Den fullständiga policyn laddar ni ner från vår hemsida under High School/Ansök och beställ/ Ansökningsinformation/Tilläggstjänster.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den fullständiga policyn laddar ni ner från vår hemsida www.sts.se under High School/Ansök och beställ/ Ansökningsinformation/Tilläggstjänster."

Transkript

1 Följande svenska översättning skall ses som en hjälp för att lättare förstå innehållet i de engelska villkoren. I händelse av tvist gäller alltid den engelska versionen framför den svenska översättningen. Den fullständiga policyn laddar ni ner från vår hemsida under High School/Ansök och beställ/ Ansökningsinformation/Tilläggstjänster. Försäkringsvillkor nr 886 Vänligen notera att följande reseförsäkringsvillkor förutsätter att eleven är tillräckligt försäkrad gällande sjukförsäkring i sitt eget land (genom statlig eller privat försäkring). Detta är av stor betydelse i fall då försäkringsbolaget väljer att transportera eleven till sitt hemland för vidare behandling. Gouda betalar kostnaden för behandling utomlands och för hemtransport enligt försäkringsvillkoren, men vid ankomsten till hemlandet, upphör reseförsäkringen att gälla. Om du har några frågor angående detta, tveka inte att konsultera vårt kontor. Detta är en generell beskrivning av försäkringsvillkoren som gäller din Gouda reseförsäkring. Skulle du behöva någon hjälp under resan, vänligen läs Sektion C, Skadeanmälningsförfaranden, vilken också innehåller information om vårt 24-timmars jourcenter. Vi råder dig att bära med dig dessa villkor under din resa. Det är också en bra idé att lämna en kopia av villkoren (med policynummer) hos din familj eller vänner. Givetvis är du alltid välkommen att kontakta oss före eller efter din avresa om du skulle ha några frågor beträffande försäkringens täckning. Försäkringsbolag är: Gouda Travel Insurance Sejrögade Köpenhamn Ö. Danmark Telefon: Tefax: E-post: INNEHÅLL SEKTION INNEHÅLL SIDA A Summering av villkoren 3 B Definitioner 4 C Skadeanmälningsförfaranden 6 D Vad man ska göra om 7 E Omfattning av villkor och undantag 9 F Instruktioner till läkare och/eller sjukhus 19 1

2 A SUMMERING AV VILLKOREN: DETTA TÄCKS BELOPPSGRÄNS (USD) Medicinsk behandling och hemtransport Obegränsat Tandvård 400 Invaliditet 40,000 Dödsfall 10,000 Skadestånd (Personligt ansvar) 700,000 Rättsskydd 11,000 Hemresa Obegränsat Anhöriga 2 personer Biljetter 500 Resgods 4,500 Försening bagage 400 Försening försäkrad 400 Evakuering 1,500 SEKTION B: DEFINITIONER För dessa försäkringsvillkors ändamål, är ord och begrepp i kursiv stil definierade som följer: Olycksfall: Kroppslig skada orsakad enbart och direkt av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Akut sjukdom: Plötslig och oförutsedd sjukdom som den försäkrade drabbats av under försäkringsperioden eller plötslig och oförutsägbar försämring av en pågående sjukdom. Merkostnader: Försäkringen betalar för kostnader i samband med en skada eller händelseförlopp som täcks av dessa villkor. Utgifter betalade utan hänsyn tagen till försäkringshändelsen betraktas inte som merkostnader och återbetalas därför inte. Överfall: Oprovocerat uppsåtligt fysiskt våld mot den försäkrade av annan person. Jourcenter: Gouda Assistance Sejrögade Köpenhamn Ö. Danmark Telefon: Telefon när man ringer från USA eller Kanada: Telefax E-post post: 2

3 Gouda: Gouda Rejseforsikring/Gouda Travel Insurance (VIR ) är en dansk filial (huvudkontor för Skandinavien) av försäkringsbolaget Goudse Schadeverzekeringen N.V., Gouda, Holland (reg. nr: ). Högriskaktiviteter: Sporter, spel och andra aktiviteter som utsätter den försäkrade för överhängande risk av kroppslig skada inklusive men inte begränsat till racing med motordrivna fordon, racing med motorbåt, racing med hästar, white water rafting, black water rafting, absailing (att klättra ned från en klippa iförd sele), canyoning (absailing över en flod), åka med jetboat, (utöver Shotover River), flodsurfning (åka nerför ett flodfall på kroppsbräda), bungy jumping, swoop swing (40 meter fall i sele), alla terrängfordon (t ex 4WD, snowmobiles etc) parapenting (tandemfallskärm från bergstopp), hand-gliding (stående tandemhopp från bergstopp), skydiving (fallskärm), parasailing (fallskärm efter båt), flygtur över landskapet med helikopter respektive flygplan, andra luftrelaterade aktiviteter, kampsporter, jakt, slalomåkning, längdåkning och snowboarding. Sjukdom: Ett medicinskt tillstånd diagnostiserat som sjukdom av en legitimerad läkare. Försäkringstid: Försäkringstiden börjar vid tidpunkten för den försäkrades avresa från hemlandet och avslutas vid tiden för den försäkrades återkomst till hemlandet. Försäkringstiden kan inte förlängas utöver den period för vilken försäkringspremien erlagts och försäkringen är endast giltig så länge som den försäkrade deltar i STS-programmet. Den försäkrade täcks också under besök till sitt hemland så länge som han/hon deltar i STSprogrammet. Försäkrad: En deltagare i försäkringstagarens arrangemang eller program för vilken premien har betalats och vilkens namn rapporterats till Gouda. Bagage: Personlig egendom som tillhör den försäkrade vilken han/hon har tagit med sig på sin resa och artiklar som han/hon har hyrt eller lånat i sitt hemland och tagit med sig på resan. Mental sjukdom: Depression, ätstörningar, manodepression, schizofreni, eller annat tillstånd/sjukdom som kräver behandling av en psykolog eller psykiater eller liknande behandling, oavsett om det är i en privatpraktik eller på behandlingscenter. Nödvändiga och skäliga kostnader: Kostnader som av medicinsk eller liknande anledning inte kunnat undvikas, och vid två möjliga alternativ måste det billigaste alternativet väljas. Om transport till hemlandet för fortsatt 3

4 behandling är mindre kostbar än behandling på platsen och medicinskt möjligt, är kostnaderna på platsen inte betraktade som nödvändiga och skäliga kostnader. Läkare: En legitimerad och auktoriserad medicinsk läkare som har behörighet av myndigheterna att utöva sitt yrke i den försäkrades värdland. Läkaren får inte vara den försäkrade eller en medlem av hans/hennes närmaste familj, inte heller en person som reser tillsammans med den försäkrade. Försäkringstagaren: Den organisation som har kontraktet med Gouda med avsikten att förse deltagare med försäkring i sina arrangemang eller program. Pågående sjukdom (pre-existing illness): En sjukdom som den försäkrade har lidit av inom ett år före försäkringstidens början och som han/hon har sökt behandling för eller som en förtänksam person i den försäkrades ställe skulle ha sökt behandling för. Ressällskap: En person som har köpt samma resa som den försäkrade och som har tecknat försäkring genom Gouda Travel Insurance. SEKTION C: SKADEANMÄLNINGSFÖRFARANDE Skulle du under din resa hamna i en akut situation som täcks av ditt försäkringsbolag, ber vi vänligen dig, din läkare, din familj eller andra nära släktingar att kontakta Gouda Assistance. Jourcentret är öppet 24 timmar om dygnet året runt och kan kontaktas på följande telefonnummer: Gouda Assistance Sejrögade Köpenhamn Ö Danmark Telefon: Telefon när man ringer från USA eller Kanada: Telefax: E-post: På Gouda Assistance talar du med en servicekoordinator, som hjälper med vad som helst. Om ditt samtal gäller sjukdom eller olycksfall, finns läkare beredda att ta över och föra en dialog med den behandlande läkaren. Alla instruktioner som ges av Goudas läkare eller jourcenter måste åtföljas. Om du behöver vanliga råd eller hjälp innan, efter eller under din resa, är du alltid välkommen att kontakta: 4

5 Gouda Travel Insurance Sejrögade Köpenhamn Ö. Danmark Telefon: Telefax: E-post: Ifall du, under din resa, planerar att ta kontakt med jourcentret eller Gouda via telefon, rekommenderar vi att du eller personen som ringer först tar fem minuter för att samla ihop all relevant information, såsom policynummer, personnummer, namn och telefonnummer där du befinner dig för närvarande (doktor, sjukhus etc.) diagnos, namnet på din egen doktor, adress till anhöriga etc. Av uppenbara skäl kan vi omöjligt förutse alla slags skador eller olycksfall som du kan komma att råka ut för under din resa, men i följande sektion ger vi dig instruktioner gällande vad du ska göra i en nödsituation. Följande beskrivning måste alltid jämföras med försäkringsvillkoren, se sektion E. Sektionen nedan förser dig också med information om vilket slags dokumentation du behöver när du ska göra en skadeanmälan i enlighet med din försäkring. SEKTION D: VAD MAN SKA GÖRA OM MAN BLIR SJUK ELLER FÖRLORAR NÅGOT Överfall Jourcentret måste informeras så snart som möjligt. Det är ett villkor i försäkringen att överfall rapporteras omgående till den lokala polismyndigheten och att den försäkrade får ett medicinskt intyg så snart som möjligt. En skadeanmälningsblankett ska skickas in omgående. Reseavbrott Om du önskar återvända till ditt hemland beroende på t ex akut sjukdom, eller dödsfall av förälder eller syskon, måste du omedelbart kontakta jourcentret. Jourcentret utvärderar då om det finns någon grund för ersättning i samband med hemtransporten. Skulle så vara fallet, kommer jourcentret att ordna med en hemtransport. Om du i enlighet med tidigare överenskommelse med jourcentret själv ordnar med hemtransporten eller behöver ersättning för andra giltiga utgifter, vänligen sänd in en skadeanmälningsblankett så snart som möjligt. Dödsfall Vänligen kontakta vårt jourcenter omedelbart. Vår personal vidtar nödvändiga mått och steg i konsultation med släktingar och relevanta myndigheter. Försening av försäkrad Vänligen kontakta jourcentret omedelbart när du inser att det inte kommer att vara möjligt för dig att anlända i tid för ditt planerade färdsätt. Jourcentret kommer att råda dig. 5

6 Sjukhusvistelse Vänligen kontakta jourcentret så snart som möjligt men inte senare än 24 timmar efter att du lagts in på sjukhus. Jourcentret kommer, om nödvändigt, göra arrangemang för att ge en betalningsgaranti till sjukhuset där du behandlas. Sjukdom och olycksfall Var vänlig och kontakta jourcentret så snart som möjligt. Goudas ansvar att betala ersättning är beroende av villkoret att den försäkrade får en exakt diagnos ställd från den behandlande läkaren och att den försäkrade ger Goudas läkare tillgång till all relevant medicinsk information. I fall då kostnaderna är troliga att överstiga 1,000 USD måste jourcentret ge sitt godkännande innan för att fastställa huruvida sjukdomen eller olycksfallet täcks av försäkringen. I fall då akut behandling inte medger ett godkännande innan, måste jourcentret meddelas inom 72 timmar efter att den försäkrade lagts in på sjukhus eller har besökt läkare. I händelse av att den försäkrade inte följer dessa föreskrifter, är Goudas betalningsansvar begränsat till den kompensation som skulle ha betalats ut om föreskrifterna hade följts. Rättshjälp - borgen Jourcentret måste omedelbart kontaktas. Ett fall som omfattar en borgenssumma blir generellt nog helt avslutat först efter din hemkomst. Förlorat bagage I händelse av stöld, rån, öppen stöld etc., är det ett villkor för Goudas ersättningsansvar, att den försäkrade omgående rapporterar händelsen till den lokala polismyndigheten. Om förlusten inträffade medan bagaget var under flygbolagets eller flygplanets ansvar, måste den försäkrade omedelbart rapportera förlusten till detta företag och få dokumenterat bevis på rapporten. Skadeanmälningsblanketten måste skickas till Gouda så snart som möjligt. Vänligen bifoga bevis på din rapport av händelsen till ovan nämnda myndighet tillsammans med originaldokumentation av värdet av de stulna eller förlorade föremålen. Försening av bagage En skadeanmälningsblankett inklusive ett skriftligt intyg från flygbolaget som bekräftar förseningen tillsammans med originalkvitton för eventuella ersättningsinköp måste skickas in till Gouda så snart det är möjligt. Medicinsk behandling Om en legitimerad läkare har behandlat den försäkrade, kan den försäkrade be läkaren att skicka räkningen till Gouda, alternativt kan den försäkrade betala läkaren själv och därefter skicka in skadeanmälningsblankett och originalkvitton till Gouda för ersättning. Om det är nödvändigt, kan Gouda utställa en garanti till läkaren. Oavsett betalningssätt måste skadeanmälningsblanketten skickas in snarast. Det är viktigt att du har dokumentation av din sjukdom i form av ett medicinskt utlåtande med information om diagnos och eventuell föreskriven medicin, såväl som originalkvitton för betalning av medicinsk behandling och medicin. 6

7 Personligt ansvar Jourcentret måste kontaktas omedelbart om en incident inträffar som så småningom kan ge upphov till anmälan från tredje part. Det är viktigt att Gouda får information om namn och adress på den potentiella anmälaren (den skadade personen) och namn och adress på eventuella vittnen. Du bör aldrig erkänna ansvar själv utan låta Gouda ta beslut i frågan. Om du medger ansvar, riskerar du att bli skyldig till skadestånd själv, inklusive skadestånd för skador som du inte ens var ansvarig för. Hemtransport Jourcentret måste kontaktas omedelbart med avsikt att få en uppskattning om huruvida ersättning för hemtransport under givna förhållanden ska utbetalas. Om så är fallet, arrangerar jourcentret hemresan. Kommer man överens om att den försäkrade själv ordnar med sin hemresa, eller om det har förekommit andra skäliga utgifter, ska en skadeanmälningsblankett sändas in så snart som möjligt. Hemtransport Vänligen kontakta jourcentret så snart som möjligt i fall där hemtransport är möjlig. Goudas läkare kommer då i konsultation med den behandlande läkaren/sjukhuset besluta om hemtransport ska påbörjas och om det är så, när och hur transporten ska äga rum. Resekostnad för anhöriga Vänligen kontakta jourcentret omgående. Jourcentret assisterar dig i enlighet med försäkringsvillkoren. Det är ett villkor för Goudas utbetalning av ersättning, att den försäkrade får en exakt diagnos ställd av den behandlande läkaren och ger Goudas läkare tillgång till all relevant medicinsk information. SEKTION E: OMFATTNING AV VILLKOREN OCH UNDANTAG 1 SJUKDOM OCH HEMTRANSPORT 1.1 Sjukdoms- och hemtransportkostnader täcks utan någon ekonomisk begränsning. 1.2 Försäkringen täcker följande nödvändiga och skäliga kostnader orsakade av akut sjukdom eller skada som uppstår under din resa: Medicinsk behandling och medicin föreskriven av läkare Sjukhusvistelse på en allmän avdelning och sjukhusbehandling som ordinerats av en läkare, inklusive kirurgi Leverans av testat blod ifall Goudas läkare bedömer att den försäkrade befinner sig i ett riskområde Övervakning medan den försäkrade får testat blod. 7

8 1.2.5 Behandling av en officiellt legitimerad sjukgymnast, kiropraktor eller annan ickemedicinsk behandling enligt läkares ordination, beroende på sjukdom eller skada som uppstått under försäkringstiden, upp till maximalt 2,000 USD och högst 10 behandlingar Brådskande och akut tandvård täcks upp till 400 USD Transport med ambulans från platsen för sjukdomen/olyckan till platsen för behandling (inklusive flygambulans vilken godkänts av Gouda) Merkostnader för hemtransport av den försäkrade till sitt hemland (inklusive, om nödvändigt, transport med flygambulans) om de bedömts nödvändiga av Goudas läkare och förutsatt att transporten har arrangerats i samråd med Gouda Transport, om lokala behandlingsmöjligheter är otillräckliga, till närmaste lämpliga plats för behandling om detta bedömts nödvändigt av Goudas läkare Nödvändiga kostnader härrörande till en förflyttning eller en förlängning av vistelsen med upp till 60 dagar från det första läkarbesöket om sådana förändringar krävs beroende på sjukdom/skada Vid dödsfall täcks alla kostnader för transport av den avlidne till sitt hemland av försäkringen, inklusive kostnader hänförande till eventuella lagstadgade krav gällande sådan transport Den försäkrades dokumenterade utgifter för telefonsamtal under sjukhusvistelsen täcks upp till 150 USD per incident Alla nödvändiga, dokumenterade taxiresor av den försäkrade till och från platsen för behandling täcks upp till 150 USD Återsändande av resväskor, kläder, toalettartiklar etc. vilka den försäkrade måste resa ifrån som ett resultat av hans/hennes hemtransport Återvändande till hemtransportens utgångspunkt (högst ekonomiklass) förutsatt att det är åtminstone 31 dagar kvar på resan och försäkringstiden vid tidpunkten för hemtransporten. Eventuell återresa måste invänta den försäkrades fullständiga tillfrisknande och måste ske inom 90 dagar av sådant tillfrisknande. 1.3 UNDANTAG Försäkringen täcker inte följande: Kostnad som kan antas ha orsakats av mental sjukdom. 8

9 1.3.2 Kostnad för behandling eller sjukhusvistelse efter hemkomst till hemlandet oavsett om återvändandet är ett resultat av medicinsk hemtransport eller inte Kostnad för behandling eller sjukhusvistelse efter att den försäkrade har vägrat hemtransport trots inrådan från Goudas läkare Kostnad för behandling eller sjukhusvistelse i händelse att Goudas läkare har beslutat att behandlingen kan vänta tills den försäkrade har återvänt till sitt hemland Kostnad härrörande till hemtransport som ordnats av den försäkrade själv om sådan kostnad hade kunnat undvikas om Gouda hade arrangerat hemtransporten Kostnad för transport som ett resultat av den försäkrades rädsla för infektion Kostnad orsakad av den försäkrades underlåtenhet att följa instruktioner från den behandlande läkaren eller Goudas läkare Kostnad för behandling vilken den försäkrade, innan hans/hennes avresa, visste att han/hon måste genomgå Kostnad för hälsokontroller och vaccinationer Kostnad för tandvård, se sektion om den försäkrade inte har varit hos tandläkaren regelbundet för undersökning och behandling Kostnad i samband med en frivillig abort Kostnad i samband med födsel eller eventuella konsekvenser av graviditet som inträffar efter den 32:e graviditetsveckan Kostnad för behandling av AIDS eller komplikationer, inklusive undersökning av symptom Kostnad för glasögon, kontaktlinser, hörselapparat, tandställning, tandproteser eller andra proteser Kostnad för återhämtning eller vistelse på kurort eller hälsohem Kostnad som ådragits för att transportmedlen måste ändra route beroende på den försäkrades sjukdom/skada Kostnad som kan härröras till arbetssjukdomar eller arbetsrisker Kostnad för behandling av sjukdom eller skada som uppkommit i samband med en kriminell akt eller en akt av aggressivt våld som utförts av den försäkrade. 9

10 Vaccinationer och rutinmässiga hälsokontroller. 1.4 BEGRÄNSNINGAR Kostnad för behandling av en redan existerande sjukdom täcks endast om en oförutsedd försämring av sjukdomen uppstår och i det fallet endast upp till maximalt 3,500 USD. Om du lider av en kronisk sjukdom erbjuder sig Gouda att utvärdera försäkringens täckning avseende denna sjukdom före din avresa. Du fyller då i en hälsoblankett och skickar in till Gouda. Om du väljer att inte få din sjukdom utvärderad kan vi inte garantera täckning utöver 3,500 USD Ersättning till följd av självförvållad sjukdom eller skada, självmordsförsök eller självmord är begränsad till 7,000 USD. 2 OLYCKSFALL/ÖVERFALL 2.1 Den maximala ersättningen för invaliditet är 40,000 USD. 2.2 Den maximala ersättningen för dödsfall är 10,000 USD. 2.3 Den maximala ersättningen för tandskada är 3,000 USD. 2.4 INVALIDITET Försäkringen betalar ersättning i händelse av bestående förlust eller nedsättning av kroppsfunktion som är en följd av ett olycksfall eller överfall. Försäkringen betalar ersättning om funktionsnedsättningen uppstår inom 3 år från tidpunkten för olycksfallet/överfallet En klumpsumma betalas ut motsvarande graden av invaliditet, där 100 % invaliditet innebär en ersättning på 40,000 USD Graden av invaliditet bestäms i enlighet med de grunder som fastställs av Försäkringsbolagens Service Aktiebolag (FSAB) Graden av invaliditet bestäms på grund av den medicinska graden av invaliditet orsakad av skadan och utan hänsyn till den försäkrades yrke Graden av invaliditet för förlust av flera kroppsdelar kan inte överskrida 100 % totalt. 10

11 2.4.6 Befintlig skada eller oförmåga kan inte ge en högre ersättning än om sådan skada eller oförmåga inte hade existerat Det är ett försäkringsvillkor att den försäkrade lever vid tidpunkten för utbetalningen av ersättning Den försäkrade kan låta graden av invaliditet slutgiltigt bestämmas av FSAB, se sektion Alla kostnader i detta hänseende måste delas lika av parterna Eventuella nödvändiga hjälpmedel för att lindra invaliditetstillståndet betalas till maximalt 3,500 USD om sådana hjälpmedel föreskrivits av den behandlande läkaren, och om ersättning för sådana hjälpmedel inte kan erhållas från annat håll. 2.5 UNDANTAG Försäkringen täcker inte: Invaliditet orsakad av sjukdom Invaliditet orsakad av smitta genom bakterier, virus eller annat smittsamt ämne Sjukdom, eller utlösandet av en tidigare latent läggning för sjukdom, trots att sådan sjukdom kan ha orsakats av eller förvärrats av olyckan Förvärrande av konsekvenserna av en olycka som en följd av en redan tidigare befintlig sjukdom Ersättning för redan existerande oförmåga Skada orsakad av arbetsrelaterade risker. 2.6 DÖDSFALL Där en olycka eller ett överfall som ersätts under dessa försäkringsvillkor orsakar den försäkrades dödsfall inom tre år från olyckan eller överfallet, betalas ersättning för dödsfall enligt sektion 2.1 minskat med eventuell tidigare ersättning för invaliditet Om inte annan överenskommelse med Gouda finns, utbetalas ersättningen för dödsfall i följande prioriteringsordning på så vis att eventuell efterföljande person tas i beaktande enbart om förevarande person inte existerar/inte lever: make/maka, barn, sambo, den försäkrades arvingar. 2.7 UNDANTAG 11

12 Försäkringen täcker inte: Dödsfall som orsakats av sjukdom. 2.8 TANDVÅRD Eventuell tandskada som uppkommer som en omedelbar följd av en olycka eller ett överfall täcks upp till 3,000 USD under förutsättning att godkännande av behandlingen ges i förväg av Gouda samt förutsatt att behandlingen påbörjas så snart som möjligt efter olyckan eller överfallet. 2.9 UNDANTAG Försäkringen täcker inte: Tandskada som uppstått i samband med tuggande eller ätande oavsett omständigheter Kostnad som täcks av någon annan offentlig eller privat part Kostnad för tandbehandling som utförs mer än 2 år efter olyckan ALLMÄNNA UNDANTAG TILL SEKTION 2 OLYCKSFALL/ÖVERFALL Försäkringen täcker inte: Olyckor som inträffar medan den försäkrade deltar i högriskaktiviteter Olyckor i samband med något slags flygning, utom när den försäkrade är en betalande passagerare på charterflyg eller vanligt kommersiellt flygbolag. 3 SKADESTÅND (Personligt ansvar) 3.1 Det är en självrisk på 100 USD för varje skadeanmälan. 3.2 Maximal ersättning är 700,000 USD. 3.3 Försäkringen betalar för skadestånd som uppkommit genom den försäkrades aktiviteter under försäkringstiden. 3.4 Försäkringen täcker skadestånd för kroppsskada eller skada på egendom som orsakats av den försäkrade under rådande ersättningslag. 12

13 3.5 Summan som specificeras i sektion 3.1 utgör Goudas maximala betalningsskyldighet i ett enskilt försäkringsärende, även om skadeståndsansvar kan läggas på flera personer som täcks av en eller flera försäkringar hos Gouda. 3.6 Utöver detta, täcks kostnader för förlikning av skadeståndsärenden om dessa är överenskomna i förväg av Gouda. 3.7 Den försäkrade bör inte erkänna ansvar eller acceptera skadestånd för ansvar utan låta Gouda ta beslut. Om den försäkrade underlåter att följa detta krav, riskerar hon/han att hållas personligt ansvarig för skadestånd, också i de fall där den försäkrade inte skulle ha hållits ansvarig alls. Gouda måste underrättas om händelsen omedelbart och kommer därefter att besluta hur fallet ska hanteras. 3.8 UNDANTAG Försäkringen täcker inte: Skadestånd som härrör från kontraktsrelaterade, professionella och kommersiella förhållanden Skada på eller förlust av egen egendom Skadestånd som uppstår som en följd av den försäkrades godkännande, genom överenskommelse eller annat, av skadestånd som överstiger hans/hennes allmänna ersättningsförpliktelse Skadestånd för skada på egendom som den försäkrade lånat, hyrt eller som han/hon på annat sätt har i sin besittning. Emellertid täcker försäkringen skador på egendom i tillfälliga bostäder såsom hotellrum eller värdfamilj Skadestånd som härrör från den försäkrades uppsåtliga användande av aggressivt våld gentemot personer eller egendom Skadestånd som grundar sig på den försäkrades orsakande av sjukdom hos andra genom smitta, infektion eller annat Skada som grundar sig på att den försäkrade är ägare, brukare eller förare av ett motorfordon, husbil eller släp, motordrivet flyg eller fartyg eller något fordon som överstiger 3 meter i längd Skada som orsakats familjen eller resesällskapet Skada som orsakats av djur. 13

14 4 RÄTTSHJÄLP 4.1 Maximal ersättning är 11,000 USD. 4.2 Försäkringen täcker: Nödvändiga och skäliga kostnader för juridiskt ombud och rättshjälp som den försäkrade ådragit sig som kärande eller svarande i en rättslig process. 4.3 UNDANTAG Försäkringen täcker inte kostnader för rättshjälp i händelse av följande tvister: Mål mellan den försäkrade och försäkringstagaren eller värdfamiljen Mål mellan den försäkrade och hans/hennes resebyrå, reseförmedlare, eller en eller flera i ressällskapet Mål som härrör sig från den försäkrades affärsverksamhet, firma eller yrke Mål rörande familjerätt eller arvsrätt Mål som innefattar kriminellt åtal Mål som härrör sig från den försäkrades ägande, brukade eller förande av motordrivna fordon, fartyg eller flygplan Mål som härrör sig från security bonds som den försäkrade tillhandahållit eller skadestånd som rör rättigheter eller pengar som tillskrivits den försäkrade av en tredje part Mål mellan den försäkrade och Gouda Mål där den försäkrade saknar befogat intresse eller mening att få sin sak prövad Mål som avgörs genom förlikning. 4.4 SÄRSKILDA STADGAR Det är ett villkor för utbetalning av försäkringen att den försäkrade inte kan få rättshjälp för tvisten och att en allmän godkänd skadeståndsbyrå, inklusive en byrå för överklagan, inte är auktoriserad att överväga tvisten. 14

15 4.4.2 Skadestånd, böter, och liknande fordringar mot den försäkrade betraktas inte som rättshjälp och ingår inte i rättshjälpsersättningen Försäkringen är begränsad till tvist som enbart grundar sig på och uppstår från rättigheter och skyldigheter som accepteras av den försäkrade som en privat individ under försäkringstiden. 5 RESEAVBROTT 5.1 Försäkringen betalar för reseavbrott utan någon ekonomisk begränsning. 5.2 Försäkringen täcker: Nödvändiga och skäliga kostnader för ombokning av den försäkrades förbetalda biljett om den försäkrade kallas hem till en förälder eller ett syskon som befinner sig i ett livshotande tillstånd eller dör beroende på en plötslig sjukdom eller olycka under försäkringstiden Nödvändiga och skäliga kostnader för en ny returbiljett till utgångspunkten för hemtransporten, om 30 dagar eller mer återstår av vistelsen och försäkringstiden vid tiden för hemtransporten. Returresan måste arrangeras av försäkringstagaren för att täckas av försäkringen. Om returresan inte arrangeras av försäkringstagaren, är Goudas betalningsskyldighet begränsad till ersättningen som skulle ha betalats ut om returresan hade arrangerats av försäkringstagaren. 5.3 UNDANTAG Reseavbrott som får som följd att den försäkrade anländer hem mindre än 12 timmar före hans/hennes ursprungliga schemalagda ankomst Eventuell återresa som görs mer än 90 dagar efter hemtransporten. 5.4 SÄRSKILDA STADGAR Transport arrangeras av Gouda eller jourcentret och biljetten bokas i samma klass som den försäkrades originalbiljett, om inte annat överenskommits med Gouda. 6 RESEKOSTNAD FÖR ANHÖRIG 6.1 Anhörigas resor täcks utan några ekonomiska begränsningar. 15

16 6.2 Försäkringen betalar för resor för två anhöriga i fall som täcks enligt sektion 1 Sjukdom och hemtransport, där den försäkrade befinner sig i ett livshotande tillstånd. 6.3 FÖRSÄKRINGEN TÄCKER Försäkringen betalar för de anhörigas nödvändiga och skäliga merkostnader för: Transport från hans/hennes hemadress och tillbaka i som högst ekonomiklass Transport i som högst samma biljettklass som den försäkrade, med undantag av flygambulans där den försäkrade transporteras till en annan plats för behandling eller då den försäkrade blir transporterad till hemlandet Vid inkvartering på sjukhus/hotell är den maximala ersättningen per dag 150 USD Eventuella dokumenterade utgifter för måltider och lokala kommunikationer ersätts med maximalt 35 USD per person och dag. 6.4 UNDANTAG Försäkringen betalar inte om den försäkrade ska skickas hem inom 72 timmar från de anhörigas schemalagda avresa från den försäkrades hemland. 7 RESEHANDLINGAR 7.1 Maximal ersättning är 500 USD. 7.2 ERSÄTTNING Försäkringen täcker all slags stöld och skada av biljetter, pass och kreditkort Försäkringen täcker den försäkrades inköp av: a) Ersättning av biljetter, kreditkort och pass. b) Nödvändig transport, avgifter, foton etc. 7.3 UNDANTAG Försäkringen täcker inte: Kvarglömda, förlorade eller borttappade föremål Förluster som uppstått på grund av missbruk av kreditkort. 16

17 7.3.3 Tiden som går åt att ersätta sådana föremål. 8 BAGAGE/FÖRSENING AV BAGAGE 8.1 ERSÄTTNING FÖR BAGAGE Maximal ersättning är 4,500 USD. 8.2 FÖRSÄKRINGEN TÄCKER: Förlust av eller skada på den försäkrades bagage enbart beroende på stöld, rån, överfall, brand, storm, katastrof eller trafikolycka Förlust av eller skada på bagage som checkats in med transportföretag. 8.3 BEGRÄNSNINGAR Det maximala beloppet för ett föremål är 450 USD Kontanter, resecheckar, värdepapper eller liknande värdesaker täcks enbart i händelse av stöld och enbart när den försäkrade bär objekten på sig eller förvarar dem i ett låst skåp i sitt rum eller i hotellreceptionen. Ersättningen är maximalt 150 USD Mobiltelefoner inklusive tillbehör och SIM-kort täcks upp till maximalt 100 USD Datorer samt datautrustning, PDA samt utrustning och GPS samt utrustning, bärbara musikspelare, inklusive mp3-spelare, CD-skivor, DVD-skivor, MiniDiscs och liknande utrustning täcks upp till maximalt 200 USD I händelse av stöld från kabinen på ett låst motorfordon, båt, husvagn eller husbil, är ersättningen begränsad till 2,250 USD. Denna begränsning gäller emellertid inte om stölden sker från ett permanent stationerat, låst och (från kabinen) separat bagageutrymme eller låst låda i båt, motorfordon eller husvagn I händelse av stöld/förlust av väskor, resväskor, ryggsäckar och liknande, täcks ett enskilt föremål av detta slag, inklusive innehåll, med ett maximalt belopp motsvarande beloppet fastställt i sektion 8, oavsett om förlusten är spridd mellan flera försäkrade personer och/eller täcks av flera försäkringar. 8.4 UNDANTAG Försäkringen täcker inte: 17

18 8.4.1 Glömda, förlorade eller borttappade föremål Kontaktlinser, proteser, teveapparater, kylskåp, möbler och båtar, all surfutrustning, husvagnar, cyklar, motorfordon, och andra transportmedel och tillbehör till ovanstående Stöld av bagage som inte är effektivt övervakat. Bagage som lämnats, om än bara för ett kort ögonblick, betraktas inte som effektivt övervakat Datorer, smycken, klockor, glasögon, solglasögon, kameror och kamera-utrustning, videoanordningar, GPS och ipods täcks endast under flyg-, tåg- och busstransport när det bärs i handbagaget Stöld från låst semesterbostad, hotellrum, etc. där det inte finns några synliga tecken på inbrott Stöld av, skada på eller försvinnande av föremål som används kommersiellt Stöld från olåst semesterbostad, bil, flygplan, buss, båt, husbil, husvagn, eller från övergivet tält Förlust av eller skada på bagage som fraktats separat oberoende av den försäkrades resa Skada på bagage orsakad av undermålig packning samt vanligt slitage, märken, etc. på resväskor och väskor Indirekt förlust Förlust beroende på missbruk av resecheckar, kreditkort eller andra betalkort Förlust för vilken ersättning redan har utbetalats under sektion 8.7 Försenat bagage Biljetter, pass, och kreditkort, se sektion 7 Resehandlingar. 8.5 FÖLJANDE REGLER GÄLLER BETALNING UNDER SEKTION Om ålder på och inköpspris av skadat/förlorat bagage kan dokumenteras (av kvitto, garanti etc.) kommer dess värde att bestämmas till kostnaden av ett nytt liknande föremål minus ett årligt avdrag på 20 % för avskrivning beroende på slitage från det andra året efter inköpet Om ålder på skadat/förlorat bagage inte kan verifieras, kommer dess värde att bestämmas till 50 % av priset på ett nytt liknande föremål. 18

19 8.5.3 Gouda har rätt till men inte skyldighet att göra upp i godo Gouda har rätt att låta det skadade föremålet repareras eller att ersätta den försäkrade för kostnaden för att reparera föremålet Då bandade inspelningar (inklusive videofilmer), filmer, manuskript, teckningar och liknande förloras, täcks enbart kostnaden för råmaterialet. 8.6 SÄRSKILDA STADGAR Bagage som förlorats medan det var i förvar på flygplan betraktas inte som förlorat förrän 30 dagar efter att förlusten rapporterats till flygbolaget. 8.7 FÖRSENAT BAGAGE Maximalt ersättningsbelopp är 400 USD I händelse av att den försäkrades incheckade bagage försenas mer än 12 timmar jämfört med den försäkrades ankomst till sin destination utanför sitt hemland, betalar försäkringen för alla skäliga, nödvändiga och dokumenterade merkostnader för att inköpa nya föremål liknande de saknade föremålen Det är ett villkor i försäkringen att originaldokumentation av förseningen, kvitton för ersättningsinköpen, och kopior av biljetter och incheckningsvouchers från resebyrån och/eller flygbolaget tas fram. 8.8 UNDANTAG Försäkringen täcker inte: Ersättningsinköp gjorda efter att bagaget anlänt på destinationen. 9 FÖRSENING AV DEN FÖRSÄKRADE 9.1 Maximalt ersättningsbelopp är 400 USD. 9.2 FÖRSÄKRINGEN TÄCKER: Försäkringen täcker situationer där allmän transport som den försäkrade använder, är åtminstone 12 timmar efter schemat beroende på tekniska problem, väderförhållanden, strejk, naturkatastrof och liknande omständigheter Försäkringen täcker alla nödvändiga, dokumenterade merkostnader för hotellinkvartering, måltider och lokal transport. 19

20 9.3 UNDANTAG Ingen ersättning betalas ut om förseningen orsakats av att den försäkrade kommit för sent till ett anslutningsflyg där flygrutten inte tillät minsta transittid för en sådan anslutning. 10 EVAKUERING 10.1 Maximalt ersättningsbelopp är 1,500 USD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER: Försäkringen täcker kostnader för transport till närmaste säker destination och merkostnader för kost och logi i de fall då myndigheterna i den försäkrades hemland rekommenderar en evakuering beroende på krig, krigsliknande tillstånd eller risk för krig Evakueringen måste ske omgående. Om den försäkrade vägrar att bli evakuerad vid rekommenderad tidpunkt, upphör försäkringsskyddet Försäkringen täcker också kostnader för återsändande av resväskor, kläder, etc. som den försäkrade har lämnat kvar beroende på evakueringen. 11 ALLMÄNNA VILLKOR 11.1 Gällande lag För dessa försäkringsvillkor gäller att svensk lagstiftning om försäkringsavtal ska tillämpas, och eventuell tvist som uppkommer i samband med denna försäkring ska föras vid svensk allmän domstol i enlighet med svensk lag Om det inte är specificerat på annat sätt, utgör varje försäkringsbelopp Goudas maximala obligatoriska ersättningsplikt för alla skador täckta inom nu gällande försäkringsvillkor Ersättning betalas ut för händelser som inträffat under försäkringstiden förutsatt att försäkringspremien har betalats in före avresan. I händelse av försenad ankomst hem utan bidragande försumning av den försäkrade, kan försäkringstiden förlängas med upp till 14 dagar utan betalning av extra premie Den försäkrade måste skaffa fram eventuell information som behövs av Gouda för att kunna besluta huruvida och i vilken utsträckning skadan täcks. Sådan information kan innefatta original av polisrapporter och tredjepersons vittnesmål från t ex guider eller hotellpersonal. 20

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2012 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd 16 Teckna försäkringen

Läs mer

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201)

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201) med återkomsten till någon av dessa platser Om premien betalas på avresedagen, gäller Reseförsäkring Total från det klockslag som betalningen registreras. 1.SJÄLVRISKSKYDD Detta är de fullständiga villkoren

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2013 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 0 INNEHÅLL A ALLMÄN INFORMATION... 4 1.a Teckna privatreseförsäkring Plus... 4 1.b Teckna privatreseförsäkring

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 A. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor-,

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011

Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Flybe Nordic Privatreseförsäkring Oktober 2011 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Reg.nr: 516401-8060 Tel : +46 770 258262 Svensk filial av Chartis Europe S.A. Siège social : Tour Chartis - PARIS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORDEA - TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING BUSINESS GOLD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORDEA - TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING BUSINESS GOLD FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORDEA - TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING BUSINESS GOLD Villkor gällande från 2013-02-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Parterna och försäkringsskyddet

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200)

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) 1 SJÄLVRISK Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) På följesedel/faktura framgår det vilken produkt och täckningsområde du har valt, och

Läs mer

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment reseförsäkring 2014-04-01 Fullständiga villkor 2010 Säkerhet över alla gränser 1 GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG UPP TILL 35 ÅR 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Fullständiga villkor 2000 Säkerhet över alla gränser GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 Gäller från och med 2015-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Reseförsäkring Komplett

Reseförsäkring Komplett Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Reseförsäkring Komplett Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 15 mars 2012 1 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Gold Card Försäkringsvillkor Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för Gold Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK.

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK. Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 20 mars 2012 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

FÖRMÅNER GENOM AMERICAN EXPRESS GRUPPRESEFÖRSÄKRING FÖR PLATINUM CARD-MEDLEMMAR

FÖRMÅNER GENOM AMERICAN EXPRESS GRUPPRESEFÖRSÄKRING FÖR PLATINUM CARD-MEDLEMMAR Försäkringsvillkor FÖRMÅNER GENOM AMERICAN EXPRESS GRUPPRESEFÖRSÄKRING FÖR PLATINUM CARD-MEDLEMMAR Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member more

Försäkringsvillkor re:member more Försäkringsvillkor re:member more Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard

Läs mer