Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå. Jobbgaranti för alla? Aleksandra Dzudovic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå. Jobbgaranti för alla? Aleksandra Dzudovic"

Transkript

1 Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jobbgaranti för alla? Guarantees of work for all? Aleksandra Dzudovic Studie- och yrkesvägledarexamen 180 hp Examinator: Frida Wikstrand Datum för slutseminarium: Handledare: Jan-Anders Andersson

2 2

3 Sammanfattning Studien handlar om arbetsförmedlarnas uppfattning om det omtalade fas 3, där långtidsarbetslösa tvingas ut i sysselsättning mot en låg ersättning, och dess deltagare. Då det är påtagligt svårare för äldre att ta sig ur fas 3 har det legat i mitt intresse att fokusera på deltagare över 55. Syftet med studien har varit att undersöka hur arbetsförmedlingen hanterar och arbetar med personer över 55. Syftet har också varit att studera vilka uppfattningar de har om gruppen som helhet, deras villkor, psykiska välbefinnande och motivation. Frågeställningarna som är tre till antalet har blivit utformade för att besvarade uppnå syftet. (1) Hur arbetar arbetsförmedlarna med personer över 55 som befinner sig i fas 3? (2) Vilken uppfattning har arbetsförmedlarna om deltagarna? (3) Hur förändras deltagarnas självkänsla utifrån arbetsförmedlarnas uppfattning om de inte lyckas ta sig ur fas 3? Studien grundar sig på en kvalitativ metod där 5 arbetsförmedlare från olika kontor valts utifrån snöbollsmetoden. Resultatet tyder på att det finns stora skillnader i hur man arbetar med fas 3 deltagare beroende på vilket arbetsförmedlingskontor man arbetar på. Arbetsförmedlarna är överens om att fas 3 överlag är bra för deltagarna och att deltagarna i de flesta fall trivs väldigt bra med känslan av samhörighet som kommer med en sysselsättningsplats. För att analysera resultatet har jag använt tre teorier: stigma, ekonomi-skam modellen och Jahodas deprivationsteori. Nyckelord: Fas 3, Arbetsförmedlingen, Stigma, Ekonomi-skam, Deprivationsteorin 3

4 Förord Ett stort tack till alla som gjort det möjligt för mig att påbörja och färdigställa detta arbete, framförallt min handledare som har hjälpt mig att bolla tankar och idéer samt hjälpt mig att ro arbetet i land. 4

5 Innehållsförteckning Inledning... 7 Syfte och frågeställning... 8 Välfärd och arbete... 8 Arbetsmarknadspolitik... 9 Arbetslöshet Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) Jobb- och utvecklingsgarantin idag Tabell 1 - Statistik från arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens uppdrag Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning Stigma Ekonomi-skam modellen Figur 1 ekonomi-skam modellen Reaktioner på arbetslöshet Jahodas deprivationsteori Arbetslöshet, psykiskt välmående och självkänsla Sammanfattning Metod Val av metod Urval Etiska överväganden Genomförande Validitet Resultat Arbetssätt Uppfattningar om gruppen Självkänsla och välmående Sammanfattning Analys Arbetssätt Uppfattningar om gruppen

6 Självkänsla och välmående Diskussion Resultat Teori och tidigare forskning Metod Referenslista Bilaga Intervjuguide

7 Inledning Var och varannan dag kan man läsa om långtidsarbetslösa som av någon anledning inte lyckats hitta ett arbete och som en följd av detta hamnat i det som kallas för fas 3. Där får man mot en låg ersättning arbetsträna gratis på vinstdrivande företag i upp till 2 år. Dagligen läser jag kritik som privatpersoner riktar mot fas 3 i sociala medier. Paula Jacobsson skriver t.ex. i sin blogg The scandinavian Pumas ett öppet brev till arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M). I brevet berättar hon om sitt liv, sina känslor och sin rubbade ekonomi efter att ha hamnat i fas 3. Jag vill veta hur du tycker att jag ska överleva, hur min undergång kan hjälpa samhället? Eller helt enkelt bara, vad hade du gjort i min situation? (Jacobsson, P., ). Det är hjärtskärande att läsa Paulas brev och jag funderar på var den svenska välfärden tagit vägen? Det tragiska är att Paula är långt ifrån den enda som lider att av fas 3. Bara i Skåne finns det i oktober deltagare i fas 3. Socialdemokraten Ola Möller skriver i sin blogg Olas tankar om att den nuvarande regeringen bör ägna en tanke på att det finns ett mänskligt öde bakom varje fas 3 plats. Ett öde som är värt mer än att kastas fram och tillbaka mellan arbetsförmedling, anordnare och förtvivlan. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att behandla sina medborgare såhär (Möller, O., ). Den 19 juni 2012 skriver Mikael Färnbo och Yonna Waltersson i tidningen Dagens Arena bland annat att nya personer är hänvisade till arbetsförmedlingens fas 3 trots riksdagens beslut om stopp (Dagens Arena, ). Arbetslösheten i sin helhet tas visserligen upp titt som tätt men då fokuseras oftast ensidigt på ungdomsarbetslösheten, ytterst sällan tas problemet med äldre arbetslösa upp trots att problemen där är lika stora, med andra speciella ingredienser som åldersrasism, fysiska hinder, svårigheter att flytta eller studera osv. (Dagens Arbete, ). I ett pressmeddelande skriver Arbetsförmedlingen att 70 % av alla som hamnar i jobboch utvecklingsgarantin aldrig kommer så långt som till fas 3. De menar däremot att de som hamnar där är av en viss målgrupp som har svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden. Exempelvis ökar andelen individer med en funktionsnedsättning, 7

8 andelen individer med en relativt omfattande arbetslöshetshistorik och andelen inskrivna som är 50 år eller äldre över programtiden. Dessa grupper av deltagare har med andra ord en lägre genomsnittlig sannolikhet att lämna programmet (Arbetsförmedlingen, 2011). När det gäller äldre på arbetsmarknaden som har svårare att hitta ett nytt arbete finns det de som går i pension tidigare i samband med att ha förlorat sin arbetsplats. Men långt ifrån alla har den möjligheten då pensionen i de flesta fall inte når upp till rimliga summor om man väljer att gå i förtid. Samtidigt tycks arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ersättningar från arbetslöshetskassa ha fungerat som övergångslösningar från den äldre arbetskraften för tidsperioden innan den ordinarie pensionsåldern inträffar (Soidre, T., 2009:464). Mina tankar tar mig till arbetsförmedlarna och deras syn på hur det är att arbeta med jobb- och utvecklingsgarantin. Särskilt intresserad är jag att få ta del av deras syn på hur det är att arbeta med äldre inom fas 3, detta då sannolikheten är låg att de lämnar programmet. Syfte och frågeställning Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur arbetsförmedlingen hanterar och arbetar med personer över 55 år som hamnat i fas 3. Syftet är också att studera vilka uppfattningar de har om gruppen som helhet, deras villkor, psykiska välbefinnande och motivation. 1. Hur arbetar arbetsförmedlarna med personer över 55 som befinner sig i fas 3? 2. Vilken uppfattning har arbetsförmedlarna om deltagarna? 3. Hur förändras deltagarnas självkänsla utifrån arbetsförmedlarnas uppfattning om de inte lyckas ta sig ur fas 3? Välfärd och arbete Enligt Lewin, L. (2007) ska staten erbjuda sina medborgare trygghet och säkerhet. Det var dock först i början av 1800-talet som den svenska staten efter en reform började 8

9 arbeta för att förbättra människors levnadsförhållanden. Enligt Lewin (2007) betyder välfärdsstatens grundläggande begrepp av-varufiering vid översättning. Med det menas att en människa inte ska ses som en vara eller objekt som kan köpas och säljas på marknaden utan som en individ med sociala rättigheter (Lewin, L. 2007). Det innebär att hon ska vara oberoende av marknadskrafterna för sitt välbefinnande och tillförsäkrad skydd vid sjukdom, barnafödande, arbetslöshet och pension efter avslutat arbetsliv (Lewin, L. 2007:48). De svenska socialdemokraterna var inspirerade av den marxistiska underkonsumtionsteorin, vilken menade att en lågkonjunktur uppstår när folk har för låga löner för att kunna konsumera. I dåliga tider var det tvärtom >>den trevlige slösaren<< som var den mest samhällsnyttige, den som fick pengarna att rulla och hjulen att börja snurra igen. Om det privata näringslivet inte lyckades skapa investeringar och efterfrågan, borde staten göra det istället. Staten skulle garantera full sysselsättning. Hela folket skulle vara i arbete (Lewin, L. 2007:52). Även om många välfärdsreformer skedde efter andra världskriget vill Lewin, L. (2007) påstå att grunden för svensk välfärd ligger i ideologin om att alla ska vara sysselsatta. Således skall staten hjälpa de som på egen hand inte kan finna arbete eller tillfälligt blivit av med ett. Arbetsmarknadspolitik Vad är då arbetsmarknadspolitik? Enkelt uttryckt kan arbetsmarknadspolitiken sägas inbegripa all slags offentlig intervention på arbetsmarknaden (Furuåker, B. & Blomsterberg, M., 2009:287). Det finns två typer av arbetsmarknadspolitik. Den passiva arbetsmarknadspolitiken samt den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Den passiva arbetsmarknadspolitiken handlar om det ekonomiska stödet som utgår vid arbetslöshet. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken handlar om att aktivera de arbetssökande under tiden de är arbetslösa och på så sätt hjälpa dem till ett nytt arbete. Inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken finns en rad åtgärder. Arbetsförmedlingen är en åtgärd som finns för att göra det lättare för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken finns även åtgärder som 9

10 arbetsmarknadsutbildningar och praktik. Även lönesubventioner kan ges till arbetsgivare som anställer någon som stått utanför arbetslivet ett längre tag (Olofsson, J. & Wadensjö, E., 2005). Arbetslöshet Arbete betyder social trygghet och bättre privatekonomi medan arbetslöshet innebär lägre konsumtion och större osäkerhet. Långvarig arbetslöshet kan medföra social isolering och sämre fysisk och psykisk hälsa (Olofsson, J. & Wadensjö, E., 2005:5). Även på ett samhällsekonomiskt plan har individers arbetslöshet en negativ påverkan. Detta då en lägre konsumtion av det som produceras i sin tur leder till en lägre produktion. Vilket medför ett lägre BNP och en ond cirkel där fler blir arbetslösa därför att de blir överflödiga på sin arbetsplats. Det pågår idag en politisk debatt rörande hur man för en välfungerande arbetsmarknadspolitik. Med en ny regering ändras således de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som erbjuds på t.ex. Arbetsförmedlingen (Olofsson, J. & Wadensjö, E. 2005). Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, t.ex. jobb- och utvecklingsgarantin har rätt till Aktivitetsstöd. Det finns tre olika ersättningsnivåer som betalas ut av Försäkringskassan som utifrån en mall bestämmer hur mycket man ska få i ersättning. Aktivitetsstöd ges till de som tidigare betalat en arbetslöshetsförsäkring (fortsättningsvis kallad för a-kassa). Ifall man blivit utförsäkrad genom att ens a-kassa dagar tagit slut får man max 65 % av det man tidigare tjänat, upp till ett basbelopp i dagspenning (Arbetsförmedlingen, 2012a). I övriga fall ser ersättningen ut på följande vis: -högst 80 procent av den fastställda dagsförtjänsten under de första 200 nivådagarna av arbetslöshetskassans ersättningsperiod -högst 70 procent av den fastställda dagsförtjänsten från dag 201 till och med dag 300 -högst 65 procent av den fastställda dagsförtjänsten från dag 301 eller 451 och tillsvidare. Om du vid dag 300 har barn under 18 år sänks nivån till 65 procent först 10

11 dag 451 (om du inte är utförsäkrad från arbetslöshetsersättningen) (Arbetsförmedlingen, 2012a). Högsta dagpenningen är för närvarande 680 kr/dag. För att få den högsta dagpenningen krävs att man har haft en månadslön på i genomsnitt minst kronor då ersättningen ligger på 80 % och kr vid 70 % (Handels A-kassa, 2012). Detta innebär att även om man som anställd tjänat mer än kronor är ersättningen från a-kassan max 680kr/per dag de första 200 nivådagarna. Lägsta dagpenningen är för närvarande 320 kr/dag för den som innan sin arbetslöshet arbetat heltid. För den som innan sin arbetslöshet arbetat deltid erhåller ersättning i proportion till heltid (Handels A-kassa, 2012). De som inte uppfyller kraven för a-kassa och går ett arbetsmarknadspolitiskt program får 223kr/per dag exkl. skatt (Arbetsförmedlingen, 2012a). Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) I mitten av 2007 infördes jobb- och utvecklingsgarantin som ett arbetsmarknadspolitiskt program på Arbetsförmedlingen. Efter att en person varit arbetslös i 300 dagar blir denne erbjuden en plats i JOB. För att få behålla någon som helst form av ersättning måste man tacka ja till platsen. Deltagande i JOB är obligatoriskt, förutsatt att den arbetssökande vill behålla sin ersättning under arbetslösheten. En deltagare kan förlora sin plats i programmet, det vill säga anvisningen till garantin återkallas, om denne avvisar någon instans inom programmet, annan arbetsmarknadspolitiskt program eller erbjudande om lämpligt erbjudande utan godtagbara skäl (Selmanovic, A., 2012). Inom JOB arbetar man med tre faser som följer varandra i det fall att man inte hittar ett arbete under tiden: Fas 1. De första 150 dagarna i jobb- och utvecklingsgarantin inleds med fas 1. Syftet med fasen är att kartlägga de individuella behoven som finns hos respektive deltagare. Kartläggningen ses som ett stöd i jobbsökandet. Inom fas 1 arbetar man för att förbereda arbetssökande att söka arbete. Man aktiverar deltagarna genom coachande aktiviteter där man kartlägger klientens liv och planerar en möjlig framtid. 11

12 Fas 2. Från och med dag 151 går man in i fas 2 och det är dags att utveckla jobb sökandet med arbetsplatsförlagda aktiviteter som t.ex. arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning (Selmanovic, A., 2012). Vidare skriver Selmanovic (2012) att: En tredjedel av dem som har påbörjat fas 3 har inte fått några arbetsplatsförlagda aktiviteter innan inträdet, trots att det enligt regelverket ska vara huvudaktiviteten i fas 2. Fas 3, även kallat för sysselsättningsfasen. Dag 451 i JOB inleds med fas 3, som man kan tillhöra i flera år. Det vill säga fram till att man hittar ett jobb. Syftet med fas 3 är att förstärka deltagarnas kontakt med arbetsmarknaden. Detta sker genom att deltagaren placeras hos en anordnare som får betalt för att ta emot deltagaren. Man kan vara hos en och samma deltagare i upp till två år i taget, därefter blir man placerad på ett nytt ställe Jobb- och utvecklingsgarantin är resultatet av en ny arbetsmarknadspolitik och särskilt den sista fasen, dvs. sysselsättningsfasen har fått mycket kritik från olika håll. Sveriges riksdag har utan större framgångar sagt ifrån och tyckte att man bör stoppa vidare anvisningar till fas 3 (Selmanovic, A., 2012). Den 9 juni 2011 beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att stoppa vidare anvisningar till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Beslutet har inte verkställts då regeringen i stället valde att vidta vissa förändringar och förstärka insatserna i programmet (Selmanovic, A., 2012). Jobb- och utvecklingsgarantin idag Tabell 1 - Statistik från arbetsförmedlingen 12

13 Ovanstående tabell visar månadsstatistik för oktober månad på Arbetsförmedlingarna i Skåne. Den första spalten visar vilket program individerna är inskrivna i. Spalten bredvid den visar hur många som var inskrivna på arbetsförmedlingen i oktober Intill oktober 2012 spalten står föregående års (2011) siffror samma månad. Spalten längst till höger visar hur stor procentuell skillnad som finns mellan oktober 2011 och oktober 2012 (Arbetsförmedlingen, 2012b). Om man tittar på figur 1. ser man att det i Skåne skett en ökning med deltagare på 17,4% i sysselsättningsfasen medan 4,7 % fler nya deltagare blev inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingens uppdrag Arbetsförmedlingens största uppdrag är att samla arbetssökande och arbetsgivare på ett ställe. Vårt uppdrag är att så effektivt som möjligt föra samman de som söker personal med de som söker jobb (Arbetsförmedlingen, 2012c). Vidare ska arbetsförmedlingen verka som ett stöd för arbetslösa och deras jobbsökande. Beroende på hur arbetsmarknaden ser ut och vem som styr i regeringen utformas program till hjälp för deltagarna. Arbetsförmedlingen hjälper även till genom att ge lönesubventioner till företag som anställer t.ex. en långtidsarbetslös. 13

14 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning Jag har valt att belysa arbetssökandes situation genom följande perspektiv: stigma, ekonomi-skam modellen och Jahodas deprivationsteori. För att styrka att de teoretiska perspektiven jag utnyttjat är beprövade har jag använt mig av tidigare forskning som här är kopplad till teorierna. Stigma I vårt samhälle styrs vi av olika normer och regler. De individer som inte passar in i ledet kan markeras av samhället utifrån deras stigma. Goffman (2011) menar att stigma är en situation där individer av någon anledning inte kan vinna socialt erkännande av en majoritet eller normalitet. Den som besitter ett stigma avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar. Det finns tre artskilda typer av stigma. Kroppsliga missbildningar, t.ex. fysiska handikapp är den första. Den andra handlar om olika fläckar på den personliga karaktären som t.ex. arbetslöshet, missbruk och fängelsevistelse. Den tredje är stambetingade stigman så som ras, klass, kön eller religion (Goffman, 2011). När en främling dyker upp i vår närvaro, då är vanligen redan den första åsynen av honom tillräcklig för att vi ska kunna kategorisera honom och fastställa vissa egenskaper hos honom, hans sociala identitet för att nu använda en term som är bättre än `social status, eftersom personliga egenskaper som hederlighet ingår häri lika väl som strukturella sådana som yrke (Goffman, 2011:10). Individer som befinner sig utanför normerna, t.ex. långtidsarbetslösa, invandrare, prostituerade och individer som lider av olika psykiska sjukdomar blir klassade som avvikare och tillfaller då de stigmatiserade i samhället. Goffman (2011) berättar i sin bok Stigma Den avvikandes roll och identitet, att alla som deltar i en 14

15 socialisationsprocess, trots att den kan se olika ut beroende på vart i processen man befinner sig, har ett stigma. Goffman (2011) menar att just när en individ får kännedom om att den har ett stigma är den fas som är mest intressant, individen kommer då att kategoriseras med andra individer som har samma stigma som denne själv. Det är en nödvändig fas även om den är kort eftersom den får individen att inse att det finns fler som liknar en själv. Ekonomi-skam modellen Ekonomi-skam modellen som togs fram av Bengt Starrin (1996) och hans kollegor i mitten av 90-talet bygger på två teoretiska traditioner. Den bygger på forskningen om hur människor reagerar och upplever dålig ekonomi dels på hur de upplever att deras sociala status förändras vid arbetslöshet. Skam är en känsla som uppstår när en individ hittar ett fel eller en svaghet hos sig själv (Starrin, B., Rantakeisu, U. & Hagquist, C., 1996). Anledningen till att en person upplever skamkänslor kan vara att den känner sig mindre värd eller underlägsen och står ut ifrån normerna. Känslan av att man avviker från normerna kan liknas med att man är stigmatiserad (Goffman, 2011). Den ekonomiska aspekten anknyter till forskning kring ekonomisk stress och deprivation medan den sociala aspekten knyter an till den mikrosociologiska forskningen om sociala band och nätverk (Jönsson 2003). Modellen anses enligt Jönsson (2003), vara bra när man vill förklara individers reaktioner vid arbetslöshet och tillämpas flitigt vid många studier i Sverige liksom i resten av Norden. Likaså tror jag att modellen kan vara till hjälp för mig vid analysen av mitt resultat. Modellen visas i figuren nedan. Figur 1 ekonomi-skam modellen 15

16 Ekonomi-skam modellen menar att ju mer skamgörande erfarenheter en individ har av arbetslösheten, samt desto högre grad av ekonomisk påfrestning denne individ har desto mer plågad är individen av arbetslösheten. Det är dock viktigt att tänka på att modellen försöker förklara ett väldigt komplext område och att man måste se den som ett hjälpverktyg snarare än konstaterad verklighet. Reaktioner på arbetslöshet Det är välkänt att människor reagerar olika på händelser som påverkar och förändrar deras liv. Således är det normalt att människor reagerar olika på arbetslöshet. Leif R. Jönsson & Bengt Starrin (2000) publicerade en vetenskaplig artikel med syftet att diskutera och analysera varför olika individer reagerar olika på arbetslöshet. I artikeln beskriver författarna olika reaktioner genom fyra typbeskrivningar: opåverkade, besvärade, omskakade och plågade. Jönsson. R. L., & Starrin. B. (2000) grundar sin undersökning på empirisk data som hämtats från en anonym enkät som genomfördes med 1249 personer i Skåne 2006 och räknas således som en tvärsnittsstudie. Tidigare forskning har hittat tydliga samband mellan en individs ekonomiska situation och dennes reaktion på arbetslöshet. I artikeln refererar man till ekonomi-skam modellen, som är utformad för att utifrån ett ekonomiskt perspektiv för att beskriva sambandet mellan individens ekonomiska bild och reaktion på arbetslöshet. Ekonomi-skam modellen fäster avseende vid det som i varierande grad kan tänkas gå förlorat vid arbetslöshet nämligen å ena sidan inkomster i form av lön och å andra sidan social prestige, status och aktning (Leif. R. J. & Bengt. S., 2000:3). Författarnas hypotes var att; ju sämre ekonomiskt man hade det under arbetslösheten och ju mer skamfyllt man upplevde att det var desto mer påverkad blev man. Resultatet visade sig vara långt ifrån entydigt men ger ett visst stöd för hypotesen även om det förekom skillnader. Trots att det förekom skillnader i hur personer uppfattade sin arbetslöshet kom författarna fram till att de negativa sidorna med arbetslöshet var större i de fall där personer i undersökningsgruppen både hade en sämre ekonomi samt en känslomässig förlust vid förlusten av ett arbete. Det visade sig även att den största andelen opåverkade av arbetslösheten fanns i den gruppen där personerna mellan år gamla. Medan personer som var mellan år gamla var de som upplevde 16

17 arbetslösheten som mest plågsam. Anledningarna till detta diskuteras inte vidare i artikeln. Vinjettbeskrivningen för Opåverkad var >>Arbetslösheten har inte påverkat mig alls. Jag känner mig tillfreds med min tillvaro just nu. Jag har hittills gått opåverkad ur situationen. Jag oroar mig inte för vad som kommer att hända i framtiden. Jag tror att saker och ting kommer att ordna sig<<. (Leif. R. J. & Bengt. S., 2000:3:280). Personer mellan år gamla var alltså de som minst led av arbetslösheten. Många menade att de inte var påverkade, samt att de var tillfreds med sitt liv så som det var. De var inte heller lika oroliga för framtiden. Jahodas deprivationsteori Marie Jahoda påpekar 1982 i sin avhandling Employment and unemployment vikten av att ha ett arbete genom att beskriva fem viktiga funktioner som uppnås vid förvärvsarbete. De fem funktionerna är tillfredsställande utifrån ett mänskligt behov och framträder då en person arbetar. Vidare menar Jahoda (1982) att individer vid arbetslöshet kan få sämre hälsa på grund av att de inte har samma möjlighet att tillgodose dessa behov. Följande fem funktioner är enligt Jahoda (1982) viktiga för att tillfredsställa det mänskliga behovet; Stuktur över tiden Social kontakt Kollektiv nytta Status/identitet Regelbunden tilltvingad aktivitet Enligt deprivationsteorin har människan ett behov av social kontakt och kan känna sig isolerad av att vara ensam hemma hela dagarna. Många gånger försvinner även tidsuppfattningen när man inte har tider att passa. Oftast har man heller inga måsten och regelbundenheten i vardagen försvinner, vilket kan leda till att man blir apatisk och slutar att bry sig. Jahoda (1982) menar vidare att människan har ett behov av att känna att den gör någon kollektiv nytta. Känslan av att göra någon kollektiv nytta försvinner när man inte har ett arbete bl.a. för att man inte hjälper till att bygga upp samhället 17

18 utan står utanför. En arbetslös upplever ofta att dennes status/identitet går förlorad och självkännedomen får ett spratt. Detta då många människor identifierar sig med sitt arbete. Jahoda (1982) menar att om man inte tillfredsställer de ovan nämnda behoven riskerar man att hamna i ett tillstånd som leder till psykisk ohälsa. Arbetslöshet, psykiskt välmående och självkänsla P. Nancey Hoare och M. Anthony Martin publicerade 1997 en studie som fokuserade på hur en återanställning av arbetslösa skulle påverka dessa positivt med dels till synes dolda dels uppenbara fördelar. Studien genomfördes genom att 115 arbetslösa personer fick medverka i en enkätundersökning samt en uppföljning av föregående enkät med en ny enkät sex månader senare. Det visade sig att de deltagare som fått en tjänst under dessa sex månader förutom förbättrad ekonomi även fått bättre psykisk hälsa. Författarna refererar till Jahoda s (1982) teori om att ett arbete tillför mer än bara en fast inkomst. Jahoda (1982) menade således att det finns fem latenta fördelar med ett arbete som är viktiga för att en person ska uppleva välmående (se Jahodas deprivationsteori s. 17). P.Nancey Hoare och M. Anthony Martin (1997) menar även att det hitintills inte gjort några studier som prövat ifall nyanställningar har stärkt de arbetslösas psykiska välmående. Således påpekar de att det finns studier som tyder på att personer som har ett arbete att gå till har ett högre välmående än de som är arbetslösa. De formulerade två hypoteser om effekter av återanställning. I den första hypotesen som är baserad på tidigare forskning förväntade sig författarna att en återanställning skulle öka deltagarnas upplevda tillgångar till både latenta och uppenbara fördelar. I förhållande till den första hypotesen är deras andra hypotes att de tror att en återanställning skulle påverka den psykiska hälsan hos deltagarna på ett positivt sätt. Det visade sig att den första hypotesen som menade att en återanställning gav båda dolda och uppenbara fördelar delvis stämde. Den sociala kontakten blev som väntat bättre, de nyanställdas tidsstruktur likaså, samt att ekonomiska svårigheter blev färre. Man kunde dock inte mäta några signifikanta fördelar vad det gällde status, kollektiv gemenskap och aktivitetsutövande. Enligt den andra hypotesen kunde man urskilja att den psykiska hälsan och välmåendet förbättrades markant. Slutligen diskuterar Hoare & 18

19 Martin (1997) varför deras informanter inte upplevt några fördelar gällande en förbättring av deras status, uppskattar aspekten av att tillhöra en kollektiv gemenskap samt tillfredställelse i arbetsuppgifterna de utför. En av anledningarna tros vara att man kanske inte arbetat tillräckligt länge för att uppleva fördelarna av dessa aspekter och man menar att över tid kan komma att känna fördelarna. Författarna reflekterar även över andra faktorer som kan ha påverkat fördelarna de nyanställda upplever att arbetet gett (P.Nancey Hoare och M. Anthony Martin, 1997). Furthermore, job quality may also contribute to perceived access to the latent benefits. If individuals are unhappy with the type of work they are doing, the culture of the organisation, their co-workers or supervisors, their salary, their opportunity for skill use, training, or advancement, their workload, their level of control over their job, and so on, they may not report an increase in access to all of the latent benefits. This also raises a point that not all employment is perceived as good and not all unemployment is perceived as bad (P. Nancey Hoare & M Anthony Martin, 1997:12) Studien visar således att många variabler påverkar hur en individ känner inför en viss tjänst och arbetsuppgifter. Det blir även mer svårförklarat av att vissa som utför arbetsträning var engagerade i träningen medan andra individer ser det som ett obetalt jobb som inte var tillfredställande. Sammanfattning Den teoretiska ansatsen som presenteras i denna uppsats syftar till att förklara hur personer som inte är en del av arbetslivet kan påverkas. Teorierna vill även belysa varför en person blir påverkad av arbetslöshet, samt varför vissa personer påverkas mer än andra. En person som är arbetslös under en längre tid kan känna sig, samt bli sedd som, en avvikare och därmed stigmatiserad. Ekonomi skam modellen förklarar att desto mer en person upplever skamkänslor och desto högre ekonomisk påfrestning en person har i samband med arbetslösheten desto oftare känner sig personen plågad av arbetslösheten. Medan den som inte känner av en märkvärdig ekonomisk påfrestning samt inte upplever en större mängd skamkänslor inte heller behöver känna sig påverkad av arbetslösheten. Jahoda menar med sin deprivationsteori att man blir av med fem viktiga funktioner i sitt liv då man blir arbetslös som i sin tur kan leda till ohälsa. Det 19

20 gäller social kontakt, struktur över tid, känslan av att man utför en kollektiv nytta, status/identitet samt behovet av att göra utföra en tilltvingad aktivitet. Teorierna och den tidigare forskningen är vald för att i analysen kopplas till arbetsförmedlarnas tankar och uppfattningar av deltagarna och deras situation. När jag analyserar det empiriska resultatet kommer jag att titta på vilka samband som finns mellan teorierna och arbetsförmedlarnas sätt att arbeta. Jag kommer även att titta på skillnader som finns i arbetsförmedlarnas förhållningssätt och meningsskiljaktigheter från teorierna. De valda teorierna har en ingång i att det är ett problem att vara arbetslös. I diskussionsavsnittet kan man läsa om hur jag tror att en teoretisk ansats med en annan ingång till problemet hade påverkat resultatet. 20

21 Metod I detta kapitel avser jag att ta upp metodval, urval, etiska överväganden, genomförande och validitet. Syftet är att läsaren ska ta del av hur jag tänkt och gått tillväga med planering, genomförande och avslut av studien. Val av metod Då jag varit intresserad av att ta reda på arbetsförmedlarnas subjektiva uppfattningar om deras arbete med personer över 55 år i fas 3 var det lätt att bestämma mig för att använda mig av en kvalitativ metod. Genom att genomföra intervjuer med öppna frågor har informanterna fått möjligheten att själva få utrymme och möjligheten att uttrycka sig fritt. I enlighet med Larsen (2009) anser jag att det gav mig en fördel att använda mig av en kvalitativ metod då det gav mig möjlighet att gå på djupet när jag kände att det var nödvändigt. En annan fördel har varit att jag vid intervjuerna kunnat ställa följdfrågor och på så sätt få fördjupande svar, det minskar risken för missförstånd och man undviker lättare bortfall på grund av felaktiga svar eller uteblivna svar. Det är absolut en fördel att forskaren kan gå på djupet när det är nödvändigt. Det ger bättre möjligheter till helhetsförståelse av ett fenomen (Larsen, 2009:27). Urval Utifrån mina frågeställningar har jag valt att genomföra djupintervjuer med fem arbetsförmedlare som alla arbetar aktivt med jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättnings fas, den s.k. fas 3. Jag har valt undersökningsgruppen utifrån min vilja att ta del av deras perspektiv av problemet. Jag har en förförståelse av att just arbetsförmedlarna i sin nära kontakt med deltagarna i form av möten och samtal, har en bra och bred insikt i hur en lång arbetslöshet med svårigheter att komma tillbaka till 21

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Frågor Den aktiva arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen - konjunkturberoende ersättning? - allmän och

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Cirkulärnr: 2007:24 Diarienr: 2007/0735 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2007-03-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum:

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-03-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin Sammanfattning I betänkandet föreslås att riksdagen beslutar om ett tillkännagivande till regeringen om att stoppa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2007:814 Utkom från trycket den 20 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Rätt och fel om ungdomsarbetslösheten

Rätt och fel om ungdomsarbetslösheten Rätt och fel om ungdomsarbetslösheten Stockholm, 17 september 2015 Jonas Olofsson och Eskil Wadensjö Malmö Högskola och Institutet för social forskning Stockholms universitet Arbetsmarknaden för unga (15-24)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer