Innehåll. Vår verksamhet Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vår verksamhet 2007...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor..."

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget

2 Innehåll Vår verksamhet Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Övergripande utvecklingsfrågor...4 Åtaganden och prioriteringar Utbildning, näringsliv och arbetsmarknad...7 Åtaganden under Socialtjänst...9 Målsättning...9 Åtaganden Samhällsbyggnad...10 Åtaganden Kompetensutveckling...11 Åtaganden Särskilda verksamheter...12 Mid Sweden Office...12 FoU Västernorrland Projekt under Våra åtaganden i pågående projekt...14 Verksamhetsbudget

3 Vår verksamhet 2007 Vision Kommunförbundet ska som intresse- och serviceorganisation utgöra en resurs för kommunerna i Västernorrland i deras uppgift att klara sina åtaganden i välfärdssamhället. Övergripande inriktning Kommunförbundets fyra inriktningsområden är mötesplatser, intressebevakning, samverkan och kompetensutveckling. Kommunförbundets uppdrag utgår alltid från mötesplatsen där kommunernas företrädare kan enas om vad som ska intressebevakas och i vilka samverkansprojekt eller vilken kompetensutveckling man vill ha Kommunförbundets medverkan. Målsättning Kommunförbundet målsättning är att motsvara kommunernas behov av intressebevakning på länsnivå. Kommunförbundet skall medverka till omvärldsbevakning av kommunala kärnfrågor på nationell och EU nivå samt lyfta fram det kommunala perspektivet i regionala utvecklingsfrågor. Metod Kommunförbundet har ett konsultativt arbetssätt vilket innebär att det är kommunernas intresse och behov som styr uppdraget. Styrelsen är uppdragsgivare till kansliets verksamhet. Den kommunala förankringen sker via Skolpresidiet, Vuxenutbildningspresidiet, Socialpresidiet, Miljöpresidiet, Bygg- och planpresidiet samt kommunchefsgruppen. Presidierna och chefsgrupperna är dock inte formella beredningsgrupper till styrelsen. 3

4 Övergripande utvecklingsfrågor Medverkan till förberedelser för ett KSO Under 2007 fortsätter Kommunförbundets styrelse att tillsammans med Landstinget bereda frågan om framtida regional samverkan genom bildandet av ett kommunalt samverkansorgan. Under det första halvåret 2007 kommer styrelsen att medverka i den politiska diskussionen om KSO i kommuner och Landsting. Samverkansforum, som utgör politisk styrgrupp för KSO, fortsätter sitt förslagsarbete under förutsättning att kommunerna i sina remissvar givit klartecken till styrgruppen att ta fram ett förslag till organisation och förbundsordning för ett KSO. Ställningstagande till beslutsförslag om ett KSO kan ske i kommunernas respektive Landstingets fullmäktigeförsamling tidigast juni Samverkansforum för regional utvecklingspolitik Under verksamhetsåret 2007 kommer Kommunförbundet att medverka till att Samverkansforum för regional utvecklingspolitik behandlar följande fyra viktiga utvecklingsområden: - Bildandet av ett Kommunalt Samverkansorgan (KSO) - Utveckling av regionala samverkansprogram över länsgränserna - Utveckling av närvården och genomförande av hemsjukvårdsreformen - Ställningstagande till fortsatt innehåll av Mid Sweden Office uppdrag - Uppföljning av psykiatrireformen - En regional FoU strategi - En internationell strategi för länets utveckling Ytterligare samverkansfrågor kan under året komma att lyftas av de nätverk och samverkansprojekt som pågår mellan kommuner och landsting och har bäring på regional utveckling. Åtaganden och prioriteringar 2007 Kommunförbundet skapar mötesplatser och underhåller nätverk som fångar upp intressebevakning och servicebehov. Inom detta uppdrag ingår att samordna och delfinansiera kommunala utvecklingsprojekt och söka medfinansiering genom bl a EU-bidrag. Kansliets prioriterade verksamheter 2007 är Att förbereda ärenden inom regional utvecklingspolitik och strukturfondsarbete Att samordna kommunernas arbete med vuxenutbildningar utifrån ett tillväxtperspektiv Att stödja kommunernas arbete med IT-utveckling Att medverka till samordning av energi- och miljöfrågornas utveckling i länet 4

5 Att medverka till kommunernas övertagande av ansvar inom hemsjukvården Att medverka till utformningen av regionala mål för jämställdhetsarbetet. Regionalt tillväxtprogram Tillväxtprogrammet är avsett att vara vägledande för lokala, regionala och nationella prioriteringar när det gäller finansiellt stöd till aktiviteter i länets kommuner. År 2007 är det sista året för nuvarande tillväxtprogram, ett nytt tillväxtprogram kommer sannolikt att tas fram på Länsstyrelsen i samverkan med olika länsaktörer. I kommande programprocess ska Kommunförbundet säkerställa den kommunala dialogen och bevaka det lokala inflytande på programutformningen. Inför kommande Mål 2 program skall Kommunförbundet aktivt söka samarbete med Jämtlands län inom programmets prioriterade insatsområden. Vi bevakar i samarbete med SKL hur Nutek utvecklar struktur och beslutsprocessen i kommande gemensamma strukturfondspartnerskap Under våren 2007 kommer Kommunförbundet att medverka till kommunernas ansökningar om förstudiemedel som förberedelse för Mål 2 projekt. Kulturforum Kommunförbundet medverkar i Kulturforum tillsammans med kommunernas kulturpolitiker och tjänstemän samt Landstingets representanter för Kultur- och utbildningsförvaltningen. Målsättningen med kultursamverkan är att förstärka förutsättningarna för konsten, kulturens och kulturarvets utveckling i länet. Genom kultursamarbete bidrar kommuner och landsting till länets tillväxt dels genom att främja entreprenörskap inom konst och kultur dels genom att stärka marknadsföringen av länet. Under år 2007 kommer vi att medverka till en kommunalt förankrad utveckling av regionala resurscentra för konst och kultur i Västernorrland. Vi kommer inom ramen för Kulturforum att implementera den kulturguide som har tagits fram för hela länet. Kulturguiden skapar en webbportal som bygger broar mellan offentliga och privata initiativ inom länets konst och kulturverksamheter. Ett ungdoms- och fritidsprojekt inleds på Kommunförbundet 2007 i syfte att medverka till kompetensutveckling av personal inom den öppna fritidsverksamheten. Projektets målsättning är att öka ungas ansvar och inflytande i samhället. Kulturforum utgör politisk referensgrupp för projektet. 5

6 Mötesplats och nätverk för kommunledningarnas chefstjänstemän Tjänstemännen i kommunerna har uttalat önskemålet att Kommunförbundet skall samordna deras nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Vi fortsätter att sammankalla kommundirektörer, ekonomidirektörer samt personaldirektörer till nätverksträffar vid två till fyra tillfällen per år. Erfarenhetsutbytet mellan kommunerna är grunden för dessa nätverk som också har koppling till SKL och deras nationella nätverk av kommundirektörer. Omvärldsbevakning och behov av samverkan diskuteras löpande med resultat att vissa samverkansområden har kunnat identifieras. Kansliet använder dessa nätverk för att förankra utbudet av kurser och konferenser för såväl förtroendevalda som tjänstemän. Kommunal IT-samverkan Kommunförbundet åtar sig att samordna kommunernas utredning och analys av möjliga områden för IT samverkan inom kommunal verksamhet. Kommunchefsgruppen bildar styrgrupp för analys och kartläggningsarbetet som skall utföras inom ramen för kommunernas nätverk av IT-chefer. Mötesplats för kommunernas Brottförebyggande råd Kommunernas uppbyggnad av lokala Brottsförebyggande råd inleddes under 1998 genom kompetensutveckling och nätverksarbete mellan kommunernas Bråsamordnare. Efter några års uppehåll att samordna mötesplatser för detta nätverk återupptar vi samordningsuppdraget utifrån kommunernas önskemål. Syftet med att återuppta samordningen av nätverket är att stärka kommunerna i deras roll som lokala brottsförebyggande aktörer och medverka till en helhetssyn i samarbetet mellan kommunerna, Länspolisen och andra brottsförebyggande aktörer. Åtagandet sker inom ramen för Kommunförbundets uppdrag att medverka till kompetensutveckling. 6

7 Utbildning, näringsliv och arbetsmarknad Kommunernas skol- och utbildningspolitiker har konstaterat att gymnasiereformen tillsammans med de ändrade förutsättningarna för eftergymnasial yrkesutbildning kommer att ge regionalpolitiska effekter och att utbildningsfrågorna därför inte enbart ska betraktas som skolfrågor. Detta konstaterande påverkar inriktningen av vårt arbete under Handläggningsområdet skall fokuseras mer mot tillväxt-/näringslivs- /arbetsmarknadsinriktat arbete och mindre mot skolans inre arbete och den pedagogiska utvecklingen. Kommunförbundet kommer att prioritera intressebevakning av det kommunala inflytandet när det gäller området näringsliv- /arbetsmarknad och kompetensförsörjning i det regionala tillväxtprogramarbetet och i det regionala strukturfondsprogrammets åtgärdsprogram. Åtaganden under 2007 Intressebevakning och samverkan Under 2007 skall Kommunförbundets styrelse inrätta ett politiskt utskott för Utbildning och Tillväxt. Syftet är att väcka politisk uppmärksamhet om utbildningssektorns möjligheter ur ett tillväxtperspektiv. Utskottets uppgift är att lyfta den politiska dialogen om hur utbudet av eftergymnasiala utbildningar i länet bör utformas och möjliggöras. Utskottets arbete kommer att inriktas mot att skapa ett regionalt tillväxtfrämjande utbildningssystem för vuxna, som utgår från näringslivets behov. Utskottet föreslås bli en kontaktarena för vidgat samspel mellan näringsliv och utbildningssektor när det gäller anpassade utbildningslösningar. Kommunförbundet skall medverka till att på ett tydligare sätt koppla lokala näringslivs-, arbetsmarknads- och utbildningsstrategier till regionala tillväxtoch strukturfondsprogram. Ambitionen är att i samverkan med länets kommuner, Landstinget och Länsstyrelsen genomföra förstudier och utforma regionala ramprogram för områdena kompetensförsörjning och näringslivsutveckling. Kommunförbundet kommer att, bl a mot bakgrund av den nya regeringens inriktning av arbetsmarknadspolitiken, genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna för den sociala ekonomin att medverka inom området sysselsättning på lokal och regional nivå. 7

8 Kommunförbundet kommer, på skolpresidiekonferensens uppdrag, att medverka till beredskap hos länets kommuner inför aviserade förändringar inom gymnasieskolan. Integration av flyktingar och andra invandrade. Kommunförbundet kommer under 2007 att verka för genomförandet av intentionerna i den reviderade överenskommelsen om samverkan när det gäller bättre introduktion och integration av invandrare i Västernorrland. Bl a kommer Kommunförbundet att verka för att andelen utomnordiskt födda bland kommunernas anställda ökas. Mötesplatser Mötesplatser för erfarenhetsutbyte kommer även fortsättningsvis erbjudas kommunernas skolchefer, näringslivs-/utvecklingschefer, tjänstemän vid kommunernas arbetsmarknadsenheter, samt studie- och yrkesvägledare. En skolpresidiekonferens anordnas på våren och en på hösten. Dessutom anordnas fr o m 2007 en särskild presidiekonferens för vuxenutbildningsområdet. 8

9 Socialtjänst Målsättning Vår målsättning är att medverka till förbättrad vårdsamverkan mellan kommunerna och Landstinget utifrån närhetsprincipen. I det arbetet ingår att medverka till kommunernas kvalitets- och verksamhetsutveckling och bedriva forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet inom socialtjänst, vård och omsorg genom vår FoU-enhet. Åtaganden 2007 Intressebevakning och samverkan Vi kommer under året att tillsammans med Landstinget se över nuvarande ansvarsgränser inom främst hemsjukvård rehabilitering och hjälpmedel. Översynen skall utgå ifrån medborgarperspektiv och kostnadseffektivitet. Arbetet skall resultera i nya avtal eller skatteväxling Psykiatrikommittén överlämnade sin rapport till regeringen i slutet av Kommunförbundet erbjuder samordning av kommunernas remissvar och avser att tillsammans med Landstinget följa upp de insatser som genomförts utifrån de tidigare beviljade statsbidragen. Samverkansråd för socialtjänst samt hälso- och sjukvårdsfrågor Kommunernas nämdsordföranden och landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation har bildat ett samverkansråd för politisk dialog om ansvarsfördelningen inom olika verksamhetsområden. Nuvarande avtal mellan kommuner och landsting vad gäller ansvarsdelning inom hemsjukvården inklusive rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser kommer att ses över Mötesplatser Vi kommer under året att erbjuda kommunerna mötesplatser för chefsgrupper och specifika yrkesgrupper inom äldreomsorg, LSS-området, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. Kompetensutveckling Kompetensutveckling i form av utbildningsdagar, konferenser och seminarier sker till största delen inom ramen för FoU Västernorrland. Men några insatser görs också utanför den ramen. Kommunförbundet ingår i Länsstyrelsens regionala råd för alkohol och drogfrågor tillsammans med representanter från Polismyndigheten, Länsnykterhetsförbundet, Vägverket, Tullverket, Skatteverket och Landstinget. Rådet planerar ett antal konferenser under året, bl a på temat hedersrelaterat våld. 9

10 Samhällsbyggnad Vår verksamhet inom samhällsbyggnad omfattar områdena miljö, bygg och kommunalteknik. Inom dessa områden är samarbete över kommungränserna mycket värdefullt eftersom tjänstemännen i de enskilda kommunerna ofta sitter ensamma med unik kompetens inom ett visst sakområde. Kommunförbundet medverkar till ökande kommunalt samarbete genom att driva eller delta i olika typer av projekt inom dessa sakområden. Åtaganden 2007 Intressebevakning och samverkan Kommunförbundet kommer att medverka till att samarbetet mellan kommunernas miljökontor och Länsstyrelsens miljöavdelning ska fortsätta utvecklas i positiv riktning. Under året ska vi fortsätta att tillsammans verka för att tillståndsprocessen effektiviseras och att tillsynsvägledningen förbättras. Kommunförbundet kommer att inspirera till utökat samarbete mellan miljökontoren och kommunala näringslivsutvecklare för att öka förståelsen för varandras roller och bidra till ett bättre näringslivsklimat. Kommunförbundet åtar sig att vara koordinator för ett framtida luftvårdssamarbete i länet. Genom att samarbeta kan kommunerna göra kostnadsbesparingar samtidigt som kvaliteten på luftövervakningen kan förbättras. Västernorrland har en hög andel företag inom miljö/teknik området vilket innebär en stor potential för tillväxt och utveckling. Vi kommer under 2007 att fortsätta delta i flera länsövergripande projekt och grupper såsom exempelvis energikontorets styrgrupp, projektet Hållbara transporter med flera. Kommunförbundet finns också representerade i styrgruppen för projektet Miljölänet Västernorrland. Projektet har förlängts och kommer att avslutas Vi kommer att driva kommunernas intressen i diskussionerna kring hur Miljölänet Västernorrland kan bli ett permanent utvecklingsnav för länet med målsättning att främja miljödriven tillväxt i näringslivet kopplat till livsmiljöoch folkhälsofrågor. Ett samarbete ska ske med föreningen SEKON, Sveriges ekokommuner, där samtliga kommuner i länet är medlemmar. Mötesplatser Kommunförbundet kommer att fortsätta att erbjuda mötesplatser för ett flertal grupper inom samhällsbyggnadsområdet. Det handlar om miljöchefer, tekniska chefer, MBK/GIS-personal, Brå-samordnare, inköpschefer, räddningschefer med flera. Dessutom anordnar vi en miljö- och byggpresidiekonferens på våren och en på hösten. Kommunförbundet fortsätter under 2007 att utveckla samarbetet mellan 10

11 länets kommuner och Landstinget inom IT-området genom att mötesplatser för VITS-gruppen, Västernorrlands IT-strateger som består av de kommunala ITcheferna och Landstingets IT-chef. Kommunernas IT-chefer har fått kommundirektörernas uppdrag att inventera och analysera möjliga områden för IT-samverkan mellan kommunerna. Kompetensutveckling I samband med ovanstående mötesplatser sker kompetensutveckling i form av erfarenhetsutbyte samt att olika experter bjuds in till träffarna för att delge kunskap om ämnen och frågeställningar som är aktuella inom vårt verksamhetsområde. Inom ramen för projektet miljöanpassad upphandling utgör kompetensutveckling en viktig del. Kompetensutveckling Uppdrag från kommunerna Kommunförbundets erbjuder kommunal kompetensutveckling utifrån de uppdrag som handläggarna får av sina presidier och våra chefsnätverk ute i kommunerna. Det innebär att vi kan erbjuda lokalt förlagda kurser i länet och genomföra konferenser utifrån presidiernas beställningar. Åtaganden 2007 Samarbete med Gävleborg Vårt utbud av kurser och konferenser sker i första hand genom vårt samarbete med kurskansliet i Ljusdal som drivs av Gävleborgs kommuner och landsting. Ljusdals kurskansli bedriver såväl breda som smala uppdragsutbildningar och har sedan flera år byggt upp en chefsakademi och en politikerakademi samt arbetsledarutbildning. I samarbetet med Ljusdal ingår Västerbottens läns kommunförbund. Vår strävan är att lokalisera så mycket som möjligt av det gemensamma kursutbudet till de kommuner som ligger nära länsgränsen. Under verksamhetsåret 2007 subventionerar Kommunförbundet kurskostnaderna för utbildning av nyvalda och omvalda förtroendemän i styrelser och nämnder för att möjliggöra ett öka antalet deltagare från kommunernas nämnder och styrelser. Kurskansliet i Ljusdal planerar också att tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland genomföra ett stort kommunkonvent i Sundsvall under hösten Övriga planerade kurser under våren 2007 återfinns på vår hemsida 11

12 Särskilda verksamheter Mid Sweden Office Kommunförbundet Västernorrland är formell projektägare av Mid Sweden Office och har därför ett särskilt ansvar för verksamheten bland annat som arbetsgivare för verksamhetens chef och via ordförandeskapet i ledningsgruppen. Under verksamhetsåret 2007 tillträder en ny chef för verksamheten i Bryssel samt hemmaorganisationens tjänstemän. Utökade lokaler i regionkontoret kommer att ge kontorsplats för Mittuniversitetets hemmaorganisation och erbjuder även näringslivet kontorsplats för att underlätta deltagandet i viktiga företagarnätverk i Bryssel. Under 2007 kommer Mid Sweden Office att prioritera arbetet med projektförberedande aktiviteter med fokus på forsknings- och utvecklingsprogrammet. Regionens prioriterade bevakningsområden inom miljö, infrastruktur och transporter skall inkludera näringslivets intressen. Under 2007 skall Kommunförbundet medverka i förankringen av beslut om en permanentning av Mid Sweden Office från år Kommunförbundets åtagande är att bevaka kommunernas intresse av MSO verksamheten, dess organisation och finansiering. Mer om Mid Sweden och dess verksamhet finns att läsa och hämta på FoU Västernorrland 2007 FoU Västernorrland är en enhet inom Kommunförbundet som finansieras av länets socialnämnder och som arbetar med praktikrelaterad forskning inom verksamhetsområdet. Verksamheten har fokus på tre prioriterade områden. Dessa är: 1) samhällsintegrering för funktionshindrade, 2) utvärdering, 3) behovsbedömnings och handläggningsprocessen inom socialtjänsten. Under förutsättning att sökta statsbidrag beviljas kommer utvecklingsprojekt i samverkan med Landstinget att under 2007 utgöra ännu ett prioriterat område. Med utgångspunkt från forskningskonceptet har vi delat in FoU-arbetet i tre delar; 1. verksamhet som pågår kontinuerligt under åren, 2. projektinriktad verksamhet samt 3. avhandlingsprojekt. Inom ramen för den kontinuerliga verksamheten finns aktiviteter som kan sägas utgöra enhetens kärnverksamhet. Dessa aktiviteter pågår över åren utifrån de 12

13 behov som påkallas av kommunerna. Projektverksamheten består av tillfälliga projekt som kan ha uppstått via ett uppdrag men också genom eget initiativ, vilket innebär att de är tidsbegränsade och ska avslutas. Åtaganden Enheten skall fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten. Det kan bl.a. ske genom nätverksträffar med olika personalgrupper, via deltagare i FoU-cirklar eller andra FoU aktiviteter och genom att bevaka nationella politiska prioriteringar. Vi skall göra vetenskapliga studier och FoU-resultat tillgängliga för socialtjänstens personal genom att anordna seminarier och föreläsningar. Enhetens webbsida skall innehålla en uppdaterad länkbank som ger information om aktuella presentationer av nya forskningsresultat. FoUcirklarna skall genomgående innehålla metodkunskap för att söka i befintlig litteratur. I varje projekt eller aktivitet som enheten genomför eller deltar i skall vi identifiera brukarnyttan. Målsättningen är att det skall finnas ett genomgående brukarperspektiv i våra projekt. Vårt förhållningssätt syftar till att skapa och vidmakthålla förankring och legitimitet hos personal och ledning i kommunerna. Vi vill stimulera och uppmuntra socialtjänstens personal att söka stöd och stimulans av FoU-enheten för att utveckla sina frågor och reflektioner om socialtjänstens vardagsarbete. Mer om FoU Västernorrland finns att läsa i en separat verksamhetsplan och på enhetens hemsida 13

14 Projekt under 2007 Våra åtaganden i nystartade projekt 2007 Nya projekt som inleds under 2007 är delvis en vidareutveckling av de goda resultat som uppnåtts av tidigare EU projekt. Finansieringen av de nya projekten sker i flertalet projekt inom Norra Periferiprogrammet mot ökad användning av IT som verktyg. Elektronisk handel (DARRA) Digital age for rural and remote areas är ett förstudieprojekt med partners från Finland, Island och Irland. Mittuniversitetet finns också med som regional partner. Projektet skall presentera en slutprodukt som är en ansökan om ett större utvecklingsprojekt innan sommaren Det finns tre tydliga mål med projektet: 1. Att skapa en vision av IT-användning i glesbygd år En ha en guide vid utvecklingen av IT-strategier för dessa områden. 3. Att medverka vid implementering av de mer avancerade e-tjänsterna i projektregionerna. Projektets målgrupper är besöksnäringen, lokala myndigheter och kommuner. Syftet är att öka medvetenheten om fördelarna med avancerade e-tjänster hos dessa målgrupper och stödja användningen av mer avancerad IT-service. Ungdomsprojektet NoCry Nordic creative youth är ett förstudieprojekt inom Norra periferiprogrammet. Förstudieprojektet möjliggör finansiering för utveckling av en projektidé och byggande av partnerskap. Kommunförbundet är projektpartner i detta projekt vars övergripande mål är att utveckla unga människors företagsamhet inom musik och media. Övriga partners kommer från Irland, Finland och Norge. Förstudien skall avslutas innan den sista maj med en projektansökan till programsekretariatet. Kompetensutvecklingsprogram för yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomars fritid. FoU Västernorrland har under 2006 genomfört en kompetensutvecklingsanalys bland personal som arbetar i öppen fritidsverksamhet. Analysen har resulterat i en kompetensutvecklingsplan, som kommer att genomföras under sedan medel beviljas av Ungdomsstyrelsen. Kommunförbundet kommer att vara huvudman för projektet. Våra åtaganden i pågående projekt Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Projektet startades januari 2006 och kommer att pågå till och med december Projektets syfte är att främja miljödriven näringslivsutveckling genom att utveckla och använda verktyg för miljöanpassad upphandling. Genom en ökad medvetenhet och tydliga miljökrav ökas både efterfrågan och utbudet av 14

15 miljöanpassade produkter och tjänster. Alla länets kommuner samt Landstinget medverkar i projektet genom de upphandlande enheterna. Projektledningen ska bistå upphandlarna med information och stöd när miljökrav ställs på de produkter som ska upphandlas. Uppföljningar av ställda miljökrav kommer att göras kontinuerligt från det att upphandlingar avslutas och vidare under avtalstiden. För att öka kompetensen hos upphandlarna och andra i kommunernas och Landstingets organisation som berörs av upphandling och miljö kommer det att ordnas temadagar och andra informationstillfällen samt tillfällen för möten mellan upphandlare och leverantörer för att öka kunskapen och förståelsen för varandras förutsättningar. Fokus just nu är på transporter och kemiprodukter. Projektets mål är även att medverka till att system och inköpsprocesser utvecklas och att metoder och verktyg för uppföljning i offentliga upphandlingar utarbetas. Kommunförbundet är projektägare och projektets huvudfinansiärer är Nutek och Länsstyrelsen. Balansprojektet Kommunförbundet fortsätter att medverka i slutförandet av Länsstyrelsens tvååriga jämställdhetsprojekt. En slutkonferens genomförs i slutet på maj 2007, då en redovisning av uppnådda och icke uppnådda effekter skall redovisas. Spatial North Projektets syfte är att skapa nätverk för kunskapsutbyte mellan regionerna kring utvecklingsplanering. Inom begreppet utvecklingsplanering ryms i detta projekt bland annat regionförstoring och verktyg för lokal fysisk planering. Projektet bedrivs inom ramen för Norra Periferiprogrammet med partners från regioner i Skottland, Island, Finland och Sverige. Länsstyrelsen är huvudman för projektet som pågått sedan 2004 och Kommunförbundet finns nu representerade i projektets styrgrupp i och med att vi går in i projektet. I projektet har Örnsköldsviks och Kramfors kommuner ett särskilt uppdrag och budget för att utveckla en gemensam planeringsmetod för Höga Kusten området. Kommunförbundet kommer som egen projektpartner att stimulera deltagande även från övriga kommuner. Med en budgetram på ca kr kan vi erbjuda samtliga kommuner att delta inom exempelvis frågor med anknytning till regionförstoring och kommunikationer. Kommunförbundet planerar att under vårvintern 2007, inom ramen för projektet, samordna en kartläggning av det mobila telefonnätet. Regionalt processutvecklingsprogram Kommunförbundet medfinansierar Länsstyrelsens projekt för processutveckling som pågår till slutet av Målgrupp för utbildningsprogrammet är nyckelpersoner inom länets prioriterade klusternav inom det regionala programmet för tillväxt och utveckling (RTP). Utbildningen är en anpassning av 15

16 det affärsutvecklingsprogram, KrAft, som tagits fram av Handelshögskolan i Stockholm. Processutvecklingsprogrammet bygger på den pedagogiska idén att lärande bäst sker i nätverk. Viktiga komponenter i utbildningen är coaching, nätverksarbete och processutveckling. Syftet med utbildningsprogrammet är att deltagarna skall stärka den egna konkurrenskraften genom samarbete och samverkan i strategiska nätverk. 16

17 Verksamhetsbudget 2007 INTÄKTER Budget 2007 Utfall 2005 Avgift från kommunerna Intäkter FoU Västernorrland AV-media Konferensverksamhet Projektbidrag och övriga ersättningar Mid Sweden Office (intäkter från övriga huvudmän) Totalt KOSTNADER Styrelse, länsmöte, revision Kansli FoU Västernorrland Arbetsgrupper och Beredningar Projekt Mid Sweden Office Hemmaorganisation MSO Kurs- o konferensverksamhet AV-media Totalt Överskott

Innehåll. Vår verksamhet 2008...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Prioritering inför 2008...4

Innehåll. Vår verksamhet 2008...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Prioritering inför 2008...4 Verksamhetsplan och budget 2008 1 Innehåll Vår verksamhet 2008...3 Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Prioritering inför 2008...4 Övergripande utvecklingsfrågor...4 Forum

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats) Tid: Tisdag den 3 maj med start 10.00 Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat 10.00

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön

Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik MINNESANTECKNINGAR 1(7) Kommunchefsgrupp Dag 2014-10-22 Tid 09.00 17.00 Plats ande Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön Maria

Läs mer

Yttrande över Regional forsknings- och utvecklingsstrategi i Mittsverige

Yttrande över Regional forsknings- och utvecklingsstrategi i Mittsverige 1(5) Katarina Tjernblom 2006-10-17 Kommunförbundet Västernorrland May Andersson Box 3014 871 03 Härnösand Yttrande över Regional forsknings- och utvecklingsstrategi i Mittsverige Kommunförbunden i Västernorrlands

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer