hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds."

Transkript

1 - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen. Kommunstyrelsen beslutar även att följande ska utredas med återrapportering i november zor3: - möjligheten att erbjuda en parallell verksamhet vid arbetsmarknadsenheten, där de individer som är för friska för socialförvaltningens verksamhet kan arbetsprövas under en begränsad tid - möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande - att möjligheten att hitta en samverkansform och dela kostnaderna med öwiga hemkommuner ses över (ifall mottagande av deltagare skrivna i andra kommunervia arbetsförmedlingen även fortsättningsvis ska ske) Ärendet i korthet Kommunstyrelsen gav 2o13-o3-o4 kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av arbetsmarknadsenheten och samarbetet med socialförvaltningen, arbetsftirmedlingen, vuxenutbildningen samt näringslivskontalcter. Detta für att se ifall genomströmningen kan öka och fiir att säkerställa att ingen fastnar inom verksamheten. I bifogad utredning beskrivs hur arbetsmarknadsenheten fungerar idag, exempel på hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. Kommunledningskontoret fiireslår att kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamheten, samordning av anställningsstöd genom arbetsmarknadsenheten samt att möjligheten att erbjuda en "mellanstation", en verksamhet för ungdomar samt möjligheten att samverka med andra kommuner utreds. Handlingar 1. o Tjänsteskrivelse, 20rg-o5-o2 Utredning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet Förslag till riktlinjer fiir verksamheten vid arbetsmarknadsenheten Rapport arbete i stället för försörjningsstöd (socialfürvaltningens skrivelse) Expedieras till Akr Justerandes sign Ju sterandes Utdragsbestyrkande.& rildn N

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KS EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag gällande arbetsmarknadsenheten Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att - fastställa riktlinjer för arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsförmedlingen. Kommunstyrelsen beslutar även att följande ska utredas med återrapportering i november 2013: - möjligheten att erbjuda en parallell verksamhet vid arbetsmarknadsenheten, där de individer som är för friska för socialförvaltningens verksamhet kan arbetsprövas under en begränsad tid - möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande - att möjligheten att hitta en samverkansform och dela kostnaderna med övriga hemkommuner ses över (ifall mottagande av deltagare skrivna i andra kommuner via arbetsförmedlingen även fortsättningsvis ska ske) Ärendet i korthet Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av arbetsmarknadsenheten och samarbetet med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen samt näringslivskontakter. Detta för att se ifall genomströmningen kan öka och för att säkerställa att ingen fastnar inom verksamheten. I bifogad utredning beskrivs hur arbetsmarknadsenheten fungerar VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KS SID 2/3 idag, exempel på hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamheten, samordning av anställningsstöd genom arbetsmarknadsenheten samt att möjligheten att erbjuda en "mellanstation", en verksamhet för ungdomar samt möjligheten att samverka med andra kommuner utreds. Bakgrund och bedömning Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att genomföra en rad förslag till åtgärder som presenterats för kommunstyrelsen, för att säkerställa ett positivt resultat för Bland förslagen fanns ett uppdrag att göra en genomlysning av arbetsmarknadsenheten och samarbetet med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen samt näringslivskontakter. Detta för att se ifall genomströmningen kan öka och för att säkerställa att ingen fastnar inom verksamheten. Ett snabbare flöde i arbetsmarknadsenheten bedömdes kunna minska kostnaderna för andra förvaltningar. Kommunens incitament för att arbeta med arbetslöshetsfrågan finns främst för att minska beroendet av försörjningsstöd samt för att förebygga långvarigt utanförskap i kommunen. Arbetslösheten är huvudsakligen ett statligt ansvar och möjligheterna för arbetsförmedlingen att samverka med kommunerna är på olika sätt begränsade genom lagar, förordningar och riktlinjer. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet alltså är frivillig för kommunen och därför möjlig att utforma på olika sätt och rikta till olika målgrupper även om möjligheterna begränsas genom exempelvis den kommunala kompetensen. I utredningen beskrivs en rad olika möjliga åtgärder. Exempelvis kan tydliga direktiv underlätta samarbetet mellan de olika förvaltningarna och förebygga dubbelarbete inom kommunen. Ifall önskemål att genomföra en större förändring finns behöver förslaget i så fall utredas djupare, bli föremål för en riskbedömning och konsekvensbeskrivning i samarbete med huvudskyddsombudet samt läggas fram för MBL-förhandling.

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KS SID 3/3 Handlingar 1. Utredning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet 2. Förslag till riktlinjer för verksamheten vid arbetsmarknadsenheten 3. Tjänsteskrivelse, Rapport arbete i stället för försörjningsstöd (socialförvaltningens skrivelse) Roland Beijer Kommundirektör Victor Kilén Förvaltningschef Ska expedieras till: Akt Socialnämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsenheten

5 VERSION DIARIENUMMER U T R E D N I N G Arbetsmarknadsenhetens verksamhet VALLENTUNA KOMMUN 2013

6 Innehåll 1. Bakgrund och förutsättningar Förutsättningar för kommuners arbetsmarknadspolitiska insatser Statens roll i arbetsmarknadspolitiken Kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken Eventuella lagförändringar - som påverkar kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadsfrågor i Vallentuna kommun Arbetsmarknadsenheten Samarbetet med arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsenhetens utvecklingsförslag Insatser i kommunen relaterade till arbetsmarknadspolitiska insatser Socialförvaltningen Socialförvaltningens önskemål om förändring Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunikations- och marknadsavdelningen Exempel från andra kommuner Sigtuna kommun: Resursjobb i kommunal verksamhet Solna kommun: Individanpassad samverkan Knivsta kommun - Jobbstudio Sammanfattning Åtgärdsförslag Kompletterande förslag VALLENTUNA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN:

7 1. Bakgrund och förutsättningar 1.1 Förutsättningar för kommuners arbetsmarknadspolitiska insatser Statens roll i arbetsmarknadspolitiken Arbetsförmedlingen har ansvar för de ekonomiska medel som finns för olika arbetsmarknadsprogram (arbetsmarknadsåtgärder): Praktik (praktiken sker med a-kassa eller aktivitetsstöd som ersättning) Starta eget bidrag (ekonomiskt stöd för att öppna egen verksamhet) Arbetstekniska hjälpmedel - avser anpassning av själva arbetsplatsen Utbildningsinsatser så som t.ex. svenskundervisning, coachning, arbetsmarknadsutbildning Som arbetsmarknadsåtgärder finns även olika former av bidrag som utgår vid anställning: Nystartsjobb innebär att arbetsförmedlingen ger ekonomisk ersättning vid anställning av en person som har varit utan arbete en längre tid eller som är ny i Sverige. Den ekonomiska ersättningen motsvarar arbetsgivaravgiften eller dubbla arbetsgivaravgiften - beroende på personens ålder och bakgrund. Arbetsförmedlingen beräknar hur länge arbetsgivaren kan få ersättningen. Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) innebär att arbetsgivaren får ekonomisk ersättning vid anställning av en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Anställningen är en vanlig anställning men ska vara anpassad efter personens särskilda behov och på sikt kunna leda till att personen får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetet får inte vara inom en verksamhet som är utsatt för konkurrens. Arbetsförmedlingen bedömer om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga och beslutar om ersättningens storlek och längd. Maximal ersättning till arbetsgivaren är kr per månad och arbetsgivaren får normalt ersättningen ett år i taget. Lönebidrag kan betalas ut av arbetsförmedlingen under maximalt 4 år vid anställning av en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller har varit långtidssjukskriven. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen och beslutas av arbetsförmedlingen. Beloppet påverkas av lönekostnaden för den anställde (bidrag kan ges för lönekostnader upp till kr/månad arbetsgivaren kan dock ge högre lön) och den anställdes arbetsförmåga. Offentliga aktörer kan dessutom ansöka om anordnarbidrag - ersättning för särskilda kostnader med upp till 70 kr/dag ifall den anställde har lönebidrag som täcker mer än 80 procent av lönekostnaden. 3

8 Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb medför att arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning vid anställning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd (ska vara kopplad till SFI så att teorin kombineras med den praktisk språkträning). Arbetsgivaren får 80 procent av lönekostnaden (maximalt 800 kr/dag) samt ett bidrag för handledning på arbetsplatsen under högst 24 månader. Olika insatser erbjuds utifrån individens ålder, bakgrund och förutsättningar. Vem som är berättigad till vad och under hur lång tid beslutas av arbetsförmedlingen. Aktivitetsersättning och utvecklingsersättning från försäkringskassan Ifall den arbetslöse har en funktionsnedsättning eller varaktig sjukdom, anvisad av arbetsförmedlingen, deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program finns möjlighet att söka aktivitetsstöd via försäkringskassan. På samma sätt kan den som deltar program och har fyllt 18 år men inte 25 år - och inte uppfyller villkoren för a-kassa - få utvecklingsersättning. Arbetslöshetsersättning (A-kassa) Alla har inte rätt till arbetslöshetsersättning (A-kassa). För att få del av arbetslöshetsersättningen måste den arbetslöse bland annat: Under de senaste 12 månaderna innan arbetslösheten ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader eller minst 480 timmar fördelat på 6 månaders sammanhängande arbete ha betalat avgiften till a-kassan vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken han/hon inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan Ersättningen kan utbetalas under högst 300 dagar (förälder till barn under 18 år får ersättning i högst 450 dagar). Den som inte har rätt till a-kassa hänvisas till att söka ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingens förutsättningar att samarbeta med kommunerna Arbetsförmedlingens förutsättningar att samarbeta med kommunerna om arbetsmarknadspolitiska program regleras i en förordning. 1 Arbetsförmedlingen får i dagsläget ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller aktiviteter i fall då lagen om offentlig upphandling inte är tillämplig eller 1 Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program 4

9 då anordnandet gäller sådana insatser eller aktiviteter som regleras i förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin 2, och förordningen om jobbgaranti för ungdomar 3. (Arbetsförmedlingen får i övrigt endast ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter för nyanlända invandrare och unga med funktionshinder.) En samverkansmöjlighet med kommuner finns även genom så kallade samordningsförbund. Samverkan sker då inom ramen för lagen om finansiell samordning (2003:1210) och förutsätter att försäkringskassan, arbetsförmedling och minst en kommun och ett landsting deltar. Genom förbundet får stat och kommun en möjlighet att samverka inom en och samma juridiska person, där den juridiska personen förfogar över gemensamma resurser och fattar beslut om deras fördelning utifrån individers behov. Försäkringskassan står då för hälften av medlen. Arbetsförmedlingens möjligheter att ingå avtal med kommunen är alltså begränsade. De ersättningar som utbetalas från arbetsförmedlingen är också till stor del regelstyrda Kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadsåtgärder är en statlig angelägenhet och kommunerna har i en mycket liten utsträckning laglig skyldighet att bidra till genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Trots detta har kommunerna i en allt högre grad engagerat sig i arbetsmarknadsåtgärder då hög arbetslöshet medför att skatteintäkter sjunker och att kostnader för ekonomiskt bistånd ökar. Det kommunala ansvaret regleras främst genom socialtjänstlagen (2001:453): Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 4 Någon skyldighet att i konkret mening skaffa arbete till sina invånare har alltså kommunen inte utan skall främja möjligheten till arbete och egenförsörjning. Höjda avgifter och ändrade krav för arbetslöshetsersättning, A-kassa, kan dock ha påverkat användning och beroende av ekonomiskt bistånd. 2 Jobb och utvecklingsgarantin är till för dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Den är indelad i tre faser: Fas 1 (kartläggning, jobbsökaraktiviteter, coachning), Fas 2 (Arbetspraktik, arbetsträning) samt Fas 3 (sysselsättning hos anordnare) 3 Jobbgarrantin för ungdomar gäller för personer år som uppfyller minst ett av arbetsförmedlingens kriterier exempelvis att ha varit arbetslös i minst tre månader. I programmet ingår fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning, jobbsökaraktiviteter samt i vissa fall arbetspraktik, utbldning, hjälp att starta eget företag eller arbetslivsinriktad rehabilitering. 4 Socialbidrag heter egentligen ekonomiskt bistånd. Det är ett ekonomiskt stöd som man kan få från sin kommun om man har ekonomiska problem. Man kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. 5

10 Den kommunala socialtjänsten kan som motkrav för ekonomiskt bistånd begära att den arbetslöse aktivt söker arbete, godtar anvisat arbete som anses lämpligt, godtar praktikplats eller på annat sätt deltar i arbetsmarknadsutbildningar. Särskilda skäl krävs dock om personen är över 25 år 5. Kommunens befogenheter är generellt begränsade av den så kallade kommunala kompetensen som beskrivs i kommunallagens andra kapitel verksamheterna ska vara av allmänt intresse med anknytning till kommunen eller dess invånare. Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Angelägenheter som handhas av staten, landsting eller någon annan så som privata näringsidkare får kommunen generellt inte heller arbeta med. Tjänster som upphandlas av arbetsförmedlingen är alltså inte något som kommunen nödvändigtvis har en möjlighet att lägga anbud på och försöka driva ens om arbetsförmedlingens regelverk ändras. Kommuner och landsting har dock möjlighet att driva viss näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. 6 Det kan exempelvis gälla el-, gas- och värmeverk eller parkeringsanläggningar. Riktat stöd till enskilda näringsidkare får dock i princip inte ges. Undantag kan dock förekomma i form av speciallagstiftning eller genom lagen om vissa kommunala befogenheter. Under vissa förutsättningar får kommunen bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning, om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämliga anställningar på annat sätt. Vidare får kommuner efter överenskommelse med arbetsförmedlingen anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 7 3 kap. 1 lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) 1 Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder anställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämpliga anställningar på annat sätt samt under förutsättning att 1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning av personer med funktionshinder, och 2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller, efter Arbetsförmedlingens medgivande, av den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 första stycket socialtjänstlagen (2001:453). 5 ett exempel på särskilt skäl är om en person sökt arbeten en längre period, flera månader, men utan resultat. Om arbetsförmedlingen då inte erbjuder någon form av aktivitet kan socialförvaltningen hänvisa till arbetsmarknadsenhet även om personen är över 25 år enligt 4 kap. 4 SoL 6 2 kap 7 kommunallagen (1991:900) 7 3 kap 2 lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47 6

11 1.1.3 Eventuella lagförändringar - som påverkar kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken I statliga offentliga utredningar presenteras ibland förslag till ändringar i lagförslag. Nedan följer två exempel som är av intresse för kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken. I en lagrådsremiss som skickats ut 21 januari 2013 föreslås en rad ändringar i socialtjänstlagen (2001:453): 8 Förändring av beräkningsgrunden för ekonomiskt bistånd, så att inte hela arbetsinkomsten ska räknas in vid bedömningen av rätten till bistånd. För den som fått ekonomiskt bistånd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomster av eget arbete inte beaktas vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Beräkningsregeln ska gälla under två år. För den som efter denna tid åter fått ekonomiskt bistånd under sex månader i följd ska beräkningsregeln gälla igen. Socialnämnden ges utökade möjligheter att anvisa en biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om denne inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Gränsen för när hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster ska få beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp per kalenderår. Sammantaget syftar förslagen till att stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete - samt utöka socialtjänstens möjligheter att stimulera, uppmuntra och stödja biståndsmottagare till egen försörjning. Förslag till ändringar i både lagar och förordningar 9 har även skickats ut gällande förtydligande av ansvaret för ungdomar utanför gymnasieskolan. Lagändringsförslagen är skickade på remiss till ett antal olika instanser. I utredningen föreslås att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli Ett förtydligat kommunalt ansvar för icke skolpliktiga ungdomar under 20 år - ett aktivitetsansvar. I första hand ska kommunen motivera unga att återuppta sin utbildning och i andra hand se till att de kommer i kontakt med arbetsförmedlingen. Tydliggörande om varför anpassad studiegång kan vara bra Studie- och yrkesvägledningen ska särskilt stödja elever som riskerar att sluta gå till skolan 8 Pressmeddelande från Socialdepartementet: Ny lagrådsremiss för att minska ekonomisk utsatthet, samt Från socialbidrag till arbete - SOU 2007:2 9 De föreslagna förändringarna omfattar ändringar i skollagen, förordningar om skolan (SKOLFS 2011:185, 2010:37, 2010:250, 2010:255, 2011:144), förordningen om aktivitetsstöd, förordningen om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar, förordningen om arbetsmarknadspolitiska program, förordningen om arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program. 10 Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun - SOU 2013:13 7

12 Strukturerade heldagsaktiviteter från arbetsförmedlingen till ungdomar under 20 år Att fler tidiga arbetsmarknadspolitiska program ges till 16 till 17 års ålder Att statlig utvecklingsersättning införs för ungdomar i åldern 16 till 17 års ålder Ett ökat samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunerna: Arbetsförmedlingen ska kunna ha avtal med kommunen om att ordna insatser 2. Arbetsmarknadsfrågor i Vallentuna kommun I kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen allmänt ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen samt förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Arbetet sköts av två separata verksamhetsgrenar: kommunikations- och marknadsavdelningen: som hanterar marknads- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsenheten: som arbetar med att minska verkningarna av arbetslöshet och även administrerar kommunens satsningar på sommarjobb för ungdomar. Kommunikations- och marknadsavdelningen ligger direkt under kommundirektören medan Arbetsmarknadsenheten ligger under förvaltningschefen för kansliinformation-arbetsmarknad. Vad gäller arbetslösheten ligger kommunen generellt bra till; antalet arbetslösa uppgick i Vallentuna under mars 2013 till 306 personer totalt. Andelen öppet arbetslösa i Vallentuna kommun är jämfört med Stockholms län och riket förhållandevis låg, 1,6 % jämfört mot 3,3 % och 3,6 %. Bara tre av de andra kommunerna inom Stockholms län hade i mars bättre siffror Vaxholm, Danderyd och Ekerö. Mars 2013, andel av befolkningen år 11 Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa, varav år öppet arbetslösa, varav utrikesfödda, Riket 3,6 % 3,3 % 3,6 % 7,9 % Stockholms län 3,3 % 2,1 % 3,0 % 6,9 % Vallentuna 1,6 % 0,9 % 1,9 % 3,8 % Antal personer i Vallentuna Statistiken är hämtad från arbetsförmedlingens hemsida,

13 2.1.1 Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten (AME) i Vallentuna startades för 14 år sedan och har som målsättning att ge deltagaren hjälp att komma vidare ut i egen försörjning i form av arbete, studier, sjukersättning eller ålderspension. De verksamheter som arbetsmarknadsenheten kan erbjuda är i dagsläget: Arbete i arbetslagen Praktikplats Sortering och hantering av insamlat material (Human Bridge) - kompletterat med tid i datasalen och handledning. Personalmässigt består arbetsmarknadsenheten av en enhetschef, två arbetsmarknadskonsulter (varav en anställd på heltid och en anställd på 75 %) samt två arbetsledare för servicelagen. Därtill finns det för närvarande en grupp anställda på 19 personer, sprungna ur deltagargruppen, som ingår i produktionen, restaurangen och i servicelagen. Arbetsmarknadsenhetens två servicelag arbetslag - sköter kommunens många grönområden som vid Björkby hage och längs Vallentuna sjöns strandpromenad. Bland arbetsuppgifterna ingår dessutom diverse transporter av möbler, städning av garage/soprum i kommunen, tömning av papperskorgar/returkärl för pappersåtervinning, sopkörning till Hagbytippen, gräsklippning och röjning. Arbetslagen sköter även fornminnesområden, rastplatser och toaletter, matning av fåglar vintertid samt snickeriarbeten. De utgör även en resurs vid olika former av arrangemang så som vårfest, höstfest, nationaldagen och Vallentuna sjöns dag. För arbetslagens insats interndebiteras respektive förvaltning cirka 500 kr per påbörjad timme. Inskrivning i verksamheten Ifall socialförvaltningen eller arbetsförmedlingen har en person som de vill placera på Arbetsmarknadsenheten bokar de in ett besök för en första intervju. Om alla är överens om att personen ska delta i verksamheten, sätts ett start- och ett slutdatum för deltagaren. Deltagaren, handläggaren från den placerande myndigheten, en representant från arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans fram en individuell utvecklingsplan. Antalet samtidigt inskrivna deltagare har under åren varierat mellan personer. Enligt enhetschefen är för närvarande personer inskrivna; 12 som remitterats från socialförvaltningen samt 12 personer som remitterats från arbetsförmedlingen. Verksamheten prioriterar alltid invånare i Vallentuna kommun, i enstaka fall har verksamheten inte kunnat ta emot invånare direkt utan behövt använda sig av en kölista. Väntetiden har dock varit som längst tre veckor enligt enhetschefen. 12 I början av april

14 Arbetsmarknadsenheten bedömer sig ha svårt att ta emot personer som har ett pågående drogmissbruk och ställer därför krav på drogfrihet under minst 6 månader, även om undantag ibland förekommer. Detta görs utifrån säkerhetsperspektiv och verksamhetens öppenhet - dörrarna till verksamheten står olåsta under arbetsdagen och säkerhetsanordningar motsvarande de som finns på socialförvaltningen med larm saknas. Arbetsträning och arbetsuppgifter Arbetsmarknadsenheten samarbetar med biståndsorganisationen Human Bridge, som består av organisationerna Erikshjälpen och Läkarmissionen. Erikshjälpen står för insamling av textilier, kläder och skor och Läkarmissionen för insamling av sjukvårdsmaterial, möbler och annat skrymmande. Arbetsmarknadsenhetens deltagare hjälper till med hantering och sortering av insamlade textilier, kläder och skor, vilket utgör den huvudsakliga sysselsättningen för deltagare i verksamheten. En del kläder, skor och textilier sorteras ut till försäljning i Human Bridges secondhand butiker. Resterande packas ihop och sänds till fattiga länder. Intäkterna från butiksförsäljningen går bland annat till att bekosta transporter av biståndsmaterial och att på plats kunna hjälpa till med att bygga vårdcentraler, sjukhus, daghem och skolor. Biståndet går till länder i Afrika och i Europa. 13 Samtal/Kompetensutveckling/CV-träning Förutom det dagliga arbetet så har deltagaren inplanerade tider i datasalen för att skriva ansökningshandlingar, söka arbete, lära sig olika dataprogram och träna språk. Deltagaren får också personlig hjälp och handledning med stödjande samtal. Arbetsmarknadsenheten samarbetar med Kunskapscentrum Nordost (KCNO) genom att man bjuder in studievägledare att komma och berätta om de utbildningar som kan erbjudas. Personalen uppmuntrar även deltagarna att själva boka in tider med studievägledaren på KCNO. Andra aktörer, så som exempelvis kronofogden och skuldrådgivare bjuds också in för att hålla föredrag för deltagarna i verksamheten. Praktik, arbetsgivarkontakter och jobb Arbetsmarknadsenheten försöker via kontakter hjälpa deltagaren att ordna en praktikplats och ställer även upp som en referensperson att hänvisa till. En praktikplats ger en möjlighet att pröva på ett jobb, möjlighet att få referenser och knyta en kontakt med en arbetsgivare. I de fall praktiken går bra erbjuder arbetsgivaren ibland en anställning. Praktikplatser ordnas vanligen hos företagare eller organisationer, skulle praktikplats ordnas inom kommunen säkerställs möjligheten att kombinera praktiken med fortsatt jobbsökande. Arbetsmarknadsenheten bjuder även in arbetsgivare att komma och berätta om sina verksamheter, och en del arbetsgivare hör ibland av sig då de har behov att rekrytera. 13 Etiopien, Rwanda, Burkina Faso, Zambia, Eritrea, Sudan, Burundi, Moldavien, Rumänien, Ukraina, Lettland, Litauen, Georgien, Bosnien samt vid katastrofer till de som är drabbade 10

15 Resultat Resultatet av arbetet på arbetsmarknadsenheten syns i tabellen nedan, någon uppdelning av statistik utifrån var deltagarna kommer görs inte av arbetsmarknadsenheten. År Totalt antal 14 Arbete Studier Praktik Eget företag Ny planering 15 Övrigt: sjukskriven etc 16 Avslut 17 Pågående placeringa r SUMMA Anställningar inom arbetsmarknadsenheten Den grupp av anställda på 19 personer som är sprungna ur deltagargruppen ingår i produktionen, restaurangen 19 och i servicelagen. Alla som anställs uppmuntras att ansluta sig till a-kassan. Av dessa har sju offentligt skyddat arbete, sju nystartsjobb på BEA-avtalet 20, fyra tillsvidareanställningar med lönebidrag samt en tillsvidareanställning utan lönebidrag. De nuvarande anställningarna varierar i längd mellan 9 år till ett halvår Innehåller både överflyttade från föregående år samt årets inskrivna 15 Handläggare på AF till exempel: åtgärden inte rätt för individen behöver SIUS-handläggare eller dylikt 16 Sjukskriven, pensionerad, avflyttad, avliden m.m 17 Avslutat deltagande från arbetsmarknadsenhetens sida 18 Överflyttas till nästa år 19 Drivs för och av personalen på arbetsmarknadsenheten 20 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser: Överenskommelse mellan Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Läkare respektive Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra. 21 Enligt arbetsmarknadsenheten på grund av en speciell överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att kunna sysselsätta parkbänksittare 11

16 Enhetschefen motiverar anställningarna med att de behövs i verksamheten eftersom det ger personalen möjlighet att ägna sig åt handledning i högre utsträckning. Enhetschefen vill även poängtera att arbetsmarknadsenheten måste fullfölja sitt åtagande gentemot samarbetspartnern Human Bridge och upprätthålla en viss volym i produktionen. Dessutom ger anställningarna på individnivå både en värdefull arbetslivserfarenhet, nya referenser och del i ett sammanhang; de skapar en trygghet för individen och en möjlighet att visa vad han eller hon kan. På kommunnivå kan anställningar i vissa fall dessutom innebära en besparing - ifall personen skulle haft fortsatt ekonomiskt bistånd istället och personen är berättigad till stöd från arbetsförmedlingen i tillräckligt hög utsträckning. Exempel: Totalt per år: Genomsnittlig kostnad för ekonomiskt bistånd (ca kr kr/månad) OSA-anställning (exempelkostnad för kommunen efter att kr stöd/ersättning från arbetsförmedlingen dragits bort) En anställning skulle, utifrån en kostnad på kr per månad i ekonomiskt bistånd, i exemplet kunna medföra en besparing för kommunen på kr. Ett utanförskap kan dessutom innebära tunga kostnader för samhället i övrigt genom effekter i skolan, beroendevården eller öppenpsykiatrin. Om anställningen varar i minst 12 månader ger det dessutom den anställde möjligheten att kvalificera sig för a-kassa och vid framtida arbetslöshet i högre utsträckning kunna ansvara för sin egen försörjning. Ekonomi Arbetsmarknadsenheten får inkomster av försäljning av platser internt och externt, från arbetslagens timtaxa samt i form av olika typer av anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Kostnader för verksamheten är lokalhyra, löne- och anställningskostnader, datorer, telefoni och kostnader förknippade med arbetslagens bilar. Human Bridge står dock för halva lokalhyran, maskinutrustning, materiel och truck för verksamheten med klädsortering, utifrån nuvarande samarbetsavtal. 22 Kostnaden för att anställda deltagare i verksamheten varierar beroende av vilka stöd från arbetsförmedlingen som är aktuella och i vilken omfattning arbetsförmedlingen beslutar om stöd. För de 17 personer som var anställda med olika former av stöd under 2012 kvarstod en kostnad för arbetsgivaren (då stöd är bortdragna och arbetsgivaravgifter tillagda) på cirka 1850 tkr. 22 Arbetsmarknadsenheten förbinder sig i utbyte till att upprätthålla en viss produktionsnivå minst motsvarandegenomströmningen under första halvåret 2003 samt en grundorganisation bestående av 6 anställda. År 2012 sorterade AME cirka 350 ton kläder, textilier och skor. 12

17 För arbetslagens insats interndebiteras respektive förvaltning cirka 500 kr per påbörjad timme. Sammanlagt uppgår arbetslagens inkomster av utförda arbeten, tömning av insamlingsboxar, intäkter från Vallentuna elverk och Vallentuna Centrum AB till cirka kr per år. Inkomster från försäljning av platser i verksamheten Socialförvaltningen i Vallentuna betalar per plats idag kr per månad - för de som kan ta en praktikplats och gå ut i arbete. För de (2 personer) som enbart finns i verksamheten för att få en sysselsättning och av socialförvaltningen inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande - betalas 3000 kr per månad. Försäljning av platser till andra kommuner har skett undantagsvis och i mån av plats, då har 300 kr per dag debiteras alltså kr per månad. I mån av plats åtar sig arbetsmarknadsenheten även uppdrag från arbetsförmedlingen beställning av arbetsträning eller arbetsbedömning. Arbetsförmedlingen betalar då cirka 3000 kr för sysselsättning för de som ingår i Fas 3, för övriga deltagare betalas 200 eller 150 kr per dag (4000 kr/månad respektive 3000 kr/månad). I tabellen nedan visas en uppställning över sammanlagda kostnadsposter och intäktsposter årsvis för arbetsmarknadsenhetens verksamhet 23 : År Budget kostnader, tkr Budget intäkter, tkr Budget netto, tkr Förbrukat, tkr Avvikelse mot budget, tkr Helår Helår Helår Jan-april Samarbetet med arbetsförmedlingen Samarbetet med arbetsförmedlingen fungerar, enligt den handläggare på arbetsförmedlingen som arbetsmarknadsenheten har mest kontakt med, mycket bra. Arbetsmarknadsenheten kontaktar arbetsförmedlingen då en person skulle vara aktuell att anställa med OSA, lönebidrag eller nystartsjobb. 23 Inkluderar även kommunstyrelsens satsning på feriejobb 13

18 Efter tiden med OSA-anställning tar arbetsförmedlingens arbete vid på nytt och handläggaren letar upp ett jobb till personen ifråga. Enligt handläggaren gör tiden med OSA-anställning en märkbar skillnad för invididens möjligheter att få ett jobb. Kommunerna i regionen skulle enligt handläggaren generellt kunna jobba mer med OSA-anställningar än vad de gör idag, genom att anställa fler personer. Totalkostnaden för kommunen landar vanligen runt kr per månad enligt handläggaren. Jämfört med andra kommuner betalas förhållandevis låga löner i Vallentuna i andra kommuner ligger lönenivån strax över kr per månad medan den i Vallentuna ligger runt kr. I andra kommuner placeras även anställda med OSA ut utanför den offentliga verksamheten, exempelvis i föreningar. De anställningarna lyckas enligt handläggarens erfarenhet ofta lite bättre. Kommunen skulle även kunna vara något våghalsigare gällande OSA-anställningar för personer med social-medicinska problem, så som missbruk i olika former; arbetspröva fler personer. Arbetsförmedlingen ser även en möjlighet att erbjuda OSA-anställningar till arbetslösa människor med a-kassa. I vissa fall skulle det på sikt kunna förebygga kostnader för kommunen genom att förebygga utanförskap och passivitet. Ungdomar Arbetsmarknadsenheten har idag inget specifikt samarbete med arbetsförmedlingen gällande ungdomar. Detta då arbetsförmedlingen har små möjligheter till extra stöd för de ungdomar som inte har varit arbetslösa i 90 dagar. Arbetslösa ungdomar i Vallentuna är i många fall fortfarande bosatta hos sina föräldrar, och kanske därför inte söker ekonomiskt bistånd. Enligt arbetsförmedlingens grupp som arbetar med ungdomar i regionen finns inga större möjligheter att utbetala ersättning till kommunen för platser för ungdomar - eller ersättning till ungdomar för att ta del av ett arbetsmarknadsprogram. För de ungdomar som har ett funktionshinder finns dock möjlighet att få aktivitetsersättning från försäkringskassan. Antalet platser vid datorer på arbetsförmedlingen är få, och för unga som behöver extra stöd kan det vara svårt att söka på egen hand eller läsa sig till hur ett bra CV skrivs. I de fall någon form av arbetsprövning behövs så skulle arbetsförmedlingen gärna se fler möjligheter än klädsortering, då det inte passar alla unga exempelvis trädgårdsskötsel eller något annat. 2.3 Arbetsmarknadsenhetens utvecklingsförslag Att arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att samordna anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för samtliga förvaltningar. Förvaltningarna frågar i 14

19 hög utsträckning arbetsmarknadsenheten till råds gällande hantering av anställningsstöd. Genom samordning via arbetsmarknadsenheten skulle ett samlat grepp om anställningarna kunna åstadkommas och kan underlätta utplacera av arbetskraft. All administration och uppföljning samt kontakter med Arbetsförmedlingen kan skötas av arbetsmarknadsenheten genom att anställningsstödet likväl som lönekostnaden tillfaller arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har, ifall man får ansvaret att samordna och följa upp anställningar med anställningsstöd, möjlighet att när anställningen inte fungerar omplacera personer. Det skulle kunna medföra en större trygghet för förvaltningarna och därmed både öka och underlätta mottagande av personer med anställningsstöd i verksamheterna. Arbetsmarknadsenheten tror sig kunna hantera en sådan förändring inom sin nuvarande budget och arbetssituation. Att arbetsmarknadsenheten övertar Svedjans lokaler. Detta för att möjliggöra att samordna verksamheterna under samma tak. Idag befinner sig servicelagen i trånga, och enligt enhetschefen ej ändamålsenliga lokaler, på Svedjevägen 2. I anslutning till arbetsmarknadsenhetens nuvarande lokal, i norra delen, har socialförvaltningen ett snickeri för LSS- deltagare via Svedjan. Lokalen ifråga används idag inte fulla dagar och har en liten grupp av människor i aktivitet. Om arbetsmarknadsenheten får ta över lokalen så kan all personal i verksamheten samlas under samma tak, med plats för båda lastbilarna och klottersaneringsbilen, inklusive spolvagn. Det förbättrar möjligheten att hålla uppsikt över verksamheten samtidigt som lokalerna används effektivare. Att arbetsmarknadsenheten utökar samarbetet med Human Bridge och en nyetablering av lokal tillåts i kommunen. Human Bridge har framfört önskemål om nya lokaler och ökad etablering i Vallentuna. Önskemålet är att materialbiståndsdepån i Rosersberg samt Second Hand-butiken flyttas in i en anläggning som delas med arbetsmarknadsenheten. Lokalkostnader eller hyra skulle Human Bridge stå för. Fördelarna och möjligheterna beskriver arbetsmarknadsenheten enligt nedan: - Möbelförråd åt kommunen (arbetsmarknadsenhetens ansvar idag och inryms i kommunens skyddsrum) - Daglig Caféverksamhet för framförallt utsatta personer - Verkstad/ fixarställe för cyklar, möbler, sakberedning för försäljning m.m. - Parkarbetargrupp som tillhör arbetsmarknadsenheten men som kan utföra arbete åt andra verksamheter, som att röja i spåret på IP, städa längs Vallentunasjöns strandpromenad, städa på Tuna Torg, städa i Tellusområdet m.m. - Snöröjning för äldre och på platser som måste röjas snabbt - Torgvärdar (med speciellt utvald personal) med enhetlig klädsel och som kan röra sig på Tuna Torg och i Tellusområdet och ge besökare vägledning och råd i olika frågor. 15

20 - Fixartjänsten som idag är gratis för äldre (socialförvaltningen idag) kan utföras av arbetsmarknadsenhetens personalgrupp Med fler arbetsstationer tror sig arbetsmarknadsenheten snabbare kunna få ut människor i egen försörjning. Fler stationer skulle även kunna möjliggöra att hantera en bredare målgrupp av människor genom möjligheten att tillhandahålla även enklare arbetsuppgifter. En större verksamhet skulle också möjliggöras. Att samarbetet inom kommunen förbättras och att arbetsmarknadsfrågan lyfts fram. Ett bredare kontaktnät i form av medverkande på exempelvis företagsträffar ger en möjlighet att bredda utbudet att praktikplatser. Arbetsmarknadsenheten lämnar gärna lägesrapporter eller årsberättelser till kommunstyrelsen. Att en arbetsledare i produktionshallen anställs för att avlasta den ordinarie personalen, för att upprätthålla tillsyn över deltagarna och arbetet med klädsorteringen. Att arbetsmarknadsenheten erbjuder sig att årligen hålla föredrag för gymnasieeleverna på Vallentuna gymnasium om hur ett bra CV skrivs och hur jobbsökande kan läggas upp inför sommaren och arbetslivet. Detta i förebyggande syfte för att motverka arbetslöshet på sikt. 3. Insatser i kommunen relaterade till arbetsmarknadspolitiska insatser 3.1 Socialförvaltningen Ekonomiskt bistånd De personer 24 som har ekonomiskt bistånd är enligt socialförvaltningens bedömning en blandad grupp, varav ca 70 procent utgörs av personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Gruppen bestod i huvudsak av personer med bristande språkkunskaper, personer som är sjukskrivna med låg eller ingen sjukpenning eller pensionärer med låg inkomst. Mindre än en tredjedel av gruppen som har ekonomiskt bistånd, totalt 61 personer, är arbetssökande. Av dessa är 38 personer antingen inskrivna på arbetsmarknadsenheten, har praktik genom arbetsförmedlingen eller anställning på deltid/timvik. I gruppen ingår även personer som ska avslutas då de enligt socialförvaltningen förväntas ha inkomster över norm. Övriga 23 personer är dock öppet arbetslösa på heltid. Socialförvaltningen önskar att samtliga av deras klienter kan tas emot av arbetsmarknadsenheten från försörjningsstödsgruppen, missbruksgruppen såväl som LSS-gruppen. Bedömning om detta är lämpligt anser de ska göras av utredande 24 Februari

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-09-02 Diarienummer AMN-2015-0265 Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Förslag till beslut

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

2. Utredning: jobbsökarstöd för unga. 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga. Ärendet i korthet. Handlingar

2. Utredning: jobbsökarstöd för unga. 1. Tjänsteskrivelse: Jobbsökarstöd fürunga. Ärendet i korthet. Handlingar Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade zo13-o6-o3 om utredning av möjligheten och formerna för att erbjuda en verksamhet som kan stötta och hjälpa ungdomar i samband med jobbsökande. Arbetslöshet

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun Arbetsmarknadsplan Avesta kommun 2014-2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kommunens mål 2014-2016... 3 3. Statens och kommunens ansvar... 4 4. Lagstiftning... 5 5. Nuläge... 6 6. Övrig verksamhet inom

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN Språngbrädan till arbetslivet!

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN Språngbrädan till arbetslivet! TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN Språngbrädan till arbetslivet! - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning. 2 Inledning.. 3 Syfte och mål.. 4-6 Arbetssätt 7 Verksamheter. 8 Övriga ansvarsområden.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc 2006-05-02 \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc EKONOMI Förhållningssätt Ser på klienten som vuxna individer med eget ansvar

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö SALO Sveriges Anställningslösas Landsorganisation Arbete Livskvalitet - Miljö Det här är SALO SALO (Sveriges Anställningslösas Landsorganisation) grundades för att det inte fanns några organisationer som

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer