Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (15) vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (15) vuxenutbildning 2007-04-26"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (15) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl Beslutande S Annalena Eriksson S Agneta Nilsson S Kjell Rögde S Stig Rönnbäck S Gun Jonsson S Ida Johansson, tjg. ersättare Kd Carina Persson M Marcus Holmgren Fp Lennart Wikström, tjg. ersättare V Gunnel Sandlund Övriga deltagande Förvaltningschef Susanne Jangdal Sekreterare Gun-Britt Grenvall Ekonom/Controller Jennie Lehtipalo Verksamhetsutvecklare Vera Nilsson, Chef Arbetsmarknad Håkan Johansson, 31 Bitr. AF-chef Lars-Owe Larsson, 31 Personalchef Agneta Widmark, 31 Vik. ekonom Sara Norlund, 35 Utses att justera Gun Jonsson Justeringens plats och tid Central administration , kl Underskrifter Sekreterare Gun-Britt Grenvall Paragrafer Ordförande Annalena Eriksson Justerande Gun Jonsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslags uppsättande Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Central administration Underskrift Gun-Britt Grenvall

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 NAV 31 Tema: Arbetsmarknadssituationen i Piteå, Fyrkanten och länet Lars-Owe Larsson, bitr. AF-chef på Arbetsförmedlingen är inbjuden till nämndens sammanträde för att informera om arbetsmarknadssituationen på nationell, regional och lokal nivå. Lars-Owe informerar om att AMS kommer att avvecklas. En ny sammanhållen verksamhet bildas med bättre kundorientering, större rörlighet och flexibilitet med möjlighet till ökat fokus på dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden. Ökat utbud, ökad efterfrågan, bättre matchning är tre delar som den nya regeringens politik inriktas mot. Ett förslag till indelning i arbetsmarknadsområden finns också där Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn blir ett område. Troligtvis får Piteå ett lokalkontor för service till arbetssökande och arbetsförmedlingskontoret hamnar i Luleå. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program reduceras kraftigt. Nya arbetsmarknadspolitiska program ska införas samtidigt som en rad befintliga insatser avskaffas. Bilagor. Avskaffade insatser/åtgärder Från och med 1 januari 2007 Friår, Datortek, Interpraktikstipendier, Utbildningsvikariat, Bidrag till feriearbeten för gymnasieungdom, Ej upphandlad arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet, Allmänt och förstärkt anställningsstöd. Från och med 2 juli 2007 Aktivitetsgarantin Från och med 1 december 2007 Kommunala ungdomsprogram/utvecklingsgarantin Nya inslag och åtgärder Från och med 1 januari 2007 Nystartsjobb ska gälla för personer som varit arbetslösa, deltagit i arbetsmarknadspolitiska program eller fått sin försörjning från sjukpenning eller sjukoch aktivitetsersättning på heltid i mer än ett år.

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 NAV 31, forts De arbetsgivare som anställer sådana personer får, genom en kreditering av arbetsgivarens skattekonto, en subvention som motsvarar arbetsgivaravgiften. Subventionen sker under lika lång tid som personerna varit utan jobb dock högst fem år. För personer äldre än 55 år ges subventionen under dubbelt så lång tid, dock högst 10 år. Ungdomar i åldern år som varit arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program i minst sex månader ska omfattas av nystartsjobben, men för dessa gäller subventionen högst ett år. Asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar samt dessa gruppers anhöriga ska också kunna få nystartsjobb under de tre första åren efter det att uppehållstillstånd beviljats. Nystartsjobben gäller i det privata näringslivet och för offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet. Lagen om anställningsskydd (LAS) kommer att gälla för nystartsjobben. Från och med 2 juli 2007 Jobb- och utvecklingsgarantin ersätter Aktivitetsgarantin och indelas i tre faser: 1. Intensifierade jobbsökaraktiviteter med coachning. 2. Tillgång till ett utbud av arbetsmarknadspolitiska program som inkluderar arbetsträning, arbetspraktik, subventionerade anställningar och kompetenshöjande insatser. 3. Alla deltagare som, efter 450 ersättningsdagar i jobb- och utvecklingsgarantin, inte erhållit arbete anvisas till en varaktig samhällsnyttig sysselsättning motsvarande hela deltagarens arbetsutbud. Deltagare som haft a-kassa får en ersättning motsvarande 65 procent av deras tidigare lön (maximalt 680 kronor per dag). Övriga får 223kronor per dag under högst 450 dagar. Garantin förväntas omfatta personer och kostnaden för insatserna beräknas till 9,8 miljarder kronor under Inga extra pengar för Sänkta arbetsgivaravgifter för unga Regeringen har i en proposition föreslagit en nedsättning av de samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år för att underlätta för yngre att komma in på arbetsmarknaden (prop. 2006/07:84). Nedsättningens storlek blir lite drygt 11 % av den totala lönekostnaden. Nedsättningen omfattar alla, både de som är arbetslösa och de som har en anställning.

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 NAV 31, forts Från och med 1 december 2007 Jobbgarantin för ungdomar gäller för ungdomar mellan 16 och 24 år som varit arbetssökande längre tid än tre månader. Garantin inträder vid tre månaders inskrivning vid arbetsförmedlingen och ersätter nuvarande ungdomsinsatser, kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin. Jobbgarantin är tänkt att starta med en inledande period med intensifierat stöd till och uppföljning av den unges arbetssökande. Efter den inledande perioden bör det aktiva matchningsarbetet kombineras med förstärkta insatser som kan vara praktik eller utbildning. Ersättningen till ungdomar mellan 16 och 24 år som har kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning bör trappas ner snabbare än för äldre och sänks från 80 till 70 procent efter 100 ersättningsdagar. Efter ytterligare 100 ersättningsdagar sker en sänkning till 65 procent, vilken blir ersättningsnivån under resterande tid i jobbgarantin. För föräldrar mellan 16 och 24 år sänks ersättningen till 70 procent efter 200 ersättningsdagar. Efter ytterligare 100 dagar sker en sänkning till 65 procent. Övriga deltagare i jobbgarantin mellan 18 och 24 år som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning får en utvecklingsersättning i nivå med studiebidraget inom studiehjälpen och studiemedlet på respektive kronor per månad. Omfattningen på jobbgarantin beräknas till ungdomar till en kostnad av 2,8 miljarder kronor år Från och med 1 januari 2008 Instegsjobb för nyanlända invandrare Syftet med instegsjobben är att nyanmälda invandrare snabbare ska få jobb och etablera sig på arbetsmarknaden genom att incitamenten stärks för arbetsgivare att anställa, för kommuner att tidigt erbjuda effektiv sfi och för individen att parallellt med sfi-studierna söka sig ut på arbetsmarknaden. En subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och anhöriga under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i svenska för invandrare (sfi), eller uppnådda resultat inom denna och innehålla tydliga handledande inslag.

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 NAV 31, forts Lönesubventionen uppgår för privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet till 75 procent av lönekostnaden, maximalt kronor per månad på heltid, övriga offentliga arbetsgivare till 50 procent av lönekostnaden. För heltidsanställning utgår subvention i högst 6 månader. Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Införs läsåret 2008/09 som ett komplement och alternativ till den mer skolförlagda yrkesutbildningen. Minst halva utbildningstiden ska förläggas till arbetslivet och ersättning till företagen utgår med kronor per elev och läsår. Försöksverksamheten omfattar elever per år från hösten 2008 och kan genomföras inom nationella och specialutformade yrkesinriktade program. Kvalificerad yrkesutbildning Antalet årsstudieplatser inom den kvalificerade yrkesutbildningen utökas med platser från och med Satsningen innebär att utgifterna beräknas öka med 32,1 miljoner kronor 2008, 92,8 miljoner kronor 2009 och 123,8 miljoner kronor Förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen Redan beslutade och genomförda skärpt arbetsvillkor slopat studerandevillkor den överhoppningsbara tiden har begränsats ökad egenfinansiering Förslag till förändringar från 2 juli 2007 slopad begränsning (vad gäller arbetssökning) de 100 första dagarna kraven på sökande skall förtydligas ersättning längst under 300 dagar (450 för föräldrar) samordning av aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Aviseras Översyn av finansieringsavgiften Utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 NAV 31, forts Personalprognos Piteå kommun Agneta Widmark, personalchef, informerar om kommunens arbetskraftsbehov under åren Prognos finns även för hela fyrkanten och ca personer kommer att behöva anställas och i Piteå är behovet personer per år. För att säkra kompetensen kommer rekrytering att måsta ske i förväg vilket kan gälla bland annat ingenjörer och elektriker. 74 procent av alla anställda i Piteå kommun kommer att avgå under perioden och för fyrkanten är siffran 83 procent. Flest avgångar kommer att ske från och med år Agneta Widmark presenterar också det personalbokslut/hälsobokslut 2006 som är framtaget för kommunen. Sjukfrånvarodagar i genomsnitt per anställd genom åren har minskat från 41,9 till 24,0 Sjukfrånvaron över 59 dagar är fortsatt hög och står för nästan 80 procent av den totala sjukfrånvaron Under 2006 har 40 procent av kommunens anställda inte haft någon sjukdag. 27 procent har varit sjuk mellan 1-7 dagar vilket betecknas som normal sjukfrånvaro, detta sammantaget ger ett frisktal på 67 procent Intresset för friskvård ökar stadigt och under året har personer nyttjat friskvårdssubventionen, vilket motsvarar 30 procent av kommunens anställda

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 NAV 32 Beredning 22 Dnr06NAV54-2 Nivåer för introduktionsersättning vid flyktingmottagande Vid nämndens möte den 28 september 2006, 59 togs beslut om förslag till nivåer för introduktionsersättning som överlämnades till kommunfullmäktige för fastställelse. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 18 december 2006 att nämnden fick i uppdrag att i samråd med socialtjänsten utarbeta nytt förslag till introduktionsersättning vid flyktingmottagande som är mer likställt med försörjningsstödet. Kommunstyrelsen behandlade ett nytt förslag den 5 februari 2007, men vissa oklarheter förelåg i förslaget och ärendet togs upp igen den 15 februari Kommunfullmäktige beslutar den 26 februari 2007 att introduktionsersättningen vid flyktingmottagande ska utgöras av försörjningsstödet som utgångspunkt plus 10 %. Utifrån detta beslut har ett nytt förslag till regler för introduktionsersättning utarbetats. Bilaga. Beredningen föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta att godkänna förslag till regler för introduktionsersättning i Piteå kommun Samverkansgrupp Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar att godkänna förslag till regler för introduktionsersättning i Piteå kommun med följande tillägg: - Punkt 7. Person som uppbär föräldrapenning (FP) ska göra uttag av denna på sju dagar/vecka - Punkt 7.2. Tillgångar

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 NAV 33 Beredning 23 Dnr07NAV32-2 Förfrågan om ökat antal introduktionsplatser Vera Nilsson, verksamhetsutvecklare arbetsmarknad, redovisar en lägesrapport gällande flyktingmottagningsverksamheten. Augusti 2006 fick nämnden uppdraget från kommunfullmäktige att organisera och ansvara för flyktingmottagande som ska bedrivas i projektform. Avtal tecknas med Integrationsverket om mottagande av 50 personer under Lokala styrdokument för verksamheten beslutades av nämnden den 28 september 2006, 59. Under 2006 mottogs 11 personer i kommunen. Hittills under 2007 har 20 personer mottagits, 4 kvinnor, 3 män och 13 barn i åldrarna 3 månader och upp till 15 år. Rutiner för mottagandet har upprättats vilket innebär hela kedjan från kommunikation med Integrationsverket om aktuella personer till hämtning på Kallax flygplats, första utrustning av bostaden med madrasser och lite mat i kylen, till att vara ett stöd för personerna till att hitta nödvändiga kontakter med myndigheter och närsamhälle och tillsammans med dem upprätta en individuell handlingsplan. Rutiner för administrationen av de ekonomiska delarna har upprättats vilket innebär kontroll av att inflöde från Integrationsverket och utflöde till de aktuella personerna fungerar. Kontakter med ekonomikontoret och socialtjänsten för samordning har gjorts och mottagandet av de första familjerna har fungerat väl. En utveckling av arbetet fortsätter där i första hand frågan om bostadsbrist och rådande kösystem till barnomsorgen måste lösas Beredningen föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta om att teckna ett tillsvidareavtal med Integrationsverket att ställa sig positiv till en utökning av flyktingmottagande under förutsättning att nödvändiga resurser tillförs förvaltningen

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 NAV 33 Beredning 23, forts att nämnden skulle se positivt på att också övriga berörda nämnder i Piteå kommun får möjlighet att lämna remissvar om ökat antal introduktionsplatser Samverkansgrupp Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om att teckna ett tillsvidareavtal med Integrationsverket att ställa sig positiv till en utökning av flyktingmottagande under förutsättning att nödvändiga resurser tillförs förvaltningen att nämnden skulle se positivt på att också övriga berörda nämnder i Piteå kommun får möjlighet att lämna remissvar om ökat antal introduktionsplatser

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 NAV 34 Beredning 24 Dnr07NAV43 Arbetsgrupp för främjande av integration Vid nämndens sammanträde , 59, beslutades att bilda en arbetsgrupp inom förvaltningen med intresserade politiker och anställda som får i uppdrag att ordna lämpliga aktiviteter som främjar integreringen av redan bosatta och nyanlända utomlandsfödda Beredningen föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta att utse politiker som ska ingå i arbetsgruppen Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar att Gunnel Sandlund, (V) och Stig Rönnbäck, (S) ingår i arbetsgruppen för främjande av integrationen

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 NAV 35 Beredning 25 Dnr07NAV41-1 Periodbokslut januari-mars 2007 samt årsprognos Förvaltningschef Susanne Jangdal och vik. ekonom Sara Norlund informerar om periodbokslutet för tiden januari-mars Resultatutfallet beräknas bli +525 tkr. Årsprognosen för NAV är kalkylerad till -423 tkr. Orsaken till det negativa resultatutfallet beror delvis på minskade anslag för en. Bilaga. Beredningen tar del av informationen och föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta. att godkänna rapporten Samverkansgrupp Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar att godkänna rapporten

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 NAV 36 Beredning 26 Dnr07NAV7-3 Temasammanträde juni 2007 Följande tema föreslås vid nämndens sammanträde den 21 juni. Näringsliv och tillväxt i Piteå med omnejd Verksamhetsutvecklare Rolf Öhman får i uppdrag att planera innehåll och inbjuda berörda personer. Beredningen föreslår nämnden för arbetsmarknadsfrågor och besluta att godkänna förslag till tema 21 juni Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och beslutar Att godkänna förslag till tema Näringsliv och tillväxt i Piteå med omnejd vid nämndsmötet 21 juni

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 NAV 37 Delegationsbeslut Rektor kommunala en Lista 4 Ärende 9-11 Vägledare arbetsmarknadsenheten Lista 4 Ärende Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och tar del av delegerade beslut

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 NAV 38 Information från förvaltningen Förfrågan att ta emot ensamkommande barn Förvaltningschef Susanne Jangdal, meddelar att den förfrågan som kommit till förvaltningen om att ta emot ensamkommande barn är överlämnad till Socialnämnden som handlägger frågan. Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2006 och anslagsöverföring till år 2007 Ordförande Annalena Eriksson informerar om kommunstyrelsens beslut angående årsredovisning/bokslut för 2006 samt anslagsöverföring för Bilaga. Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2006 Revisorerna har efter slutfört uppdrag överlämnat räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år Nämnden tillsammans med förvaltningschef diskuterar skrivelsen innehåll samt de åtgärder som bör göras. Bilaga.

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 NAV 39 Av nämnden väckta frågor En inbjudan från FUB i Piteå har tillställts nämndens ledamöter angående en träff för att diskutera utbildningar och arbete för gruppen utvecklingsstörda i kommunen. Nämnden beslutar att träffa FUB tisdag den 22 maj 2007 kl i Röda rummet, centrala administrationen. Ordförande meddelar dag och tid till FUB. Carina Persson, (Kd), tog upp frågan om utbetalning av olika typer av arvoden som har inrapporterats och utbetalats väldigt sent. Sekreterare tar kontakt med personalkontoret för att än en gång försöka klargöra reglerna kring utbetalning. Information kommer på nämnden i maj. Gun Jonsson, (S), informerar om sin pågående planering för att anordna en jobbmässa i Piteå under våren Syftet är att, direkta kontakter mellan företag och arbetssökande ska leda till anställning.

2007 ÅRS EKONOMISKA VÅRPROPOSITION

2007 ÅRS EKONOMISKA VÅRPROPOSITION 2007 ÅRS EKONOMISKA VÅRPROPOSITION 19 april 2007 Mats Wadman Disposition Läget Utgångspunkter Förslag i VÅP Jobb- och utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar Statsbudgetens saldo 1990-2010 Miljarder

Läs mer

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Cirkulärnr: 2007:24 Diarienr: 2007/0735 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2007-03-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl.10.00-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Inger Björkman Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-01-25 Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Nolia City, styrelserum kl 10.00 16.00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lars-Owe Larsson Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2012-01-30,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Nolia City, styrelserummet, kl. 10.00-12.00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Anna Lindgren Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2012-05-15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl 09.00-12.30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Kjell Rögde Justeringens plats och tid Central administration, 2007-11-27 kl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (12) vuxenutbildning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (12) vuxenutbildning PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (12) 2007-05-24 Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl. 09.00-14.30 Beslutande S Annalena Eriksson S Allan Granberg S Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl. 10-12:30 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Tage Danielsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Komvux, kl. 10.00-12.00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Gun Jonsson Vägledningscentrum 2008-05-12 kl. 08.00-09.00 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-22 1(13) Plats och tid Nolia City styrelserum, kl. 10-00-16.00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Agneta Nilsson Justeringens plats och tid Vägledningscentrum

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-15:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström (Fp) Sven-Erik Bohman

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, AU-rummet kl. 10.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, Tumba, kl 19:00-21:00 ande Jill Melinder (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bosse Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Nolia City styrelserum, kl. 10.00-14.30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Gunnel Sandlund Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2012-12-17,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (18) vuxenutbildning 2007-09-06

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (18) vuxenutbildning 2007-09-06 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (18) 2007-09-06 Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl. 09.00-16.30 Beslutande S Annalena Eriksson S Allan Granberg, 56-60 S

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Fyrkanten kl. 10.00 ande Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Inger Björkman (M) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 9-12 Studiecentrum, Konferensen kl. 13-16 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Tage Danielsson (S) Ingegärd Bergvall (S), kl.9-12 Regis Cabral

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2007:814 Utkom från trycket den 20 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Ally Karlsson (v) Kristina Valtersson (c) från 28 Närvarande

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35. Katja Watts (M) Miriam Tinglöf (KD) Britt Larsson Gårdebäck (S) Stig Karlsson (V)

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35. Katja Watts (M) Miriam Tinglöf (KD) Britt Larsson Gårdebäck (S) Stig Karlsson (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (15) vuxenutbildning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (15) vuxenutbildning PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 1 (15) vuxenutbildning 2007-06-21 Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl. 08.00-14.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2005 03 16 1(10) Plats och tid Skogstorpsskolan, Kumla onsdagen den 16 mars 2005, kl. 15.20 17.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-17 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Regis Cabral Justeringens tid och plats Stadshuset, Samhällsbyggnad stab, 2013-05-15

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Konferensrum 2:2, Kommunalhuse, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder (S), ordförande Lars Robin (M) Bosse Olsson (MP) Mikael Sundh (TUP) Arzu Alan (S) Bo Claesson

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen och Fyrkanten kl 9:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2008-01-22. Joachim Nordlund (v)... Anne-Marie Skölin.... Arne Persson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2008-01-22. Joachim Nordlund (v)... Anne-Marie Skölin.... Arne Persson SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Skolkansliet, kl 08.30 10.10 Beslutande Arne Persson (kd) ordf Sven-Erik Carlsson (c) v ordf Margareta Skalin (s) Stephan Bergman-Paul (s) Tjänstgörande

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

142525252525252514 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

142525252525252514 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 142525252525252514 25 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten

Ingrid Noord-Silversten Personalutskottet 2009-05-05 Plats och tid Engelbrektsrummet kl 14.00 Beslutande Ingrid Noord Silversten (s) Catrin Strömvall (s) Jonna Lindman (m) Göran Edlund (fp) Anita Höglund-Eriksson (s) Övriga deltagare

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2010-11-03 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:45 ande Jan Hansson (m) ordf, ersättare för Sven Öberg (kd) Ulf Lager (c) Göran Sjönneby (fp) Inger Griberg (-), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl. 10.00-14.00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Regis Cabral Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2012-06-26, kl.

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) 2015-11-16 Sammanträdesrum Yxningen, kl.14.30 16.15 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Emmelie Rexhell, S, vice ordförande Joakim Magnusson, C Per Lundberg,

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M)

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid Botkyrka Vuxenutbildning, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Magdalena Jonsson (M) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande Karin Nakamura Lindholm ersättare

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, onsdagen den 16 december 2015, kl 08.15-10.00. Ajournering kl. 09.05-09.20. Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer