hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds."

Transkript

1 - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen. Kommunstyrelsen beslutar även att följande ska utredas med återrapportering i november zor3: - möjligheten att erbjuda en parallell verksamhet vid arbetsmarknadsenheten, där de individer som är för friska för socialförvaltningens verksamhet kan arbetsprövas under en begränsad tid - möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande - att möjligheten att hitta en samverkansform och dela kostnaderna med öwiga hemkommuner ses över (ifall mottagande av deltagare skrivna i andra kommunervia arbetsförmedlingen även fortsättningsvis ska ske) Ärendet i korthet Kommunstyrelsen gav 2o13-o3-o4 kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av arbetsmarknadsenheten och samarbetet med socialförvaltningen, arbetsftirmedlingen, vuxenutbildningen samt näringslivskontalcter. Detta für att se ifall genomströmningen kan öka och fiir att säkerställa att ingen fastnar inom verksamheten. I bifogad utredning beskrivs hur arbetsmarknadsenheten fungerar idag, exempel på hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. Kommunledningskontoret fiireslår att kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamheten, samordning av anställningsstöd genom arbetsmarknadsenheten samt att möjligheten att erbjuda en "mellanstation", en verksamhet för ungdomar samt möjligheten att samverka med andra kommuner utreds. Handlingar 1. o Tjänsteskrivelse, 20rg-o5-o2 Utredning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet Förslag till riktlinjer fiir verksamheten vid arbetsmarknadsenheten Rapport arbete i stället för försörjningsstöd (socialfürvaltningens skrivelse) Expedieras till Akr Justerandes sign Ju sterandes Utdragsbestyrkande.& rildn N

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KS EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag gällande arbetsmarknadsenheten Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att - fastställa riktlinjer för arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsförmedlingen. Kommunstyrelsen beslutar även att följande ska utredas med återrapportering i november 2013: - möjligheten att erbjuda en parallell verksamhet vid arbetsmarknadsenheten, där de individer som är för friska för socialförvaltningens verksamhet kan arbetsprövas under en begränsad tid - möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande - att möjligheten att hitta en samverkansform och dela kostnaderna med övriga hemkommuner ses över (ifall mottagande av deltagare skrivna i andra kommuner via arbetsförmedlingen även fortsättningsvis ska ske) Ärendet i korthet Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av arbetsmarknadsenheten och samarbetet med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen samt näringslivskontakter. Detta för att se ifall genomströmningen kan öka och för att säkerställa att ingen fastnar inom verksamheten. I bifogad utredning beskrivs hur arbetsmarknadsenheten fungerar VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KS SID 2/3 idag, exempel på hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamheten, samordning av anställningsstöd genom arbetsmarknadsenheten samt att möjligheten att erbjuda en "mellanstation", en verksamhet för ungdomar samt möjligheten att samverka med andra kommuner utreds. Bakgrund och bedömning Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att genomföra en rad förslag till åtgärder som presenterats för kommunstyrelsen, för att säkerställa ett positivt resultat för Bland förslagen fanns ett uppdrag att göra en genomlysning av arbetsmarknadsenheten och samarbetet med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen samt näringslivskontakter. Detta för att se ifall genomströmningen kan öka och för att säkerställa att ingen fastnar inom verksamheten. Ett snabbare flöde i arbetsmarknadsenheten bedömdes kunna minska kostnaderna för andra förvaltningar. Kommunens incitament för att arbeta med arbetslöshetsfrågan finns främst för att minska beroendet av försörjningsstöd samt för att förebygga långvarigt utanförskap i kommunen. Arbetslösheten är huvudsakligen ett statligt ansvar och möjligheterna för arbetsförmedlingen att samverka med kommunerna är på olika sätt begränsade genom lagar, förordningar och riktlinjer. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet alltså är frivillig för kommunen och därför möjlig att utforma på olika sätt och rikta till olika målgrupper även om möjligheterna begränsas genom exempelvis den kommunala kompetensen. I utredningen beskrivs en rad olika möjliga åtgärder. Exempelvis kan tydliga direktiv underlätta samarbetet mellan de olika förvaltningarna och förebygga dubbelarbete inom kommunen. Ifall önskemål att genomföra en större förändring finns behöver förslaget i så fall utredas djupare, bli föremål för en riskbedömning och konsekvensbeskrivning i samarbete med huvudskyddsombudet samt läggas fram för MBL-förhandling.

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KS SID 3/3 Handlingar 1. Utredning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet 2. Förslag till riktlinjer för verksamheten vid arbetsmarknadsenheten 3. Tjänsteskrivelse, Rapport arbete i stället för försörjningsstöd (socialförvaltningens skrivelse) Roland Beijer Kommundirektör Victor Kilén Förvaltningschef Ska expedieras till: Akt Socialnämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsenheten

5 VERSION DIARIENUMMER U T R E D N I N G Arbetsmarknadsenhetens verksamhet VALLENTUNA KOMMUN 2013

6 Innehåll 1. Bakgrund och förutsättningar Förutsättningar för kommuners arbetsmarknadspolitiska insatser Statens roll i arbetsmarknadspolitiken Kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken Eventuella lagförändringar - som påverkar kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadsfrågor i Vallentuna kommun Arbetsmarknadsenheten Samarbetet med arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsenhetens utvecklingsförslag Insatser i kommunen relaterade till arbetsmarknadspolitiska insatser Socialförvaltningen Socialförvaltningens önskemål om förändring Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunikations- och marknadsavdelningen Exempel från andra kommuner Sigtuna kommun: Resursjobb i kommunal verksamhet Solna kommun: Individanpassad samverkan Knivsta kommun - Jobbstudio Sammanfattning Åtgärdsförslag Kompletterande förslag VALLENTUNA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN:

7 1. Bakgrund och förutsättningar 1.1 Förutsättningar för kommuners arbetsmarknadspolitiska insatser Statens roll i arbetsmarknadspolitiken Arbetsförmedlingen har ansvar för de ekonomiska medel som finns för olika arbetsmarknadsprogram (arbetsmarknadsåtgärder): Praktik (praktiken sker med a-kassa eller aktivitetsstöd som ersättning) Starta eget bidrag (ekonomiskt stöd för att öppna egen verksamhet) Arbetstekniska hjälpmedel - avser anpassning av själva arbetsplatsen Utbildningsinsatser så som t.ex. svenskundervisning, coachning, arbetsmarknadsutbildning Som arbetsmarknadsåtgärder finns även olika former av bidrag som utgår vid anställning: Nystartsjobb innebär att arbetsförmedlingen ger ekonomisk ersättning vid anställning av en person som har varit utan arbete en längre tid eller som är ny i Sverige. Den ekonomiska ersättningen motsvarar arbetsgivaravgiften eller dubbla arbetsgivaravgiften - beroende på personens ålder och bakgrund. Arbetsförmedlingen beräknar hur länge arbetsgivaren kan få ersättningen. Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) innebär att arbetsgivaren får ekonomisk ersättning vid anställning av en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Anställningen är en vanlig anställning men ska vara anpassad efter personens särskilda behov och på sikt kunna leda till att personen får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetet får inte vara inom en verksamhet som är utsatt för konkurrens. Arbetsförmedlingen bedömer om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga och beslutar om ersättningens storlek och längd. Maximal ersättning till arbetsgivaren är kr per månad och arbetsgivaren får normalt ersättningen ett år i taget. Lönebidrag kan betalas ut av arbetsförmedlingen under maximalt 4 år vid anställning av en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller har varit långtidssjukskriven. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen och beslutas av arbetsförmedlingen. Beloppet påverkas av lönekostnaden för den anställde (bidrag kan ges för lönekostnader upp till kr/månad arbetsgivaren kan dock ge högre lön) och den anställdes arbetsförmåga. Offentliga aktörer kan dessutom ansöka om anordnarbidrag - ersättning för särskilda kostnader med upp till 70 kr/dag ifall den anställde har lönebidrag som täcker mer än 80 procent av lönekostnaden. 3

8 Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb medför att arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning vid anställning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd (ska vara kopplad till SFI så att teorin kombineras med den praktisk språkträning). Arbetsgivaren får 80 procent av lönekostnaden (maximalt 800 kr/dag) samt ett bidrag för handledning på arbetsplatsen under högst 24 månader. Olika insatser erbjuds utifrån individens ålder, bakgrund och förutsättningar. Vem som är berättigad till vad och under hur lång tid beslutas av arbetsförmedlingen. Aktivitetsersättning och utvecklingsersättning från försäkringskassan Ifall den arbetslöse har en funktionsnedsättning eller varaktig sjukdom, anvisad av arbetsförmedlingen, deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program finns möjlighet att söka aktivitetsstöd via försäkringskassan. På samma sätt kan den som deltar program och har fyllt 18 år men inte 25 år - och inte uppfyller villkoren för a-kassa - få utvecklingsersättning. Arbetslöshetsersättning (A-kassa) Alla har inte rätt till arbetslöshetsersättning (A-kassa). För att få del av arbetslöshetsersättningen måste den arbetslöse bland annat: Under de senaste 12 månaderna innan arbetslösheten ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader eller minst 480 timmar fördelat på 6 månaders sammanhängande arbete ha betalat avgiften till a-kassan vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken han/hon inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan Ersättningen kan utbetalas under högst 300 dagar (förälder till barn under 18 år får ersättning i högst 450 dagar). Den som inte har rätt till a-kassa hänvisas till att söka ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingens förutsättningar att samarbeta med kommunerna Arbetsförmedlingens förutsättningar att samarbeta med kommunerna om arbetsmarknadspolitiska program regleras i en förordning. 1 Arbetsförmedlingen får i dagsläget ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller aktiviteter i fall då lagen om offentlig upphandling inte är tillämplig eller 1 Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program 4

9 då anordnandet gäller sådana insatser eller aktiviteter som regleras i förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin 2, och förordningen om jobbgaranti för ungdomar 3. (Arbetsförmedlingen får i övrigt endast ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter för nyanlända invandrare och unga med funktionshinder.) En samverkansmöjlighet med kommuner finns även genom så kallade samordningsförbund. Samverkan sker då inom ramen för lagen om finansiell samordning (2003:1210) och förutsätter att försäkringskassan, arbetsförmedling och minst en kommun och ett landsting deltar. Genom förbundet får stat och kommun en möjlighet att samverka inom en och samma juridiska person, där den juridiska personen förfogar över gemensamma resurser och fattar beslut om deras fördelning utifrån individers behov. Försäkringskassan står då för hälften av medlen. Arbetsförmedlingens möjligheter att ingå avtal med kommunen är alltså begränsade. De ersättningar som utbetalas från arbetsförmedlingen är också till stor del regelstyrda Kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadsåtgärder är en statlig angelägenhet och kommunerna har i en mycket liten utsträckning laglig skyldighet att bidra till genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Trots detta har kommunerna i en allt högre grad engagerat sig i arbetsmarknadsåtgärder då hög arbetslöshet medför att skatteintäkter sjunker och att kostnader för ekonomiskt bistånd ökar. Det kommunala ansvaret regleras främst genom socialtjänstlagen (2001:453): Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 4 Någon skyldighet att i konkret mening skaffa arbete till sina invånare har alltså kommunen inte utan skall främja möjligheten till arbete och egenförsörjning. Höjda avgifter och ändrade krav för arbetslöshetsersättning, A-kassa, kan dock ha påverkat användning och beroende av ekonomiskt bistånd. 2 Jobb och utvecklingsgarantin är till för dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Den är indelad i tre faser: Fas 1 (kartläggning, jobbsökaraktiviteter, coachning), Fas 2 (Arbetspraktik, arbetsträning) samt Fas 3 (sysselsättning hos anordnare) 3 Jobbgarrantin för ungdomar gäller för personer år som uppfyller minst ett av arbetsförmedlingens kriterier exempelvis att ha varit arbetslös i minst tre månader. I programmet ingår fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning, jobbsökaraktiviteter samt i vissa fall arbetspraktik, utbldning, hjälp att starta eget företag eller arbetslivsinriktad rehabilitering. 4 Socialbidrag heter egentligen ekonomiskt bistånd. Det är ett ekonomiskt stöd som man kan få från sin kommun om man har ekonomiska problem. Man kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. 5

10 Den kommunala socialtjänsten kan som motkrav för ekonomiskt bistånd begära att den arbetslöse aktivt söker arbete, godtar anvisat arbete som anses lämpligt, godtar praktikplats eller på annat sätt deltar i arbetsmarknadsutbildningar. Särskilda skäl krävs dock om personen är över 25 år 5. Kommunens befogenheter är generellt begränsade av den så kallade kommunala kompetensen som beskrivs i kommunallagens andra kapitel verksamheterna ska vara av allmänt intresse med anknytning till kommunen eller dess invånare. Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Angelägenheter som handhas av staten, landsting eller någon annan så som privata näringsidkare får kommunen generellt inte heller arbeta med. Tjänster som upphandlas av arbetsförmedlingen är alltså inte något som kommunen nödvändigtvis har en möjlighet att lägga anbud på och försöka driva ens om arbetsförmedlingens regelverk ändras. Kommuner och landsting har dock möjlighet att driva viss näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. 6 Det kan exempelvis gälla el-, gas- och värmeverk eller parkeringsanläggningar. Riktat stöd till enskilda näringsidkare får dock i princip inte ges. Undantag kan dock förekomma i form av speciallagstiftning eller genom lagen om vissa kommunala befogenheter. Under vissa förutsättningar får kommunen bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning, om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämliga anställningar på annat sätt. Vidare får kommuner efter överenskommelse med arbetsförmedlingen anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 7 3 kap. 1 lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) 1 Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämpliga anställningar på annat sätt samt under förutsättning att 1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning av personer med funktionshinder, och 2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller, efter Arbetsförmedlingens medgivande, av den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 första stycket socialtjänstlagen (2001:453). 5 ett exempel på särskilt skäl är om en person sökt arbeten en längre period, flera månader, men utan resultat. Om arbetsförmedlingen då inte erbjuder någon form av aktivitet kan socialförvaltningen hänvisa till arbetsmarknadsenhet även om personen är över 25 år enligt 4 kap. 4 SoL 6 2 kap 7 kommunallagen (1991:900) 7 3 kap 2 lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47 6

11 1.1.3 Eventuella lagförändringar - som påverkar kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken I statliga offentliga utredningar presenteras ibland förslag till ändringar i lagförslag. Nedan följer två exempel som är av intresse för kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken. I en lagrådsremiss som skickats ut 21 januari 2013 föreslås en rad ändringar i socialtjänstlagen (2001:453): 8 Förändring av beräkningsgrunden för ekonomiskt bistånd, så att inte hela arbetsinkomsten ska räknas in vid bedömningen av rätten till bistånd. För den som fått ekonomiskt bistånd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomster av eget arbete inte beaktas vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Beräkningsregeln ska gälla under två år. För den som efter denna tid åter fått ekonomiskt bistånd under sex månader i följd ska beräkningsregeln gälla igen. Socialnämnden ges utökade möjligheter att anvisa en biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om denne inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Gränsen för när hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster ska få beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp per kalenderår. Sammantaget syftar förslagen till att stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete - samt utöka socialtjänstens möjligheter att stimulera, uppmuntra och stödja biståndsmottagare till egen försörjning. Förslag till ändringar i både lagar och förordningar 9 har även skickats ut gällande förtydligande av ansvaret för ungdomar utanför gymnasieskolan. Lagändringsförslagen är skickade på remiss till ett antal olika instanser. I utredningen föreslås att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli Ett förtydligat kommunalt ansvar för icke skolpliktiga ungdomar under 20 år - ett aktivitetsansvar. I första hand ska kommunen motivera unga att återuppta sin utbildning och i andra hand se till att de kommer i kontakt med arbetsförmedlingen. Tydliggörande om varför anpassad studiegång kan vara bra Studie- och yrkesvägledningen ska särskilt stödja elever som riskerar att sluta gå till skolan 8 Pressmeddelande från Socialdepartementet: Ny lagrådsremiss för att minska ekonomisk utsatthet, samt Från socialbidrag till arbete - SOU 2007:2 9 De föreslagna förändringarna omfattar ändringar i skollagen, förordningar om skolan (SKOLFS 2011:185, 2010:37, 2010:250, 2010:255, 2011:144), förordningen om aktivitetsstöd, förordningen om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar, förordningen om arbetsmarknadspolitiska program, förordningen om arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program. 10 Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun - SOU 2013:13 7

12 Strukturerade heldagsaktiviteter från arbetsförmedlingen till ungdomar under 20 år Att fler tidiga arbetsmarknadspolitiska program ges till 16 till 17 års ålder Att statlig utvecklingsersättning införs för ungdomar i åldern 16 till 17 års ålder Ett ökat samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunerna: Arbetsförmedlingen ska kunna ha avtal med kommunen om att ordna insatser 2. Arbetsmarknadsfrågor i Vallentuna kommun I kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen allmänt ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen samt förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Arbetet sköts av två separata verksamhetsgrenar: kommunikations- och marknadsavdelningen: som hanterar marknads- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsenheten: som arbetar med att minska verkningarna av arbetslöshet och även administrerar kommunens satsningar på sommarjobb för ungdomar. Kommunikations- och marknadsavdelningen ligger direkt under kommundirektören medan Arbetsmarknadsenheten ligger under förvaltningschefen för kansliinformation-arbetsmarknad. Vad gäller arbetslösheten ligger kommunen generellt bra till; antalet arbetslösa uppgick i Vallentuna under mars 2013 till 306 personer totalt. Andelen öppet arbetslösa i Vallentuna kommun är jämfört med Stockholms län och riket förhållandevis låg, 1,6 % jämfört mot 3,3 % och 3,6 %. Bara tre av de andra kommunerna inom Stockholms län hade i mars bättre siffror Vaxholm, Danderyd och Ekerö. Mars 2013, andel av befolkningen år 11 Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa, varav år öppet arbetslösa, varav utrikesfödda, Riket 3,6 % 3,3 % 3,6 % 7,9 % Stockholms län 3,3 % 2,1 % 3,0 % 6,9 % Vallentuna 1,6 % 0,9 % 1,9 % 3,8 % Antal personer i Vallentuna Statistiken är hämtad från arbetsförmedlingens hemsida,

13 2.1.1 Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten (AME) i Vallentuna startades för 14 år sedan och har som målsättning att ge deltagaren hjälp att komma vidare ut i egen försörjning i form av arbete, studier, sjukersättning eller ålderspension. De verksamheter som arbetsmarknadsenheten kan erbjuda är i dagsläget: Arbete i arbetslagen Praktikplats Sortering och hantering av insamlat material (Human Bridge) - kompletterat med tid i datasalen och handledning. Personalmässigt består arbetsmarknadsenheten av en enhetschef, två arbetsmarknadskonsulter (varav en anställd på heltid och en anställd på 75 %) samt två arbetsledare för servicelagen. Därtill finns det för närvarande en grupp anställda på 19 personer, sprungna ur deltagargruppen, som ingår i produktionen, restaurangen och i servicelagen. Arbetsmarknadsenhetens två servicelag arbetslag - sköter kommunens många grönområden som vid Björkby hage och längs Vallentuna sjöns strandpromenad. Bland arbetsuppgifterna ingår dessutom diverse transporter av möbler, städning av garage/soprum i kommunen, tömning av papperskorgar/returkärl för pappersåtervinning, sopkörning till Hagbytippen, gräsklippning och röjning. Arbetslagen sköter även fornminnesområden, rastplatser och toaletter, matning av fåglar vintertid samt snickeriarbeten. De utgör även en resurs vid olika former av arrangemang så som vårfest, höstfest, nationaldagen och Vallentuna sjöns dag. För arbetslagens insats interndebiteras respektive förvaltning cirka 500 kr per påbörjad timme. Inskrivning i verksamheten Ifall socialförvaltningen eller arbetsförmedlingen har en person som de vill placera på Arbetsmarknadsenheten bokar de in ett besök för en första intervju. Om alla är överens om att personen ska delta i verksamheten, sätts ett start- och ett slutdatum för deltagaren. Deltagaren, handläggaren från den placerande myndigheten, en representant från arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans fram en individuell utvecklingsplan. Antalet samtidigt inskrivna deltagare har under åren varierat mellan personer. Enligt enhetschefen är för närvarande personer inskrivna; 12 som remitterats från socialförvaltningen samt 12 personer som remitterats från arbetsförmedlingen. Verksamheten prioriterar alltid invånare i Vallentuna kommun, i enstaka fall har verksamheten inte kunnat ta emot invånare direkt utan behövt använda sig av en kölista. Väntetiden har dock varit som längst tre veckor enligt enhetschefen. 12 I början av april

14 Arbetsmarknadsenheten bedömer sig ha svårt att ta emot personer som har ett pågående drogmissbruk och ställer därför krav på drogfrihet under minst 6 månader, även om undantag ibland förekommer. Detta görs utifrån säkerhetsperspektiv och verksamhetens öppenhet - dörrarna till verksamheten står olåsta under arbetsdagen och säkerhetsanordningar motsvarande de som finns på socialförvaltningen med larm saknas. Arbetsträning och arbetsuppgifter Arbetsmarknadsenheten samarbetar med biståndsorganisationen Human Bridge, som består av organisationerna Erikshjälpen och Läkarmissionen. Erikshjälpen står för insamling av textilier, kläder och skor och Läkarmissionen för insamling av sjukvårdsmaterial, möbler och annat skrymmande. Arbetsmarknadsenhetens deltagare hjälper till med hantering och sortering av insamlade textilier, kläder och skor, vilket utgör den huvudsakliga sysselsättningen för deltagare i verksamheten. En del kläder, skor och textilier sorteras ut till försäljning i Human Bridges secondhand butiker. Resterande packas ihop och sänds till fattiga länder. Intäkterna från butiksförsäljningen går bland annat till att bekosta transporter av biståndsmaterial och att på plats kunna hjälpa till med att bygga vårdcentraler, sjukhus, daghem och skolor. Biståndet går till länder i Afrika och i Europa. 13 Samtal/Kompetensutveckling/CV-träning Förutom det dagliga arbetet så har deltagaren inplanerade tider i datasalen för att skriva ansökningshandlingar, söka arbete, lära sig olika dataprogram och träna språk. Deltagaren får också personlig hjälp och handledning med stödjande samtal. Arbetsmarknadsenheten samarbetar med Kunskapscentrum Nordost (KCNO) genom att man bjuder in studievägledare att komma och berätta om de utbildningar som kan erbjudas. Personalen uppmuntrar även deltagarna att själva boka in tider med studievägledaren på KCNO. Andra aktörer, så som exempelvis kronofogden och skuldrådgivare bjuds också in för att hålla föredrag för deltagarna i verksamheten. Praktik, arbetsgivarkontakter och jobb Arbetsmarknadsenheten försöker via kontakter hjälpa deltagaren att ordna en praktikplats och ställer även upp som en referensperson att hänvisa till. En praktikplats ger en möjlighet att pröva på ett jobb, möjlighet att få referenser och knyta en kontakt med en arbetsgivare. I de fall praktiken går bra erbjuder arbetsgivaren ibland en anställning. Praktikplatser ordnas vanligen hos företagare eller organisationer, skulle praktikplats ordnas inom kommunen säkerställs möjligheten att kombinera praktiken med fortsatt jobbsökande. Arbetsmarknadsenheten bjuder även in arbetsgivare att komma och berätta om sina verksamheter, och en del arbetsgivare hör ibland av sig då de har behov att rekrytera. 13 Etiopien, Rwanda, Burkina Faso, Zambia, Eritrea, Sudan, Burundi, Moldavien, Rumänien, Ukraina, Lettland, Litauen, Georgien, Bosnien samt vid katastrofer till de som är drabbade 10

15 Resultat Resultatet av arbetet på arbetsmarknadsenheten syns i tabellen nedan, någon uppdelning av statistik utifrån var deltagarna kommer görs inte av arbetsmarknadsenheten. År Totalt antal 14 Arbete Studier Praktik Eget företag Ny planering 15 Övrigt: sjukskriven etc 16 Avslut 17 Pågående placeringa r SUMMA Anställningar inom arbetsmarknadsenheten Den grupp av anställda på 19 personer som är sprungna ur deltagargruppen ingår i produktionen, restaurangen 19 och i servicelagen. Alla som anställs uppmuntras att ansluta sig till a-kassan. Av dessa har sju offentligt skyddat arbete, sju nystartsjobb på BEA-avtalet 20, fyra tillsvidareanställningar med lönebidrag samt en tillsvidareanställning utan lönebidrag. De nuvarande anställningarna varierar i längd mellan 9 år till ett halvår Innehåller både överflyttade från föregående år samt årets inskrivna 15 Handläggare på AF till exempel: åtgärden inte rätt för individen behöver SIUS-handläggare eller dylikt 16 Sjukskriven, pensionerad, avflyttad, avliden m.m 17 Avslutat deltagande från arbetsmarknadsenhetens sida 18 Överflyttas till nästa år 19 Drivs för och av personalen på arbetsmarknadsenheten 20 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser: Överenskommelse mellan Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Läkare respektive Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra. 21 Enligt arbetsmarknadsenheten på grund av en speciell överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att kunna sysselsätta parkbänksittare 11

16 Enhetschefen motiverar anställningarna med att de behövs i verksamheten eftersom det ger personalen möjlighet att ägna sig åt handledning i högre utsträckning. Enhetschefen vill även poängtera att arbetsmarknadsenheten måste fullfölja sitt åtagande gentemot samarbetspartnern Human Bridge och upprätthålla en viss volym i produktionen. Dessutom ger anställningarna på individnivå både en värdefull arbetslivserfarenhet, nya referenser och del i ett sammanhang; de skapar en trygghet för individen och en möjlighet att visa vad han eller hon kan. På kommunnivå kan anställningar i vissa fall dessutom innebära en besparing - ifall personen skulle haft fortsatt ekonomiskt bistånd istället och personen är berättigad till stöd från arbetsförmedlingen i tillräckligt hög utsträckning. Exempel: Totalt per år: Genomsnittlig kostnad för ekonomiskt bistånd (ca kr kr/månad) OSA-anställning (exempelkostnad för kommunen efter att kr stöd/ersättning från arbetsförmedlingen dragits bort) En anställning skulle, utifrån en kostnad på kr per månad i ekonomiskt bistånd, i exemplet kunna medföra en besparing för kommunen på kr. Ett utanförskap kan dessutom innebära tunga kostnader för samhället i övrigt genom effekter i skolan, beroendevården eller öppenpsykiatrin. Om anställningen varar i minst 12 månader ger det dessutom den anställde möjligheten att kvalificera sig för a-kassa och vid framtida arbetslöshet i högre utsträckning kunna ansvara för sin egen försörjning. Ekonomi Arbetsmarknadsenheten får inkomster av försäljning av platser internt och externt, från arbetslagens timtaxa samt i form av olika typer av anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Kostnader för verksamheten är lokalhyra, löne- och anställningskostnader, datorer, telefoni och kostnader förknippade med arbetslagens bilar. Human Bridge står dock för halva lokalhyran, maskinutrustning, materiel och truck för verksamheten med klädsortering, utifrån nuvarande samarbetsavtal. 22 Kostnaden för att anställda deltagare i verksamheten varierar beroende av vilka stöd från arbetsförmedlingen som är aktuella och i vilken omfattning arbetsförmedlingen beslutar om stöd. För de 17 personer som var anställda med olika former av stöd under 2012 kvarstod en kostnad för arbetsgivaren (då stöd är bortdragna och arbetsgivaravgifter tillagda) på cirka 1850 tkr. 22 Arbetsmarknadsenheten förbinder sig i utbyte till att upprätthålla en viss produktionsnivå minst motsvarandegenomströmningen under första halvåret 2003 samt en grundorganisation bestående av 6 anställda. År 2012 sorterade AME cirka 350 ton kläder, textilier och skor. 12

17 För arbetslagens insats interndebiteras respektive förvaltning cirka 500 kr per påbörjad timme. Sammanlagt uppgår arbetslagens inkomster av utförda arbeten, tömning av insamlingsboxar, intäkter från Vallentuna elverk och Vallentuna Centrum AB till cirka kr per år. Inkomster från försäljning av platser i verksamheten Socialförvaltningen i Vallentuna betalar per plats idag kr per månad - för de som kan ta en praktikplats och gå ut i arbete. För de (2 personer) som enbart finns i verksamheten för att få en sysselsättning och av socialförvaltningen inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande - betalas 3000 kr per månad. Försäljning av platser till andra kommuner har skett undantagsvis och i mån av plats, då har 300 kr per dag debiteras alltså kr per månad. I mån av plats åtar sig arbetsmarknadsenheten även uppdrag från arbetsförmedlingen beställning av arbetsträning eller arbetsbedömning. Arbetsförmedlingen betalar då cirka 3000 kr för sysselsättning för de som ingår i Fas 3, för övriga deltagare betalas 200 eller 150 kr per dag (4000 kr/månad respektive 3000 kr/månad). I tabellen nedan visas en uppställning över sammanlagda kostnadsposter och intäktsposter årsvis för arbetsmarknadsenhetens verksamhet 23 : År Budget kostnader, tkr Budget intäkter, tkr Budget netto, tkr Förbrukat, tkr Avvikelse mot budget, tkr Helår Helår Helår Jan-april Samarbetet med arbetsförmedlingen Samarbetet med arbetsförmedlingen fungerar, enligt den handläggare på arbetsförmedlingen som arbetsmarknadsenheten har mest kontakt med, mycket bra. Arbetsmarknadsenheten kontaktar arbetsförmedlingen då en person skulle vara aktuell att anställa med OSA, lönebidrag eller nystartsjobb. 23 Inkluderar även kommunstyrelsens satsning på feriejobb 13

18 Efter tiden med OSA-anställning tar arbetsförmedlingens arbete vid på nytt och handläggaren letar upp ett jobb till personen ifråga. Enligt handläggaren gör tiden med OSA-anställning en märkbar skillnad för invididens möjligheter att få ett jobb. Kommunerna i regionen skulle enligt handläggaren generellt kunna jobba mer med OSA-anställningar än vad de gör idag, genom att anställa fler personer. Totalkostnaden för kommunen landar vanligen runt kr per månad enligt handläggaren. Jämfört med andra kommuner betalas förhållandevis låga löner i Vallentuna i andra kommuner ligger lönenivån strax över kr per månad medan den i Vallentuna ligger runt kr. I andra kommuner placeras även anställda med OSA ut utanför den offentliga verksamheten, exempelvis i föreningar. De anställningarna lyckas enligt handläggarens erfarenhet ofta lite bättre. Kommunen skulle även kunna vara något våghalsigare gällande OSA-anställningar för personer med social-medicinska problem, så som missbruk i olika former; arbetspröva fler personer. Arbetsförmedlingen ser även en möjlighet att erbjuda OSA-anställningar till arbetslösa människor med a-kassa. I vissa fall skulle det på sikt kunna förebygga kostnader för kommunen genom att förebygga utanförskap och passivitet. Ungdomar Arbetsmarknadsenheten har idag inget specifikt samarbete med arbetsförmedlingen gällande ungdomar. Detta då arbetsförmedlingen har små möjligheter till extra stöd för de ungdomar som inte har varit arbetslösa i 90 dagar. Arbetslösa ungdomar i Vallentuna är i många fall fortfarande bosatta hos sina föräldrar, och kanske därför inte söker ekonomiskt bistånd. Enligt arbetsförmedlingens grupp som arbetar med ungdomar i regionen finns inga större möjligheter att utbetala ersättning till kommunen för platser för ungdomar - eller ersättning till ungdomar för att ta del av ett arbetsmarknadsprogram. För de ungdomar som har ett funktionshinder finns dock möjlighet att få aktivitetsersättning från försäkringskassan. Antalet platser vid datorer på arbetsförmedlingen är få, och för unga som behöver extra stöd kan det vara svårt att söka på egen hand eller läsa sig till hur ett bra CV skrivs. I de fall någon form av arbetsprövning behövs så skulle arbetsförmedlingen gärna se fler möjligheter än klädsortering, då det inte passar alla unga exempelvis trädgårdsskötsel eller något annat. 2.3 Arbetsmarknadsenhetens utvecklingsförslag Att arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att samordna anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för samtliga förvaltningar. Förvaltningarna frågar i 14

19 hög utsträckning arbetsmarknadsenheten till råds gällande hantering av anställningsstöd. Genom samordning via arbetsmarknadsenheten skulle ett samlat grepp om anställningarna kunna åstadkommas och kan underlätta utplacera av arbetskraft. All administration och uppföljning samt kontakter med Arbetsförmedlingen kan skötas av arbetsmarknadsenheten genom att anställningsstödet likväl som lönekostnaden tillfaller arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har, ifall man får ansvaret att samordna och följa upp anställningar med anställningsstöd, möjlighet att när anställningen inte fungerar omplacera personer. Det skulle kunna medföra en större trygghet för förvaltningarna och därmed både öka och underlätta mottagande av personer med anställningsstöd i verksamheterna. Arbetsmarknadsenheten tror sig kunna hantera en sådan förändring inom sin nuvarande budget och arbetssituation. Att arbetsmarknadsenheten övertar Svedjans lokaler. Detta för att möjliggöra att samordna verksamheterna under samma tak. Idag befinner sig servicelagen i trånga, och enligt enhetschefen ej ändamålsenliga lokaler, på Svedjevägen 2. I anslutning till arbetsmarknadsenhetens nuvarande lokal, i norra delen, har socialförvaltningen ett snickeri för LSS- deltagare via Svedjan. Lokalen ifråga används idag inte fulla dagar och har en liten grupp av människor i aktivitet. Om arbetsmarknadsenheten får ta över lokalen så kan all personal i verksamheten samlas under samma tak, med plats för båda lastbilarna och klottersaneringsbilen, inklusive spolvagn. Det förbättrar möjligheten att hålla uppsikt över verksamheten samtidigt som lokalerna används effektivare. Att arbetsmarknadsenheten utökar samarbetet med Human Bridge och en nyetablering av lokal tillåts i kommunen. Human Bridge har framfört önskemål om nya lokaler och ökad etablering i Vallentuna. Önskemålet är att materialbiståndsdepån i Rosersberg samt Second Hand-butiken flyttas in i en anläggning som delas med arbetsmarknadsenheten. Lokalkostnader eller hyra skulle Human Bridge stå för. Fördelarna och möjligheterna beskriver arbetsmarknadsenheten enligt nedan: - Möbelförråd åt kommunen (arbetsmarknadsenhetens ansvar idag och inryms i kommunens skyddsrum) - Daglig Caféverksamhet för framförallt utsatta personer - Verkstad/ fixarställe för cyklar, möbler, sakberedning för försäljning m.m. - Parkarbetargrupp som tillhör arbetsmarknadsenheten men som kan utföra arbete åt andra verksamheter, som att röja i spåret på IP, städa längs Vallentunasjöns strandpromenad, städa på Tuna Torg, städa i Tellusområdet m.m. - Snöröjning för äldre och på platser som måste röjas snabbt - Torgvärdar (med speciellt utvald personal) med enhetlig klädsel och som kan röra sig på Tuna Torg och i Tellusområdet och ge besökare vägledning och råd i olika frågor. 15

20 - Fixartjänsten som idag är gratis för äldre (socialförvaltningen idag) kan utföras av arbetsmarknadsenhetens personalgrupp Med fler arbetsstationer tror sig arbetsmarknadsenheten snabbare kunna få ut människor i egen försörjning. Fler stationer skulle även kunna möjliggöra att hantera en bredare målgrupp av människor genom möjligheten att tillhandahålla även enklare arbetsuppgifter. En större verksamhet skulle också möjliggöras. Att samarbetet inom kommunen förbättras och att arbetsmarknadsfrågan lyfts fram. Ett bredare kontaktnät i form av medverkande på exempelvis företagsträffar ger en möjlighet att bredda utbudet att praktikplatser. Arbetsmarknadsenheten lämnar gärna lägesrapporter eller årsberättelser till kommunstyrelsen. Att en arbetsledare i produktionshallen anställs för att avlasta den ordinarie personalen, för att upprätthålla tillsyn över deltagarna och arbetet med klädsorteringen. Att arbetsmarknadsenheten erbjuder sig att årligen hålla föredrag för gymnasieeleverna på Vallentuna gymnasium om hur ett bra CV skrivs och hur jobbsökande kan läggas upp inför sommaren och arbetslivet. Detta i förebyggande syfte för att motverka arbetslöshet på sikt. 3. Insatser i kommunen relaterade till arbetsmarknadspolitiska insatser 3.1 Socialförvaltningen Ekonomiskt bistånd De personer 24 som har ekonomiskt bistånd är enligt socialförvaltningens bedömning en blandad grupp, varav ca 70 procent utgörs av personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Gruppen bestod i huvudsak av personer med bristande språkkunskaper, personer som är sjukskrivna med låg eller ingen sjukpenning eller pensionärer med låg inkomst. Mindre än en tredjedel av gruppen som har ekonomiskt bistånd, totalt 61 personer, är arbetssökande. Av dessa är 38 personer antingen inskrivna på arbetsmarknadsenheten, har praktik genom arbetsförmedlingen eller anställning på deltid/timvik. I gruppen ingår även personer som ska avslutas då de enligt socialförvaltningen förväntas ha inkomster över norm. Övriga 23 personer är dock öppet arbetslösa på heltid. Socialförvaltningen önskar att samtliga av deras klienter kan tas emot av arbetsmarknadsenheten från försörjningsstödsgruppen, missbruksgruppen såväl som LSS-gruppen. Bedömning om detta är lämpligt anser de ska göras av utredande 24 Februari

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer