Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (15) vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (15) vuxenutbildning 2007-04-26"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (15) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl Beslutande S Annalena Eriksson S Agneta Nilsson S Kjell Rögde S Stig Rönnbäck S Gun Jonsson S Ida Johansson, tjg. ersättare Kd Carina Persson M Marcus Holmgren Fp Lennart Wikström, tjg. ersättare V Gunnel Sandlund Övriga deltagande Förvaltningschef Susanne Jangdal Sekreterare Gun-Britt Grenvall Ekonom/Controller Jennie Lehtipalo Verksamhetsutvecklare Vera Nilsson, Chef Arbetsmarknad Håkan Johansson, 31 Bitr. AF-chef Lars-Owe Larsson, 31 Personalchef Agneta Widmark, 31 Vik. ekonom Sara Norlund, 35 Utses att justera Gun Jonsson Justeringens plats och tid Central administration , kl Underskrifter Sekreterare Gun-Britt Grenvall Paragrafer Ordförande Annalena Eriksson Justerande Gun Jonsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslags uppsättande Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Central administration Underskrift Gun-Britt Grenvall

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 NAV 31 Tema: Arbetsmarknadssituationen i Piteå, Fyrkanten och länet Lars-Owe Larsson, bitr. AF-chef på Arbetsförmedlingen är inbjuden till nämndens sammanträde för att informera om arbetsmarknadssituationen på nationell, regional och lokal nivå. Lars-Owe informerar om att AMS kommer att avvecklas. En ny sammanhållen verksamhet bildas med bättre kundorientering, större rörlighet och flexibilitet med möjlighet till ökat fokus på dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden. Ökat utbud, ökad efterfrågan, bättre matchning är tre delar som den nya regeringens politik inriktas mot. Ett förslag till indelning i arbetsmarknadsområden finns också där Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn blir ett område. Troligtvis får Piteå ett lokalkontor för service till arbetssökande och arbetsförmedlingskontoret hamnar i Luleå. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program reduceras kraftigt. Nya arbetsmarknadspolitiska program ska införas samtidigt som en rad befintliga insatser avskaffas. Bilagor. Avskaffade insatser/åtgärder Från och med 1 januari 2007 Friår, Datortek, Interpraktikstipendier, Utbildningsvikariat, Bidrag till feriearbeten för gymnasieungdom, Ej upphandlad arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet, Allmänt och förstärkt anställningsstöd. Från och med 2 juli 2007 Aktivitetsgarantin Från och med 1 december 2007 Kommunala ungdomsprogram/utvecklingsgarantin Nya inslag och åtgärder Från och med 1 januari 2007 Nystartsjobb ska gälla för personer som varit arbetslösa, deltagit i arbetsmarknadspolitiska program eller fått sin försörjning från sjukpenning eller sjukoch aktivitetsersättning på heltid i mer än ett år.

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 NAV 31, forts De arbetsgivare som anställer sådana personer får, genom en kreditering av arbetsgivarens skattekonto, en subvention som motsvarar arbetsgivaravgiften. Subventionen sker under lika lång tid som personerna varit utan jobb dock högst fem år. För personer äldre än 55 år ges subventionen under dubbelt så lång tid, dock högst 10 år. Ungdomar i åldern år som varit arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program i minst sex månader ska omfattas av nystartsjobben, men för dessa gäller subventionen högst ett år. Asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar samt dessa gruppers anhöriga ska också kunna få nystartsjobb under de tre första åren efter det att uppehållstillstånd beviljats. Nystartsjobben gäller i det privata näringslivet och för offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet. Lagen om anställningsskydd (LAS) kommer att gälla för nystartsjobben. Från och med 2 juli 2007 Jobb- och utvecklingsgarantin ersätter Aktivitetsgarantin och indelas i tre faser: 1. Intensifierade jobbsökaraktiviteter med coachning. 2. Tillgång till ett utbud av arbetsmarknadspolitiska program som inkluderar arbetsträning, arbetspraktik, subventionerade anställningar och kompetenshöjande insatser. 3. Alla deltagare som, efter 450 ersättningsdagar i jobb- och utvecklingsgarantin, inte erhållit arbete anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning motsvarande hela deltagarens arbetsutbud. Deltagare som haft a-kassa får en ersättning motsvarande 65 procent av deras tidigare lön (maximalt 680 kronor per dag). Övriga får 223kronor per dag under högst 450 dagar. Garantin förväntas omfatta personer och kostnaden för insatserna beräknas till 9,8 miljarder kronor under Inga extra pengar för Sänkta arbetsgivaravgifter för unga Regeringen har i en proposition föreslagit en nedsättning av de samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år för att underlätta för yngre att komma in på arbetsmarknaden (prop. 2006/07:84). Nedsättningens storlek blir lite drygt 11 % av den totala lönekostnaden. Nedsättningen omfattar alla, både de som är arbetslösa och de som har en anställning.

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 NAV 31, forts Från och med 1 december 2007 Jobbgarantin för ungdomar gäller för ungdomar mellan 16 och 24 år som varit arbetssökande längre tid än tre månader. Garantin inträder vid tre månaders inskrivning vid arbetsförmedlingen och ersätter nuvarande ungdomsinsatser, kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin. Jobbgarantin är tänkt att starta med en inledande period med intensifierat stöd till och uppföljning av den unges arbetssökande. Efter den inledande perioden bör det aktiva matchningsarbetet kombineras med förstärkta insatser som kan vara praktik eller utbildning. Ersättningen till ungdomar mellan 16 och 24 år som har kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning bör trappas ner snabbare än för äldre och sänks från 80 till 70 procent efter 100 ersättningsdagar. Efter ytterligare 100 ersättningsdagar sker en sänkning till 65 procent, vilken blir ersättningsnivån under resterande tid i jobbgarantin. För föräldrar mellan 16 och 24 år sänks ersättningen till 70 procent efter 200 ersättningsdagar. Efter ytterligare 100 dagar sker en sänkning till 65 procent. Övriga deltagare i jobbgarantin mellan 18 och 24 år som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning får en utvecklingsersättning i nivå med studiebidraget inom studiehjälpen och studiemedlet på respektive kronor per månad. Omfattningen på jobbgarantin beräknas till ungdomar till en kostnad av 2,8 miljarder kronor år Från och med 1 januari 2008 Instegsjobb för nyanlända invandrare Syftet med instegsjobben är att nyanmälda invandrare snabbare ska få jobb och etablera sig på arbetsmarknaden genom att incitamenten stärks för arbetsgivare att anställa, för kommuner att tidigt erbjuda effektiv sfi och för individen att parallellt med sfi-studierna söka sig ut på arbetsmarknaden. En subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i svenska för invandrare (sfi), eller uppnådda resultat inom denna och innehålla tydliga handledande inslag.

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 NAV 31, forts Lönesubventionen uppgår för privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet till 75 procent av lönekostnaden, maximalt kronor per månad på heltid, övriga offentliga arbetsgivare till 50 procent av lönekostnaden. För heltidsanställning utgår subvention i högst 6 månader. Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Införs läsåret 2008/09 som ett komplement och alternativ till den mer skolförlagda yrkesutbildningen. Minst halva utbildningstiden ska förläggas till arbetslivet och ersättning till företagen utgår med kronor per elev och läsår. Försöksverksamheten omfattar elever per år från hösten 2008 och kan genomföras inom nationella och specialutformade yrkesinriktade program. Kvalificerad yrkesutbildning Antalet årsstudieplatser inom den kvalificerade yrkesutbildningen utökas med platser från och med Satsningen innebär att utgifterna beräknas öka med 32,1 miljoner kronor 2008, 92,8 miljoner kronor 2009 och 123,8 miljoner kronor Förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen Redan beslutade och genomförda skärpt arbetsvillkor slopat studerandevillkor den överhoppningsbara tiden har begränsats ökad egenfinansiering Förslag till förändringar från 2 juli 2007 slopad begränsning (vad gäller arbetssökning) de 100 första dagarna kraven på sökande skall förtydligas ersättning längst under 300 dagar (450 för föräldrar) samordning av aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Aviseras Översyn av finansieringsavgiften Utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 NAV 31, forts Personalprognos Piteå kommun Agneta Widmark, personalchef, informerar om kommunens arbetskraftsbehov under åren Prognos finns även för hela fyrkanten och ca personer kommer att behöva anställas och i Piteå är behovet personer per år. För att säkra kompetensen kommer rekrytering att måsta ske i förväg vilket kan gälla bland annat ingenjörer och elektriker. 74 procent av alla anställda i Piteå kommun kommer att avgå under perioden och för fyrkanten är siffran 83 procent. Flest avgångar kommer att ske från och med år Agneta Widmark presenterar också det personalbokslut/hälsobokslut 2006 som är framtaget för kommunen. Sjukfrånvarodagar i genomsnitt per anställd genom åren har minskat från 41,9 till 24,0 Sjukfrånvaron över 59 dagar är fortsatt hög och står för nästan 80 procent av den totala sjukfrånvaron Under 2006 har 40 procent av kommunens anställda inte haft någon sjukdag. 27 procent har varit sjuk mellan 1-7 dagar vilket betecknas som normal sjukfrånvaro, detta sammantaget ger ett frisktal på 67 procent Intresset för friskvård ökar stadigt och under året har personer nyttjat friskvårdssubventionen, vilket motsvarar 30 procent av kommunens anställda

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 NAV 32 Beredning 22 Dnr06NAV54-2 Nivåer för introduktionsersättning vid flyktingmottagande Vid nämndens möte den 28 september 2006, 59 togs beslut om förslag till nivåer för introduktionsersättning som överlämnades till kommunfullmäktige för fastställelse. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 18 december 2006 att nämnden fick i uppdrag att i samråd med socialtjänsten utarbeta nytt förslag till introduktionsersättning vid flyktingmottagande som är mer likställt med försörjningsstödet. Kommunstyrelsen behandlade ett nytt förslag den 5 februari 2007, men vissa oklarheter förelåg i förslaget och ärendet togs upp igen den 15 februari Kommunfullmäktige beslutar den 26 februari 2007 att introduktionsersättningen vid flyktingmottagande ska utgöras av försörjningsstödet som utgångspunkt plus 10 %. Utifrån detta beslut har ett nytt förslag till regler för introduktionsersättning utarbetats. Bilaga. Beredningen föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta att godkänna förslag till regler för introduktionsersättning i Piteå kommun Samverkansgrupp Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar att godkänna förslag till regler för introduktionsersättning i Piteå kommun med följande tillägg: - Punkt 7. Person som uppbär föräldrapenning (FP) ska göra uttag av denna på sju dagar/vecka - Punkt 7.2. Tillgångar

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 NAV 33 Beredning 23 Dnr07NAV32-2 Förfrågan om ökat antal introduktionsplatser Vera Nilsson, verksamhetsutvecklare arbetsmarknad, redovisar en lägesrapport gällande flyktingmottagningsverksamheten. Augusti 2006 fick nämnden uppdraget från kommunfullmäktige att organisera och ansvara för flyktingmottagande som ska bedrivas i projektform. Avtal tecknas med Integrationsverket om mottagande av 50 personer under Lokala styrdokument för verksamheten beslutades av nämnden den 28 september 2006, 59. Under 2006 mottogs 11 personer i kommunen. Hittills under 2007 har 20 personer mottagits, 4 kvinnor, 3 män och 13 barn i åldrarna 3 månader och upp till 15 år. Rutiner för mottagandet har upprättats vilket innebär hela kedjan från kommunikation med Integrationsverket om aktuella personer till hämtning på Kallax flygplats, första utrustning av bostaden med madrasser och lite mat i kylen, till att vara ett stöd för personerna till att hitta nödvändiga kontakter med myndigheter och närsamhälle och tillsammans med dem upprätta en individuell handlingsplan. Rutiner för administrationen av de ekonomiska delarna har upprättats vilket innebär kontroll av att inflöde från Integrationsverket och utflöde till de aktuella personerna fungerar. Kontakter med ekonomikontoret och socialtjänsten för samordning har gjorts och mottagandet av de första familjerna har fungerat väl. En utveckling av arbetet fortsätter där i första hand frågan om bostadsbrist och rådande kösystem till barnomsorgen måste lösas Beredningen föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta om att teckna ett tillsvidareavtal med Integrationsverket att ställa sig positiv till en utökning av flyktingmottagande under förutsättning att nödvändiga resurser tillförs förvaltningen

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 NAV 33 Beredning 23, forts att nämnden skulle se positivt på att också övriga berörda nämnder i Piteå kommun får möjlighet att lämna remissvar om ökat antal introduktionsplatser Samverkansgrupp Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om att teckna ett tillsvidareavtal med Integrationsverket att ställa sig positiv till en utökning av flyktingmottagande under förutsättning att nödvändiga resurser tillförs förvaltningen att nämnden skulle se positivt på att också övriga berörda nämnder i Piteå kommun får möjlighet att lämna remissvar om ökat antal introduktionsplatser

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 NAV 34 Beredning 24 Dnr07NAV43 Arbetsgrupp för främjande av integration Vid nämndens sammanträde , 59, beslutades att bilda en arbetsgrupp inom förvaltningen med intresserade politiker och anställda som får i uppdrag att ordna lämpliga aktiviteter som främjar integreringen av redan bosatta och nyanlända utomlandsfödda Beredningen föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta att utse politiker som ska ingå i arbetsgruppen Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar att Gunnel Sandlund, (V) och Stig Rönnbäck, (S) ingår i arbetsgruppen för främjande av integrationen

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 NAV 35 Beredning 25 Dnr07NAV41-1 Periodbokslut januari-mars 2007 samt årsprognos Förvaltningschef Susanne Jangdal och vik. ekonom Sara Norlund informerar om periodbokslutet för tiden januari-mars Resultatutfallet beräknas bli +525 tkr. Årsprognosen för NAV är kalkylerad till -423 tkr. Orsaken till det negativa resultatutfallet beror delvis på minskade anslag för en. Bilaga. Beredningen tar del av informationen och föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta. att godkänna rapporten Samverkansgrupp Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar att godkänna rapporten

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 NAV 36 Beredning 26 Dnr07NAV7-3 Temasammanträde juni 2007 Följande tema föreslås vid nämndens sammanträde den 21 juni. Näringsliv och tillväxt i Piteå med omnejd Verksamhetsutvecklare Rolf Öhman får i uppdrag att planera innehåll och inbjuda berörda personer. Beredningen föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta att godkänna förslag till tema 21 juni Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar Att godkänna förslag till tema Näringsliv och tillväxt i Piteå med omnejd vid nämndsmötet 21 juni

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 NAV 37 Delegationsbeslut Rektor kommunala en Lista 4 Ärende 9-11 Vägledare arbetsmarknadsenheten Lista 4 Ärende Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och tar del av delegerade beslut

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 NAV 38 Information från förvaltningen Förfrågan att ta emot ensamkommande barn Förvaltningschef Susanne Jangdal, meddelar att den förfrågan som kommit till förvaltningen om att ta emot ensamkommande barn är överlämnad till Socialnämnden som handlägger frågan. Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2006 och anslagsöverföring till år 2007 Ordförande Annalena Eriksson informerar om kommunstyrelsens beslut angående årsredovisning/bokslut för 2006 samt anslagsöverföring för Bilaga. Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2006 Revisorerna har efter slutfört uppdrag överlämnat räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år Nämnden tillsammans med förvaltningschef diskuterar skrivelsen innehåll samt de åtgärder som bör göras. Bilaga.

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 NAV 39 Av nämnden väckta frågor En inbjudan från FUB i Piteå har tillställts nämndens ledamöter angående en träff för att diskutera utbildningar och arbete för gruppen utvecklingsstörda i kommunen. Nämnden beslutar att träffa FUB tisdag den 22 maj 2007 kl i Röda rummet, centrala administrationen. Ordförande meddelar dag och tid till FUB. Carina Persson, (Kd), tog upp frågan om utbetalning av olika typer av arvoden som har inrapporterats och utbetalats väldigt sent. Sekreterare tar kontakt med personalkontoret för att än en gång försöka klargöra reglerna kring utbetalning. Information kommer på nämnden i maj. Gun Jonsson, (S), informerar om sin pågående planering för att anordna en jobbmässa i Piteå under våren Syftet är att, direkta kontakter mellan företag och arbetssökande ska leda till anställning.

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-05-04 Tid Tisdag den 12 maj 2015, kl. 19:00 Plats Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-04-20 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Läs mer

Utredningen om Matchningsanställningen - nya vägar till jobb från Arbetsmarknadsdepartementet.

Utredningen om Matchningsanställningen - nya vägar till jobb från Arbetsmarknadsdepartementet. SIGNERAD 2015-05-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-05-21 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningen om Matchningsanställningen nya vägar

Läs mer

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-08 Tid 2013-02-19, Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009

Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Arbetsförmedlingens Årsredovisning2009 Innehåll Generaldirektören har ordet............................................................................................................ 2 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2013-09-06 Vår referens. Gunnar Bergström Utredningssekreterare. gunnar.bergstrom@malmo.se STK-2013-573

Tjänsteskrivelse. 2013-09-06 Vår referens. Gunnar Bergström Utredningssekreterare. gunnar.bergstrom@malmo.se STK-2013-573 SIGNERAD 2013-09-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2013-09-06 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2012

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-06-08 klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum 2015-06-08 Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer