Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem"

Transkript

1 Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?... 5 SKOLANS/ FRITIDSHEMMETS VISION FÖR TRYGGHETSARBETET... 6 REKTORS ANSVAR... 6 Rektors strategi för att upprätta en trygghetsplan... 6 Personalens ansvar... 7 Barn och elevers informella ansvar... 7 INFORMATION OM TRYGGHETSPLANEN... 7 Barns/elevers delaktighet... 8 Barn/elevers roll i vårt trygghetsarbete... 9 ETNISK TILLHÖRIGHET PERSONALEN UPPMÄRKSAMMAR OCH TAR TILLVARA PÅ ELEVENS KULTURELLA TILLHÖRIGHET. 10 RELIGION FUNKTIONSHINDER SEXUELL LÄGGNING ÅLDER HUR VI ARBETAR FÖR ATT MOTVERKA OCH UPPTÄCKA KRÄNKANDE BEHANDLING FÖREBYGGANDE INSATSER UTREDNING- RUTINER ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING MELLAN ELEVER HANDLINGSPLAN VID KRÄNKNING OCH DISKRIMINERING MELLAN ELEV OCH PERSONAL NULÄGESBESKRIVNING OCH HUR VI GÅR VIDARE BILAGOR Nr 1 Journal Kränkningsärende, mobbingärende Nr 2 Loggbok Kränkande elevhandlingar Nr 3 Bäckskolans Trivselregler 2

3 Inledning På Bäckskolan och fritidshemmet och har vi en gemensam trygghetsplan. Vi utgår från samma värdegrundsarbete och har en samsyn i detta. Gemensam grundsyn Vårt trygghetsarbete handlar om att skapa en skola och en fritidsverksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. För att garantera detta arbetar vi efter vår Trygghetsplan. Det gemensamma trygghetsarbetet kan för eleven och skolan innebära större förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Forskning har även visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Det handlar om att arbetet är långsiktigt och att såväl personal, barn/elever och vårdnadshavare är engagerade. Vi på Bäck har det bra Lär och leker varje dag Trygghet, glädje många vänner Respekt och ansvar alla känner 3

4 Ny lagstiftning Sedan 1 januari 2009 reglerades likabehandlingsarbetet i två regelverk: - Diskrimineringslagen ( 2008:567) och - Skollagen (2010:800) Den har ersatt den tidigare Barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen för verksamheten är ansvarig för att lagen följs av anställda och uppdragstagare i verksamheten. Diskrimineringslagen ska främja barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på grund av: - kön - etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning - funktionshinder - sexuell läggning - könsöverskridande identitet eller uttryck - ålder Att främja likabehandling är att skaffa sig kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund och om vad som utgör kränkande behandling. Varje verksamhet ska upprätta planer för trygghetsarbetet. På Bäckskolan finns en gemensam trygghetsplan för skola och fritidshemmet. Syftet med planarbetet ska vara att främja varje barns lika rättighet samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan medan det i Skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. Två planer som kan göras till en vi benämner den Trygghetsplan. Grunden för en genomtänkt och användbar trygghetsplan är ett väl fungerande främjande och förebyggande arbete. Trygghetsplanen ska vara en beskrivning av det innevarande årets främjande och förebyggande arbete. Arbetet med planen leder till att kvaliteten stärks. På så vis blir trygghetsplanen ett förebyggande verktyg som stärker arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 4

5 Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Med kränkning menas att det vid upprepade tillfällen blir en obalans i makt mellan den som kränker och den som blir utsatt. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. Det är barnet eller eleven, personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkning kan vara: - fysiska (slag och knuffar) - verbala (bli hotad eller kallad hora, bög mm ) - psykosociala (bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar) - text och digitalt (klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms) Tidigare har man talat om mobbing, med idag har begreppet utvidgats och kallas numer för kränkande behandling. Vad är diskriminering? Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. När en person blir negativt bemött och åsidosatt vid upprepade tillfällen kallas det diskriminering. 5

6 Skolans/ fritidshemmets vision för trygghetsarbetet Genom att skapa en trygg vardag för våra barn/elever ger vi dem en bra förutsättning för att lära och utvecklas. I vårt trygghetsarbete strävar vi efter en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rektors ansvar På plats i verksamheten är det rektor som enligt lag är ansvarig för att: - se till att alla personal, barn, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. - se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna samt kränkande behandling - om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas - se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och kränkande behandling - årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan i samarbete med personal och barn och elever. - se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits - kontakta andra myndigheter vid behov Rektors strategi för att upprätta en trygghetsplan Främjande och förebyggande arbete Åtgärder Tidpunkt Ansvar Trygghetsplan upprättas Oktober 12 Rektor, trygghetsgrupp 6

7 Personalens ansvar - Det är all personals ansvar att alltid vara goda förebilder följa verksamhetens trygghetsplan. - Att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar han/hon förmedlar. - Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks, upptäcks eller anmäls - Dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas. - Bevaka att utvalda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan person är berörd, följs upp. Barn och elevers informella ansvar Barnen/eleverna har inget formellt ansvar. Däremot ska vi uppmuntra barnen/eleverna till att reagera på trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Information om Trygghetsplanen All personal, föräldrar samt barn/elever får information om Trygghetsplanen i början av höstterminen. Vid första träffen i maj får de blivande förskoleklassföräldrarna information om, samt att broschyren Välkommen till Bäckskolan delas ut. (Vilken beskriver en del av trygghetsarbetet, samt är en del av planen) Åtgärder Tidpunkt Ansvar Välkommen till Maj Rektor Bäckskolan ges till förskoleklass, föräldrar Trygghetsplanen delas Senast oktober Rektor ut till all personal Information till föräldrar om trygghetsplanen föräldramöten höstterminen Pedagoger Information till elever om trygghetsplanen September-oktober Rektor och skolpersonal Trygghetsplanen finns på hemsidan Rektor 7

8 Barns/elevers delaktighet Barnens/elevernas delaktighet anpassas efter deras ålder och mognad. Barnen/eleverna känner sig trygga, självständiga, vet att de har inflytande och kan påverka sin vardag. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Klassråd, fritisråd 1 gång/månad Skolpersonal Livskunskap Ständigt Skolpersonal Homo-/Heterogena Vid behov Skolpersonal grupper Temadagar Minst två Skolpersonal gånger/termin Observation 2 gånger/läsår Fritidspersonal Elevråd 3-4 gånger/termin Rektor Trivselenkät 1/läsår Rektor, pedagog Trivselenkät, fritids 1/läsår Fritidspedagog Trivselenkät, åk 3 1/läsår Förvalt, (kommungemensam) Elevernas synpunkter på Trygghetsplanen kommer via klassråden till elevrådet. Kartläggning av nulägesanalysen görs utifrån en samlad bild av elevenkäterna samt det pågående Trygghetsplanearbetet. I vår verksamhet kan vårdnadshavare och barn/elever som vill ha stöd vända sig till - skolans och fritidshemmets pedagoger - elevvårdsteam - rektor - Trygghetsgruppen 8

9 Barn/elevers roll i vårt trygghetsarbete - Barnen/eleverna uppmanas att berätta om diskriminering, och annan kränkande behandling som förekommer på skolan - Barn/elever tränas i att ta ett personligt ansvar för en god social miljö, och stärks i sina känslor att våga säga ifrån. - Personer som barnen/eleverna kan prata med är: vårdnadshavare, kamrater, pedagoger, rektor och personer i Trygghetsgruppen. Tydliga och mätbara mål och konkreta åtgärder All undervisning sker med tanke på barnens ålder och mognad. Kön Att alla arbetar för en jämställd verksamhet där pojkar och flickor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla område. Ingen får bli diskriminerad eller trakasserad p.g.a. kön. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Att medvetet arbeta Ständigt med värderingsfrågor utifrån Lpo s normer och värden All undervisning sker med tanke på genusperspektiv Ständigt Uppmärksammar olika gruppkonstellationer som bildas Observera den frialeken. Arbetar med språkbruket reflektera och diskutera med barnen Föräldrainformation (Vi har en mångkulturell skola, viktigt att involvera föräldrarna i arbetet) Ständigt På raster och på fritids. Ständigt Vid sammanträffande 9

10 Etnisk tillhörighet Innebär att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung eller hudfärg. Alla elever ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Arbeta för att alla ska Kontinuerligt ha möjlighet att delta i och ta del av undervisning och olika aktiviteter Arbeta för att alla Kontinuerligt All personal barn/elever samt att alla vårdnadshavare blir involverade i skolans verksamhet och samhället. Anlita tolk vid behov Föräldramöten med kulturella frågor 1 gång/år Rektor, flyktingsamordnare Observera barnens lek och möten med andra kulturer Internationellt tema (där föräldrar, barn o all skolpersonal deltar). Klasserna gör olika temaarbete som presenteras Kontinuerligt och Skolpersonal regelbunden utvärdering 1 gång/år Alla Personalen uppmärksammar och tar tillvara på elevens kulturella tillhörighet. 10

11 Religion Ingen trakasseras eller diskrimineras p.g.a. sin religion eller annan trosuppfattning. Alla elever har rätt till sin religiösa tillhörighet och trosuppfattning. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Ge kunskap om olika religioner. Samtala med barnen Vid behov eller vid aktuella tillfällen. Pedagoger Funktionshinder Alla barn/elever har samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Anpassa miljö och material efter elevens specifika behov Vid behov Samtala om människors likheter/olikheter Vid planering av Skolans v-het ska konsekvenserna för elever med funktionshinder beaktas så att de har möjlighet att vara delaktiga Fortbildning, handledning till berörd personal Regelbundet Kontinuerligt Kontinuerligt Elevhälsan i samarbete med skolpersonal Rektor, elevhälsan o ansvarig skolpersonal rektor, elevhälsa, skolpersonal Berörd personal har ett väl utbyggt samarbete mellan skolans personal, elevhem, bussbolag, resursteam och elev. När personal upptäcker en elev med särskilt behov, startas en eller flera utredningar av lämplig profession. Föräldrar och berörd personal kallas till elevhälsoträff, där stödåtgärder beslutas och elevens behov sätts i centrum. 11

12 Sexuell läggning Ingen ska bli trakasserad eller diskriminerad p.g.a. sexuell läggning, könsidentitet eller familjebildning. Åtgärder Tidpunkt Ansvar Undervisning om ex. olika familjekonstellationer. Samtala med barnen och vara goda förebilder. Kontinuerligt Ålder Ingen ska utsättas för trakasserier eller diskriminering p.g.a. ålder Åtgärder Tidpunkt Ansvar Arbeta med åldersintegrerade grupper. Ge möjlighet till möten med olika åldrar. Samtala om livscyklar Kontinuerligt rektor, pedagoger 12

13 Hur vi arbetar för att motverka och upptäcka kränkande behandling Annan kränkande behandling innebär ett uppträdande utan någon koppling till någon av de sex diskrimineringspunkterna där man kränker en elevs värdighet. Kränkande handling kan ses vid ett eller flera tillfällen. Den som blir utsatt, upplever sig kränkt av ord eller beteenden. Detta gäller alla, såväl elev - elev, personal - elev och elev - personal och personal personal. Exempel på annan kränkande behandling är: - ordbruk, beteende, handling, utfrysning, - mobbing, - fysisk eller psykisk kränkning, - ofredande, olaga hot Bäckskolans mål att sträva mot: Ingen form av kränkning, trakasserier eller mobbing ska förekomma på skolan. Främjande och förebyggande insatser. Förebyggande insatser Det är alltid en personal som rastansvarig. För att synas bär rastansvariga en gul väst. Samtal om värdegrunden ingår som en del av skolarbetet. Skolans värdegrundsregler och ordningsregler är gemensamt framtagna av klassråd, elevråd, personal och rektor. All personal arbetar för ett gemensamt positivt förhållningssätt och agerar mot alla former av kränkningar. Skolan har regelbundna klassråd och elevråd. 13

14 Åtgärder Tidpunkt Ansvar Skapa miljöer där I början av barnen kan känna förtroende och är delaktiga i diskussioner om trygghetsfrågor. höstterminen och sedan fortlöpande Rastansvariga på skolgården Ständigt All personal under alla raster. Undanskymda platser uppmärksammas extra. Schema för I början av terminen Schemaläggare rastansvariga upprättas varje termin. Rastansvariga på Ständigt Rastansvariga skolgården under alla raster. Uppmärksamma det sociala samspelet, på rasterna. Arbeta med att Ständigt förankra skolans värdegrund Arbetar med Ständigt språkbruket reflektera och diskutera med barnen Eleverna besvarar trygghets enkäter skola, fritids o kommun- Gemensam vardera 1 gång/ läsår Skolpersonal 14

15 Åtgärder Tidpunkt Ansvar Kontrollera Ständigt stämningen i grupperna ex. vid klassråd, fritidsmöten, elevråd, utv.samt Arbeta med att Ständigt utveckla barnens sociala och emotionella färdigheter Gemensamma trivselregler Ständigt för så väl elever, personal och föräldrar. Skapa goda föräldrakontakter som gynnar öppna dialoger. Ständigt Utredning- rutiner Om elev känner sig kränkt eller trakasserad av personal utreder rektor. Utredningarna följs alltid upp och dokumenteras. Barn och elever som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkning som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. Det är viktigt att skolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om att ett barn eller elev upplever sig kränkt av personal. Rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion bör ansvara för en sådan utredning. Åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering mellan elever All utredning ska ske skyndsamt. 1. En konflikt har uppstått Personal som bevittnar en konflikt eller ser överträdelser av våra värdegrundsregler tar ett samtal med eleven eller eleverna i syfte att försöka lösa den konflikt som uppstått. Behöver eleven ytterligare stöd till förändring kontaktas klassläraren. 15

16 2. Vid upprepad överträdelse Klassläraren tar kontakt med elevens föräldrar och låter dem bli delaktiga. 3. Problem kvarstår Följer eleven fortfarande inte överenskommelserna kallas eleven och föräldrarna för samtal. Händelserna dokumenteras av läraren. 4. Ingen förbättring sker Rektor informerar och tar beslut om fortsatt åtgärd, tex elevvårdskonferens. Händelserna dokumenteras och förvaras hos rektor. 5. Uppföljning Minst ett uppföljningsmöte skall ske innan åtgärden kan avslutas. 6. Huvudman blir informerad Huvudman blir informerad om ärendet efter det tagits upp på elevvårdskonferens. Handlingsplan vid kränkning och diskriminering mellan elev och personal Om en elev utövar allvarligt våld eller hot mot en personal skall föräldrar kontaktas. Tillbud eller arbetsskadeanmälan skrivs utifrån ärendets art. Berörd personal i samråd med rektor utreder orsak samt tar beslut om eventuella fortsatta åtgärder, vilka kan vara; Vid behov av samtal kontaktas skolsyster/skolpsykolog Ärendet lyfts på EVK (elevvårdskonferens) där föräldrar är närvarande och där beslut tas om eventuell fortsatt åtgärd. Anledningen kan också ha sitt ursprung i neuropsykiatirskmultidiagnos problematik, där den fortsatta åtgärden kan vara fortbildning, samtal, specialkontakt etc. Dokumentation av kränkande behandling och diskriminering kan göras på Trygghetsplans blanketter. Nulägesbeskrivning och hur vi går vidare Under läsåret har det framkommit från personal att vi behöver arbeta mera med språkbruket. All personal har uppmärksammats på detta. Vi har diskuterat med barnen/eleverna hur vi använder vårt språk. 16

17 Diskussionerna har skett i klasserna, på fritids, klassråd och elevrådet då vi även har samtalat om hur vi är mot varandra. Vi kommer under året att arbeta och samtala om trygghet och värdegrundsfrågor i olika gruppkonstellationer. Dessa gruppkonstellationer skapas utifrån behov och situation. Alla samtal som omfattar innehållet i Trygghetsplanen bör dokumenteras och rektor ska ta del av. Av elevenkäterna framkom det att vi behöver arbeta vidare med frågorna 6,8,9 samt 10 Fråga 6. Händer det att någon bär sig dumt åt mot dig Fråga 8. Händer det att du hör någon säga fula ord? Fråga 9. Säger du fula ord? Fråga 10. Tycker du att de vuxna i skolan bryr sig om dig? Så här tycker barnen att en kamrat ska vara i en av klasserna. Vi kommer att arbeta med övningar ur Lärarpraktikan som; - jag tycker om, jag bor - arbeta mer med känslor arg, glad, ledsen - arbeta mer med en bra kompis, en bra rast, ord man blir glad för - arbeta mer med konfliktlösning ex när någon gör något dumt - arbeta mer med komplimanger Vi kommer att arbeta med vänskap och kamratskap. På våra gemensamma tema dagar uppmärksammar vi dessa frågor extra.exempelvis; hälsadag, alla hjärtans dag, FN-dagen, etc. Två dagar i veckan kommer barnen att ha rastaktiviteter. Trivselledare från årskurs tre ansvarar. 17

18 Allas ansvar att ingipa när något orätt inträffar. Viktigt är att rasransvariga cirkulerar. Vi har nu erhållit Grön flagg där livsstil och hälsa är två utvecklingsområden. Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete i klasserna, på fritidshemmet, på rasterna. Värdegrundsarbetet tas upp på klassråd, elevråd, fritidsråd, personalmöten, samråd och föräldramöten. Under vt 13 kommer barnen/eleverna att utvärdera våra trivselregler. Dessa presenteras i september-oktober vid upprättandet av den nya Trygghetsplanen. Kisa ht 2013 Rektor Birgitta Nöidh 18

19 Bilaga 1 Journal kränkningsärende mobbingärende påbörjat den avslutat den Elever/klass: 19

20 Bakgrund (innan ärendet kom till läraren) Ansvarsfördelning (lärare, vem/vilka i teamet, vem/vilka i elevvårdsgruppen) (innan ärendet kom Trygghetsteamets) Dagbok (innqan ärendet kom till Elevvårdsgruppen) Datum Beskrivning (händelser, samtal.) Avslut Stjärneboskolan den namn Övrigt: (Journal kränkningsärende) Ansvarsfördelning (lärare, vem/vilka i teamet, vem/vilka i elevvårdsgruppen 20

21 Avslut Bäckskolan den namn Övrigt (Journal kränkangsärende) 21

22 Bilaga 2 Loggbok Kränkande elevhandlingar Klass.. Datum Beskrivning (händelser, samtal ) Signatur 22

23 Bilaga 3 Vi är snälla och artiga mot varandra och använder ett trevligt språk till alla. Vi pratar med varandra istället för att slåss. Vi leker på skolans område under raster och utelek. I matsalen går vi lugnt och pratar tyst vid vårt eget bord. När det ringer hjälps vi åt att plocka in saker och går sedan till klassrummet. Vi kastar papper och skräp i papperskorgarna. Snöbollar kastar vi på fotbollsplanen. Alla ska vara rädda om skolan och skolgårdens buskar och träd. Vi hjälper varandra att lära oss så mycket som möjligt genom att ta hänsyn till varandra. 23

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-2013 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

G\Exp\Likabehandlingsplan Skå skola

G\Exp\Likabehandlingsplan Skå skola Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Enhet: Nordingrå skola och fritidshem Verksamhetsåret: 2010-2011 Syfte Förebygga diskriminering Främja likabehandling Förverkliga skolans vision Bestämmelser

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lillåns Södra skola 2014/15 2 Innehåll 1. Lagstiftning... 4 2. Vision... 5 3. Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Bildningsförvaltningen Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Gyttorps fritidshem Både barn och personal på Gyttorpskolans fritidshem jobbar med och ingår i skolans alla aktiviteter. Därför är

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Patrik Backman, 0554-194 19 patrik.backman@kil.se 2016-11-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR VIKSTASKOLAN (FRITIDSHEM, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA)

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2016-09-06 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2016-2017 2016-09-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Åbyggeby skola. Reviderad vt

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Åbyggeby skola. Reviderad vt Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Åbyggeby skola Reviderad vt 2011 2011-03-08 Innehållsförteckning sida 2 sida 3 sida 4 sida 5 sida 6 Inledning Så säger lagen Definition Målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2016-11-02 Vår värdegrund Vi verkar för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STURESKOLANS FRITIDSHEM

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STURESKOLANS FRITIDSHEM 20130820 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STURESKOLANS FRITIDSHEM 2013-2014 20130820 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2013-11-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 VISION På förskolan Garhyttan tar vi avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att alla,

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling 2017-01-23 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola ska ALLA trivas och känna sig trygga för att lära och utvecklas i sin egen takt. Vintrosa skola och

Läs mer

Förskolan Barnens värld 2012/2013

Förskolan Barnens värld 2012/2013 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Förskolan Barnens värld 2012/2013 Inledning Vår förskola ska vara en plats för glädje, lek och utveckling. Vi ska ge varje barn de bästa möjligheterna

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2016-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15

Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15 Grundsärskolan - Stenportskolan Fritidshemmet Läsåret 14/15 1 Innehåll Ledord och övergripande mål 3 Kamratstödjare på Grundsärskolan - Stenportskolan 3 Vad är diskriminering och kränkning? 3 Diskriminering

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer