Liberal feminism - att bestämma själv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liberal feminism - att bestämma själv"

Transkript

1 Liberal feminism - att bestämma själv Stämmoprogram Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik. Vi vet att det mesta som växer, växer underifrån, så också ett jämställt Sverige. Vägen till jämställdhet ser olika ut för människor beroende på livssituation och var man bor. Familjer måste till exempel ha frihet att själva, hemma vid köksbordet, planera både familjens tid och ekonomi. Centerpartiets jämställdhetspolitik bygger på liberal feminism. Vi strävar efter jämställdhet mellan könen, värnar individens frihet och tror på människors förmåga att ta ansvar för sina val. Sverige har kommit långt på jämställdhetsområdet, men har mycket kvar att göra. Kön, etnicitet, sexualitet, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter. Ojämställdheten finns med genom hela livet, i hela samhället. Elever begränsas av traditionella könsnormer vid studie- och yrkesval. Makt och inflytande är ojämnt fördelat mellan könen och vi har könsrelaterade skillnader i lön och karriär. Kvinnor utför mer obetalt arbete än män och har lägre pensioner som en följd av lägre livsinkomst. Kvinnor utsätts oftare för grovt våld i hemmet än män. För att bryta ojämställdheten vill Centerpartiet se fler kvinnor på ledande positioner, driva på för möjligheten för fler kvinnor att starta företag, öka den ekonomiska friheten för såväl kvinnor som män, och motverka mäns våld mot kvinnor. Det är en långsiktigt hållbar väg för individen och för samhället. Vår vision är ett helt jämställt samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Makt, företagande och skola Makt För att som kvinna bestämma över sitt liv, ta ansvar för sina val och få belöning för sitt arbete måste kvinnor själva kunna bestämma var de ska jobba, hur de vill göra karriär och få upp sin lön för att påverka sin livsinkomst. Men kvinnor har mindre makt och inflytande än män. Fler män är höginkomsttagare, styrelseordföranden och styrelseledamöter. När det gäller de statligt helägda bolagen jobbade Alliansen hårt och framgångsrikt för jämnare könsfördelning i styrelserna och idag är andelen kvinnor 49 procent. Alliansen visade då tydligt att förändring är möjlig och nu är det viktigt även för de privata bolagen att ta sitt ansvar. Att driva företag ger frihet och även möjlighet att komma in i näringslivet. Vi vill därför stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag och att fler kvinnor genom ett jämställt samhälle får höga positioner i näringslivet. Då förändras maktstrukturerna i näringslivet och ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda. Företagande Samhällets förlegade strukturer, där kvinnor inte förväntas vara drivna entreprenörer eller ta risker i sitt företagande, bidrar till att kvinnor inte driver företag i samma utsträckning som män, inte satsar lika mycket pengar eller tid på sina företag och har svårare att få lån beviljade för sitt företagande. Kvinnors företag växer inte lika snabbt och mycket som mäns. Antalet entreprenörer i Sverige har sedan mitten på 2000-talet ökat men förra året bröts den uppåtgående trenden. Rapporten Global Entrepreneurship monitor (GEM) från juni 2015 visar att andelen svenska entreprenörer har sjunkit från 8,2 procent 2013 till 6,7 procent Huvudförklaringen är att 40 procent färre kvinnor ägnar sig åt entreprenörskap. Enligt Entreprenörskapsforum som ansvarar för rapporten beror det bland annat på den politiska osäkerhet som omgärdar välfärdsföretagande och gör att många potentiella 208

2 välfärdsföretagare, ofta kvinnor, inte längre vågar starta företag eller satsa mer på sina företag. Sverige behöver fler, inte färre, kvinnor som driver företag Människor ska ha möjlighet att starta företag, leva på det, ha flera olika arbetsgivare att välja på och tjäna pengar på sitt företag även inom kvinnodominerade sektorer som vård, skola och omsorg. RUT och LOV ger fler kvinnor möjlighet att starta företag, vilket leder till fler kvinnor på ledande positioner. Genom LOV, lagen om valfrihet, som öppnar för privata aktörer inom välfärden, kan kvinnor som arbetar inom offentlig sektor lättare byta arbetsgivare och därmed påverka sin lön. Centerpartiet värnar LOV och möjligheten att driva företag inom välfärden. Tack vare RUT-avdraget driver fler kvinnor företag över hela landet. 7 av 10 företagare inom städoch hemservice är kvinnor. Sverige behöver många nya vardagsjobb och dessa har stor möjlighet att växa fram inom tjänstesektorn exempelvis genom RUT. Taket bör justeras uppåt och de tjänster som omfattas av RUT bör bli fler. Då kommer efterfrågan att öka, fler människor kan starta företag inom en kvinnodominerad bransch och fler som står långt från arbetsmarknaden kan få jobb. Informerade val i skolan Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre möjligheter till karriär. Svenska ungdomars könsbundna utbildnings- och yrkesval bidrar till att bevara en könssegregerad arbetsmarknad och orättvisa strukturer. I skolan grundläggs värderingar och förhållningssätt. Med en mer aktiv studie- och yrkesvägledning (SYV) och tydligare genusperspektiv genom hela utbildningsväsendet än idag kan våra unga lättare bryta könsnormer vid studie- och yrkesval. Specifika informationsinsatser behövs vid val till grund-, gymnasie- och högskola. Utbildningsinsatser med genusperspektiv behövs även för rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. Bryts de könsstereotypa valen så påverkas den könssegregerade arbetsmarknaden. Skolan i sig har inte skapat ojämställdheten, men kan vara en del av lösningen. Valfrihet och jämställdhet En kvinna förväntas av många arbetsgivare att stanna hemma mer, oavsett om hon får barn eller ej. En man förväntas i större utsträckning prioritera jobb framför barn. Dessa förväntningar och föreställningar som både individer och samhälle har på hur människor bör vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön kallas genus eller socialt kön. Kvinnor har lägre löner än män även när skillnader som beror på ålder, utbildning, sektor, yrke och arbetstid räknas bort var kvinnors lön 86 procent av mäns. Att män i snitt tjänar 3,6 miljoner mer över livet än kvinnor, beror inte bara på löneskillnader utan även på mängd arbetad tid vilket påverkas av bland annat föräldraledighet, VAB, deltidsarbete, bransch, karriär och sjukskrivning arbetade 30 procent av kvinnorna deltid och 11 procent av männen (SCB 2014). Deltidsarbete försvårar för karriär och löneutveckling. Deltidsnormen är ett problem för många kvinnor och förvärras delvis av en oflexibel barnomsorg. Centerpartiet vill arbeta för att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts. Bland annat genom att krav ställs på arbetsmarknadens parter att skapa rätt förutsättningar för fler att arbeta heltid. Valfrihet och barnomsorgspengen För Centerpartiet är familjers valfrihet viktig. Det är också viktigt att alla som vill ska ha möjlighet att arbeta heltid. Det är ofta kvinnorna som går ner i arbetstid för att ta hand om barnen. För att hinna lämna och hämta på förskola och ändå jobba heltid måste till exempel garanterad förskoleplats erbjudas inom rimligt avstånd, något som inte alltid fungerar. 209

3 Barnomsorgspengen främjar eget företagande i en kvinnodominerad bransch och ger också fler alternativ inom förskolan. Den ska öka familjers frihet att välja förskola, något som inte alltid fungerar och den behöver därför utvecklas så att den får den valfrihetseffekt som familjer behöver. Idag varierar det hur flexibla kommuner är när det gäller att få förskoleplats i en annan kommun än den familjen bor i, något som kan vara förutsättningen för att många föräldrar ska kunna arbeta heltid. Ett exempel är då familjen bor nära en kommungräns, föräldrarna arbetar i grannkommunen och får förskoleplats på orimligt långt avstånd från hem och jobb. Vi vill därför värna och vidareutveckla barnomsorgspengen så att familjer ska kunna välja förskola utanför hemkommunens gränser. Valfrihet och föräldraförsäkringen Kvinnor tar ut 75 procent av föräldraförsäkringen och män 25 procent. Kvinnor tar runt 65 procent VAB och män 35 procent (SCB 2014). Kvinnor förlorar ekonomiskt och hälsomässigt på det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen. Forskning visar tydligt att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är bra för både barnet och familjen. Sjukskrivningar går ned för kvinnor och delas istället jämnare mellan könen, däremot ökar mannens livslängd, barnets kognitiva utveckling ökar, risken för skilsmässor och våld minskar. Många familjer känner under småbarnsåren att det blir ekonomiskt svårt om den med högre inkomst är föräldraledig. Det kan vara ekonomiskt kännbart på kort sikt och på längre sikt blir det framför allt kännbart för den part som är borta från arbetsmarknaden länge, eftersom det leder till lägre livsinkomst och låg pension (Försäkringskassan, PPM, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet m.fl.). För alla barns bästa och barnens rätt till båda sina föräldrar vill Centerpartiet se en enkel, modern och flexibel barn- och föräldraförsäkring som ger alla föräldrar möjlighet att kombinera arbete med föräldraskap. En försäkring som också tar hänsyn till att familjer ser olika ut och måste ha frihet att själva, hemma vid köksbordet, bestämma hur de ska fördela föräldradagarna. Dagens modell ger stora möjligheter för familjerna att själva bestämma hur föräldraförsäkringen ska användas. Centerpartiet värnar denna valfrihet och vill inte öronmärka fler månader. Däremot är det viktigt att samhället ger föräldrarna utförlig information om uttagets effekter på livsinkomst, hälsa och kontakt med barnen. För att alla föräldrar ska kunna delta i en jämställd arbetsmarknad vill Centerpartiet tredubbla dagens jämställdhetsbonus. Det innebär en förstärkning av jämställdhetsbonusen som Alliansen införde, så att den blir den morot den var tänkt att vara för att föräldradagarna ska delas mer jämnt. Vi vill också öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer. Det skulle modernisera föräldraförsäkringen så att kvinnor inte förväntas ta största delen av föräldradagarna. Det skulle också bättre inkludera fler familjekonstellationer. För att fler kvinnor ska välja att bli företagare är det också viktigt att regler för föräldraförsäkringen som gäller för anställda så långt det går även ska gälla för företagare oavsett företagsform, inklusive de som är både anställda och företagare, så kallade kombinatörer. Då stärks flexibiliteten och tryggheten för framförallt kvinnors företagande. Hemarbete och VAB Störst betydelse för livsinkomst och pension har de strukturer och livsmönster, såsom deltidsarbete och huvudansvar för hem och familj, som skapas av den ojämna föräldraledigheten. Arbetet i hemmet är ojämnt fördelat mellan kvinnor och män till stor del till följd av det ojämna uttaget av föräldraledighet och VAB. Kvinnor utför ungefär 12 timmar oavlönat arbete i veckan mer än män (SCB 2014). Den snedvridna arbetsfördelningen bidrar kraftigt till kvinnors ökande sjukskrivningar, speciellt hos de kvinnor som har barn. En stor riskökning för sjukfrånvaro för kvinnor ses speciellt två 210

4 år efter andra barnets födelse, det är oftast då båda föräldrarna åter börjat förvärvsarbeta och den dubbla arbetsbördan för kvinnan blir som mest omfattande. För att föräldrar i större utsträckning ska ta gemensamt ansvar för VAB-dagarna behövs ekonomisk uppmuntran att fördela dessa jämställt. Vi vill därför införa en VAB-bonus som motsvarar den tidigare nämnda jämställdhetsbonusen. Vårdnadsbidraget Vårdnadsbidraget, som erbjuder föräldrar en möjlighet att stanna hemma tills barnet är tre år, är ett stort hinder främst för kvinnor. Det minskar kvinnors arbetade tid, är inte pensionsgrundande och ger således sämre pension. Det binder kvinnor som ofta redan står långt från arbetsmarknaden till hemmet, gör dem ekonomiskt beroende av den andra parten och leder till att de hamnar i utanförskap. Centerpartiet vill istället ge kvinnor ekonomisk makt och frihet och vill därför ta bort vårdnadsbidraget. Pensioner Många äldre ensamstående kvinnor som genomgått en skilsmässa lever idag med mycket små pensioner och har ofta svårt att betala för grundläggande behov såsom bostad, mat, kläder och mediciner. Sverige har ojämställda pensioner och en genomsnittlig pension för en kvinna motsvarar ungefär 65 procent av en mans pension. Bland invandrarkvinnor är det ännu större skillnader. Kvinnan har ofta utgjort en förutsättning för mannens karriär då hon varit hemma och tagit hand om hem och barn och därmed haft en låg eller ingen inkomst alls. En ojämställd arbetsmarknad bidrar också till de orättvisa pensionerna. Pensionerna delas inte vid skilsmässor som andra tillgångar och många kvinnor tvingas leva i fattigdom när de blir äldre. För att uppnå jämställda pensioner behöver arbetslivet bli jämställt, likaså ansvaret för hem och barn och vi behöver dela pensionspoängen mer rättvist. Idag finns möjligheten att överlåta pensionsrätter från premiepensionen, en del av den allmänna pensionen, men det är få som gör detta. Under småbarnsåren, då den obetalda arbetsbelastningen är extra ojämn, föreslår vi därför att pensionsrätter delas rakt av mellan föräldrarna. Pensionen behöver börja tjänas in direkt då vi börjar arbeta, så är det inte alltid idag. Vanliga åldrar då pensionen börjar tjänas in är vid 23, 25 eller 28 års ålder, beroende på vilket tjänstepensionsavtal det handlar om. Börjar vi räkna tjänstepension tidigare får fler kvinnor ut mer pengar eftersom många kvinnor har lönearbetat betydligt mindre under livet än män. Arbetsmarknadens parter behöver utforma bättre avtal gällande intjänande av tjänstepensionen. De som idag sitter med de lägsta pensionerna, oftast kvinnor, påverkas till stor del av följsamhetsindex. Det är en indexering som innebär att pensionen är större i början för att sedan minska efter en viss ålder. Centerpartiet vill att följsamhetsindex ses över för en bättre utformning. Centerpartiet tycker att var och en ska få välja själv, men för att kunna göra bra val behöver vi tillgång till information om hur våra beslut kring föräldraledighet, deltidsarbete och pensionssparande påverkar vår framtida ekonomi. Detta saknas idag. Många familjer delar föräldraledigheten enbart utifrån samhällsstrukturellt och kulturellt påverkade val utan att tänka på hur det påverkar pensionen. Informationen kring detta behöver därför förbättras genom ett uppdrag till Pensionsmyndigheten PPM i samverkan med berörda parter. Mäns våld mot kvinnor Att varje dag leva i rädsla för hot och våld, i en så utsatt position att nästan varje steg i vardagen påverkas, är fruktansvärt och inlåsande. Kvinnor och barn är extra utsatta och våld mot kvinnor är det 211

5 mest akuta jämställdhetsproblemet vi har i dag. Det finns i alla samhällsklasser i hela Sverige. En av de mest utsatta grupperna är kvinnor som utsätts för våld efter beviljat uppehållstillstånd i Sverige. Våldet mot kvinnor är vanligast i hemmet, det är idag statistiskt sett den farligaste platsen för en kvinna att vistas i (RSK, Riksföreningen - Stoppa Mäns Våld mot Kvinnor). Det är oftast en närstående som slår och trakasserar och få brott anmäls. Ingen kvinna ska behöva leva i rädsla för att bli slagen. Det finns idag en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Den har lett till förbättringar och är till stor del är genomförd. Centerpartiet vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor. Det behövs en ny nationell handlingsplan med mätbara mål och med ett och samma tydliga uppdrag till alla berörda myndigheter med krav på uppföljning och utvärdering, för att nå nollvisionen. Detta istället för en mängd isolerade projekt som får pengar men inte blir varaktiga. Handlingsplanen ska innefatta både förebyggande och akuta delar. För att samhället ska veta hur det ska agera i varje enskilt fall måste planen bland annat innehålla en strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor. Till exempel ska polisen jobba efter Koncept Karin, en samverkansmodell mellan bland annat specialiserad polis, socialtjänst och åklagare, i hela landet. Helhetssynen, samverkan och uppsökande verksamhet är några av de komponenter som har gjort konceptet effektivt och uppskattat hos utsatta kvinnor. Det är också ett problem att myndigheterna alltför ofta misslyckas med att se de riskfaktorer som finns när det gäller våld i nära relationer, vilket leder till att ett antal kvinnor varje år mördas, trots att detta kunde ha undvikits. Vi vill därför att den nya nationella handlingsplanen innehåller obligatoriska hotoch riskbedömningar, inklusive behov av besöksförbud och andra personskyddsåtgärder, vid anmälan om hot och våld samt förbättrat praktiskt och ekonomiskt stöd vid akuta våldssituationer. Ett nationellt stödcenter för personer med skyddad identitet behöver också inrättas inom ramen för planen. Att ta steget att polisanmäla våld i nära relation är ofta svårt och för att kvinnor som polisanmäler ska kunna känna sig trygga ska dessa få brottsoffersstöd inom 24 timmar efter polisanmälan och elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud. Kvinnor som kommer i kontakt med myndigheterna när de har utsatts för våld måste kunna vara säkra på att de personer de kommer i kontakt med förstår problematiken. Därför behöver grundläggande kunskaper om våld vara en obligatorisk del av utbildningen till alla yrken som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor, till exempel polis, jurister, socialsekreterare och lärare för att dessa ska få en grundläggande förståelse för bland annat normaliseringsprocessen och våldsutsatthet. Centerpartiet vill: 1. Verka för ett liberalt feministiskt samhälle som strävar efter jämställdhet mellan könen, värnar individens frihet och tror på människors förmåga att ta ansvar för sina val. Vi vill ha jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 2. arbeta för fler kvinnor i ledningsgrupper, styrelser och som chefer genom att driva på för en förändrad maktstruktur i näringslivet och göra det lättare för kvinnor att starta och driva företag. 3. stärka kvinnors företagande, bland annat genom tjänstesektorn där taket i RUT justeras uppåt, att RUT omfattar fler tjänster samt att möjligheten att driva företag inom välfärden värnas och utvecklas. 4. bryta invanda könsrelaterade mönster vid utbildnings- och yrkesval genom mer aktiv studie- och yrkesvägledning och ett tydligare genusperspektiv genom hela skolan. 212

6 5. försvara familjers valfrihet genom att värna och vidareutveckla barnomsorgspengen så att familjer ska kunna välja förskola utanför hemkommunens gränser. 6. avskaffa vårdnadsbidraget, eftersom det skapar en kvinno- och fattigdomsfälla. 7. att ett jämt uttag av föräldraförsäkringen nås genom att införa en tredubblad jämställdhetsbonus, att föräldraförsäkringen öppnas upp för ytterligare två närstående och införa en VAB-bonus. 8. att pensionsrätterna för premiepensionen delas rakt av under småbarnsåren, att följsamhetsindex ses över och att arbetsmarknadens parter utformar avtal som möjliggör att tjänstepension börjar intjänas direkt då vi börjar arbeta. 9. att en ny nationell handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor tas fram med både förebyggande och akuta delar t.ex. obligatoriska hot- och riskbedömningar vid anmälan om hot och våld och förbättrat praktiskt och ekonomiskt stöd vid akuta våldssituationer. 10. att polisen alltid utreder behov av besöksförbud och andra personskyddsåtgärder vid anmälan om våld i nära relationer och att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud Johan Linander och Sofia Jarl reserverar sig till förmån för ny att-sats 8: Att pensionspoängen delas rakt av under småbarnsåren, att följsamhetsindex ses över, att arbetsmarknadens parter utformar avtal som möjliggör att tjänstepension börjar intjänas direkt vi börjar arbeta samt att intjänade pensionspoäng ska ingå i giftorättsgodset. Motioner: Liberal feminism att bestämma själv Mäns våld mot kvinnor motion 7.1, 7.2, Att Centerpartiet verkar för att en nationell handlingsplan för förebyggande av mäns våld mot kvinnor utarbetas enligt ovanstående I läkarutbildningen, samt utbildning till exempelvis tandläkare, ska ingå utbildning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, våld i nära relationer och sexualbrott Utbildningen för läkare i hur rättsintyg ska utformas vid mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld eller sexualbrott, ska förbättras Centerpartiet ska verka för att kvinnojourerna får en långsiktig och mer stabil finansiering Centerpartiet ska verka för att kvinnor utsatta för våld i nära relationer kan få förtur i bostadsköerna. Partistyrelsens yttrande: Att känna sig fri och trygg i vardagen skall vara en självklarhet för alla. Kvinnor och barn är extra utsatta och skyddet för kvinnor som lever med skyddad identitet måste stärkas. Våld mot kvinnor är det mest akuta jämställdhetsproblemet vi har i dag. Det finns i alla samhällsklasser och i alla delar av Sverige. Centerpartiet har en nollvision för mäns våld mot kvinnor. I Centerpartiets stämmoprogram 213

7 för jämställdhet inklusive familjepolitik föreslås att en ny nationell handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor tas fram. Handlingsplanen ska bland annat innehålla strategi/tydliga krav på varje myndighet som kan återrapporteras, polisen ska jobba efter Koncept Karin i hela landet, obligatoriska hot- och riskbedömningar vid anmälan om hot och våld, förbättrat praktiskt och ekonomiskt stöd vid akutsituationer med allvarligt hot om våld, inrätta ett nationellt stödcenter för personer med skyddad identitet, alla som polisanmäler våld i nära relation ska få brottsoffersstöd inom 24 timmar efter polisanmälan, polisen ska alltid utreda behovet av besöksförbud och andra personskyddsåtgärder vid polisanmälan om våld i nära relation. I Centerpartiets program för jämställdhet inklusive familjepolitik föreslås utbildningar till yrken som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor innefattar obligatoriska kurser med grundläggande kunskaper i normaliseringsprocess, våldsutsatthet m.m. för att höja grundnivån för kunskaper om våld mot kvinnor hos fler yrkeskategorier (såsom polis, jurister, socialtjänst, lärare, socionomer, tandläkare, rättsväsende, vård m.fl.). Kunskapen hos polis, rättsväsende och socialtjänst måste fördjupas. I den ovan nämnda utbildningen bör ingå hur rättsintyg på bästa sätt ska utformas vid mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld eller sexualbrott. En av de mest utsatta grupperna är de kvinnor som utsätts för våld efter att de har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller både invandrarmän som gifter sig med kvinnor i sina hemländer och som sedan kommer hit, och nordiska män som gifter sig med kvinnor från andra länder som sedan kommer hit. Kvinnorna har inget nätverk här, känner varken till samhället eller sina rättigheter och har inte någonstans att ta vägen. Många av kvinnorna har också med sig ett eller flera barn som i sin tur riskerar att hamna i stor utsatthet. Vi måste stärka skyddet för kvinnor som lever med skyddad identitet, ha ett särskilt fokus på våld i nära relationer, sexualbrott och trakasserier och se till att hjälpa barn som far illa. De ideella kvinnojourerna är en viktig resurs i kampen mot våldet och mycket av den politik som formulerats i dag är ett resultat av deras opinionsbildning. Att våldet förts upp på agendan som ett jämställdhetsproblem betyder att kunskapen har spridit sig från experterna till övriga samhället och att mäns våld mot kvinnor är en del av den allmänna välfärden. Många av landets kvinnojourer går dock på knäna och behöver mer resurser, såväl för det lokala som för det nationella arbetet. En långsiktig och mer stabil finansiering av kvinnojourerna bör utredas. Pengar löser inte alla problem, men det är ett viktigt steg på vägen och en viktig satsning på de kvinnojourer och de ideella organisationer som i dag erbjuder en ovärderlig hjälp för kvinnor. Gällande de skyddade boendena måste dessa i första hand bereda plats åt kvinnor och barn som är i akut behov av dem. Mäns våld mot kvinnor har varit en prioriterad fråga under Alliansens styre. Sedan 2007 har kommunerna en lagstadgad skyldighet att ge våldsutsatta kvinnor stöd och skydd. Drygt 200 miljoner kronor anslogs åt kommunerna de första åren för att stödja genomförandet. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att även fortsättningsvis stötta utvecklingen av socialtjänstens verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld samt verka för ett mer långsiktigt och strategiskt arbete på området. Att de berörda kvinnorna och barnen inte har någon bostad att flytta till bottnar i ett grundproblem som handlar om den bostadsbrist som råder i många av landets kommuner. Kvinnorna blir kvar länge i kvinnojourernas boenden vilket är ett bekymmer eftersom de då inte kan börja sitt nya liv och frestas vända hem igen. Kvinnojourerna kan inte heller ta emot många nya behövande hjälpsökande när platserna är upptagna. Partistyrelsen föreslår partistämman att bifalla följande motioner: att Centerpartiet ska verka för att kvinnojourerna får en långsiktig och mer stabil finansiering att Centerpartiet ska verka för att kvinnor utsatta för våld i nära relationer kan få förtur i bostadsköerna. 214

8 8505 Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Jämställd företagarvänlig föräldraledighet motion 7.4, 7.5, att verka för att företagarens möjlighet att vara föräldraledig förbättras ex genom att överlåta föräldradagar till annan vuxen, möjlighet att ta ut dagarna på annat sätt, möjlighet att plocka ut ersättningen för att köpa tjänst av annan att öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att 300 av de 480 dagarna i barn och föräldraförsäkringen, varav 210 är Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) -dagar och 90 garantidagar, blir öppna barndagar som tillfaller barnet och kan nyttjas/överlåtas mellan vårdnadshavarna, alternativt till max två ytterligare närstående personer. På så sätt moderniseras föräldraförsäkringen till att bättre inkludera HBTQ-, kärn-, ensamstående- och bonusfamiljer. Ansvaret för fördelningen av dessa dagar vilar gemensamt hos de två vårdnadshavarna att för barnets anknytningsmöjligheter till båda vårdnadshavarna, och enligt Barnkonventionens artikel 18 om barnets rätt till bägge föräldrar, avsätta 90 dagar till vardera vårdnadshavarna, vilka inte är överlåtningsbara att verka för att återinföra jämställdhetsmålen i Försäkringskassans uppdrag, inklusive att driva informationskampanjer som visar fakta kring de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av ett ojämställt föräldrauttag och informerar om fördelarna med ett mer jämställt uttag att barn och föräldraförsäkringen förenklas för företagare, där samma regler ska gälla för företagare oavsett företagsform, inklusive kombinatörer att mödravårdscentraler byter namn till föräldramottagning där båda föräldrarna skrivs in och inkluderas som likvärdiga föräldrar Att Centerpartiet ska arbeta för att företagare ska kunna ha viss verksamhet i företaget samtidigt som de är föräldralediga Att Centerpartiet ska ta initiativ till att se över beräkningen av företagares SGI för att den ska bli mer rättvisande Att Centerpartiet ska verka för att föräldrapenningen ska beräknas på fem arbetsdagar istället för sju veckodagar Att Centerpartiet ska arbeta för att möjliggöra överlåtande av föräldraledighet precis som man kan överlåta VAB-dagar till en närstående Att Centerpartiet ska verka för att alla företagare i ett uppbyggnadsskede ska ges skydd för sin SGI oavsett bolagsform Att Centerpartiet ska arbeta för att en person som blivit arbetslös ska kunna starta upp en egen verksamhet under en tid med bibehållen a-kassa likaväl som han/hon kan söka jobb i andras företag 215

9 med bibehållen a-kassa Partistyrelsens yttrande: Centerpartiet ser ett tydligt behov av en förnyad föräldraförsäkring för att skapa ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. I Centerpartiets stämmoprogram för jämställdhet inklusive familjepolitik föreslås att föräldraförsäkringen behöver öppnas upp för överlåtande av dagar till ytterligare två närstående personer för att bättre inkludera fler familjekonstellationer. I programmet föreslås vidare att jämställdhetsbonusen tredubblas, en vabbonus i motsvarande omfattning införs och att föräldraförsäkringen förbättras för jämnare uttag och hänsyn tagen till företagares trygghet och möjligheter till jämställt föräldraskap. En ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen genom t.ex. överlåtelsebara dagar till annan närstående är positivt för såväl kärnfamiljer som ensamstående, HBTQ- och bonusfamiljer och det skulle underlätta för företagare. Idag får visserligen dagar överlåtas till fler närstående men att helt bestämma hur många dagar som överlåts skulle vara en förbättring av dagens system. Möjligheten att plocka ut ersättningen för att köpa tjänst av annan är också något som skulle förenkla för företagande föräldrar och det är något som företagare, speciellt de små, har önskat länge. Centerpartiet anser att vi behöver se över hur systemet kan bli mer flexibelt. Företagare som får barn upplever att reglerna kring föräldraledighet är snåriga och att systemet är stelbent. I Centerpartiets stämmoprogram för jämställdhet inklusive familjepolitik fastslås att föräldraförsäkringen behöver ses över för företagare, där samma regler ska gälla för företagare oavsett företagsform, inklusive kombinatörer så att flexibiliteten och tryggheten stärks. I denna översyn bör ingå att se över hur företagare ska kunna ha verksamhet i företaget samtidigt som de är föräldralediga. Att företagare ska kunna ha viss verksamhet i företaget som motionären skriver är helt klart intressant men viss verksamhet är ett relativt begrepp. Ofta är det svårt för företagare att blanda arbete med föräldraledighet, på grund av gränsdragningsproblematik när Försäkringskassan gör sina bedömningar. För den som är anställd är det möjligt att blanda deltidsarbete med föräldraledighet, men den som är egenföretagare stöter ofta på problem när de vill göra samma sak. Företagares SGI är efter riksdagsbeslut redan förändrad och kommer att förbättras och förtydligas ytterligare om socialförsäkringsutredningens förslag blir verklighet. Motionären vill att Centerpartiet ska verka för att föräldrapenningen ska beräknas på fem arbetsdagar istället för sju veckodagar. Detta är redan genomfört efter riksdagsbeslut. Det är idag i praktiken möjligt att starta företag med bibehållen a-kassa, men det kallas istället starta-eget-bidrag. I socialförsäkringsutredningen föreslås att regelverket för a-kassa bör likställas för alla företag av samma storlek, samt att regelverket för sjukpenninggrundande inkomst bör likställas för alla företag av samma storlek, reglernas utformning ska inte väsentligen skilja sig åt beroende på om man driver aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Utredningen förslår även att företagare ska ges likvärdig trygghet som anställda, t.ex. genom att sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkringen anpassas till kombinatörer. Dessa frågor har Centerpartiet drivit i socialförsäkringsutredningen och nu är det hög tid att de blir beslutad centerpolitik. I stämmoprogrammet tas även upp att informationen om pensionssparande och föräldraskapets effekter på livsinkomsten behöver förbättras genom att ge Pensionsmyndigheten (PPM) i uppdrag att i samverkan med berörda parter (t.ex. mödravård, försäkringskassa, skatteverket, banker och utbildningsväsende) förbättra informationen om pensionssparande och föräldraskapets effekter på livsinkomsten. Precis som motionären skriver så är jämställdhet ingen kvinnofråga och föräldravårdscentraler kan därför som begrepp fylla en funktion. I Centerpartiets stämmoprogram 216

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program. Antaget på 2011 års förbundsstämma. Reviderat på 2014 års förbundsstämma.

Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program. Antaget på 2011 års förbundsstämma. Reviderat på 2014 års förbundsstämma. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program Antaget på 2011 års förbundsstämma. Reviderat på 2014 års förbundsstämma. Innehållsförteckning 1 Inledning och analys 1 1.1 Med sikte på jämställdhet 1

Läs mer

HÄNDA. Möt KVINNOR som SK APAR JOBB i hela landet ANNIE LÖÖF: FEMINISMEN HAR FÅTT OFÖRTJÄNT DÅLIGT RYKTE

HÄNDA. Möt KVINNOR som SK APAR JOBB i hela landet ANNIE LÖÖF: FEMINISMEN HAR FÅTT OFÖRTJÄNT DÅLIGT RYKTE HÄNDA - VI FÅR SAKER ATT HÄNDA LIVET EFTER karriären / Ställ om till GRÖNT / ALLA familjers vardag ska fungera / BETALT för vad du gör / Stärkt SKYDD för våra BARN / EUROPA påverkar ditt liv / Vi vill

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 Pensionen en kvinnofälla Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Kommunal och Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Mer jämställdhet med nya moderaterna Från ord till handling

Mer jämställdhet med nya moderaterna Från ord till handling Mer jämställdhet med nya moderaterna Från ord till handling Slutrapport från Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter för kvinnor och män februari 2009 Innehåll Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förtroenderådets

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Valmanifest Feministiskt initiativ Uppsala Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Innehållsförteckning För en feministisk

Läs mer

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av fn:s Kvinno kommittés rekommendationer Sveriges Kvinnolobby Förord 3 Inledning 4 Iakttagelse 6: Integrations- och jämställdhets departementet

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut 5 10 15 20 25 30 35 40 Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar.

Läs mer

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Jämställdhet som genomgripande princip En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Innehåll Inledning... 5 Jämställdhet som genomgripande princip... 7 Jämställdhet som projekt eller

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande Magdalena Andersson Egna texter & pressmeddelande under 2008 Om man orkar och vill... 5 Ett starkare barnperspektiv... 5 Klart att vi stödjer regeringen!... 6 Bidrag till vit marknad... 7 Replik till Kristina

Läs mer

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer