Innehåll. Vår verksamhet Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vår verksamhet 2007...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor..."

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget

2 Innehåll Vår verksamhet Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Övergripande utvecklingsfrågor...4 Åtaganden och prioriteringar Utbildning, näringsliv och arbetsmarknad...7 Åtaganden under Socialtjänst...9 Målsättning...9 Åtaganden Samhällsbyggnad...10 Åtaganden Kompetensutveckling...11 Åtaganden Särskilda verksamheter...12 Mid Sweden Office...12 FoU Västernorrland Projekt under Våra åtaganden i pågående projekt...14 Verksamhetsbudget

3 Vår verksamhet 2007 Vision Kommunförbundet ska som intresse- och serviceorganisation utgöra en resurs för kommunerna i Västernorrland i deras uppgift att klara sina åtaganden i välfärdssamhället. Övergripande inriktning Kommunförbundets fyra inriktningsområden är mötesplatser, intressebevakning, samverkan och kompetensutveckling. Kommunförbundets uppdrag utgår alltid från mötesplatsen där kommunernas företrädare kan enas om vad som ska intressebevakas och i vilka samverkansprojekt eller vilken kompetensutveckling man vill ha Kommunförbundets medverkan. Målsättning Kommunförbundet målsättning är att motsvara kommunernas behov av intressebevakning på länsnivå. Kommunförbundet skall medverka till omvärldsbevakning av kommunala kärnfrågor på nationell och EU nivå samt lyfta fram det kommunala perspektivet i regionala utvecklingsfrågor. Metod Kommunförbundet har ett konsultativt arbetssätt vilket innebär att det är kommunernas intresse och behov som styr uppdraget. Styrelsen är uppdragsgivare till kansliets verksamhet. Den kommunala förankringen sker via Skolpresidiet, Vuxenutbildningspresidiet, Socialpresidiet, Miljöpresidiet, Bygg- och planpresidiet samt kommunchefsgruppen. Presidierna och chefsgrupperna är dock inte formella beredningsgrupper till styrelsen. 3

4 Övergripande utvecklingsfrågor Medverkan till förberedelser för ett KSO Under 2007 fortsätter Kommunförbundets styrelse att tillsammans med Landstinget bereda frågan om framtida regional samverkan genom bildandet av ett kommunalt samverkansorgan. Under det första halvåret 2007 kommer styrelsen att medverka i den politiska diskussionen om KSO i kommuner och Landsting. Samverkansforum, som utgör politisk styrgrupp för KSO, fortsätter sitt förslagsarbete under förutsättning att kommunerna i sina remissvar givit klartecken till styrgruppen att ta fram ett förslag till organisation och förbundsordning för ett KSO. Ställningstagande till beslutsförslag om ett KSO kan ske i kommunernas respektive Landstingets fullmäktigeförsamling tidigast juni Samverkansforum för regional utvecklingspolitik Under verksamhetsåret 2007 kommer Kommunförbundet att medverka till att Samverkansforum för regional utvecklingspolitik behandlar följande fyra viktiga utvecklingsområden: - Bildandet av ett Kommunalt Samverkansorgan (KSO) - Utveckling av regionala samverkansprogram över länsgränserna - Utveckling av närvården och genomförande av hemsjukvårdsreformen - Ställningstagande till fortsatt innehåll av Mid Sweden Office uppdrag - Uppföljning av psykiatrireformen - En regional FoU strategi - En internationell strategi för länets utveckling Ytterligare samverkansfrågor kan under året komma att lyftas av de nätverk och samverkansprojekt som pågår mellan kommuner och landsting och har bäring på regional utveckling. Åtaganden och prioriteringar 2007 Kommunförbundet skapar mötesplatser och underhåller nätverk som fångar upp intressebevakning och servicebehov. Inom detta uppdrag ingår att samordna och delfinansiera kommunala utvecklingsprojekt och söka medfinansiering genom bl a EU-bidrag. Kansliets prioriterade verksamheter 2007 är Att förbereda ärenden inom regional utvecklingspolitik och strukturfondsarbete Att samordna kommunernas arbete med vuxenutbildningar utifrån ett tillväxtperspektiv Att stödja kommunernas arbete med IT-utveckling Att medverka till samordning av energi- och miljöfrågornas utveckling i länet 4

5 Att medverka till kommunernas övertagande av ansvar inom hemsjukvården Att medverka till utformningen av regionala mål för jämställdhetsarbetet. Regionalt tillväxtprogram Tillväxtprogrammet är avsett att vara vägledande för lokala, regionala och nationella prioriteringar när det gäller finansiellt stöd till aktiviteter i länets kommuner. År 2007 är det sista året för nuvarande tillväxtprogram, ett nytt tillväxtprogram kommer sannolikt att tas fram på Länsstyrelsen i samverkan med olika länsaktörer. I kommande programprocess ska Kommunförbundet säkerställa den kommunala dialogen och bevaka det lokala inflytande på programutformningen. Inför kommande Mål 2 program skall Kommunförbundet aktivt söka samarbete med Jämtlands län inom programmets prioriterade insatsområden. Vi bevakar i samarbete med SKL hur Nutek utvecklar struktur och beslutsprocessen i kommande gemensamma strukturfondspartnerskap Under våren 2007 kommer Kommunförbundet att medverka till kommunernas ansökningar om förstudiemedel som förberedelse för Mål 2 projekt. Kulturforum Kommunförbundet medverkar i Kulturforum tillsammans med kommunernas kulturpolitiker och tjänstemän samt Landstingets representanter för Kultur- och utbildningsförvaltningen. Målsättningen med kultursamverkan är att förstärka förutsättningarna för konsten, kulturens och kulturarvets utveckling i länet. Genom kultursamarbete bidrar kommuner och landsting till länets tillväxt dels genom att främja entreprenörskap inom konst och kultur dels genom att stärka marknadsföringen av länet. Under år 2007 kommer vi att medverka till en kommunalt förankrad utveckling av regionala resurscentra för konst och kultur i Västernorrland. Vi kommer inom ramen för Kulturforum att implementera den kulturguide som har tagits fram för hela länet. Kulturguiden skapar en webbportal som bygger broar mellan offentliga och privata initiativ inom länets konst och kulturverksamheter. Ett ungdoms- och fritidsprojekt inleds på Kommunförbundet 2007 i syfte att medverka till kompetensutveckling av personal inom den öppna fritidsverksamheten. Projektets målsättning är att öka ungas ansvar och inflytande i samhället. Kulturforum utgör politisk referensgrupp för projektet. 5

6 Mötesplats och nätverk för kommunledningarnas chefstjänstemän Tjänstemännen i kommunerna har uttalat önskemålet att Kommunförbundet skall samordna deras nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Vi fortsätter att sammankalla kommundirektörer, ekonomidirektörer samt personaldirektörer till nätverksträffar vid två till fyra tillfällen per år. Erfarenhetsutbytet mellan kommunerna är grunden för dessa nätverk som också har koppling till SKL och deras nationella nätverk av kommundirektörer. Omvärldsbevakning och behov av samverkan diskuteras löpande med resultat att vissa samverkansområden har kunnat identifieras. Kansliet använder dessa nätverk för att förankra utbudet av kurser och konferenser för såväl förtroendevalda som tjänstemän. Kommunal IT-samverkan Kommunförbundet åtar sig att samordna kommunernas utredning och analys av möjliga områden för IT samverkan inom kommunal verksamhet. Kommunchefsgruppen bildar styrgrupp för analys och kartläggningsarbetet som skall utföras inom ramen för kommunernas nätverk av IT-chefer. Mötesplats för kommunernas Brottförebyggande råd Kommunernas uppbyggnad av lokala Brottsförebyggande råd inleddes under 1998 genom kompetensutveckling och nätverksarbete mellan kommunernas Bråsamordnare. Efter några års uppehåll att samordna mötesplatser för detta nätverk återupptar vi samordningsuppdraget utifrån kommunernas önskemål. Syftet med att återuppta samordningen av nätverket är att stärka kommunerna i deras roll som lokala brottsförebyggande aktörer och medverka till en helhetssyn i samarbetet mellan kommunerna, Länspolisen och andra brottsförebyggande aktörer. Åtagandet sker inom ramen för Kommunförbundets uppdrag att medverka till kompetensutveckling. 6

7 Utbildning, näringsliv och arbetsmarknad Kommunernas skol- och utbildningspolitiker har konstaterat att gymnasiereformen tillsammans med de ändrade förutsättningarna för eftergymnasial yrkesutbildning kommer att ge regionalpolitiska effekter och att utbildningsfrågorna därför inte enbart ska betraktas som skolfrågor. Detta konstaterande påverkar inriktningen av vårt arbete under Handläggningsområdet skall fokuseras mer mot tillväxt-/näringslivs- /arbetsmarknadsinriktat arbete och mindre mot skolans inre arbete och den pedagogiska utvecklingen. Kommunförbundet kommer att prioritera intressebevakning av det kommunala inflytandet när det gäller området näringsliv- /arbetsmarknad och kompetensförsörjning i det regionala tillväxtprogramarbetet och i det regionala strukturfondsprogrammets åtgärdsprogram. Åtaganden under 2007 Intressebevakning och samverkan Under 2007 skall Kommunförbundets styrelse inrätta ett politiskt utskott för Utbildning och Tillväxt. Syftet är att väcka politisk uppmärksamhet om utbildningssektorns möjligheter ur ett tillväxtperspektiv. Utskottets uppgift är att lyfta den politiska dialogen om hur utbudet av eftergymnasiala utbildningar i länet bör utformas och möjliggöras. Utskottets arbete kommer att inriktas mot att skapa ett regionalt tillväxtfrämjande utbildningssystem för vuxna, som utgår från näringslivets behov. Utskottet föreslås bli en kontaktarena för vidgat samspel mellan näringsliv och utbildningssektor när det gäller anpassade utbildningslösningar. Kommunförbundet skall medverka till att på ett tydligare sätt koppla lokala näringslivs-, arbetsmarknads- och utbildningsstrategier till regionala tillväxtoch strukturfondsprogram. Ambitionen är att i samverkan med länets kommuner, Landstinget och Länsstyrelsen genomföra förstudier och utforma regionala ramprogram för områdena kompetensförsörjning och näringslivsutveckling. Kommunförbundet kommer att, bl a mot bakgrund av den nya regeringens inriktning av arbetsmarknadspolitiken, genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna för den sociala ekonomin att medverka inom området sysselsättning på lokal och regional nivå. 7

8 Kommunförbundet kommer, på skolpresidiekonferensens uppdrag, att medverka till beredskap hos länets kommuner inför aviserade förändringar inom gymnasieskolan. Integration av flyktingar och andra invandrade. Kommunförbundet kommer under 2007 att verka för genomförandet av intentionerna i den reviderade överenskommelsen om samverkan när det gäller bättre introduktion och integration av invandrare i Västernorrland. Bl a kommer Kommunförbundet att verka för att andelen utomnordiskt födda bland kommunernas anställda ökas. Mötesplatser Mötesplatser för erfarenhetsutbyte kommer även fortsättningsvis erbjudas kommunernas skolchefer, näringslivs-/utvecklingschefer, tjänstemän vid kommunernas arbetsmarknadsenheter, samt studie- och yrkesvägledare. En skolpresidiekonferens anordnas på våren och en på hösten. Dessutom anordnas fr o m 2007 en särskild presidiekonferens för vuxenutbildningsområdet. 8

9 Socialtjänst Målsättning Vår målsättning är att medverka till förbättrad vårdsamverkan mellan kommunerna och Landstinget utifrån närhetsprincipen. I det arbetet ingår att medverka till kommunernas kvalitets- och verksamhetsutveckling och bedriva forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet inom socialtjänst, vård och omsorg genom vår FoU-enhet. Åtaganden 2007 Intressebevakning och samverkan Vi kommer under året att tillsammans med Landstinget se över nuvarande ansvarsgränser inom främst hemsjukvård rehabilitering och hjälpmedel. Översynen skall utgå ifrån medborgarperspektiv och kostnadseffektivitet. Arbetet skall resultera i nya avtal eller skatteväxling Psykiatrikommittén överlämnade sin rapport till regeringen i slutet av Kommunförbundet erbjuder samordning av kommunernas remissvar och avser att tillsammans med Landstinget följa upp de insatser som genomförts utifrån de tidigare beviljade statsbidragen. Samverkansråd för socialtjänst samt hälso- och sjukvårdsfrågor Kommunernas nämdsordföranden och landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation har bildat ett samverkansråd för politisk dialog om ansvarsfördelningen inom olika verksamhetsområden. Nuvarande avtal mellan kommuner och landsting vad gäller ansvarsdelning inom hemsjukvården inklusive rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser kommer att ses över Mötesplatser Vi kommer under året att erbjuda kommunerna mötesplatser för chefsgrupper och specifika yrkesgrupper inom äldreomsorg, LSS-området, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. Kompetensutveckling Kompetensutveckling i form av utbildningsdagar, konferenser och seminarier sker till största delen inom ramen för FoU Västernorrland. Men några insatser görs också utanför den ramen. Kommunförbundet ingår i Länsstyrelsens regionala råd för alkohol och drogfrågor tillsammans med representanter från Polismyndigheten, Länsnykterhetsförbundet, Vägverket, Tullverket, Skatteverket och Landstinget. Rådet planerar ett antal konferenser under året, bl a på temat hedersrelaterat våld. 9

10 Samhällsbyggnad Vår verksamhet inom samhällsbyggnad omfattar områdena miljö, bygg och kommunalteknik. Inom dessa områden är samarbete över kommungränserna mycket värdefullt eftersom tjänstemännen i de enskilda kommunerna ofta sitter ensamma med unik kompetens inom ett visst sakområde. Kommunförbundet medverkar till ökande kommunalt samarbete genom att driva eller delta i olika typer av projekt inom dessa sakområden. Åtaganden 2007 Intressebevakning och samverkan Kommunförbundet kommer att medverka till att samarbetet mellan kommunernas miljökontor och Länsstyrelsens miljöavdelning ska fortsätta utvecklas i positiv riktning. Under året ska vi fortsätta att tillsammans verka för att tillståndsprocessen effektiviseras och att tillsynsvägledningen förbättras. Kommunförbundet kommer att inspirera till utökat samarbete mellan miljökontoren och kommunala näringslivsutvecklare för att öka förståelsen för varandras roller och bidra till ett bättre näringslivsklimat. Kommunförbundet åtar sig att vara koordinator för ett framtida luftvårdssamarbete i länet. Genom att samarbeta kan kommunerna göra kostnadsbesparingar samtidigt som kvaliteten på luftövervakningen kan förbättras. Västernorrland har en hög andel företag inom miljö/teknik området vilket innebär en stor potential för tillväxt och utveckling. Vi kommer under 2007 att fortsätta delta i flera länsövergripande projekt och grupper såsom exempelvis energikontorets styrgrupp, projektet Hållbara transporter med flera. Kommunförbundet finns också representerade i styrgruppen för projektet Miljölänet Västernorrland. Projektet har förlängts och kommer att avslutas Vi kommer att driva kommunernas intressen i diskussionerna kring hur Miljölänet Västernorrland kan bli ett permanent utvecklingsnav för länet med målsättning att främja miljödriven tillväxt i näringslivet kopplat till livsmiljöoch folkhälsofrågor. Ett samarbete ska ske med föreningen SEKON, Sveriges ekokommuner, där samtliga kommuner i länet är medlemmar. Mötesplatser Kommunförbundet kommer att fortsätta att erbjuda mötesplatser för ett flertal grupper inom samhällsbyggnadsområdet. Det handlar om miljöchefer, tekniska chefer, MBK/GIS-personal, Brå-samordnare, inköpschefer, räddningschefer med flera. Dessutom anordnar vi en miljö- och byggpresidiekonferens på våren och en på hösten. Kommunförbundet fortsätter under 2007 att utveckla samarbetet mellan 10

11 länets kommuner och Landstinget inom IT-området genom att mötesplatser för VITS-gruppen, Västernorrlands IT-strateger som består av de kommunala ITcheferna och Landstingets IT-chef. Kommunernas IT-chefer har fått kommundirektörernas uppdrag att inventera och analysera möjliga områden för IT-samverkan mellan kommunerna. Kompetensutveckling I samband med ovanstående mötesplatser sker kompetensutveckling i form av erfarenhetsutbyte samt att olika experter bjuds in till träffarna för att delge kunskap om ämnen och frågeställningar som är aktuella inom vårt verksamhetsområde. Inom ramen för projektet miljöanpassad upphandling utgör kompetensutveckling en viktig del. Kompetensutveckling Uppdrag från kommunerna Kommunförbundets erbjuder kommunal kompetensutveckling utifrån de uppdrag som handläggarna får av sina presidier och våra chefsnätverk ute i kommunerna. Det innebär att vi kan erbjuda lokalt förlagda kurser i länet och genomföra konferenser utifrån presidiernas beställningar. Åtaganden 2007 Samarbete med Gävleborg Vårt utbud av kurser och konferenser sker i första hand genom vårt samarbete med kurskansliet i Ljusdal som drivs av Gävleborgs kommuner och landsting. Ljusdals kurskansli bedriver såväl breda som smala uppdragsutbildningar och har sedan flera år byggt upp en chefsakademi och en politikerakademi samt arbetsledarutbildning. I samarbetet med Ljusdal ingår Västerbottens läns kommunförbund. Vår strävan är att lokalisera så mycket som möjligt av det gemensamma kursutbudet till de kommuner som ligger nära länsgränsen. Under verksamhetsåret 2007 subventionerar Kommunförbundet kurskostnaderna för utbildning av nyvalda och omvalda förtroendemän i styrelser och nämnder för att möjliggöra ett öka antalet deltagare från kommunernas nämnder och styrelser. Kurskansliet i Ljusdal planerar också att tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland genomföra ett stort kommunkonvent i Sundsvall under hösten Övriga planerade kurser under våren 2007 återfinns på vår hemsida 11

12 Särskilda verksamheter Mid Sweden Office Kommunförbundet Västernorrland är formell projektägare av Mid Sweden Office och har därför ett särskilt ansvar för verksamheten bland annat som arbetsgivare för verksamhetens chef och via ordförandeskapet i ledningsgruppen. Under verksamhetsåret 2007 tillträder en ny chef för verksamheten i Bryssel samt hemmaorganisationens tjänstemän. Utökade lokaler i regionkontoret kommer att ge kontorsplats för Mittuniversitetets hemmaorganisation och erbjuder även näringslivet kontorsplats för att underlätta deltagandet i viktiga företagarnätverk i Bryssel. Under 2007 kommer Mid Sweden Office att prioritera arbetet med projektförberedande aktiviteter med fokus på forsknings- och utvecklingsprogrammet. Regionens prioriterade bevakningsområden inom miljö, infrastruktur och transporter skall inkludera näringslivets intressen. Under 2007 skall Kommunförbundet medverka i förankringen av beslut om en permanentning av Mid Sweden Office från år Kommunförbundets åtagande är att bevaka kommunernas intresse av MSO verksamheten, dess organisation och finansiering. Mer om Mid Sweden och dess verksamhet finns att läsa och hämta på FoU Västernorrland 2007 FoU Västernorrland är en enhet inom Kommunförbundet som finansieras av länets socialnämnder och som arbetar med praktikrelaterad forskning inom verksamhetsområdet. Verksamheten har fokus på tre prioriterade områden. Dessa är: 1) samhällsintegrering för funktionshindrade, 2) utvärdering, 3) behovsbedömnings och handläggningsprocessen inom socialtjänsten. Under förutsättning att sökta statsbidrag beviljas kommer utvecklingsprojekt i samverkan med Landstinget att under 2007 utgöra ännu ett prioriterat område. Med utgångspunkt från forskningskonceptet har vi delat in FoU-arbetet i tre delar; 1. verksamhet som pågår kontinuerligt under åren, 2. projektinriktad verksamhet samt 3. avhandlingsprojekt. Inom ramen för den kontinuerliga verksamheten finns aktiviteter som kan sägas utgöra enhetens kärnverksamhet. Dessa aktiviteter pågår över åren utifrån de 12

13 behov som påkallas av kommunerna. Projektverksamheten består av tillfälliga projekt som kan ha uppstått via ett uppdrag men också genom eget initiativ, vilket innebär att de är tidsbegränsade och ska avslutas. Åtaganden Enheten skall fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten. Det kan bl.a. ske genom nätverksträffar med olika personalgrupper, via deltagare i FoU-cirklar eller andra FoU aktiviteter och genom att bevaka nationella politiska prioriteringar. Vi skall göra vetenskapliga studier och FoU-resultat tillgängliga för socialtjänstens personal genom att anordna seminarier och föreläsningar. Enhetens webbsida skall innehålla en uppdaterad länkbank som ger information om aktuella presentationer av nya forskningsresultat. FoUcirklarna skall genomgående innehålla metodkunskap för att söka i befintlig litteratur. I varje projekt eller aktivitet som enheten genomför eller deltar i skall vi identifiera brukarnyttan. Målsättningen är att det skall finnas ett genomgående brukarperspektiv i våra projekt. Vårt förhållningssätt syftar till att skapa och vidmakthålla förankring och legitimitet hos personal och ledning i kommunerna. Vi vill stimulera och uppmuntra socialtjänstens personal att söka stöd och stimulans av FoU-enheten för att utveckla sina frågor och reflektioner om socialtjänstens vardagsarbete. Mer om FoU Västernorrland finns att läsa i en separat verksamhetsplan och på enhetens hemsida 13

14 Projekt under 2007 Våra åtaganden i nystartade projekt 2007 Nya projekt som inleds under 2007 är delvis en vidareutveckling av de goda resultat som uppnåtts av tidigare EU projekt. Finansieringen av de nya projekten sker i flertalet projekt inom Norra Periferiprogrammet mot ökad användning av IT som verktyg. Elektronisk handel (DARRA) Digital age for rural and remote areas är ett förstudieprojekt med partners från Finland, Island och Irland. Mittuniversitetet finns också med som regional partner. Projektet skall presentera en slutprodukt som är en ansökan om ett större utvecklingsprojekt innan sommaren Det finns tre tydliga mål med projektet: 1. Att skapa en vision av IT-användning i glesbygd år En ha en guide vid utvecklingen av IT-strategier för dessa områden. 3. Att medverka vid implementering av de mer avancerade e-tjänsterna i projektregionerna. Projektets målgrupper är besöksnäringen, lokala myndigheter och kommuner. Syftet är att öka medvetenheten om fördelarna med avancerade e-tjänster hos dessa målgrupper och stödja användningen av mer avancerad IT-service. Ungdomsprojektet NoCry Nordic creative youth är ett förstudieprojekt inom Norra periferiprogrammet. Förstudieprojektet möjliggör finansiering för utveckling av en projektidé och byggande av partnerskap. Kommunförbundet är projektpartner i detta projekt vars övergripande mål är att utveckla unga människors företagsamhet inom musik och media. Övriga partners kommer från Irland, Finland och Norge. Förstudien skall avslutas innan den sista maj med en projektansökan till programsekretariatet. Kompetensutvecklingsprogram för yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomars fritid. FoU Västernorrland har under 2006 genomfört en kompetensutvecklingsanalys bland personal som arbetar i öppen fritidsverksamhet. Analysen har resulterat i en kompetensutvecklingsplan, som kommer att genomföras under sedan medel beviljas av Ungdomsstyrelsen. Kommunförbundet kommer att vara huvudman för projektet. Våra åtaganden i pågående projekt Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Projektet startades januari 2006 och kommer att pågå till och med december Projektets syfte är att främja miljödriven näringslivsutveckling genom att utveckla och använda verktyg för miljöanpassad upphandling. Genom en ökad medvetenhet och tydliga miljökrav ökas både efterfrågan och utbudet av 14

15 miljöanpassade produkter och tjänster. Alla länets kommuner samt Landstinget medverkar i projektet genom de upphandlande enheterna. Projektledningen ska bistå upphandlarna med information och stöd när miljökrav ställs på de produkter som ska upphandlas. Uppföljningar av ställda miljökrav kommer att göras kontinuerligt från det att upphandlingar avslutas och vidare under avtalstiden. För att öka kompetensen hos upphandlarna och andra i kommunernas och Landstingets organisation som berörs av upphandling och miljö kommer det att ordnas temadagar och andra informationstillfällen samt tillfällen för möten mellan upphandlare och leverantörer för att öka kunskapen och förståelsen för varandras förutsättningar. Fokus just nu är på transporter och kemiprodukter. Projektets mål är även att medverka till att system och inköpsprocesser utvecklas och att metoder och verktyg för uppföljning i offentliga upphandlingar utarbetas. Kommunförbundet är projektägare och projektets huvudfinansiärer är Nutek och Länsstyrelsen. Balansprojektet Kommunförbundet fortsätter att medverka i slutförandet av Länsstyrelsens tvååriga jämställdhetsprojekt. En slutkonferens genomförs i slutet på maj 2007, då en redovisning av uppnådda och icke uppnådda effekter skall redovisas. Spatial North Projektets syfte är att skapa nätverk för kunskapsutbyte mellan regionerna kring utvecklingsplanering. Inom begreppet utvecklingsplanering ryms i detta projekt bland annat regionförstoring och verktyg för lokal fysisk planering. Projektet bedrivs inom ramen för Norra Periferiprogrammet med partners från regioner i Skottland, Island, Finland och Sverige. Länsstyrelsen är huvudman för projektet som pågått sedan 2004 och Kommunförbundet finns nu representerade i projektets styrgrupp i och med att vi går in i projektet. I projektet har Örnsköldsviks och Kramfors kommuner ett särskilt uppdrag och budget för att utveckla en gemensam planeringsmetod för Höga Kusten området. Kommunförbundet kommer som egen projektpartner att stimulera deltagande även från övriga kommuner. Med en budgetram på ca kr kan vi erbjuda samtliga kommuner att delta inom exempelvis frågor med anknytning till regionförstoring och kommunikationer. Kommunförbundet planerar att under vårvintern 2007, inom ramen för projektet, samordna en kartläggning av det mobila telefonnätet. Regionalt processutvecklingsprogram Kommunförbundet medfinansierar Länsstyrelsens projekt för processutveckling som pågår till slutet av Målgrupp för utbildningsprogrammet är nyckelpersoner inom länets prioriterade klusternav inom det regionala programmet för tillväxt och utveckling (RTP). Utbildningen är en anpassning av 15

16 det affärsutvecklingsprogram, KrAft, som tagits fram av Handelshögskolan i Stockholm. Processutvecklingsprogrammet bygger på den pedagogiska idén att lärande bäst sker i nätverk. Viktiga komponenter i utbildningen är coaching, nätverksarbete och processutveckling. Syftet med utbildningsprogrammet är att deltagarna skall stärka den egna konkurrenskraften genom samarbete och samverkan i strategiska nätverk. 16

17 Verksamhetsbudget 2007 INTÄKTER Budget 2007 Utfall 2005 Avgift från kommunerna Intäkter FoU Västernorrland AV-media Konferensverksamhet Projektbidrag och övriga ersättningar Mid Sweden Office (intäkter från övriga huvudmän) Totalt KOSTNADER Styrelse, länsmöte, revision Kansli FoU Västernorrland Arbetsgrupper och Beredningar Projekt Mid Sweden Office Hemmaorganisation MSO Kurs- o konferensverksamhet AV-media Totalt Överskott

Vår verksamhet 2006...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor...4. Åtaganden 2006...

Vår verksamhet 2006...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor...4. Åtaganden 2006... Verksamhetsplan och budget 2006 1 Innehåll Vår verksamhet 2006...3 Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Övergripande utvecklingsfrågor...4 Åtaganden 2006...4 Lärande & arbetsmarknad...6

Läs mer

Innehåll. Vår verksamhet 2008...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Prioritering inför 2008...4

Innehåll. Vår verksamhet 2008...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Prioritering inför 2008...4 Verksamhetsplan och budget 2008 1 Innehåll Vår verksamhet 2008...3 Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Prioritering inför 2008...4 Övergripande utvecklingsfrågor...4 Forum

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2005. Vision. Övergripande inriktning. Målsättning. Metod

VERKSAMHETSPLAN 2005. Vision. Övergripande inriktning. Målsättning. Metod Verksamhetsplan och budget 2005 1 VERKSAMHETSPLAN 2005 Vision Kommunförbundet skall som intresse- och serviceorganisation bli en stark resurs för kommunerna i Västernorrland i deras uppgift att klara sina

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen Huvudmännen uppdrog åt styrelsen vid ägarmötet 20 februari 2003 Att sondera intresset för samarbete

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013.

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Handlingsplan 2013 Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Verksamhetsinriktning 2013 fastställt av

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND. Författare: Sirpa Virtanen. Antagen FoU ledning: 2015-02-20. Godkänd KF styrelse: 2015-03-19

VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND. Författare: Sirpa Virtanen. Antagen FoU ledning: 2015-02-20. Godkänd KF styrelse: 2015-03-19 VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND Författare: Sirpa Virtanen Antagen FoU ledning: 2015-02-20 Godkänd KF styrelse: 2015-03-19 Denna verksamhetsplan beskriver FoU Västernorrlands planerade verksamhet

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna, 2014-11-10 Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2015-11-18 AMN-2015-0356 Rev.2015-12-01 Arbetsmarknadsnämnden Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd Förslag till beslut: att inrätta

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Miljöanpassad upphandling i Projektbeskrivning 2006-2008 Innehåll 1 Bakgrund och motiv för projektet 3 2 Intressenter 4 3 Projektets syfte 5 4 Projektets långsiktiga mål 5 5 Projektets delmål 5 Delmål

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling

Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling 1(6) Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling Inledning Länets kommuner har, i samband med regionbildningsarbetet, uttryckt önskemål

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer