Internationell handlingsplan Beslutad av Landstingsstyrelsen , 155

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell handlingsplan 2015. Beslutad av Landstingsstyrelsen 2015-06-09, 155"

Transkript

1 Internationell handlingsplan 2015 Beslutad av Landstingsstyrelsen , 155 1

2 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Samverkan med andra aktörer... 5 Syfte... 5 Styrande dokument... 6 Prioriterade områden Ge Västernorrland goda utvecklingsförutsättningar: Utveckla landstingets verksamhet: Gynna medborgarna i Västernorrland:... 7 EU bevakning och påverkan... 7 Mid Sweden European Office... 7 Prioriterade aktiviteter Politiska nätverk... 8 Europaforum Norra Sverige... 8 Landstingets prioriterade aktiviteter NSPA Northern Sparsely Populated Areas... 9 Prioriterade aktiviteter AER och CPMR AER Assembly of European Regions Prioriterade aktiviteter CPMR Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe Prioriterade aktiviteter Internationellt samarbete och utbyte Vänorter Prioriterade aktiviteter Mittnorden Landstingets prioriterade aktiviteter Projektsamarbeten Prioriterade aktiviteter Initiera politiska överläggningar inom det internationella samarbetet för att identifiera projektsamarbeten Kompetensutveckling, omvärldsbevakning och forskning Prioriterade aktiviteter Internationella aktiviteter i Västernorrland Prioriterade aktiviteter Genomförande av handlingsplanen Uppföljning och rapportering Prioriterade aktiviteter Bilaga Internationella uppdrag och ansvariga tjänstemän Europaforum Mid Sweden European Office Assembly of European Regions CPMR och Baltic Sea Commission Mittnordenkommittén Kontaktuppgifter Bilaga

3 Förord Landstinget Västernorrland påverkas av förhållanden i både vår nära omvärld och av internationella processer och de når oss både snabbare och mer kännbart är någonsin tidigare. Globaliseringen är en realitet. Landstingets grundläggande vision är Liv och hälsa i Västernorrland, men för att kunna nå dit måste vi utveckla vår samverkan med omvärlden. Det är hela länets utvecklingsförmåga som avgör villkoren för välfärden i Västernorrland. Våra förutsättningar att skapa goda villkor för detta kräver samverkan på breda områden. Vi behöver jämföra vår verksamhet med motsvarigheter i andra länder och regioner för att kunna utvecklas. Vi har ett växande behov av samverkan med internationella partner inom forskning och utveckling. När vi upphandlar varor och tjänster gör vi det på en internationell marknad. Västernorrland behöver vara en attraktiv region att leva och arbeta i, även för medarbetare från andra länder. Landstinget Västernorrland förbättras genom kunskap och utbyte av erfarenheter, såväl bland förtroendevalda som medarbetare. I en kunskapsintensiv organisation som landstinget är omvärldsorientering nödvändig för utveckling av verksamheten. Detta gäller både för hälsooch sjukvården, kommunikationer, regional utveckling och kulturverksamheter. Klimatomställning är en växande faktor där den regionala nivån spelar en viktig roll. Landstinget kan på olika sätt samverka med andra regioner inom ramen för internationella eller europeiska utvecklingsprogram. Landstingets internationella handlingsplan ska underlätta detta arbete. Landstinget är den folkvalda regionala nivå som omfattar Västernorrland. Det innebär att landstinget har uppdraget att företräda medborgarna i länsgemensamma, prioriterade frågor. Sådana områden är t.ex. Regional utvecklingsstrategi, Regionalt tillväxtprogram eller Regional kulturplan. Regionala nämnden kan också prioritera angelägna bevakningsområden utifrån landstingets utvecklingsbehov. Landstinget vill via internationellt engagemang bidra både till länets utveckling och fungera som dörröppnare för samarbeten för övriga aktörer i länet, offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället. Landstingets internationella arbete utgår från de långsiktiga mål som formulerats i den internationella policyn. För ökad effektivisering av arbetet har de långsiktiga målen konkretiserats (sidan 6), som i sin tur är styrande för landstingets prioriteringar i de nätverk, projekt och samarbeten där landstinget deltar. 3

4 Handlingsplanen beslutades första gången av landstingets regionala nämnd ( 47) och antogs av Landstingsstyrelsen ( 132). Handlingsplanens planeringsperiod är två år men ska uppdateras en gång per år av Landstingsstyrelsen i samband med uppföljning av föregående års internationella verksamhet. Detta gjordes senast Den internationella handlingsplanen gäller för alla verksamheter i landstinget. Inledning God omvärldsbevakning är en kritisk framgångsfaktor både för näringsliv och för offentlig sektor. Landstinget Västernorrland är inget undantag. Omvärldsbevakning kan handla om att hämta erfarenheter och kunskap nationellt eller internationellt som är till nytta för utveckling av den egna verksamheten. Samverkan med andra regioner eller internationella partners i gemensamma projekt ökar vår kunskap och bidrar till utveckling. Engagemang i internationella nätverk, internationella projekt och närvaro på internationella arenor, t.ex. i Bryssel, leder också till marknadsföring av regionen, vilket har betydelse för våra utvecklingsmöjligheter, näringslivet och turismen. Landstinget ger också som regional aktör bidrag till andra organisationer och verksamheter i länet i syfte att stimulera internationellt utbyte t.ex. inom kultur- skolor och ungdomsverksamheter. Landstingets internationella policy beslutad av landstingsfullmäktige sätter följande långsiktiga mål för det internationella arbetet: Ge Västernorrland goda utvecklingsförutsättningar genom att: bevaka och hävda landstingets och regionens intressen knyta och förmedla kontakter som är värdefulla för landstinget och regionen. öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete inom områden där Västernorrland har särskilda behov och förutsättningar bjuda in internationella organisationer och partners och ta initiativ till att internationella möten arrangeras i länet Utveckla landstingets verksamhet genom att: förtroendevalda och medarbetare tillägnar sig nya kunskaper och erfarenheter tillvarata de möjligheter till verksamhetsutveckling som internationellt samarbete öppnar, exempelvis genom delfinansiering ur EU-program Gynna medborgarna i Västernorrland genom att: etablera goda kontakter med vår omvärld stimulera internationellt kulturutbyte verka för internationellt utbyte som gynnar regional utveckling, länets näringsliv och bidrar till ökad sysselsättning 4

5 Den internationella handlingsplanen ska vara ett verktyg för att sätta upp realistiska delmål och aktiviteter men också fungera som styrdokument för ansvar och resurser för arbetet med internationell samverkan och EU-bevakning. Landstingsstyrelsen har ansvar för samordning av internationellt samarbete och EU-frågor i landstinget och internationell policy och handlingsplan är verktyg för detta. Samverkan med andra aktörer I landstingets internationella engagemang är samverkan med andra aktörer inom och utom länet viktigt. Några av de viktigaste samverkansparterna är: Länets kommuner och Kommunförbundet Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland och övriga statliga myndigheter i regionen Mittuniversitetet men även andra universitet och akademiska institutioner Andra landsting främst i norra Sverige, och Sveriges kommuner och landsting Almi Företagspartner Mitt AB Näringslivet och dess företrädare Från finns en formell överenskommelse med länsstyrelsen och kommunförbundet om samverkan kring de internationella frågorna. Länspartnerskapet är plattform för denna samverkan. Utvärdering av arbetet med AER och CPMR visar att dels finns behov av det kommunala perspektivet i AER-arbetet och dels mer utbyte mellan de politiker som har internationella uppdrag. Formerande av en internationell beredning på länsnivå är en fråga som bör prioriteras. Syfte Handlingsplanen definierar kortsiktiga mål och prioriterade frågor liksom aktiviteter och resurser för att nå målen, samt hur avrapportering och uppföljning ska ske. Handlingsplanens syfte är att: Styra Landstingets engagemang i Mid Sweden European Office Det politiska arbetet i AER och CPMR och andra politiska nätverk Landstingets vänortsutbyte Prioriterade frågor och teman Planering av resurser (bemanning och ekonomi) Vägleda Bevakning av samarbetsmöjligheter och kartläggning av behov Deltagande i internationella tjänstemannanätverk Etablering av projekt och samarbeten Landstingsgemensam samordning och stöd av det internationella arbetet Underlätta Rapportering av aktiviteter Uppföljning av resultat och effekter Kvalitetssäkring av landstingets internationella samarbeten 5

6 Årliga omprioriteringar Styrande dokument Den internationella handlingsplanen konkretiserar hur landstinget ska arbeta med de mål som fastställs i övergripande styrdokument. Landstingsplanen beslutad av landstingsfullmäktige fastställer långsiktiga mål och ramar för all verksamhet i landstinget. Strategier och program som t.ex. Regional utvecklingsstrategi, Kulturpolitisk policy, Miljöprogram Folkhälsoprogram och FoU-policy är vägledande för prioritering av bevakningsområden, delmål och internationella aktiviteter. Löpande politiska beslut, behov och önskemål från landstingets kärnverksamhet är också underlag för den internationella handlingsplanen. EU-strategin Europa 2020 är ett viktigt styrande dokument för länets och därmed landstingets internationella verksamhet. Prioriterade områden De frågor som prioriteras vid bevakning av samarbetsmöjligheter, internationellt utbyte, möjligheter till EU-finansiering eller påverkan på EU:s politik till nytta för länet utgår från de långsiktiga målen i den internationella policyn och beslutade strategier och program. Den 1 december 2011 godkände länspartnerskapet Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland och den ersatt landstingets egen RUS efter Det prioriterade området Ge Västernorrland goda utvecklingsmöjligheter följer den regionala utvecklingsstrategin som i sin tur har en tydlig koppling till EU strategin Europa Ge Västernorrland goda utvecklingsförutsättningar: A. Det nya tänkandet - de nya näringarna Stimulera nytt tänkande för utveckling av innovationsmiljöer för nya näringar Kreativa näringar Entreprenörskap och företagande Attraktiv gleshet Demokratiförnyelse genom stärkt lokal delaktighet B. Den berikande mångfalden Stärka invånarnas möjligheter till hög livskvalitet genom attraktiva livsmiljöer Jämställdhet och genusperspektiv Stimulerande mångkultur Ungdomars utvecklingsmöjligheter C. Den goda miljön Stärka engagemanget för klimatneutrala och kretsloppsanpassade lösningar Klimatneutrala lösningar Kretsloppsanpassning 2. Utveckla landstingets verksamhet: Hälso- och sjukvårdens utveckling Benchmarking, kunskapsutbyte Teknologisk utveckling, e-hälsa Medicinsk utveckling och metodutveckling FoU-samarbete och utbildning 6

7 Hälsotrender och hälsohot Förebyggande arbete, Smittskydd, WHO och EU Medicinska tjänster Internationellt tjänsteutbyte, t.ex. Röntgen, labbanalyser, patologi Utlandsrekrytering Säkra landstingets kompetensförsörjning Regional utveckling Benchmarking och kunskapsutbyte för planering, analys och metod 3. Gynna medborgarna i Västernorrland: Göra regionen känd i Europa och övriga världen Näringsliv och turism Internationella konferenser i Västernorrland Internationellt kulturutbyte Turnéer, besök, evenemang EU bevakning och påverkan Förutom gemensam bevakning av prioriterade frågor bör varje verksamhetsansvarig eller sakkunnig tjänsteman sträva efter en god omvärldsorientering. Detta inkluderar hur det egna ansvarsområdet påverkas av EU:s direktiv och politik samt vilka möjligheter som finns för internationell samverkan eller projektsamarbete. En stor del av landstingets EU-bevakning sker med stöd av Mid Sweden European Office och genom aktiviteter inom Europaforum Norra Sverige och deltagande i nätverken AER och CPMR. För bevakning av finansierings- och projektmöjligheter och partnersökning kan Mid Sweden European Office resurser användas. För bevakning av EU-frågor som är gemensamma för alla landsting och kommuner har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en internationell sektion med representationskontor i Bryssel: Kontaktuppgifter i bilaga 1 samt Mid Sweden European Office Mid Sweden European Office (MSEO) har ett gemensamt representationskontor i Bryssel för Jämtlands och Västernorrlands län. Sedan 1 januari 2015 är landstinget huvudman för MSEO. Representationskontorets övriga ägare är Kommunförbundet Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtlands Härjedalen. MSEO:s bevakar Europeisk politik av regionalt intresse, utför påverkansarbete och informationstjänster kring projekt, finansieringsprogram och partnersök. Stöd till aktörer i länen utgår från verksamhetsplanen som beslutas årligen av MSEO:s ägarråd. Under 2015 är MSEO i en omstruktureringsprocess. Prioriterade områden för påverkansarbete 2015 är: 1. EU:s regionalpolitik och sammanhållningspolitik 2. Infrastruktur och transport Aktuella kontaktuppgifter och mer information: 7

8 Prioriterade aktiviteter 2015 Stöd till landstingets politiker i aktiviteter inom Europaforum Norra Sverige Bevakning och påverkan på EU:s politik inom de prioriterade områdena Stöd till landstinget vid partnersökning och kontakter i Bryssel Bevakning av finansieringsmöjligheter för projekt inom relevanta EUprogram Politiska nätverk Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Forumet arrangeras en till två gånger per år och antar då gemensamma yttranden och positionspapper. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken i de politiska organen i de fyra nordligaste länen samt att påverka denna i de delar den berör norra Sverige. Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat. Arbetet, som sker i nära samverkan med de fyra länsstyrelserna, inriktas på att stärka den regionala politiska nivåns möjligheter att delta i utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken. Ansvaret delas mellan tre rapportörer från varje län. Europaforums prioriterade fokusområden formulerades i den strategi och handlingsplan som antogs vid Europaforum i Sundsvall den oktober Fokusområdet attraktiv livsmiljö lades ned vid Europaforum i Östersund 12 mars Fokusområdena är: Infrastruktur ²) Energi/miljö/klimat Regional utveckling/ sammanhållningspolitik ¹)²) Näringspolitik ²) Forskning och Innovation ¹) LVN politisk representation ²) LVN tjänstemannabemanning Flernivåstyrning är en fråga som genomsyrar samtliga bevakningsområden och av högsta prioritet inom Europaforum. Flernivåstyre innebär i stora drag att politiken formas genom ett formellt och informellt samspel mellan aktörer på flera olika nivåer lokal, regional, nationell och EU-nivå - den vertikala relationen. Den beskriver också den horisontella relationen mellan representativa demokratiska organ och olika intressegrupper och näringslivet. Europaforum Norra Sverige deltar därför aktivt och för dialog i ett flernivåstyre för att påverka utfall av beslut, så att den gynnar utvecklingen i norra Sverige. Europaforum Norra Sverige ska utifrån fokusområden agera för att bevaka och påverka EU:s politik. Generellt för alla områden ska EFNS: Använda de politiska plattformar och nätverk som finns tillgängliga (t.ex. regionkommittén, parlamentet, CPMR, AER) för att driva kommunikations- och infrastrukturfrågor. 8

9 Delta i dialog med EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstater om dessa framtida strategier, lagförslag och kriterier för sammanhållningspolitiken så att norra Sveriges utmaningar och möjligheter synliggörs och tas hänsyn till. Landstingets prioriterade aktiviteter 2015 Infrastruktur Bevaka Bottniska korridorens finansieringsmöjligheter genom den uppnådda statusen som stomnätverk (Core Network) inom TEN-T. Driva Bottniska korridorens möjligheter att inkluderas i en Core Network Corridor inom TEN-T eller få liknande stöd ifrån EU. Energi, miljö och klimat Miljöpolicyfrågor relevanta för Norra Sverige och framhäva norra Sveriges kunskap och goda förutsättningar för utveckling inom bioenergi, hållbar upphandling och miljöanpassad teknik. Regional utveckling/sammanhållningspolitik Kommunicera att särskild hänsyn ska tas till regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, så som de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet. Koordinera länets medverkan i den regionala utvärdering som utförs av OECD på beställning av NSPA under Näringspolitik Betona vikten av bättre anpassat stöd och starkare finansieringsinstrument till små och medelstora företag i Europa 2020-strategin. Idag är det ett stort problem med finansiell uthållighet för att nystartade företag och investeringar ska ge tillväxt på längre sikt. Forskning och innovation För norra Sverige är det viktigt att FoI satsningar på EU-nivå omfattar även regioner utanför storstäderna och omfattar områden som regionen är stark inom, exempelvis skog, mineraler, hälsa och sjukvård, rymd, ICT, miljö, klimat och industridesign. NSPA Northern Sparsely Populated Areas Norra Finland, Norge och Sverige har många gemensamma omständigheter som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Denna del av Europa påverkas också specifikt av globalisering, energiförsörjning, klimatförändringar och demografiska förändringar. Regionen har en befolkningstäthet på endast 4,9 invånare per km2, något som inte finns i någon annan del av Europeiska unionen. Det politiska nätverket Northern Sparsely Populated Areas - NSPA består av de 14 nordligaste regionerna i norra Europa med gemensamma förutsättningar och mål. Inom NSPA arbetar nätverket tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU-institutionerna, påverka EU-politiken och ge en plattform för bästa praxis. Landstinget Västernorrland deltar idag genom Europaforum Norra Sverige i NSPA-nätverkets arbete. Information om NSPA: Inom ramen för EU: s sammanhållningspolitik vill NSPA nätverket: 9

10 Stimulera NSPA: s globala konkurrenskraft Stimulera NSPA: s demografiska utveckling Stimulera en effektiv användning av energi och energitillgångar i NSPA och därigenom mildra klimatförändringarna NSPA är ett viktigt informations- och dialogforum för norra Europas position inom den Europeiska Unionen. För det fortsatta arbetet inom NSPA behövs ett tydligare politiskt ställningstagande inom landstinget. Prioriterade aktiviteter 2015 Se prioriterade aktiviteter inom Europaforum Norra Sverige. AER och CPMR Landstinget är medlem i två europeiska politiska nätverk, Assembly of European Regions (AER) och Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europé (CPMR). AER Assembly of European Regions Arbetet i AER bedrivs i huvudsak i dess kommittéer med olika tematiska arbetsområden. I kommittéerna diskuteras aktuella politiska frågor eller frågor som aktualiseras av respektive medlemsregioner och man antar gemensamma uttalanden som i vissa fall lyfts till t.ex. EUkommissionen, EU-parlamentet eller EU:s Regionkommitté. Utöver detta har man ett antal s.k. arbetsgrupper för särskilda frågor som oftast är knutna till kommittéerna. Landstinget deltar främst i arbetsgrupperna för energi och klimat, turism och e-hälsa samt katastrofplanering. Arbetsgrupperna fungerar ofta som forum för fördjupning inom respektive ämnesområden. AER-arbetet samordnas till viss del mellan de svenska medlemsregionerna och inom norra Sverige och man kan välja att delta i det som man har särskilt intresse och kompetens för. För närvarande diskuteras en organisatorisk förändring av AER där de demokratiska grunderna i det politiska nätverket står i fokus. Prioriterade aktiviteter 2015 Kommitté 1 Ekonomi och Regional utveckling Arbeta aktivt med energi- och klimatfrågor - deltagande i arbetsgrupp Delta i arbetsgrupp kring frågor som berör entreprenörskap och innovationer Bevaka AER:s arbete med turismfrågor och regionala flygplatser Kommitté 2 Socialpolitik och Folkhälsa Bevaka e-hälsa deltagande i arbetsgrupp Bevaka frågor om EU:s hälsostrategi Initiera arbetsgrupp kring implementeringen av FN konventionen om mänskliga rättigheter personer med funktionshinder Kommitté 3 Kultur, Utbildning, Ungdom och Internationellt samarbete Leda arbetsgrupp kring livslångt lärande och ofullständig skolgång (dropouts) Leda EU-projektet Joint Efforts To Combat Dropout Årligen rekrytera två stipendiater till AER:s sommarakademi Arbeta aktivt med kulturfrågor 10

11 Delta i etablering av projekt eller nätverk för kultur och hälsa Delta i arbetet i AER:s Youth Network Övrigt Följa upp inbjudan till Kommunförbundet Västernorrland att dela medlemskap och arbete i AER med landstinget. Delta i AER General Assembly Delta i arbetet med att skapa lika möjligheter för alla (Equal opportunities) Utnyttja AER-medlemskapet för ökade kunskaper i EU-frågor Utnyttja AER-medlemskapet för marknadsföring av Västernorrland Driva frågan om klimatsmart och distansoberoende arbets- och mötesformer inom AER Etablering av projektsamarbete med andra AER-regioner inom prioriterade områden CPMR Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe Arbetet i CPMR är indelat i geografiska kommissioner och Västernorrland tillhör liksom merparten av de svenska regionerna den s.k. Baltic Sea Commission (Östersjökommissionen). CPMR driver framförallt frågor som är angelägna för medlemsregionerna utifrån de geografiska perspektiven. Det innebär att maritima frågor, såsom sjöfart, fiske och maritim miljö är viktiga. Även övriga transport- och infrastrukturfrågor, energi-, miljö- och klimatfrågor samt EU:s sammanhållningspolitik är viktiga frågor på CPMR:s möten. Arbetet samordnas till viss del mellan de svenska medlemsregionerna i CPMR Sverige. Prioriterade aktiviteter 2015 Bevaka Baltic Sea Commission:s arbetsgrupp för Multilevel Governance (flernivåstyrning) Delta i CPMR:s General Assembly Delta i Baltic Sea Commission General Assembly Bevaka Baltic Sea Commission:s arbetsgrupp Energy & Climate change Delta aktivt i Baltic Sea Commission:s arbetsgrupp för Transport Utnyttja möjligheter till samarbete inom infrastruktur, miljö och energi Internationellt samarbete och utbyte Vänorter Kommunernas, landstingens och regionernas internationella samarbete har under det senaste decenniet intensifierats och blivit en naturlig och angelägen folklig del av den europeiska och mellanstatliga politiken. Vänortssamarbetet har också fördjupats och är idag en viktig plattform för kommunernas och regionernas fortsätta internationalisering. Vänortssamarbetet bidrar till att utveckla både det lokala och regionala näringslivet och kärnverksamheten i landstinget och kommunen. Vänortssamarbete spänner sig numera över en rad prioriterade kommunala verksamhetsområden och bedrivs ofta i projektform med tydligt definierade mål. Modernt vänortssamarbete är ett viktigt sätt att stärka banden inte bara mellan länder, utan också mellan lokala myndigheter och individer i Europa. 11

12 Vänortsavtal kännetecknas av en ömsesidig strävan efter kontinuerligt samarbete inom olika områden. Landstinget Västernorrland har sedan lång tid vänortsavtal med regionerna: Somogy, Ungern Denbighshire, Wales, Storbritannien Wielkopolska, Polen Landstinget har tillsammans med Somogy bedrivit ett flertal samarbeten i projektform, t.ex. inom hälso- och sjukvård, skolsamarbete och inom kulturområdet. Vänortsavtalet med Denbighshire tecknades i samband med etablering av ett gemensamt projekt inom kulturturism Årliga ömsesidiga besök har tidigare genomförts men på senare år har ingen aktivitet förekommit. Vänortsavtalet med Wielkopolska upprätthålls av länsstyrelsen och landstinget deltog i ett skolsamarbete med Räddningsgymnasiet. De gällande vänortsavtalen utgör ömsesidiga åtaganden med respektive vänregion och är plattformar för gemensamt utbyte och projektmöjligheter. Vänortssamarbeten kan leda till konkret projektsamarbete och vänregionerna bör vara förstahandsval vid sökning efter projektpartners, men det finns alltid en risk att ett vänortsavtal stannar vid artighetsvisiter. Att avbryta ett vänortsavtal är samtidigt svårt om inte båda parter är överens om en förändring. Landstingsstyrelsen är politiskt ansvarig för landstingets samarbete med vänorterna. Vid genomförande av vänortsbesök och eller aktiviteter behövs dessutom representation av företrädare för landstingsfullmäktige och landstingets olika verksamheter Prioriterade aktiviteter 2015 I den av landstingsfullmäktige initierade översynen av landstingets internationella arbete som nu slutförts och behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den juni 2015 förordas en avveckling av landstingets samtliga vänortsavtal. Mittnorden Mittnordenkommittén är ett gränsregionalt samarbete med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse där jämställdhets- och ungdomsperspektivet genomsyrar all verksamhet. Mittnordenkommittén arbetar för att det mittnordiska utvecklingssamarbetet ska vara känt som ett av de mest framgångsrika och tillväxtbefrämjande i Europa utanför storstadsregionerna. Mittnordenkommittén har fem prioriterade samarbetsområden för att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden: Öst-västliga förbindelser Kultur och nordisk gemenskap Bioekonomi Näringsliv och entreprenörskap Social hållbarhet Mittnordenkommittén har tre övergripande mål i sin verksamhet: 12

13 att stärka Mittnorden nationellt och inom Europeiska unionen, att främja utvecklingen av nätverk och att initiera, deltaga i och driva utvecklingsprojekt i Mittnorden. All verksamhet inom Mittnordenkommittén ska ge nordisk nytta. Aktiviteterna ska främja regionernas gemensamma ambitioner i att bryta ned gränshinder, stärka innovativa och företagsamma miljöer, förbättra de öst-västliga kommunikationerna, främja kultur och upplevelsenäringarna och nordisk gemenskap samt utveckla miljöteknik och förnyelsebar energi. Mer information: Landstingets prioriterade aktiviteter 2015 Mittnordenkommittén ska stärka Mittnorden nationellt och inom Europeiska unionen. Mittnordenkommittén ska i sitt arbete synliggöra och profilera Mittnorden och bidra till att stärka regionernas konkurrenskraft. Samarbetet syftar också till att profilera Mittnorden som en attraktiv region att bo och verka i. Mittnordenkommitténs ska ses som en aktiv aktör i regionala utvecklingsfrågor och gränsöverskridande samarbete både inom Norden och inom Europa. Mittnordenkommittén ska aktivt främja utvecklingen av öst-västliga kommunikationer. Mittnordenkommittén ska främja utvecklingen av nätverk Mittnorden ska aktivt arbeta för att stimulera befintliga nätverk inom det mittnordiska samarbetsområdet samt bidra till att nya nätverk skapas där behov identifieras. Mittnordenkommittén ska också följa utvecklingen arkeologi-, inkubator-, folkhälso-, samt miljö/energinätverken. Genomföra Mittnordiska Kulturdagarna i Örnsköldsvik. Mittnordenkommittén ska initiera, deltaga i och driva utvecklingsprojekt. Mittnordenkommittén ska genom medfinansiera deltaga i projekt, förstudier och kortvariga aktiviteter utifrån prioriteringar fastställda av kommittén. Mittnordenkommittén ska också initiera och driva projekt med tydlig mittnordisk profil. Projektansökan om Mittnordisk transportkorridor. Projektsamarbeten Möjligheterna för projektsamarbete med andra regioner i Europa är goda med finansiering från EU:s olika program. För bevakning av finansieringsmöjligheter finns dels Mid Sweden European Office samt internationell stödfunktion på förvaltningen Regional Utveckling. Varje verksamhet inom landstinget har möjlighet att själv bevaka finansieringsmöjligheter och etablera projektsamarbeten inom ramen för sitt verksamhetsområde. Den primära finansieringen bör ske inom ordinarie budget och med befintliga personalresurser som grund. Möjligheter att projektanställa personal med finansiering från EU-program ska alltid utnyttjas, för de mål projektsamarbetet syftar till. Möjligheten att utnyttja EU:s olika program beror både på landstingets förmåga att hitta rätt program, rätt samarbetspartners och skriva bra ansökningar. En förutsättning är också att projektansvariga har god förmåga att arbeta på engelska och att man kan arbeta i projektform. Internationella enheten vid Regional Utveckling och Mid Sweden European Office kan bistå vid etablering av projekt men inte ersätta verksamhetens egna engagemang. 13

14 Prioriterade aktiviteter 2015 Kvalitetssäkra landstingets deltagande i internationella projekt o Rutiner och kompetens för projektredovisning och dokumentation o Säkra kompetens och resurser för projektledning och projektdeltagande Uppdatera förteckning över samtliga internationella projekt landstinget deltar i, tillsammans med motsvarande förteckning över strukturfondsprojekt och hålla tillgänglig via landstingets webb Bevakning av möjligheter för projektfinansiering från EU inom främst: o Energi- och klimatåtgärder o Kultursamarbete o Kreativa näringar o Folkhälsa Öka landstingets beredskap och förmåga att delta i internationella projekt, t.ex: o Förbättra användning av IT-verktyg för samarbete, bl.a. genom upphandling av webbaserad projektplats o Språkkunskaper o Kunskap och skicklighet att leda och delta i EU-finansierade projekt Initiera politiska överläggningar inom det internationella samarbetet för att identifiera projektsamarbeten. Kompetensutveckling, omvärldsbevakning och forskning I en kunskapsintensiv verksamhet som hälso- och sjukvård finns ibland behov av internationell omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Bedömningen av behov och prioritering av kompetensutveckling görs lokalt inom varje verksamhet och finansiering sker i första hand inom den egna budgeten. Möjligheten att söka EU-medel för kompetensutvecklig och utbyte ska dock alltid prövas. Inom olika områden som berör landstingets regionala utvecklingsmål och landstingets verksamheter finns olika tematiska nätverk, t.ex. inom kultur, utbildning, turism, energi, folkhälsa, forskning mm. Deltagande i tematiska nätverk sker oftast efter beslut antingen inom en verksamhet på förvaltningsnivå eller på koncernnivå av regionala nämnden eller landstingsstyrelsen. Oavsett vilken del av landstingets verksamhet som deltar i internationella nätverk ska landstingets internationella enhet informeras om detta. EU har anslagit runt 80 Miljarder Euro för forskning och innovation under åren Förutom deltagande från universitet efterlyser man deltagande från offentlig sektor, t.ex. hälsooch sjukvårdshuvudmän och näringsliv. Landstinget har en framgångsrik FoU-verksamhet i form av stipendier till personal som bedriver forskning i anslutning till det egna arbetet men också i form av klinikansluten forskning. Inom EU:s Horisont 2020 program för Samhälleliga utmaningar finns stora möjligheter att delta inom både medicinsk forskning, verksamhetsutveckling, IT-utveckling (e-hälsa), energi och social forskning. 14

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-01-23 Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare:

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer