Analys av Minimiinkomster i EU:s medlemsstater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av Minimiinkomster i EU:s medlemsstater"

Transkript

1 Land Sverige Analys av Minimiinkomster i EU:s medlemsstater Johan Holmdahl Frälsningsarmén Date: Anbud N VT/2011/100 Pilot projekt Social solidaritet för social integration 1

2 Bakgrund och syfte med rapporterna Utifrån tidigare erfarenheter kring minimiinkomster i fem av EU:s medlemsstater kommer rapporter att produceras i EU:s övriga 26 medlemsstater samt Seribien, Island, Norge och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. För det här syftet har en förenklad mall tagits fram som används i föreliggande rapport. Det bör poängteras den här rapporten är ett utkast till ett slutlig sådan som den europeiska kommissionen senare kommer att godkänna. Rapporterna kommer att bygga på befintlig forskning och analys om det aktuella läget i fråga om minimiinkomster och bl.a. hinder och brister kring detta i respektive land. Rapporterna kommer vidare att bygga på de rapporter om social integration (Halleröd 2009) som tagits fram av oberoende nationella experter, rapporter om aktiv inkludering 2012 (Halleröd 2013) av EU:s nätverk samt på de senaste uppgifterna/data från MISSCEO och MISSOC. All information och alla källor kommer att finnas tillgängliga på en gemensam databas. Samförstånd kommer att sökas med relevanta aktörer i syfte att identifiera de första konkreta stegen mot tillräckliga och tillgängliga minimiinkomster i medlemsstaterna. Ett viktigt resultat av dialogen med berörda aktörer som ska ta fram rapporterna är identifiering av relevanta åtgärder som bör vidtas. Rapporterna kommer också att användas för att identifiera gemensamma tendenser och mönster i medlemsstaterna som ska lägga grunden för den europeiska uppföljningen genom förslag om gemensamma EU-definitioner, kriterier och eventuellt återkommande åtgärder för ytterligare samarbeten inom ämnesområdet på EU-nivå. I rapporterna definieras minimiinkomster som huvudsakligt inkomststöd som tillhandahåller ett skyddsnät för de människor som inte kan arbeta, få ett anständigt arbete, inte är berättigade till olika bidrag inom socialförsäkringssystemen eller vars anspråk för dessa har löpt ut. I Sverige utgörs minimiinkomsten av socialbidrag/ekonomiskt bistånd 1 som är samhällets yttersta skyddsnät och riktar sig till dem som inte kan försörja sig på annat sätt. Det bör dock poängteras att det finns andra bidrag 1 När socialtjänstlagen reformerades 1998 ändrades benämningen socialbidrag till ekonomiskt bistånd. I den här rapporten används både termen socialbidrag eller termen ekonomiskt bistånd. 2

3 och ersättningar som ligger i nivå med socialbidraget, t.ex. de bidrag som ges via flyktingmottagandet 2, sjukpenning och arbetslösersättningar (för de två senare se vidare avsnitt 1.6 och avsnitt 2.1). Metodologi För att kunna genomföra rapporterna krävs två metoder: 1. Litteraturstudier och användning av sekundära källor, främst för kapitel 1 och Intervjuer med relevanta aktörer, främst för kapitel 3 och 4. Berörda aktörer bör omfatta relevanta offentliga myndigheter, utförare, arbetsgivareorganisationer, ideella organisationer och beslutsfattare på olika nivåer samt inkludera medverkan av människor som lever på socialbidrag. Nio personer har intervjuats för föreliggande rapport. Dessa är: Anna Angelin, Forskare i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds Universitet Åke Bergmark, Forskare i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet Håkan Svärdman, Välfärdsanalytiker, Folksams försäkringsbolag Kjell Rautio,Välfärdsutredare, Landsorganisationen (LO) 3 Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, Verdandi (frivillig organisation) Ywonne Eklund, Metodstödjare för öppna sociala arbetet, Frälsningsarmén Marika Markovits, Direktor, Stockholms stadsmission 2 Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanlända som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Dessutom ska man vara fyllda 20 år men inte 65 år samt ha en etableringsplan och delta i etableringsinsatser efter beslut från Arbetsförmedlingen. Om den nyanlända deltar i en etableringsplan på heltid är etableringsersättningen 308 kronor per dag, fem dagar i veckan. Etableringsersättningen sjunker successivt om personen deltar mindre; vid 75 procent får personen 231 kronor per dag, vid 50 procent får personen 154 kronor per dag och vid 25 procent får personen 77 kronor per dag. Om nyanlända har barn som är under 20 år och bosatta hemma kan man också få etableringstillägg (vilket också sjunker beroende på graden av deltagande). Högsta belopp för etableringstillägg är kronor och är beroende av antalet barn, deras ålder samt om underhållsstöd erhålls. Högsta belopp för bostadsersättning är kronor. Föräldrapenning kan däremot inte erhållas när den nyanlända får etableringsersättning. Även bostadsersättning kan erhållas om den nyanlända bor ensam i egen bostad eller har barn som bor hos personen ibland. Även denna sjunker successivt sjunker beroende på graden av deltagande i etableringsplanen. Bostadsersättningen är lika mycket som hyran minus kronor. Högsta belopp för bostadsersättning är dock kronor. Erhålls bostadsbidrag så sänks även bostadsersättningen med motsvarande summa. 3 LO är en sammanslutning av fackliga arbetstagareorganisationer, dvs. organisationer som sluter samman arbetstagare för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare. LO :s uppgift är i huvudsak att försvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Det gäller alltifrån löner och anställningsvillkor till att försöka påverka politiska beslut som gynnar medlemmarna. 3

4 Brita Rönnqvist, Enhetschef, Farsta jobbtorg, Stockholms stad Gunnar Anderzon, Utredare, Sveriges kommuner och landsting(skl) 4 En del av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte medan andra utfördes via telefon. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en standardiserad intervjuguide som används i samtliga rapporter som producerats av EU :s medlemsstater samt övriga ingående länder (se bilaga 1). Samtliga intervjuer har transkriberats. 4 SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges kommuner, landsting och regioner. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. 4

5 Innehåll 1. Bakgrund: kort beskrivning av minimiinkomster(er) 2. Länk mellan rätten till social integration och strategin för aktiv inkludering 3. Identifiering av hinder för genomförandet av tillräckliga system för minimiinkomster 4. Förslag på åtgärder för att förbättra systemet kring minimiinkomster 5. Litteraturförteckning 6. Bilaga 1. Intervjuguide 5

6 1. Bakgrund: kort beskrivning av minimiinkomst(er) 1.1 Allmän översikt Den svenska välfärdsstaten är i huvudsak individualistisk och nästan samtliga transferingar, skatter och bidrag är kopplade till individen och inte till hushållet. Det behovsprövande socialbidraget är ett av de få och det mest viktigaste undantaget från detta. I relation till minimiinkomster är socialbidraget det enda som i Sverige kan betraktas som en sådan inkomst men även som en fattigdomsgräns. Socialbidragsnivån för en ensamstående person är 2,950 SEK, vilket är betydligt mindre än 60 procent av medianinkomsten, dvs. den definition av fattigdom som används av EU. År 2012 var tröskeln för ensamstående person och medianinkomsten cirka 10,600 SEK, betydligt högre än socialbidragsnormen. Detta bekräftas också av OECD :s uppgifter om skattebidragssystem som visar att ersättningsnivån för socialbidrag är klart under 60 procent. I Sverige har andelen av befolkningen som har en inkomst under 60 procent av medianinkomsten ökat de senaste åren (Statistiska centralbyrån 2014). År 2008 var det omkring 12 procent av befolkningen som hade en inkomst under gränsen för risk för fattigdom. Tre år senare var andelen 14 procent. Socialbidraget är vidare det sista och yttersta skyddsnätet och som riktar sig till människor som inte har möjlighet att försörja sig själva. Det regleras via Socialtjänstlagen och organiseras lokalt via de 290 kommunerna som finns i Sverige. Enligt Socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Dessutom framkommer det av Socialtjänstlagen att alla ska garanteras en skälig levnadsnivå. Varken lagtexten eller lagens förarbeten definierar begreppet skälig levnadsnivå närmare. Vad som avses med skälig levnadsnivå kan inte fastställas utan måste bl.a bedömas med utgångspunkt i den tid och de förhållanden under vilka den hjälpbehövande lever (prop. 1979/80:1 s. 186). Socialbidrag ges när ett hushåll (en person eller familj) är tillfälligt (för en kortare eller längre period) utan tillräckliga medel för att uppfylla de nödvändigaste levnadskostnaderna. Rätten ges till alla som bedöms vara i behov av socialbidrag och beloppet varierar beroende på personens behov. 1.2 Villkor för berättigande Socialbidrag är i princip en individuell rättighet i Sverige. Situationen för hushållet betraktas som en helhet och således ges socialbidrag till familjen (gifta eller ogifta par med minderåriga barn under 18 år) som helhet, så länge föräldrarna är skyldiga att försörja sina barn. När barnen är myndiga (18 år) eller om barnet går i gymnasiet fram till 21 års ålder har föräldrarna ingen försörjningsskyldighet utan då betraktas barnen som ett eget hushåll. Detta innebär dels att ett barn som är 21 år och som bor i sitt 6

7 föräldrahem kan vara berättigad socialbidrag, oavsett föräldrarnas inkomster, dels att ett vuxet barns inkomst inte räknas om föräldrarna ansöker om socialbidrag trots att de bor tillsammans. Som en allmän regel för behovsprövning av socialbidrag beaktas alla inkomster, besparingar och tillgångar. Försäljning av tillgångar kan krävas innan socialbidrag beviljas. Exempelvis och under vissa förutsättningar, kan sökande bli tvungna att sälja tillgångar samt bli tvungna att flytta till billigare boende. Huvudprincipen är dock, att om behovet av stöd är temporärt, att socialbidrag kan betalas ut utan försäljning av tillgångar, för att stimulera arbetsmarknadsanknytning, t.ex. om någon behöver sin bil för att ta sig till ett arbete. Dessutom beaktas inte inkomster av ungdomar i skolålder som är intjänande under semester när man bedömer deras behov av socialbidrag. 1.3 Belopp När det gäller belopp för socialbidrag täcker inte den rikstäckande socialbidragsnormen alla kostnader. De som inte ingår i normen är följande: boendekostnader, energi, resekostnader i samband med arbete, hemförsäkring, fackavgifter och a-kassa. Alla dessa kostnader täcks och läggs till utöver socialbidragsnormen, förutsatt de bedöms som rimliga. Dessutom finns det ytterligare kostnader som kan omfattas av socialbidraget, t.ex. hälso- och sjukvård, tandvård samt inköp av glasögon. De belopp och kostnader som däremot ingår i socialbidragsnormen, och som är beroende av hushållets sammansättning, är följande: mat, kläder och skor, lek och fritid, engångsartiklar, hälsa och hygien, dagstidning, telefon samt TV-licens, även om det i vissa fall kan vara möjligt att avvika från dessa belopp. Det bör också tilläggas att vissa kommuner medger kostnader för internet-anslutning, eftersom skola, arbetsförmedling m.fl. är helt datoriserade. Högsta månadsbelopp (exklusive övriga poster som inte ingår i socialbidragsnormen) är följande: Ensamstående: SEK2,950 Par: SEK5,320 Barn: 0-1 år SEK1, år SEK1,980 3 år SEK1, år SEK1, år SEK2, år SEK2,840 7

8 15-18 år SEK3, år SEK3,280 För vanliga utgifter i hushållen läggs en särskild summa till beroende på hushållet storlek, även om det i vissa fall kan vara möjligt att avvika från dessa belopp. Dessa är följande: 1 person: 2 personer: 3 personer: 4 personer: 5 personer: 6 personer: 7 personer: SEK930 SEK1,040 SEK1,310 SEK1,490 SEK1,710 SEK1,950 SEK2,120 Exempel: Ensamstående: SEK3,880 Par utan barn: SEK6,360 Par med 1 barn (10 år): SEK9,040 Par med 2 barn (8, 12 år): SEK12,060 Par med 3 barn (8/10/12 år): SEK14,690 Ensamstående förälder, 1 barn (10 år): SEK6,400 Ensamstående förälder, 2 barn (8, 10 år): SEK9,080 Utöver ovanstående belopp, kan socialbidrag, som beskrivits ovan, även lämnas för skäliga utgifter för bostad, el, resor till och från arbetet, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och a-kassa. Höjningar: För de mängder som nämns ovan, beslutar regeringen om det belopp som bygger på beräkningar från Konsumentverket och på konsumentprisindex. Så är inte fallet för andra utgifter, kommunerna betalar den faktiska kostnaden förutsatt att det är rimligt. 8

9 1.4 Varaktighet Det finns inga tidsgränder som gäller socialbidrag. 1.5Villkor Bedömning: En förutsättning för att en bedömning av rätten till socialbidrag ska kunna ske är att en utredning genomförs. Denna genomförs av kommunernas socialtjänst, närmare bestämt dess socialsekretare och baseras på personen tillgångar och utgifter. Socialsekretarna undersöker också om personen kan vara självförsörjande. Beslutet ska fattas inom en «anständig» tid men kan variera kraftig liksom väntetiden för bedömning. Socialbidrag och relationen till arbete Som framgått är det kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Den enskilde individen har dock alltid ett ansvar för att försörja sig själv. Alla som uppbär socialbidrag är skyldiga att försöka försörja sig själva och måste försöka få ett arbete så länge de är arbetsföra och står till arbetsmarknadens förfogande. Annorlunda uttryckt, för att få socialbidrag innebär det dels för en arbetsför person, att han eller hon enbart kan få socialbidrag om denne arbetar men har otillräcklig inkomst, dels om en arbetslös person aktivt söker arbete. Det finns många arbetsmarknadsåtgärder och som socialbidragsmottagare måste man delta i dessa för att kunna få bidrag. Alla har också tillgång till den offentliga arbetsförmedlingen. Sedan införande av Socialtjänstlagen 1982 har det funnits ett antal justeringar om villkor för stödberättigande, inte minst reformeringen av socialtjänstlagen Striktare villkor infördes, särskilt för ungdomar upp till 25 år samt för arbetslösa socialbidragsmottagare, att de aktivt måste söka arbete och/eller delta i arbetsmarknadspolitiska program för att vara berättigade till socialbidrag. Att vägra att ta ett arbete innebär också att socialbidraget kommer att dras tillbaka eller begränsas. 1.6 Koppling till andra bidrag Som framgått är den svenska välfärdsstaten i huvudsak individualistisk. Fletalet transferingar, skatter och bidrag är kopplade till individen och inte till hushållet med undantag av socialbidraget. Men hur ser då kopplingen mellan socialbidrag och andra bidrag ut? Förenklat beviljas socialbidrag om ens övriga inkomster inte är tillräckliga för de nödvändigaste levnadskostnaderna. Den grundläggande tanken är 9

10 dock att sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar, föräldrapenning, pensioner m.m. ska garantera alla en tillräcklig inkomst utan att vara beroende av socialbidrag som i princip ska vara en tillfällig och sista utväg för de som inte kan försörja sig på annat sätt. Exempelvis, om ett hushåll består av en vuxen person som tjänar mindre än socialbidragsnormen och som dessutom uppfyller villkoren, har denne rätt till socialbidrag. Det spelar ingen roll om personens inkomster kommer från lönearbete eller andra transferingar utan dessa dras av från socialbidraget. Det bör dock poängteras att från och med den 1 juli 2013 har en ändring i socialtjänstlagen ägt rum. En särskild beräkningsregel för inkomster av anställning, s.k jobbstimulans har införts. Syftet med jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin arbetstid när man får socialbidrag. I regel beaktas all inkomst vid prövningen av ekonomiskt bistånd men jobbstimulansen innebär att socialnämnden ska göra undantag från denna princip. (Proposition 2012/13:94 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet s ). Jobbstimulansen riktar sig till enskilda som har arbetsförmåga. Den är utformad som en särskild beräkningsregel som innebär att 25 procent av nettoinkomst av anställning under vissa förhållanden inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd. (Prop. 2012/13:94 s. 20). Jobbstimulansen är personlig och gäller inte hushållet som helhet. Om hushållet är berättigat till ekonomiskt bistånd gäller jobbstimulansen för den eller de personer i hushållet som uppfyller kriterierna för jobbstimulansen. (Prop. 2012/13:94 s. 27). Den grundläggande principen förändras inte oavsett hur hushållet ser ut. Inkomster från t.ex. arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring för en ensamstående mamma påverkas inte på något sätt av det faktum av hon har två minderåriga barn. Det enda som händer är att hon kommer att få, på samma villkor som alla andra, barnbidrag. Dessutom erhåller barnen stöd från pappan eller underhållsstöd via Försäkringskassan. Ansöker den ensamstående mamman om socialbidrag, är det hushållets totala inkomst, som relateras till socialbidragsnormen. Det finns dock undantag, barns (ungdomars) inkomster från arbete, t.ex. under skollov undantas vid beräkning av hushållens inkomster som påpekats ovan. Det finns även ett antal andra bidrag som är knutna till en behovsprövning, t.ex. bostadsbidrag dels för ungdomar mellan år som är på väg att skaffa ett eget boende, dels för äldre personer, 65 år och äldre. Det finns också speciella pensionsarrangemang för äldre med låga inkomster med syfte att garantera en tillräcklig inkomst och därmed lyfta dem över tröskeln för socialbidrag. Samtidigt innebär inte dessa förmåner att en person inte kan få socialbidrag vid behov, t.ex. i fråga om externa utgifter. 10

11 1.7 Statistik om socialbidrag Socialstyrelsen senaste årsstatistik, för år 2013, visar att hushåll fick ekonomiskt bistånd (exklusive introduktionsersättning för nyanlända flyktingar). Detta motsvarar 5.7 procent av populationen. Andelen varierar kraftigt mellan olika kommuner. Under de senaste decennierna var antalet socialbidragstagare högst under 1990-talet Ekonomiskt bistånd - totala antalet mottagare (hushåll) i Sverige Hushållen som uppbär socialbidrag domineras av hushåll bestående av ensamstående. Oavsett år, är män utan barn den största gruppen. Den vanligaste hushållstypen som dock får ekonomiskt bistånd är ensamstående kvinnor med barn. Omkring 22 procent av dem fick ekonomiskt bistånd år Av Sverige barn levde 7 procent i hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd, varav 2.7 procent återfanns i familjer som var långvariga biståndsmottagare, det vill säga under minst tio av årets månader. Antalet barn i hushåll med långvarigt bistånd har ökat något över de senaste fem åren. De totala utbetalningarna ökade (från år 2011 till år 2012) med 2 procent, till 10,6 miljarder kronor och det genomsnittliga beloppet per biståndshushåll var under år 2012 drygt kronor. Årsstatistiken visar också att andelen långvariga biståndsmottagare ökar. Av de vuxna biståndsmottagarna fick 40 procent långvarigt bistånd. Andelen var 37 procent år 2010 och 39 procent år

12 2. Koppling mellan rätten till social integration och strategin för aktiv inkludering 2.1 Inkluderande arbetsmarknader EU-kommissionens strategi aktiv inkludering utgörs av tre pelare. Förutom minimiinkomster ingår inkluderande arbetsmarknader och tillgång till god social service. Målet med inkluderande arbetsmarknader är att uppmuntra till individuellt anpassade metoder för integrering på arbetsmarknaden. Genom denna uppmuntran så ska alla som så önskar få stöd i sökande efter ett arbete och kunna erbjudas kvalitativt bra arbeten. Den svenska välfärdsstaten, inklusive skattepolitiken, bygger på starkt idén om aktivering. Att förhindra fattigdom handlar uteslutande om att försäkra sig om att människor har ett lönearbete och därmed blir självförsörjande. Halleröd (2009) menar också att den svenska välfärdsmodellen uppfattas som att varje svensk omfattas av visst inkomstskydd. Detta är inte sant då modellen alltid har varit baserad på att man ska vara delaktig på arbetsmarknaden och att människor ska kvalificera sig, via arbete, för att täckas av allmänna inkomstskydd. När det gäller idén om aktivering betonas denna än mer genom de reformer som genomförts, inte minst sedan För att möjliggöra en sådan idé och strategi har insatser gjorts för att öka samarbetet mellan olika offentliga instanser; hälso- och sjukvård, försäkringskassan och inte minst arbetsförmedling. I praktiken innebär det här hårdare tag mot t.ex. socialbidragstagare, att söka arbete och acceptera jobberbjudanden. När det gäller t.ex. ungdomar är ett centralt mål att de inte förvandlas till passiva mottagare av offentligt stöd. Enligt rapporten om aktiv inkludering 2012 (Halleröd 2013) utgörs insatserna för aktivering av följande: Jobbskatteavdraget innebär att det är en betydligt lägre beskattning av inkomst från arbete än t.ex. sjukpenning, arbetslöshetsersättningar och pensioner som inte påverkas av jobbskatteavdraget. Avdraget är en huvudaktiveringsåtgärd enligt regeringen och syftar till att öka incitamenten för att arbeta. Urvalskriterier i socialförsäkringssystemet har blivit striktare. Detta påverkar framför allt arbetslöshetsersättningar, sjukpenning och förtidspensionering. För att erhålla arbetslöshetsersättning måste den arbetslöse söka arbete på hela arbetsmarknaden och inte enbart inom det man är utbildad till eller där man bor. Vidare är rätten till sjukpenning inte längre baserat på diagnos utan bedöms utifrån 12

13 vilken arbetsförmåga personen har. Dessutom har en reformering av förtidspensionssystemet ägt rum. Det är numera en del av sjukförsäkringssystemet (inte längre ett pensionssystem) och har också bytt namn till sjuk- och aktivitetsersättningen. Det är inte heller längre en bestående ersättning utan de människor som är förtidspensionerade utvärderas kontinuerligt om de har möjlighet att återgå till arbetsmarknaden. Tidsfrister och tidsgränser för både sjukpenning och arbetslöshetsersättning införts. Sjukpenning kan erhållas i 90 dagar, därefter sker en prövning om någon typ av arbetsuppgifter kan utföras hos den nuvarande arbetsgivaren. Efter 180 dagar testas vederbörandes hälsa och om personen bedöms vara tillgänglig för alla typer av arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Personen kan då förväntas, inte enbart byta arbetsuppgifter, utan även arbetsgivare. Strategin här är att begränsa tillgången till sjukpenning och att tvinga människor att bli aktiverade, oavsett arbetsförmåga. När det gäller arbetslösersättningar har strikta tidsfrister och tidsgränser införts. Detta gäller för såväl a- kassan eller den kompletterande alfakassan (om personen inte är medlem i a-kassan) som för ersättningar inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin. En person kan få ersättning från a-kassan eller alfakassan i 300 dagar (fem dagar per vecka). För a-kassan är det högsta beloppet på 680 kronor per dag och för alfakassan 320 kronor per dag. Har personen barn under 18 år förlängs perioden med 150 dagar. Hur mycket man får beror på hur mycket personen tjänat och arbetat. Har personen dock en inkomstförsäkring via facket ersätter den tillsammans med a-kassan upp till 80 procent av personen tidigare inkomst. När det gäller jobb- och utvecklingsgarantin får personen under de första 150 dagarna i arbetslöshet, dvs. fas 1 stöd och jobbcoachning. Efter dessa dagar överför de till fas 2 som är ett program som innebär arbetsträning och arbetslivserfarenhet på arbetsplatser. Efter 450 dagar närmar man sig fas 3 en slutstation där arbetslösa utför arbete utan att konkurrera med den reguljära arbetsmarknaden. 5 Numera kan den arbetslöse som befinner sig i fas 3 både praktisera och delta i arbetsförmedlingens utbildningar. Det är således inte längre «enbart sysselsättning». Strategin är åter igen att främja aktivering och förhindra passivt mottagande av arbetslösersättning. Vidare bör det påpekas att aktivitetsstödet, dvs. ersättningsnivån minskas ju fler dagar personen får ersättning. När personer befinner sig i fas 3 och är placerade på en arbetsplats erhålls ingen lön eftersom ingen anställning föreligger. För de som uppfyller villkoren för a-kassa beräknas aktivitetsstödet utifrån vad 5 Fas 3 officiella namn är numera jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas. 13

14 personen skulle ha fått i a-kassa. Ersättningsnivåerna ligger som beskrivits ovan mellan kronor per dag om personen deltar i ett program på heltid. Ersättningarna ligger väldigt nära samma gräns som socialbidraget. De personer som däremot inte uppfyller villkoren för a-kassa får ett aktivitetsstöd på 223 kronor per dag om de deltar i ett program på heltid och således också hänvisade att ansöka om socialbidrag. Emellertid har inte alla kommuner godtagit fas 3 som villkor för att få socialbidrag, därför att fas 3 inte är en praktik eller kompetenshöjande verksamhet som leder till egen försörjning, vilket socialtjänstlagen föreskriver som grund för att erhålla socialbidrag. Dessutom ger inte fas 3 kvalificering för a-kassa, pension eller försäkringskassa. Fas 3 har kritiserats dels för att inte göra de arbetslösa mer konkurrenskraftiga på den reguljära arbetsmarknaden, dels dess kvalitet avseende brist på innehåll och riktning. För de personer som inte uppfyller villkoren för a-kassa utförsäkras dessa efter 450 dagar i arbetslöshet och konsekvensen blir då att de får ansöka om socialbidrag. Samtidigt bör det påpekas att det inte finns något slutdatum för fas 3 utan den arbetslöse kan i praktiken befinna sig i den här fasen fram tills pensionering. Vidare har inkomsttaket i socialförsäkringssystemet varit mer eller mindre konstant över tid samtidigt som den genomsnittliga löneökningen har varit betydande. Vid sjukskrivning och arbetslöshet innebär detta att många människor upplever en betydande inkomstförlust. Dessutom har den rikstäckande socialbidragsnormen endast ökat marginellt under sedan 1980-talet. Det innebär att skillnaden mellan att ha en inkomst och att leva på socialbidrag har ökat dramatiskt. De som idag är socialbidragsmottagare utgörs framför allt av personer långt från arbetsmarkanden, ungdomar och invandrare. Dessutom visar senare studier att flera av bidragstagarna har hälsoproblem som ofta inkluderar psykisk ohälsa. En slutsats som lyfts fram i rapporten om aktiv inkludering 2012 (Halleröd 2013) är att den nuvarande policyn fortsätter att fördjupa den ekonomiska klyftan mellan de som är friska och helt integrerade på arbetsmarknaden och de som har en svag eller ingen anknytning till den. Målet att uppmuntra till individuellt anpassade metoder för integrering på arbetsmarknaden utifrån strategin Aktiv inkludering och dess pelare inkluderande arbetsmarknader har enligt rapporten varken stärkts eller försvagats utan är ännu detsamma. Istället har det utvecklats olika aktiveringsåtgärder som beskrivits ovan och som «pressar» in de arbetslösa i arbete. En ökad fattigdomsrisk finns också bland de som står utanför arbetsmarknaden, vilket beror på att människor som är helt integrerade har ökat sina inkomster sedan mitten av 1990-talet medan socialförsäkringsersättningarna hållits mer eller mindre intakta. Politiken 14

15 utgår först och främst från en nationell agenda och inte EU:s politik. Aktivering fokuseras huvudsakligen på att göra arbete mer lönsamt och begränsa tillgången till alternativa stödresurser. Den här agendan drivs av ideologier och är inte en konsekvens av den ekonomiska krisen i Europa, även om utfallet i form av arbetslöshet och fattigdom påverkas av denna. Exempelvis pekar Halleröd (2009) på att antalet socialbidragstagare ökade dramatiskt under krisen på 1990-talet, inte minst för ungdomar och invandrare. Enligt honom finns det också en uppenbar risk, särskilt eftersom villkoren skärpts för arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och förtidspension, att vi kommer att se samma utveckling under den nuvarande krisen. Enligt Statistiska centralbyrån (2013) visar också färska siffror att andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer tredubblats mellan 2004 och Sverige har till skillnad från många andra EU-länder en gynnsam ekonomisk situation och utveckling trots Europas ekonomiska kris. Ser man vidare till den totala sysselsättningen förefaller politiken relativt framgångsrik. Även om sysselsättningsgraden inte ökat avsevärt är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 80 procent i ålderintervallet år. Däremot har politiken misslyckats med att reducera arbetslösheten. Den kanske allvarligaste bristen i den nuvarande politiken som framhålls är att regeringen tycks tro att alla kan hitta en anställning, förutsatt att de får tillräckligt med stöd och coaching. Regeringen har idag ingen plan om hur man kan undvika fattigdom och social utslagningen bland de människor som har svårt för att hitta en anställning. Det förs heller ingen diskussion om samhälleliga effekter på ökande klyftor. 2.2 Tillgång till god social service Ytterligare en pelare i EU-kommissionens strategi aktiv inkludering utgörs av människors rätt till god social service, särskilt avseende tillgänglighet, kvalitet och till rimligt pris. Fattigdom handlar således inte enbart om pengar utan också om tillgång till social service med bra kvalitet och till rimliga priser när det gäller t.ex. boende, utbildning, barnomsorg, skola samt hälsovård m.m. Dessa områden är intimt förknippade med varandra och är viktiga när det gäller att hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden. För människor som inte kan arbeta ger tillgången till en god social service till rimliga priser förutsättningar för såväl ett värdigt liv som för att kunna delta i samhällslivet. Enligt rapporten om aktiv inkludering 2012 (Halleröd 2013) går det inte att genomföra en övergripande bedömning av all social service, dess tillgänglighet, kvalitet och prissättning. Konklusionen från 15

16 rapporten är däremot att det här målet varken har stärkts eller försvagats utan ännu är detsamma sedan

Skälig levnadsnivå i Malmö

Skälig levnadsnivå i Malmö Skälig levnadsnivå i Malmö - Om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden Torbjörn Hjort Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 7 maj 2012 Författare Torbjörn

Läs mer

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov FoU-Södertörn skriftserie nr 39/04 Att leva på marginalen - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov Andreas Andersson ISSN 1403-8358 1 Förord Hur föräldrar och barn upplever

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Matz Dahlberg Karin Edmark Jörgen Hansen Eva Mörk RAPPORT 2009:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Översyn av riksnormen

Översyn av riksnormen Översyn av riksnormen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och utvärderingar av reformer,

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Igen och igen. - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Henrik Forsner

Igen och igen. - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Henrik Forsner Igen och igen - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd Henrik Forsner henrik.forsner@jarfalla.se Rapport Praktikerprojekt hösten 2012 2 Förord Denna rapport

Läs mer

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning.

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning. Bakgrund Rätten att nyttja de svenska socialförsäkringarna utgår från två huvudprinciper; försäkrad genom bosättning och försäkrad genom förvärvsarbete. Den sistnämnda principen brukar kallas för arbetslinjen.

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen.

FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. FOTO: Jeppe Gustafsson/Scanpix Jobbigt, Alliansen! Om den misslyckade arbetslinjen. Kristoffer Arvidsson Thonäng Victor Bernhartz Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 2. Skattepolitiken... 6

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-08-17 Dnr.nr: S2015/1554/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 Handikappförbunden Handikappförbunden

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004 Individ- och familjeomsorg Lägesrapport 2004 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer