Liberal feminism - att bestämma själv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liberal feminism - att bestämma själv"

Transkript

1 Liberal feminism - att bestämma själv Stämmoprogram Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik. Vi vet att det mesta som växer, växer underifrån, så också ett jämställt Sverige. Vägen till jämställdhet ser olika ut för människor beroende på livssituation och var man bor. Familjer måste till exempel ha frihet att själva, hemma vid köksbordet, planera både familjens tid och ekonomi. Centerpartiets jämställdhetspolitik bygger på liberal feminism. Vi strävar efter jämställdhet mellan könen, värnar individens frihet och tror på människors förmåga att ta ansvar för sina val. Sverige har kommit långt på jämställdhetsområdet, men har mycket kvar att göra. Kön, etnicitet, sexualitet, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter. Ojämställdheten finns med genom hela livet, i hela samhället. Elever begränsas av traditionella könsnormer vid studie- och yrkesval. Makt och inflytande är ojämnt fördelat mellan könen och vi har könsrelaterade skillnader i lön och karriär. Kvinnor utför mer obetalt arbete än män och har lägre pensioner som en följd av lägre livsinkomst. Kvinnor utsätts oftare för grovt våld i hemmet än män. För att bryta ojämställdheten vill Centerpartiet se fler kvinnor på ledande positioner, driva på för möjligheten för fler kvinnor att starta företag, öka den ekonomiska friheten för såväl kvinnor som män, och motverka mäns våld mot kvinnor. Det är en långsiktigt hållbar väg för individen och för samhället. Vår vision är ett helt jämställt samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Makt, företagande och skola Makt För att som kvinna bestämma över sitt liv, ta ansvar för sina val och få belöning för sitt arbete måste kvinnor själva kunna bestämma var de ska jobba, hur de vill göra karriär och få upp sin lön för att påverka sin livsinkomst. Men kvinnor har mindre makt och inflytande än män. Fler män är höginkomsttagare, styrelseordföranden och styrelseledamöter. När det gäller de statligt helägda bolagen jobbade Alliansen hårt och framgångsrikt för jämnare könsfördelning i styrelserna och idag är andelen kvinnor 49 procent. Alliansen visade då tydligt att förändring är möjlig och nu är det viktigt även för de privata bolagen att ta sitt ansvar. Att driva företag ger frihet och även möjlighet att komma in i näringslivet. Vi vill därför stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag och att fler kvinnor genom ett jämställt samhälle får höga positioner i näringslivet. Då förändras maktstrukturerna i näringslivet och ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda. Företagande Samhällets förlegade strukturer, där kvinnor inte förväntas vara drivna entreprenörer eller ta risker i sitt företagande, bidrar till att kvinnor inte driver företag i samma utsträckning som män, inte satsar lika mycket pengar eller tid på sina företag och har svårare att få lån beviljade för sitt företagande. Kvinnors företag växer inte lika snabbt och mycket som mäns. Antalet entreprenörer i Sverige har sedan mitten på 2000-talet ökat men förra året bröts den uppåtgående trenden. Rapporten Global Entrepreneurship monitor (GEM) från juni 2015 visar att andelen svenska entreprenörer har sjunkit från 8,2 procent 2013 till 6,7 procent Huvudförklaringen är att 40 procent färre kvinnor ägnar sig åt entreprenörskap. Enligt Entreprenörskapsforum som ansvarar för rapporten beror det bland annat på den politiska osäkerhet som omgärdar välfärdsföretagande och gör att många potentiella 208

2 välfärdsföretagare, ofta kvinnor, inte längre vågar starta företag eller satsa mer på sina företag. Sverige behöver fler, inte färre, kvinnor som driver företag Människor ska ha möjlighet att starta företag, leva på det, ha flera olika arbetsgivare att välja på och tjäna pengar på sitt företag även inom kvinnodominerade sektorer som vård, skola och omsorg. RUT och LOV ger fler kvinnor möjlighet att starta företag, vilket leder till fler kvinnor på ledande positioner. Genom LOV, lagen om valfrihet, som öppnar för privata aktörer inom välfärden, kan kvinnor som arbetar inom offentlig sektor lättare byta arbetsgivare och därmed påverka sin lön. Centerpartiet värnar LOV och möjligheten att driva företag inom välfärden. Tack vare RUT-avdraget driver fler kvinnor företag över hela landet. 7 av 10 företagare inom städoch hemservice är kvinnor. Sverige behöver många nya vardagsjobb och dessa har stor möjlighet att växa fram inom tjänstesektorn exempelvis genom RUT. Taket bör justeras uppåt och de tjänster som omfattas av RUT bör bli fler. Då kommer efterfrågan att öka, fler människor kan starta företag inom en kvinnodominerad bransch och fler som står långt från arbetsmarknaden kan få jobb. Informerade val i skolan Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre möjligheter till karriär. Svenska ungdomars könsbundna utbildnings- och yrkesval bidrar till att bevara en könssegregerad arbetsmarknad och orättvisa strukturer. I skolan grundläggs värderingar och förhållningssätt. Med en mer aktiv studie- och yrkesvägledning (SYV) och tydligare genusperspektiv genom hela utbildningsväsendet än idag kan våra unga lättare bryta könsnormer vid studie- och yrkesval. Specifika informationsinsatser behövs vid val till grund-, gymnasie- och högskola. Utbildningsinsatser med genusperspektiv behövs även för rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. Bryts de könsstereotypa valen så påverkas den könssegregerade arbetsmarknaden. Skolan i sig har inte skapat ojämställdheten, men kan vara en del av lösningen. Valfrihet och jämställdhet En kvinna förväntas av många arbetsgivare att stanna hemma mer, oavsett om hon får barn eller ej. En man förväntas i större utsträckning prioritera jobb framför barn. Dessa förväntningar och föreställningar som både individer och samhälle har på hur människor bör vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön kallas genus eller socialt kön. Kvinnor har lägre löner än män även när skillnader som beror på ålder, utbildning, sektor, yrke och arbetstid räknas bort var kvinnors lön 86 procent av mäns. Att män i snitt tjänar 3,6 miljoner mer över livet än kvinnor, beror inte bara på löneskillnader utan även på mängd arbetad tid vilket påverkas av bland annat föräldraledighet, VAB, deltidsarbete, bransch, karriär och sjukskrivning arbetade 30 procent av kvinnorna deltid och 11 procent av männen (SCB 2014). Deltidsarbete försvårar för karriär och löneutveckling. Deltidsnormen är ett problem för många kvinnor och förvärras delvis av en oflexibel barnomsorg. Centerpartiet vill arbeta för att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts. Bland annat genom att krav ställs på arbetsmarknadens parter att skapa rätt förutsättningar för fler att arbeta heltid. Valfrihet och barnomsorgspengen För Centerpartiet är familjers valfrihet viktig. Det är också viktigt att alla som vill ska ha möjlighet att arbeta heltid. Det är ofta kvinnorna som går ner i arbetstid för att ta hand om barnen. För att hinna lämna och hämta på förskola och ändå jobba heltid måste till exempel garanterad förskoleplats erbjudas inom rimligt avstånd, något som inte alltid fungerar. 209

3 Barnomsorgspengen främjar eget företagande i en kvinnodominerad bransch och ger också fler alternativ inom förskolan. Den ska öka familjers frihet att välja förskola, något som inte alltid fungerar och den behöver därför utvecklas så att den får den valfrihetseffekt som familjer behöver. Idag varierar det hur flexibla kommuner är när det gäller att få förskoleplats i en annan kommun än den familjen bor i, något som kan vara förutsättningen för att många föräldrar ska kunna arbeta heltid. Ett exempel är då familjen bor nära en kommungräns, föräldrarna arbetar i grannkommunen och får förskoleplats på orimligt långt avstånd från hem och jobb. Vi vill därför värna och vidareutveckla barnomsorgspengen så att familjer ska kunna välja förskola utanför hemkommunens gränser. Valfrihet och föräldraförsäkringen Kvinnor tar ut 75 procent av föräldraförsäkringen och män 25 procent. Kvinnor tar runt 65 procent VAB och män 35 procent (SCB 2014). Kvinnor förlorar ekonomiskt och hälsomässigt på det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen. Forskning visar tydligt att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är bra för både barnet och familjen. Sjukskrivningar går ned för kvinnor och delas istället jämnare mellan könen, däremot ökar mannens livslängd, barnets kognitiva utveckling ökar, risken för skilsmässor och våld minskar. Många familjer känner under småbarnsåren att det blir ekonomiskt svårt om den med högre inkomst är föräldraledig. Det kan vara ekonomiskt kännbart på kort sikt och på längre sikt blir det framför allt kännbart för den part som är borta från arbetsmarknaden länge, eftersom det leder till lägre livsinkomst och låg pension (Försäkringskassan, PPM, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet m.fl.). För alla barns bästa och barnens rätt till båda sina föräldrar vill Centerpartiet se en enkel, modern och flexibel barn- och föräldraförsäkring som ger alla föräldrar möjlighet att kombinera arbete med föräldraskap. En försäkring som också tar hänsyn till att familjer ser olika ut och måste ha frihet att själva, hemma vid köksbordet, bestämma hur de ska fördela föräldradagarna. Dagens modell ger stora möjligheter för familjerna att själva bestämma hur föräldraförsäkringen ska användas. Centerpartiet värnar denna valfrihet och vill inte öronmärka fler månader. Däremot är det viktigt att samhället ger föräldrarna utförlig information om uttagets effekter på livsinkomst, hälsa och kontakt med barnen. För att alla föräldrar ska kunna delta i en jämställd arbetsmarknad vill Centerpartiet tredubbla dagens jämställdhetsbonus. Det innebär en förstärkning av jämställdhetsbonusen som Alliansen införde, så att den blir den morot den var tänkt att vara för att föräldradagarna ska delas mer jämnt. Vi vill också öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer. Det skulle modernisera föräldraförsäkringen så att kvinnor inte förväntas ta största delen av föräldradagarna. Det skulle också bättre inkludera fler familjekonstellationer. För att fler kvinnor ska välja att bli företagare är det också viktigt att regler för föräldraförsäkringen som gäller för anställda så långt det går även ska gälla för företagare oavsett företagsform, inklusive de som är både anställda och företagare, så kallade kombinatörer. Då stärks flexibiliteten och tryggheten för framförallt kvinnors företagande. Hemarbete och VAB Störst betydelse för livsinkomst och pension har de strukturer och livsmönster, såsom deltidsarbete och huvudansvar för hem och familj, som skapas av den ojämna föräldraledigheten. Arbetet i hemmet är ojämnt fördelat mellan kvinnor och män till stor del till följd av det ojämna uttaget av föräldraledighet och VAB. Kvinnor utför ungefär 12 timmar oavlönat arbete i veckan mer än män (SCB 2014). Den snedvridna arbetsfördelningen bidrar kraftigt till kvinnors ökande sjukskrivningar, speciellt hos de kvinnor som har barn. En stor riskökning för sjukfrånvaro för kvinnor ses speciellt två 210

4 år efter andra barnets födelse, det är oftast då båda föräldrarna åter börjat förvärvsarbeta och den dubbla arbetsbördan för kvinnan blir som mest omfattande. För att föräldrar i större utsträckning ska ta gemensamt ansvar för VAB-dagarna behövs ekonomisk uppmuntran att fördela dessa jämställt. Vi vill därför införa en VAB-bonus som motsvarar den tidigare nämnda jämställdhetsbonusen. Vårdnadsbidraget Vårdnadsbidraget, som erbjuder föräldrar en möjlighet att stanna hemma tills barnet är tre år, är ett stort hinder främst för kvinnor. Det minskar kvinnors arbetade tid, är inte pensionsgrundande och ger således sämre pension. Det binder kvinnor som ofta redan står långt från arbetsmarknaden till hemmet, gör dem ekonomiskt beroende av den andra parten och leder till att de hamnar i utanförskap. Centerpartiet vill istället ge kvinnor ekonomisk makt och frihet och vill därför ta bort vårdnadsbidraget. Pensioner Många äldre ensamstående kvinnor som genomgått en skilsmässa lever idag med mycket små pensioner och har ofta svårt att betala för grundläggande behov såsom bostad, mat, kläder och mediciner. Sverige har ojämställda pensioner och en genomsnittlig pension för en kvinna motsvarar ungefär 65 procent av en mans pension. Bland invandrarkvinnor är det ännu större skillnader. Kvinnan har ofta utgjort en förutsättning för mannens karriär då hon varit hemma och tagit hand om hem och barn och därmed haft en låg eller ingen inkomst alls. En ojämställd arbetsmarknad bidrar också till de orättvisa pensionerna. Pensionerna delas inte vid skilsmässor som andra tillgångar och många kvinnor tvingas leva i fattigdom när de blir äldre. För att uppnå jämställda pensioner behöver arbetslivet bli jämställt, likaså ansvaret för hem och barn och vi behöver dela pensionspoängen mer rättvist. Idag finns möjligheten att överlåta pensionsrätter från premiepensionen, en del av den allmänna pensionen, men det är få som gör detta. Under småbarnsåren, då den obetalda arbetsbelastningen är extra ojämn, föreslår vi därför att pensionsrätter delas rakt av mellan föräldrarna. Pensionen behöver börja tjänas in direkt då vi börjar arbeta, så är det inte alltid idag. Vanliga åldrar då pensionen börjar tjänas in är vid 23, 25 eller 28 års ålder, beroende på vilket tjänstepensionsavtal det handlar om. Börjar vi räkna tjänstepension tidigare får fler kvinnor ut mer pengar eftersom många kvinnor har lönearbetat betydligt mindre under livet än män. Arbetsmarknadens parter behöver utforma bättre avtal gällande intjänande av tjänstepensionen. De som idag sitter med de lägsta pensionerna, oftast kvinnor, påverkas till stor del av följsamhetsindex. Det är en indexering som innebär att pensionen är större i början för att sedan minska efter en viss ålder. Centerpartiet vill att följsamhetsindex ses över för en bättre utformning. Centerpartiet tycker att var och en ska få välja själv, men för att kunna göra bra val behöver vi tillgång till information om hur våra beslut kring föräldraledighet, deltidsarbete och pensionssparande påverkar vår framtida ekonomi. Detta saknas idag. Många familjer delar föräldraledigheten enbart utifrån samhällsstrukturellt och kulturellt påverkade val utan att tänka på hur det påverkar pensionen. Informationen kring detta behöver därför förbättras genom ett uppdrag till Pensionsmyndigheten PPM i samverkan med berörda parter. Mäns våld mot kvinnor Att varje dag leva i rädsla för hot och våld, i en så utsatt position att nästan varje steg i vardagen påverkas, är fruktansvärt och inlåsande. Kvinnor och barn är extra utsatta och våld mot kvinnor är det 211

5 mest akuta jämställdhetsproblemet vi har i dag. Det finns i alla samhällsklasser i hela Sverige. En av de mest utsatta grupperna är kvinnor som utsätts för våld efter beviljat uppehållstillstånd i Sverige. Våldet mot kvinnor är vanligast i hemmet, det är idag statistiskt sett den farligaste platsen för en kvinna att vistas i (RSK, Riksföreningen - Stoppa Mäns Våld mot Kvinnor). Det är oftast en närstående som slår och trakasserar och få brott anmäls. Ingen kvinna ska behöva leva i rädsla för att bli slagen. Det finns idag en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Den har lett till förbättringar och är till stor del är genomförd. Centerpartiet vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor. Det behövs en ny nationell handlingsplan med mätbara mål och med ett och samma tydliga uppdrag till alla berörda myndigheter med krav på uppföljning och utvärdering, för att nå nollvisionen. Detta istället för en mängd isolerade projekt som får pengar men inte blir varaktiga. Handlingsplanen ska innefatta både förebyggande och akuta delar. För att samhället ska veta hur det ska agera i varje enskilt fall måste planen bland annat innehålla en strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor. Till exempel ska polisen jobba efter Koncept Karin, en samverkansmodell mellan bland annat specialiserad polis, socialtjänst och åklagare, i hela landet. Helhetssynen, samverkan och uppsökande verksamhet är några av de komponenter som har gjort konceptet effektivt och uppskattat hos utsatta kvinnor. Det är också ett problem att myndigheterna alltför ofta misslyckas med att se de riskfaktorer som finns när det gäller våld i nära relationer, vilket leder till att ett antal kvinnor varje år mördas, trots att detta kunde ha undvikits. Vi vill därför att den nya nationella handlingsplanen innehåller obligatoriska hotoch riskbedömningar, inklusive behov av besöksförbud och andra personskyddsåtgärder, vid anmälan om hot och våld samt förbättrat praktiskt och ekonomiskt stöd vid akuta våldssituationer. Ett nationellt stödcenter för personer med skyddad identitet behöver också inrättas inom ramen för planen. Att ta steget att polisanmäla våld i nära relation är ofta svårt och för att kvinnor som polisanmäler ska kunna känna sig trygga ska dessa få brottsoffersstöd inom 24 timmar efter polisanmälan och elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud. Kvinnor som kommer i kontakt med myndigheterna när de har utsatts för våld måste kunna vara säkra på att de personer de kommer i kontakt med förstår problematiken. Därför behöver grundläggande kunskaper om våld vara en obligatorisk del av utbildningen till alla yrken som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor, till exempel polis, jurister, socialsekreterare och lärare för att dessa ska få en grundläggande förståelse för bland annat normaliseringsprocessen och våldsutsatthet. Centerpartiet vill: 1. Verka för ett liberalt feministiskt samhälle som strävar efter jämställdhet mellan könen, värnar individens frihet och tror på människors förmåga att ta ansvar för sina val. Vi vill ha jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 2. arbeta för fler kvinnor i ledningsgrupper, styrelser och som chefer genom att driva på för en förändrad maktstruktur i näringslivet och göra det lättare för kvinnor att starta och driva företag. 3. stärka kvinnors företagande, bland annat genom tjänstesektorn där taket i RUT justeras uppåt, att RUT omfattar fler tjänster samt att möjligheten att driva företag inom välfärden värnas och utvecklas. 4. bryta invanda könsrelaterade mönster vid utbildnings- och yrkesval genom mer aktiv studie- och yrkesvägledning och ett tydligare genusperspektiv genom hela skolan. 212

6 5. försvara familjers valfrihet genom att värna och vidareutveckla barnomsorgspengen så att familjer ska kunna välja förskola utanför hemkommunens gränser. 6. avskaffa vårdnadsbidraget, eftersom det skapar en kvinno- och fattigdomsfälla. 7. att ett jämt uttag av föräldraförsäkringen nås genom att införa en tredubblad jämställdhetsbonus, att föräldraförsäkringen öppnas upp för ytterligare två närstående och införa en VAB-bonus. 8. att pensionsrätterna för premiepensionen delas rakt av under småbarnsåren, att följsamhetsindex ses över och att arbetsmarknadens parter utformar avtal som möjliggör att tjänstepension börjar intjänas direkt då vi börjar arbeta. 9. att en ny nationell handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor tas fram med både förebyggande och akuta delar t.ex. obligatoriska hot- och riskbedömningar vid anmälan om hot och våld och förbättrat praktiskt och ekonomiskt stöd vid akuta våldssituationer. 10. att polisen alltid utreder behov av besöksförbud och andra personskyddsåtgärder vid anmälan om våld i nära relationer och att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud Johan Linander och Sofia Jarl reserverar sig till förmån för ny att-sats 8: Att pensionspoängen delas rakt av under småbarnsåren, att följsamhetsindex ses över, att arbetsmarknadens parter utformar avtal som möjliggör att tjänstepension börjar intjänas direkt vi börjar arbeta samt att intjänade pensionspoäng ska ingå i giftorättsgodset. Motioner: Liberal feminism att bestämma själv Mäns våld mot kvinnor motion 7.1, 7.2, Att Centerpartiet verkar för att en nationell handlingsplan för förebyggande av mäns våld mot kvinnor utarbetas enligt ovanstående I läkarutbildningen, samt utbildning till exempelvis tandläkare, ska ingå utbildning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, våld i nära relationer och sexualbrott Utbildningen för läkare i hur rättsintyg ska utformas vid mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld eller sexualbrott, ska förbättras Centerpartiet ska verka för att kvinnojourerna får en långsiktig och mer stabil finansiering Centerpartiet ska verka för att kvinnor utsatta för våld i nära relationer kan få förtur i bostadsköerna. Partistyrelsens yttrande: Att känna sig fri och trygg i vardagen skall vara en självklarhet för alla. Kvinnor och barn är extra utsatta och skyddet för kvinnor som lever med skyddad identitet måste stärkas. Våld mot kvinnor är det mest akuta jämställdhetsproblemet vi har i dag. Det finns i alla samhällsklasser och i alla delar av Sverige. Centerpartiet har en nollvision för mäns våld mot kvinnor. I Centerpartiets stämmoprogram 213

7 för jämställdhet inklusive familjepolitik föreslås att en ny nationell handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor tas fram. Handlingsplanen ska bland annat innehålla strategi/tydliga krav på varje myndighet som kan återrapporteras, polisen ska jobba efter Koncept Karin i hela landet, obligatoriska hot- och riskbedömningar vid anmälan om hot och våld, förbättrat praktiskt och ekonomiskt stöd vid akutsituationer med allvarligt hot om våld, inrätta ett nationellt stödcenter för personer med skyddad identitet, alla som polisanmäler våld i nära relation ska få brottsoffersstöd inom 24 timmar efter polisanmälan, polisen ska alltid utreda behovet av besöksförbud och andra personskyddsåtgärder vid polisanmälan om våld i nära relation. I Centerpartiets program för jämställdhet inklusive familjepolitik föreslås utbildningar till yrken som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor innefattar obligatoriska kurser med grundläggande kunskaper i normaliseringsprocess, våldsutsatthet m.m. för att höja grundnivån för kunskaper om våld mot kvinnor hos fler yrkeskategorier (såsom polis, jurister, socialtjänst, lärare, socionomer, tandläkare, rättsväsende, vård m.fl.). Kunskapen hos polis, rättsväsende och socialtjänst måste fördjupas. I den ovan nämnda utbildningen bör ingå hur rättsintyg på bästa sätt ska utformas vid mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld eller sexualbrott. En av de mest utsatta grupperna är de kvinnor som utsätts för våld efter att de har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller både invandrarmän som gifter sig med kvinnor i sina hemländer och som sedan kommer hit, och nordiska män som gifter sig med kvinnor från andra länder som sedan kommer hit. Kvinnorna har inget nätverk här, känner varken till samhället eller sina rättigheter och har inte någonstans att ta vägen. Många av kvinnorna har också med sig ett eller flera barn som i sin tur riskerar att hamna i stor utsatthet. Vi måste stärka skyddet för kvinnor som lever med skyddad identitet, ha ett särskilt fokus på våld i nära relationer, sexualbrott och trakasserier och se till att hjälpa barn som far illa. De ideella kvinnojourerna är en viktig resurs i kampen mot våldet och mycket av den politik som formulerats i dag är ett resultat av deras opinionsbildning. Att våldet förts upp på agendan som ett jämställdhetsproblem betyder att kunskapen har spridit sig från experterna till övriga samhället och att mäns våld mot kvinnor är en del av den allmänna välfärden. Många av landets kvinnojourer går dock på knäna och behöver mer resurser, såväl för det lokala som för det nationella arbetet. En långsiktig och mer stabil finansiering av kvinnojourerna bör utredas. Pengar löser inte alla problem, men det är ett viktigt steg på vägen och en viktig satsning på de kvinnojourer och de ideella organisationer som i dag erbjuder en ovärderlig hjälp för kvinnor. Gällande de skyddade boendena måste dessa i första hand bereda plats åt kvinnor och barn som är i akut behov av dem. Mäns våld mot kvinnor har varit en prioriterad fråga under Alliansens styre. Sedan 2007 har kommunerna en lagstadgad skyldighet att ge våldsutsatta kvinnor stöd och skydd. Drygt 200 miljoner kronor anslogs åt kommunerna de första åren för att stödja genomförandet. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att även fortsättningsvis stötta utvecklingen av socialtjänstens verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld samt verka för ett mer långsiktigt och strategiskt arbete på området. Att de berörda kvinnorna och barnen inte har någon bostad att flytta till bottnar i ett grundproblem som handlar om den bostadsbrist som råder i många av landets kommuner. Kvinnorna blir kvar länge i kvinnojourernas boenden vilket är ett bekymmer eftersom de då inte kan börja sitt nya liv och frestas vända hem igen. Kvinnojourerna kan inte heller ta emot många nya behövande hjälpsökande när platserna är upptagna. Partistyrelsen föreslår partistämman att bifalla följande motioner: att Centerpartiet ska verka för att kvinnojourerna får en långsiktig och mer stabil finansiering att Centerpartiet ska verka för att kvinnor utsatta för våld i nära relationer kan få förtur i bostadsköerna. 214

8 8505 Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Jämställd företagarvänlig föräldraledighet motion 7.4, 7.5, att verka för att företagarens möjlighet att vara föräldraledig förbättras ex genom att överlåta föräldradagar till annan vuxen, möjlighet att ta ut dagarna på annat sätt, möjlighet att plocka ut ersättningen för att köpa tjänst av annan att öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att 300 av de 480 dagarna i barn och föräldraförsäkringen, varav 210 är Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) -dagar och 90 garantidagar, blir öppna barndagar som tillfaller barnet och kan nyttjas/överlåtas mellan vårdnadshavarna, alternativt till max två ytterligare närstående personer. På så sätt moderniseras föräldraförsäkringen till att bättre inkludera HBTQ-, kärn-, ensamstående- och bonusfamiljer. Ansvaret för fördelningen av dessa dagar vilar gemensamt hos de två vårdnadshavarna att för barnets anknytningsmöjligheter till båda vårdnadshavarna, och enligt Barnkonventionens artikel 18 om barnets rätt till bägge föräldrar, avsätta 90 dagar till vardera vårdnadshavarna, vilka inte är överlåtningsbara att verka för att återinföra jämställdhetsmålen i Försäkringskassans uppdrag, inklusive att driva informationskampanjer som visar fakta kring de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av ett ojämställt föräldrauttag och informerar om fördelarna med ett mer jämställt uttag att barn och föräldraförsäkringen förenklas för företagare, där samma regler ska gälla för företagare oavsett företagsform, inklusive kombinatörer att mödravårdscentraler byter namn till föräldramottagning där båda föräldrarna skrivs in och inkluderas som likvärdiga föräldrar Att Centerpartiet ska arbeta för att företagare ska kunna ha viss verksamhet i företaget samtidigt som de är föräldralediga Att Centerpartiet ska ta initiativ till att se över beräkningen av företagares SGI för att den ska bli mer rättvisande Att Centerpartiet ska verka för att föräldrapenningen ska beräknas på fem arbetsdagar istället för sju veckodagar Att Centerpartiet ska arbeta för att möjliggöra överlåtande av föräldraledighet precis som man kan överlåta VAB-dagar till en närstående Att Centerpartiet ska verka för att alla företagare i ett uppbyggnadsskede ska ges skydd för sin SGI oavsett bolagsform Att Centerpartiet ska arbeta för att en person som blivit arbetslös ska kunna starta upp en egen verksamhet under en tid med bibehållen a-kassa likaväl som han/hon kan söka jobb i andras företag 215

9 med bibehållen a-kassa Partistyrelsens yttrande: Centerpartiet ser ett tydligt behov av en förnyad föräldraförsäkring för att skapa ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. I Centerpartiets stämmoprogram för jämställdhet inklusive familjepolitik föreslås att föräldraförsäkringen behöver öppnas upp för överlåtande av dagar till ytterligare två närstående personer för att bättre inkludera fler familjekonstellationer. I programmet föreslås vidare att jämställdhetsbonusen tredubblas, en vabbonus i motsvarande omfattning införs och att föräldraförsäkringen förbättras för jämnare uttag och hänsyn tagen till företagares trygghet och möjligheter till jämställt föräldraskap. En ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen genom t.ex. överlåtelsebara dagar till annan närstående är positivt för såväl kärnfamiljer som ensamstående, HBTQ- och bonusfamiljer och det skulle underlätta för företagare. Idag får visserligen dagar överlåtas till fler närstående men att helt bestämma hur många dagar som överlåts skulle vara en förbättring av dagens system. Möjligheten att plocka ut ersättningen för att köpa tjänst av annan är också något som skulle förenkla för företagande föräldrar och det är något som företagare, speciellt de små, har önskat länge. Centerpartiet anser att vi behöver se över hur systemet kan bli mer flexibelt. Företagare som får barn upplever att reglerna kring föräldraledighet är snåriga och att systemet är stelbent. I Centerpartiets stämmoprogram för jämställdhet inklusive familjepolitik fastslås att föräldraförsäkringen behöver ses över för företagare, där samma regler ska gälla för företagare oavsett företagsform, inklusive kombinatörer så att flexibiliteten och tryggheten stärks. I denna översyn bör ingå att se över hur företagare ska kunna ha verksamhet i företaget samtidigt som de är föräldralediga. Att företagare ska kunna ha viss verksamhet i företaget som motionären skriver är helt klart intressant men viss verksamhet är ett relativt begrepp. Ofta är det svårt för företagare att blanda arbete med föräldraledighet, på grund av gränsdragningsproblematik när Försäkringskassan gör sina bedömningar. För den som är anställd är det möjligt att blanda deltidsarbete med föräldraledighet, men den som är egenföretagare stöter ofta på problem när de vill göra samma sak. Företagares SGI är efter riksdagsbeslut redan förändrad och kommer att förbättras och förtydligas ytterligare om socialförsäkringsutredningens förslag blir verklighet. Motionären vill att Centerpartiet ska verka för att föräldrapenningen ska beräknas på fem arbetsdagar istället för sju veckodagar. Detta är redan genomfört efter riksdagsbeslut. Det är idag i praktiken möjligt att starta företag med bibehållen a-kassa, men det kallas istället starta-eget-bidrag. I socialförsäkringsutredningen föreslås att regelverket för a-kassa bör likställas för alla företag av samma storlek, samt att regelverket för sjukpenninggrundande inkomst bör likställas för alla företag av samma storlek, reglernas utformning ska inte väsentligen skilja sig åt beroende på om man driver aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Utredningen förslår även att företagare ska ges likvärdig trygghet som anställda, t.ex. genom att sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkringen anpassas till kombinatörer. Dessa frågor har Centerpartiet drivit i socialförsäkringsutredningen och nu är det hög tid att de blir beslutad centerpolitik. I stämmoprogrammet tas även upp att informationen om pensionssparande och föräldraskapets effekter på livsinkomsten behöver förbättras genom att ge Pensionsmyndigheten (PPM) i uppdrag att i samverkan med berörda parter (t.ex. mödravård, försäkringskassa, skatteverket, banker och utbildningsväsende) förbättra informationen om pensionssparande och föräldraskapets effekter på livsinkomsten. Precis som motionären skriver så är jämställdhet ingen kvinnofråga och föräldravårdscentraler kan därför som begrepp fylla en funktion. I Centerpartiets stämmoprogram 216

10 Liberal feminism att bestämma själv presenterar Centerpartiet en enkel, modern och flexibel barnoch föräldraförsäkring Partistyrelsen föreslår partistämman att bifalla följande motioner: att barn och föräldraförsäkringen förenklas för företagare, där samma regler ska gälla för företagare oavsett företagsform, inklusive kombinatörer. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Gunilla Hjelm CK, Fredrick Federley och Sofia Jarl reserverar sig till förmån för bifall till motion 7.5.1: att öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att 300 av de 480 dagarna i barn och föräldraförsäkringen, varav 210 är Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) -dagar och 90 garantidagar, blir öppna barndagar som tillfaller barnet och kan nyttjas/överlåtas mellan vårdnadshavarna, alternativt till max två ytterligare närstående personer. På så sätt moderniseras föräldraförsäkringen till att bättre inkludera HBTQ-, kärn-, ensamstående- och bonusfamiljer. Ansvaret för fördelningen av dessa dagar vilar gemensamt hos de två vårdnadshavarna Gunilla Hjelm CK och Sofia Jarl reserverar sig till förmån för bifall till motion 7.5.2: att för barnets anknytningsmöjligheter till båda vårdnadshavarna, och enligt Barnkonventionens artikel 18 om barnets rätt till bägge föräldrar, avsätta 90 dagar till vardera vårdnadshavarna, vilka inte är överlåtningsbara. Jämställd arbetsmarknad motion 7.7, att säkerhetsställa att kvinnor och män, pojkar och flickor får en rättvis utdelning från de offentliga budgeterna genom gender budgeting att Centerpartiets företrädare inom kommuner, landsting/regioner och riksdag ska verka för att genusanalyser ska implementeras i budgetarbetet och i verksamhetsplaneringen så att gemensamma resurser fördelas jämställt att statistik från offentlig verksamhet ska vara könsuppdelad, till exempel genom att ansluta sig till Tillgänglighets- och jämställdhetskartan att andelen kvinnor och män ska vara jämställd i kommunala och landstingskommunala bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Könsfördelningen ska redovisas i de kommunala och landstingskommunala årsredovisningarna, där även valberedningarnas könsfördelning samt rekryteringsåtgärder ska redovisas öppet. 217

11 7.8.2 att jämställdhet ska finnas med som krav vid offentlig upphandling att Centerpartiet ska ställa sig positiv till dubbla nomineringar för höga utnämningar, speciellt till poster med stor dominans av män då forskning visar att en mer demokratisk, jämställd och mångfaldsrik beslutsfattande plattform leder till bättre beslut att jämställdhetsavtal / jämställdhetscertifiering ska upprättas mellan stat och företag där en strategi för hur företaget ska bli jämställt bland annat vad gäller könsfördelning i företagets styrelse och ledning behandlas. Tecknas jämställdhetsavtal får företaget en jämställdhetscertifiering. Partistyrelsens yttrande: Gender budgeting och genusanalyser är kraftfulla och bra verktyg för ökad jämställdhet och kan var en rekommendation till det offentliga men inte ett krav. Centerpartiet har en stolt historia av att vara jämställda utan kvotering och krav och det är ingen hemlighet att vi har och har haft många kvinnor på höga poster. Vidare tar motionärerna upp vikten av att statistik från offentlig verksamhet ska vara könsuppdelad, till exempel genom att ansluta sig till Tillgänglighets- och jämställdhetskartan. Det offentliga kan med fördel redovisa könsuppdelad statistik och inspirera övriga samhället att göra det samma. Att tillgängliggöra statistik är ett kraftfullt verktyg för att synliggöra orättvisor och en lämplig rekommendation till det offentliga. Motionärerna vill att andelen kvinnor och män ska vara jämställd i kommunala och landstingskommunala bolagsstyrelser och ledningsgrupper och redovisas i de kommunala och landstingskommunala årsredovisningarna, där även valberedningarnas könsfördelning samt rekryteringsåtgärder ska redovisas öppet. Detta kan vara en rekommendation och det är lämpligt att det offentliga utgör ett gott exempel. Men Centerpartiet vill inte ställa krav och på så vis kvotera bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Att jämställdhet finns med som en rekommendation vid offentlig upphandling är bra. Men det är inte bra att ställa det som krav. Offentlig upphandling är redan idag krångligt och tidskrävande för företagen. En rekommendation, skapar tydliga spelregler vid upphandling. Dubbla nomineringar för höga utnämningar är något som redan idag praktiseras i riksdagen och då partier nominerar till utredningar, nämnder och andra arbetsgrupper. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Jämställda pensioner motion 7.9, Att garantipensionen höjs Att Centerpartiet driver frågorna om jämställda löner och rätten till heltid. 218

12 7.9.3 Att Centerpartiet arbetar vidare med följande förslag för att utjämna skillnaderna mellan kvinnor och mäns pensioner Att krav ställs på Skolverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att svara för information så att alla i olika åldrar kan göra informerade val om vad som leder till jämställda pensioner Att hela pensionsavsättningen ska kunna delas med den man har barn med tills barnet fyllt tre år Att följsamhetsindex halveras från dagens 1,6 till 0,8 procent Att den i familjen som går ner i arbetstid under de år man har barn under 16 år kompenseras genom pensionspoäng motsvarande ett basbelopp i månadslön, dock i samma procentuella utfall som minskningen av arbetstiden. Partistyrelsens yttrande: Centerpartiets partistyrelse är väl medvetna om den besvärliga situation som många pensionärer befinner sig i och därför arbetar vi hårt för att pensionerna ska höjas, speciellt för de pensionärer som har den allra lägsta pensionen, dvs de med garantipension eller låg inkomstpension, ofta kvinnor. I Centerpartiets stämmoprogram för jämställdhet inklusive familjepolitik föreslås att pensionsrätterna ska delas rakt av med den man har barn med under småbarnsåren för att påverka pensionen i en jämställd riktning. En annan del för att uppnå mer jämställda pensioner är att se över följsamhetsindex som är extra kännbart för de med allra lägst pension, dvs oftast kvinnor. Centerpartiet arbetar även för att skatten för pensionärer ska sänkas så att skillnaden mellan skatt på arbete och pension minskar och på sikt utjämnas helt. För att komma åt den ojämställda arbetsmarknaden och lönerna vi har idag i samhället måste vi dra i flera trådar. I Centerpartiets stämmoprogram för jämställdhet inklusive familjepolitik föreslår vi bland annat genom ett tydligt jämställdhetsperspektiv genom hela skolan och en mer aktiv studie- och yrkesvägledning så att vi kan bryta invanda könsrelaterade mönster vid utbildnings- och yrkesval. Centerpartiet skriver i programmet om att stärka kvinnors företagande t.ex. genom reformer som RUT och LOV. Dessa är viktiga för kvinnors företagande och ger fler kvinnor på ledande positioner i styrelser och företag. Vi tror på att förstärka RUT både ekonomiskt och till att omfatta fler tjänster som köps till hushållen eftersom detta främjar att fler kvinnor driver företag. Centerpartiet värnar LOV och möjligheten att driva företag inom välfärden. Programmet förslår även en mer jämställd och företagarvänlig föräldraförsäkring, att ge Pensionsmyndigheten (PPM) i uppdrag att i samverkan med berörda parter förbättra informationen om pensionssparande och föräldraskapets effekter på livsinkomsten. I Centerpartiets stämmoprogram Liberal feminism att bestämma självföreslås vidare att en strategi med tillhörande handlingsplan för att bryta deltidsnormen på arbetsmarknaden tas fram. Deltidsarbete försvårar för karriär, positiv löneutveckling och för att ta sig till ledande positioner. Arbetsmarknadens parter bör skapa rätt förutsättningar för heltidsarbete. Det är några av pusselbitarna för att komma åt de ojämställda lönerna vi har i Sverige idag som i förlängningen ger de svenska ojämställda pensionerna. Ett stort samhällsproblem idag är att kvinnor utför betydande mer obetalt arbete än män. Kvinnor har markant lägre pensioner än män som en följd av lägre livsinkomst. Detta beror på att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre pengar än män. Det beror på lägre löner, sämre karriärsutveckling, en könssegregerad arbetsmarknad, kvinnor arbetar mer deltid än män, driver inte företag i lika stor utsträckning, utför mer obetalt arbete i hemmet än män osv. Just de år som kvinnor är hemma mer med småbarn än män är i sig inte den största anledningen till den skeva livsinkomsten, utan det är de 219

13 mönster som skapas under småbarnsåren i familjer till följd av den sneda arbetsfördelningen under dessa år. Motionären förslår en kompensation genom pensionspoäng motsvarande ett basbelopp i månadslön, i samma procentuella utfall som minskningen av arbetstiden. Centerpartiet föreslår istället i stämmoprogrammet för jämställdhet inklusive familjepolitik att vi ska dela pensionsrätterna under småbarnsåren. Undersökningar visar att kvinnor generellt har en lägre pension än män och att kvinnliga pensionärer därmed också har det sämre ställt än manliga pensionärer. En genomsnittlig pension för en kvinna motsvarar ungefär 65 procent av en mans pension. En rättvis fördelning av pensionsrätterna är angeläget att finna. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: 7.9 Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Moderslön motion Att kvinnan skall få 1000 kr i månaden livet ut för varje barn hon föder eller adopterar. Partistyrelsens yttrande: Motionen tar upp ett angeläget ämne, löneskillnaden mellan män och kvinnor som gör att många kvinnor inte bara har lägre lön under den arbetande tiden utan även får en lägre pension. Detta måste upphöra. Dels behöver arbetslivet bli jämställt likaså ansvaret för hem och barn. Ekonomin måste delas mer rättvist under de perioder då den obetalda arbetsbelastningen är ojämn. Lika lön ska ges för likvärdigt arbete. Heltid ska vara norm och deltid ska vara möjlighet. Centerpartiet vill se en förnyad föräldraförsäkring för att skapa ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Den lösning som föreslås i motionen att ge en moderslön är inte förenlig med den föräldraförsäkring vi har och inte heller med de olika familjebildningar som finns. Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Jämställdism motion Centerpartiet ska kalla sig jämställdister Centerpartiet ska sluta kalla sig feminister Partistyrelsens yttrande: Män tjänar mer än kvinnor. Kvinnor tar större ansvar i hemmet. Mäns våld mot kvinnor är omfattande. Det måste vi förändra. Centerpartiet vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter. Där vi främst är människor, inte kvinnor eller män. Att vara feminist är att se att det skiljer i förutsättningar mellan kvinnor och män och att vi inte vill att det ska fortsätta vara så. För oss är det självklart att du ska bedömas och bemötas utifrån vem du är, inte utifrån om du är man eller kvinna. Centerpartiets utgångspunkt är att kvinnor och män är fria individer, med olika behov och olika sätt att leva sina liv. Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 220

14

Liberal feminism. Stämmoprogram och motioner

Liberal feminism. Stämmoprogram och motioner Liberal feminism Stämmoprogram och motioner 7/9 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Stämmoprogram Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Motioner. Liberal feminisim att bestämma själv. Förebyggande av mäns våld mot kvinnor - Motion 7.1 Behandlas av kommitté nr: 10

Motioner. Liberal feminisim att bestämma själv. Förebyggande av mäns våld mot kvinnor - Motion 7.1 Behandlas av kommitté nr: 10 Motioner Liberal feminisim att bestämma själv Förebyggande av mäns våld mot kvinnor - Motion 7.1 I arbetet mot våld mot kvinnor är det långt ifrån tillräckligt att adressera röken och ignorera den eld

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhet - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jämställdhet - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jämställdhet - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 ETT JÄMSTÄLLT ARBETSLIV, MOTION 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 8.1.1 Att Centerpartiet verkar för ett jämställt arbetsliv

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Ny barn- och föräldraförsäkring - med barnet i fokus

Ny barn- och föräldraförsäkring - med barnet i fokus 1 Ny barn- och föräldraförsäkring - med barnet i fokus Centerkvinnornas förbundsstyrelse presenterar här ett nytt barn- och föräldraförsäkringsförslag. Fokus är hållbara, långsiktiga lösningar - för ökad

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Vi är alla olika men har lika värde och rätt Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt att, oberoende av

Läs mer

jämställdhet Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

jämställdhet Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 jämställdhet Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 1. REFORMARBETET FÖR JÄMSTÄLLDHET MÅSTE FORTSÄTTA Centerpartiet är ett feministiskt parti, som utmanar och bryter rådande maktförhållanden

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från:

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från: Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från: Sveriges jämställdhetspolitik 1972 jämställdhet ett eget politikområde, då under Olof Palme 1994 tydligt (feministiskt) maktperspektiv

Läs mer

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling Kicki Borhammar, EDCS Uppdrag: att bidra till jämställd utveckling processtöd till projekt inom tillväxtarbetet processtöd till företag

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Analys av jämställdhet och tillgänglighet i Ulricehamns kommun

Analys av jämställdhet och tillgänglighet i Ulricehamns kommun 2015 Inledning Ulricehamns uppdatering i Jämställdhetskartan 2012-2015 Jämställdhetskartan TOJ redovisar statistik som är relevant för att analysera hur jämställd kommunen är inom den privata, offentliga

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Ulrika Haake Docent i pedagogik, ledarskapsforskare och prodekan för samhällsvetenskaplig fakultet Sveriges Ingenjörer - Västerbotten,

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Jämställt föräldraskap Monica Lidbeck Psykolog Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg & Södra Bohuslän Centrala Mödrahälsovårdsenheten, Södra Bohuslän monica.lidbeck@vgregion.se, 0727-213670 Doktorand

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013 Deltid i Norden NIIK 22 oktober 2013 Maria Hemström Hemmingsson Delegationen för jämställdhet i arbetslivet maria.hemstrom@regeringskansliet.se Part-time work, gender and economic distribution in the Nordic

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Feminism. Från ord till handling

Feminism. Från ord till handling Feminism Från ord till handling Grafisk form Ida Sandborg Illustration Sara Granér Tryck 2014 Lenanders Grafiska AB (Skriftserien Folkviljan) Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se KKvinnor och män har inte

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Chefskap och föräldraskap

Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefer spelar en stor roll på en arbetsplats. Deras agerande skapar riktlinjer och normer för vad som är gångbart. Unionen har, genom följande undersökning,

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering 8 november 2012 Lena Aune JÄMLIKHET - JÄMSTÄLLDHET Jämlikhet avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt arbete och att ha barn de kan välja båda. Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal Den 4 oktober skrev AkademikerAlliansen på ett nytt tjänstepensionsavtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Det

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program. Antaget på 2011 års förbundsstämma. Reviderat på 2014 års förbundsstämma.

Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program. Antaget på 2011 års förbundsstämma. Reviderat på 2014 års förbundsstämma. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program Antaget på 2011 års förbundsstämma. Reviderat på 2014 års förbundsstämma. Innehållsförteckning 1 Inledning och analys 1 1.1 Med sikte på jämställdhet 1

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm Stefan Svanström Riksdagsledamot Stockholms stad Ett inlägg om Stockholmsfrågor Nationella frågor av vikt för Stockholm Förslag som Kristdemokraterna

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 1 [11] Stöd och utvecklingsenheten 2010-05-26 Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck En form av patriarkalt våld och förtryck Antagna av kommunfullmäktige 2010-06-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Föräldrapenning försäkringsutveckling och analys

Föräldrapenning försäkringsutveckling och analys Niklas Löfgren 010-116 96 04 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2011-03-29 Dnr 023011-2011 1 (31) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Föräldrapenning försäkringsutveckling och analys Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer