... 3 1.1 NATIONELL KONTROLL... 3 1.2 PROGRAMMETS GENOMFÖRANDEORGANISATION...

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23 PROJEKTHANDBOKEN ITSAM Arkiv 2014-01-23 Versionshistorik Versionsnummer Datum Status 1.0 2014-01-23 Fastställd version 2 INLEDNING 4 Hantering inom förvaltningen 4 1. VAD ÄR ETT PROJEKT? 5 EU-projekt 6

Läs mer

www.danskebank.se Villkorsbok Privat Kundavtal

www.danskebank.se Villkorsbok Privat Kundavtal www.danskebank.se Villkorsbok Privat Kundavtal Fr o m 8 Januari 2014 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Privat... 13 Swish... 69 Prenumerationsservice... 71 Kontotypvillkor Danske

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer