Internationell handlingsplan Beslutad av Landstingsstyrelsen , 155

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell handlingsplan 2015. Beslutad av Landstingsstyrelsen 2015-06-09, 155"

Transkript

1 Internationell handlingsplan 2015 Beslutad av Landstingsstyrelsen , 155 1

2 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Samverkan med andra aktörer... 5 Syfte... 5 Styrande dokument... 6 Prioriterade områden Ge Västernorrland goda utvecklingsförutsättningar: Utveckla landstingets verksamhet: Gynna medborgarna i Västernorrland:... 7 EU bevakning och påverkan... 7 Mid Sweden European Office... 7 Prioriterade aktiviteter Politiska nätverk... 8 Europaforum Norra Sverige... 8 Landstingets prioriterade aktiviteter NSPA Northern Sparsely Populated Areas... 9 Prioriterade aktiviteter AER och CPMR AER Assembly of European Regions Prioriterade aktiviteter CPMR Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe Prioriterade aktiviteter Internationellt samarbete och utbyte Vänorter Prioriterade aktiviteter Mittnorden Landstingets prioriterade aktiviteter Projektsamarbeten Prioriterade aktiviteter Initiera politiska överläggningar inom det internationella samarbetet för att identifiera projektsamarbeten Kompetensutveckling, omvärldsbevakning och forskning Prioriterade aktiviteter Internationella aktiviteter i Västernorrland Prioriterade aktiviteter Genomförande av handlingsplanen Uppföljning och rapportering Prioriterade aktiviteter Bilaga Internationella uppdrag och ansvariga tjänstemän Europaforum Mid Sweden European Office Assembly of European Regions CPMR och Baltic Sea Commission Mittnordenkommittén Kontaktuppgifter Bilaga

3 Förord Landstinget Västernorrland påverkas av förhållanden i både vår nära omvärld och av internationella processer och de når oss både snabbare och mer kännbart är någonsin tidigare. Globaliseringen är en realitet. Landstingets grundläggande vision är Liv och hälsa i Västernorrland, men för att kunna nå dit måste vi utveckla vår samverkan med omvärlden. Det är hela länets utvecklingsförmåga som avgör villkoren för välfärden i Västernorrland. Våra förutsättningar att skapa goda villkor för detta kräver samverkan på breda områden. Vi behöver jämföra vår verksamhet med motsvarigheter i andra länder och regioner för att kunna utvecklas. Vi har ett växande behov av samverkan med internationella partner inom forskning och utveckling. När vi upphandlar varor och tjänster gör vi det på en internationell marknad. Västernorrland behöver vara en attraktiv region att leva och arbeta i, även för medarbetare från andra länder. Landstinget Västernorrland förbättras genom kunskap och utbyte av erfarenheter, såväl bland förtroendevalda som medarbetare. I en kunskapsintensiv organisation som landstinget är omvärldsorientering nödvändig för utveckling av verksamheten. Detta gäller både för hälsooch sjukvården, kommunikationer, regional utveckling och kulturverksamheter. Klimatomställning är en växande faktor där den regionala nivån spelar en viktig roll. Landstinget kan på olika sätt samverka med andra regioner inom ramen för internationella eller europeiska utvecklingsprogram. Landstingets internationella handlingsplan ska underlätta detta arbete. Landstinget är den folkvalda regionala nivå som omfattar Västernorrland. Det innebär att landstinget har uppdraget att företräda medborgarna i länsgemensamma, prioriterade frågor. Sådana områden är t.ex. Regional utvecklingsstrategi, Regionalt tillväxtprogram eller Regional kulturplan. Regionala nämnden kan också prioritera angelägna bevakningsområden utifrån landstingets utvecklingsbehov. Landstinget vill via internationellt engagemang bidra både till länets utveckling och fungera som dörröppnare för samarbeten för övriga aktörer i länet, offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället. Landstingets internationella arbete utgår från de långsiktiga mål som formulerats i den internationella policyn. För ökad effektivisering av arbetet har de långsiktiga målen konkretiserats (sidan 6), som i sin tur är styrande för landstingets prioriteringar i de nätverk, projekt och samarbeten där landstinget deltar. 3

4 Handlingsplanen beslutades första gången av landstingets regionala nämnd ( 47) och antogs av Landstingsstyrelsen ( 132). Handlingsplanens planeringsperiod är två år men ska uppdateras en gång per år av Landstingsstyrelsen i samband med uppföljning av föregående års internationella verksamhet. Detta gjordes senast Den internationella handlingsplanen gäller för alla verksamheter i landstinget. Inledning God omvärldsbevakning är en kritisk framgångsfaktor både för näringsliv och för offentlig sektor. Landstinget Västernorrland är inget undantag. Omvärldsbevakning kan handla om att hämta erfarenheter och kunskap nationellt eller internationellt som är till nytta för utveckling av den egna verksamheten. Samverkan med andra regioner eller internationella partners i gemensamma projekt ökar vår kunskap och bidrar till utveckling. Engagemang i internationella nätverk, internationella projekt och närvaro på internationella arenor, t.ex. i Bryssel, leder också till marknadsföring av regionen, vilket har betydelse för våra utvecklingsmöjligheter, näringslivet och turismen. Landstinget ger också som regional aktör bidrag till andra organisationer och verksamheter i länet i syfte att stimulera internationellt utbyte t.ex. inom kultur- skolor och ungdomsverksamheter. Landstingets internationella policy beslutad av landstingsfullmäktige sätter följande långsiktiga mål för det internationella arbetet: Ge Västernorrland goda utvecklingsförutsättningar genom att: bevaka och hävda landstingets och regionens intressen knyta och förmedla kontakter som är värdefulla för landstinget och regionen. öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete inom områden där Västernorrland har särskilda behov och förutsättningar bjuda in internationella organisationer och partners och ta initiativ till att internationella möten arrangeras i länet Utveckla landstingets verksamhet genom att: förtroendevalda och medarbetare tillägnar sig nya kunskaper och erfarenheter tillvarata de möjligheter till verksamhetsutveckling som internationellt samarbete öppnar, exempelvis genom delfinansiering ur EU-program Gynna medborgarna i Västernorrland genom att: etablera goda kontakter med vår omvärld stimulera internationellt kulturutbyte verka för internationellt utbyte som gynnar regional utveckling, länets näringsliv och bidrar till ökad sysselsättning 4

5 Den internationella handlingsplanen ska vara ett verktyg för att sätta upp realistiska delmål och aktiviteter men också fungera som styrdokument för ansvar och resurser för arbetet med internationell samverkan och EU-bevakning. Landstingsstyrelsen har ansvar för samordning av internationellt samarbete och EU-frågor i landstinget och internationell policy och handlingsplan är verktyg för detta. Samverkan med andra aktörer I landstingets internationella engagemang är samverkan med andra aktörer inom och utom länet viktigt. Några av de viktigaste samverkansparterna är: Länets kommuner och Kommunförbundet Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland och övriga statliga myndigheter i regionen Mittuniversitetet men även andra universitet och akademiska institutioner Andra landsting främst i norra Sverige, och Sveriges kommuner och landsting Almi Företagspartner Mitt AB Näringslivet och dess företrädare Från finns en formell överenskommelse med länsstyrelsen och kommunförbundet om samverkan kring de internationella frågorna. Länspartnerskapet är plattform för denna samverkan. Utvärdering av arbetet med AER och CPMR visar att dels finns behov av det kommunala perspektivet i AER-arbetet och dels mer utbyte mellan de politiker som har internationella uppdrag. Formerande av en internationell beredning på länsnivå är en fråga som bör prioriteras. Syfte Handlingsplanen definierar kortsiktiga mål och prioriterade frågor liksom aktiviteter och resurser för att nå målen, samt hur avrapportering och uppföljning ska ske. Handlingsplanens syfte är att: Styra Landstingets engagemang i Mid Sweden European Office Det politiska arbetet i AER och CPMR och andra politiska nätverk Landstingets vänortsutbyte Prioriterade frågor och teman Planering av resurser (bemanning och ekonomi) Vägleda Bevakning av samarbetsmöjligheter och kartläggning av behov Deltagande i internationella tjänstemannanätverk Etablering av projekt och samarbeten Landstingsgemensam samordning och stöd av det internationella arbetet Underlätta Rapportering av aktiviteter Uppföljning av resultat och effekter Kvalitetssäkring av landstingets internationella samarbeten 5

6 Årliga omprioriteringar Styrande dokument Den internationella handlingsplanen konkretiserar hur landstinget ska arbeta med de mål som fastställs i övergripande styrdokument. Landstingsplanen beslutad av landstingsfullmäktige fastställer långsiktiga mål och ramar för all verksamhet i landstinget. Strategier och program som t.ex. Regional utvecklingsstrategi, Kulturpolitisk policy, Miljöprogram Folkhälsoprogram och FoU-policy är vägledande för prioritering av bevakningsområden, delmål och internationella aktiviteter. Löpande politiska beslut, behov och önskemål från landstingets kärnverksamhet är också underlag för den internationella handlingsplanen. EU-strategin Europa 2020 är ett viktigt styrande dokument för länets och därmed landstingets internationella verksamhet. Prioriterade områden De frågor som prioriteras vid bevakning av samarbetsmöjligheter, internationellt utbyte, möjligheter till EU-finansiering eller påverkan på EU:s politik till nytta för länet utgår från de långsiktiga målen i den internationella policyn och beslutade strategier och program. Den 1 december 2011 godkände länspartnerskapet Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland och den ersatt landstingets egen RUS efter Det prioriterade området Ge Västernorrland goda utvecklingsmöjligheter följer den regionala utvecklingsstrategin som i sin tur har en tydlig koppling till EU strategin Europa Ge Västernorrland goda utvecklingsförutsättningar: A. Det nya tänkandet - de nya näringarna Stimulera nytt tänkande för utveckling av innovationsmiljöer för nya näringar Kreativa näringar Entreprenörskap och företagande Attraktiv gleshet Demokratiförnyelse genom stärkt lokal delaktighet B. Den berikande mångfalden Stärka invånarnas möjligheter till hög livskvalitet genom attraktiva livsmiljöer Jämställdhet och genusperspektiv Stimulerande mångkultur Ungdomars utvecklingsmöjligheter C. Den goda miljön Stärka engagemanget för klimatneutrala och kretsloppsanpassade lösningar Klimatneutrala lösningar Kretsloppsanpassning 2. Utveckla landstingets verksamhet: Hälso- och sjukvårdens utveckling Benchmarking, kunskapsutbyte Teknologisk utveckling, e-hälsa Medicinsk utveckling och metodutveckling FoU-samarbete och utbildning 6

7 Hälsotrender och hälsohot Förebyggande arbete, Smittskydd, WHO och EU Medicinska tjänster Internationellt tjänsteutbyte, t.ex. Röntgen, labbanalyser, patologi Utlandsrekrytering Säkra landstingets kompetensförsörjning Regional utveckling Benchmarking och kunskapsutbyte för planering, analys och metod 3. Gynna medborgarna i Västernorrland: Göra regionen känd i Europa och övriga världen Näringsliv och turism Internationella konferenser i Västernorrland Internationellt kulturutbyte Turnéer, besök, evenemang EU bevakning och påverkan Förutom gemensam bevakning av prioriterade frågor bör varje verksamhetsansvarig eller sakkunnig tjänsteman sträva efter en god omvärldsorientering. Detta inkluderar hur det egna ansvarsområdet påverkas av EU:s direktiv och politik samt vilka möjligheter som finns för internationell samverkan eller projektsamarbete. En stor del av landstingets EU-bevakning sker med stöd av Mid Sweden European Office och genom aktiviteter inom Europaforum Norra Sverige och deltagande i nätverken AER och CPMR. För bevakning av finansierings- och projektmöjligheter och partnersökning kan Mid Sweden European Office resurser användas. För bevakning av EU-frågor som är gemensamma för alla landsting och kommuner har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en internationell sektion med representationskontor i Bryssel: Kontaktuppgifter i bilaga 1 samt Mid Sweden European Office Mid Sweden European Office (MSEO) har ett gemensamt representationskontor i Bryssel för Jämtlands och Västernorrlands län. Sedan 1 januari 2015 är landstinget huvudman för MSEO. Representationskontorets övriga ägare är Kommunförbundet Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtlands Härjedalen. MSEO:s bevakar Europeisk politik av regionalt intresse, utför påverkansarbete och informationstjänster kring projekt, finansieringsprogram och partnersök. Stöd till aktörer i länen utgår från verksamhetsplanen som beslutas årligen av MSEO:s ägarråd. Under 2015 är MSEO i en omstruktureringsprocess. Prioriterade områden för påverkansarbete 2015 är: 1. EU:s regionalpolitik och sammanhållningspolitik 2. Infrastruktur och transport Aktuella kontaktuppgifter och mer information: 7

8 Prioriterade aktiviteter 2015 Stöd till landstingets politiker i aktiviteter inom Europaforum Norra Sverige Bevakning och påverkan på EU:s politik inom de prioriterade områdena Stöd till landstinget vid partnersökning och kontakter i Bryssel Bevakning av finansieringsmöjligheter för projekt inom relevanta EUprogram Politiska nätverk Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Forumet arrangeras en till två gånger per år och antar då gemensamma yttranden och positionspapper. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken i de politiska organen i de fyra nordligaste länen samt att påverka denna i de delar den berör norra Sverige. Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat. Arbetet, som sker i nära samverkan med de fyra länsstyrelserna, inriktas på att stärka den regionala politiska nivåns möjligheter att delta i utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken. Ansvaret delas mellan tre rapportörer från varje län. Europaforums prioriterade fokusområden formulerades i den strategi och handlingsplan som antogs vid Europaforum i Sundsvall den oktober Fokusområdet attraktiv livsmiljö lades ned vid Europaforum i Östersund 12 mars Fokusområdena är: Infrastruktur ²) Energi/miljö/klimat Regional utveckling/ sammanhållningspolitik ¹)²) Näringspolitik ²) Forskning och Innovation ¹) LVN politisk representation ²) LVN tjänstemannabemanning Flernivåstyrning är en fråga som genomsyrar samtliga bevakningsområden och av högsta prioritet inom Europaforum. Flernivåstyre innebär i stora drag att politiken formas genom ett formellt och informellt samspel mellan aktörer på flera olika nivåer lokal, regional, nationell och EU-nivå - den vertikala relationen. Den beskriver också den horisontella relationen mellan representativa demokratiska organ och olika intressegrupper och näringslivet. Europaforum Norra Sverige deltar därför aktivt och för dialog i ett flernivåstyre för att påverka utfall av beslut, så att den gynnar utvecklingen i norra Sverige. Europaforum Norra Sverige ska utifrån fokusområden agera för att bevaka och påverka EU:s politik. Generellt för alla områden ska EFNS: Använda de politiska plattformar och nätverk som finns tillgängliga (t.ex. regionkommittén, parlamentet, CPMR, AER) för att driva kommunikations- och infrastrukturfrågor. 8

9 Delta i dialog med EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstater om dessa framtida strategier, lagförslag och kriterier för sammanhållningspolitiken så att norra Sveriges utmaningar och möjligheter synliggörs och tas hänsyn till. Landstingets prioriterade aktiviteter 2015 Infrastruktur Bevaka Bottniska korridorens finansieringsmöjligheter genom den uppnådda statusen som stomnätverk (Core Network) inom TEN-T. Driva Bottniska korridorens möjligheter att inkluderas i en Core Network Corridor inom TEN-T eller få liknande stöd ifrån EU. Energi, miljö och klimat Miljöpolicyfrågor relevanta för Norra Sverige och framhäva norra Sveriges kunskap och goda förutsättningar för utveckling inom bioenergi, hållbar upphandling och miljöanpassad teknik. Regional utveckling/sammanhållningspolitik Kommunicera att särskild hänsyn ska tas till regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, så som de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet. Koordinera länets medverkan i den regionala utvärdering som utförs av OECD på beställning av NSPA under Näringspolitik Betona vikten av bättre anpassat stöd och starkare finansieringsinstrument till små och medelstora företag i Europa 2020-strategin. Idag är det ett stort problem med finansiell uthållighet för att nystartade företag och investeringar ska ge tillväxt på längre sikt. Forskning och innovation För norra Sverige är det viktigt att FoI satsningar på EU-nivå omfattar även regioner utanför storstäderna och omfattar områden som regionen är stark inom, exempelvis skog, mineraler, hälsa och sjukvård, rymd, ICT, miljö, klimat och industridesign. NSPA Northern Sparsely Populated Areas Norra Finland, Norge och Sverige har många gemensamma omständigheter som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Denna del av Europa påverkas också specifikt av globalisering, energiförsörjning, klimatförändringar och demografiska förändringar. Regionen har en befolkningstäthet på endast 4,9 invånare per km2, något som inte finns i någon annan del av Europeiska unionen. Det politiska nätverket Northern Sparsely Populated Areas - NSPA består av de 14 nordligaste regionerna i norra Europa med gemensamma förutsättningar och mål. Inom NSPA arbetar nätverket tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU-institutionerna, påverka EU-politiken och ge en plattform för bästa praxis. Landstinget Västernorrland deltar idag genom Europaforum Norra Sverige i NSPA-nätverkets arbete. Information om NSPA: Inom ramen för EU: s sammanhållningspolitik vill NSPA nätverket: 9

10 Stimulera NSPA: s globala konkurrenskraft Stimulera NSPA: s demografiska utveckling Stimulera en effektiv användning av energi och energitillgångar i NSPA och därigenom mildra klimatförändringarna NSPA är ett viktigt informations- och dialogforum för norra Europas position inom den Europeiska Unionen. För det fortsatta arbetet inom NSPA behövs ett tydligare politiskt ställningstagande inom landstinget. Prioriterade aktiviteter 2015 Se prioriterade aktiviteter inom Europaforum Norra Sverige. AER och CPMR Landstinget är medlem i två europeiska politiska nätverk, Assembly of European Regions (AER) och Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europé (CPMR). AER Assembly of European Regions Arbetet i AER bedrivs i huvudsak i dess kommittéer med olika tematiska arbetsområden. I kommittéerna diskuteras aktuella politiska frågor eller frågor som aktualiseras av respektive medlemsregioner och man antar gemensamma uttalanden som i vissa fall lyfts till t.ex. EUkommissionen, EU-parlamentet eller EU:s Regionkommitté. Utöver detta har man ett antal s.k. arbetsgrupper för särskilda frågor som oftast är knutna till kommittéerna. Landstinget deltar främst i arbetsgrupperna för energi och klimat, turism och e-hälsa samt katastrofplanering. Arbetsgrupperna fungerar ofta som forum för fördjupning inom respektive ämnesområden. AER-arbetet samordnas till viss del mellan de svenska medlemsregionerna och inom norra Sverige och man kan välja att delta i det som man har särskilt intresse och kompetens för. För närvarande diskuteras en organisatorisk förändring av AER där de demokratiska grunderna i det politiska nätverket står i fokus. Prioriterade aktiviteter 2015 Kommitté 1 Ekonomi och Regional utveckling Arbeta aktivt med energi- och klimatfrågor - deltagande i arbetsgrupp Delta i arbetsgrupp kring frågor som berör entreprenörskap och innovationer Bevaka AER:s arbete med turismfrågor och regionala flygplatser Kommitté 2 Socialpolitik och Folkhälsa Bevaka e-hälsa deltagande i arbetsgrupp Bevaka frågor om EU:s hälsostrategi Initiera arbetsgrupp kring implementeringen av FN konventionen om mänskliga rättigheter personer med funktionshinder Kommitté 3 Kultur, Utbildning, Ungdom och Internationellt samarbete Leda arbetsgrupp kring livslångt lärande och ofullständig skolgång (dropouts) Leda EU-projektet Joint Efforts To Combat Dropout Årligen rekrytera två stipendiater till AER:s sommarakademi Arbeta aktivt med kulturfrågor 10

11 Delta i etablering av projekt eller nätverk för kultur och hälsa Delta i arbetet i AER:s Youth Network Övrigt Följa upp inbjudan till Kommunförbundet Västernorrland att dela medlemskap och arbete i AER med landstinget. Delta i AER General Assembly Delta i arbetet med att skapa lika möjligheter för alla (Equal opportunities) Utnyttja AER-medlemskapet för ökade kunskaper i EU-frågor Utnyttja AER-medlemskapet för marknadsföring av Västernorrland Driva frågan om klimatsmart och distansoberoende arbets- och mötesformer inom AER Etablering av projektsamarbete med andra AER-regioner inom prioriterade områden CPMR Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe Arbetet i CPMR är indelat i geografiska kommissioner och Västernorrland tillhör liksom merparten av de svenska regionerna den s.k. Baltic Sea Commission (Östersjökommissionen). CPMR driver framförallt frågor som är angelägna för medlemsregionerna utifrån de geografiska perspektiven. Det innebär att maritima frågor, såsom sjöfart, fiske och maritim miljö är viktiga. Även övriga transport- och infrastrukturfrågor, energi-, miljö- och klimatfrågor samt EU:s sammanhållningspolitik är viktiga frågor på CPMR:s möten. Arbetet samordnas till viss del mellan de svenska medlemsregionerna i CPMR Sverige. Prioriterade aktiviteter 2015 Bevaka Baltic Sea Commission:s arbetsgrupp för Multilevel Governance (flernivåstyrning) Delta i CPMR:s General Assembly Delta i Baltic Sea Commission General Assembly Bevaka Baltic Sea Commission:s arbetsgrupp Energy & Climate change Delta aktivt i Baltic Sea Commission:s arbetsgrupp för Transport Utnyttja möjligheter till samarbete inom infrastruktur, miljö och energi Internationellt samarbete och utbyte Vänorter Kommunernas, landstingens och regionernas internationella samarbete har under det senaste decenniet intensifierats och blivit en naturlig och angelägen folklig del av den europeiska och mellanstatliga politiken. Vänortssamarbetet har också fördjupats och är idag en viktig plattform för kommunernas och regionernas fortsätta internationalisering. Vänortssamarbetet bidrar till att utveckla både det lokala och regionala näringslivet och kärnverksamheten i landstinget och kommunen. Vänortssamarbete spänner sig numera över en rad prioriterade kommunala verksamhetsområden och bedrivs ofta i projektform med tydligt definierade mål. Modernt vänortssamarbete är ett viktigt sätt att stärka banden inte bara mellan länder, utan också mellan lokala myndigheter och individer i Europa. 11

12 Vänortsavtal kännetecknas av en ömsesidig strävan efter kontinuerligt samarbete inom olika områden. Landstinget Västernorrland har sedan lång tid vänortsavtal med regionerna: Somogy, Ungern Denbighshire, Wales, Storbritannien Wielkopolska, Polen Landstinget har tillsammans med Somogy bedrivit ett flertal samarbeten i projektform, t.ex. inom hälso- och sjukvård, skolsamarbete och inom kulturområdet. Vänortsavtalet med Denbighshire tecknades i samband med etablering av ett gemensamt projekt inom kulturturism Årliga ömsesidiga besök har tidigare genomförts men på senare år har ingen aktivitet förekommit. Vänortsavtalet med Wielkopolska upprätthålls av länsstyrelsen och landstinget deltog i ett skolsamarbete med Räddningsgymnasiet. De gällande vänortsavtalen utgör ömsesidiga åtaganden med respektive vänregion och är plattformar för gemensamt utbyte och projektmöjligheter. Vänortssamarbeten kan leda till konkret projektsamarbete och vänregionerna bör vara förstahandsval vid sökning efter projektpartners, men det finns alltid en risk att ett vänortsavtal stannar vid artighetsvisiter. Att avbryta ett vänortsavtal är samtidigt svårt om inte båda parter är överens om en förändring. Landstingsstyrelsen är politiskt ansvarig för landstingets samarbete med vänorterna. Vid genomförande av vänortsbesök och eller aktiviteter behövs dessutom representation av företrädare för landstingsfullmäktige och landstingets olika verksamheter Prioriterade aktiviteter 2015 I den av landstingsfullmäktige initierade översynen av landstingets internationella arbete som nu slutförts och behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den juni 2015 förordas en avveckling av landstingets samtliga vänortsavtal. Mittnorden Mittnordenkommittén är ett gränsregionalt samarbete med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse där jämställdhets- och ungdomsperspektivet genomsyrar all verksamhet. Mittnordenkommittén arbetar för att det mittnordiska utvecklingssamarbetet ska vara känt som ett av de mest framgångsrika och tillväxtbefrämjande i Europa utanför storstadsregionerna. Mittnordenkommittén har fem prioriterade samarbetsområden för att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden: Öst-västliga förbindelser Kultur och nordisk gemenskap Bioekonomi Näringsliv och entreprenörskap Social hållbarhet Mittnordenkommittén har tre övergripande mål i sin verksamhet: 12

13 att stärka Mittnorden nationellt och inom Europeiska unionen, att främja utvecklingen av nätverk och att initiera, deltaga i och driva utvecklingsprojekt i Mittnorden. All verksamhet inom Mittnordenkommittén ska ge nordisk nytta. Aktiviteterna ska främja regionernas gemensamma ambitioner i att bryta ned gränshinder, stärka innovativa och företagsamma miljöer, förbättra de öst-västliga kommunikationerna, främja kultur och upplevelsenäringarna och nordisk gemenskap samt utveckla miljöteknik och förnyelsebar energi. Mer information: Landstingets prioriterade aktiviteter 2015 Mittnordenkommittén ska stärka Mittnorden nationellt och inom Europeiska unionen. Mittnordenkommittén ska i sitt arbete synliggöra och profilera Mittnorden och bidra till att stärka regionernas konkurrenskraft. Samarbetet syftar också till att profilera Mittnorden som en attraktiv region att bo och verka i. Mittnordenkommitténs ska ses som en aktiv aktör i regionala utvecklingsfrågor och gränsöverskridande samarbete både inom Norden och inom Europa. Mittnordenkommittén ska aktivt främja utvecklingen av öst-västliga kommunikationer. Mittnordenkommittén ska främja utvecklingen av nätverk Mittnorden ska aktivt arbeta för att stimulera befintliga nätverk inom det mittnordiska samarbetsområdet samt bidra till att nya nätverk skapas där behov identifieras. Mittnordenkommittén ska också följa utvecklingen arkeologi-, inkubator-, folkhälso-, samt miljö/energinätverken. Genomföra Mittnordiska Kulturdagarna i Örnsköldsvik. Mittnordenkommittén ska initiera, deltaga i och driva utvecklingsprojekt. Mittnordenkommittén ska genom medfinansiera deltaga i projekt, förstudier och kortvariga aktiviteter utifrån prioriteringar fastställda av kommittén. Mittnordenkommittén ska också initiera och driva projekt med tydlig mittnordisk profil. Projektansökan om Mittnordisk transportkorridor. Projektsamarbeten Möjligheterna för projektsamarbete med andra regioner i Europa är goda med finansiering från EU:s olika program. För bevakning av finansieringsmöjligheter finns dels Mid Sweden European Office samt internationell stödfunktion på förvaltningen Regional Utveckling. Varje verksamhet inom landstinget har möjlighet att själv bevaka finansieringsmöjligheter och etablera projektsamarbeten inom ramen för sitt verksamhetsområde. Den primära finansieringen bör ske inom ordinarie budget och med befintliga personalresurser som grund. Möjligheter att projektanställa personal med finansiering från EU-program ska alltid utnyttjas, för de mål projektsamarbetet syftar till. Möjligheten att utnyttja EU:s olika program beror både på landstingets förmåga att hitta rätt program, rätt samarbetspartners och skriva bra ansökningar. En förutsättning är också att projektansvariga har god förmåga att arbeta på engelska och att man kan arbeta i projektform. Internationella enheten vid Regional Utveckling och Mid Sweden European Office kan bistå vid etablering av projekt men inte ersätta verksamhetens egna engagemang. 13

14 Prioriterade aktiviteter 2015 Kvalitetssäkra landstingets deltagande i internationella projekt o Rutiner och kompetens för projektredovisning och dokumentation o Säkra kompetens och resurser för projektledning och projektdeltagande Uppdatera förteckning över samtliga internationella projekt landstinget deltar i, tillsammans med motsvarande förteckning över strukturfondsprojekt och hålla tillgänglig via landstingets webb Bevakning av möjligheter för projektfinansiering från EU inom främst: o Energi- och klimatåtgärder o Kultursamarbete o Kreativa näringar o Folkhälsa Öka landstingets beredskap och förmåga att delta i internationella projekt, t.ex: o Förbättra användning av IT-verktyg för samarbete, bl.a. genom upphandling av webbaserad projektplats o Språkkunskaper o Kunskap och skicklighet att leda och delta i EU-finansierade projekt Initiera politiska överläggningar inom det internationella samarbetet för att identifiera projektsamarbeten. Kompetensutveckling, omvärldsbevakning och forskning I en kunskapsintensiv verksamhet som hälso- och sjukvård finns ibland behov av internationell omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Bedömningen av behov och prioritering av kompetensutveckling görs lokalt inom varje verksamhet och finansiering sker i första hand inom den egna budgeten. Möjligheten att söka EU-medel för kompetensutvecklig och utbyte ska dock alltid prövas. Inom olika områden som berör landstingets regionala utvecklingsmål och landstingets verksamheter finns olika tematiska nätverk, t.ex. inom kultur, utbildning, turism, energi, folkhälsa, forskning mm. Deltagande i tematiska nätverk sker oftast efter beslut antingen inom en verksamhet på förvaltningsnivå eller på koncernnivå av regionala nämnden eller landstingsstyrelsen. Oavsett vilken del av landstingets verksamhet som deltar i internationella nätverk ska landstingets internationella enhet informeras om detta. EU har anslagit runt 80 Miljarder Euro för forskning och innovation under åren Förutom deltagande från universitet efterlyser man deltagande från offentlig sektor, t.ex. hälsooch sjukvårdshuvudmän och näringsliv. Landstinget har en framgångsrik FoU-verksamhet i form av stipendier till personal som bedriver forskning i anslutning till det egna arbetet men också i form av klinikansluten forskning. Inom EU:s Horisont 2020 program för Samhälleliga utmaningar finns stora möjligheter att delta inom både medicinsk forskning, verksamhetsutveckling, IT-utveckling (e-hälsa), energi och social forskning. 14

15 Liksom för generellt projektsamarbete krävs att man inom sina respektive områden har en beredskap, vilja och förmåga att delta i internationella projekt. Prioriterade aktiviteter 2015 Uppdatera vilka internationella nätverk landstinget deltar i Bevakning av möjligheter till extern finansiering av kompetensutveckling och forskning Öka landstingets beredskap och förmåga att delta i EU:s Horizon 2020, EU:s hälsoprogram och andra program som bidrar till kompetensutveckling och omvärldsbevakning för landstingets kärnverksamheter. Fortsatt initiering av kunskapsseminarier inom EUs FoU-program Internationella aktiviteter i Västernorrland Landstinget har tillsammans med övriga större aktörer i länet en viktig roll att fylla för att göra länet känt i omvärlden, t.ex. för att stimulera näringslivet, besöksnäringen, kompetensförsörjning och kulturutbyte. Det ligger i alla medborgares intresse att många från andra länder besöker Västernorrland. Detta kan ske i samband med internationella projekt men också genom att aktörer i länet arrangerar t.ex. internationella konferenser, mässor, studiebesök eller andra evenemang som lockar besökare från andra länder. Prioriterade aktiviteter 2015 Landstinget ska tillsammans med övriga aktörer i länet medverka till att större internationella evenemang arrangeras i länet. Landstinget ska bjuda in till minst ett internationellt möte per år inom ramen för de nätverk landstinget är medlem i (politiska och tematiska nätverk). Genomförande av handlingsplanen Omvärldsbevakning, internationellt samarbete och EU-bevakning ska ske utifrån de prioriteringar som görs i landstingets övriga planeringsdokument, samt den internationella handlingsplanen. Utgångspunkten är att varje verksamhet ansvarar för planering och budgetering av internationella aktiviteter. Möjligheten att finansiera omvärldsbevakning och internationellt utbyte via EU:s program ska alltid undersökas. Mid Sweden European Office kan anlitas av alla landstingets verksamheter för bevakning av EU-frågor, partnersökning och stöd vid kontakter med EU. Två internationella sekreterare finns på Regional Utveckling för stöd och samordning av landstingets internationella aktiviteter samt politiskt tjänstemannastöd i EU-frågor. Uppföljning och rapportering Landstingsstyrelsen ansvarar för internationell policy och handlingsplan och årlig uppföljning av internationella aktiviteter. Till sitt stöd för detta har förvaltningen Regional Utveckling en internationell enhet. 15

16 En god årlig uppföljning av landstingets EU-bevakning, internationellt politiskt samarbete och projektsamarbeten ska syfta till att få ut mesta möjliga nytta av aktiviteterna. Det ska även ge underlag för årliga omprioriteringar och beslut om vidare satsning eller avveckling av olika engagemang. Större engagemang såsom vänortssamarbeten, deltagande i politiska nätverk och större projekt bör när så är lämpligt genomgå en mer grundlig utvärdering och nyttoanalys. Landstingets olika verksamheter bör rapportera deltagande i internationella projekt och samarbeten i den ordinarie verksamhetsrapporteringen för att uppföljningen av landstingets internationella engagemang ska bli så fullständig som möjligt. Det är också viktigt att sprida erfarenheter och kunskap från internationellt utbyte till andra delar av organisationen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige bör få återkommande avrapportering av uppnådda resultat och effekter av landstingets internationella engagemang. Länspartnerskapet förvaltar Överenskommelse om internationell samverkan, som undertecknats av landstinget, kommunförbundet och länsstyrelsen. I överenskommelsen ingår att partnerskapet får regelbunden avrapportering av parternas internationella engagemang och aktiviteter. Prioriterade aktiviteter 2015 Förbättra uppföljningen av landstingets internationella samarbeten och projekt genom att en särskild sammanställning av dessa görs utifrån förvaltningarnas verksamhetsrapportering. Identifiera behov av ytterligare kvalitetssäkring av internationellt samarbete. Inom ramen för Överenskommelse om internationell samverkan aktualisera utvärdering av länets olika vänortssamarbeten Initiera en revidering av Överenskommelse om internationell samverkan. 16

17 Bilaga 1 Internationella uppdrag och ansvariga tjänstemän Ilona Novak, Internationell sekreterare Tel: Mob: Europaforum Politiska rapportörer: Hans Stenberg (S) Landstingsfullmäktiges ordförande, Landstinget Västernorrland Peder Björk (S) ledamot Kommunförbundet Västernorrland Anders Gäfvert (M) vice ordf. Kommunförbundet Västernorrland Tjänstemannastöd: Maria Lidgren, Tillväxtsamordnare Hanna Billmayer, Tillväxtsamordnare med internationell inriktning Henric Fuchs, Trafiksamordnare Samt personal från Mid Sweden European Office Mid Sweden European Office Ledamöter i MSEO:s ägarråd för landstinget är: Elisabet Strömquist (S) ordf. Landstingsstyrelsen Per Wahlberg (M) Oppositionsråd Landstingets representant i MSEO Ledningsgrupp: Hans Wiklund, Regional utvecklingsdirektör Personal och kontaktuppgifter i Mid Sweden Office: Assembly of European Regions Committee 1: Regional och ekonomisk utveckling Representanter: Mikael Westin (S) och Arne Engholm (FP) Tjänstemannastöd: Hanna Billmayer, Tillväxtsamordnare Committee 2: Sociala frågor och folkhälsa Representanter: Linnéa Stenklyft (S) och Hans Brynielsson (KD) Tjänstemannastöd: Lennart Moberg, Samordnare Committee 3: Kultur, utbildning, ungdomsfrågor och internationellt samarbete Representanter: Jon Björkman (V) och Tony Andersson (M) Tjänstemannastöd: Ilona Novak, Internationell sekreterare AER:s generalförsamling Representanter: Anna-Karin Sjölund (S) och Arne Engholm (FP) Ersättare: Mikael Westin (S) Tjänstemannastöd: Ilona Novak, Internationell sekreterare CPMR och Baltic Sea Commission Representanter: Anna-Karin Sjölund (S) Ersättare: Jonny Lundin (C) Tjänstemannastöd: Hanna Billmayer, Tillväxtsamordnare 17

18 Mittnordenkommittén Ledamot i Mittnordenkommitténs ledningsgrupp: Anna-Karin Sjölund (S) Ledamöter i Mittnordenkommittén: Hans Zetterkvist (V), Eva Andersson (MP) Sverker Ågren (KD) Ersättare: Anette Lövgren (S) Mikael Sjölund (S) Monica Fällström (S) Monica Bruman (M) Resursgrupp: Hans Wiklund Tel Mob: Kontaktuppgifter Landstinget Västernorrland Regional Utveckling Storgatan Härnösand Internationell sekreterare: Ilona Novak Tel , Bilaga 2 Överenskommelse om internationell samverkan 18

Dokumentrubrik Internationell handlingsplan 2016

Dokumentrubrik Internationell handlingsplan 2016 Sida 1(21) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-12-09 2015-12-09 Ilona Novak (ink001) Beslutat av Landstingsstyrelsen 2015-12-09 297 Gäller för Landstingsgemensamt

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2016

Verksamhetsdirektiv 2016 Verksamhetsdirektiv 2016 Fastställt vid Ägarråd 20160122 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2017

Verksamhetsdirektiv 2017 Verksamhetsdirektiv 2017 Fastställt vid Ägarråd 20170201 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Internationella projekt och åtaganden

Internationella projekt och åtaganden Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2012 Bilaga nr 4 till överläggningar med landstingets revisorer den 9 februari 2012. Internationella projekt och åtaganden Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen 8 kommuner Krokom Strömsund Åre Berg Östersund Ragunda Bräcke 127.000 invånare Härjedalen Landstingets vision God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län. Jämtlands läns landsting Med bredd

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Vision och mål för internationellt samarbete i Region Norrland

Vision och mål för internationellt samarbete i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 21 Vision och mål för internationellt samarbete i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för internationellt samarbete Förord Norrstyrelsen har bildats

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Förbundsstyrelsen 2013-02-28 2013-02-14 Dnr: RFUL 2013/52 Maria Didi 018-18 21 02 Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Inledning Regionförbundets plan

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Stadens samlade EU arbete Påverkan Hur gör vi? Representation i Bryssel Verksamhetsutveckling Erfarenhetsutbyte Profilering Prioritering av Kommunstyrelsen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Årsrapport Västernorrlands deltagande i AER och CPMR 2014

Årsrapport Västernorrlands deltagande i AER och CPMR 2014 Årsrapport Västernorrlands deltagande i AER och CPMR www.aer.eu www.cpmr.org 1 Inledning Landstingets deltagande i europeiska politiska nätverk är en viktig del i bevakning av aktuella EUfrågor och vår

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi Ny kunskap för ökad konkurrenskraft www.regionostergotland.se www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 1.1 Utgångspunkter... 4 1.1.1 Region Östergötlands strategiska

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Medlemskap i Eurocities

Medlemskap i Eurocities KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Christian Dahlmann 2015-09-07 KSN-2015-1686 Kommunstyrelsen Medlemskap i Eurocities Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ansöka

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer