High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv"

Transkript

1 High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI Inger Wilstrand Hedemora näringsliv

2 Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Genus och genuskontrakt... 4 Nuläge i HVV... 5 Visionen ur ett genusperspektiv... 6 Syfte med strategin... 6 Mål... 6 Viktiga förutsättningar... 7 Arbetsmodell... 9 Arbetsmodell och Strategier... 9 Utvärdering, lärande och revidering av strategin... 9 Bilaga 1, exempel kompetensförsörjning Bilaga 2, Bakgrund till jämställdhetsstrategin... 13

3 Inledning High Voltage Valley har sin utgångspunkt i Ludvika med den världsledande position inom elkraftteknik som regionen besitter och den kraftiga utveckling som förväntas ske inom detta område. Under projektets gång har engagemanget från de deltagande aktörerna offentlig sektor, akademin och företagen ökat och fler pilotprojekt startas nu upp. Ett långsiktigt hållbart HVV håller på att skapas och fokus har under den senare tiden lagts på varumärket HVV för att skapa en gemensam bild av klustret och dess utvecklingspotential och vision. Det är viktigt att påpeka att klusterutvecklingsarbete är en långsiktig process med ett stort inslag av utvärdering, reflektion och kontinuerligt lärande för involverade parter. Aktiviteterna och pilotprojekten varierar över tid och utvecklas i takt med att omvärlden förändras. Strategier vidareutvecklas och klustret ställs ständigt inför strategiska vägval. För att ett framgångsrikt klusterutvecklingsarbete ska komma till stånd förutsätts att företagen och företagandet är utgångspunkten, att processorganisationen fungerar som spindeln i nätet och utvecklar klustret som arena och mötesplats i gränssnittet mellan offentlig sektor, forskning och företagen. Man fungerar då som katalysatorer som genom nya allianser och nätverk påskyndar förändringstrycket och bidrar till ökad tillväxt i regionen. Den regionala förankringen och ett gemensamt synsätt på vad HVV står för är också viktiga för ett långsiktigt hållbart klusterutvecklingsarbete. Det långsiktigt hållbara företagandet präglas av tre dimensioner; den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala aspekten. Mycket fokus ägnas åt de ekonomiska aspekterna och under senare tid även de miljömässiga aspekterna. De sociala aspekterna däremot är ännu i sin linda men kommer att påverka och ställa krav på både företagande och klusterutvecklingsarbete i framtiden. I större företag och organisationer pågår detta arbete för fullt medan det i de mindre företagen inte är högsta prioritet. Den sociala hållbarhetsaspekten inbegriper bland annat etiska, demografiska aspekter, jämlikhet, integration och jämställdhet. HVV avser med denna jämställdhetsstrategi lägga fokus på, och finna sätt för att integrera genus och jämställdhetsperspektivet i klusterinitiativet för att skapa goda förutsättningar för att långsiktigt hållbart klusterutvecklingsarbete och därmed också en region med stark tillväxt. Jämställdhet Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är en politisk målsättning och det innebär bland annat en jämn fördelning av makt och inflytande och lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger.

4 Utgångspunkten för det svenska jämställdhetsarbetet är att man ser ojämlika maktförhållanden mellan könen som ett grundläggande demokratiskt problem både på individ- och på samhällsnivå. Jämställdhetsarbetets viktigaste syfte blir därför att förändra denna obalans på den svenska arbetsmarknaden. I klustret skulle detta kunna innebära att en bättre jämställdhet på individnivå bidrar till att alla känner sig delaktiga och rättvist behandlade, att man bor och verkar i en region som präglas av allas lika värde och där både kvinnor och män har inflytande i utvecklingsarbetet, på arbetsplatser, i olika planeringsprocesser, företagande, och samhällsbyggnad. På samhällsnivå, och därmed också företagsnivå innebär en förbättrad jämställdhet en mer positiv utveckling, fler konkurrenskraftiga företag, kluster och regioner. Den kvantitativa aspekten på jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män och kan åstadkommas på olika sätt. Den kvalitativa delen däremot, är kanske svårare att komma tillrätta med samtidigt som det många gånger är en förutsättning för att den kvantitativa jämställdheten ska komma till stånd. Ofta finns en uttalad ambition att arbeta aktivt för en jämn fördelning mellan kvinnor och män, men resultatet av detta arbete blir inte alltid det önskade. Man måste här vara medveten om att det också kan finnas ett outtalat motstånd till ett aktivt jämställdhetsarbete. Många kanske inte är medvetna om problematiken, att de är hemmablinda och att de anser att de lever i ett jämställt samhälle. Andra anser att ämnet är uttjatat; att den yngre generationen har andra värderingar än den äldre och att det därför kommer att lösa sig självt. Det kan också vara så att det helt enkelt handlar om att samhället har ett behov av kompetenspåfyllnad inom området och ett öppnare klimat för diskussioner kring ämnet. Jämställdhetsarbete handlar därför mycket om att förändra attityder, förhållningssätt och normer och, inte minst, om att våga tala öppet om detta. Den stora utmaningen ligger i att hitta framgångsrika sätt för att åstadkomma detta, kanske inte minst för Dalarna som präglas av en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Genus och genuskontrakt Medan jämställdhet mer är ett ord för de politiska och samhälleliga målen är genus en social konstruktion. Genus definieras ofta som det sociala könet och är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till. Med andra ord är det tankarna om vad som är kvinnligt respektive manligt och något som vi människor skapar, om än omedvetet. Yvonne Hirdman (Hirdman 2001) anser att vi ingår ett osynligt kontrakt ett genuskontrakt, som upprätthålls av både män och kvinnor. Hirdman menar att föreställningarna och värderingarna om män och kvinnor skapas av oss alla tillsammans och dessa förändras över tid. Kontrakten innehåller normer för vad som är korrekt respektive avvikande beteende utifrån

5 kön. Dessa normer är svåra att upptäcka eftersom vi tar dem för givna, vi är så vana vid dem. Normen begränsar kvinnor och mäns handlingar och möjligheter i samhället, och makten kan därför bli ojämnt fördelad. Man riskerar att individer inte kommer till sin rätt, vilket både människor och samhälle förlorar på. Om normen däremot skapas av oss alla i samhället innebär det också att den går att förändra. Jämställdhetsarbete handlar därför om att förändra attityder, förhållningssätt och normer. Genuskontrakten ser väldigt olika beroende på kultur, historia, religion etc. Kontrakten förändras också över tid och man ser att dessa kontrakt har en större förändringsbenägenhet i exempelvis Sverige än i kulturer som präglas starkt av religiösa övertygelser. I Sverige blir marknadsekonomin lidande av ett alltför starkt och oföränderligt genussystem som hindrar ekonomin och arbetsmarknaden att växa och anpassa sig till nya förutsättningar. Därför kan man säga att marknadskrafterna bidrar till att kontraktet kan förändras i en snabbare takt. Hirdman menar att om kvinnor börjar dominera ett tidigare manligt område, sjunker löner och status. Om män kommer in på traditionellt kvinnliga områden tenderar männen att klättra mot toppen i hierarkin eller att området förändras. Där män går över och gör kvinnosaker måste dessa områden och saker förändras, men där kvinnor går in på manliga områden och gör karlasaker måste hon förändras. (Hirdman 2001) Detta skulle betyda att för att förbättra jämställdheten inom ett mansdominerat område är det av största vikt att medvetandegöra kvinnorna om denna problematik. Genuskontrakt kan med fördel användas som instrument för kartläggning av nuläge, som underlag för att skapa förståelse för hur ojämställdhet har uppstått, och också som verktyg för att kunna förändra attityder och normer. Nuläge i HVV Dalarna är fortfarande ett ojämställt län som präglas av en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Diskussioner förs nu på regional nivå vad som måste till för att detta ska förändras. Kanske har frågan aktualiserats nu när vi står inför ett stort generationsskifte, där arbetsgivarna inom snar framtid kommer att konkurrera om arbetskraften. En gemensam kraftsamling behövs för att trygga arbetsplatsernas framtida kompetensbehov. Ungas inträde på den regionala arbetsmarknaden, integration av utlandsfödda, inflyttning och minskad utflyttning, ökad rörlighet på arbetsmarknaden etc är alla insatser som måste komma till stånd inom snar framtid. Effektivisering och bättre nyttjande av de resurser vi redan har kommer också att stå högt på agendan och här är det av största vikt att vi får till stånd en mindre könssegregerad arbetsmarknad för att nå upp till detta. En ökad inflyttning och minskad

6 utflyttning, som ses som en förutsättning för att klara den framtida kompetensförsörjningen, innebär också att vi måste bli attraktivare som region för att locka fler att välja att verka och bo i regionen. År 2007 gjorde Region Dalarna en genusanalys för Dalarna. Länet har i studien kategoriserats i 5 områden med likartade lokala genuskontrakt. Av dessa 5 befinner sig Ludvikaregionen i industribältet, som beskrivs som en bruksbygd i omvandling där utbildningsnivån generellt sett är låg, kvinnorna förvärvsarbetar i mindre utsträckning än männen och där arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. Tendenser finns till att den moderna industrin främjar kvinnors arbetsliv genom att efterfråga mer kvalificerad arbetskraft, eftersom kvinnor generellt sett har en högre utbildningsnivå än män. Detta utmanar det traditionella brukssamhället. Även om industriregionerna håller på att omvandlas finns fortfarande stora utmaningar för att regionen ska attrahera kompetens och investerare. Visionen ur ett genusperspektiv HVV är ett jämställt och därmed framgångsrikt kluster Syfte med strategin Att skapa en process som bidrar till ett aktivt jämställdhetsarbete i klustret för att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart klusterutvecklingsarbete och därmed också en region med stark tillväxt. Att bidra till ökad kunskap rörande jämställdhet och öka medvetenheten om genuskontrakt som verktyg för förändring. Mål Att höja klustrets genuskompetens och medvetenhet om vikten av ett aktivt jämställdhetsarbete för ett långsiktigt framgångsrikt kluster. Att jämställdhetsintegrera alla delprocesser, fokusområden och därmed också strategier. Att skapa en tillåtande miljö/ forum där frågan diskuteras öppet och utan tabun. Att påskynda förändringen av det lokala genuskontraktet för att nå konkurrensfördelar genom att bli en attraktiv region med attraktiva arbetsgivare och livsmiljö.

7 Viktiga förutsättningar Det finns ett antal viktiga förutsättningar för att jämställdhetsarbetet inom klustret ska bli framgångsrikt. Förankring Strategin måste vara väl förankrad i ledningen. Som ambassadörer för klustret är det viktigt att styrgruppp och processledning är väl insatta i vad detta innebär och väl medvetna om, samt har en enig syn på hur man vill att framtidens HVV ska se ut ur ett jämställdhetsperspektiv. HVV prioriterar att arbeta inifrån och ut. Tid för detta ska avsättas på styrgruppsmöten etc för att verkligen förankra arbetet. En förändringsprocess som denna kräver tid, tålamod och öppna diskussioner. Utgå från det genuskontrakt som råder nu. Diskutera hur det har formats till vad det är idag. Diskutera vidare hur ett genuskontrakt skulle se ut den dagen man uppnått HVVs vision. Försök sedan komma fram till vad som krävs för att komma dit. Försök identifiera eventuella hinder och möjligheter, skapa en samsyn kring problematiken och potentialen. Återuppta gärna diskussionen med jämna mellanrum för att vidareutveckla det framtida kontraktet. Omvärldsbevakning Ledningen ansvarar för att kontinuerlig omvärldsbevakning inom området sker. Ta del av trender, lagstiftning, nationella och internationella strategier, aktuell forskning etc. Detta är grunden för att kunna vidta lämpliga åtgärder och kunna upprätta olika strategier för olika fokusområden samt identifiering av nya fokusområden. Vidare bidrar denna omvärldsbevakning starkt till att genuskompetensen i klustret höjs. Kompetens Genom att avsätta tid för diskussioner i ledningen kommer kompetensen inom området att utvecklas. Genom att sedan arbeta inifrån och ut kommer denna kunskap att sprida sig i klustret. Till en början, och inom specifika områden, kan det dock komma att krävas att extern kompetens anlitas. Framför allt i diskussionerna inför nya insatser kan det vara bra att ha en diskussionsledare. Metod För att förändra förhållandena måste genuskontraktet på något sätt förändras. Ett vanligt sätt kan vara att öka införseln av personer från områden med andra genuskontrakt, exempelvis storstadsområden.

8 Ett annat sätt är att börja arbeta inifrån, det vill säga att bli medveten om det egna och andra genuskontrakt för att på så sätt successivt kunna förändra attityder och normer. Förankringen och den kompetens som därmed successivt byggs upp i klusterledningen är en förutsättning för att man ska lyckas med detta. Klustret består av organisationer och individer. För att förändring ska komma till stånd krävs inte bara att de juridiska personerna upprättar planer och strategier; de individer som dessa organisationer består av, och de värderingar som dessa individer har är utgångspunkten i ett förändringsarbete. Därför är det oerhört vikigt att börja förändringsarbetet med att medvetandegöra och höja kompetensnivån bland individerna i nyckelposition. Genom att införa ett inifrån och ut perspektiv, där processledningen är ambassadörer för klustret, förs sedan denna kunskap vidare ut i klustret. Ett tredje sätt kan vara att förbereda företag, offentlig sektor och akademin på de marknadskrafter som, på sikt, kommer att tvinga fram en förändring genom att högre krav ställs på aktörernas attraktivitet och sammansättning av kompetens. I alla dessa fall kan klustret vara en förutseende och därmed pådrivande katalysator. De marknadskrafter det kan handla om är de större företagens krav på underleverantörer, större etableringar och investerares direkta eller indirekta krav på omgivningen, lagstiftning, jämställdhetsstrategier på regional, nationell och internationell nivå och därmed också fördelning av resurser. Jämställdhetsarbetet inom HVV innebär att alla projekt, strategier, forum, fokusområden och utbildningar, aktiviteter etc ska jämställdhetsintegreras för att nå bästa möjliga resultat. Exempel på nu föreliggande fokusområden är: Kompetensförsörjning Marknadsföring/kommunikation Industriell tillämpning genom ökat samarbete mellan SMF och FoU Innovationsstöd Internationalisering I framtiden kan andra fokusområden komma att dominera klusterarbetet och det är därför viktigt att arbeta utifrån en modell som är långsiktigt gångbar genom hela processen, oavsett fokusområde. Nedan följer beskrivning av vald arbetsmodell för att säkra en jämställdhetsintegrering inom olika utvecklingsområden

9 Arbetsmodell 1. Analysera hur ett tänkt fokusområde/ insats påverkar klusterarbetet i övrigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Identifiera framför allt risker och eventuella möjligheter till synergieffekter. Prioritera de fokusområden/insatser som bäst bidrar till en förbättrad jämställdhet i klustret, alternativt ha en plan för hur risken för negativa effekter ska elimineras. 2. Fastställ fokusområde/insats 3. Utifrån den omvärldsbevakning man gjort identifierar man och prioriterar bland tillvägagångssätten arbeta inifrån, verka för införsel respektive marknadskrafter 4. Fastställ och prioritera åtgärder 5. Genomför 6. Utvärdera genom återkoppling och reflektion i klusterledningen. I följeforskningen ska även jämställdhetsperspektivet beaktas Arbetsmodell och Strategier Den valda arbetsmodellen och resultatet av arbetet inom respektive fokusområde ska ligga till grund för de strategier som upprättas inom respektive område. Arbetet med modellen kan också resultera i att nya fokusområden med tillhörande strategier identifieras. Utvärdering, lärande och revidering av strategin Genom återkoppling och reflektion efter och under genomförandet kommer modellen att bidra till klustrets kontinuerliga lärande. Med en ökad medvetenhet om problematiken, dess hot och möjligheter samt nya kunskaper i klustret kommer det att vara nödvändigt att revidera denna strategi.

10 Referenser Hirdman (2001), Genus om det stabilas föränderliga former Nyttiga länkar SKLs hemsida med aktuellt bl.a. EUs nya jämställdhetsstrategi Nationella sekretariatet för genusforskning: artiklar, publikationer etcetera kring genusforskning. Utgivare av gratistidningen Genus samt nyhetsbrev. Diskrimineringsombudsmannens webbplats. Innehåller mycket material om jämställdhet och diskriminering, även jämställdhetsplaner etc för arbetsgivare aspx?PublObjId=12049 Med hjälp av fakta i form av statistik från SCB kan vi följa kvinnors och mäns villkor inom många områden. Statistiken kan användas i de jämställdhetsanalyser som krävs för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet. Den välkända boken "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet" gavs ut för första gången 1984 och ges nu ut vartannat år.

11 Bilaga 1, exempel kompetensförsörjning Exempel - Arbetsmodellen praktiseras på fokusområdet kompetensförsörjning 1. Vi vet att det inte enbart handlar om att rekrytera, det handlar också om att behålla och utveckla. Det handlar i allt större utsträckning om att erbjuda hela lösningar för familjer som flyttar in för att behålla kompetens. Risken finns att man förvärrar jämställdheten genom att man har en alltför kortsiktig på kompetensförsörjningsproblematiken, rekryterar från samma område eller ger en felaktig bild av företaget vid rekryteringar. Risken föreligger att man rekryterar från grannföretaget och att detta endast leder till en stigande produktionskostnad och försämrad konkurrenskraft för klustret. Vi vet att detta fokusområde hänger ihop med fokusområdet marknadsföring/ kommunikation. Vi vet också att det finns en risk för att kvinnor i mansdominerade branscher tenderar att anpassa sig till rådande strukturer (förändring kommer inte till stånd) medan män i kvinnodominerade kluster bidrar till förändring. Vi vet att detta fokusområde är nära sammankopplat med etableringar och komplettering av klustret. Ett högprioriterat fokusområde för HVV liksom för andra aktörer. Stor risk för alltför kortsiktiga lösningar. Kräver samverkan regionalt. Utifrån den omvärldsbevakning vi gjort vet vi att det kommer att uppstå kompetensbrist i länet. Vi vet också att arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. Vi vet att framtidens medarbetare i större utsträckning än tidigare kommer att välja arbetsplatser där möjlighet till karriärutveckling och god balans mellan familjeliv och arbete ges. Vi vet också att kvinnor har högre utbildningsnivå än män och högre ohälsotal etc. Vi vet att undersökningar pekar på att unga värdesätter jämställdhet i större utsträckning än äldre vid val av arbetsgivare och boendeort. Vi vet också att det finns en tendens att ungdomar väljer en gymnasieutbildning nära orten de bor i. Vi vet också att andelen flickor som söker sig till Industrigymnasiet i Ludvika minskat det senaste året etc. Vi vet också att pendlingsmönstret skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Kvinnor färdas i större utsträckning kollektivt än män och arbetspendlar inte lika långa sträckor som män gör. 2. Kompetensförsörjning 3. Fokusområde Kompetensförsörjning Arbeta inifrån: Företagen arbetar aktivt med att bli attraktivare med jämställdhetsplaner som verktyg. Fokus på balans mellan familjeliv och arbete. Arbeta för att skapa rörlighet mellan små och stora arbetsgivare för att kunna tillhandahålla karriärutvecklingsmöjligheter. Klustret kommunicerar ut bilden av HVV på ett bra sätt internt och externt. Bilden stämmer med verkligheten. Kommunicera även ut den omvärldsbevakning och analys av fokusområdet som gjorts internt för ökad förståelse. Klustret vidareutvecklar samverkan med skola (ner i åldrarna) och bidrar med kompetens och kommunikation, dels för rekrytering men också för

12 att öka intresset hos flickor. Förankra arbetet hos kommunerna för en djupare förståelse och en mer jämställd fysisk planering, samt utveckla boendet. Verka för ökad införsel: Arbeta i större utsträckning med att få även de mindre företagen att rekrytera från områden med andra genuskontrakt. Medflyttarservicen är ett bra komplement för att lösa familjesituationen. Vidta åtgärder för att inflyttade kvinnor inte bidrar till en stagnation av förändringsprocessen. Starta inflyttargrupper för de rekryterade där man hjälper dessa komma in i samhället. Prata gärna genuskontrakt med dessa för att medvetandegöra och förhindra en anpassning till rådande strukturer. Samarbeta och påverka andra aktörer som arbetar med inflyttning till länet för riktade insatser till de områden som har andra genuskontrakt. Viktigt att bistå de mindre företagen med klustrets kompetens inom kommunikation när man rekryterar. Ge tips på platsannonser, arbeta med bilder etc. Ta fram en annonsmall för HVV klustret som de mindre företagen kan använda sig av och samordna gärna annonseringen så att även de mindre företagen lättare kan rekrytera personer som har för avsikt att flytta till länet. Marknadskrafter: Större investerare (etableringar) och större företag dominerar ofta utvecklingen på orten/ i klustret. Indirekt eller direkt ställs krav på omgivande aktörer. Vid arbetet med etableringar bör man därför titta noga på hur en etablering kommer att påverka klustrets kompetensförsörjningsproblematik. De positiva effekter som en etablering har på klusterutvecklingen ur andra perspektiv bör ställas mot de eventuella negativa effekter det har på jämställdheten och därmed också kompetensförsörjningen. Kommer de större företagen/ aktörerna i en framtid att välja samarbetspartners/ underleverantörer som på samma sätt som de själva arbetar aktivt med utveckling av jämställdheten för att på så sätt vinna konkurrensfördelar? Detta är kanske ett område som behöver undersökas närmare. 4. Fastställ och prioritera åtgärder 5. Genomför 6. Utvärdera

13 Bilaga 2, Bakgrund till jämställdhetsstrategin Varför jämställdhet? Reflektioner från intervjuer med personer i klustret I början av arbetet med framtagandet av denna strategi utfördes ett antal telefonintervjuer med personer involverade i HVV. Under processens gång har också kommentarer inhämtats från HVV. Avsikten är inte att gå in i detalj på de svar vi fick vid telefonintervjuerna eller kommentarer, men i efterföljande reflektion kan man utröna ett antal frågeställningar som bör beaktas. Vikten av jämställdhet Vi kan konstatera att så gott som alla tycker det är viktigt med ett jämställt kluster. Varför det är viktigt visade sig dock vara en svårare fråga att svara på. Kompetensförsörjningsproblematiken tas upp som ett argument. Vi behöver med andra ord kunna rekrytera från hela befolkningen istället för halva. Bland företagen är variationen stor både vad det gäller hur könsfördelningen ser och hur stor vikt man lägger vid ett aktivt jämställdhetsarbete. Man kan här skönja en viss trötthet på alla dessa planer och undran om de verkligen har effekt. Risken finns att det blir hyllvärmare som man inte arbetar vidare med. Åsikter som yppats är också att en sådan självklar sak som jämställda arbetsplatser borde man kunna få till stånd utan dessa dokument. Vidare finns en risk för att man känner en viss maktlöshet och uppgivenhet vilket är förståeligt; ett företags möjlighet att bli mer jämställt avgörs inte av företaget själv. Det är i hög utsträckning andra faktorer och aktörer som påverkar deras utveckling. Därav vikten att arbeta tvärsektoriellt med dessa frågor. Detta faktum förstärker klustrets position som pådrivare och katalysator i jämställdhetsarbetet, inte bara i företagen utan också i samverkan med andra regionala aktörer och offentlig sektor. Man nämner att det är viktigt att kunna erbjuda boende till inflyttande och en attraktiv livsmiljö. En del företag anser att det är viktigt att de är attraktiva som arbetsgivare utifrån perspektivet att kunna kombinera arbetet med föräldraskapet på ett bra sätt. Ett visst orosmoment finns i och med att man verkar se skillnad på sin egen åsikt och den åsikt man förväntas ha som HVV representant. Med andra ord bör man i utvecklingsarbetet vara extra noga med att tillåta en öppen diskussion för att alla ska sträva åt samma håll. Att medvetandegöra om det faktum att individers åsikter och värderingar är det som påverkar hur det fortsatta arbetet kommer att utvecklas.

14 Vidare ses det som angeläget att tydliggöra för företag att man arbetar med jämställdhet och hur man har tänkt göra det. Motivera varför HVV arbetar med jämställdhet för att det är en förutsättning för ett framtida framgångsrikt kluster med tillväxt. Den föreslagna visionen HVV är ett jämställt och därmed framgångsrikt kluster antyder just detta. Hade man istället antagit visionen HVV är ett jämställt och framgångsrikt kluster skulle det innebära att man inte betraktar jämställdhetsarbetet som nödvändigt för att uppnå HVVs långsiktiga mål. Diskutera gärna det här i ledningen. Kompetensförsörjningen För att uppnå jämställdhet kan det ibland handla om att kvotera in det underrepresenterade könet på arbetsplatser, i styrelser etc. Det kanske främst är i större sammanhang i styrelserna i de börsnoterade företagen och på EU nivå som man diskuterar åtgärder som denna. För kluster som HVV kan det handla om att attrahera den bästa kompetensen. Antagandet att man nu kanske inte har tillgång till den bästa kompetensen på grund av att alla inte söker utlysta tjänster. Det finns med andra ord fler kompetenta personer än de som söker tjänsterna i klustret och anledningen till att de inte söker tjänsten kan vara att det innebär en livsstil som inte lockar, att de inte känner till vilka tjänster som finns ute, eller att de anser att arbetsplasten i något avseende inte är tillräckligt attraktiv etc. Det handlar inte om att anlita någon pga. kön. Tvärtom det handlar om att locka till sig den bästa kompetensen. Dels kan detta låta sig göras genom att klustret kommunicerar ut en mer attraktiv bild av klustret och regionen som tillsammans med det faktum att klustret i verkligheten också lever upp till bilden bidrar till att fler söker tjänsterna eller att fler unga blir intresserade av att söka sig till branschen. Unga, har jag av egen erfarenhet märkt, ser också till mixen tjejer/ killar på arbetsplatsen och vid val av utbildningar. I ett framtidsscenario, när industrin slåss om kompetensen kommer den yngre generationen att kunna välja arbetsgivare utifrån vad de själva anser vara viktigt. Därför är det också viktigt att HVV håller sig uppdaterade om hur unga ser på framtiden, hur de kommunicerar och vad de prioriterar för att HVV ska kunna skapa ett attraktivt kluster. Rättvis lönesättning kanske lockar unga, och en arbetsplats som tar hänsyn till familjesituationen. En bredare rekryteringsbas, där både män och kvinnor finns tillgängliga underlättar för företagen i klustret i den globala konkurrensen.

15 Marknadskrafterna Inköpare kan komma att kräva att företagen arbetar mer aktivt med jämställdhet på arbetsplatsen precis som offentlig sektor ställer krav på miljöcertifiering etc vid upphandling. Det ger med andra ord en konkurrensfördel i framtiden. Regionala finansiärer, såväl som nationella, ställer krav på att man ska sträva mot en mer jämställd arbetsplats och en jämn könsfördelning. Vissa menar också att kvinnor är försiktigare med maskiner, underhålls- och reparationskostnaderna blir därmed lägre. Innovationer/ kreativitet/ beslutsfattande När man arbetar i grupper som exempelvis styrelsearbete, projekt och kluster är det allmänt känt att en mix av människor i olika åldrar, med olika bakgrund samt olika kön är det bästa för att skapa en gruppdynamik som leder till kreativa, innovativa lösningar. Nyheter skapas inte genom addera mer av samma, de skapas av mötet mellan olikheter, i en tolerant miljö där all människor ges lika möjligheter att påverka och utrymme att agera. Reflektionerna skrivna av Inger Wilstrand

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020)

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020) Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Länsstyrelsen Skåne Helene

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande juni 2012 Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Halland Förstudie inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun 1 JämLYS Norsjö kommun 2010 JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun Foto: Ricke Johansson 2 JämLYS Norsjö kommun 2010 3 JämLYS Norsjö kommun 2010 INNEHÅLL INLEDNING 4 MOTVERKA KÖNSUPPDELNING

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer