Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Lärarnas A-kassa är med över medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra med pedagogiskt arbete. Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

2

3 En viktig försäkring Foto: Johanna Wulff Din försäkring hos Lärarnas A-kassa kan, som de flesta försäkringar, kännas onödig när du inte drabbats. Men när olyckan slår till och du av någon anledning blir arbetslös, så kan det vara den som avgör om du kan bo kvar i ditt nuvarande hem och klara dina levnadskostnader medan du söker nytt arbete. Lärarnas A-kassa har lång erfarenhet av arbetslöshetsförsäkringen. Oavsett de förändringar som genomförts så har vi höga ambitioner att ge dig bästa tänkbara hjälp. Vi har som alla kassor ett gemensamt regelverk som vi utgår ifrån. Våra handläggare har till uppgift att på bästa sätt hjälpa dig i din situation. När din ansökan är klar, skickar du bara in uppgifter via Internetkassan och din ersättning kan betalas ut. Har du dessutom ett medlemskap i Lärarförbundet eller SFHL så ingår en inkomstförsäkring som gör att du kan få 80 % av din tidigare inkomst. Vi är den bästa a-kassan för dig som lärare och skolledare och utmanar ständigt oss själva i att förbättra såväl bemötande som genomströmningstid för att du ska kunna få besked om ersättning så snabbt som möjligt. Det har gett mycket bra resultat. Aldrig tidigare har våra medlemmar varit så nöjda som nu. Det kan vara skönt att veta, om just du skulle råka ut för olyckan att bli arbetslös. Vår utmaning är att få unga och nya på arbetsmarknaden att bli medlemmar. Att inte stå utanför när olyckan kommer. Vi behöver uppmärksamma alla lärare på att det är ett separat och viktigt medlemskap i Lärarnas A-kassa som behöver tecknas, för att det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet ska finnas. Till skillnad från många andra ser arbetsmarknaden för lärare ljus ut i landet, även om det i vissa områden kan vara tillfälliga toppar av arbetslöshet. Stora pensionsavgångar väntar och inom lärarområdet så har vi snarare en stor brist på lärare att vänta framöver. Lärarnas A-kassa har därför en mycket låg andel medlemmar som söker ersättning, och det gör att vi kan ha en låg medlemsavgift. Anneth Caprali, kassaföreståndare och Inger Maurin, styrelseordförande, Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 3

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Lärarnas Arbetslöshetskassa (org nr ) avger följande berättelse över verksamheten Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma för 2010 hölls den 7 juni 2011 i Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm. Vid stämman deltog 25 ombud samt tre suppleanter. Särskilt välkomnades Harald Petersson, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Bengt Göransson och Irene Wennemo, gästföreläsare, till föreningsstämman. Föreningsstämman fastställde att medlemsavgiften kvarstår från förra årets belopp. Grundbelopp för medlemmar anslutna till Lärarförbundet och SFHL är 996 kronor per år (83 kronor per månad) och kronor per år (101 kronor per månad) för direktanslutna medlemmar. Den förhöjda medlemsavgiften kvarstår på 84 kronor per år (7 kronor per månad) för såväl förbunds- som direktanslutna medlemmar som ej är arbetslösa i lagens mening. Stämman uppdrog åt styrelsen att under verksamhetsåret fatta beslut om ändrad medlemsavgift om omständigheterna motiverar detta. Styrelse, arbetsutskott och revisorer Styrelsen har under året utgjorts av Roger Bodin, Inger Maurin, Mats Norrstad, Per Hellström, Angelika Molander, Marie Wall Almquist, Ingela Zetterberg, Carina Bindzau utsedd av tillsynsmyndigheten samt Agneta Hansson, personalrepresentant. Roger Bodin började året som ordförande, men eftersom han fyllde 65 år i februari tog Inger Maurin över som ordförande. Mats Norrstad blev vice ordförande. I och med att Roger avgick som ordförande avgick han också från sitt styrelseuppdrag och ersattes av Marie Wall Almquist. Suppleanter under denna period har varit Robert Fahlgren och Marina Hägg samt Leif Lundquist som suppleant för Carina Bindzau. Mats Fredriksson har varit suppleant för Agneta Hansson. Arbetsutskottet har utgjorts av ordföranden Roger Bodin/Inger Maurin och vice ordföranden Inger Maurin/ Mats Norrstad tillsammans med Anneth Caprali, kassaföreståndare och Erika Waldemarsson biträdande kassaföreståndare, tillika sekreterare i såväl styrelsen som arbetsutskottet. Revisorer har varit Anita Mellberg och Lars-Erik Wickström samt Johan Rönnkvist, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, auktoriserad revisor. Revisorssuppleanter har varit Gunnel Ahlgren och Monica Wiklund-Bergström samt Lena Svensson, Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers AB, auktoriserad revisor, som suppleant för Johan Rönnkvist. Styrelsen har under året som gått haft tio protokollförda sammanträden och arbetsutskottet åtta stycken möten. 4 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

5 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 5

6 Våra medlemmar Våra medelmedlemmar I Lärarnas A-kassa är en majoritet av medlemmarna kvinnor. De flesta medlemmar är 35 år och äldre och en stor del av våra medlemmar arbetar inom grundskolan. Det totala medlemsantalet minskade under året med 914 (+959) medlemmar. De direktanslutna medlemmarna ökade med (-288) personer. För en redovisning av hur medlemmarna är fördelade över åldersgrupper, se nyckeltalen på sida Arbetslösheten Antalet medlemmar som under året fått ersättning uppgick till (8590) stycken, vilket motsvarar 4.6 % (4,9 %) av samtliga medlemmar, varav (6 697) kvinnor och (1 893) män. Arbetslöshetsersättningen Under 2011 har antalet medlemmar med ersättning minskat med 500 (+112) personer ökade antalet men 2011 återgick man till den tidigare trenden av färre ersättningstagare. Faktum är att antalet ersättningssökande under 2011 varit rekordlågt. Aldrig tidigare har det varit så få personer som fått ersättning. Antalet ersättningsdagar samt det totala ersättningsbeloppet som betalats ut har minskat jämfört med Det totala antalet ersättningsdagar med inkomstrelaterad ersättning har under året varit ( ). Till medlemmar som uppburit ersättning med grundbelopp, en ersättning Antal medlemmar Kvinnor Män Samtliga Därav direktanslutna 1/ Nytillkomna Avgångna / Utbetald ersättning 2010 och jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 6 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

7 som betalas till medlemmar som uppfyller studerande- eller arbetsvillkoren men ej villkoret om 12 månaders medlemskap i a-kassan, har totalt (14 003,5) dagar utbetalats. Per medlem har det, i genomsnittlig dagpenning, när både ersättningsdagar med grundbelopp och dagar med inkomstrelaterad ersättning är medräknade, utbetalats 607,05 (605,14) kronor under året. Lärarnas A-kassas medlemmar har i snitt fått (1971) kronor under året, vilket motsvarar 126,32 (164,22) kronor per månad i inkomstrelaterad bruttoersättning. Det utbetalda bruttobeloppet för inkomstrelaterad ersättning uppgick under året till ( ) tkr, vilket jämfört med 2010 är en minskning med 23 % (-1,5 %). Som ersättning med grundbelopp har utbetalats (3 251) tkr, en ökning med 7 % (36 %). Lärarnas A-kassa har dragit av totalt (92 167) tkr för preliminärskatt, och det utbetalda nettobeloppet har under året därmed varit totalt ( ) tkr. Pensionsavgångar Personer över 65 år får enligt lag inte vara medlem i en a-kassa. Under året har 1703 personer utträtt ur Lärarnas A-kassa. På grund av denna regel och våra medlemmars ålder vet vi att antalet medlemmar som kommer att utträda ur a-kassan under de närmaste åren kommer att öka. Omprövningar Antalet beslut där medlem begärt omprövning av förstabeslut uppgick under året till 518 (523) ärenden. A-kassan har under 2011 fattat beslut i 522 (522) ärenden med följande resultat: Bifall 200 (176) Delvis bifall 32 (46) Avskrivs 0 Avslag 290 (300) Majoriteten av bifallen i dessa omprövningsärenden har skett efter att nya uppgifter tillkommit det aktuella ärendet. Överklaganden Antalet överklaganden till länsrätt av kassans omprövningsbeslut uppgick till 69 (73) ärenden. Under 2011 har 75 (76) ärenden behandlats, med följande resultat: Bifall 5 (3) Avslag 69 (73) Delvis bifall 1 (0) Avskrivs 0 Antalet beslut om avstängning enligt 43 ALF, där medlem har slutat sin anställning på egen begäran, har uppgått till 347 (441) stycken. Antalet underrättelser från Arbetsförmedling, som lett till utredning om ifrågasatt ersättningsrätt, har under året uppgått till 133 (96) stycken. A- kassan har tagit beslut i 110 (103) av dessa ärenden, varav några från Alla underrättelser redogörs i sektionen med nyckeltal, på sidorna Medlemsavgifter under 2011: 1 januari 31 december 2011 Grundavgift, förbundsanslutna medlemmar Grundavgift, direktanslutna medlemmar Förhöjd avgift för samtliga, ej arbetslösa medlemmar 83 kronor per månad 101 kronor per månad 7 kronor per månad Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 7

8 Organisation och personal Verksamhet Lärarnas Arbetslöshetskassa bildades den första januari Ramarna för verksamheten sätts av kassans stadgar och de lagrum som utgör verksamhetens regelverk. Organisationens verksamhetsidé formuleras: Lärarnas A-kassa erbjuder medlemskap för alla som arbetar, är företagare eller studerar inom Lärarnas A-kassas verksamhetsområde. Ett medlemskap i Lärarnas A-kassa innebär att medlemmen kan söka och erhålla ersättning under de förutsättningar som rådande lagstiftning fastslår. Vi erbjuder professionell och kompetent personal som ger relevant information om försäkringen och fattar rätt beslut i rätt tid. Detta sker med god service, modern teknik och specialkompetens inom medlemmarnas arbetsområden. Organisation Under 2011 har antalet personer som söker ersättning sjunkit. Prognosen visar att antalet sökande inte kommer att öka inom den närmaste tiden. Minskningen har lett till arbetsbrist för personalen. För att i största möjliga mån balansera detta återbesattes inga vakanser under året. Detta var dock inte tillräckligt och i augusti beslöt styrelsen att avveckla ett av a-kassans fem kontor under våren Avvecklingen av kontoret i Falun bidrar till att man sparar in sju tjänster och administrativa kostnader. Läs mer om detta i artikeln Färre än vanligt söker ersättning. Lärarnas A-kassa bestod av fyra avdelningar: Försäkringsenheten, som består av kassans omprövningshandläggare och specialistfunktioner såsom kassajurister, informatör och IT-ansvariga. Enheten ansvarar för rättstillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom a-kassan, a-kassans externa och interna information samt de övergripande IT-frågorna inom kassan. Enheten är belägen i Stockholm. Vidare finns två enheter, som ansvarar för förstagångsbeslut enligt Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäk- ringen (ALF). En av enheterna har arbetsställen i Växjö och Vänersborg och den andra i Linköping, Stockholm och Falun. Slutligen finns en administrativ enhet med arbetsställen i Vänersborg och Stockholm. Denna enhet handlägger förstagångsbeslut enligt Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) det vill säga medlemsärenden. Vidare ansvarar denna enhet för internservice och den centrala ekonomifunktionen. De tre sistnämnda enheterna leds av varsin enhetschef, medan försäkringsenheten är underställd kassaföreståndaren med chefsansvaret delegerat till biträdande kassaföreståndaren. Vid arbetstoppar förstärks organisationen genom att tillfällig personal anställs för framför allt administrativa stödfunktioner samt information till medlemmar. Detta gör det möjligt för a-kassans handläggare att i största möjligaste mån ägna sig åt handläggning av försäkringsärenden. 8 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

9 Ekonomi, försäkringen och representation Ekonomi Lärarnas A-kassas ekonomiska utveckling under 2011 resulterade i ett underskott på drygt 10 (-22) miljoner kronor. Vilket var ca 10 miljoner bättre än budgeterat. Underskottet för 2011 föreslås belasta kassans egna kapital. I övrigt hänvisas till kassans resultat- och balansräkning. Se sidan 12 och 13. Arbetslöshetsförsäkringen Under 2011 kom få regelförändringar. Ett förtydligande angående uttag av föräldrapenning i samband med deltidsarbetet kom ut. Istället för att vara tvingad att ta ut föräldrapenningen under den arbetslösa tiden kan man välja att ta ut föräldraledigheten från tiden som man är deltidanställd. Ett annat förtydligande som kom under året berörde pensionsavdrag. Om en medlem väljer att ta ut förtidspension går det inte att avsluta pensionsutbetalningarna och återgå till arbetslöshetsersättning. Representation Lärarnas A-kassa deltar aktivt i Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO). Tidigare ordföranden, Roger Bodin, var ledamot i SO:s styrelse fram till SO:s årsmöte i juni. Kassaföreståndaren, Anneth Caprali, gick efter Rogers avgång in som suppleant i SO:s styrelse och avgick därför från SO:s teknikutskott. Utöver detta deltar Lärarnas A-kassa i SO:s arbete bland annat genom att delta i arbetsgrupper och testgrupper i samband med utveckling av a-kassornas gemensamma applikationer. Nyckeltal verksamhet (tkr) Eget kapital Försäkringskostnader Årets resultat Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 9

10 10 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa Kvaliteten är viktig. Vi ska leverera en produkt som våra medlemmar är nöjda med

11 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 11

12 Resultaträkning Intäkter Not Medlemsavgifter Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Summa intäkter Försäkringskostnader Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa försäkringskostnader Resultat före administrationskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Övriga kostnader Summa administrationskostnader Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

13 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar statsbidrag Fordringar felaktiga arbetslöshetsersättningar Fordringar närstående organisationer Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 13

14 Tilläggsupplysningar 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Statligt bidrag och utbetald arbetslöshetsersättning I resultaträkningen redovisas kostnad för arbetslöshetsersättning när utbetalning sker. Motsvarande redovisning har använts vid redovisning av statsbidrag och avgifter relaterade till utbetald arbetslöshetsersättning. Fordringar Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Dessa skrivs av systematiskt över tillgångens be- dömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: IT-utrustning och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Antal år 3 år 5 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 2 Medlemsavgifter Medlemsavgifter anslutna via Lärarförbundet Medlemsavgifter enskilt anslutna S:a ordinarie avgifter Arbetslöshetsavgift Summa Statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning till Arbetsförmedlingen Summa Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från medlemmar) Summa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

15 5 Personal Medelantal anställda Kvinnor Män 10 9 Summa Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse, kassaföreståndare och f.d. kassaföreståndare Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Övriga personalkostnader Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 6 5 Män 2 3 Summa 8 8 Kassaföreståndare Kvinnor 1 1 Män - - Summa Övriga externa kostnader Revisionsarvode Lokalkostnader Datakostnader Övriga externa kostnader Summa Därav utgörande kostnader för köp av tjänster från närstående organisation Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 15

16 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Fordringar felaktiga arbetslöshetsersättningar Ingående ackumulerade fordringar Årets förändringar - Under året tillkommande fordringar - Under året reglerade fordringar Utgående ackumulerade fordringar Fordringar -1 år Fordringar 1 år-5 år Fordringar 5 år-10 år Fordringar 10 år Summa Av summan fordringar felaktig arbetslöshetsersättning bedöms 664 tkr (413 tkr) av det nominella beloppet vara osäkra. 9 Övriga fordringar Förskott medlemmar Övriga fordringar 9-2 Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering lev. skulder, 0 t.ex. Depona arkivförvaltning samt Softronic drift OAS 296 Övriga förutbetalda leverantörskostnader 284 Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutbetalda kostnader Summa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

17 11 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift till IAF Arbetslöshetsavgift till IAF 0 3 Oreglerade skulder till Arbetsförmedlingen Summa Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Källskatt anställda Övriga skulder Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner (avgångsvederlag) Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Särskild löneskatt Övriga upplupna kostnader Summa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 17

18 Nyckeltal, arbetslöshet Antal ersättningsdagar A-kassa Antal ersättningstagare, totalt Kvinnor Män Varav: Förskollärare Lärare, grundskola Lärare, gymnasieskola Lärare, högskola Fritidspedagoger Lärare, sfi Cirkelledare Lärare, övriga Övriga ej spec Ersättningstagare per åldersgrupp*: Totalt Dagar/ersättningstagare (exkl. grundbelopp) 2,53 3,29 3,35 3,22 4,09 Antal utförsäkrade Antal beslut om avstängning 45 dagar, enl. 45 ( 29 i äldre lagstiftning) Utbetald inkomstrelaterad ersättning Utbetald grundersättning Dagpenning, snitt (kr) 607,05 605,14 604,99 598,83 604,10 Dagpenning, högst (kr) Utbetald ink.rel. ersättning/ersättningstagare Utbetald ink.rel. ersättning/årsmedlem Utbetald ink.rel. ersättning/årsmedlem/månad 126,32 164,22 167,67 159,83 203,91 Avdragen preliminärskatt * 2011 bytte Lärarnas A-kassa driftleverantör från EDB till Softronic. I och med bytet förändrades åldersintervallet som vi får statistik i. Siffrorna för föregående år är från annat åldersintervall. 18 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

19 Nyckeltal, medlem Anslutna, kvinnor Anslutna, män Anslutna, totalt Varav direktanslutna Medlemmar per åldersgrupp: Orsak till utträde Avliden Egen begäran Bristande betalning Uteslutna Årsavgift, förbundsanslutna Årsavgift, direktanslutna Antal omprövningar (inkomna under året) Omprövningsbeslut under året Avslag Bifall Delvis bifall Totalt antal beslut Antal överklaganden till Förvaltningsrätten Avslag Bifall Delvis bifall Åter till LA för erforderlig handläggning Totalt antal beslut Inkomna ifrågasättanden Tillerkännande Utan åtgärd Avslag Nedsättning 25 % Nedsättning 50 % Återkallat Ersättningsrätt upphört Avstängning, 60 ers.dagar Avstängning, 45 ers.dagar Avstängning, 20 ers.dagar Avst. 60 dgr + neds. 25 % Totalt antal beslut under året Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 19

20 Stockholm den 21 mars 2012 Inger Maurin Mats Norrstad Per Hellström Ordförande Angelika Molander Marie Wall Almquist Ingela Zetterberg Carina Bindzau Agneta Hansson Anneth Caprali Kassaföreståndare Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april Lars-Erik Wickström Anita Mellberg Johan Rönnkvist Auktoriserad revisor Foto: Johanna Wulff Styrelsen för Lärarnas A-kassa 20 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

21 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Lärarnas arbetslöshetskassa, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Lärarnas arbetslöshetskassa för år Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor och för den interna kontroll som styrelsen och kassaföreståndaren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur arbetslöshetskassan upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i arbetslöshetskassans interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och kassaföreståndarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av arbetslöshetskassans finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning för Lärarnas arbetslöshetskassa för år Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet gentemot arbetslöshetskassan. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 12 april 2012 Anita Mellberg Förtroendevald revisor Johan Rönnkvist Auktoriserad revisor Lars-Erik Wickström Förtroendevald revisor Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa 21

22 Färre än vanligt söker ersättning Under året har Lärarnas A-kassa fått uppleva nya tider. Aldrig tidigare har så få personer fått arbetslöshetsersättning som i år ställdes Lärarnas A-kassa inför situationen att antalet medlemmar som fått ersättning sjönk kraftigt. I april kom den lägsta noteringen då endast 2130 personer fick ersättning, samma månad 2010 var det personer som fick ersättning. Den direkta konsekvensen har varit att kön av inkommande ärenden minskat och därmed även handläggarnas arbetsbörda. Förklaringen till detta är dock inte, som man kanske kan tro, den låga arbetslösheten bland lärare. Arbetslösheten har visserligen minskat under året, men antalet ersättningstagare har minskat ännu mer. Minskningen beror istället till stor del på reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Reglerna säger att en ersättningssökande maximalt kan få upp till 300 ersättningsdagar. Ett undantag görs för föräldrar till barn under 18 år, som kan få 450 dagar. Efter dessa dagar utförsäkras medlemmen och erbjuds då arbetsmarknadspolitiska åtgärder med aktivitetsstöd från Försäkringskassan. I dagsläget är det ungefär lika många av Lärarnas A-kassas medlemmar som får ersättning från a-kassan respektive aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Minskad arbetsbörda Färre ersättningstagare under året minskade arbetsbelastningen på handläggarna. Handläggningstiderna har kunnat hållas nere, men samtidigt tvingade den vikande trenden av ersättningstagare fram en översyn av verksamheten. Vi var tvungna att anpassa oss efter de nya förutsättningarna så styrelsen beslutade att minska personalstyrkan med sju personer och stänga ett av våra kontor, säger Anneth Caprali, kassaföreståndare på Lärarnas A-kassa. Stängning i Falun Efter förarbete av styrelsen och ledningsgruppen beslutades under hösten 2011 att kontoret i Falun skulle läggas ner under våren Personalen varslades och ett nytt läge uppstod för a-kassan. Det var ett svårt beslut att ta, men i och med att vi stängde ett kontor gjorde vi en ordentlig insats för en fortsätt god ekonomi. Naturligtvis var det otroligt jobbigt att ta avsked av medarbetare som arbetat många år inom organisationen, men läget gav oss inte någon bättre lösning. Och trots en jobbig höst har det känts positivt då personalen ställt upp så bra för varandra. Alla har tagit ansvar för att underlätta för sina kollegor och vi har lyckats bibehålla en bra handläggningstid och god medlemsservice, trots en minskning av personalstyrkan, säger Anneth Caprali. Utbetald ersättning 2010 och jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 22 Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 Vårt år 2014 802005-4857 År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar.

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)

BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18) Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning 11-12 Noter till resultat- och balansräkning..3-18

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

årsberättelse Motormännen

årsberättelse Motormännen årsberättelse Motormännen 2011 Innehåll 3...VD har ordet 4...Bilisten alltid i första rummet 6...Juristen som alltid är redo 7...Experten du kan lita på 8...Gör resan till ett nöje 9...Alla är lika viktiga

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB

Årsredovisning. Radiotjänst i Kiruna AB Årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB 2011 1 Framsida: Detaljer 2 av tygtryck, efter original av Astrid Sylwan. Foto: Carl-Johan Söder, Kent Tunlind, Tina Benson, Anna Persson, Anita Svensson Innehåll

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer