Kartläggning av behovsgrupper inom Centrumregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av behovsgrupper inom Centrumregionen"

Transkript

1 Kartläggning av behovsgrupper inom Centrumregionen Samordningsförbundet Göteborg Centrum Eva Magnusson Fredrik Johansson Sandra Thörnqvist

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Behov, arbetsförmåga eller diagnos?... 4 Samordning... 4 Behov... 5 Rehabilitering... 5 Arbetsförmåga... 6 Funktionshinder inom kommunen... 6 Funktionshinder inom Arbetsförmedlingen... 7 Funktionshinder inom Försäkringskassan... 7 Funktionshinder inom Västra Götalandsregionen... 7 Prioritering inom vården... 7 Förebyggande arbete... 8 Förslag till struktur för samverkansarbete... 8 Prioriterade målgrupper inom Samordningsförbundet Göteborg Centrum... 9 Psykisk ohälsa... 9 Långvarigt bidragsberoende... 9 Uppdraget Syfte Metod och urval Geografisk indelning Erfarenheter från våra egna samverkansaktiviteter Basfakta om befolkningen i Centrumregionen Folkmängden i Centrumregionen Åldersfördelning på befolkningen i Centrumregionen den 3 september Utbildningsnivå Centrumregionen Arbetslösa i Göteborg och Centrumregionen Arbetsförmedlingen Sammanfattning Arbetsförmedlingen Funktionshinder sammanfattning Deltidsanställda och timanställda Arbetsmarknadsåtgärder... 2 Genomförande metod och teknik Sökandekategorier inom arbetsförmedlingen Åldersgrupper inom arbetsförmedlingen Antalet inskrivna kvinnor och män på Af Järntorget och Af City Antalet inskrivna kvinnor och män med a-kassa Funktionshinder hos arbetslösa Försäkringskassan Sammanfattning Försäkringskassan Sjukfallskartläggning Försäkringskassan Västra Götalands län Diagnosgrupper Fördelning av diagnoser Könsfördelning Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa efter kön Långa sjukfall och arbetslösa Långa sjukfall och arbetslösa efter kön och ålder Psykisk ohälsa och arbetslösa efter kön och ålder

3 Långa sjukfall och arbetslösa efter ålder Sjukpenningskostnader efter diagnosgrupp Västra Götalandsregionen Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? Allmänna hälsotillståndet i Centrumregionen Oro, ängslan och ångest Trötthet Stress Samlat mått på välbefinnande... 5 Alkohol riskkonsumtion... 5 Bemötande Dela det innersta Stadsdelarna Ekonomiskt bistånd - Försörjningsstöd Kartläggning av långtidsberoende försörjningsstödsmottagare i Göteborg Sammanfattning Försörjningsstöd Gemensam plattform för arbete med försörjningsstöd Förekomst av barn i hushåll som är långtidsberoende av försörjningsstöd Aktuell biståndstid för försörjningsmottaggarna Boendeförhållanden Huvudsaklig försörjning Förekomst av lönearbete Utbildning eller praktik Sjukskriven och nollplacerad Högsta utbildningsbakgrund... 6 Samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller primärvården... 6 Arbetsförmåga Hälsa Drogberoende som arbetshinder Socialbidragskostnader Centrumregionen Socialbidragskostnader Göteborgs Stad Slutord

4 Behov, arbetsförmåga eller diagnos? Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete 1. Ledorden inom FINSAM är samordning, behov, rehabilitering och arbetsförmåga. Samordning Att organisera verksamheter sida vid sida eller att få olika yrkesutövare att arbeta tillsammans kallas i vardagligt tal för att samarbeta eller samverka. Enligt Westrin 2 kan samverkan/samarbete indelas i fyra kategorier beroende på hur verksamheten byggs upp. De fyra typerna är kollaboration eller samverkan, där myndigheternas samverkan sker i vissa former och kring specifika frågor. Koordination eller samordning, är där olika myndigheters insatser adderas till varandra för att uppnå bästa resultat. Konsultation är där en yrkesgrupp från en organisation gör tillfälliga insatser i en annan verksamhet och slutligen integration eller sammansmältning, där två eller flera verksamheter slås samman. Samverkan på tvären eller Horisontell integrering 3 kan vara ett medel för att åstadkomma bättre service eller tjänster till välfärdsklienterna. För att utveckla en sådan horisontell integrering är tre faktorer viktiga: ömsesidig medvetenhet om de givna problemen, samsyn mellan aktörerna beträffande mål och att det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna. Socialstyrelsen 4 har i sin idéskrift Ta ansvar för samverkan pekat på de problem som förekommer i dagens samhälle med en stark uppdelning av verksamheter och ansvar. Det blir svårt att ta ansvar för en större helhet än den egna verksamheten på organisationsnivå, eller i det egna arbetet på individnivå. För att underlätta för samverkan behövs det på samhällsnivå att: o Lagar och regler samspelar o Enhetliga och tydliga uttryck och definitioner o Förvaltningslagen som uttrycker att myndigheterna skall hjälpa den enskilde som har vänt sig till fel instans och ge andra myndigheter hjälp. Några viktiga faktorer på organisationsnivå: o Gemensam finansiering från de olika huvudmännen o Konsekvensanalyser o Lokalt utformade gemensamma riktlinjer o Gemensamma fortbildningar och informationsmöten för personal från olika verksamheter Ytterligare några viktiga punkter på individnivå: o Att undvika stuprörstänkande där personal enbart ser den egna funktionen och inte söker kunskap eller samarbete med andra. o Att var och en av de professionella bör känna som sitt ansvar att visa vägen för den enskilde individen till de insatser eller verksamheter som den kan behöva. o Att gemensam eller sammanhållen individuell planering behöver utvecklas. Det behövs utvecklingsarbete för att finna metoder för hur de olika individuella planerna kan samordnas i praktiken. 1 Lagen (23:121) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 2 Westrin 1986: Samverkan mellan primärvård och socialtjänst 3 Hvinden 1994: Divided Against Itself. A study of Integration in Welfare Bureaucracy. 4 Socialstyrelsen 25: Ta ansvar för samverkan 4

5 Behov Inom våra myndigheter klassificerar vi ofta människor utifrån deras diagnoser och det saknas ofta mått på arbetsförmågan eller individens behov. Ett utvecklingsarbete pågår inom Socialstyrelsen och nedanstående text är hämtad från Socialstyrelsens rapport 5 från InfoVU-projektet kunskapsnätverk för behov. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen skall vården och omsorgen vara behovsbaserad. Med detta menas att resursernas skall styras till de områden där behoven är störst och inom ett givet område skall den som har störst behov ha företräde. Bedömningen av behov kan göras på olika nivåer: befolkningsnivå, gruppnivå och individnivå. Oberoende av nivå omfattar behovsbedömningen av tre steg, nämligen: Identifiering av behov Bedömning av nödvändiga åtgärder för att tillgodose behovet. Bedömning av nödvändiga resurser för att genomföra de nödvändiga åtgärderna. För att identifiera ett vård- eller omsorgsbehov behövs kunskap om det aktuella tillståndet och det avsedda tillståndet och behovet blir då skillnaden mellan dessa tillstånd. För att eliminera behovet krävs nödvändiga vård- och eller omsorgsinsatser. Kravet på dessa är att de är verksamma man kan aldrig ha behov av en åtgärd som inte är verksam! Genom uppföljning kan graden av måluppfyllelse mätas (i vilken utsträckning som behovet elimineras). Målet kan beskrivas i tre dimensioner: o Kvalitativa vad som skall uppnås o Kvantitativa hur mycket som skall uppnås o Temporala när målet skall uppnås Det finala eller slutliga målet för insatserna kan långt ifrån alltid definieras vid den primära kontakten med vården eller omsorgen. I praktiken sätts därför ett antal delmål upp i t.ex. en individuell handlingsplan. Rehabilitering Rehabilitering är ett samlingsnamn för de olika insatser som kan behövas för personer som råkat utför sjukdomar, skador eller liknande. Genom rehabilitering sker träning för att kunna komma tillbaka och återfå de förmågor som personen hade före skadan eller sjukdomen. Rehabilitering kan ske på sjukhus, inom primärvården, på rehabilteringsanläggningar, inom företagshälsovården och specialhälsovården samt öppenvårdsmottagningar eller i hemmet. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga och kunna försörja sig själv. Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas det stöd och de åtgärder som behövs för att återfå eller behålla arbetsförmågan, t.ex. arbetsträning eller utbildning för att kunna återgå till sitt gamla arbete eller för att få ett annat lämpligt arbete. Insatserna riktas till sjukskrivna med arbetsgivare och till sjukskrivna som är arbetslösa. Dessa 5 Metod för behovsbedömning. Rapport från InfoVU-projektet. 5

6 åtgärder ansvarar arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt för 6. Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att habiliteringen riktar sig till personer med medfödda och oftast livslånga funktionshinder, eller funktionshinder som uppstått i tidig ålder. Funktionshindret kan ge en nedsättning i förmågan att röra sig, se, höra, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor. Habiliteringsinsatserna syftar till att förebygga och minska de svårigheter som funktionshindret kan medföra i det dagliga livet. Arbetsförmåga Arbetsförmåga innehåller tre grunddimensioner, fysisk, psykisk och social. Arbetsförmåga är individens kapacitet i förhållande till arbetets krav 7. Vid bedömning av arbetsförmåga är det svårt att dra gränsen mellan vad som är arbetsförmåga och arbetsvilja. Den som har en stark arbetsvilja kan prestera bättre än den som har en svag arbetsvilja trots att kapaciteten objektivt är densamma. Mänskliga resurser består av hälsa, funktionella kapaciteter, utbildning, kompetens, attityder, värderingar och motivation. Arbetet består i sin tur av fysiska och mentala krav, arbetsmiljö mm. När de mänskliga resurserna ställs mot arbetets krav visar sig arbetsförmågan. Enligt den lagstiftning som finns i sjukförsäkringen skall arbetsförmågan bedömas i förhållande till steg för stegmodellen och med bortseende från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden. Det är arbetsoförmågan på grund av sjukdom som ligger till grund för rätt till ersättning. Vid prövning av arbetsförmågan är läkarens uppgift att uttala sig om individens medicinska status och i vilken omfattning och på vilket sätt denna påverkar funktionen och möjligheten att utföra aktiviteter. Läkaren skall bedöma om individen på grund av sjukdom behöver avstå från arbete. Försäkringskassan beslutar om ersättning från försäkringen. Funktionshinder inom kommunen Göteborgs stad har gemensamt tagit fram en gemensam vägledning för insatser enligt LSS (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bistånd enligt SoL (Socialtjänstlagen 21:453) för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Vägledningen är ett bra grunddokument för att få en gemensam grund för biståndsbedömning i staden. Göteborgs stads Handikapplan Synvändan är fastställd av Kommunfullmäktige Med en nedsatt arbetsförmåga eller något funktionshinder så skall myndigheterna verka för att dessa personer får möjlighet till förvärvsarbete både i kommunen och i näringslivet. Det underlättas av ett bra samarbete mellan staden, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och näringslivet 8. 6 Försäkringskassan 7 Beslutsunderlag med fokus på arbetsförmåga samt rätten att utfärda underlag. 8 Handikapplan för Göteborgs stad Synvändan 6

7 Funktionshinder inom Arbetsförmedlingen Registrering av funktionshinder görs efter bedömning av inlämnande läkarutlåtande samt eventuell övrig dokumentation och efter eventuell kompletterande utredning. Funktionshindret måste vara av arbetshindrande karaktär annars görs inte någon registrering eller dokumentation av hindret. Innan registrering måste den sökande skriftligt ge tillstånd till dokumentation av funktionshindret. Registrering görs då den sökande behöver komma i åtnjutande av resurser och insatser för att få en lösning på sin situation. Funktionshinder inom Försäkringskassan Sjuka eller funktionshindrade som behöver extra hjälp eller har merkostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder kan under vissa förutsättningar få handikappersättning från och med det år den försäkrade fyller 19 år. Det krävs att den försäkrade behöver mer tidskrävande hjälp av en person för att klara sina vardagliga behov, sitt arbete, sina studier eller att hon har betydande merkostnader. Den försäkrade skall ha ett stödbehov på grund av funktionshindret under minst ett år. För att avgöra frågan om rätt till handikappersättning så väger Försäkringskassan samman olika hjälpbehov och merkostnader 9. Funktionshinder inom Västra Götalandsregionen Regionens handikappolitik utgår från ett helhetsperspektiv. Målsättningen är full delaktighet och jämlikhet, vilket innebär att kvinnor och män med funktionshinder i likhet med andra har lika möjligheter till arbete/-sysselsättning, att delta i kulturliv, åka med kollektivtrafiken, ha möjlighet till rekreation och utöva idrott, ha ekonomisk och social trygghet, ha socialt umgänge och personlig integritet samt kunna utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter 1. Prioritering inom vården I Västra Götalandsregionen pågår ett målmedvetet arbeta för att använda hälso- och sjukvårdens resurser så effektivt som möjligt. Viktiga delar i detta arbete är att förbättra vårdprocesserna och vårdstrukturer samt att utveckla både de medicinska och politiska prioriteringarna 11. Prioriteringsgrupp I Prioriteringsgrupp II o Vård av livshotande akuta sjukdomar o Prevention o Vård av sjukdomar som utan behandling o Habilitering/rehabilitering leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död o Vård av svåra kroniska sjukdomar o Palliativ vård och vård i livets slutskede o Vård av människor med nedsatt autonomi Prioriteringsgrupp III Prioriteringsgrupp IV o Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar o Vård av andra skäl än sjukdom eller skada Enligt ovanstående prioriteringsordning kommer rehabilitering tillsammans med habilitering i den andra prioriteringsgruppen Prioriteringar i hälso- och sjukvården om Västra Götalandsregionens prioriteringsarbete 7

8 Förebyggande arbete Riksdagens beslut om den nya lagen om finansiell samordning som togs i december 23 innebar, på förslag från Socialförsäkringsutskottet, att även förebyggande arbete skall kunna ingå i samordningsförbundets ansvar 12. Enligt tidigare studier och utvärderingar kan det förebyggande arbetet indelas i: 1. Förebyggande insatser för individen t.ex. samtalsstöd, sjukgymnastik, motion, individuell handledning mm. Syftet är att tidigt identifiera och stödja individerna. 2. Förebyggande insatser för olika definierade riskgrupper t.ex. olika riktade insatser för grupper som identifierats via kartläggningar såsom personer med smärtproblematik, personer med psykosocial problematik, ensamstående föräldrar, arbetslösa med sociala behov mm. 3. Allmänt förebyggande arbete kan t.ex. vara generella insatser till befolkning, generella insatser i vissa bostadsområden, generella insatser i skolan, förebyggande på arbetsplatser, folkhälsoarbete mm. Förslag till struktur för samverkansarbete Nedanstående modell är ett förslag till gemensam samverkansstruktur mellan det hälsofrämjande arbetet, det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet. Samordningsförbunden har tillsammans med de ingående myndigheterna ett stort ansvarsområde i det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet. Inom det hälsofrämjande arbetet ansvarar i högsta grad arbetsgivare, företagshälsovård och friskvården. Utvecklingen inom det hälsofrämjande arbetet och förebyggande arbetet påverkar i hög grad behovet av rehabiliteringsåtgärder i samhället. Hälsofrämjande arbetsplats Förebyggande arbete Rehabiliteringsarbete Samhälle Organisation Arbetsgivare Ledarutveckling mm Folkhälsa + Samordningsförbund Samordningsförbund - arena för samverkan Grupp Arbetslagsutveckling Handledning Folkhälsa + Samordningsförbund Samordningsförbund kompetens Individ Friskvård Utvecklingssamtal mm Folkhälsa + Samordningsförbund Samordningsförbund aktiviteter 12 Rekommendationer och stöd, reviderad upplaga januari

9 Prioriterade målgrupper inom Samordningsförbundet Göteborg Centrum Den avgående styrelsen från 26 för Samordningsförbundet Göteborg Centrum har gett samordningskansliet i uppdrag att sammanställa de befintliga kartläggningar som görs i de ingående myndigheterna under år 26. Detta kartläggningsmaterial skall presenteras för den nya styrelsen och beredningsgruppen i januari år 27. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum har under sina första två verksamhetsår prioriterat följande målgrupper: o Unga vuxna, särskilt de med psykisk ohälsa o Personer med psykisk ohälsa o Långtidsberoende av försörjningsstöd Psykisk ohälsa Nedanstående definition av begreppet psykisk ohälsa har tagits fram inom ramen för sektorsrådens arbete i utvecklingsarbetet för psykiatrisk vård inom VGR. Ansvariga för framtagandet är sektorsråden i allmänmedicin och psykiatri 13. Definition av begreppet Psykisk ohälsa innefattar gruppen psykiskt långtidssjuka inklusive gruppen personer med svåra personlighetsstörningar, gruppen personer med tillfällig psykisk sjukdom och människor som upplever ett psykiskt illabefinnande men inte går att diagnostisera med dagens diagnoskriterier. För gruppen psykiskt långtidssjuka har den specialiserade psykiatrin ett förstahandsansvar för den psykiska ohälsan. Kommunerna har för dessa ett ansvar kopplat till hemsjukvård, boende, sysselsättning/arbete mm. För gruppen personer med tillfällig psykisk sjukdom har primärvården ett förstahandsansvar och psykiatrin ett specialistansvar. Människor som upplever ett psykiskt illabefinnande utan klar diagnos är föremål för forskning och utveckling likaså gruppen med diagnosen utmattningssyndrom. Mycket av folkhälsoarbetet inriktar sig på dessa grupper. Det finns svårigheter i gränsdragningar mellan dessa grupper men instrumentet GAF (Global Assessment of Functioning) används för att bedöma symptom och funktionsnivå inom det psykiatriska diagnossystemet. Enligt ovanstående dokument används GAF-nivåer där gränssnittet är GAF 5. Generellt för prioritering till specialistpsykiatrin skall GAF-värdet vara 5 eller lägre. Vid GAF-värden högre än 5 gäller generellt att primärvården har det primära basansvaret. Långvarigt bidragsberoende Långvarigt bidragsberoende är ett samlingsbegrepp för de personer som är beroende av stöd enligt nedanstående: I Göteborgs Stad definieras begreppet långtidsberoende när personer under den senaste 12-månads perioden uppburit försörjningsstöd under minst 1 månader. 13 Förtydligande av vertikala prioriteringar inom vuxenpsykiatrins ansvarsområde (inkl unga vuxna) VGR 9

10 Som långtidsarbetslös på Arbetsförmedlingen räknas personer över 25 år som varit arbetslösa i minst sex månader samt personer under 25 år som varit arbetslösa i minst 1 dagar. (Risk för långtidsarbetslöshet omfattar arbetssökande som har en månad kvar innan långtidsarbetslöshet infaller). EU går efter ILO-definitionen (International Labour Organisation) för långtidsarbetslös som är 12 månader. Skillnader kan förekomma mellan olika länder. Som långtidsinskriven på Arbetsförmedlingen räknas personer som varit inskrivna mer än två år och under de senaste två åren inte haft något arbete. (Risk för långtidsinskrivning omfattar arbetssökande som har två månader kvar innan långtidsinskrivning infaller). EU använder inte termen långtidsinskriven personer som är sjukskrivna i mer än 6 dagar. Kvalificering för a-kassa Sedan årsskiftet 26/27 har förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen successivt införts eller är på gång att införas. Dagpenningen är för närvarande mellan kr per dag beroende på hur hög inkomsten varit under kvalificeringsperioden. Man kräver nu 8 timmars arbete per månad i sex månader under den senaste 12-månaders-perioden för att arbetet ska räknas in i kvalificeringsperioden (huvudregeln). Den som under en ramtid av tolv månader arbetat sex sammanhängande månader med sammanlagt minst 48 timmar och minst 5 timmar under var och en av de sex månaderna uppfyller också arbetsvillkoret (alternativregeln). Regeringen har som förslag att deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte kommer att vara överhoppningsbar tid from mars 27. Med det menas att man i nuläget om man uppbär a-kassa vid deltagande i utbildning, praktik mm istället får aktivitetsersättning av Arbetsförmedlingen och därmed inte använder sina a- kassedagar som därmed är vilande under perioden man har aktivitetsersättning. A-kasseersättningen kommer troligtvis att begränsas till en period och därefter blir man anvisad till aktivitetsgarantin till dess att man fått en lösning på sin situation. För att förstå förändringarna kan en tillbakablick synliggöra skillnaderna. Tidigare har följande gällt för att kvalificering för a-kassa: Medlemskap i a-kassa i 12 månader samt arbete minst 7 timmar/månad i minst 5 månader under denna period, dock inte nödvändigtvis i följd. Detta benämns arbetsvillkoret, eller Att man avslutat en sammanhållen utbildning som t ex gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning. Efter 9 dagars inskrivning på Arbetsförmedlingen kunde man ansöka om a-kassa. Detta benämns studievillkoret. Man har haft möjlighet att efter att ha förbrukat 3 a-kassedagar få ytterligare 3- dagar om Arbetsförmedlingen rekommenderar detta. Senast därefter skrivs man in i aktivitetsgarantin för att inte bli utförsäkrad. I nuläget gäller att Arbetsförmedlingen fortfarande kan göra en rekommendation till a-kassan om att bevilja 3 nya kassadagar fram till Däremot vet man i dagsläget inte om beviljade 3 dagar kan användas efter eller om man kommer att ingå i aktivitetsgarantin eller liknande. 1

11 Uppdraget Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum beslutade i Verksamhetsplanen för att redan tidigt på nyåret 27 genomföra en gemensam kartläggning, för att klarlägga vilka målgrupper som skall prioriteras framöver inom förbundet. Kartläggningen av behovsgrupper inom Centrumregionen skall presenteras för styrelsen i slutet av januari 27, och där skall mångfalds- och genusperspektivet särskilt beaktas. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum har gett samordningskansliet i uppdrag att sammanställa de befintliga kartläggningar som görs i de ingående myndigheterna under år 26, samt att redovisa statistik över antalet personer i yrkesverksam ålder som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och socialbidrag inom centrumregionen. Syfte Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av hur behovet ser ut inom Centrumregionen för enskilda personer och hushåll, vilka hinder och möjligheter som finns och hur personerna själva ser på sin situation och sina möjligheter. Kartläggningen kan förhoppningsvis ge en bild över de orsaker som ligger till grund för bidragsbehovet. Kartläggningen skall ge ett underlag för framtida beslut och prioriteringar inom den finansiella samordningen i centrumregionen. Målgruppen för kartläggningsrapporten är politiker och berörda tjänstemän inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Metod och urval Samordningsförbundets kartläggning är en bearbetad sammanslagning av de ingående myndigheternas genomförda kartläggningar eller statistikbearbetningar som hämtats från myndigheterna enligt nedanstående: o Försäkringskassan Sjukfallskartläggning Västra Götaland ögonblicksbild från den 1 oktober 26. o AMS statistikenhet en ögonblicksbild från vecka 4 år 26. o Västra Götalandsregionen - Hälsa på lika villkor, en enkätundersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 25. o Göteborgs Stad Stadskansliets kartläggning av mottaggare av försörjningsstöd en ögonbildsblick från vecka 4 år 26. Urvalet består till allra största delen av personer i yrkesverksam ålder med undantag från enkätundersökningen Hälsa på lika villkor, som har vänt sig till en målgrupp mellan år. Urvalet beskrivs närmare under respektive myndighet. 11

12 Geografisk indelning Med Centrumregionen avses det geografiska område som omfattas av stadsdelarna Örgryte, Härlanda, Centrum, Linnéstaden och Majorna och som sammanfaller med Samordningsförbundet Centrums verksamhetsområde. Inom Centrumregionen ser de övriga myndigheternas områdesindelning ut enligt följande: o Arbetsförmedlingen har två områdeskontor AF Järntorget (stadsdelarna Linnéstaden och Majorna) och AF City (stadsdelarna Örgryte, Härlanda och Centrum). o Försäkringskassan har ett Centrumkontor. o Hälso- och sjukvården (primärvården och psykiatri) omfattas av två olika primärvårdsområden Göteborg Centrum-Väster (stadsdelarna Centrum, Linnéstaden och Majorna) och Göteborg Nordost (stadsdelarna Örgryte och Härlanda). Erfarenheter från våra egna samverkansaktiviteter Våra samverkansprojekt och aktiviteter inom Samordningsförbundet Göteborg Centrum har påbörjats under år 26 och vissa erfarenheter kan vi reda dra: Från projekt Columbus som vänder sig till unga vuxna med psykisk ohälsa ser man tre framtida behov: o Korta och smidiga vägar in till missbruksvården för de unga vuxna. o Längre behandlingsinsatser på 1-2 år behövs för vissa unga vuxna o Unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik här behövs fungerande terapi, metodutveckling för att matcha behoven och mötesplaster för individerna. Handläggarteamen projekt VerkSAMt o Psykiatrisk och primärvårdskompetens för att hitta rätt vägar in till vården Behov av kompetensutveckling o Motivationsutbildning för handläggare o Gemensam rehabiliteringsvetenskap o Evidensbaserad metodutveckling o Orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi OpenSpace dialogkonferens o Praktikplatser för långvarigt bidragsberoende behövs o Stabila samverkansstrukturer o Aktiva insatser för de som står utanför arbetsmarknaden o Arbetsmarknadstorg möjlighet till gemensamt arbete i team o Erfarenheter från andra länder hur arbetar man i andra länder? 12

13 Basfakta om befolkningen i Centrumregionen Folkmängden i Centrumregionen I Göteborgs stad bodde totalt personer och av dem var bosatta i Centrumregionen vilket innebär 34 % av befolkningen i Göteborgs Stad 14. Fördelningen av antalet boende per stadsdel framgår att nedanstående tabell som även visar på en prognos för helåret 26. Stadsdelsnämnd Folkmängd Folkmängd Prognos SDN 5 Härlanda SDN 6 Örgryte SDN 7 Centrum SDN 8 Linnéstaden SDN 9 Majorna TOTALT Den minsta stadsdelen i Centrumregionen är Härlanda med ca 2 invånare och den största är Centrum med ca 54 invånare, Örgryte, Linnéstaden och Majorna är ungefärligen lika stora med runt 3 invånare. Stadsdelarnas procentuella befolkningsandel av Centrumregionen 17% 12% 19% 2% Härlanda Örgryte Centrum Linnestaden Majorna 32% 14 Statistik från kommunens hemsida 13

14 Åldersfördelning på befolkningen i Centrumregionen den 3 september 26 SDN Totalt -5 år 6-15 år år 2-64 år år år 85- år Härlanda Örgryte Centrum Linnéstaden Majorna Totalt Tabellen ovan visar fördelningen av Centrumregionens befolkning i åldersgrupper. För Samordningsförbundet del så är åldersgruppen 2 64 år av störst intresse eftersom det är den yrkesverksamma åldern. Procentuella åldersfördelningen Centrumregionen och Göteborg Centrumregionen Göteborg år 6-15 år år 2-64 år år år 85- år Vid jämförelse med Göteborgs befolkning så har Centrumregionen en högre andel personer i åldern 2 64 år dvs. yrkesverksam ålder och lägre andel i åldrarna 6-15 år och år. 14

15 Utbildningsnivå Centrumregionen Uppgifterna om högsta utbildning kommer ifrån SCB:s utbildningsregister. De senaste uppgifterna avser läget Utbildningsnivån är hög inom stadsdelarna Härlanda, Örgryte, Centrum, Majorna och Linnéstaden, bland de högsta utbildningsnivåer finns i stadsdelarna Centrum och Linnéstaden. 15

16 Arbetslösa i Göteborg och Centrumregionen Den 31 oktober 26 fanns det öppet arbetslösa (arbetslösa enligt AMS definition) i Göteborg i åldrarna år. Det motsvarar ungefär 4.1 % av befolkningen. Det innebär en klar minskning jämfört med 25 då samma siffra var vilket motsvarar 4.9 % av befolkningen. AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen har lite olika förklaringar, dels att efterfrågan på arbetskraft har ökat och dels att antalet varsel om uppsägning har minskat. Även antalet långtidsarbetslösa har minskat markant under det senaste året. En stark uppgång av antalet plusjobb (många har fått arbete) är en av anledningarna, samt att antalet nytillkomna långtidsarbetslösa blivit färre. AMS spår att arbetsmarknaden kommer att fortsätta att förstärkas eftersom antalet lediga platser fortsätter att öka snabbt. Allra mest ökar platserna inom transport, verkstad och handel. 15 I diagrammet här nedan ser man hur andelen arbetslösa sjunker ju längre utbildning man har. Här har vi valt att visa åldergruppen år som normalt är den "arbetande befolkningen". För Centrumregionens stadsdelar fördelade sig den öppna arbetslösheten enligt nedanstående tabeller som visar dels antal personer som var öppet arbetslösa och dels andelen av befolkningen som var öppet arbetslösa. SDN Härlanda Örgryte Centrum Linnéstaden Majorna TOTALT SDN Härlanda 4,2 3,1 6 Örgryte 4,2 3,5 7 Centrum 4,1 3,1 8 Linnéstaden 4,4 3,8 9 Majorna 5,4 4,6 15 Göteborgs hemsida 16

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 15 mars 2013 Sida: 2 av 47 Sida: 3 av 47 Dnr: Af - 2011/333721 Datum: 2013-03-15 Återrapportering

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Drömmen om arbete En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Vuxenhabiliteringen Fyrbodal

Läs mer

Nyckeltal Försörjningsstöd

Nyckeltal Försörjningsstöd Nyckeltal Försörjningsstöd Utvecklingen i Göteborgsregionen Årsrapport 2008 Överkonsumtion + Övrigt + Saknar barnomsorg - 6% (5 % år 2007) Relaterat till arbetslöshet- 26% (27 % år 2007) Relaterat till

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet...

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet Smart ekonomi Borås Stad 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer