Rsg på World police Fire games i new York

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rsg på World police Fire games i new York"

Transkript

1 Räddningstjänsten storgöteborgs personaltidning nummer 5/2011 Rsg på World police Fire games i new York Nu sparar vi både regnskog och tid. michael michael lövberg, lövberg, insatsplanerare I detta nummer: Nytt ekonomisystem Besök från Norge och Moldavien

2 Inledaren Inledaren Förtroendefrågan är viktig trädgårdsmöblerna ställs IN, båtarna tas upp och svampkor- garna är fulla hösten börjar göra sig ordentligt påmind. Här inom RSG har tempot efter sommaren snabbt växlats upp och nu går verksamheten för högtryck. Under de senaste veckorna har vi genomfört höstens verksamhetsgenomgångar. Vi har två sådana perioder per år där vi i ledningen träffar cheferna för avdelningarna, enheterna och stationerna. Under våren diskuterar vi främst verksamheten och prioriteringen av pågående och tilltänkta projekt. Under hösten, då verksamheten rullat på i mer än åtta månader, diskuterar vi ekonomin på avdelningsnivå. Nu när vi träffat alla kan vi se att ekonomin i det stora hela följer budgeten. Detta är viktigt eftersom budgetens storlek avspeglar hur omfattande verksamhet vi ska bedriva och hur vi prioriterar olika delar av verksamheten. Vid ett tillfälle som detta kommer naturligtvis olika önskemål om ökade resurser. Några exempel som dykt upp är ökad budget för fastighetsunderhåll, bättre uppföljningssystem för personalkostnader, önskemål om full bemanning av stegen i Kungsbacka och mycket annat. Vi tar med oss synpunkterna, och önskemålen tillsammans med våra egna reflektioner till det detaljbudgetarbete som påbörjas i dagarna inför om att göra allt för att behålla men också stärka vårt förtroende hos allmänheten. Då och då dyker frågan om sekretess upp i vår vardag. En obruten sekretess är viktig för allmänhetens tillit till oss och är starkt sammanlänkad med vårt förtroendekapital i samhället. Det är till och med så betydelsefullt att det är reglerat i lag. Det är viktigt att vi tillsammans behåller fokus på denna viktiga etiska fråga. Från ledningen kommer vi framöver att ta initiativ till en lämplig aktivitet för att utbyta erfarenheter kring sekretessfrågorna. Jag upplever att vi är fullständigt överens om att göra allt för att behålla men också stärka vårt förtroende hos allmänheten. När jag varit runt på stationerna har vi pratat mycket om förtroendefrågan och jag upplever att vi är fullständigt överens Nils Andréasson, Direktör Göteborg 7 oktober Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. ansvarig utgivare Nils Andréasson foto framsidan WPFG. Foto Erik Skåpdal Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. redaktör Anna Dyne webb e-post Andersson, Ann-Sofie Jergill, Even-Erik Pedersen, Camilla Ronstad, Sven-Erik Andersson, Jörgen Uhrbom, Hans-Olof Allgulin, Erik Skåpdal. Nästa manusstopp 16 november tryck Trydells Tryckeri AB tipsa oss! Vi tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Anna Dyne eller någon i redaktionen. Du får skriva under signatur när du skickar material till tidningen, men du måste uppge ditt namn. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och har möjlighet att korta insänt material. redaktion Disa Halldörsdottir, Leif Andrén, Thomas U

3 Notiser Nu sparar vi både regnskog och tid. Rävlanda Deltid på andra plats i brandkårstävlingarna Rävlanda Deltidskår deltog som vanligt i brandkårstävlingarna som i år gick av stapeln i Lysekil. Rävlanda kom i år på en hedrande andraplats och Markus Johansson utsågs till tävlingens bästa styrkeledare. Ett stort grattis till er för väl genomförda prestationer! Michael Lövberg, insatsplanerare på Team Öst, har tagit fram en enkel och lätthanterlig mall för att göra insatskort i ett skrivbart PDF-formulär. styrkorna fyller I mallen med information och skickar den tillbaka till Michael. Han kvalitetssäkrar och gör sedan en digital PDF-fil av mallen. Därefter lägger jag ut filen i deadalos mobil. Det är många fördelar med det här nya arbetssättet, en av dem är att alla kan se de olika insatskorten oavsett i vilket distrikt eller i vilken bil man befinner sig i, säger Michael. Michael gör insatsplaner på de större objekten och personalen på stationerna gör insatskort på de mindre objekten inom sitt distrikt. Det finns tre pärmar i varje bil fulla med kartor på insatsplaner när det sker någon förändring på kartorna innebär det att nästan sjuttio pärmar ska uppdateras. Då går det åt en hel del papper, säger Michael. Nu sparar vi både regnskog och tid. Jag gör ändringarna i min dator, skickar detta till en server i Lund och sedan tillbaka ut till bilarna där de gör en uppdatering av sin dator. På sikt kommer de röda pärmarna att plockas bort från bilarna. Michael har även fått förfrågningar från andra räddningstjänster i Sverige om det här systemet. I början av oktober var Michael i Stockholm för att vara med i en projektgrupp på MSB som ska titta på olika riktlinjer för insatsplanering vid objekt med Farlig verksamhet. Anna Dyne Hjälp till Tjörns kommun vid oljesaneringen RSG fick förfrågan från Tjörns kommun om hjälp med resurser för stabsarbetet i samband med oljesaneringen. RSG bistod med ledningscontainer och två personer från stab- och ledningsorganisationen. Personalbilder i Daedalos Många medarbetare saknar bilder på personalen i Daedalos, därför har det nu tagits fram en rutin för detta. Om du eller din chef ser att det saknas bild på dig i Daedalos, tag då en bild på dig mot en neutral bakgrund och maila den till Sven-Erik Pedersen så ser han till att den får rätt format för att passa in i programmet. Bilder på nyanställda och vikarier kommer att skickas till Sven-Erik från Kommunikationsstaben. Välkomna med era bilder, så får vi snart ett mer komplett och trevligt personalregister, och du glöm inte signatur och namn på personen. Julkampanj 2011 Vår julkampanj fortsätter även i år. Brandmän från alla våra stationer går ut och informerar julhandlande människor om brandskydd och vad de kan göra för att undvika brand samt påminna om att komma ihåg och släcka de levande ljusen! I år är brandmännen ute lördag 26 november och 10 december. I julkampanjen ingår även annonsering i GP, bioreklam, information till fastighetsförvaltare och medlemskommuner. 3

4 Vad tycker företagen om vår brandtillsyn? Undersökningen Insikt är en nationell servicemätning av hur företagen upplever kommunernas myndighetsutövning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför den i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg. undersökningen är upplagd enligt SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI). De kvalitetsområden som bedöms är bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. RSGs brandtillsyn har fått ett väldigt högt och fint resultat. Utövande av brandtillsyn är ett av de verksamhetsområden som företagen i kommunerna 4 ombetts betygsätta. Generellt får RSG mycket höga betyg av företagen i våra medlemskommuner inom samtliga kvalitetsområden. Jämfört med tidigare mätningar så är det framför allt effektivitet och tillgänglighet som har förbättrats. I höst ska vi analysera resultaten och ta fram en handlingsplan för hur vi kan behålla och utveckla den goda service vi enligt företagen redan idag erbjuder, säger Kristina Lindfeldt, processägare för förebyggande insatser. Mer information finns på Annika Boberg

5 Positiv utveckling av antalet bränder i skolor och bostäder Regionala samordnare för olycksundersökning Två av förbundets prioriterade arbetsområden, bränder i skolor och brand i bostad, har båda en positiv utveckling i statistiken. Efter årets slut hoppas vi kunna konstatera att denna trend har fortsatt även under hösten! Alla kommuner ska göra olycksundersökningar, men det är inte alla som gör det. hantverkare i samband med stora ombyggnationer och under augusti månad har antalet uppdrag i samband med vattenskador varit många. Här finns dock en viss eftersläpning med insatsrapporter som inte är avslutade. Det totala antalet räddningsuppdrag som genomförts av RSG under årets första åtta månader är ungefär på samma nivå som föregående år. Men för några av de prioriterade områdena ses en positiv utveckling. Per Jarring, chef för olycksutredning och analys kommenterar. Vid en jämförelse månad för månad ser vi färre uppdrag mellan januari och mars, men något fler från april till och med augusti. Som förklaring till dessa skillnader finns bland annat vädrets påverkan, säger Per Jarring. I den sammantagna statistiken av olika händelsetyper återspeglas bland annat en utplanad siffra på antal trafikolyckor och brand i byggnad. Noterbart är också att antalet Falsklarm brand (gäller brand ej i byggnad ) har minskat med cirka 50%. En ökning syns på antalet obefogade automatlarm, många orsakade av Två av förbundets prioriterade arbetsområden, bränder i skolor och brand i bostad, har båda en positiv utveckling i statistiken. Efter årets slut hoppas vi kunna konstatera att denna trend har fortsatt även under hösten! Analys av dessa trender görs kontinuerligt tillsammans med processen för förebyggande insatser. Detta samarbete inkluderar även uppföljningen av antalet bränder inom olika former av vårdanläggningar, säger Per Jarring. Under året har det varit en fortsatt problematik angående hot och våld i samband med räddningsinsatser. Totalt sju olika tillfällen, där föremål kastats mot personal/fordon, grön laser eller verbala hot riktats mot vår personal finns noterade i insatsrapporter. När det gäller antalet insatser vid fordonsbränder, som ofta förekommer i samband med dessa händelser, ligger siffrorna på en högre nivå än både 2009 och De 14 personerna kommer från räddningstjänster spridda över landet, från Kalix i norr till Räddningstjänsten Syd i söder. Tove Nyth från RSG kommer inneha tjänsten som samordnare för regionen Västra Götaland (Göteborgsregionen, Bohuslän och Sjuhärad). Det är MSB som har kontrakterat samordnarna. Dessa ska dock inte göra utredningarna de ska avsätta 25 procent av sin arbetstid för att stödja kommunerna i sina regioner med olycksundersökningar. MSB vill att fler undersökningar ska göras och att medvetenheten om dess nytta såväl lokalt som nationellt ska öka. Alla kommuner ska göra olycksundersökningar, men det är inte alla som gör det. En av de viktigaste uppgifterna för samordnarna är därför att stödja kommunerna med allt från kvalité på insatsrapporter till att komma igång med utökade undersökningar. Anna Dyne Tove Nyth är representant från RSG 5

6 Metodutveckling detta är på gång våra stående metodarbetsgrupper på stationerna för Trafikolyckor, Tak- och höjdarbete och Brand i skog och mark (inkl. terrängtransporter) har börjat hitta sina arbetsformer och arbetar ihop med Utvecklingsavdelning med att finna de olika nivåernas förmåga. Nya grupper diskuteras för områdena Rökdykning (invändiga metoder), Brandvattentransport och Vattenlivräddning och räddningsdykning. Inom dessa områden har hel del arbete pågått under en tid men den långsiktiga arbetsformen med kopplingen till styrgruppen för metodutveckling har ännu inte etablerats. CBRNE-området har ett fungerande arbete men styrs till stor del ifrån en egen styrgrupp. Vilka som ingår i de olika grupperna framgår av information på den interna hemsidan, se faktaruta nedan. Slangar i Södra skärgården I Södra skärgården har Donsö deltid sedan i somras samma sprinklerslang för begränsning av brand som sedan tidigare funnits placerad på båten på Frölunda, Öjersjö och Kortedala. De Daniel Gillesén och Thomas Tell från Styrgruppen för Metodutveckling informerar om vad som pågår när det gäller utveckling av RSGs metoder vid räddningsinsatser. nya slangarna kommer under hösten placeras ut på respektive värn. I Södra Skärgården är slangarna främst avsedda för utvändig begränsning för att förhindra brandspridning mellan byggnader, mellan byggnad och närbelägen skog samt mellan båtar vid landuppställning. Utrustningen kan även användas för andra användningsområden t.ex. absorbera farliga tunga vattenlösliga gaser som t.ex. ammoniak, skapa begränsningslinjer vid skogsbränder och mellan båtar, samt kyla stora objekt. Övertrycksfläktar på Öjersjö På Öjersjö finns sedan i somras sex bensinmotordrivna övertrycksfläktar med kapacitet som ungefär motsvarar tre gånger dagens PPVfläktar och som kan användas till större lokaler eller när många fläktar behövs på samma skadeplats. Till fläktarna kan även vatten kopplas för att föra in vattendimma med luftströmmen. Fläktarna är tillsvidare placerade på en kärra på Öjersjö men ingår i ett större projekt där en förstudie är avslutad kring hur RSG kan samla de storskaliga fläktarna ihop med lättskum- sadapter, skärsläckare och CAFS-system på tre nya alternativa släckenheter. Utredningen, som delvis baseras på erfarenheter från Skärsläckarenheten på Frölunda, har visat att sådana enheter kraftig skulle öka RSG:s förmåga vid flera typer av bränder men också på nya utmaningar kring specialiserade enheter som medför ändrat övnings- och utbildningsbehov. Arbete pågår kring var sådana enheter kan placeras och hur de ska hanteras. Projektet med förstudie av kranflak för arbete vid räddningsinsats vilar med sänkt prioritet. Daniel Gillesén Styrgruppen för Metodutveckling Thomas Tell Teknik & Materiel Representarer i gruppen för medotdutveckling Gruppen rapporterar till Charlotte Hagstrand, chef för Insats- och Beredskap, UVA. På Donsö deltid finns nu sprinklerslangar placerade. 6 Daniel Gillesén (sammankallande) och Per Nyqvist Insats- och Beredskap, UVA Tony Engdahl Utbildningsavdelningen (utlånad till UVA) Thomas Tell och Torbjörn Petersson Teknik och Materiel, UVA Lotta Nilsson och Dan Johansson Teamen OBS! Se gärna den interna hemsidan: Våra processer -> Insats och Beredskap -> Metodutveckling

7 Ny räddningsenhet till Täckningstyrkan Täckningsstyrkan på Lundby brandstation har sedan några månader tillbaka en ny räddningsenhet. Bilen är en Scania P360. Skåpbyggnationen är av glasfiberarmerad polyester, detta skiljer sig lite då våra övriga fordons skåp är byggda i aluminium. Bilen är byggd av Floby Autokaross. FAKTA: Ruberg pump 3000l/min vid 10 bar, 3000 liter vattentank, 400 liter skumtank, förhöjt lågtryck samt komplett utrustning med klippverktyg för trafik 2. Skåpen är inredda enligt RSGs modell med mycket ny utrustning. Avtackning av brandinformatörer I slutet av september avtackades den tredje om- gången av Brandinformatörer. Informatörerna har under tre års tid arbetat med att besöka boende och öka medvetenheten om brandrisk och vikten av rätt agerande vid en brand. De kontrollerar brandvarnare och sätter upp nya där det behövs. Deras arbete är extra viktigt för oss, eftersom brandinformatörerna gör hembesök och därmed når boende i sin hemmiljö. Enligt statistik ser vi för första gången på länge en minskning av antalet bostadsbränder. Säkerligen har brandinformatörernas arbete bidragit positivt, säger Pernilla Alsterlind, kontaktperson för brandinformatörerna. Anna Dyne 7

8 I augusti fick RSG besök av åtta kollegor från den förebyggande verksamheten inom Oslo räddningstjänst. Här berättar Bo Carlsson om besöket. Norska kollegor på besök... 8 Gruppen från Norge företräddes av en svensk brandingenjör, Beatrice Eriksson, gruppledare vid Oslos förebyggande avdelning. Från RSGs sida var det Mattias Svanström som arrangerade besöket. och att brandlarmanläggning skall installeras. Krav på sprinkler i gamla bostäder anses vara oskäligt att ställa eftersom det oftast finns svagheter i gamla rörstammar som blir kostsamt att åtgärda. Däremot ställs krav på installation av brandlarm i såväl lägenheter som i trapphus. Vid detta informationsutbyte fick vi en genomgång av strukturen inom den förebyggande verksamheten i Norge. Det norska regelverket är uppbyggt på lov, forskrift och veiledning. I Norge får man inte ta betalt för tillsyn. Det finns föreskrifter om tillsynsintervall och det finns fler detaljerade krav, såsom att det ska finnas brandvarnare och brandsläckare i alla bostäder. Däremot finns inget krav på skriftlig brandskyddsredogörelse, utan kommunen är ansvarig för att kartlägga vilka objekt som ska väljas ut för tillsyn. Vanligaste åtgärden i äldre bostadshus från slutet av 1800-talet till 1920 är att dörrar måste bytas Inom bygglovsprocessen kollar Oslos brandförebyggare huvudsakligen insatsförutsättningar såsom uppställningsmöjligheter för högfordon. I norska PBL återfinns krav på sprinkler för alla byggnader med hiss, oftast de som har fler än tre våningar. Kopplingen är att där tillgänglighet finns för funktionshindrade vilket ju hiss medger så följer krav på sprinkler. Deras nya Veileding 2010, som motsvarar vår BBR, ställer krav på att fler byggnader sprinklas. I Norge delas byggnader in i sex olika riskklasser utifrån om man svara ja eller nej på nedanstående fyra klassificeringskriterier: 1. Endast sporadiska besök i byggnaden. 2. Personer i byggnaden känner till förutsättningarna för utrymning och kan själva sätta sig i säkerhet. 3. Byggnader för övernattning. 4. Förväntat användningsområde medför liten brandfara. Här kan vi se en tydlig parallell med vår kommande BBR! Förebyggande organisation Oslos räddningstjänst är organiserad i en hierarkisk modell. Den brandförebyggande avdelningen på 83 personer består av tre sektioner, sektionen för riskobjekt, bostadssektionen samt utvecklingssektionen. Sotningsverksamheten bedrivs av kommunen i egen regi inom bostadssektionen. Vid sotningen kontrolleras även

9 verksamheternas SBA. Inom Oslos förebyggande avdelning görs egna riskanalyser som underlag till kommunen för att få accept och resurser till projekt, fokusområden och kampanjer. Projekt och fokusområde Ett stort pågående projekt är tillsyn av bygårdar, den svenska motsvarigheten till byggnader med innergårdar. I Norge är dessa oftast uppförda under 1800-talet och fram till Kartläggning pågår och lokala föreskrifter är framtagna om tillgängligheten för räddningstjänsten. Det pågår även ett skolprojekt mot anlagd brand. Denna problematik är inte så stor i Oslo och har därför inte lika stort fokus som i Sverige.... och moldaviska den 29 september fick rsg besök av den högsta företrädaren för Moldaviens räddningstjänst - Anatol Viniciuc en av 24 moldaver i en delegation. Besöket var inom ramen för ett projekt finansierat av EU och Världsbanken. Syftet var att studera hur svenska myndigheter arbetar. Tonvikten låg på sociala myndigheter. I Moldavien är räddningstjänsten statlig. Man belastas av nedskärningar på grund av dålig ekonomi och känner stort behov av moderniserad tekniska utrustning. Bo Carlsson Styrkornas deltagande Styrkornas deltagande kallas beredskapstillsyn och omfattar i nuläget objekt. Då kontrolleras även ägarens SBA. Beatrice avslutade sitt anförande med att berömma invånarna i Oslo för fina manifestationer och med att sända en tanke till alla drabbade. Händelsen i Oslo 22 juli Våra kolleger från den förebyggande avdelningen valde att beskriva hur brandstationen påverkades av explosionen, inte hur insatsen genomfördes. De berättade att fönster gick sönder 300 meter från explosionspunkten. Avståndet till Oslos huvudbrandstation är ca 150 meter. De övre portarna på brandstationen trycktes in. Brandmännen fick inledningsvis inrikta sig på att få bort portarnas nedre delar för att kunna komma ut med räddningsfordonen. Andra skador på brandstationen var fönstret i huvudentrén och kontorsfönstren på förebyggande avdelningen. Dessbättre blev ingen person skadad. En intressant iakttagelse var att ström och data fungerade hela tiden. Vidare har konstaterats att de bränder som uppstod inte var en direkt konsekvens av själva explosionen utan en följd av skador på elinstallationer. Beatrice avslutade sitt anförande med att berömma invånarna i Oslo för fina manifestationer och med att sända en tanke till alla de drabbade, både i Oslo och på Utöya. Från vänster: Anatol Viniciuc från Moldaviska MSB, tolken och Boris Popadiuc som är VD för Moldova Social Investment Fund (Världsbankens lokala kontor i Moldavien). Bli en av oss! Rekryteringen av ledningsoperatörer har påbörjats (se annonsen på Insidan) och kommer att ske internt. Vill du veta mer är du välkommen på en informationsträff den 10 November kl i Taktiksalen Gårda, där vi på Ledningscentralen berättar mera om vad det innebär att bli en av oss. Och så bjuder vi på fika förstås! Välkomna! Bo Carlsson 9

10 Personliga handläggare När det Nya reglerna för rätt till sjukpenning infördes 2008 fick arbetsgivare ett erbjudande om att teckna en samverkansöverenskommelse, vilket bland annat innebär snabbare och effektivare handläggning av rehabärenden. En av fördelarna med avtalet är att oavsett var man bor är det en och samma handläggare som ansvarar för rehabåtgärden. Vi har två handläggare som jag har regelbunden kontakt med, de heter Ingela Andersson och Kerstin Mill, säger Anna Malmcrona. Rehabarbetet är ett samarbete mellan personen det berör, chefen, Försäkringskassan, per- Handläggare från Försäkringskassan var på besök för att få en insikt i arbetet som brandman. Nu har vi hittat en bra arbetsform där handläggarna på Försäkringskassan lärt känna vår verksamhet och våra förutsättningar, säger Anna Malmcrona, personalstrateg på RSG. sonalavdelningen, facklig representant samt Feelgood. Nu har vi hittat en bra arbetsform där handläggarna på Försäkringskassan lärt känna vår verksamhet och våra förutsättningar, säger Anna Malmcrona. Som ännu ett led i att lära känna RSG och verksamheten bjöds handläggarna in till Gårda brandstation. Där tog dagtidsstyrkan hand om dem och berättade hur det är att arbeta som brandman. De beskrev sin vardag och lät handläggarna från Försäkringskassan prova allt ifrån larmkläder till att gå i trappor med slanghäckar och slang. Anna Dyne Hur gick besöket tyckte du? KeRstin mill Handläggare på Försäkringskassan Studiebesöket vi gjorde på RSG var mycket givande och gav oss en ökad insyn i och förståelse för det krävande arbete som brandmän utför och de kraftiga påfrestningar de utsätts för. Det var nyttigt (och svettigt) att få pröva och känna på den utrustning som används vid utryckningar och jag kan säga att, om vi tidigare var imponerade av brandmän så är vi det tio gånger mer idag. Vi är mycket tacksamma för att ni tog er tid till detta och för det engagemang ni visade oss! mats sjöstrand brandman gårda Det verkade som det var en aha-upplevelse för dem. De fick känna på vad det är vi bär och vandrar i, det kan vara bra för dem att känna till innan de säger att vi ska ta en lättare tjänst, eller varför det ibland tar lång tid att komma tillbaka efter sjukdom. Jag blev förvånad över hur positiva de var på att prova på allt det vi tyckte de skulle göra. All heder åt dessa tjejer! Handläggare från Försäkringskassan besökte RSG för att få en inblick i vad brandmannens arbete innebär. 10

11 Tretton förväntansfulla brandmän från RSG gjorde resan över Atlanten till New York för World Police and Fire Games. Erik Skåpdal guidar oss genom säckpipeorkestrar, orkaner och medaljer. RSG NEW YORK 11

12 RSG NEW YORK I slutändan blev vi 13 personer som åkte till New York för att representera RSG i World Police and Fire Games. Totalt från Sverige var vi uppskattningsvis ett par hundra deltagare. vi göteborgare bodde lite utspritt på Manhattan i olika klickar, men de flesta någorlunda nära tävlingscentrum beläget i västra Midtown. Parad med säckpipor Första dagen på spelen inleddes traditionsenligt med en parad, i år maffigt ackompanjerad av en säckpipeorkester. Solen stekte från en klarblå himmel över tusentals förväntansfulla brandmän, och vatten var hårdvaluta i värmen. Det blev en del väntande innan alla deltagare från olika länder passerat, Sverige dessutom nästan sist i bokstavsordningen! När vi till slut gick upp för lejdaren och såg ormen av blått och gult röra sig framåt i gassande sol var det svårt att tro att orkanen Irene var på ingång mot New York. Öde gator Orkanen Irene träffade New York på lördag eftermiddag för att ha sin kulmen under söndag förmiddag. Det var märkligt att se hur den vanligtvis så myllrande staden på några timmar blev i stort sett öde. Hela staden stängdes ner, likväl tunnelbanan som restauranger. På det hela kan man väl säga att effekten sedan inte blev så stor som befarat. Det regnade visserligen kopiöst hela natten och morgonen men mycket mer än så var det inte. Tyvärr så hade Irene större inverkan på själva spelen. En hel del grenar blev inställda eller Beachvolleygänget från Gårda fick möta tungt motstånd redan från start. De andra lagen höll proffsklass och hade nog drillat lite fler och bättre kombinationer under sommaren. 12 flyttade. Linus, Jonas, Stefan och Teddy drabbades tråkigt nog. Synd säger jag då dessa grabbar var riktigt tunga medaljkandidater deltagare Med deltagare satte NY rekord i antalet deltagande atleter. Kanske var siktet lite högt inställt för det snackades en hel del om den röriga organisationen: starttider som försenades flera timmar och dåliga anvisningar. Vi stod i kö i tre timmar bara för att få ut våra id-brickor första dagen. Smolk i bägaren på en annars fantastisk upplevelse. Hemske-servar och guldmedaljer Beachvolleygänget från Gårda fick möta tungt motstånd redan från start. De andra lagen höll proffsklass och hade nog drillat lite fler och bättre kombinationer under sommaren. Det blev ridå redan i gruppspelet. Magnus Malmqvist gick som tåget och vann sin grupp i bordtennisturneringen. I sextondelsfinalen blev det tyvärr förlust i en tät match mot en kines, som enligt Magnus själv hade hemske-servar. Kinesen kom sedan tvåa så med lite mer tur i lottningen hade han haft häng på ett brons. Tomas gjorde en mycket stabil insats för RSGs räkning. Det enda som hindrade honom från topplaceringar var en defekt utskjutsstege som vägrade låsa sig. Själv vann jag (Erik) mitt kvalheat i inomhusrodd och kvalificerade mig till final. Finalen blev en nagelbitare och med bara en sekund tillgodo lyckades jag hålla undan den jagande spanjoren. Grymt publikstöd har jag att tacka den guldmedaljen för. Av bara farten plockade Leif hem RSGs andra guldmedalj när han storstilat vann finalen i karate mot hemmafightern James Detrick. Inga brutna näsor den här gången! Hundrafemtio nedblåsta träd Ultimate Firefighter är en rolig sport för publiken med olika brandmansmoment uppdelat i fyra deltävlingar. Tomas gjorde en mycket stabil insats för RSGs räkning. Det enda som hin- Glatt gäng på invigningen av WPFG.

13 RSG drade honom från topplaceringar var en defekt utskjutsstege som vägrade låsa sig. Golfen skulle egentligen avgöras på fyra dagar. Det blev bara tre eftersom hundrafemtio nedblåsta träd gjorde att en av banorna ospelbar. När det väl drog igång hade Bobby grymt klipp i drivern och närspelet satt som en säck potatis. Placeringen blev 6:a i Open klassen med närmare 50 golfare. I lagspelet gick det NEW YORK också fantastiskt och även där blev det sjätteplats för Bobby. Belfast kommer WPFG att gå av stapeln i Belfast. Då hoppas jag fler glada RSGare åker med och krigar om medaljer i såväl fotboll som fiske. Då har vi ett säkert guld i storfiskaren Håkan Strömberg om alla historier stämmer. Erik Skåpdal DELTAGARE andreas Hellberg (g) supporter bobby Rose (öj) golf erik skåpdal (Ka) Roddmaskin 2km jonas jonasson (öj) 100m löp leif andrén (il) Karate linus arneqvist (g) mountainbike (inställt) magnus malmqvist (ad) bordtennis martin andersson (g) Volleyboll mikael andreason (ad) supporter patric Hauta (g) Volleyboll stefan ebrahim (m) 21 km (blev ändrat till 10km) teddy andersson (ad) thriatlon (inställt), Cykelsprint tomas olsson (g) ultimate Firefighter Kommande tävlingar WFg 2012 sydney epfg 2012 Kanarieöarna WpFg 2013 belfast Erik Skåpdal tog guld i rodd Patric Hauta och Andreas Hellberg framför volleybollplanen. Heja Sverige! 13

14 Nytt ekonomisystem Det nu ganska åldersstigna systemet kommer att bytas ut av Göteborgs stad, och då väljer vi att upphandla ett eget system för RSG. Lena Simenius-Peters, ekonomichef på RSG. Vi ska upphandla ett nytt ekonomisystem, varför det? RSG har under alla år använt Göteborgs stads ekonomisystem Horisonten. Detta nu ganska åldersstigna system kommer att bytas ut av Göteborgs stad och då väljer vi att upphandla ett eget system för RSG. Det innebär att Horisonten, Horisonten Prognos och leverantörssystemet Gasell ersätts med ett eller flera system. Vilka kommer att arbeta med att ta fram ett bra system? Alla vi på Ekonomiavdelningen kommer att medverka i olika hög grad. Vi får hjälp av projektledare Hans Antonsson och biträdande projektledare Håkan Hasewinkel från TA. De kommer att hålla ihop hela processen från att vi hade vårt startmöte den 21/9 tills ett nytt system har tagits i drift. Det är massor av moment vi ska igenom och allt ska ske i en viss ordning och dessutom dokumenteras. I själva upphandlingen är det Katarina Appelqvist från Upphandlingsenheten, 14 som ju faktiskt också hör till Ekonomiavdelningen, som ser till att upphandlingen genomförs korrekt så vi får bra avtal. Hur ser helheten ut i ett ekonomisystem? Ett ekonomisystem består av många moduler som huvudbok, leverantörs- och kundreskontra (reskontra = register ), anläggningsregister och hjälpmedel för budget, prognos och analys. Det är ännu inte klarlagt om det räcker med ett enda integrerat system eller om vi måste koppla ihop delar från flera leverantörer. Hela kedjan i ekonomihanteringen startar med beställning och inköp av varor och tjänster från leverantörer vi har avtal med, och avslutas med förrådshållning och utlämning från förrådet. Därför kommer även förrådssystemet TeReMa och inköpssystemet Winst att synas i sömmarna i samband med byte av ekonomisystem. Dessutom måste ekonomisystemet kunna ta emot data från andra delar av RSG, som t ex information om löner från Personec. Hur ser tidplanen ut? Det är väldigt svårt att bedöma. Själva upphandlingens alla faser kan ta tre till fem månader och innehåller mycket arbete även för oss själva. Sedan vet vi inte hur snabbt leverantören vi skriver avtal med kan anpassa ekonomisystemet efter RSG:s behov och installera det. Vi vet inte heller hur lång tid det tar att överföra information från Horisonten. Dessutom behöver vi troligen ägna oss åt att uppdatera ett antal register som t ex över leverantörer, kunder och RSG:s fordon och andra inventarier i anläggningsregistret. Vi kommer att informera löpande om hur arbetet fortskrider och senare fastställs en tidplan för införande och utbildning. Vi måste bli klara under Anna Dyne

15 Delårsbokslutet augusti Det ekonomiska resultatet visar i augusti på + 5,4 mkr, vilket är drygt 4 mkr bättre än budget. Förbundet får gå med 2 mkr i underskott 2011, för fortsatt utbyte av fordonsrutor. Prognosen för 2011 visar ett årsresultat på +/- 0, vilket betyder 2 mkr bättre än budget. Intäkterna ökar både i jämförelse mellan åren och i förhållande till budget Plus för larmkommunikation pga fler installationer och för förebyggande intäkter inom utbildning. Intäkterna för obefogade larm ligger strax över budget. Tillsynsplanerna hålls och ger budgeterade intäkter. Högre intäkter på teamen för sporadiska insatser som snöröjning på Säve, slanguthyrning i oljehamnen, insatser i samband med den stora flisbranden i Mönsterås och övning med Släckmedelscentralen. SMC:s insatser medför också övertidskostnader. Sammanlagt ligger intäkterna 2 mkr över budget. Entreprenad- och konsultkostnaderna ligger på samma nivå som 2010 Än så länge dessutom 0,5 mkr bättre än budget. Personalkostnadernas ökning jämfört med 2010 motsvarar utfallet av lönerevisionen 2011 på drygt 2 % Överskottet mot budget pga kortvariga vakanser och föräldraledigheter uppgår till drygt 1 mkr. Övriga verksamhetskostnader ökar i förhållande till 2010 och i jämförelse med budget visas ett underskott på 1 mkr Kostnaderna för företagshälsovården är dryga miljonen högre än föregående år. De arbetsekg-undersökningar som genomförs för tjänstbarhetsintygen för rökdykare utförs numera helt av företagshälsovården. Tidigare gjordes enbart granskningen av konsultläkare. Vaccinerandet av utryckande personal har ökat - förra gången mot TBE - och under våren även mot hepatit B mot risken för blodsmitta. Även rehabiliteringsutredningarna har ökat. Fastigheterna och bergrummen måste underhållas med både planerade och akuta åtgärder. Förändring av verksamhet och utrustning ställer också krav på fastighetsanpassningar. Kostnaderna för radiokommunikation är lägre än budget. Det beror delvis på att användningen av RAKEL startar först sista kvartalet i år, men har budgeterats från första januari. Skälet till det är att samverkan med övriga organisationer exempelvis polis, tull och kustbevakning har fördröjts. Flera omtag har behövt göras även inom förbundets egen organisation pga komplicerad teknik. Plus för larmkommunikation pga fler installationer och för förebyggande intäkter inom utbildning. Avskrivningarna är betydligt högre än förra året Det är planerat, då avskrivningarna ökar från i år allt eftersom nya utryckningsfordon levereras. De nya miljöanpassade och säkra fordonen är utrustade med IT-stöd för navigation och beslutsstöd och kostar betydligt mer i inköp. Medlemsavgifterna har räknats upp med 1,8 % för räddningstjänst Pensionerna har däremot höjts med en lägre procentsats, grundad på prognoser från KPA. Det är därför skillnaden mellan dem är så liten. Ekonomiskt resultat i delårsbokslutet Resultaträkning Intäkter Försäkringsintäkter (2010) Entrepenad- och konsultkostnader Personalkostnader Verksamhetskostnader Försäkringskostnader (2010) Avskrivningar Medlemsavgifter Finansiella poster Resultat aug 2011 aug 2010 mkr mkr 49,5 47,3 15,7-12,5-12,4-269,7-264,5-65,8-62,7-14,3-14,7-12,9 320,9 318,8-2,3-6,4 5,4 8,6 Den slutliga försäkringsregleringen efter översvämningen i Gårda 2008 redovisas i 2010 års kolumn. Finansiella poster visar ett mindre underskott 2011 jämfört med 2010 Det beror på att ränteintäkterna är högre och att räntekostnaden för årets pensionsavsättning är något lägre. Sammanlagt går finansiella poster 1,5 mkr bättre än budget. Prognosen för 2011 förväntas bli 2 mkr bättre än budget Förbundet får gå med 2 mkr i underskott 2011 för att kunna slutföra utbytet av fordonsrutor. Prognosen visar dock ett årsresultat +/- 0. Jämfört med budget blir därför resultatet 2 mkr bättre. Prognosen pekar på ett sämre resultat i december än det resultat som redovisas i augusti. Det positiva resultatet kommer att förbrukas under hösten främst för att täcka verksamhetskostnader. Kostnadsökningar och även volymökningar medför på sikt ytterligare underskott för bränsle och företagshälsovård. Det finns ett stort behov av underhåll och akuta åtgärder i fastigheterna vilket medför underskott mot fastighetsbudgeten. Fordonsreparationerna ska förhoppningsvis bli färre då nya fordon anskaffas. Lena Simenius-Peters 15

16 Livsrumsdagarna & Livsrumsdagarna har de senaste åren vuxit fram till Lerums motsvarighet på Göteborgs kulturkalas. I år pågick även bo- och energimässa samtidigt vilket bidrog till att många Lerumsbor besökte dagarna. I samarbete med styrkan på Lerumsstation var två räddningsenheter i beredskap vid RSGs monter. Där fanns även veteranbilar och drickbacksklättring. Vid vårt utställningstält hade vi försökt att skapa förutsättningar som behövs för att ge besökarna det goda samtalet. I montern hade vi förslag på olika typer av brandvarnare, brandfiltar och informationsmaterial, vi bjöd även på kaffe och kaka, säger Christian Sandstedt SMOsamordnare på Lerums brandstation. Demonstrationen av brand på spis var uppskattad och en riktig publikmagnet. I år fanns det dessutom information om rekrytering av brandmän. Stationens deltidssamordnare bemannade ett tält där besökarna även kunde prova på tester, såsom roddmaskin, haklyft och handgrip. Det har varit mycket logistik med att arbete två helger och på två torg. Vädret är en faktor som alltid spelar in. Lerums deltid består av engagerade brandmän som verkligen gillar tänket att jobba med SMO, all heder till dem. Det blir naturligtvis stora vinster för hela stationen när man får möjlighet att jobba tillsammans i den utåtriktade verksamheten. Text: Anna Dyne Foto Gråbo C: Anders Helmborn Foto Lerum C: Jörgen Karlsson 16 Lerums deltid består av engagerade brandmän som verkligen gillar tänket att jobba med SMO, all heder till dem. Det blir naturligtvis stora vinster för hela stationen när man får möjlighet att jobba tillsammans i den utåtriktade verksamheten.

17 G R E L I S E B SD A Räddningstjänsten, Polisen, Sjöräddningen, Vol- vo lastvagnar, Agria, Stöldskyddsföreningen, Länsförsäkringars larmcentral och några till var inbjudna för att prata och demonstrera hur man ska gör för att skydda sig mot olyckor och i vissa fall även hur man ska agera om olyckan är framme. Vi från RSG var placerade på den stora planen framför Balder. Där hade vi ett tält där vi visade släckare, brandvarnare, delade ut broschyrer och informerade. Vi delade även ut 1000 barnbrandhjälmar. Stabscontainern på plats Vi hade en räddningsenhet på plats som alla besökare kunde titta på. Några besökare fick en lång berättelse om hur man använder de olika Länsförsäkringar hade hyrt Liseberg och bjudit in många (drygt ) av sina medlemmar till en dag i förebyggandets tecken. GE N verktygen på bilen. Vi hade även med stabscontainern och förevisningscontainern. Brand i olja i kastrull är något som fångar människors uppmärksamhet, vi hade många åskådare varje gång vi förevisade i den. Stabscontainern var ny i dessa sammanhang. I den visade vi filmer och Lars och Rolf från Ledningscentralen berättade om vad containern kan användas till. Det kändes som att det var ett lyckat inslag och en breddning av det vi brukar visa upp. Olika yrkesgrupper och ett filmteam Personalen från oss var från olika yrkeskategorier, sju brandmän, en SMO-koordinator, två från LC, en inspektör, en ingenjör, en olycksutredare och en planerare. Det fanns även ett!! filmteam på plats som filmade oss innan parken öppnade. Detta inslag visades sedan på stora scenen under dagen. Vi vet inte riktigt hur många det var som besökte just oss denna dag men det var personer i parken och Länsförsäkringar hade en tävling som gjorde att alla skulle ta sig runt till alla stationer. Det vi vet är att minst personer har varit med i tävlingen och därmed varit hos oss. Ett jättestort tack till alla som var med och genomförde denna dag! Det är kul att se hur proffsiga alla är och hur enkelt det blir att hålla ihop ett sånt här evenemang, när alla är så självgående och snabba på att lösa problem som dyker upp. Josefin A Åkerström 17

18 19/9 vinga det blåste en sydvästlig kuling när vi med båten Kal styrde mot Vinga. Några ombord visade tydliga tecken på oro när vi forsade fram i ca 30 knop. I höjd med Jöns fick skepparen nog av klagande kollegor och mjuknade lite på reglagen. Framme vid slutdestinationen var det en lättad grupp som packade ur kappsäckarna ur båten. Nu var det dags att få till en dräglig miljö att mötas i. Vår nya hövding for omkring i all sin prakt för att iordningställa projektorer, ström och liknande detaljer. Peter Harrysson öppnade mötet och drog förutsättningarna för de båda dagarna. De tog inte många minuter förrän Peter meddelade att vi hade kort om tid och att det var dags att gå ur boa för att möta vår första riktiga utmaning tillsammans. Ett väldigt vrål Väl ute ur stugan möttes vi av ett väldigt vrål från den nu koboltblåa himlen. Det var SARhelikoptern som gjorde några vana svängar i hög hastighet över oss innan de satte ner flygmaskinen på toppen av Vinga. Ur maskinen På Frölundastation har det under sista tiden gjorts en hel del personaländringar. Ny stationschef är Peter Harrysson och ny avlösande styrkeledare Patric Gillgren. Dessutom har de ordinarie styrkeledarna bytt lagtillhörighet. Detta tillsammans med några andra faktorer föranledde en konferens på Vinga. Målet med konferensen var att sortera upp de olika sysslorna och ansvarsområdena som finns på Frölunda. kom våra gäster. Några av oss började vid det här laget känna en viss oro att de inte bara flugit ut till Vinga för att äta lunch med oss. Under tiden som vi avnjöt en god lunch lyssnade vi på helikopterpersonalens presentation av deras verksamhet. Pg och Ehn i slimmade dräkter Efter en mycket trevlig och intressant lunch ville piloten ha två frivilliga till en, som han uttryckte, enkel övning. De lite garvade i rummet visade med all tydlighet att de inte var intresserade av några kraftansträngningar så här nära lunch. Lotten föll på de yngre, Pg och Ehn. Väl uppe vid helikoptern fick Pg och Ehn på sig en något slimmad version av ytbärgardräkt. Piloten gjorde upp scenariot och ytbärgaren tvingade de båda vettskrämda till en säkerhetsgenomgång. De båda övningsoffren klev ner i Kal och färden gick ut på vattnet i riktning mot land. Sittandes på däck i den hårda vinden kom flygmaskinen farandes in mot Kal. Ur till synes tomma intet dök en ytbärgare upp på däck. I vrålet av rotorbladen hängde han en sele över Pg och pekade mot vår skapare det var dags för avfärd. I ett huj var det första offret inne i kabinen. När man i lurarna kunde höra terrain terrain blev den mest flygrädda något spak. Piloten pratade vidare om hur vackert Fotö är och lättade upp farkosten med en van hand. Väl på land tackade vi personalen på helikoptern så mycket för att de tagit sig tid att komma ut till oss. Eftermiddagen fortsatte i samma väldiga tempo som tidigare. Hemlig gäst När det var dags att slå sig ner till middagen dök en hemlig gäst upp till maten. Det var vår nya teamchef Carina Björkman som hade vägarna förbi i den nu ökande vinden. Tillsammans med hennes transportörer njöt vi av maten och varandras sällskap. David och Goliat Tidig morgon var det dags att återuppta mötet. För att lätta upp den tidiga morgonen hade en av deltagarna förberett en teamövning. Ulf Lindgren, Mikael Ehn, Eive Almroth, Peter Harrysson, Dan Fransson, Ruben Börjesson, Hans Schmidt, Karl-Lennart Alexanderson och Patric Gillgren. 18

19 I vrålet av rotorbladen hängde han en sele över Pg och pekade mot vår skapare det var dags för avfärd. Gruppen delades in i två lag som fick uppgiften att konstruera en barkbåt. Lagen fick även lite material som kunde utgöra grunden till en oceanångare. En halvtimma senare var byggandet klart. De båda farkosterna sattes i vattnet på given signal. Det var lite av David och Goliat kan man tycka. Den lilla opretentiösa frigolitbåten for iväg som en avlöning över vattnet och den lite större otympliga och ingenjörskapade båten fick se sig slagen tidigt i racet. Några lyckliga varvsarbetare såg sin skapelse försvinna ut i det väldiga havet. Det andra laget såg sin chans att rädda naturen från en ansenlig mängd skräp och sorterade sin kreation i en svart sopsäck. Patric Gillgren Lotten föll på de yngre för helikopterdemonstrationen 19

20 Äntligen var det dags för ett antal ivriga cyklister att bege sig till Borås, där Södra Älvsborgs Polisidrottsförening samt Brandkårens IK Borås arrangerade årets cykel-sm. Men som ni säkert anar av bilden här bakom, har vi även cyklat bortom Borås! vi var fem deltagare från rsg under SM-täv- lingarna, tyvärr kolliderade dessa med World Police Fire Games i USA, där vi tappade några starka cyklister som istället valt att prova lyckan over there. I Borås möttes vi av ett bra arrangemang, solsken och ingen motvind att tala om, med andra ord var det bara att spänna fast cykelskorna i pedalerna och trampa på allt vad man förmår. Kamrat- och träningsresa till Mallorca Första dagen innehöll ett tempolopp där man startar en och en, med en minuts mellanrum mellan de tävlande. Här finns ingen taktik mer än att starta i ett rasande tempo och därefter ökar du tills du har passerat målet som finns 12 kilometer längre fram. Några som gjorde detta med all heder var Urban Peters i H-30 som erövrade en bronsmedalj samt Kjell Bengtsson i H-40 som trampade till sig en silvermedalj Från RSG startade även Mats Torstensson och Klas Lüppert, enligt säkra källor tappade de båda viss fokus under loppet, då de tydligen glömde trampa med rätt kadens för att kunna erövra en medalj, istället åkte de omkring och planerade vårens träningsläger 2012 på Mallorca. (se nedan) Dag två var det dags för MTB cyklisterna att visa sin styrka, det blev fina tävlingar där Jim Ansund placerade sig på en femte plats i prislistan. vi är Några glada cyklister som under de två senaste åren, under april månad packat cykelkläderna klivit på ett flygplan till ett soligt och varmt Mallorca. Som sagt, tack för fina tävlingar, förhoppningarna är att vi skall komma tillbaks till nästa års tävlingar, då med fler tävlande från RSG samt att vi ska plocka tillbaks en del medaljer. En lösning på det kan vara att åka med på kamrat/ träningsresan till Mallorca under våren Efter gråa kalla vintermånader i ett blåsigt Göteborg är det fantastiskt skönt att kliva ur flygplanet och känna att det enda man behöver ha på sig till veckans första träningspass är cykelkläder modell sommar. Cyklar hyr vi på plats, det finns alla modeller och nivåer. Vårt boende förlägger vi till något strandnära hotell. Målet med resan är att lugnt stimulera vinterns förslappade cykelmuskler, trivas tillsammans på kvällarna då hungern är stor efter ett flertal timmar i sadeln. Mallorca erbjuder fin slätcykling i vackra miljöer, de dagar vi vill pressa oss lite mer cyklar vi till västsidan av ön där det erbjuds fantastiska serpentinvägar både uppför och nedför. Fikastopp med utsikt över Medelhavet är ett måste. Vi (Urban P. Mats T. Teddy A. Klas L.) planerar för fullt för vårresan Vi vill väldigt gärna dela med oss av denna upplevelse, så om någon känner sig intresserad av att starta cykelsäsongen på ett bra sätt hör av er till undertecknad så kan vi informera mer detaljerat, välkomna! Klas Lüppert Teddy Andersson, Mats Thorstensson och Urban Peters på träningsläger på Mallorca. I allt trampande krävs ett litet välbehövligt vilostopp. 20

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. 1 (13) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.30 17.00 Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M)

Läs mer

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg

Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April Årssekvensnummer Göteborg Olycksundersökning Brand i byggnad, Lindome Mölndals kommun den 26 April 2012 Årssekvensnummer 2012002483 Göteborg 2012-09-21 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG ORGANISATION RSGs brandstationer Beredskapspersonal 150 st Elva heltidsstationer Angered Lundby Gårda Kortedala Torslanda Frölunda Mölndal Lindome

Läs mer

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19

Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011. Göteborg 2011-10-19 Olycksundersökning Brand på äldreboende Geråshus, Bergsjön Göteborg den 19 maj 2011 Göteborg 2011-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Sparringseminarium i Norge

Sparringseminarium i Norge Sparringseminarium i Norge Trondheim, 24-26 februari 2006 Text: Swavek Dydiszko På en personlig inbjudan från Master Per Andresen åkte jag till Norge för att träna med den norska organisationen NTNs bästa

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka.

Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka. 1 (7) Tid och plats Beslutande Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M) Ingemar Johansson (C) Per

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (12) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Bertil Lidfeldt (S) Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M)

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

arkeringsgarage Bakgrund

arkeringsgarage Bakgrund arkeringsgarage Bild 1 Bakgrund Inträffande bränder RSG Parkeringsgarage på Siriusgatan samt Betzensgatan Rekommendation från olycksutredning Vidare belysa ur ett nybyggnadsperspektiv/ projekteringsskede

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Räddningstjänster inom GR

Räddningstjänster inom GR Räddningstjänster inom GR Göteborgsregionen (GR) 14 kommuner 992 010 invånare (1 nov 2015) Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Vårgårda

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Largescale i Växjö 9-10 Juli RM4

Largescale i Växjö 9-10 Juli RM4 Largescale i Växjö 9-10 Juli RM4 Fredag 17 Juni Fri träning Dags för ännu ett race och även denna gången så hängde en dålig väderprognos över helgen, SMHI har lovat regn varje tävling såhär långt denna

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting!

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! 20/7 2014 Vi åkte från Kuben kl. 01:00 söndag morgon. Busschauffören stannade i Västerås för att ta en bensträckare men

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Cykelmysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Cykelmysteriet. Martin Widmark Helena Willis Cykelmysteriet Martin Widmark Helena Willis Böckerna utspelar sig i och omkring den lilla staden Valleby, där de flesta känner varandra och kyrkan står mitt i byn. Huvudpersonerna Lasse och Maja är

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013 Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Ansvarig för sammanställningen: Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun september

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 CK HYMER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 1 oktober 2002-30 september 2003 Styrelsen för verksamhetsåret Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant

Läs mer

Oktober 2012. Sumpsk n

Oktober 2012. Sumpsk n Oktober 2012 Sumpsk n Ledaren Sprint-SM som stor succé Så här skrev jag i våras inför sprint-sm. Tävlingsledaren Super-Pär Jonsson går på som en furie och kommer att se till att Strömvallen blir en riktig

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT Blandade resultat Nu var det riktigt länge sedan jag fick iväg någon rapport om hur skoteråkandet går för min del. Jag kan väl säga att det varit mer än fullt upp med arbete, familj, garagetid och träning/tävling.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Skumt å Dumt nr

Skumt å Dumt nr Skumt å Dumt nr.2 2011 Oj vad tiden går fort. Nu är det sommar och vårsäsongen bara svischade förbi. Många tävlingar har det blivit bl.a DM-sprint som gick i Rimbo. Tävlingen avgjordes en vardag kväll

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Träningsinfo. Träningsläger. Nr 2 2002 I detta nummer Resultat Statestik Sthlm top 20 Månadens presentation Tävlingar Träningsplanering Tävling

Träningsinfo. Träningsläger. Nr 2 2002 I detta nummer Resultat Statestik Sthlm top 20 Månadens presentation Tävlingar Träningsplanering Tävling Nr 2 2002 I detta nummer Resultat Statestik Sthlm top 20 Månadens presentation Tävlingar Träningsplanering Tävling MÅNADENS ROCKAR FETT!!!!!!!!!!!!!!! Alla slår pers hela tiden!!!!!!!! Alexander representerar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

OKTOBER 07. Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen.

OKTOBER 07. Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen. OKTOBER 07 Anton Tynong var den GOK:are som lyckades ta en medalj under SM-veckan i Halland, ett brons på den klassiska distansen. 20 OKTOBER Städdag och Höstmöte den 20:e oktober i GOK-stugan Vi startar

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär.

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär. ÅLAND 26 JUL-2 AUG 2014 Dag 1: Tidig samling vid Märsta station för gemensam avfärd mot Kapellskär och Åland. På båten väntade en god brunch och en första möjlighet att lära känna medresenärerna. Väl framme

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i

Skåningarna är på hugget och en diskussion följde efteråt. Det kändes bra. Efter det kunde jag slappna av och bara njuta av arrangemanget som i Det har varit NYP-träff i Skåneland i helgen 14-16 sept 2011 Nätverk för yngre yrkesverksamma med Parkinson träffades på Sundsgården i Helsingborg med ett program fullt av bra information och roliga inslag.

Läs mer

16 januari: Runners World artikel

16 januari: Runners World artikel Det har varit ett framgångsrikt år för Stockholm Frontrunners IF. Vid årets slut hade vi hela 102 betalande medlemmar. Träningsverksamhet pågick hela året och vi deltog i många tävlingar i Sverige såväl

Läs mer

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Dödsbrandsrapport, Fotobilaga

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Dödsbrandsrapport, Fotobilaga Anledning till undersökningen: Brand byggnad Hällefors Olycksutredning Datum 2013-03-06 Handläggare Peter Karlsson Diarienummer 11/13-309 Uppdragsgivare: Uppdrag: Undersökningen utförd: Bilagor: Bergslagens

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head...

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head... 03-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO Blöta bilder: De ungdomar som deltog i FSB-mästerskapen i Lappfjärd fick transporteras i bilar till och från området eftersom översvämningen gjorde

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI

GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI STÖRSTA BEVAKNINGEN AV DE OLYMPISKA SPELEN GENOM TIDERNA De olympiska spelen i Rio 3 21 augusti kommer att bli det största genom tiderna. Över

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN

MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN 02-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN I väntan på solen Hej alla kårer! Enligt kalendern har vi redan haft sommar en månad nu, men både värme och sol har hittills

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga

INFOBLADET. Engagerade Effektiva Tillgängliga INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer