Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem"

Transkript

1 Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?... 5 SKOLANS/ FRITIDSHEMMETS VISION FÖR TRYGGHETSARBETET... 6 REKTORS ANSVAR... 6 Rektors strategi för att upprätta en trygghetsplan... 6 Personalens ansvar... 7 Barn och elevers informella ansvar... 7 INFORMATION OM TRYGGHETSPLANEN... 7 Barns/elevers delaktighet... 8 Barn/elevers roll i vårt trygghetsarbete... 9 ETNISK TILLHÖRIGHET PERSONALEN UPPMÄRKSAMMAR OCH TAR TILLVARA PÅ ELEVENS KULTURELLA TILLHÖRIGHET. 10 RELIGION FUNKTIONSHINDER SEXUELL LÄGGNING ÅLDER HUR VI ARBETAR FÖR ATT MOTVERKA OCH UPPTÄCKA KRÄNKANDE BEHANDLING FÖREBYGGANDE INSATSER UTREDNING- RUTINER ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING MELLAN ELEVER HANDLINGSPLAN VID KRÄNKNING OCH DISKRIMINERING MELLAN ELEV OCH PERSONAL NULÄGESBESKRIVNING OCH HUR VI GÅR VIDARE BILAGOR Nr 1 Journal Kränkningsärende, mobbingärende Nr 2 Loggbok Kränkande elevhandlingar Nr 3 Bäckskolans Trivselregler 2

3 Inledning På Bäckskolan och fritidshemmet och har vi en gemensam trygghetsplan. Vi utgår från samma värdegrundsarbete och har en samsyn i detta. Gemensam grundsyn Vårt trygghetsarbete handlar om att skapa en skola och en fritidsverksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. För att garantera detta arbetar vi efter vår Trygghetsplan. Det gemensamma trygghetsarbetet kan för eleven och skolan innebära större förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Forskning har även visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Det handlar om att arbetet är långsiktigt och att såväl personal, barn/elever och vårdnadshavare är engagerade. Vi på Bäck har det bra Lär och leker varje dag Trygghet, glädje många vänner Respekt och ansvar alla känner 3

4 Ny lagstiftning Sedan 1 januari 2009 reglerades likabehandlingsarbetet i två regelverk: - Diskrimineringslagen ( 2008:567) och - Skollagen (2010:800) Den har ersatt den tidigare Barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen för verksamheten är ansvarig för att lagen följs av anställda och uppdragstagare i verksamheten. Diskrimineringslagen ska främja barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på grund av: - kön - etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning - funktionshinder - sexuell läggning - könsöverskridande identitet eller uttryck - ålder Att främja likabehandling är att skaffa sig kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund och om vad som utgör kränkande behandling. Varje verksamhet ska upprätta planer för trygghetsarbetet. På Bäckskolan finns en gemensam trygghetsplan för skola och fritidshemmet. Syftet med planarbetet ska vara att främja varje barns lika rättighet samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan medan det i Skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. Två planer som kan göras till en vi benämner den Trygghetsplan. Grunden för en genomtänkt och användbar trygghetsplan är ett väl fungerande främjande och förebyggande arbete. Trygghetsplanen ska vara en beskrivning av det innevarande årets främjande och förebyggande arbete. Arbetet med planen leder till att kvaliteten stärks. På så vis blir trygghetsplanen ett förebyggande verktyg som stärker arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 4

5 Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Med kränkning menas att det vid upprepade tillfällen blir en obalans i makt mellan den som kränker och den som blir utsatt. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. Det är barnet eller eleven, personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkning kan vara: - fysiska (slag och knuffar) - verbala (bli hotad eller kallad hora, bög mm ) - psykosociala (bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar) - text och digitalt (klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms) Tidigare har man talat om mobbing, med idag har begreppet utvidgats och kallas numer för kränkande behandling. Vad är diskriminering? Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. När en person blir negativt bemött och åsidosatt vid upprepade tillfällen kallas det diskriminering. 5

6 Skolans/ fritidshemmets vision för trygghetsarbetet Genom att skapa en trygg vardag för våra barn/elever ger vi dem en bra förutsättning för att lära och utvecklas. I vårt trygghetsarbete strävar vi efter en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rektors ansvar På plats i verksamheten är det rektor som enligt lag är ansvarig för att: - se till att alla personal, barn, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. - se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna samt kränkande behandling - om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas - se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och kränkande behandling - årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan i samarbete med personal och barn och elever. - se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits - kontakta andra myndigheter vid behov Rektors strategi för att upprätta en trygghetsplan Främjande och förebyggande arbete Åtgärder Tidpunkt Ansvar Trygghetsplan upprättas Oktober 12 Rektor, trygghetsgrupp 6

7 Personalens ansvar - Det är all personals ansvar att alltid vara goda förebilder följa verksamhetens trygghetsplan. - Att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar han/hon förmedlar. - Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks, upptäcks eller anmäls - Dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas. - Bevaka att utvalda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan person är berörd, följs upp. Barn och elevers informella ansvar Barnen/eleverna har inget formellt ansvar. Däremot ska vi uppmuntra barnen/eleverna till att reagera på trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Information om Trygghetsplanen All personal, föräldrar samt barn/elever får information om Trygghetsplanen i början av höstterminen. Vid första träffen i maj får de blivande förskoleklassföräldrarna information om, samt att broschyren Välkommen till Bäckskolan delas ut. (Vilken beskriver en del av trygghetsarbetet, samt är en del av planen) Åtgärder Tidpunkt Ansvar Välkommen till Maj Rektor Bäckskolan ges till förskoleklass, föräldrar Trygghetsplanen delas Senast oktober Rektor ut till all personal Information till föräldrar om trygghetsplanen föräldramöten höstterminen Pedagoger Information till elever om trygghetsplanen September-oktober Rektor och skolpersonal Trygghetsplanen finns på hemsidan Rektor 7

8 Barns/elevers delaktighet Barnens/elevernas delaktighet anpassas efter deras ålder och mognad. Barnen/eleverna känner sig trygga, självständiga, vet att de har inflytande och kan påverka sin vardag. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Klassråd, fritisråd 1 gång/månad Skolpersonal Livskunskap Ständigt Skolpersonal Homo-/Heterogena Vid behov Skolpersonal grupper Temadagar Minst två Skolpersonal gånger/termin Observation 2 gånger/läsår Fritidspersonal Elevråd 3-4 gånger/termin Rektor Trivselenkät 1/läsår Rektor, pedagog Trivselenkät, fritids 1/läsår Fritidspedagog Trivselenkät, åk 3 1/läsår Förvalt, (kommungemensam) Elevernas synpunkter på Trygghetsplanen kommer via klassråden till elevrådet. Kartläggning av nulägesanalysen görs utifrån en samlad bild av elevenkäterna samt det pågående Trygghetsplanearbetet. I vår verksamhet kan vårdnadshavare och barn/elever som vill ha stöd vända sig till - skolans och fritidshemmets pedagoger - elevvårdsteam - rektor - Trygghetsgruppen 8

9 Barn/elevers roll i vårt trygghetsarbete - Barnen/eleverna uppmanas att berätta om diskriminering, och annan kränkande behandling som förekommer på skolan - Barn/elever tränas i att ta ett personligt ansvar för en god social miljö, och stärks i sina känslor att våga säga ifrån. - Personer som barnen/eleverna kan prata med är: vårdnadshavare, kamrater, pedagoger, rektor och personer i Trygghetsgruppen. Tydliga och mätbara mål och konkreta åtgärder All undervisning sker med tanke på barnens ålder och mognad. Kön Att alla arbetar för en jämställd verksamhet där pojkar och flickor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla område. Ingen får bli diskriminerad eller trakasserad p.g.a. kön. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Att medvetet arbeta Ständigt med värderingsfrågor utifrån Lpo s normer och värden All undervisning sker med tanke på genusperspektiv Ständigt Uppmärksammar olika gruppkonstellationer som bildas Observera den frialeken. Arbetar med språkbruket reflektera och diskutera med barnen Föräldrainformation (Vi har en mångkulturell skola, viktigt att involvera föräldrarna i arbetet) Ständigt På raster och på fritids. Ständigt Vid sammanträffande 9

10 Etnisk tillhörighet Innebär att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung eller hudfärg. Alla elever ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Arbeta för att alla ska Kontinuerligt ha möjlighet att delta i och ta del av undervisning och olika aktiviteter Arbeta för att alla Kontinuerligt All personal barn/elever samt att alla vårdnadshavare blir involverade i skolans verksamhet och samhället. Anlita tolk vid behov Föräldramöten med kulturella frågor 1 gång/år Rektor, flyktingsamordnare Observera barnens lek och möten med andra kulturer Internationellt tema (där föräldrar, barn o all skolpersonal deltar). Klasserna gör olika temaarbete som presenteras Kontinuerligt och Skolpersonal regelbunden utvärdering 1 gång/år Alla Personalen uppmärksammar och tar tillvara på elevens kulturella tillhörighet. 10

11 Religion Ingen trakasseras eller diskrimineras p.g.a. sin religion eller annan trosuppfattning. Alla elever har rätt till sin religiösa tillhörighet och trosuppfattning. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Ge kunskap om olika religioner. Samtala med barnen Vid behov eller vid aktuella tillfällen. Pedagoger Funktionshinder Alla barn/elever har samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Anpassa miljö och material efter elevens specifika behov Vid behov Samtala om människors likheter/olikheter Vid planering av Skolans v-het ska konsekvenserna för elever med funktionshinder beaktas så att de har möjlighet att vara delaktiga Fortbildning, handledning till berörd personal Regelbundet Kontinuerligt Kontinuerligt Elevhälsan i samarbete med skolpersonal Rektor, elevhälsan o ansvarig skolpersonal rektor, elevhälsa, skolpersonal Berörd personal har ett väl utbyggt samarbete mellan skolans personal, elevhem, bussbolag, resursteam och elev. När personal upptäcker en elev med särskilt behov, startas en eller flera utredningar av lämplig profession. Föräldrar och berörd personal kallas till elevhälsoträff, där stödåtgärder beslutas och elevens behov sätts i centrum. 11

12 Sexuell läggning Ingen ska bli trakasserad eller diskriminerad p.g.a. sexuell läggning, könsidentitet eller familjebildning. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Undervisning om ex. olika familjekonstellationer. Samtala med barnen och vara goda förebilder. Kontinuerligt Ålder Ingen ska utsättas för trakasserier eller diskriminering p.g.a. ålder Åtgärder Tidpunkt Ansvar Arbeta med åldersintegrerade grupper. Ge möjlighet till möten med olika åldrar. Samtala om livscyklar Kontinuerligt rektor, pedagoger 12

13 Hur vi arbetar för att motverka och upptäcka kränkande behandling Annan kränkande behandling innebär ett uppträdande utan någon koppling till någon av de sex diskrimineringspunkterna där man kränker en elevs värdighet. Kränkande handling kan ses vid ett eller flera tillfällen. Den som blir utsatt, upplever sig kränkt av ord eller beteenden. Detta gäller alla, såväl elev - elev, personal - elev och elev - personal och personal personal. Exempel på annan kränkande behandling är: - ordbruk, beteende, handling, utfrysning, - mobbing, - fysisk eller psykisk kränkning, - ofredande, olaga hot Bäckskolans mål att sträva mot: Ingen form av kränkning, trakasserier eller mobbing ska förekomma på skolan. Främjande och förebyggande insatser. Förebyggande insatser Det är alltid en personal som rastansvarig. För att synas bär rastansvariga en gul väst. Samtal om värdegrunden ingår som en del av skolarbetet. Skolans värdegrundsregler och ordningsregler är gemensamt framtagna av klassråd, elevråd, personal och rektor. All personal arbetar för ett gemensamt positivt förhållningssätt och agerar mot alla former av kränkningar. Skolan har regelbundna klassråd och elevråd. 13

14 Åtgärder Tidpunkt Ansvar Skapa miljöer där I början av barnen kan känna förtroende och är delaktiga i diskussioner om trygghetsfrågor. höstterminen och sedan fortlöpande Rastansvariga på skolgården Ständigt All personal under alla raster. Undanskymda platser uppmärksammas extra. Schema för I början av terminen Schemaläggare rastansvariga upprättas varje termin. Rastansvariga på Ständigt Rastansvariga skolgården under alla raster. Uppmärksamma det sociala samspelet, på rasterna. Arbeta med att Ständigt förankra skolans värdegrund Arbetar med Ständigt språkbruket reflektera och diskutera med barnen Eleverna besvarar trygghets enkäter skola, fritids o kommun- Gemensam vardera 1 gång/ läsår Skolpersonal 14

15 Åtgärder Tidpunkt Ansvar Kontrollera Ständigt stämningen i grupperna ex. vid klassråd, fritidsmöten, elevråd, utv.samt Arbeta med att Ständigt utveckla barnens sociala och emotionella färdigheter Gemensamma trivselregler Ständigt för så väl elever, personal och föräldrar. Skapa goda föräldrakontakter som gynnar öppna dialoger. Ständigt Utredning- rutiner Om elev känner sig kränkt eller trakasserad av personal utreder rektor. Utredningarna följs alltid upp och dokumenteras. Barn och elever som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkning som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. Det är viktigt att skolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om att ett barn eller elev upplever sig kränkt av personal. Rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion bör ansvara för en sådan utredning. Åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering mellan elever All utredning ska ske skyndsamt. 1. En konflikt har uppstått Personal som bevittnar en konflikt eller ser överträdelser av våra värdegrundsregler tar ett samtal med eleven eller eleverna i syfte att försöka lösa den konflikt som uppstått. Behöver eleven ytterligare stöd till förändring kontaktas klassläraren. 15

16 2. Vid upprepad överträdelse Klassläraren tar kontakt med elevens föräldrar och låter dem bli delaktiga. 3. Problem kvarstår Följer eleven fortfarande inte överenskommelserna kallas eleven och föräldrarna för samtal. Händelserna dokumenteras av läraren. 4. Ingen förbättring sker Rektor informerar och tar beslut om fortsatt åtgärd, tex elevvårdskonferens. Händelserna dokumenteras och förvaras hos rektor. 5. Uppföljning Minst ett uppföljningsmöte skall ske innan åtgärden kan avslutas. 6. Huvudman blir informerad Huvudman blir informerad om ärendet efter det tagits upp på elevvårdskonferens. Handlingsplan vid kränkning och diskriminering mellan elev och personal Om en elev utövar allvarligt våld eller hot mot en personal skall föräldrar kontaktas. Tillbud eller arbetsskadeanmälan skrivs utifrån ärendets art. Berörd personal i samråd med rektor utreder orsak samt tar beslut om eventuella fortsatta åtgärder, vilka kan vara; Vid behov av samtal kontaktas skolsyster/skolpsykolog Ärendet lyfts på EVK (elevvårdskonferens) där föräldrar är närvarande och där beslut tas om eventuell fortsatt åtgärd. Anledningen kan också ha sitt ursprung i neuropsykiatirskmultidiagnos problematik, där den fortsatta åtgärden kan vara fortbildning, samtal, specialkontakt etc. Dokumentation av kränkande behandling och diskriminering kan göras på Trygghetsplans blanketter. Nulägesbeskrivning och hur vi går vidare Under läsåret har det framkommit från personal att vi behöver arbeta mera med språkbruket. All personal har uppmärksammats på detta. Vi har diskuterat med barnen/eleverna hur vi använder vårt språk. 16

17 Diskussionerna har skett i klasserna, på fritids, klassråd och elevrådet då vi även har samtalat om hur vi är mot varandra. Vi kommer under året att arbeta och samtala om trygghet och värdegrundsfrågor i olika gruppkonstellationer. Dessa gruppkonstellationer skapas utifrån behov och situation. Alla samtal som omfattar innehållet i Trygghetsplanen bör dokumenteras och rektor ska ta del av. Av elevenkäterna framkom det att vi behöver arbeta vidare med frågorna 6,8,9 samt 10 Fråga 6. Händer det att någon bär sig dumt åt mot dig Fråga 8. Händer det att du hör någon säga fula ord? Fråga 9. Säger du fula ord? Fråga 10. Tycker du att de vuxna i skolan bryr sig om dig? Så här tycker barnen att en kamrat ska vara i en av klasserna. Vi kommer att arbeta med övningar ur Lärarpraktikan som; - jag tycker om, jag bor - arbeta mer med känslor arg, glad, ledsen - arbeta mer med en bra kompis, en bra rast, ord man blir glad för - arbeta mer med konfliktlösning ex när någon gör något dumt - arbeta mer med komplimanger Vi kommer att arbeta med vänskap och kamratskap. På våra gemensamma tema dagar uppmärksammar vi dessa frågor extra.exempelvis; hälsadag, alla hjärtans dag, FN-dagen, etc. Två dagar i veckan kommer barnen att ha rastaktiviteter. Trivselledare från årskurs tre ansvarar. 17

18 Allas ansvar att ingipa när något orätt inträffar. Viktigt är att rasransvariga cirkulerar. Vi har nu erhållit Grön flagg där livsstil och hälsa är två utvecklingsområden. Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete i klasserna, på fritidshemmet, på rasterna. Värdegrundsarbetet tas upp på klassråd, elevråd, fritidsråd, personalmöten, samråd och föräldramöten. Under vt 13 kommer barnen/eleverna att utvärdera våra trivselregler. Dessa presenteras i september-oktober vid upprättandet av den nya Trygghetsplanen. Kisa ht 2013 Rektor Birgitta Nöidh 18

19 Bilaga 1 Journal kränkningsärende mobbingärende påbörjat den avslutat den Elever/klass: 19

20 Bakgrund (innan ärendet kom till läraren) Ansvarsfördelning (lärare, vem/vilka i teamet, vem/vilka i elevvårdsgruppen) (innan ärendet kom Trygghetsteamets) Dagbok (innqan ärendet kom till Elevvårdsgruppen) Datum Beskrivning (händelser, samtal.) Avslut Stjärneboskolan den namn Övrigt: (Journal kränkningsärende) Ansvarsfördelning (lärare, vem/vilka i teamet, vem/vilka i elevvårdsgruppen 20

21 Avslut Bäckskolan den namn Övrigt (Journal kränkangsärende) 21

22 Bilaga 2 Loggbok Kränkande elevhandlingar Klass.. Datum Beskrivning (händelser, samtal ) Signatur 22

23 Bilaga 3 Vi är snälla och artiga mot varandra och använder ett trevligt språk till alla. Vi pratar med varandra istället för att slåss. Vi leker på skolans område under raster och utelek. I matsalen går vi lugnt och pratar tyst vid vårt eget bord. När det ringer hjälps vi åt att plocka in saker och går sedan till klassrummet. Vi kastar papper och skräp i papperskorgarna. Snöbollar kastar vi på fotbollsplanen. Alla ska vara rädda om skolan och skolgårdens buskar och träd. Vi hjälper varandra att lära oss så mycket som möjligt genom att ta hänsyn till varandra. 23

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer