Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem"

Transkript

1 Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?... 5 SKOLANS/ FRITIDSHEMMETS VISION FÖR TRYGGHETSARBETET... 6 REKTORS ANSVAR... 6 Rektors strategi för att upprätta en trygghetsplan... 6 Personalens ansvar... 7 Barn och elevers informella ansvar... 7 INFORMATION OM TRYGGHETSPLANEN... 7 Barns/elevers delaktighet... 8 Barn/elevers roll i vårt trygghetsarbete... 9 ETNISK TILLHÖRIGHET PERSONALEN UPPMÄRKSAMMAR OCH TAR TILLVARA PÅ ELEVENS KULTURELLA TILLHÖRIGHET. 10 RELIGION FUNKTIONSHINDER SEXUELL LÄGGNING ÅLDER HUR VI ARBETAR FÖR ATT MOTVERKA OCH UPPTÄCKA KRÄNKANDE BEHANDLING FÖREBYGGANDE INSATSER UTREDNING- RUTINER ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING MELLAN ELEVER HANDLINGSPLAN VID KRÄNKNING OCH DISKRIMINERING MELLAN ELEV OCH PERSONAL NULÄGESBESKRIVNING OCH HUR VI GÅR VIDARE BILAGOR Nr 1 Journal Kränkningsärende, mobbingärende Nr 2 Loggbok Kränkande elevhandlingar Nr 3 Bäckskolans Trivselregler 2

3 Inledning På Bäckskolan och fritidshemmet och har vi en gemensam trygghetsplan. Vi utgår från samma värdegrundsarbete och har en samsyn i detta. Gemensam grundsyn Vårt trygghetsarbete handlar om att skapa en skola och en fritidsverksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. För att garantera detta arbetar vi efter vår Trygghetsplan. Det gemensamma trygghetsarbetet kan för eleven och skolan innebära större förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Forskning har även visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Det handlar om att arbetet är långsiktigt och att såväl personal, barn/elever och vårdnadshavare är engagerade. Vi på Bäck har det bra Lär och leker varje dag Trygghet, glädje många vänner Respekt och ansvar alla känner 3

4 Ny lagstiftning Sedan 1 januari 2009 reglerades likabehandlingsarbetet i två regelverk: - Diskrimineringslagen ( 2008:567) och - Skollagen (2010:800) Den har ersatt den tidigare Barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen för verksamheten är ansvarig för att lagen följs av anställda och uppdragstagare i verksamheten. Diskrimineringslagen ska främja barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på grund av: - kön - etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning - funktionshinder - sexuell läggning - könsöverskridande identitet eller uttryck - ålder Att främja likabehandling är att skaffa sig kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund och om vad som utgör kränkande behandling. Varje verksamhet ska upprätta planer för trygghetsarbetet. På Bäckskolan finns en gemensam trygghetsplan för skola och fritidshemmet. Syftet med planarbetet ska vara att främja varje barns lika rättighet samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan medan det i Skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. Två planer som kan göras till en vi benämner den Trygghetsplan. Grunden för en genomtänkt och användbar trygghetsplan är ett väl fungerande främjande och förebyggande arbete. Trygghetsplanen ska vara en beskrivning av det innevarande årets främjande och förebyggande arbete. Arbetet med planen leder till att kvaliteten stärks. På så vis blir trygghetsplanen ett förebyggande verktyg som stärker arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 4

5 Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Med kränkning menas att det vid upprepade tillfällen blir en obalans i makt mellan den som kränker och den som blir utsatt. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. Det är barnet eller eleven, personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkning kan vara: - fysiska (slag och knuffar) - verbala (bli hotad eller kallad hora, bög mm ) - psykosociala (bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar) - text och digitalt (klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms) Tidigare har man talat om mobbing, med idag har begreppet utvidgats och kallas numer för kränkande behandling. Vad är diskriminering? Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. När en person blir negativt bemött och åsidosatt vid upprepade tillfällen kallas det diskriminering. 5

6 Skolans/ fritidshemmets vision för trygghetsarbetet Genom att skapa en trygg vardag för våra barn/elever ger vi dem en bra förutsättning för att lära och utvecklas. I vårt trygghetsarbete strävar vi efter en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rektors ansvar På plats i verksamheten är det rektor som enligt lag är ansvarig för att: - se till att alla personal, barn, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. - se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna samt kränkande behandling - om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas - se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och kränkande behandling - årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan i samarbete med personal och barn och elever. - se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits - kontakta andra myndigheter vid behov Rektors strategi för att upprätta en trygghetsplan Främjande och förebyggande arbete Åtgärder Tidpunkt Ansvar Trygghetsplan upprättas Oktober 12 Rektor, trygghetsgrupp 6

7 Personalens ansvar - Det är all personals ansvar att alltid vara goda förebilder följa verksamhetens trygghetsplan. - Att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar han/hon förmedlar. - Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks, upptäcks eller anmäls - Dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas. - Bevaka att utvalda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan person är berörd, följs upp. Barn och elevers informella ansvar Barnen/eleverna har inget formellt ansvar. Däremot ska vi uppmuntra barnen/eleverna till att reagera på trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Information om Trygghetsplanen All personal, föräldrar samt barn/elever får information om Trygghetsplanen i början av höstterminen. Vid första träffen i maj får de blivande förskoleklassföräldrarna information om, samt att broschyren Välkommen till Bäckskolan delas ut. (Vilken beskriver en del av trygghetsarbetet, samt är en del av planen) Åtgärder Tidpunkt Ansvar Välkommen till Maj Rektor Bäckskolan ges till förskoleklass, föräldrar Trygghetsplanen delas Senast oktober Rektor ut till all personal Information till föräldrar om trygghetsplanen föräldramöten höstterminen Pedagoger Information till elever om trygghetsplanen September-oktober Rektor och skolpersonal Trygghetsplanen finns på hemsidan Rektor 7

8 Barns/elevers delaktighet Barnens/elevernas delaktighet anpassas efter deras ålder och mognad. Barnen/eleverna känner sig trygga, självständiga, vet att de har inflytande och kan påverka sin vardag. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Klassråd, fritisråd 1 gång/månad Skolpersonal Livskunskap Ständigt Skolpersonal Homo-/Heterogena Vid behov Skolpersonal grupper Temadagar Minst två Skolpersonal gånger/termin Observation 2 gånger/läsår Fritidspersonal Elevråd 3-4 gånger/termin Rektor Trivselenkät 1/läsår Rektor, pedagog Trivselenkät, fritids 1/läsår Fritidspedagog Trivselenkät, åk 3 1/läsår Förvalt, (kommungemensam) Elevernas synpunkter på Trygghetsplanen kommer via klassråden till elevrådet. Kartläggning av nulägesanalysen görs utifrån en samlad bild av elevenkäterna samt det pågående Trygghetsplanearbetet. I vår verksamhet kan vårdnadshavare och barn/elever som vill ha stöd vända sig till - skolans och fritidshemmets pedagoger - elevvårdsteam - rektor - Trygghetsgruppen 8

9 Barn/elevers roll i vårt trygghetsarbete - Barnen/eleverna uppmanas att berätta om diskriminering, och annan kränkande behandling som förekommer på skolan - Barn/elever tränas i att ta ett personligt ansvar för en god social miljö, och stärks i sina känslor att våga säga ifrån. - Personer som barnen/eleverna kan prata med är: vårdnadshavare, kamrater, pedagoger, rektor och personer i Trygghetsgruppen. Tydliga och mätbara mål och konkreta åtgärder All undervisning sker med tanke på barnens ålder och mognad. Kön Att alla arbetar för en jämställd verksamhet där pojkar och flickor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla område. Ingen får bli diskriminerad eller trakasserad p.g.a. kön. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Att medvetet arbeta Ständigt med värderingsfrågor utifrån Lpo s normer och värden All undervisning sker med tanke på genusperspektiv Ständigt Uppmärksammar olika gruppkonstellationer som bildas Observera den frialeken. Arbetar med språkbruket reflektera och diskutera med barnen Föräldrainformation (Vi har en mångkulturell skola, viktigt att involvera föräldrarna i arbetet) Ständigt På raster och på fritids. Ständigt Vid sammanträffande 9

10 Etnisk tillhörighet Innebär att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung eller hudfärg. Alla elever ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Arbeta för att alla ska Kontinuerligt ha möjlighet att delta i och ta del av undervisning och olika aktiviteter Arbeta för att alla Kontinuerligt All personal barn/elever samt att alla vårdnadshavare blir involverade i skolans verksamhet och samhället. Anlita tolk vid behov Föräldramöten med kulturella frågor 1 gång/år Rektor, flyktingsamordnare Observera barnens lek och möten med andra kulturer Internationellt tema (där föräldrar, barn o all skolpersonal deltar). Klasserna gör olika temaarbete som presenteras Kontinuerligt och Skolpersonal regelbunden utvärdering 1 gång/år Alla Personalen uppmärksammar och tar tillvara på elevens kulturella tillhörighet. 10

11 Religion Ingen trakasseras eller diskrimineras p.g.a. sin religion eller annan trosuppfattning. Alla elever har rätt till sin religiösa tillhörighet och trosuppfattning. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Ge kunskap om olika religioner. Samtala med barnen Vid behov eller vid aktuella tillfällen. Pedagoger Funktionshinder Alla barn/elever har samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Anpassa miljö och material efter elevens specifika behov Vid behov Samtala om människors likheter/olikheter Vid planering av Skolans v-het ska konsekvenserna för elever med funktionshinder beaktas så att de har möjlighet att vara delaktiga Fortbildning, handledning till berörd personal Regelbundet Kontinuerligt Kontinuerligt Elevhälsan i samarbete med skolpersonal Rektor, elevhälsan o ansvarig skolpersonal rektor, elevhälsa, skolpersonal Berörd personal har ett väl utbyggt samarbete mellan skolans personal, elevhem, bussbolag, resursteam och elev. När personal upptäcker en elev med särskilt behov, startas en eller flera utredningar av lämplig profession. Föräldrar och berörd personal kallas till elevhälsoträff, där stödåtgärder beslutas och elevens behov sätts i centrum. 11

12 Sexuell läggning Ingen ska bli trakasserad eller diskriminerad p.g.a. sexuell läggning, könsidentitet eller familjebildning. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Undervisning om ex. olika familjekonstellationer. Samtala med barnen och vara goda förebilder. Kontinuerligt Ålder Ingen ska utsättas för trakasserier eller diskriminering p.g.a. ålder Åtgärder Tidpunkt Ansvar Arbeta med åldersintegrerade grupper. Ge möjlighet till möten med olika åldrar. Samtala om livscyklar Kontinuerligt rektor, pedagoger 12

13 Hur vi arbetar för att motverka och upptäcka kränkande behandling Annan kränkande behandling innebär ett uppträdande utan någon koppling till någon av de sex diskrimineringspunkterna där man kränker en elevs värdighet. Kränkande handling kan ses vid ett eller flera tillfällen. Den som blir utsatt, upplever sig kränkt av ord eller beteenden. Detta gäller alla, såväl elev - elev, personal - elev och elev - personal och personal personal. Exempel på annan kränkande behandling är: - ordbruk, beteende, handling, utfrysning, - mobbing, - fysisk eller psykisk kränkning, - ofredande, olaga hot Bäckskolans mål att sträva mot: Ingen form av kränkning, trakasserier eller mobbing ska förekomma på skolan. Främjande och förebyggande insatser. Förebyggande insatser Det är alltid en personal som rastansvarig. För att synas bär rastansvariga en gul väst. Samtal om värdegrunden ingår som en del av skolarbetet. Skolans värdegrundsregler och ordningsregler är gemensamt framtagna av klassråd, elevråd, personal och rektor. All personal arbetar för ett gemensamt positivt förhållningssätt och agerar mot alla former av kränkningar. Skolan har regelbundna klassråd och elevråd. 13

14 Åtgärder Tidpunkt Ansvar Skapa miljöer där I början av barnen kan känna förtroende och är delaktiga i diskussioner om trygghetsfrågor. höstterminen och sedan fortlöpande Rastansvariga på skolgården Ständigt All personal under alla raster. Undanskymda platser uppmärksammas extra. Schema för I början av terminen Schemaläggare rastansvariga upprättas varje termin. Rastansvariga på Ständigt Rastansvariga skolgården under alla raster. Uppmärksamma det sociala samspelet, på rasterna. Arbeta med att Ständigt förankra skolans värdegrund Arbetar med Ständigt språkbruket reflektera och diskutera med barnen Eleverna besvarar trygghets enkäter skola, fritids o kommun- Gemensam vardera 1 gång/ läsår Skolpersonal 14

15 Åtgärder Tidpunkt Ansvar Kontrollera Ständigt stämningen i grupperna ex. vid klassråd, fritidsmöten, elevråd, utv.samt Arbeta med att Ständigt utveckla barnens sociala och emotionella färdigheter Gemensamma trivselregler Ständigt för så väl elever, personal och föräldrar. Skapa goda föräldrakontakter som gynnar öppna dialoger. Ständigt Utredning- rutiner Om elev känner sig kränkt eller trakasserad av personal utreder rektor. Utredningarna följs alltid upp och dokumenteras. Barn och elever som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkning som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. Det är viktigt att skolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om att ett barn eller elev upplever sig kränkt av personal. Rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion bör ansvara för en sådan utredning. Åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering mellan elever All utredning ska ske skyndsamt. 1. En konflikt har uppstått Personal som bevittnar en konflikt eller ser överträdelser av våra värdegrundsregler tar ett samtal med eleven eller eleverna i syfte att försöka lösa den konflikt som uppstått. Behöver eleven ytterligare stöd till förändring kontaktas klassläraren. 15

16 2. Vid upprepad överträdelse Klassläraren tar kontakt med elevens föräldrar och låter dem bli delaktiga. 3. Problem kvarstår Följer eleven fortfarande inte överenskommelserna kallas eleven och föräldrarna för samtal. Händelserna dokumenteras av läraren. 4. Ingen förbättring sker Rektor informerar och tar beslut om fortsatt åtgärd, tex elevvårdskonferens. Händelserna dokumenteras och förvaras hos rektor. 5. Uppföljning Minst ett uppföljningsmöte skall ske innan åtgärden kan avslutas. 6. Huvudman blir informerad Huvudman blir informerad om ärendet efter det tagits upp på elevvårdskonferens. Handlingsplan vid kränkning och diskriminering mellan elev och personal Om en elev utövar allvarligt våld eller hot mot en personal skall föräldrar kontaktas. Tillbud eller arbetsskadeanmälan skrivs utifrån ärendets art. Berörd personal i samråd med rektor utreder orsak samt tar beslut om eventuella fortsatta åtgärder, vilka kan vara; Vid behov av samtal kontaktas skolsyster/skolpsykolog Ärendet lyfts på EVK (elevvårdskonferens) där föräldrar är närvarande och där beslut tas om eventuell fortsatt åtgärd. Anledningen kan också ha sitt ursprung i neuropsykiatirskmultidiagnos problematik, där den fortsatta åtgärden kan vara fortbildning, samtal, specialkontakt etc. Dokumentation av kränkande behandling och diskriminering kan göras på Trygghetsplans blanketter. Nulägesbeskrivning och hur vi går vidare Under läsåret har det framkommit från personal att vi behöver arbeta mera med språkbruket. All personal har uppmärksammats på detta. Vi har diskuterat med barnen/eleverna hur vi använder vårt språk. 16

17 Diskussionerna har skett i klasserna, på fritids, klassråd och elevrådet då vi även har samtalat om hur vi är mot varandra. Vi kommer under året att arbeta och samtala om trygghet och värdegrundsfrågor i olika gruppkonstellationer. Dessa gruppkonstellationer skapas utifrån behov och situation. Alla samtal som omfattar innehållet i Trygghetsplanen bör dokumenteras och rektor ska ta del av. Av elevenkäterna framkom det att vi behöver arbeta vidare med frågorna 6,8,9 samt 10 Fråga 6. Händer det att någon bär sig dumt åt mot dig Fråga 8. Händer det att du hör någon säga fula ord? Fråga 9. Säger du fula ord? Fråga 10. Tycker du att de vuxna i skolan bryr sig om dig? Så här tycker barnen att en kamrat ska vara i en av klasserna. Vi kommer att arbeta med övningar ur Lärarpraktikan som; - jag tycker om, jag bor - arbeta mer med känslor arg, glad, ledsen - arbeta mer med en bra kompis, en bra rast, ord man blir glad för - arbeta mer med konfliktlösning ex när någon gör något dumt - arbeta mer med komplimanger Vi kommer att arbeta med vänskap och kamratskap. På våra gemensamma tema dagar uppmärksammar vi dessa frågor extra.exempelvis; hälsadag, alla hjärtans dag, FN-dagen, etc. Två dagar i veckan kommer barnen att ha rastaktiviteter. Trivselledare från årskurs tre ansvarar. 17

18 Allas ansvar att ingipa när något orätt inträffar. Viktigt är att rasransvariga cirkulerar. Vi har nu erhållit Grön flagg där livsstil och hälsa är två utvecklingsområden. Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete i klasserna, på fritidshemmet, på rasterna. Värdegrundsarbetet tas upp på klassråd, elevråd, fritidsråd, personalmöten, samråd och föräldramöten. Under vt 13 kommer barnen/eleverna att utvärdera våra trivselregler. Dessa presenteras i september-oktober vid upprättandet av den nya Trygghetsplanen. Kisa ht 2013 Rektor Birgitta Nöidh 18

19 Bilaga 1 Journal kränkningsärende mobbingärende påbörjat den avslutat den Elever/klass: 19

20 Bakgrund (innan ärendet kom till läraren) Ansvarsfördelning (lärare, vem/vilka i teamet, vem/vilka i elevvårdsgruppen) (innan ärendet kom Trygghetsteamets) Dagbok (innqan ärendet kom till Elevvårdsgruppen) Datum Beskrivning (händelser, samtal.) Avslut Stjärneboskolan den namn Övrigt: (Journal kränkningsärende) Ansvarsfördelning (lärare, vem/vilka i teamet, vem/vilka i elevvårdsgruppen 20

21 Avslut Bäckskolan den namn Övrigt (Journal kränkangsärende) 21

22 Bilaga 2 Loggbok Kränkande elevhandlingar Klass.. Datum Beskrivning (händelser, samtal ) Signatur 22

23 Bilaga 3 Vi är snälla och artiga mot varandra och använder ett trevligt språk till alla. Vi pratar med varandra istället för att slåss. Vi leker på skolans område under raster och utelek. I matsalen går vi lugnt och pratar tyst vid vårt eget bord. När det ringer hjälps vi åt att plocka in saker och går sedan till klassrummet. Vi kastar papper och skräp i papperskorgarna. Snöbollar kastar vi på fotbollsplanen. Alla ska vara rädda om skolan och skolgårdens buskar och träd. Vi hjälper varandra att lära oss så mycket som möjligt genom att ta hänsyn till varandra. 23

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-2013 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lillåns Södra skola 2014/15 2 Innehåll 1. Lagstiftning... 4 2. Vision... 5 3. Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STURESKOLANS FRITIDSHEM

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STURESKOLANS FRITIDSHEM 20130820 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STURESKOLANS FRITIDSHEM 2013-2014 20130820 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2013-11-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Gullberna Parks förskola, Rödmyran

Likabehandlingsplan. För Gullberna Parks förskola, Rödmyran Likabehandlingsplan För Gullberna Parks förskola, Rödmyran 2009/2010 1. Vision för våra förskolor Vår förskola ska vara trygg för alla, barn, personal och föräldrar och fri från trakasserier och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-2013 2012-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Drakskeppet & Hajen Visionen för Drakskeppet och Hajen är att det ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning Bakgrund Likabehandlingsplanens främsta syfte är att klargöra hur vi ska främja och förebygga likabehandling samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Bakgrund Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Brunna förskola Läsåret 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer