Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Lärarnas A-kassa är med över medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra med pedagogiskt arbete. Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

2

3 En viktig försäkring Foto: Johanna Wulff Din försäkring hos Lärarnas A-kassa kan, som de flesta försäkringar, kännas onödig när du inte drabbats. Men när olyckan slår till och du av någon anledning blir arbetslös, så kan det vara den som avgör om du kan bo kvar i ditt nuvarande hem och klara dina levnadskostnader medan du söker nytt arbete. Lärarnas A-kassa har lång erfarenhet av arbetslöshetsförsäkringen. Oavsett de förändringar som genomförts så har vi höga ambitioner att ge dig bästa tänkbara hjälp. Vi har som alla kassor ett gemensamt regelverk som vi utgår ifrån. Våra handläggare har till uppgift att på bästa sätt hjälpa dig i din situation. När din ansökan är klar, skickar du bara in uppgifter via Internetkassan och din ersättning kan betalas ut. Har du dessutom ett medlemskap i Lärarförbundet eller SFHL så ingår en inkomstförsäkring som gör att du kan få 80 % av din tidigare inkomst. Vi är den bästa a-kassan för dig som lärare och skolledare och utmanar ständigt oss själva i att förbättra såväl bemötande som genomströmningstid för att du ska kunna få besked om ersättning så snabbt som möjligt. Det har gett mycket bra resultat. Aldrig tidigare har våra medlemmar varit så nöjda som nu. Det kan vara skönt att veta, om just du skulle råka ut för olyckan att bli arbetslös. Vår utmaning är att få unga och nya på arbetsmarknaden att bli medlemmar. Att inte stå utanför när olyckan kommer. Vi behöver uppmärksamma alla lärare på att det är ett separat och viktigt medlemskap i Lärarnas A-kassa som behöver tecknas, för att det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet ska finnas. Till skillnad från många andra ser arbetsmarknaden för lärare ljus ut i landet, även om det i vissa områden kan vara tillfälliga toppar av arbetslöshet. Stora pensionsavgångar väntar och inom lärarområdet så har vi snarare en stor brist på lärare att vänta framöver. Lärarnas A-kassa har därför en mycket låg andel medlemmar som söker ersättning, och det gör att vi kan ha en låg medlemsavgift. Anneth Caprali, kassaföreståndare och Inger Maurin, styrelseordförande, Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 3

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Lärarnas Arbetslöshetskassa (org nr ) avger följande berättelse över verksamheten Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma för 2010 hölls den 7 juni 2011 i Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm. Vid stämman deltog 25 ombud samt tre suppleanter. Särskilt välkomnades Harald Petersson, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Bengt Göransson och Irene Wennemo, gästföreläsare, till föreningsstämman. Föreningsstämman fastställde att medlemsavgiften kvarstår från förra årets belopp. Grundbelopp för medlemmar anslutna till Lärarförbundet och SFHL är 996 kronor per år (83 kronor per månad) och kronor per år (101 kronor per månad) för direktanslutna medlemmar. Den förhöjda medlemsavgiften kvarstår på 84 kronor per år (7 kronor per månad) för såväl förbunds- som direktanslutna medlemmar som ej är arbetslösa i lagens mening. Stämman uppdrog åt styrelsen att under verksamhetsåret fatta beslut om ändrad medlemsavgift om omständigheterna motiverar detta. Styrelse, arbetsutskott och revisorer Styrelsen har under året utgjorts av Roger Bodin, Inger Maurin, Mats Norrstad, Per Hellström, Angelika Molander, Marie Wall Almquist, Ingela Zetterberg, Carina Bindzau utsedd av tillsynsmyndigheten samt Agneta Hansson, personalrepresentant. Roger Bodin började året som ordförande, men eftersom han fyllde 65 år i februari tog Inger Maurin över som ordförande. Mats Norrstad blev vice ordförande. I och med att Roger avgick som ordförande avgick han också från sitt styrelseuppdrag och ersattes av Marie Wall Almquist. Suppleanter under denna period har varit Robert Fahlgren och Marina Hägg samt Leif Lundquist som suppleant för Carina Bindzau. Mats Fredriksson har varit suppleant för Agneta Hansson. Arbetsutskottet har utgjorts av ordföranden Roger Bodin/Inger Maurin och vice ordföranden Inger Maurin/ Mats Norrstad tillsammans med Anneth Caprali, kassaföreståndare och Erika Waldemarsson biträdande kassaföreståndare, tillika sekreterare i såväl styrelsen som arbetsutskottet. Revisorer har varit Anita Mellberg och Lars-Erik Wickström samt Johan Rönnkvist, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, auktoriserad revisor. Revisorssuppleanter har varit Gunnel Ahlgren och Monica Wiklund-Bergström samt Lena Svensson, Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers AB, auktoriserad revisor, som suppleant för Johan Rönnkvist. Styrelsen har under året som gått haft tio protokollförda sammanträden och arbetsutskottet åtta stycken möten. 4 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

5 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 5

6 Våra medlemmar Våra medelmedlemmar I Lärarnas A-kassa är en majoritet av medlemmarna kvinnor. De flesta medlemmar är 35 år och äldre och en stor del av våra medlemmar arbetar inom grundskolan. Det totala medlemsantalet minskade under året med 914 (+959) medlemmar. De direktanslutna medlemmarna ökade med (-288) personer. För en redovisning av hur medlemmarna är fördelade över åldersgrupper, se nyckeltalen på sida Arbetslösheten Antalet medlemmar som under året fått ersättning uppgick till (8590) stycken, vilket motsvarar 4.6 % (4,9 %) av samtliga medlemmar, varav (6 697) kvinnor och (1 893) män. Arbetslöshetsersättningen Under 2011 har antalet medlemmar med ersättning minskat med 500 (+112) personer ökade antalet men 2011 återgick man till den tidigare trenden av färre ersättningstagare. Faktum är att antalet ersättningssökande under 2011 varit rekordlågt. Aldrig tidigare har det varit så få personer som fått ersättning. Antalet ersättningsdagar samt det totala ersättningsbeloppet som betalats ut har minskat jämfört med Det totala antalet ersättningsdagar med inkomstrelaterad ersättning har under året varit ( ). Till medlemmar som uppburit ersättning med grundbelopp, en ersättning Antal medlemmar Kvinnor Män Samtliga Därav direktanslutna 1/ Nytillkomna Avgångna / Utbetald ersättning 2010 och jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 6 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

7 som betalas till medlemmar som uppfyller studerande- eller arbetsvillkoren men ej villkoret om 12 månaders medlemskap i a-kassan, har totalt (14 003,5) dagar utbetalats. Per medlem har det, i genomsnittlig dagpenning, när både ersättningsdagar med grundbelopp och dagar med inkomstrelaterad ersättning är medräknade, utbetalats 607,05 (605,14) kronor under året. Lärarnas A-kassas medlemmar har i snitt fått (1971) kronor under året, vilket motsvarar 126,32 (164,22) kronor per månad i inkomstrelaterad bruttoersättning. Det utbetalda bruttobeloppet för inkomstrelaterad ersättning uppgick under året till ( ) tkr, vilket jämfört med 2010 är en minskning med 23 % (-1,5 %). Som ersättning med grundbelopp har utbetalats (3 251) tkr, en ökning med 7 % (36 %). Lärarnas A-kassa har dragit av totalt (92 167) tkr för preliminärskatt, och det utbetalda nettobeloppet har under året därmed varit totalt ( ) tkr. Pensionsavgångar Personer över 65 år får enligt lag inte vara medlem i en a-kassa. Under året har 1703 personer utträtt ur Lärarnas A-kassa. På grund av denna regel och våra medlemmars ålder vet vi att antalet medlemmar som kommer att utträda ur a-kassan under de närmaste åren kommer att öka. Omprövningar Antalet beslut där medlem begärt omprövning av förstabeslut uppgick under året till 518 (523) ärenden. A-kassan har under 2011 fattat beslut i 522 (522) ärenden med följande resultat: Bifall 200 (176) Delvis bifall 32 (46) Avskrivs 0 Avslag 290 (300) Majoriteten av bifallen i dessa omprövningsärenden har skett efter att nya uppgifter tillkommit det aktuella ärendet. Överklaganden Antalet överklaganden till länsrätt av kassans omprövningsbeslut uppgick till 69 (73) ärenden. Under 2011 har 75 (76) ärenden behandlats, med följande resultat: Bifall 5 (3) Avslag 69 (73) Delvis bifall 1 (0) Avskrivs 0 Antalet beslut om avstängning enligt 43 ALF, där medlem har slutat sin anställning på egen begäran, har uppgått till 347 (441) stycken. Antalet underrättelser från Arbetsförmedling, som lett till utredning om ifrågasatt ersättningsrätt, har under året uppgått till 133 (96) stycken. A- kassan har tagit beslut i 110 (103) av dessa ärenden, varav några från Alla underrättelser redogörs i sektionen med nyckeltal, på sidorna Medlemsavgifter under 2011: 1 januari 31 december 2011 Grundavgift, förbundsanslutna medlemmar Grundavgift, direktanslutna medlemmar Förhöjd avgift för samtliga, ej arbetslösa medlemmar 83 kronor per månad 101 kronor per månad 7 kronor per månad Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 7

8 Organisation och personal Verksamhet Lärarnas Arbetslöshetskassa bildades den första januari Ramarna för verksamheten sätts av kassans stadgar och de lagrum som utgör verksamhetens regelverk. Organisationens verksamhetsidé formuleras: Lärarnas A-kassa erbjuder medlemskap för alla som arbetar, är företagare eller studerar inom Lärarnas A-kassas verksamhetsområde. Ett medlemskap i Lärarnas A-kassa innebär att medlemmen kan söka och erhålla ersättning under de förutsättningar som rådande lagstiftning fastslår. Vi erbjuder professionell och kompetent personal som ger relevant information om försäkringen och fattar rätt beslut i rätt tid. Detta sker med god service, modern teknik och specialkompetens inom medlemmarnas arbetsområden. Organisation Under 2011 har antalet personer som söker ersättning sjunkit. Prognosen visar att antalet sökande inte kommer att öka inom den närmaste tiden. Minskningen har lett till arbetsbrist för personalen. För att i största möjliga mån balansera detta återbesattes inga vakanser under året. Detta var dock inte tillräckligt och i augusti beslöt styrelsen att avveckla ett av a-kassans fem kontor under våren Avvecklingen av kontoret i Falun bidrar till att man sparar in sju tjänster och administrativa kostnader. Läs mer om detta i artikeln Färre än vanligt söker ersättning. Lärarnas A-kassa bestod av fyra avdelningar: Försäkringsenheten, som består av kassans omprövningshandläggare och specialistfunktioner såsom kassajurister, informatör och IT-ansvariga. Enheten ansvarar för rättstillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom a-kassan, a-kassans externa och interna information samt de övergripande IT-frågorna inom kassan. Enheten är belägen i Stockholm. Vidare finns två enheter, som ansvarar för förstagångsbeslut enligt Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäk- ringen (ALF). En av enheterna har arbetsställen i Växjö och Vänersborg och den andra i Linköping, Stockholm och Falun. Slutligen finns en administrativ enhet med arbetsställen i Vänersborg och Stockholm. Denna enhet handlägger förstagångsbeslut enligt Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) det vill säga medlemsärenden. Vidare ansvarar denna enhet för internservice och den centrala ekonomifunktionen. De tre sistnämnda enheterna leds av varsin enhetschef, medan försäkringsenheten är underställd kassaföreståndaren med chefsansvaret delegerat till biträdande kassaföreståndaren. Vid arbetstoppar förstärks organisationen genom att tillfällig personal anställs för framför allt administrativa stödfunktioner samt information till medlemmar. Detta gör det möjligt för a-kassans handläggare att i största möjligaste mån ägna sig åt handläggning av försäkringsärenden. 8 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

9 Ekonomi, försäkringen och representation Ekonomi Lärarnas A-kassas ekonomiska utveckling under 2011 resulterade i ett underskott på drygt 10 (-22) miljoner kronor. Vilket var ca 10 miljoner bättre än budgeterat. Underskottet för 2011 föreslås belasta kassans egna kapital. I övrigt hänvisas till kassans resultat- och balansräkning. Se sidan 12 och 13. Arbetslöshetsförsäkringen Under 2011 kom få regelförändringar. Ett förtydligande angående uttag av föräldrapenning i samband med deltidsarbetet kom ut. Istället för att vara tvingad att ta ut föräldrapenningen under den arbetslösa tiden kan man välja att ta ut föräldraledigheten från tiden som man är deltidanställd. Ett annat förtydligande som kom under året berörde pensionsavdrag. Om en medlem väljer att ta ut förtidspension går det inte att avsluta pensionsutbetalningarna och återgå till arbetslöshetsersättning. Representation Lärarnas A-kassa deltar aktivt i Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO). Tidigare ordföranden, Roger Bodin, var ledamot i SO:s styrelse fram till SO:s årsmöte i juni. Kassaföreståndaren, Anneth Caprali, gick efter Rogers avgång in som suppleant i SO:s styrelse och avgick därför från SO:s teknikutskott. Utöver detta deltar Lärarnas A-kassa i SO:s arbete bland annat genom att delta i arbetsgrupper och testgrupper i samband med utveckling av a-kassornas gemensamma applikationer. Nyckeltal verksamhet (tkr) Eget kapital Försäkringskostnader Årets resultat Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 9

10 10 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa Kvaliteten är viktig. Vi ska leverera en produkt som våra medlemmar är nöjda med

11 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 11

12 Resultaträkning Intäkter Not Medlemsavgifter Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Summa intäkter Försäkringskostnader Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa försäkringskostnader Resultat före administrationskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Övriga kostnader Summa administrationskostnader Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

13 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar statsbidrag Fordringar felaktiga arbetslöshetsersättningar Fordringar närstående organisationer Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 13

14 Tilläggsupplysningar 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Statligt bidrag och utbetald arbetslöshetsersättning I resultaträkningen redovisas kostnad för arbetslöshetsersättning när utbetalning sker. Motsvarande redovisning har använts vid redovisning av statsbidrag och avgifter relaterade till utbetald arbetslöshetsersättning. Fordringar Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Dessa skrivs av systematiskt över tillgångens be- dömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: IT-utrustning och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Antal år 3 år 5 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 2 Medlemsavgifter Medlemsavgifter anslutna via Lärarförbundet Medlemsavgifter enskilt anslutna S:a ordinarie avgifter Arbetslöshetsavgift Summa Statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning till Arbetsförmedlingen Summa Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från medlemmar) Summa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

15 5 Personal Medelantal anställda Kvinnor Män 10 9 Summa Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse, kassaföreståndare och f.d. kassaföreståndare Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Övriga personalkostnader Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 6 5 Män 2 3 Summa 8 8 Kassaföreståndare Kvinnor 1 1 Män - - Summa Övriga externa kostnader Revisionsarvode Lokalkostnader Datakostnader Övriga externa kostnader Summa Därav utgörande kostnader för köp av tjänster från närstående organisation Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 15

16 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Fordringar felaktiga arbetslöshetsersättningar Ingående ackumulerade fordringar Årets förändringar - Under året tillkommande fordringar - Under året reglerade fordringar Utgående ackumulerade fordringar Fordringar -1 år Fordringar 1 år-5 år Fordringar 5 år-10 år Fordringar 10 år Summa Av summan fordringar felaktig arbetslöshetsersättning bedöms 664 tkr (413 tkr) av det nominella beloppet vara osäkra. 9 Övriga fordringar Förskott medlemmar Övriga fordringar 9-2 Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering lev. skulder, 0 t.ex. Depona arkivförvaltning samt Softronic drift OAS 296 Övriga förutbetalda leverantörskostnader 284 Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutbetalda kostnader Summa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

17 11 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift till IAF Arbetslöshetsavgift till IAF 0 3 Oreglerade skulder till Arbetsförmedlingen Summa Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Källskatt anställda Övriga skulder Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner (avgångsvederlag) Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Särskild löneskatt Övriga upplupna kostnader Summa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 17

18 Nyckeltal, arbetslöshet Antal ersättningsdagar A-kassa Antal ersättningstagare, totalt Kvinnor Män Varav: Förskollärare Lärare, grundskola Lärare, gymnasieskola Lärare, högskola Fritidspedagoger Lärare, sfi Cirkelledare Lärare, övriga Övriga ej spec Ersättningstagare per åldersgrupp*: Totalt Dagar/ersättningstagare (exkl. grundbelopp) 2,53 3,29 3,35 3,22 4,09 Antal utförsäkrade Antal beslut om avstängning 45 dagar, enl. 45 ( 29 i äldre lagstiftning) Utbetald inkomstrelaterad ersättning Utbetald grundersättning Dagpenning, snitt (kr) 607,05 605,14 604,99 598,83 604,10 Dagpenning, högst (kr) Utbetald ink.rel. ersättning/ersättningstagare Utbetald ink.rel. ersättning/årsmedlem Utbetald ink.rel. ersättning/årsmedlem/månad 126,32 164,22 167,67 159,83 203,91 Avdragen preliminärskatt * 2011 bytte Lärarnas A-kassa driftleverantör från EDB till Softronic. I och med bytet förändrades åldersintervallet som vi får statistik i. Siffrorna för föregående år är från annat åldersintervall. 18 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

19 Nyckeltal, medlem Anslutna, kvinnor Anslutna, män Anslutna, totalt Varav direktanslutna Medlemmar per åldersgrupp: Orsak till utträde Avliden Egen begäran Bristande betalning Uteslutna Årsavgift, förbundsanslutna Årsavgift, direktanslutna Antal omprövningar (inkomna under året) Omprövningsbeslut under året Avslag Bifall Delvis bifall Totalt antal beslut Antal överklaganden till Förvaltningsrätten Avslag Bifall Delvis bifall Åter till LA för erforderlig handläggning Totalt antal beslut Inkomna ifrågasättanden Tillerkännande Utan åtgärd Avslag Nedsättning 25 % Nedsättning 50 % Återkallat Ersättningsrätt upphört Avstängning, 60 ers.dagar Avstängning, 45 ers.dagar Avstängning, 20 ers.dagar Avst. 60 dgr + neds. 25 % Totalt antal beslut under året Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 19

20 Stockholm den 21 mars 2012 Inger Maurin Mats Norrstad Per Hellström Ordförande Angelika Molander Marie Wall Almquist Ingela Zetterberg Carina Bindzau Agneta Hansson Anneth Caprali Kassaföreståndare Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april Lars-Erik Wickström Anita Mellberg Johan Rönnkvist Auktoriserad revisor Foto: Johanna Wulff Styrelsen för Lärarnas A-kassa 20 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

21 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Lärarnas arbetslöshetskassa, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Lärarnas arbetslöshetskassa för år Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor och för den interna kontroll som styrelsen och kassaföreståndaren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur arbetslöshetskassan upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i arbetslöshetskassans interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och kassaföreståndarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av arbetslöshetskassans finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning för Lärarnas arbetslöshetskassa för år Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet gentemot arbetslöshetskassan. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 12 april 2012 Anita Mellberg Förtroendevald revisor Johan Rönnkvist Auktoriserad revisor Lars-Erik Wickström Förtroendevald revisor Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 21

22 Färre än vanligt söker ersättning Under året har Lärarnas A-kassa fått uppleva nya tider. Aldrig tidigare har så få personer fått arbetslöshetsersättning som i år ställdes Lärarnas A-kassa inför situationen att antalet medlemmar som fått ersättning sjönk kraftigt. I april kom den lägsta noteringen då endast 2130 personer fick ersättning, samma månad 2010 var det personer som fick ersättning. Den direkta konsekvensen har varit att kön av inkommande ärenden minskat och därmed även handläggarnas arbetsbörda. Förklaringen till detta är dock inte, som man kanske kan tro, den låga arbetslösheten bland lärare. Arbetslösheten har visserligen minskat under året, men antalet ersättningstagare har minskat ännu mer. Minskningen beror istället till stor del på reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Reglerna säger att en ersättningssökande maximalt kan få upp till 300 ersättningsdagar. Ett undantag görs för föräldrar till barn under 18 år, som kan få 450 dagar. Efter dessa dagar utförsäkras medlemmen och erbjuds då arbetsmarknadspolitiska åtgärder med aktivitetsstöd från Försäkringskassan. I dagsläget är det ungefär lika många av Lärarnas A-kassas medlemmar som får ersättning från a-kassan respektive aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Minskad arbetsbörda Färre ersättningstagare under året minskade arbetsbelastningen på handläggarna. Handläggningstiderna har kunnat hållas nere, men samtidigt tvingade den vikande trenden av ersättningstagare fram en översyn av verksamheten. Vi var tvungna att anpassa oss efter de nya förutsättningarna så styrelsen beslutade att minska personalstyrkan med sju personer och stänga ett av våra kontor, säger Anneth Caprali, kassaföreståndare på Lärarnas A-kassa. Stängning i Falun Efter förarbete av styrelsen och ledningsgruppen beslutades under hösten 2011 att kontoret i Falun skulle läggas ner under våren Personalen varslades och ett nytt läge uppstod för a-kassan. Det var ett svårt beslut att ta, men i och med att vi stängde ett kontor gjorde vi en ordentlig insats för en fortsätt god ekonomi. Naturligtvis var det otroligt jobbigt att ta avsked av medarbetare som arbetat många år inom organisationen, men läget gav oss inte någon bättre lösning. Och trots en jobbig höst har det känts positivt då personalen ställt upp så bra för varandra. Alla har tagit ansvar för att underlätta för sina kollegor och vi har lyckats bibehålla en bra handläggningstid och god medlemsservice, trots en minskning av personalstyrkan, säger Anneth Caprali. Utbetald ersättning 2010 och jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 22 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 ÅRSREDOVISNING 214 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Göteborg Stockholm Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer