Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

2 GENERELL INFORMATION Generell information Med Absolent, Absolent Group, Bolaget och Koncernen avses i detta Prospekt ( Prospektet ) moderbolaget Absolent Group AB (publ) med org.nr: Med Absolent AB avses dotterbolaget Absolent AB med org.nr: Med Filtermist avses dotterbolaget Filtermist International Limited med org.nr: Med Bristol avses dotterbolaget Bristol Tool & Gauge GmbH med org.nr: Ansbach HBR962. Med MSAB avses Melker Schörling AB (publ) med org.nr: Med Thenberg avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) med org.nr: Med Huvudaktieägare avses de tre största aktieägarna i Absolent Group AB (publ): Melker Schörling (via bolag), Joakim Westh (via bolag) och Carl-Henric Svanberg. Huvudaktieägarna har före emissionen 92,1 % av rösterna och kapitalet i Absolent Group AB. All information som lämnas i detta Prospekt bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer på sidorna 12-13, som beskriver de risker som en investering i Absolents aktie innebär. Distributionen av detta Prospekt och erbjudandet eller försäljningen av aktier begränsas i vissa jurisdiktioner av lag. Absolent har inte vidtagit några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars eventuella förvärv av aktier i Absolent förutsätter ytterligare prospekt, erbjudandehandlingar, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen av Prospektet förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Inget offentligt erbjudande av aktier i Absolent görs till något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ), får sådant erbjudande endast göras enligt undantaget i Prospektdirektivet samt alla relevanta genomförandeåtgärder (inklusive åtgärder för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). Varken Bolagets nuvarande aktier eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land. Prospektet riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller investerare med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltigt. Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. För detta Prospekt gäller svensk lag. Tvist på grund av innehållet i detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. En investering i aktier är alltid förenad med risk, vilket kan innebära möjligheter till god värdetillväxt vid en positiv utveckling, men också, vid negativ utveckling, att värdet på aktierna minskar och att aktieägare därmed kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Mot bakgrund av detta rekommenderas såväl befintliga som presumtiva aktieägare att, utöver den information som lämnas i detta Prospekt, göra en självständig bedömning av Absolent och dess framtidsutsikter, inklusive effekten av eventuella omvärldsfaktorer. First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen (NASDAQ OMX). Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan följer ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En investering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier ska tas upp till handel på First North. NASDAQ OMX godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. First North tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till NASDAQ-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på First North använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Handel i Bolagets aktier kan följas på internetadressen samt hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Registrering hos Finansinspektionen Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i registreringsdokumentet är riktiga eller fullständiga. Uttalanden och bedömningar om framtiden Orden avser, bedömer, förväntar, ska, förutser, planerar, prognostiserar, anser, borde och liknande uttryck anger att informationen i fråga handlar om framtidsinriktade uttalanden och bedömningar. Även om Bolaget anser att gjorda uttalanden och bedömningar om framtidsinriktad information är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa uttalanden och bedömningar kommer att infrias. Framtidsinriktade uttalanden och bedömningar uttrycker endast Bolagets antaganden vid tidpunkten för Prospektets publicering. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Prospektet och samtidigt ha i åtanke att Bolagets framtida utveckling, resultat och framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets nuvarande uttalanden och bedömningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framtidsinriktade uttalanden och bedömningar till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

3

4

5 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 6 Riskfaktorer 12 Inbjudan till teckning av aktier 14 Bakgrund och motiv 15 Villkor och anvisningar 16 VD har ordet 18 Verksamhetsbeskrivning Absolent 20 Översikt produktportfölj 23 Marknad 26 Tema - Arbetsmiljö 27 Kundcase 28 Absolents värdekedja 32 Finansiell information i sammandrag 35 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 37 Eget kapital, skulder och annan finansiell information 38 Aktier och aktiekapital 39 Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information 39 Aktieägarstruktur 40 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 41 Bolagsordning 45 Skattefrågor i Sverige 47 Övrig information 49 Absolent Group AB Delårsrapport jan-juni Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet omfattar totalt aktier motsvarande 50 miljoner kronor, varav aktier om 27 miljoner kronor avser försäljning av befintliga aktier medan aktier om 23 miljoner kronor avser nyemitterade aktier. Priset per aktie i erbjudandet är 62 kr. Courtage utgår ej. Definitioner Med Absolent, Absolent Group, Bolaget och Koncernen avses i detta Prospekt ( Prospektet ) moderbolaget Absolent Group AB (publ). Med Absolent AB avses dotterbolaget Absolent AB; Filtermist avser dotterbolaget Filtermist International Limited; Bristol avser dotterbolaget Bristol Tool & Gauge GmbH; MSAB avser Melker Schörling AB (publ); Thenberg avser Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ); Huvudaktieägarna avser de tre största aktieägarna i Absolent Group AB (publ): Melker Schörling (via bolag), Joakim Westh (via bolag) och Carl-Henric Svanberg. Viktiga datum Första teckningsdag 15 sep 2014 Sista teckningsdag 26 sep 2014 Offentliggörande av transaktionens utfall 30 sep 2014 Beräknad första handelsdag på First North 16 okt 2014 Information om aktien Kortnamn ISIN-kod ABSO SE Finansiell kalender Delårsrapport för perioden 1 jan 30 sep 25 nov 2014 Bokslutskommuniké för feb

6 Sammanfattning SAMMANFATTNING Sammanfattningen består av vissa informationskrav uppställda i Punkter. Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller de Punkter som krävs för en sammanfattning i ett prospekt för den aktuella typen av emittent och värdepapperserbjudande. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det förekomma luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för den aktuella typen av prospekt finns det i vissa fall ingen relevant information att lämna. Punkten har i så fall ersatts med en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i Bolagets aktier ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnader för översättning av Prospektet innan det rättsliga förfarandet inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig. Inga finansiella mellanhänder har utnyttjas. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1 Firma B.2 Säte och bolagsform B.3 Beskrivning av emittentens verksamhet Bolagets firma är Absolent Group AB (publ). Bolagets organisationsnummer är Bolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län, Sverige. Absolent utvecklar och tillverkar filterutrustning för rening av förorenad industriluft, så kallad processluft, som innehåller oljedimma, oljerök eller stoft. Bolagets slutkunder är främst aktiva inom metallbearbetande industrier såsom fordon-, flyg-, elektronik-, medicin- och stålindustrin. Bolaget har produktutveckling och tillverkning i Sverige, Storbritannien och Tyskland och är verksamt globalt främst via distributörer. Absolents produkter säljs idag under tre varumärken baserade på tre olika filtreringsteknologier: Absolent AB, brittiska Filtermist och tyska Bristol. 6

7 Sammanfattning B.4 Tendenser B.5 Koncern B.6 Ägarstruktur Absolents fokusmarknad inom luftfiltrering av oljerök och oljedimma har utvecklats väl historiskt. Bolaget bedömer att denna trend kommer att fortsätta givet industrisektorns fortsatta krav på god arbetsmiljö och renhet samt av effektiviseringsbehov och ökade regleringar inom arbetsmiljölagstiftning. Under det innevarande räkenskapsåret fram till detta Erbjudande har Bolaget inte observerat några övriga särskilda tendenser gällande produktion, försäljning och lager, kostnader eller försäljningspriser. Bolaget förväntar sig inte heller att några övriga osäkerhetsfaktorer kan ha väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. Moderbolaget är Absolent Group AB (publ) med org.nr: , dotterbolagen avser Absolent AB med org.nr: ; Filtermist International Limited UK med säte i Bridgenorth Storbritannien; Bristol Tool & Gauge GmbH samt Bristol Real Estate GmbH med säte i Dombühl i Tyskland. Absolents största ägare är, genom Mexab Industri AB, Melker Schörling, som före emissionen innehar 67,1 % av kapitalet och rösterna. Övriga stora ägare är Joakim Westh genom bolaget Westh Ventures AB, med 15,0 % av kapitalet och rösterna, samt Carl-Henric Svanberg med 9,9 % av kapitalet och rösterna. 7

8 Sammanfattning B.7 Utvald finansiell information Resultaträkning i sammandrag (Tkr) kv kv Nettoomsättning Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) Avskrivningar på immateriella tillgångar Rörelseresultat (EBIT) Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsintresse Periodens resultat Balansräkningen i sammandrag (Tkr) kv kv Goodwill Materiella och finansiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Summa eget kapital Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) kv kv Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

9 Sammanfattning Nyckeltal kv kv Försäljningstillväxt (%) 2 % 10 % 0 % 32 % Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA Tkr) Rörelsemarginal (EBITA %) 24 % 25 % 24 % 22 % Kassaflöde från den löpande verksamheten (Tkr) Soliditet (%) 29 % 38 % 37 % 41 % Räntebärande nettoskuld (Tkr) Resultat per aktie (kr) 1) 1,00 1,67 0,61 0,79 Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar (kr) 1) 2) 3,13 3,72 1,64 1,85 Eget kapital per aktie (kr) 1) 3,87 5,30 4,48 6,03 Antal aktier 1) Medelantal anställda ) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni ) Moderbolaget och Koncernen tillämpar inte IFRS/IAS 36. Därmed genomför Koncernen inte en nedskrivningsprövning av goodwill vid årets slut. Koncernen skriver istället av goodwill linjärt under fem alternativt tio år, varav majoriteten skrivs av under fem år. B.8 Utvald proformaredovisning B.9 Resultatprognos B.10 Revisorsanmärkning B.11 Rörelsekapital Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning. Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos. Ej tillämplig. Revisorsanmärkningar saknas. Ej tillämplig. Befintligt rörelsekapital bedöms vara tillräckligt för de aktuella behoven under kommande tolvmånadersperiod. 9

10 Sammanfattning AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Värdepapper som erbjuds C.2 Denominering C.3 Totalt antal aktier i Bolaget C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepapperna C.5 Inskränkning i den fria överlåtbarheten C.6 Upptagande av handel C.7 Utdelningspolicy Aktier i Absolent Group AB (publ) med ISIN-kod SE Aktierna är denominerade i svenska kronor. Aktiekapitalet uppgår före emissionen till kr fördelat på aktier. Kvotvärdet uppgår till 0,2971 kr. Samtliga aktier ger lika rätt till Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie ger lika rätt till utdelning. Varje aktie berättigar till en röst per aktie och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Rätt till utdelning tillfaller den, som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Ej tillämplig. Bolagets aktier är fritt överlåtbara. Bolaget har ansökt om upptagande till handel på NASDAQ OMX First North. Uppnår Bolaget First Norths spridningskrav och ansökan godkänns planeras listning ske den 16 oktober Styrelsens målsättning är att, med beaktande av Koncernens resultatutveckling, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter, föreslå årliga utdelningar som uppgår till % av Bolagets resultat efter skatt exklusive goodwillavskrivningar som skrivs av linjärt under fem eller tio år. AVSNITT D RISKER D.1 Risker relaterade till emittenten eller branschen Bolagets verksamhet är förenad med riskfaktorer specifika för emittenten och branschen. Huvudsakliga risker som kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets omsättning, resultat eller finansiella ställning omfattar Bolagets konjunkturkänslighet vid en tillbakagång av den globala ekonomin; om Bolaget inte klarar att bibehålla samma eller högre grad av teknisk utveckling och konkurrenskraft som sina konkurrenter; Bolagets beroende av att viktiga systemleverantörer fortsätter att samarbete med Bolaget och klarar att leverera utefter Bolagets behov; om Bolaget misslyckas med hela eller delar av sina expansionsplaner; om de politiska förutsättningarna på området försämras; om nyckelpersonal avslutar sin anställning hos Bolaget; om aktieägare med betydande inflytande inte agerar i enlighet med Bolagets bästa. Huvudsakliga finansiella risker som kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets omsättning, resultat eller finansiella ställning omfattar för Bolaget ofördelaktiga valutafluktuationer; ränteförändringar; kreditförluster i form av kundfordringar. D.2 Risker relaterade till värdepapperna AVSNITT E ERBJUDANDE E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader En investering i Bolagets aktie innebär risk att delar av eller hela investeringen kan komma att gå förlorad. Bolagets aktie kan komma att minska i värde i samband med en generell nedgång på aktiemarknaden eller vid tillkomst av ny information som kan uppfattas som negativ för Bolaget eller dess bransch. Investerare riskerar få en minskad ägarandel i Bolaget vid framtida nyemissioner som kan leda till utspädning av Bolagets befintliga ägare. Vid begränsad likviditet i Bolagets aktie riskerar investerare att inte komma ur sina positioner, eller tvingas sälja till en rabatt jämfört med senaste avslutskurs. Emissionsbeloppet uppgår till 23 Mkr. Absolent kommer att erhålla en nettolikvid om ca 22,5 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädning om ca 3,4 % för Bolagets befintliga aktieägare. Vidare säljer Melker Schörling, via bolag, st aktier motsvarande 27 Mkr. Courtage utgår ej. 10

11 Sammanfattning E.2a Motiv och användning av emissionslikviden För att skapa en handelsplats för befintliga aktieägare, erbjuda fler anställda möjligheten att vara aktieägare i Bolaget och stödja Bolagets fortsatta expansion har beslut tagits om nyemission och ansöka om listning av Bolagets aktier för handel på First North. Bolaget avser att använda emissionslikviden till att återbetala skulder i Bolaget som har uppstått i samband med tidigare förvärv, i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning inför en fortsatt expansion. E.3 Erbjudandets former och villkor Huvudaktieägarna och Bolagets styrelse har beslutat om att genomföra en ägarspridning av aktierna i Absolent Group AB och samtidigt ansöka om listning av Bolagets aktier för handel på First North. Erbjudandet riktas endast till aktieägare i Melker Schörling AB med avstämningsdag den 29 augusti 2014 samt till anställda i Absolent. Huvudägarna och styrelsen har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Absolent Group AB via en nyemission om totalt aktier motsvarande 23 Mkr samt genom huvudägaren Melker Schörlings försäljning av aktier om 27 Mkr. Sammanlagt erbjuds aktier i Absolent Group AB om 50 Mkr som representerar ca 7,5 % av antalet aktier och röster i Bolaget. Samtliga aktier som utbjuds behandlas på samma sätt och utgör gemensamt föreliggande Erbjudande. Priset per aktie har fastställts till 62 kr. Absolent kommer att erhålla en nettolikvid om ca 22,5 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädning om ca 3,4 % för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningstid och teckningskurs Teckning av aktier skall ske under perioden 15 september till och med den 26 september. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 62 kr per aktie. Courtage utgår ej. Företrädesrätt Nya aktier erbjuds till teckning av Melker Schörling ABs aktieägare och Bolagets anställda med avvikelse från företrädesrätt för befintliga ägare. Anledningen till att företrädesrätten frångås är att en god spridning av ägandet är en målsättning inför förestående listning av Bolaget. Tilldelning Beslut om tilldelning vid överteckning av aktier fattas av styrelsen för Absolent varvid målet kommer att vara att uppnå en bred spridning av aktierna samt att ge samtliga aktieägare i Melker Schörling AB och anställda inom Absolent möjligheten att bli aktieägare i Absolent Group AB. Vid eventuell överteckning förbehåller sig Bolagets styrelse rätten att begränsa tilldelningen per anmälan för att möjliggöra en så bred spridning som möjligt. Stabiliseringsliknande åtgärder I syfte att tillföra likviditet i handeln med Bolagets aktier kan Bolagets Huvudaktieägare komma att vidta stabiliseringsliknande åtgärder under de första 30 kalenderdagarna räknat från och med första handelsdag. Det föreligger ingen garanti att sådana åtgärder kommer att vidtas. Om stabiliseringsliknande åtgärder vidtas kan de när som helst komma att upphöra utan föregående meddelande. Eventuella stabiliseringsliknande transaktioner kan leda till en aktiekurs på marknaden som är lägre eller högre än den som skulle gälla i annat fall. E.4 Intressen som har betydelse för erbjudandet E.5 Säljare av värdepapperna E.6 Utspädningseffekt E.7 Kostnader som åläggs investerare Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) är finansiell rådgivare i nyemissionen och aktieförsäljningen. Thenberg äger inga aktier i Bolaget. Utöver nyemissionen i Erbjudandet erbjuder Melker Schörling genom Mexab Industri AB (org.nr: ) aktier till försäljning. Antalet utestående aktier kan komma att öka från st till som högst aktier. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som väljer att inte deltaga i Erbjudandet uppgår därmed till som mest ca 3,4 %. Ej tillämplig. Bolaget ålägger inte investerare några kostnader. 11

12 Riskfaktorer RISKFAKTORER Nedan beskrivs utan inbördes rangordning riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning eller resultat. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. En investering medför alltid risk att förlora delar av eller hela sitt investerade kapital. Verksamhet och branschrelaterade risker Konjunkturberoende Majoriteten av Absolents slutkunder är verksamma i konjunkturberoende branscher såsom fordon-, flyg-, elektronik-, stål- och tillverkningsindustrin. Därmed är Absolents försäljning beroende av kundens investeringsvilja, vilken i sin tur påverkas av konjunkturförhållanden. En svag konjunktur i hela eller delar av världen påverkar såväl Bolagets omsättning som resultat. Konkurrens och teknisk utveckling Absolent anser att dess framgångar är delvis beroende av Bolagets förmåga att utveckla nya produkter samt att kontinuerligt vidareutveckla befintliga produkter. Konkurrensen kan även öka i takt med att marknaden växer och den tekniska utvecklingen kan förändras på ett ofördelaktigt sätt. Det finns ett antal aktörer verksamma inom samma eller liknande affärsområden med större finansiella och organisatoriska resurser. Dessa aktörer kan komma att påverka Bolagets konkurrenssituation genom aggressiv prissättning, lansering av konkurrenskraftiga produkter eller genom försäljning av paketlösningar där Absolents produkter kan komma att ersättas. Distributionspartners Absolent förlitar sig till stor del på distributörer för sin globala försäljning av sina produkter. Relationen med distributörerna är därmed av stor vikt för Absolent. Om flertalet av Bolagets nuvarande distributörer väljer bort Absolent AB/Filtermist/Bristol i sitt sortiment, eller om distributören drabbas av finansiellt obestånd, kan detta signifikant påverka Bolagets ställning. Leverantörer Absolent är på kort sikt beroende av ett fåtal leverantörer. Bolagets förmåga att leverera högkvalitativa produkter bygger på ett fungerande samarbete med dess leverantörer. Leverantörernas förmåga att säkerställa kvalitén och leveransen av ingångna avtal är därmed mycket viktigt för Bolaget. Expansion och förvärv I samband med Absolents expansion har förvärv av bolag genomförts. Det finns alltid risker förknippade med företagsförvärv. Dessa risker är exempelvis integrationen av ett förvärvat bolag, att nyckelpersoner lämnar det förvärvade bolaget, risker förknippade med att distributionspartners, kunder och leverantörer till det förvärvade bolaget säger upp befintliga avtal, med mera. Därmed kan Bolaget inte garantera att samtliga förvärv blir lyckade affärer. Expansionen av Absolent innebär att Bolaget ska starta upp eller expandera befintlig verksamhet på ett flertal geografiska marknader. En expansion innebär investeringar i uppbyggandet av lokala verksamheter. Det är dock inte alltid garanterat att dessa investeringar kommer generera en positiv avkastning, då lokala marknadsförhållanden kan variera i stor utsträckning. Produktgarantier Absolent omfattas av produktansvar och garantier utifall Bolagets produkter skulle innehålla defekter eller orsaka personskada eller skada på egendom. Produktansvar, garantier och återkallanden kan ha en negativ inverkan på Absolents verksamhet och dess finansiella resultat. Politiska risker Bolagets produkter stöds av ökade regleringar och arbetsmiljölagstiftning inom verkstadsindustrin. En väsentlig förändring av nuvarande regleringar på de marknader som Bolaget är verksamt kan ha signifikant inverkan på Bolagets resultat och utveckling. Legala risker Verksamheten omfattas av många lagar i olika länder, bestämmelser, regler, överenskommelser och riktlinjer, däribland sådana som avser, hälsa och säkerhet, handelsrestriktioner, konkurrensrättsliga regleringar och valutaregleringar. Förändringar i befintligt regelverk där Bolaget är verksamt kan komma att påverka Koncernens resultat negativt. Miljörisker Flertalet av Koncernens dotterbolag bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt aktuell lokal miljölagstiftning. Förändringar i lagstiftning och myndighetsregleringar kan kräva ytterligare investeringar och ökade kostnader för Koncernen som helhet. Vidare kan större förändringar i lokal miljölagstiftning begränsa Absolents nuvarande verksamhet. 12

13 Riskfaktorer Nyckelpersoner och resursbegränsningar Absolents framgångar beror i stor utsträckning på kärnkompetensen hos ett fåtal medarbetare. Förlusten av kärnkompetensen i Bolaget, om den anställde säger upp sig, kan medföra betydande förluster för Bolagets framtida räkning. Absolent har begränsade resurser operativt såväl som finansiellt. Dåligt resursutnyttjande och ineffektivitet i Bolaget kan även få betydande negativa konsekvenser för Bolaget som helhet. Ägare med betydande inflytande Huvudägarna innehar tillsammans en betydande andel av aktierna i Bolaget och kan således utöva betydande inflytande över styrelsen i Absolent samt i samband med bolagstämma i Bolaget. Finansiella risker Valutarisker Absolents försäljning sker i hög utsträckning i utländska valutor såsom euro, amerikanska dollar samt det brittiska pundet. Vidare sker produktion och inköp till viss del från utlandet där ovan nämnda valutor kan påverka produktions- och inköpspriser. Fluktuationer i dessa valutor kan få signifikanta effekter på Koncernens resultat och finansiella ställning. Ränterisker Ränterisker avser förändringar i de olika marknadsräntorna med både kort och lång löptid. Bolaget hade per den 31 december 2013 en nettoskuld om 22,3 Mkr, och en procentenhets förändring av räntesatsen kan medföra en minskning/ökning av årets resultat på ca 0,5 Mkr. Ränterisker kan alltså medföra förändringar i kassaflöden och kan ha negativ inverkan på Bolagets finansiella resultat. Vidare finansieras Bolagets kunder via finansiella instrument som påverkas av förändringar i marknadsräntor. En hög räntesats och försämrade finansieringsmöjligheter kan även minska kundernas benägenhet att genomföra nya investeringar. och bestämmelser är felaktig eller att sådana regler ändras och har retroaktiv verkan. Risker relaterade till Bolagets värdepapper Likviditetsrisk och fluktuationer i aktiepriset Likviditeten i Absolents aktie kan komma att påverkas av ett antal olika faktorer såsom offentliggöranden av bolagsförvärv, kvartalsvariationer i Bolagets affärer, förändringar i Bolagets prognoser samt förändringar i eventuella rekommendationer av aktieanalytiker. Det finns risk att omsättningen i Bolagets aktie kan komma att variera under perioder och att avståndet mellan köp- och säljkurs från tid till annan kan vara stort. Det finns därför ingen garanti att aktier förvärvade genom Erbjudandet kan säljas under kort tid och till förväntade nivåer. Det har inte förekommit någon officiell handel med Bolagets aktier före Erbjudandet. En investering i Absolent är förknippad med risk. Kursen för aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är ofta volatil under en period efter Erbjudandet. Aktiemarknaden, och marknaden för småbolag i synnerhet, har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar som många gånger har saknat samband eller varit oproportionerliga med Bolagets utveckling och faktiska redovisade resultat. Bolaget kan ej hållas ansvarig för eventuella förluster förknippade med investeringar i aktien. Övriga risker relaterade till Bolagets värdepapper Bolaget kan i framtiden komma att emittera aktier och aktierelaterade instrument för att genomföra eventuella förvärv och expansionsinvesteringar. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandel samt vinst per aktie för befintliga aktieägare. Vidare kan eventuella nyemissioner ha en negativ effekt på aktiernas marknadspris. Kreditrisker Absolents direkt- och slutkunder är spridda i hela världen och kan påverkas av interna såväl som lokala och globala finansiella problem. Därmed exponeras Absolent för kreditrisker i Bolagets kundfordringar. Skatterisker Absolents verksamhet finns i ett antal länder och bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de berörda länderna. Dock kan det inte uteslutas att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal 13

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) GENERELL INFORMATION Generell information Med Absolent, Absolent Group, Bolaget och Koncernen avses i detta Prospekt ( Prospektet ) moderbolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Riktat erbjudande till aktieägare i Melker Schörling AB (publ) och anställda inom Absolent Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Teckningstid 15 26 september 2014 Introduktion till

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH VIKTIG INFORMATION Detta Tilläggsprospekt (som detta definieras nedan),

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016 Absolent Group AB Delårsrapport jan-jun 2016 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016 Nettoomsättningen för perioden jan - jun blev 204,1 Mkr (206,8) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2016 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 300,3 Mkr (300,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer