Strategisk och ekonomisk plan åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014"

Transkript

1 Strategisk och ekonomisk plan åren Fastställd av kommunfullmäktige

2

3 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Utredningsuppdrag att hanteras av kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 8 5 Inriktningar inom de strategiska områdena, kommunövergripande mål Boende Livsmiljö Service och tillgänglighet Näringsliv Besökare Utbildning Kommunikation Kommunen som arbetsgivare Kommungemensam styrning Styrande principer Struktur för styrning och uppföljning Styrmodell Omvärldsorientering Samhällsekonomin Befolkningsutveckling Skatter och avgifter Kommunikationer Utbildningsnivå Näringsliv, företagande och arbete Bostäder Brottsutveckling Miljö och hälsa Regionen och omvärlden Kommunens personal Ekonomisk översikt och god ekonomisk hushållning Resultat Balanskravsavstämning Verksamhetens nettokostnader Pensioner Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Eget kapital Investeringar Likviditet och lån Soliditet Borgen

4 8.12 Känslighetsanalys God ekonomisk hushållning Ekonomiska förutsättningar, nämndernas förutsättningar samt ekonomiska ramar Driftramar Driftredovisning Investeringar Investeringsplan Kommunfullmäktige, revision samt valnämnd Kommunstyrelsen, överförmyndare, Västra Mälardalens Kommunalförbund samt Västra Mälardalens Myndighetsförbund Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Förkortningar 70 4

5 Beslut i kommunfullmäktige 1 Beslut i kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för år 2012 fastställs till oförändrade 21,74 kronor. 2. Kommunstyrelsen bemyndigas att för finansiering av i budgeten för år 2012 upptagna investeringar uppta följande långfristiga lån: Va-verksamhet kronor Exploateringsverksamhet kronor 3. Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen. 4. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om kostpriset sedan Riksskatteverket fastställt nivån för år Styrelsen och nämnderna ska senast i november månad 2011 upprätta måldokument för perioden och budget för år 2012 inom den ekonomiska ramen. Måldokument och budget ska anmälas till kommunfullmäktige i december månad Förslag till taxor och avgifter för år 2012 ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut i november månad Tekniska nämnden ska i samband med beslut om taxa för va-verksamheten särskilt redovisa hur 2012 års investeringar påverkar taxenivån för va-kollektivet. 7. Förslag till Strategisk och ekonomisk plan för åren antas med komplettering enligt följande: Inriktningstexten under området livsmiljö: I Arboga prioriteras folkhälsoarbetet. Via målinriktade, hälsofrämjande insatser ges befolkningen gynnsamma förutsättningar för att skapa sig ett gott liv med meningsfull verksamhet och kroppsligt välbefinnande, i livets alla åldrar. Samarbetet med Barnahus Västmanland uppmuntras. 5

6 Utredningsuppdrag att hanteras av kommunstyrelsen 2 Utredningsuppdrag att hanteras av kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger kommunchefen följande uppdrag Konsekvenser av införandet av Dator på bordet. Lokalvården, organisation/driftform m m. Va-verksamheten, organisation/driftform. Ekonomikontoret, organsation och samordning. Möjligheter till samlad debitering av hyror, avgifter samt i vilken organisation. Principer för exploatering, t ex att Hällarna utgör ett samlat exploateringsområde (inklusive tomter, va, gator och vägar). Samla budgeten för bidrag till museér och större evenemang till samma organisatoriska enhet. Drift-/förvaltningsform för kommunens återstående fastigheter samt utvärdering av fördelning av fastigheter mellan kommunen och bolagen. Rutin för likviditetsplanering och investeringsuppföljning samt hantering av investeringsmedel. Möjlighet att förbättra kommunens likviditet genom att ABO lånar direkt mot kommunal borgen. Konsekvenser av att upphöra med kostnadskompensation fullt ut år 2013 för att skapa politiskt handlingsutrymme. Central eller lokal lönepott. Konsekvenser av etappvis införande av möjlighet till reservkraft, drift- och underhållskostnader samt påverkan i fastigheterna som berörs. Uppdraget ska redovisas senast Barn- och utbildningsförvaltningens framtida organisation och utveckling med hänsyn bl a till befolkningsutvecklingen. Uppdraget ska redovisas senast Kommunchefen får i uppdrag att upprätta tidsplan för ovanstående utredningsuppdrag. 6

7 Förord 3 Förord Kommunfullmäktige i Arboga beslutade , 46, att kommunen ska arbeta efter ett nytt styrsystem som är målstyrt. Kommunfullmäktige fastställde visioner, strategiska områden och övergripande mål som grund för styrelsens och nämndernas arbete med verksamhetsplaner. De ekonomiska förutsättningarna för perioden bygger på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser kring budgetförutsättningar. Styrelsens och nämndernas ekonomiska ramar för åren baseras på 2011 års ramar förändrade med politiska prioriteringar samt med ekonomiska konsekvenser av redan fattade beslut m m. 7

8 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 4 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden Följande visioner gäller för perioden : Arboga är en inspirerande plats för boende och besökare där den historiska och kulturella profilen är tydlig. Arbogabon är trygg, jämställd och jämlik och har stora möjligheter att utveckla sina idéer och intressen både i arbetet och på fritiden. Arboga kännetecknas av hög kompetens och kvalitet. Här finns en kreativ miljö och en god service byggd på nära samverkan mellan näringsliv, föreningar och samhälle. Kommunen har en stabil befolkningsutveckling med över invånare år De strategiska områdena för perioden är följande: Boende Livsmiljö Service och tillgänglighet Näringsliv Besökare Utbildning Kommunikation Kommunen som arbetsgivare 8

9 Inriktningar inom de strategiska områdena, kommunövergripande mål 5 Inriktningar inom de strategiska områdena, kommunövergripande mål 5.1 Boende Inriktning Arboga är en attraktiv kommun att bo i genom att bostadsbyggandet stimuleras. Detta bör ske genom att erbjuda en inspirerande mångfald av alternativa bostadsområden. Vi vill främja byggandet av nya bostäder för Arbogabor och nyinflyttade och skapa centralt belägna bostäder för seniorer. Stadsmiljön i centrum och utefter Arbogaån bevaras och upprustningen av de unika miljöerna fortsätter. Vi arbetar för ökad service till Arbogaborna utanför tätorten. Andelen outhyrda lägenheter i bostadsbeståndet i kommunen ska minska årligen. Kommunövergripande mål I Arboga kommun skapas årligen alternativa boendeformer i varierande miljöer. Under planperioden antas nya planer omfattande totalt 120 lägenheter i flerfamiljshus eller villor. 5.2 Livsmiljö Inriktning Arboga är en trygg och säker kommun att leva i. Vi skapar en trygg miljö och förebygger brott. Vi verkar för att fler poliser placeras i Arboga och anlitar vid behov väktare för att öka tryggheten. Ett annat sätt att förebygga brott är att stärka de sociala nätverken för Arbogas befolkning. Arboga kommun har ingått en samverkansöverenskommelse med polismyndigheten i Västmanland i syfte att samordna resurserna för att effektivt minska brottsligheten och öka tryggheten. Årligen tas en handlingsplan fram som fastställs av det lokala brottsförebyggande rådet och utgör rådets verksamhetsplan. Arboga kännetecknas av en inspirerande livsmiljö. I Arboga ges alla tillgång till ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter genom ett fortsatt generöst kommunalt stöd till dessa verksamheter. Folkhälsoarbetet prioriteras. Ungdomars inflytande och ansvar utökas. I Arboga tar vi ett aktivt ansvar för en bra miljö och en hållbar utveckling. Fjärrvärme ska i ännu större utsträckning ersätta olja och el för uppvärmning. Den höga andelen biobränsle i fjärrvärmen bibehålles och bostadsuppvärmningen med förnyelsebara energislag uppmuntras. Arboga har ett bra samhällsklimat där jämställdhet präglar allt arbete. I Arboga ges ett gott stöd till utsatta och marginaliserade grupper. Socialförvaltningens förebyggande arbete på samhälls- och gruppnivå stärks, våldutsatta kvinnor stöds och kvinnojourens arbete uppmuntras. Miss- 9

10 Inriktningar inom de strategiska områdena, kommunövergripande mål brukarvården erbjuder flera kommunala öppenvårdsalternativ och barnperspektivet genomsyrar allt arbete. Flyktingmottagandet fortsätter i den omfattning som kommunen klarar och Arboga har ett väl fungerande integrationsarbete. Kommunens personal har kunskap i HBT- och genusfrågor. I Arboga prioriteras folkhälsoarbetet. Via målinriktade, hälsofrämjande insatser ges befolkningen gynnsamma förutsättningar för att skapa sig ett gott liv med meningsfull verksamhet och kroppsligt välbefinnande, i livets alla åldrar. Samarbetet med Barnahus Västmanland uppmuntras. Kommunövergripande mål På industriområdet mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan är gatumiljön uppstädad och behovet av marksanering och miljöförbättrande åtgärder inom området klarlagd. Fritids- och kulturverksamheten bidrar till en god livsmiljö. Det kommunala trygghetssystemet är tillgängligt för alla. Ungdomars inflytande och ansvar utökas. Arbogaborna ska ha bra livskvalitet i livets alla skeden. 5.3 Service och tillgänglighet Inriktning Arboga är känt för trygghet och service för alla våra medborgare. Vi bygger trygghets- och serviceboende med möjlighet till både integritet och gemenskap. Tjänster och tillgänglighet är utvecklade för att underlätta vardagen. Möjligheten till vägledning och stöd i kontakten med vård och myndigheter är förbättrad. Alternativa driftsformer och konkurrensutsättning av kommunens verksamheter hanteras från fall till fall, som en naturlig del i kommunens olika beslutsprocesser. Kommunövergripande mål Människor med funktionsnedsättning har tillgång till kommunens lokaler. Fler barn, unga, vuxna och äldre med behov av insatser har möjlighet att bo kvar hemma. Byggnation av ett nytt trygghetsboende ska genomföras. Barnomsorg på obekväma arbetstider erbjuds vid behov senast år

11 Inriktningar inom de strategiska områdena, kommunövergripande mål 5.4 Näringsliv Inriktning Antalet arbetstillfällen i Arboga ökar. Detta skapas med en kombination av ett bra näringslivsklimat, genom goda relationer och en konstruktiv dialog mellan kommunen och våra företagare samt en kreativ miljö för nyföretagande och entreprenörskap. Vårt lokala näringsliv ges bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas. Arbogas centrum utvecklas till en än mer levande stadskärna. Genom aktiv marknadsföring av Arbogas kultur och historia bidrar vi till att utveckla turism och besöksnäringen, som en allt viktigare näringsgren för Arboga. Kommunövergripande mål Arbetsmarknaden breddas så att Arboga årligen tillförs ett företag inom en ny bransch som inte fanns representerad år Arboga kommuns service till företagen förbättras årligen och Arboga är bland de 10 bästa i Stockholm Business Alliances (SBA) serviceundersökningar. Antalet nystartade och verksamma företag är minst 30 per år. Efter tre år ska överlevnadstiden för dessa vara högre än genomsnittet i länet. Antalet arbetstillfällen i Arboga ökar varje år. 5.5 Besökare Inriktning Genom en fortsatt satsning på en inspirerande miljö i all planering och byggnation och aktiv marknadsföring av Arbogas kultur och historia, bidrar vi till att utveckla turism och besöksnäringen. Speciellt viktigt blir det att se besökarna, som en kontaktpunkt för att ge information om Arboga och via gott värdskap påverka dem att återkomma till Arboga. Kommunövergripande mål Antalet besökare ökar med minst 5 procent per år. 5.6 Utbildning Inriktning Arboga är känt för en bra skolmiljö. Arbetet med elever med behov av särskilt stöd prioriteras. Jämställdhet och jämlikhet är grundläggande värdeord i skolans arbete. Vasagymnasiet är attraktivt för våra ungdomar och programutbudet breddas t ex genom samarbete med närliggande gymnasier. Skolan samarbetar med näringslivet och inspirerar till ungt företagande och entreprenörskap. 11

12 Inriktningar inom de strategiska områdena, kommunövergripande mål Kommunövergripande mål Arbogas barn och elever upplever en god och trygg arbetsmiljö. 12

13 Inriktningar inom de strategiska områdena, kommunövergripande mål 5.7 Kommunikation Inriktning Arboga befäster positionen som knutpunkt för kollektivtrafik i närregionen både för buss och tåg. Turtätheten utökas och omfattar en större del av dygnet. Speciellt beaktas bra kommunikationer för arbets- och studiependlare. Kommunövergripande mål Tågtrafiken till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan ska uppgå till minst 15 tåg per vardag och järnvägsbana. 5.8 Kommunen som arbetsgivare Inriktning Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö. För anställda i Arboga kommun är heltidsarbete en rättighet, deltidsarbete en möjlighet. Det innebär att den enskilde som önskar utökad arbetstid även kan erbjudas detta på annan arbetsplats i kommunen. Kommunövergripande mål Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare. Arboga kommun ska eftersträva att alla anställda erbjuds önskad sysselsättningsgrad. Sjuktalet ska år 2012 understiga 22 dagar per anställd. 13

14 Kommungemensam styrning 6 Kommungemensam styrning 6.1 Styrande principer Styrningen ska kännetecknas av att alla i organisationen politiker, ledare och medarbetare tar ansvar för helheten i den kommunala verksamheten samt känner delaktighet och engagemang i styrprocessen. 6.2 Struktur för styrning och uppföljning Kommunfullmäktige styr framför allt med stöd av kommunstyrelsen och genom fastställande av Reglementen Strategisk och ekonomisk plan Policys Planer och program Bolagsordningar och ägardirektiv till de kommunala bolagen Förbundsordning för kommunalförbunden Direktiv i enskilda frågor Uppdrag Reglementen I reglementen reglerar kommunfullmäktige styrelsens och nämndernas uppgifter och ansvarsområden. Strategisk och ekonomisk plan Den strategiska och ekonomiska planen är kommunens långsiktiga styrdokument där visioner och övergripande mål för verksamheterna anges. Planen omfattar tre år och anger de ekonomiska ramarna för verksamheterna. Policys I policys beslutar kommunfullmäktige om intentionerna för viss verksamhet. Planer och program Kommunfullmäktige kan för ett visst område fastställa en plan eller ett program, innehållande långsiktiga inriktningar. Det gäller t ex översiktsplan, boendeplan m m. Bolagsordning och ägardirektiv Kommunfullmäktige fastställer i bolagsordning och ägardirektiv vad som ska gälla för bolagen. Bolagen ska bereda kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt innan bolagen fattar beslut. 14

15 Kommungemensam styrning Förbundsordning för kommunalförbund Kommunfullmäktige reglerar genom förbundsordningen gränserna för förbundens verksamhet och ansvar. Direktiv i enskilda frågor Kommunfullmäktige kan också ge nämnderna direktiv i enskilda, specifika frågor. Uppdrag Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen kan ge styrelsen och nämnderna uppdrag. 6.3 Styrmodell Mål- och ramstyrning Arboga kommun tillämpar mål- och ramstyrning. Syftet med styrmodellen är att genom delegering av besluten bättre anpassa verksamheten till det specifika behovet. Därigenom fås en mer situationsanpassad verksamhet samtidigt som verksamheten blir mer flexibel. Genom tät uppföljning och tydliga mål kan de politiska intentionerna uppfyllas med en effektivare verksamhet. I flerårsplanen fastställer kommunfullmäktige för mandatperioden kommungemensamma visioner och strategiska områden. Årligen fastställer kommunfullmäktige mål inom de strategiska områdena. Rollfördelning Politikernas främsta uppgift är att ange och besluta om vision, mål och inriktning för verksamheten samt fördela resurser. Förvaltningsorganisationen ska verkställa politikernas beslut samt följa upp och återrapportera till politiken. Uppföljning och prognos Uppföljning av ekonomin och redovisningar av verksamheternas arbete mot kommunfullmäktiges strategiska områden, ska rapporteras till kommunfullmäktige tre gånger per år. Respektive nämnd fattar beslut om dessa prognoser. I två av dessa, årsredovisning och delårsbokslut, ska även uppföljning av verksamheten redovisas. Dessutom sker redovisning av varje strategiskt område i samband med kommunfullmäktigesammanträdena en gång per år. Syftet med årsredovisningen och delårsrapporterna är en uppföljning av resultat och ställning för en given tidsperiod, en uppföljning av att verksamheten uppnår fastställda mål samt beslutsunderlag för fortsatt planering. 15

16 Kommungemensam styrning Prognoserna är underlag för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att följa verksamheten så de intentioner som politiskt fastställts uppnås. Uppkommer avvikelser mot mål eller tilldelade resurser som inte kan hanteras av nämnden ska detta rapporteras omgående till kommunstyrelsen. För att få en likvärdig hantering av styrelsens och nämndernas prognoser ska bedömningen som görs redovisa det förväntade resultat vid årets slut inkluderat planerade eller vidtagna åtgärder för att nå balans i ekonomin. Styrelsen och nämnderna ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling. Förvaltningarna ska till kommunstyrelseförvaltningen månatligen rapportera sin ekonomi. Redovisning sker månatligen från kommunstyrelseförvaltningen till kommunstyrelsen. Dessa uppgifter kan vara tjänstemannabehandlade för att kommunstyrelsen ska få en så aktuell bild som möjligt av kommunens ekonomiska utveckling. Styrelsen och nämnderna ska även inom sitt verksamhetsområde fastställa ett uppföljningssystem för att kunna följa verksamhet och ekonomi. Prognos ett redovisas efter april månads utgång och prognos två i samband med delårsrapporten efter augusti månads utgång. 16

17 Omvärldsorientering 7 Omvärldsorientering Omvärldsorienteringen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan komma att påverka Arboga kommun. Faktorer som påverkar kommunen är utvecklingen i samhällsekonomin, befolkningsutveckling, vilka skatter och avgifter kommunen kan ta ut, kommunikationerna från och till Arboga, förändringar på arbetsmarknaden och i näringslivet, utbudet av bostäder, utbildningsnivån i kommunen, brottsutvecklingen i kommunen, befolkningens hälsa, hur regionen och den närmaste omvärlden utvecklas samt den resurs som är kommunens personal. Dessa faktorer kommenteras nedan. 7.1 Samhällsekonomin Under början av år 2011 har flera dramatiska händelser inträffat runt om i världen. Oron i Nordafrika har bland annat resulterat i kraftiga höjningar av oljepriserna. Tsunami och jordbävning i Japan har, förutom de mänskliga lidandena, även påverkat Japans ekonomi. Bedömningen är emellertid att världsekonomin påverkats i relativt liten omfattning av händelserna i Japan. Enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) bedömning befinner sig världsekonomin i en uthållig återhämtning och det blir några år med bra tillväxt i världen. BNP växer i världen med 4,5 procent under år Det är främst den snabba tillväxten i Asien som bidrar till BNP-tilläxten. I USA ser det ut som att återhämtningen kommit igång om än ovanligt svagt. Sysselsättningen har börjat öka och företagen har en bättre framtidstro än tidigare. Fortfarande finns dock problem på bostadsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög. BNP-tillväxten i USA under år 2011 bedöms bli 3,2 procent. Länderna i norra Europa uppvisar en god fart i återhämtningen medan flera av länderna i södra Europa har stora ekonomiska problem. Här är tillväxten svag, skuldbördan och arbetslösheten hög. BNP-tillväxten inom EU-området bedöms bli 2,0 procent under år I Sverige är nu industriproduktionen på samma nivå som i början av år 2008 d v s innan finanskrisen. Den starka utvecklingen beror på en kraftig tillväxt av export och investeringar. Även hushållens konsumtionsutgifter har ökat påtagligt. Exporttillväxten ser ut att dämpas något under året medan den inhemska efterfrågans betydelse för tillväxten ökar. BNPtillväxten bedöms bli 4,8 procent i Sverige under år För kommuner och landsting beräknar SKL ett positivt resultat år 2011 på 15,4 mdkr, vilket är mer än två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Redan år 2012 bedömer SKL att resultatet sjunker och inte längre motsvarar god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att sektorn även på lång sikt inte klarar att uppnå en god ekonomisk hushållning. 17

18 Omvärldsorientering År 2035 bedömer SKL att det s k finansieringsgapet d v s skillnaden mellan resurser och behov är 13 kronor i kommunalskatt. Frågan hur välfärden ska finansieras på lite längre sikt är en fråga som kommer att bli mer och mer aktuell i en nära framtid. 7.2 Befolkningsutveckling År 1994 bodde drygt invånare i kommunen. Sexton år senare har befolkningen minskat till ca personer. Efter år 1998 har befolkningen minskat med i genomsnitt ca 80 personer per år bland annat till följd av arbetsplatsnedläggningar. Befolkningsminskningen har främst skett i Arboga tätort. År 2010 minskade befolkningen med 17 personer och den 31 december 2010 hade Arboga kommun invånare. Befolkningsutveckling i Arboga Figur 1: Befolkningsutveckling i Arboga Källa: SCB De senaste fem åren har flyttningsnettot i genomsnitt varit plus ca 30 personer per år. År 2010 var flyttningsnettot positivt med 27 personer. Födelsenettot i kommunen är däremot fortfarande negativt. I mitten av 1990-talet föddes omkring 170 barn per år i kommunen men under den senare delen av 1990-talet har antalet födda barn varit färre än 150 per år. År 2010 föddes 119 barn. Kvinnorna i Arboga föder fler barn och i tidigare ålder än genomsnittet för riket. Att antalet födda barn trots detta minskar kan förklaras av att befolkningen i familjebildande ålder minskat i Arboga kommun. År 2010 avled 167 personer i Arboga, vilket innebär ett negativt födelsenetto på 48 personer. Kommunen har en stor andel äldre befolkning. Drygt 20 procent av befolkningen har uppnått pensionsåldern (se figur 2). 18

19 Omvärldsorientering Arboga kommun Riket Figur 2: Befolkningspyramid för Arboga kommun och riket år Källa: SCB. Befolkningsprognos fram till år 2026 Nedan visas befolkningsutvecklingen för barn och äldre i Arboga. Befolkningsutveckling 1-5 år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning OBS Bruten axel år Figur 3: Befolkningsutveckling 1-5 år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning -50 år. Det fanns vid utgången av år barn som är mellan 1-5 år i Arboga kommun. Enligt prognosen med antagande om en oförändrad befolkningstillväxt år 2026 kommer antalet barn 1-5 år att öka med två procent fram till år År 2026 har däremot antalet barn ökat med 20 procent jämfört med år

20 Omvärldsorientering Befolkningsutveckling 6-15 år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning OBS Bruten axel år Figur 4: Befolkningsutveckling 6-15 år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning -50 år. I åldern 6-15 år fanns vid utgången av år barn. Antalet barn i den åldersgruppen beräknas minska med tre procent fram till år År 2026 har antalet barn ökat med två procent jämfört med år Befolkningsutveckling16-18 år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning OBS Bruten axel år Figur 5: Befolkningsutveckling år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning -50 år. Antalet ungdomar i gymnasieåldern är vid utgången av år och beräknas minska med 16 procent fram till år På längre sikt, fram till år 2026, förväntas antalet ungdomar minska med 20 procent jämfört med år

21 Omvärldsorientering Befolkningsutveckling år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning OBS Bruten axel år Figur 6: Befolkningsutveckling år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning -50 år. Befolkningen mellan år är en stor åldersgrupp och beräknas öka med omkring 13 procent fram till år Efter år 2016 minskar antalet i åldersgruppen igen och fram till år 2026 har åldersgruppen ökat med fyra procent jämfört med år Befolkningsutveckling 80-w år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning OBS Bruten axel w år Figur 7: Befolkningsutveckling 80-w år i Arboga samt prognos , mål år , oförändrad och minskning -50 år. Befolkningen över 80 år minskar något fram till år 2014 för att sedan till år 2026 ha ökat med 47 procent jämfört med år 2010.

22 Omvärldsorientering En prognos med målfolkmängd invånare år 2026 innebär en befolkningsökning med omkring 70 personer per år. För att visionen ska bli verklighet krävs en ökad inflyttning till kommunen. Fördelat på olika åldersklasser innebär det att antalet barn inom barnomsorgen bedöms öka med 32 procent fram till år Antalet barn i åldern 6-15 år beräknas öka med 10 procent medan ungdomarna i gymnasieåldern beräknas minska med 16 procent. Antalet invånare över 80 år beräknas öka med sex procent till år Antalet invånare mellan år beräknas öka med 47 procent. Se även tabellen nedan. Ålder Målfolkmängd Oförändrad totalbefolkning år 32% 20% år 10% 2% år -16% -20% år 6% 4% år - w 47% 31% 876 Tabell 1: Procentuell förändring av befolkningen fram till år 2026 enligt prognosalternativen målfolkmängd år och oförändrad totalbefolkning. I diagrammen visas befolkningen 0-19 år i ettårsklasser vid utgången av år 2010 samt en prognos för år Prognosen grundas på en oförändrad totalbefolkning från år 2010 om invånare även år Nedan följer diagram över befolkningen i ettårsklasser för barn och äldre vid utgången av år 2010 och för år 2026, som är slutet av visionsperioden Befolkning 0-19 år i ettårsklasser år Ålder Figur 8: Befolkning 0-19 år i ettårsklasser år

23 Omvärldsorientering Befolkning 0-19 år i ettårsklasser år 2026, prognos oförändrad befolkning Ålder Figur 9: Befolkning 0-19 år i ettårsklasser år 2026, prognos oförändrad befolkning. Befolkning år år Ålder Figur 10: Befolkning år i ettårsklasser år Befolkning år 2026 i ettårsklasser år, prognos oförändrad befolkning Ålder Figur 11: Befolkning år i ettårsklasser år 2026, prognos oförändrad befolkning. 23

24 Omvärldsorientering 7.3 Skatter och avgifter Skatter Arboga kommun har år 2010 något lägre kommunalskatt än kommunerna Köping och Kungsör medan de tre större städerna Västerås, Eskilstuna och Örebro har allra lägst skatt i regionen (se figur 12). Eskilstuna har inför år 2010 sänkt landstingsskatten medan kommunalskatten ökat något. Skattesatsen för Arboga kommun år 2011 är oförändrad. Kommunalskatt inkomstår ,88 0,14 10,5 32,05 32,57 32,61 32,71 32,77 0,15 0,22 0,37 0,3 0,23 10,68 10,17 10,5 10,5 10,5 20,24 21,22 22,18 21,74 21,91 22,04 Västerås Örebro Eskilstuna Arboga Kungsör Köping Figur 12: Skattesats per kommun år Kommunal Landsting Begravningsavg Avgifter Värme, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus. Kostnaden för dem utgör i genomsnitt drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden för flerbostadshus. Den största utgiftsposten svarar uppvärmningen för. Medelkostnaden år 2010 för fjärrvärme var för riket 144,20 kr/kvm. En jämförelse med några kommuner i regionen visar att det är skillnader i taxenivåerna för flerbostadshus mellan kommunerna (se figur 13). Västerås har år 2010 den fjärde lägsta avgiftskostnaden i hela riket med en totalkostnad på 226,54 kr/kvm år. Arboga kommun hamnar på plats 137 (167 år 2009) av Sveriges 290 kommuner med en total avgiftskostnad på 296,74 kr/kvm (301,54 kr/kvm år 2009). 24

25 Omvärldsorientering 350 Kostnad år 2010 för avfall, VA, el och fjärrvärme i kr/kvm inkl moms 300 Kr/kvm ,32 100,7 129,47 143,28 152,1 147, ,98 73,31 75,98 75,98 93,2 75,98 22,98 43,16 45,38 30,9 50,94 56,36 21,26 17,72 21,83 15,45 17,72 17,72 Västerås Köping Eskilstuna Örebro Arboga Kungsör Avfall VA El Fjärrvärme Figur 13: Kostnad för avfall, VA, el och fjärrvärme i flerbostadshus i regionen år Källa: Nils Holgersson avgiftsrapport. Förändring av kostnad kr/kvm för avfall, VA, el och fjärrvärme mellan 2009 och 2010 Fjärrvärme El VA Avfall Arboga Kungsör Örebro Eskilstuna Köping Västerås kostnad kr/kvm Figur 14: Förändring av kostnad för avfall, VA, el och fjärrvärme i regionen mellan åren Källa: Nils Holgersson avgiftsrapport. Ökningen mellan år 2009 och år 2010 i regionen beror på både en ökning av elkostnaden och en ökning av fjärrvärmekostnaden. 7.4 Kommunikationer Arboga kommuns utvecklingspotential tar sitt avstamp i det strategiska läget mitt i västra Mälardalsregionen. Kommunikationerna har förbättrats rejält sedan 1990-talet vilket möjliggjort en ökad pendling till närliggande arbetsmarknader och högskoleorter. Järnvägslinjerna Mälarbanan och Svealandsbanan trafikerar Arboga och tillsammans med vägarna E18 och E20 skapar de en mycket god tillgänglighet till den omgivande regionen. 25

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 2010-06-08 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Förord 6 3 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 7 4 Inriktningar inom de strategiska områdena,

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Boendeplanering 2012-2016 Planeringsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Innehåll 1 Planeringsförutsättningar 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Hur hanteras boendeplanen?... 5 1.3 Vad är boendeplanens

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Budget 2010 Flerårsplan 2011-2012. Östersunds kommun

Budget 2010 Flerårsplan 2011-2012. Östersunds kommun Budget 2010 Flerårsplan 2011-2012 Östersunds kommun POLITISK BUDGETSKRIVELSE... 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 9 VISON OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL.. 10 Vision... 10 Ekonomi - finansiellt mål... 10 Befolkning...

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av statistik som ska ge kommunfullmäktige ett underlag för beslut om budget och verksamhetsplanen i det kommunövergripande

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden format oss som bor här. Skogarna, klipporna och havet ger livskraft och fungerar som inspiration

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer