SLB medlemsmöte den februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015"

Transkript

1 SLB medlemsmöte den februari 2015 Närvarande: Maria Törnfeldt, Maria Ehrenberg (ordf), Katinka Borg, Carin Palmqvist Isaksson, Susanne Ljungström, Per-Erik Wik, Catarina Lundström, Sylvia Blomberg, Elisabet Brynge, Kristina Hedberg, Kristina Elding (dag 2), Eva Fred, Ulf Hölke, Birgitta Markusson, Krister Hansson, Christer Bergqvist, Kerstin Olsson (sekr), Ann Catrine Eriksson (dag 1), Cecilia Herdenstam (Dag 1). Frånvarande: Malin Ögland, Nina Höjdefors/Camilla Källgren. 1 Möte med MTM, Roland Esaiasson och Camilla Batal. Se deras Power Point presentation men här kommer ett axplock ur samtalet: Den regionala biblioteksverksamheten är viktig för MTM, eftersom det är på den regionala nivån vi driver verksamhetsutveckling och är nära kommunbiblioteken och brukarna. Sverige är bäst i världen på tillgängliga medier men vi kan göra ännu mera tillsammans. MTM innefattar numera också den lättlästa tidningen 8 sidor och LL-förlaget. Aktuellt just nu: Utveckla läsombud Satsning på skolor MTM kommer inte att tillhandahålla en lättlästtjänst, men tillgänglig samhällsinformation. Målgrupperna läsnedsättning utgör minst 6 % av befolkningen. Legimus har användare varav 70 % är unga användare. Det finns idag 7000 högläsare och läsombud. Fler behövs. Talboken kommer utvecklas till IT-ovana låntagare. Inom två år behöver Daisyspelare med internetkoppling ersätta dagens spelare. Dodp = Daisy online delivery protocol. Tjänsten utvecklas. De lokala biblioteken spelar roll. Talboken kommer vill ha partner som är med och testar, anmäl oss! Dras igång här och nu tillsammans med länsbibliotek och utvalda bibliotek, svar på deltagande önskas under våren. Inom projektet tillhandahålls ett antal apparater. Syncentralerna måste sluta förskriva gamla Daisyspelare och börja förskriva internetdaisyspelare. Jesper Klein tar fram ett skrivet material som vi kan använda i dialog med t.ex. syncentraler. SLB, medlemsmöte 12-13/

2 Idag finns det 108 dagstidningar, 5000 prenumererar på dessa dagstidningar, fungerar tekniskt väl. Läsombuden: Brukarorganisationerna är viktiga. Vi kan förstärka verksamheten genom samarbete med vård och omsorg. Länsbiblioteken och MTM kan arbeta tillsammans för att utbilda läsombuden. Högläsning och sedan lyssna vidare på t.ex. en talbok etc. MTM sätter gärna till resurser kunskap och innehåll, om vi bjuder in till möten kommer de ut. Läsombudsarbete tillsammans med Vuxenskolan och andra aktörer. MTM drar igång ett vetenskapligt råd. Kan det bli en nationell kampanj?! MTM skriver ihop info som vi kan använda i våra läsplaner, tillgänglighetsplaner etc. 2 Möte med SB, Svensk biblioteksförening, Calle Nathansson och Niclas Lindberg Den nationella biblioteksstrategin: I debattartikel om skolan skriver ministrarna Gustav Fridolin och Alice Bah Kunke om att man vill se en nationell biblioteksstrategi. Bra att det hålls levande inför kommande budgetar. Biblioteksföreningen har intensiv kontakt med regeringsföreträdare för att föra fram frågan. Kulturministern kommer till biblioteksdagarna i Lund. Nästa vecka träffar SB politiker i kulturutskottet SB uppvaktade SKL, Gunilla Glasare och Louise Andersson, förra veckan att lägga mer krut på biblioteken. Bra om regionala nivån tar höjd för de strategiska frågorna, så att det inte blir för fjuttiga frågor. SKL borde ha en träff om året, för att representanterna i inflytandestrukturen ska kunna berätta vad som hänt. Nomineringarna sker där, och det vore bra med ett forum. Regionala biblioteksverksamheten i kultursamverkansmodellen Det ser olika ut hur man prioriterar resurserna. Bra att göra en översyn över den regionala biblioteksverksamhetens roll utifrån nya lagstiftningen och hur behovet ser ut. Mottagare regeringen och politiska beslutsfattare på regional nivå. Sekundärt på lokal nivå. Underlaget del i opinionsbildning för regional biblioteksverksamhet. SLB delaktiga med ca 3 personer. På sina håll har man organiserat bort en del av den regionala biblioteksverksamheten. Hur organiseras den? Finns det något gott exempel. Hur betraktas vi nu ute i kommunerna? Viktigt att man har ett förtroende i kommunerna. Hitta tre modeller, t.ex. är Östergötland, Gävleborg, Västmanland, Västra Götaland mycket olika. Finns det beredskap i landet att ta emot en nationell strategi? SLB, medlemsmöte 12-13/

3 3 SLB:s dialog med KB Kvalitetsdialogen är bra. Bra att alla tre nivåerna finns med i strategiska samtal. Behov av samtal med Gunilla Herdenberg, Christina Jönsson Adrial och Maria Hedenström om strategiska nationella utvecklings- och samordningsfrågor. Rimligt med två gånger per år. Nationella referensgruppen. Maria Ehrenberg skickar ut dagordningen när den kommer. Vill ha inspel. Vi har ett styrelsemöte innan rådet för att bestämma vilka frågor vi ska driva. 4 Arbetsgrupper BBW Barn, bibliotek och webb. Hade ett möte med KB i höstas. Behöver få upp frågorna på strategisk nivå. Fortsättning följer. Kerstin Olsson och Birgitta Markusson har uppdraget. Digidel. Digidelsamverkan nationellt. Kulturrådet saknas. Andra nationella aktörer är med. Handlingsplan där man vill se ytterligare digitalt delaktiga. Budget för 2015: Hälften för GOW, Get online week, och hälften till medborgarveckan i oktober. Sambruk jobbar på ansökan till nya regeringen. Alla som är med i samverkan ska ha en handlingsplan. Uppdrag till arbetsgruppen att Ta fram handlingsplan för SLB. Ta ett kvartalsansvar för samverkan i samarbete med KB (kvartal 3)för att medverka och förbereda medborgarveckan. MTMs råd Katinka. Läsombudsfrågan. Vi kan behöva en suppleant till rådet. Tas upp nästa möte. Läsfrämjandestrategi med Kulturrådet. Vi tar upp frågan med Kulturrådet. Resegruppen Förslag att åka till Århus Next Library konferensen Resegruppen: Kristina Hedberg, Susanne Ljungberg, Elisabeth Brynge kommer med ett nytt förslag till nästa möte för en resa IFLA är då i Columbus Ohio. Vision och verksamhetsidé processas klart och beslutas på årsmötet. Finns i anteckningarna från medlemsmöte oktober 2014 på SLB, medlemsmöte 12-13/

4 5 Möte med Kulturrådet, Signe Westin. Kulturrådet arbetar utifrån Handlingsprogrammet för läsfrämjande som blev klart i höstas. Det utgår från Litteraturutredningen samt dialog med många olika aktörer i landet. I regleringsbrevet förtydligas Kulturrådets roll för läsfrämjandet. Bl.a. har man initierat läsambassadörer. Pilotprojekt 3x bokstart i socioekonomisk utsatta områden på 13 språk (böckerna som delas ut är på svenska). Forskning och utvärdering innan man går vidare. Läslyftet, innebär 800 miljoner på tre år till Skolverket för utbildning av lärare. Högskolan i Borås har fått uppdraget. Nytt konstområde, det behövs nya pengar till läsning och litteratur. Kännbart. Men kulturtidskrifterna blir kvar. Kunskapen i kulturutskottet behöver öka. Ministern har sagt att de indragna miljonerna ska återställas senast Jonas Andersson från Karlstads universitet har tagit fram en kunskapsöversikt som kommer i slutet på mars. Kommer att bli mycket användbart när vi jobbar läsfrämjande regionalt och lokalt. Högskolan i Borås kommer med utvärdering av Sommarboken i ett upplevelseperspektiv. Presenteras på biblioteksdagarna i maj. Vissa barn tappar mycket under sommarlovet medan andra utvecklas. Fri läsning är begreppet som kulturrådet använder, inte lustläsning. Behov att bli bättre på att använda beprövad forskning. Litteratur i förskolorna behöver kartläggas. Ser idag ganska dystert ut, det kommer med i kunskapsöversynen. I Halmstad har det funnits ett projekt Kapprumsbiblioteket. Maria Ehrenberg skickar över information om det. Nationella mål för litteratur och läsfrämjande finns. Från läsa för livet beslutat i riksdagen. Gäller alla! Finns också med i handlingsprogrammet. Kulturrådet har gjort en rättsutredning om man kan kräva att biblioteksplanen ska tas i fullmäktige. Det har principiell betydelse och avgörande vikt på vilken nivå den antas. Har fullmäktige delegerat till någon annan nämnd/styrelse är det likvärdigt om den tas där. Bidrag Litterära evenemang, (prioriteras nu levande författare) och Läsfrämjandebidraget är sammanslaget för SLB, medlemsmöte 12-13/

5 Litteratur och läsfrämjande hålls ihop i samverkansmodellen, nu också i bidragsformen. Det ska finnas en läsfrämjande dimension även i evenemangen. Ansökan fortfarande två gånger om året. Budget inte satt, men det blir troligtvis ca 17 miljoner. Paus, de pengarna (idrott och läsning) är i stort sett slut. Liknande satsningar kommer fast på bokstart. Samverkansmodellen och regionbiblioteken: Behövs en biblioteksutredning. SLB ska bjuda in till ett möte med KB och Kulturrådet om hur den regionala biblioteksverksamheten kan följas upp. Digidel. Ny nationell ledning, Kulturrådet saknas. Ställ en inbjudan till Kulturrådet, säger Signe. Bolla. Nedlagt. Saknas av SLB, Kulturrådet och andra. Kulturrådet ska ta ett nytt grepp om IT och kommunikation. Tar gärna emot input hur vi ser på problemet. Grupp kring skolbiblioteksfrågor. Första möte har hållits med Skolverket, Skolinspektionen, MTM, Kulturrådet. Svensk biblioteksförening tar hand om Nationella skolbiblioteksföreningen. Det finns ett myndighetsnätverk för barnkonventionen och under den ett barnkulturnätverk. 6 Ledarskapsutbildning för bibliotekschefer. Arbetsgrupp tillsätts med Maria Törnfeldt, Krister Hansson, Kristina Hedberg, Kristina Elding och Katinka Borg. 7 Möte med IBs nya chef, Margaretha Lindh. Viktigt att IB har kontakt med de regionala biblioteken. Direktiv från KB att 100% av mediebeståndet hos IB ska in i Libris. Behov av ökad katalogiseringskompetens. Utbildningsinsats behövs för folkbiblioteken. Miniseminarier, behövs för små bibliotek i kommuner med t.ex stor flyktingmottagning. Möjlighet till webbsändningar istället för att åka ut. Dela kunskap med flera, samla in språkkunskaperna igen. BVC broschyrer på gång med Olof Landströms illustrationer. Ca 11 språk. Varje Länsbibliotek skickar in sina inventerade önskemål på vad man vill ha på webbsändning som kompetensutveckling till Margaretha Lindh. Innan den 15 april. 8 Långholmen planering: Dag 1 nationella strategiska frågor med nationella företrädare SLB, medlemsmöte 12-13/

6 Dag 2 paperförfarande, lämna in förslag på teman man vill prata om, ej parallella teman utan alla deltar i allas frågor. Dag 3 det här vill jag ta vidare-frågor utifrån dag 2. Programgruppen: Krister, Katinka, Kristina, Ulf. Sammankallande är Katinka. Digital arena, Kristina Hedberg och Ulf Hölke delar ett dokument som vi diskuterar på hemmaplan i respektive län. Arbetsgruppen kommer med mer info. 9 Krister Hansson: bokmässan torsdag riktar sig till professionen. Möjlighet att komma med förslag till "biblioteks- och berättarscenen". Skicka till Krister Hansson. Övriga dagar blir det mer publikt program på scenen. 10 bokcirklar.se, styrgruppen ska träffa Andreas Åberg, Kulturrådet, och komma in med ansökan. Norge Buskerud i Drammen har ett webblöft, vill ha digitala nationella lösningar och är intresserade av bokcirklar.se, vill ha ett bokcirklar.no. Jobbar med Wordpress. bokcirklar.se borde få samma status och finansiering som Barnens bibliotek. 11 Eva Fred: Hur ska vi förhålla oss till mediehanteringen inför ny regional biblioteksplan? Blekinge har gjort en utredning, av annjo konsult. Ligger på deras webbplats. Har lyft in det läsfrämjande i mediesamarbetet. Kristina Elding, i Skåne gjordes en utredning 2012 av annjo konsult, treårsförslag, ska göras en utvärdering. Jönköpings län har tagit fram ett kunskapsunderlag. Finns på Jönköpings webb. Västmanland har gjort en minikartläggning. Ulf skickar ut. Behövs ett forum för att diskutera detta. Kanske på Långholmen? 12 Eva Fred och Sylvia Blomberg gör ett utkast till skrivelse till Kulturrådet. (se ovan under Bolla). 13 Möte med SKL, Louise Andersson Inflytandestrukturen Förändringar i inflytandestrukturen på KB i samband med arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Förslag att Nationella referensgruppen blir styrgrupp? Viktigt med dialog inför nomineringar. Viktigt med representanter med barnperspektiv. Nationell strategi, "i samråd med" SLB, medlemsmöte 12-13/

7 SKL. SKL jobbar inte på bibliotekschefsnivå utan mest mot kulturchefer och politiker. Viktigt att fortsätta dialog mellan SLB och SKL. E-böcker, diskussioner om att göra Libris som plattform för att hämta fria e-böcker. SKL: Libris borde skapa en nationell teknisk infrastruktur för flera leverantörer som även kan innehålla sociala funktioner. SKL tre spår: Följa upp hur genomslaget blir med Natur och kultur. Hur många följer rekommendationen? Informationsträff för förlagen efter första tertialuppföljningen. Söker upp ytterligare förlag, framför allt förlag med intresse för det offentligas intresse. Nationella tekniska infrastrukturen ska kunna jobba med flera leverantörer. Louise Andersson och Mikael Petrén jobbar med frågan. Nationell biblioteksstrategi Vad ska den säga? Ta upp frågor som ska lösas nationellt. Särskilt tekniska lösningar. Hur löser vi det som lagen säger, utjämnande mellan kommuner. De stora frågorna, tillgången till litteratur, demokratiaspekten. SKL skulle behöva fler som jobbar med biblioteksfältet. (Tycker SLB) SKL driver "hur olika får det bli?" I positionspapper. Högskolornas utbildningar, hur matchar de behovet på fältet? Bra om staten också lever upp till sitt. Måste vara ett samråd. Hur upplever de regionala biblioteksverksamheterna den förändrade lagstiftningen? Den nya bibliotekslagen har gjort det tydligt att jobba mot uppdragsgivare. Bra när man jobbar med styrdokumenten. Viktigt att barnperspektivet synliggörs. SLB, medlemsmöte 12-13/

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen KB Karlavägen 100, Stockholm 1. Välkommen Elisabet Ahlqvist hälsade alla välkomna 2. Val Till mötets ordförande valdes Henrik Bylund,

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet

Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet Svensk Biblioteksförening i samarbete med Statens medieråd Foto: Elisabeth Ohlson Wallin Foto: Mats Widén Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer