Innehåll. Vår verksamhet Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vår verksamhet 2007...3. Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3. Övergripande utvecklingsfrågor..."

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget

2 Innehåll Vår verksamhet Vision...3 Övergripande inriktning...3 Målsättning...3 Metod...3 Övergripande utvecklingsfrågor...4 Åtaganden och prioriteringar Utbildning, näringsliv och arbetsmarknad...7 Åtaganden under Socialtjänst...9 Målsättning...9 Åtaganden Samhällsbyggnad...10 Åtaganden Kompetensutveckling...11 Åtaganden Särskilda verksamheter...12 Mid Sweden Office...12 FoU Västernorrland Projekt under Våra åtaganden i pågående projekt...14 Verksamhetsbudget

3 Vår verksamhet 2007 Vision Kommunförbundet ska som intresse- och serviceorganisation utgöra en resurs för kommunerna i Västernorrland i deras uppgift att klara sina åtaganden i välfärdssamhället. Övergripande inriktning Kommunförbundets fyra inriktningsområden är mötesplatser, intressebevakning, samverkan och kompetensutveckling. Kommunförbundets uppdrag utgår alltid från mötesplatsen där kommunernas företrädare kan enas om vad som ska intressebevakas och i vilka samverkansprojekt eller vilken kompetensutveckling man vill ha Kommunförbundets medverkan. Målsättning Kommunförbundet målsättning är att motsvara kommunernas behov av intressebevakning på länsnivå. Kommunförbundet skall medverka till omvärldsbevakning av kommunala kärnfrågor på nationell och EU nivå samt lyfta fram det kommunala perspektivet i regionala utvecklingsfrågor. Metod Kommunförbundet har ett konsultativt arbetssätt vilket innebär att det är kommunernas intresse och behov som styr uppdraget. Styrelsen är uppdragsgivare till kansliets verksamhet. Den kommunala förankringen sker via Skolpresidiet, Vuxenutbildningspresidiet, Socialpresidiet, Miljöpresidiet, Bygg- och planpresidiet samt kommunchefsgruppen. Presidierna och chefsgrupperna är dock inte formella beredningsgrupper till styrelsen. 3

4 Övergripande utvecklingsfrågor Medverkan till förberedelser för ett KSO Under 2007 fortsätter Kommunförbundets styrelse att tillsammans med Landstinget bereda frågan om framtida regional samverkan genom bildandet av ett kommunalt samverkansorgan. Under det första halvåret 2007 kommer styrelsen att medverka i den politiska diskussionen om KSO i kommuner och Landsting. Samverkansforum, som utgör politisk styrgrupp för KSO, fortsätter sitt förslagsarbete under förutsättning att kommunerna i sina remissvar givit klartecken till styrgruppen att ta fram ett förslag till organisation och förbundsordning för ett KSO. Ställningstagande till beslutsförslag om ett KSO kan ske i kommunernas respektive Landstingets fullmäktigeförsamling tidigast juni Samverkansforum för regional utvecklingspolitik Under verksamhetsåret 2007 kommer Kommunförbundet att medverka till att Samverkansforum för regional utvecklingspolitik behandlar följande fyra viktiga utvecklingsområden: - Bildandet av ett Kommunalt Samverkansorgan (KSO) - Utveckling av regionala samverkansprogram över länsgränserna - Utveckling av närvården och genomförande av hemsjukvårdsreformen - Ställningstagande till fortsatt innehåll av Mid Sweden Office uppdrag - Uppföljning av psykiatrireformen - En regional FoU strategi - En internationell strategi för länets utveckling Ytterligare samverkansfrågor kan under året komma att lyftas av de nätverk och samverkansprojekt som pågår mellan kommuner och landsting och har bäring på regional utveckling. Åtaganden och prioriteringar 2007 Kommunförbundet skapar mötesplatser och underhåller nätverk som fångar upp intressebevakning och servicebehov. Inom detta uppdrag ingår att samordna och delfinansiera kommunala utvecklingsprojekt och söka medfinansiering genom bl a EU-bidrag. Kansliets prioriterade verksamheter 2007 är Att förbereda ärenden inom regional utvecklingspolitik och strukturfondsarbete Att samordna kommunernas arbete med vuxenutbildningar utifrån ett tillväxtperspektiv Att stödja kommunernas arbete med IT-utveckling Att medverka till samordning av energi- och miljöfrågornas utveckling i länet 4

5 Att medverka till kommunernas övertagande av ansvar inom hemsjukvården Att medverka till utformningen av regionala mål för jämställdhetsarbetet. Regionalt tillväxtprogram Tillväxtprogrammet är avsett att vara vägledande för lokala, regionala och nationella prioriteringar när det gäller finansiellt stöd till aktiviteter i länets kommuner. År 2007 är det sista året för nuvarande tillväxtprogram, ett nytt tillväxtprogram kommer sannolikt att tas fram på Länsstyrelsen i samverkan med olika länsaktörer. I kommande programprocess ska Kommunförbundet säkerställa den kommunala dialogen och bevaka det lokala inflytande på programutformningen. Inför kommande Mål 2 program skall Kommunförbundet aktivt söka samarbete med Jämtlands län inom programmets prioriterade insatsområden. Vi bevakar i samarbete med SKL hur Nutek utvecklar struktur och beslutsprocessen i kommande gemensamma strukturfondspartnerskap Under våren 2007 kommer Kommunförbundet att medverka till kommunernas ansökningar om förstudiemedel som förberedelse för Mål 2 projekt. Kulturforum Kommunförbundet medverkar i Kulturforum tillsammans med kommunernas kulturpolitiker och tjänstemän samt Landstingets representanter för Kultur- och utbildningsförvaltningen. Målsättningen med kultursamverkan är att förstärka förutsättningarna för konsten, kulturens och kulturarvets utveckling i länet. Genom kultursamarbete bidrar kommuner och landsting till länets tillväxt dels genom att främja entreprenörskap inom konst och kultur dels genom att stärka marknadsföringen av länet. Under år 2007 kommer vi att medverka till en kommunalt förankrad utveckling av regionala resurscentra för konst och kultur i Västernorrland. Vi kommer inom ramen för Kulturforum att implementera den kulturguide som har tagits fram för hela länet. Kulturguiden skapar en webbportal som bygger broar mellan offentliga och privata initiativ inom länets konst och kulturverksamheter. Ett ungdoms- och fritidsprojekt inleds på Kommunförbundet 2007 i syfte att medverka till kompetensutveckling av personal inom den öppna fritidsverksamheten. Projektets målsättning är att öka ungas ansvar och inflytande i samhället. Kulturforum utgör politisk referensgrupp för projektet. 5

6 Mötesplats och nätverk för kommunledningarnas chefstjänstemän Tjänstemännen i kommunerna har uttalat önskemålet att Kommunförbundet skall samordna deras nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Vi fortsätter att sammankalla kommundirektörer, ekonomidirektörer samt personaldirektörer till nätverksträffar vid två till fyra tillfällen per år. Erfarenhetsutbytet mellan kommunerna är grunden för dessa nätverk som också har koppling till SKL och deras nationella nätverk av kommundirektörer. Omvärldsbevakning och behov av samverkan diskuteras löpande med resultat att vissa samverkansområden har kunnat identifieras. Kansliet använder dessa nätverk för att förankra utbudet av kurser och konferenser för såväl förtroendevalda som tjänstemän. Kommunal IT-samverkan Kommunförbundet åtar sig att samordna kommunernas utredning och analys av möjliga områden för IT samverkan inom kommunal verksamhet. Kommunchefsgruppen bildar styrgrupp för analys och kartläggningsarbetet som skall utföras inom ramen för kommunernas nätverk av IT-chefer. Mötesplats för kommunernas Brottförebyggande råd Kommunernas uppbyggnad av lokala Brottsförebyggande råd inleddes under 1998 genom kompetensutveckling och nätverksarbete mellan kommunernas Bråsamordnare. Efter några års uppehåll att samordna mötesplatser för detta nätverk återupptar vi samordningsuppdraget utifrån kommunernas önskemål. Syftet med att återuppta samordningen av nätverket är att stärka kommunerna i deras roll som lokala brottsförebyggande aktörer och medverka till en helhetssyn i samarbetet mellan kommunerna, Länspolisen och andra brottsförebyggande aktörer. Åtagandet sker inom ramen för Kommunförbundets uppdrag att medverka till kompetensutveckling. 6

7 Utbildning, näringsliv och arbetsmarknad Kommunernas skol- och utbildningspolitiker har konstaterat att gymnasiereformen tillsammans med de ändrade förutsättningarna för eftergymnasial yrkesutbildning kommer att ge regionalpolitiska effekter och att utbildningsfrågorna därför inte enbart ska betraktas som skolfrågor. Detta konstaterande påverkar inriktningen av vårt arbete under Handläggningsområdet skall fokuseras mer mot tillväxt-/näringslivs- /arbetsmarknadsinriktat arbete och mindre mot skolans inre arbete och den pedagogiska utvecklingen. Kommunförbundet kommer att prioritera intressebevakning av det kommunala inflytandet när det gäller området näringsliv- /arbetsmarknad och kompetensförsörjning i det regionala tillväxtprogramarbetet och i det regionala strukturfondsprogrammets åtgärdsprogram. Åtaganden under 2007 Intressebevakning och samverkan Under 2007 skall Kommunförbundets styrelse inrätta ett politiskt utskott för Utbildning och Tillväxt. Syftet är att väcka politisk uppmärksamhet om utbildningssektorns möjligheter ur ett tillväxtperspektiv. Utskottets uppgift är att lyfta den politiska dialogen om hur utbudet av eftergymnasiala utbildningar i länet bör utformas och möjliggöras. Utskottets arbete kommer att inriktas mot att skapa ett regionalt tillväxtfrämjande utbildningssystem för vuxna, som utgår från näringslivets behov. Utskottet föreslås bli en kontaktarena för vidgat samspel mellan näringsliv och utbildningssektor när det gäller anpassade utbildningslösningar. Kommunförbundet skall medverka till att på ett tydligare sätt koppla lokala näringslivs-, arbetsmarknads- och utbildningsstrategier till regionala tillväxtoch strukturfondsprogram. Ambitionen är att i samverkan med länets kommuner, Landstinget och Länsstyrelsen genomföra förstudier och utforma regionala ramprogram för områdena kompetensförsörjning och näringslivsutveckling. Kommunförbundet kommer att, bl a mot bakgrund av den nya regeringens inriktning av arbetsmarknadspolitiken, genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna för den sociala ekonomin att medverka inom området sysselsättning på lokal och regional nivå. 7

8 Kommunförbundet kommer, på skolpresidiekonferensens uppdrag, att medverka till beredskap hos länets kommuner inför aviserade förändringar inom gymnasieskolan. Integration av flyktingar och andra invandrade. Kommunförbundet kommer under 2007 att verka för genomförandet av intentionerna i den reviderade överenskommelsen om samverkan när det gäller bättre introduktion och integration av invandrare i Västernorrland. Bl a kommer Kommunförbundet att verka för att andelen utomnordiskt födda bland kommunernas anställda ökas. Mötesplatser Mötesplatser för erfarenhetsutbyte kommer även fortsättningsvis erbjudas kommunernas skolchefer, näringslivs-/utvecklingschefer, tjänstemän vid kommunernas arbetsmarknadsenheter, samt studie- och yrkesvägledare. En skolpresidiekonferens anordnas på våren och en på hösten. Dessutom anordnas fr o m 2007 en särskild presidiekonferens för vuxenutbildningsområdet. 8

9 Socialtjänst Målsättning Vår målsättning är att medverka till förbättrad vårdsamverkan mellan kommunerna och Landstinget utifrån närhetsprincipen. I det arbetet ingår att medverka till kommunernas kvalitets- och verksamhetsutveckling och bedriva forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet inom socialtjänst, vård och omsorg genom vår FoU-enhet. Åtaganden 2007 Intressebevakning och samverkan Vi kommer under året att tillsammans med Landstinget se över nuvarande ansvarsgränser inom främst hemsjukvård rehabilitering och hjälpmedel. Översynen skall utgå ifrån medborgarperspektiv och kostnadseffektivitet. Arbetet skall resultera i nya avtal eller skatteväxling Psykiatrikommittén överlämnade sin rapport till regeringen i slutet av Kommunförbundet erbjuder samordning av kommunernas remissvar och avser att tillsammans med Landstinget följa upp de insatser som genomförts utifrån de tidigare beviljade statsbidragen. Samverkansråd för socialtjänst samt hälso- och sjukvårdsfrågor Kommunernas nämdsordföranden och landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation har bildat ett samverkansråd för politisk dialog om ansvarsfördelningen inom olika verksamhetsområden. Nuvarande avtal mellan kommuner och landsting vad gäller ansvarsdelning inom hemsjukvården inklusive rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser kommer att ses över Mötesplatser Vi kommer under året att erbjuda kommunerna mötesplatser för chefsgrupper och specifika yrkesgrupper inom äldreomsorg, LSS-området, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. Kompetensutveckling Kompetensutveckling i form av utbildningsdagar, konferenser och seminarier sker till största delen inom ramen för FoU Västernorrland. Men några insatser görs också utanför den ramen. Kommunförbundet ingår i Länsstyrelsens regionala råd för alkohol och drogfrågor tillsammans med representanter från Polismyndigheten, Länsnykterhetsförbundet, Vägverket, Tullverket, Skatteverket och Landstinget. Rådet planerar ett antal konferenser under året, bl a på temat hedersrelaterat våld. 9

10 Samhällsbyggnad Vår verksamhet inom samhällsbyggnad omfattar områdena miljö, bygg och kommunalteknik. Inom dessa områden är samarbete över kommungränserna mycket värdefullt eftersom tjänstemännen i de enskilda kommunerna ofta sitter ensamma med unik kompetens inom ett visst sakområde. Kommunförbundet medverkar till ökande kommunalt samarbete genom att driva eller delta i olika typer av projekt inom dessa sakområden. Åtaganden 2007 Intressebevakning och samverkan Kommunförbundet kommer att medverka till att samarbetet mellan kommunernas miljökontor och Länsstyrelsens miljöavdelning ska fortsätta utvecklas i positiv riktning. Under året ska vi fortsätta att tillsammans verka för att tillståndsprocessen effektiviseras och att tillsynsvägledningen förbättras. Kommunförbundet kommer att inspirera till utökat samarbete mellan miljökontoren och kommunala näringslivsutvecklare för att öka förståelsen för varandras roller och bidra till ett bättre näringslivsklimat. Kommunförbundet åtar sig att vara koordinator för ett framtida luftvårdssamarbete i länet. Genom att samarbeta kan kommunerna göra kostnadsbesparingar samtidigt som kvaliteten på luftövervakningen kan förbättras. Västernorrland har en hög andel företag inom miljö/teknik området vilket innebär en stor potential för tillväxt och utveckling. Vi kommer under 2007 att fortsätta delta i flera länsövergripande projekt och grupper såsom exempelvis energikontorets styrgrupp, projektet Hållbara transporter med flera. Kommunförbundet finns också representerade i styrgruppen för projektet Miljölänet Västernorrland. Projektet har förlängts och kommer att avslutas Vi kommer att driva kommunernas intressen i diskussionerna kring hur Miljölänet Västernorrland kan bli ett permanent utvecklingsnav för länet med målsättning att främja miljödriven tillväxt i näringslivet kopplat till livsmiljöoch folkhälsofrågor. Ett samarbete ska ske med föreningen SEKON, Sveriges ekokommuner, där samtliga kommuner i länet är medlemmar. Mötesplatser Kommunförbundet kommer att fortsätta att erbjuda mötesplatser för ett flertal grupper inom samhällsbyggnadsområdet. Det handlar om miljöchefer, tekniska chefer, MBK/GIS-personal, Brå-samordnare, inköpschefer, räddningschefer med flera. Dessutom anordnar vi en miljö- och byggpresidiekonferens på våren och en på hösten. Kommunförbundet fortsätter under 2007 att utveckla samarbetet mellan 10

11 länets kommuner och Landstinget inom IT-området genom att mötesplatser för VITS-gruppen, Västernorrlands IT-strateger som består av de kommunala ITcheferna och Landstingets IT-chef. Kommunernas IT-chefer har fått kommundirektörernas uppdrag att inventera och analysera möjliga områden för IT-samverkan mellan kommunerna. Kompetensutveckling I samband med ovanstående mötesplatser sker kompetensutveckling i form av erfarenhetsutbyte samt att olika experter bjuds in till träffarna för att delge kunskap om ämnen och frågeställningar som är aktuella inom vårt verksamhetsområde. Inom ramen för projektet miljöanpassad upphandling utgör kompetensutveckling en viktig del. Kompetensutveckling Uppdrag från kommunerna Kommunförbundets erbjuder kommunal kompetensutveckling utifrån de uppdrag som handläggarna får av sina presidier och våra chefsnätverk ute i kommunerna. Det innebär att vi kan erbjuda lokalt förlagda kurser i länet och genomföra konferenser utifrån presidiernas beställningar. Åtaganden 2007 Samarbete med Gävleborg Vårt utbud av kurser och konferenser sker i första hand genom vårt samarbete med kurskansliet i Ljusdal som drivs av Gävleborgs kommuner och landsting. Ljusdals kurskansli bedriver såväl breda som smala uppdragsutbildningar och har sedan flera år byggt upp en chefsakademi och en politikerakademi samt arbetsledarutbildning. I samarbetet med Ljusdal ingår Västerbottens läns kommunförbund. Vår strävan är att lokalisera så mycket som möjligt av det gemensamma kursutbudet till de kommuner som ligger nära länsgränsen. Under verksamhetsåret 2007 subventionerar Kommunförbundet kurskostnaderna för utbildning av nyvalda och omvalda förtroendemän i styrelser och nämnder för att möjliggöra ett öka antalet deltagare från kommunernas nämnder och styrelser. Kurskansliet i Ljusdal planerar också att tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland genomföra ett stort kommunkonvent i Sundsvall under hösten Övriga planerade kurser under våren 2007 återfinns på vår hemsida 11

12 Särskilda verksamheter Mid Sweden Office Kommunförbundet Västernorrland är formell projektägare av Mid Sweden Office och har därför ett särskilt ansvar för verksamheten bland annat som arbetsgivare för verksamhetens chef och via ordförandeskapet i ledningsgruppen. Under verksamhetsåret 2007 tillträder en ny chef för verksamheten i Bryssel samt hemmaorganisationens tjänstemän. Utökade lokaler i regionkontoret kommer att ge kontorsplats för Mittuniversitetets hemmaorganisation och erbjuder även näringslivet kontorsplats för att underlätta deltagandet i viktiga företagarnätverk i Bryssel. Under 2007 kommer Mid Sweden Office att prioritera arbetet med projektförberedande aktiviteter med fokus på forsknings- och utvecklingsprogrammet. Regionens prioriterade bevakningsområden inom miljö, infrastruktur och transporter skall inkludera näringslivets intressen. Under 2007 skall Kommunförbundet medverka i förankringen av beslut om en permanentning av Mid Sweden Office från år Kommunförbundets åtagande är att bevaka kommunernas intresse av MSO verksamheten, dess organisation och finansiering. Mer om Mid Sweden och dess verksamhet finns att läsa och hämta på FoU Västernorrland 2007 FoU Västernorrland är en enhet inom Kommunförbundet som finansieras av länets socialnämnder och som arbetar med praktikrelaterad forskning inom verksamhetsområdet. Verksamheten har fokus på tre prioriterade områden. Dessa är: 1) samhällsintegrering för funktionshindrade, 2) utvärdering, 3) behovsbedömnings och handläggningsprocessen inom socialtjänsten. Under förutsättning att sökta statsbidrag beviljas kommer utvecklingsprojekt i samverkan med Landstinget att under 2007 utgöra ännu ett prioriterat område. Med utgångspunkt från forskningskonceptet har vi delat in FoU-arbetet i tre delar; 1. verksamhet som pågår kontinuerligt under åren, 2. projektinriktad verksamhet samt 3. avhandlingsprojekt. Inom ramen för den kontinuerliga verksamheten finns aktiviteter som kan sägas utgöra enhetens kärnverksamhet. Dessa aktiviteter pågår över åren utifrån de 12

13 behov som påkallas av kommunerna. Projektverksamheten består av tillfälliga projekt som kan ha uppstått via ett uppdrag men också genom eget initiativ, vilket innebär att de är tidsbegränsade och ska avslutas. Åtaganden Enheten skall fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten. Det kan bl.a. ske genom nätverksträffar med olika personalgrupper, via deltagare i FoU-cirklar eller andra FoU aktiviteter och genom att bevaka nationella politiska prioriteringar. Vi skall göra vetenskapliga studier och FoU-resultat tillgängliga för socialtjänstens personal genom att anordna seminarier och föreläsningar. Enhetens webbsida skall innehålla en uppdaterad länkbank som ger information om aktuella presentationer av nya forskningsresultat. FoUcirklarna skall genomgående innehålla metodkunskap för att söka i befintlig litteratur. I varje projekt eller aktivitet som enheten genomför eller deltar i skall vi identifiera brukarnyttan. Målsättningen är att det skall finnas ett genomgående brukarperspektiv i våra projekt. Vårt förhållningssätt syftar till att skapa och vidmakthålla förankring och legitimitet hos personal och ledning i kommunerna. Vi vill stimulera och uppmuntra socialtjänstens personal att söka stöd och stimulans av FoU-enheten för att utveckla sina frågor och reflektioner om socialtjänstens vardagsarbete. Mer om FoU Västernorrland finns att läsa i en separat verksamhetsplan och på enhetens hemsida 13

14 Projekt under 2007 Våra åtaganden i nystartade projekt 2007 Nya projekt som inleds under 2007 är delvis en vidareutveckling av de goda resultat som uppnåtts av tidigare EU projekt. Finansieringen av de nya projekten sker i flertalet projekt inom Norra Periferiprogrammet mot ökad användning av IT som verktyg. Elektronisk handel (DARRA) Digital age for rural and remote areas är ett förstudieprojekt med partners från Finland, Island och Irland. Mittuniversitetet finns också med som regional partner. Projektet skall presentera en slutprodukt som är en ansökan om ett större utvecklingsprojekt innan sommaren Det finns tre tydliga mål med projektet: 1. Att skapa en vision av IT-användning i glesbygd år En ha en guide vid utvecklingen av IT-strategier för dessa områden. 3. Att medverka vid implementering av de mer avancerade e-tjänsterna i projektregionerna. Projektets målgrupper är besöksnäringen, lokala myndigheter och kommuner. Syftet är att öka medvetenheten om fördelarna med avancerade e-tjänster hos dessa målgrupper och stödja användningen av mer avancerad IT-service. Ungdomsprojektet NoCry Nordic creative youth är ett förstudieprojekt inom Norra periferiprogrammet. Förstudieprojektet möjliggör finansiering för utveckling av en projektidé och byggande av partnerskap. Kommunförbundet är projektpartner i detta projekt vars övergripande mål är att utveckla unga människors företagsamhet inom musik och media. Övriga partners kommer från Irland, Finland och Norge. Förstudien skall avslutas innan den sista maj med en projektansökan till programsekretariatet. Kompetensutvecklingsprogram för yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomars fritid. FoU Västernorrland har under 2006 genomfört en kompetensutvecklingsanalys bland personal som arbetar i öppen fritidsverksamhet. Analysen har resulterat i en kompetensutvecklingsplan, som kommer att genomföras under sedan medel beviljas av Ungdomsstyrelsen. Kommunförbundet kommer att vara huvudman för projektet. Våra åtaganden i pågående projekt Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Projektet startades januari 2006 och kommer att pågå till och med december Projektets syfte är att främja miljödriven näringslivsutveckling genom att utveckla och använda verktyg för miljöanpassad upphandling. Genom en ökad medvetenhet och tydliga miljökrav ökas både efterfrågan och utbudet av 14

15 miljöanpassade produkter och tjänster. Alla länets kommuner samt Landstinget medverkar i projektet genom de upphandlande enheterna. Projektledningen ska bistå upphandlarna med information och stöd när miljökrav ställs på de produkter som ska upphandlas. Uppföljningar av ställda miljökrav kommer att göras kontinuerligt från det att upphandlingar avslutas och vidare under avtalstiden. För att öka kompetensen hos upphandlarna och andra i kommunernas och Landstingets organisation som berörs av upphandling och miljö kommer det att ordnas temadagar och andra informationstillfällen samt tillfällen för möten mellan upphandlare och leverantörer för att öka kunskapen och förståelsen för varandras förutsättningar. Fokus just nu är på transporter och kemiprodukter. Projektets mål är även att medverka till att system och inköpsprocesser utvecklas och att metoder och verktyg för uppföljning i offentliga upphandlingar utarbetas. Kommunförbundet är projektägare och projektets huvudfinansiärer är Nutek och Länsstyrelsen. Balansprojektet Kommunförbundet fortsätter att medverka i slutförandet av Länsstyrelsens tvååriga jämställdhetsprojekt. En slutkonferens genomförs i slutet på maj 2007, då en redovisning av uppnådda och icke uppnådda effekter skall redovisas. Spatial North Projektets syfte är att skapa nätverk för kunskapsutbyte mellan regionerna kring utvecklingsplanering. Inom begreppet utvecklingsplanering ryms i detta projekt bland annat regionförstoring och verktyg för lokal fysisk planering. Projektet bedrivs inom ramen för Norra Periferiprogrammet med partners från regioner i Skottland, Island, Finland och Sverige. Länsstyrelsen är huvudman för projektet som pågått sedan 2004 och Kommunförbundet finns nu representerade i projektets styrgrupp i och med att vi går in i projektet. I projektet har Örnsköldsviks och Kramfors kommuner ett särskilt uppdrag och budget för att utveckla en gemensam planeringsmetod för Höga Kusten området. Kommunförbundet kommer som egen projektpartner att stimulera deltagande även från övriga kommuner. Med en budgetram på ca kr kan vi erbjuda samtliga kommuner att delta inom exempelvis frågor med anknytning till regionförstoring och kommunikationer. Kommunförbundet planerar att under vårvintern 2007, inom ramen för projektet, samordna en kartläggning av det mobila telefonnätet. Regionalt processutvecklingsprogram Kommunförbundet medfinansierar Länsstyrelsens projekt för processutveckling som pågår till slutet av Målgrupp för utbildningsprogrammet är nyckelpersoner inom länets prioriterade klusternav inom det regionala programmet för tillväxt och utveckling (RTP). Utbildningen är en anpassning av 15

16 det affärsutvecklingsprogram, KrAft, som tagits fram av Handelshögskolan i Stockholm. Processutvecklingsprogrammet bygger på den pedagogiska idén att lärande bäst sker i nätverk. Viktiga komponenter i utbildningen är coaching, nätverksarbete och processutveckling. Syftet med utbildningsprogrammet är att deltagarna skall stärka den egna konkurrenskraften genom samarbete och samverkan i strategiska nätverk. 16

17 Verksamhetsbudget 2007 INTÄKTER Budget 2007 Utfall 2005 Avgift från kommunerna Intäkter FoU Västernorrland AV-media Konferensverksamhet Projektbidrag och övriga ersättningar Mid Sweden Office (intäkter från övriga huvudmän) Totalt KOSTNADER Styrelse, länsmöte, revision Kansli FoU Västernorrland Arbetsgrupper och Beredningar Projekt Mid Sweden Office Hemmaorganisation MSO Kurs- o konferensverksamhet AV-media Totalt Överskott

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

Innehåll. Vår ordförande om 2008...3. Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8

Innehåll. Vår ordförande om 2008...3. Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8 Årsberättelse 2008 Innehåll Vår ordförande om 2008...3 Årets händelser och verksamhet...4 Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8 Exempel på vår intressebevakning...11 Kurs- och konferensverksamheten...13

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund 2008-05-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll Förbundsdirektören har ordet...3 Året i korthet... 4 GRs roll i regional samverkan...6 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad...8

Läs mer

MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT

MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT Verksamhetsberättelse 2013 Kommunförbundet Västernorrland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tillsammans! Det skulle egentligen räcka med det ordet för att sammanfatta kommunförbundets

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN 1(1) Arne Nilsson Likvidator Tfn: 063-14 65 59 E-post: arne.nilsson@regionjh.se 2015-03-13 Dnr: RUN/432/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Under hösten 2014 tog alla medlemmar beslut

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer