7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013"

Transkript

1 7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013

2

3 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg Ärende 1. Verksamhetsplan och budget 2013, GFN/2012:7 Röstförklaring Jag deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2013 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med egna budgetförslag. Susanne Nordling Miljöpartiet de gröna

4

5

6

7

8 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm SID 1 (11) GFN/2012:7 TJÄNSTESKRIVELSE Verksamhetsplan och budget för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2013 Förslag till beslut i gemensamma familjerättsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2012 att uppdra till den gemensamma familjerättsnämnden att utarbeta verksamhetsplan och budget utifrån kommunstyrelsens ramar. Kommunstyrelsen bereder i november ärende om eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat regeringens budgetproposition och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, verksamhetsmål och skattesatsen för Kommunstyrelsen beslutade i juni om en generell ramhöjning till nämnderna med 1,0 procent som kompensation för löne- och prisutveckling. Nedan redovisas de ekonomiska ramarna för den gemensamma familjerättsnämndens verksamhet i tkr. Förvaltningen har upprättat förslag till budget för den gemensamma familjerättsverksamheten och för 2013 föreslås budgeten uppgå till en total bruttokostnad om tkr. Solna och Sundbyberg har i avtal överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun per den 1 november två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden under de senaste tre åren räknat tom två år före aktuellt verksamhetsår. I enlighet med stadens anvisningar kan nämnderna utarbeta kompletterande nämndmål utifrån stadens övergripande mål. Med utgångspunkt från stadens fyra målområden samt stadsövergripande inriktningsmål, effektmål och uppdrag föreslås följande nämndmål för den gemensamma familjerättsnämndens verksamhet 2013: Andelen ärenden som efter samarbetssamtal återaktualiseras för utredning ska minska. Andelen samarbetsamtal ska öka i relation till antalet vårdnadsutredningar. Andelen brukare som är nöjda med den familjerättsliga verksamheten ska ligga på en hög nivå. MBL-förhandlingarna avslutades Beslut Gemensamma familjerättsnämnden godkänner verksamhetsplan och budget för 2013 samt flerårsbudget för Ann-Charlotte Fager socialchef

9 2 (11) Innehållsförteckning - verksamhetsplan och budget för gemensamma familjerättsnämnden 2013 Gemensamma familjerättsnämndens uppdrag... 3 Verksamhetsstyrning... 3 Stadsövergripande mål och uppdrag... 3 Gemensamma familjerättsnämndens mål... 4 Socialförvaltningens vision och värdegrund... 4 Ekonomi och budget... 4 Familjerättsverksamheten... 5 Omvärldsanalys... 5 Utvecklings- och kvalitetsarbete... 6 Arbete med relationsvåld och brottsoffer... 8 Likabehandling och internationellt arbete... 8 Medarbetare... 9 Upphandling och konkurrensutsättning... 9 Internkontroll... 9 Framtid Bilagor: Internkontrollplan för Gemensamma familjerättsnämnden 2013 Gemensamma familjerättsnämnden budget Förhandlingsprotokoll MBL A B C

10 3 (11) Gemensamma familjerättsnämndens uppdrag Familjerätt inom socialtjänsten är en verksamhet som regleras av föräldrabalken och socialtjänstlagen. Den största delen av den verksamhet som bedrivs inom familjerätten är myndighetsutövning. Nämndens målgrupper är i första hand barn och ungdomar samt deras familjer. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen och föräldrabalken. Sedan 1 oktober 2009 har Solna stad och Sundbyberg stad inrättat en gemensam nämnd för familjerättsverksamhet. Solna är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i stadens organisation. Familjerättsverksamheten ingår i Socialförvaltningen och är en del av förvaltningens Barnenhet. Verksamhetsstyrning I Kommunstyrelsens (KS) förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 läggs ett antal prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål och uppdrag fast. De prioriterade målområdena och inriktningsmålen utgår från visionen om det levande och trygga Solna, som förenar hållbar utveckling med god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Kommunfullmäktige (KF) fastställer i november mål, ekonomiska ramar, uppdrag till nämnderna samt skattesatsen för år Visionen har preciserats i fyra målområden; Solna i utveckling, levande stad, trygghet och lärande för solnabornas bästa och god ekonomisk hushållning, samt i fem stadsövergripande inriktningsmål. Varje inriktningsmål mäts utifrån ett antal relevanta effektmål som i sin tur följs upp med hjälp av flera nyckeltal/indikatorer. Målen är både av verksamhetsmässig och av finansiell karaktär. Därutöver har vissa särskilda uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Dessa uppdrag åläggs nämnder och ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Härutöver ska de tvärsektoriella frågorna likabehandling och internationellt arbete genomsyra alla stadens verksamheter. Utgångspunkterna för verksamhetsplaneringen är förutom lagstiftning också den lokala politiska inriktningen som den kommer till uttryck i kommunfullmäktiges och gemensamma familjerättsnämndens mål, prioriteringar och uppdrag. Till grund för verksamhetsplaneringen ligger också förvaltningens vision och värdegrund, kontinuerlig omvärldsanalys samt resultatet av verksamhetsuppföljning, utvärderingar, granskningar och tillsyn. Måluppfyllelse, genomförande av uppdrag, resultat, nyckeltal, kvalitetsutveckling och budgetutfall redovisas löpande i verksamheten, i delårsrapporter och bokslut samt i särskilda ärenden till nämnden. Stadsövergripande mål och uppdrag I KS förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 läggs följande prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål och uppdrag fast för stadens nämnder och dess verksamheter. Trygghet och lärande för solnabornas bästa Den gemensamma familjerättsnämndens verksamhet bedrivs främst utifrån målområde trygghet och lärande för solnabornas bästa och ska under 2013 inom detta område bidra till att uppfylla följande stadsgemensamma inriktningsmål:

11 4 (11) Inriktningsmål Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet. God ekonomisk hushållning Gemensamma familjerättsnämndens verksamhet bedrivs också utifrån målområde god ekonomisk hushållning och ska 2013 inom detta område bidra till att uppfylla följande stadsgemensamma inriktningsmål och effektmål: Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål Solna stad ska i bokslutet för år 2012 vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner (År :e plats). Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka till minst nöjdhetsindex 60 i medborgarundersökning år 2013 (År 2010 NMI 58). Solna stads medarbetares engagemang ska minst vara index 65 i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. Gemensamma familjerättsnämndens mål I enlighet med stadens anvisningar kan nämnderna utarbeta kompletterande nämndmål utifrån stadens övergripande mål. Med utgångspunkt från stadens fyra målområden samt stadsövergripande inriktningsmål och effektmål föreslås följande nämndmål för gemensamma familjerättsnämndens verksamhet 2013: Nämndmål Andelen ärenden som efter samarbetssamtal återaktualiseras för utredning ska minska. Andelen samarbetsamtal ska öka i relation till antalet vårdnadsutredningar Andelen brukare som är nöjda med den familjerättsliga verksamheten ska ligga på en hög nivå Socialförvaltningens vision och värdegrund Sedan ett antal år utgår förvaltningens arbete ifrån en gemensam vision som anger en gemensam färdriktning och ambitionsnivå. Dess syfte är att skapa sammanhållning och se till att alla drar åt samma håll. Visionen, som är ett av flera instrument i verksamhetsstyrningen, lyder som följer: Vi är med och formar morgondagens socialtjänst så att våra klienter och brukare får förutsättningar att leva ett självständigt liv. Förvaltningen antog 2009 efter samverkan en gemensam värdegrund som ska bidra till att medarbetarna blir tydliga så att medborgarna, uppdragsgivarna och samarbetspartners vet vad de kan förvänta sig av socialförvaltningen. Värdegrunden ska stödja förvaltningen i att ha klientfokus, arbeta för stadens mål och förvaltningens vision. Värdegrunden utgår från de fyra ledorden; helhetssyn, människors lika värde, tro på individens egen förmåga och professionalism. Ekonomi och budget Kommunstyrelsen beslutade i juni om en generell ramhöjning till nämnderna med 1,0 procent som kompensation för löne- och prisutveckling. Nedan redovisas de ekonomiska ramarna för den gemensamma familjerättsnämndens verksamhet i tkr.

12 5 (11) Förvaltningen har upprättat förslag till budget för den gemensamma familjerättsverksamheten och för 2013 föreslås budgeten uppgå till en total bruttokostnad om tkr. Solna och Sundbyberg har i avtal överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun per den 1 november två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt SCBstatistik) under de senaste tre åren räknat tom två år före aktuellt verksamhetsår. Detta innebär för närvarande en fördelning av bruttokostnaderna med för Solna 60 % och för Sundbyberg 40 %. Familjerättsverksamheten Familjerättsverksamheten ingår i Socialförvaltningen och är en del av förvaltningens Barnenhet. Verksamheten har följande uppgifter: Utredningar, upplysningar och yttranden till tingsrätten i mål om vårdnad, boende och umgänge Råd och stöd till separerade föräldrar, samarbetssamtal rörande vårdnad, boende och ungänge samt avtal om vårdnad, boende och ungänge Yttranden till tingsrätten i mål om namnärenden Fastställande av faderskap för barn där föräldrarna inte är gifta Medgivandeutredningar för framtida adoption, prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande, yttranden till tingsrätten med anledning av adoption och uppföljningsrapporter till andra länder efter adoptivbarnets ankomst till Sverige Tillsättande av kontaktperson vid umgänge på tingsrättens begäran Omvärldsanalys Belopp tkr År År 2013 Generell kompensation 35 Avgår sänkt internränta -4 Ny ram År 2014 Generell kompensation 35 Ny ram År 2015 Generell kompensation 35 Ny ram Även Socialförvaltningen märker av stadens kraftiga befolkningsökning. En ökning som såväl i Solna som i Sundbyberg blir särskilt stor i förskoleåldrar och av yngre vuxna de närmaste åren. Det kan nämnas att de senaste årens ökning håller i sig när det gäller antalet barn upp till 12 år som aktualiserats och blivit föremål för utredning eller en insats vid förvaltningens barnenhet. Med stor sannolikhet kan de kommande års kraftiga ökning av antalet barnfamiljer i både Solna och Sundbyberg få återverkningar inom verksamhetsområdet.

13 6 (11) Ärendeutvecklingen inom den familjerättsliga verksamheten har under senare år varit stabil. Detta är även förhållandet på nationell liksom att antalet adoptionsutredningar samt mottagna barn från utlandet minskat. På tio år har adoptionerna i Sverige minskat med 36 procent. Det kan också konstateras att förändrade familjebildningar och möjligheter till föräldraskap ställer nya krav på verksamheten I september 2012 lade regeringen fram propositionen Stärkt stöd och skydd för barn och unga med föreslag om ändringar i främst socialtjänstlagen. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari Inom socialtjänsten förväntas f.ö. inga större förändringar på nationell nivå under det kommande verksamhetsåret. Den s.k. Missbruksutredningen föreslog 2011 bl.a. att ansvaret för all behandling av vuxna missbrukare ska föras över till landstingen from Efter omfattande kritik mot förslaget är det osäkert vad som händer med utredningens förslag och när de ev. kan genomföras. Någon förändrad lagstiftning väntas inte under I augusti 2011 beslutade regeringen och styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en fortsättning fram till 2014 på det arbete som SKL bedriver genom Kunskap till praktik för att utveckla bl.a. kommunernas missbruksvård. Arbetet ska också omfatta insatser för att barn inte ska glömmas bort i vården av vuxna med missbruks- eller beroendeproblem. Utvecklings- och kvalitetsarbete Förvaltningens kvalitetsarbete utgår från stadens Policy för kvalitetsutveckling som bl.a. ställer krav på att samtliga verksamheter ska utarbeta åtaganden gentemot nämnd och kommunledning med åtföljande kvalitetsdeklarationer. Kvalitetsdeklarationerna ska tydligt beskriva vilka tjänster och vilken service som olika verksamheter kan erbjuda medborgare och brukare. Utifrån kvalitetspolicyn införde staden en gemensam synpunktshantering i september Kvalitetsarbetet bedrivs också utifrån vad som sägs i Socialtjänstlagen (3 kap 3 ) om att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Från 1 januari 2012 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård och verksamhet enligt LSS (SOSFS 2011:9). Utifrån vad som sagts i Utredningen om kunskapsutveckling inom socialtjänsten (SOU 2008:18) har regering och Sveriges kommuner och landsting, SKL fattat en överenskommelse om evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område. Målet är att de människor som får stöd från socialtjänsten ska få del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Sammanfattningsvis handlar en evidensbaserad praktik om ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande där brukaren och de professionella inom socialtjänsten utifrån bästa tillgängliga kunskap tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för brukaren. I detta är arbete utgör nordvästkommunernas gemensamma forsknings- och utvecklingsenhet, FoU-Nordväst, ett viktigt stöd.

14 7 (11) I enlighet med stadens policy för kvalitetsutveckling är förvaltningens kvalitetsarbete en integrerad del av verksamhetsplanering och uppföljning. Förvaltningens kvalitetsarbete ska kännetecknas av enkelhet och inriktas på konkreta förbättringar som kommer klienter, brukare och medborgare till godo. Förutom vad som framkommer i verksamhetsuppföljning, tillsyn, särskilda genomlysningar och utvärderingar är de synpunkter som kommer från klienter, brukare och andra via bl.a. synpunktshantering och brukarundersökningar en betydelsefull drivkraft i kvalitetsarbetet. Prioriterade uppgifter 2013 Särskilt prioriterade områden i förvaltningens gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete: För att kunna bedriva en effektiv verksamhet gäller det att arbeta vidare med att utveckla samverkan såväl internt som externt och att hela organisationen fortsätter stärka helhetssynen med syftet att kunna erbjuda brukarna bästa möjliga bemötande och stöd. Som ett led i detta arbete fortgår den förvaltningsövergripande satsningen på nätverksarbete, en metodik som går ut på att mobilisera brukarnas sociala nätverk för att åstadkomma förändringar. Kvalitetsarbetet ska systematiseras och anpassas utifrån nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Arbetet med att ta fram nya kvalitetsdeklarationer för olika verksamheter fortgår och framöver gäller det även att följa upp och se över befintliga kvalitetsdeklarationer. Utvecklandet av nyckeltal fortgår, bl.a. inom ramen för en pågående uppgradering av förvaltningens verksamhetssystem. Likaså fortsätter arbetet med öppna jämförelser och att ta fram enkla modeller för att mäta såväl måluppfyllelse som effekter av olika insatser. Utifrån kraven på en evidensbaserad praktik fortsätter arbetet med att utveckla de insatser som erbjuds, bl.a. utifrån en inventering av vilka bedömningsinstrument och sociala metoder som tillämpas inom förvaltningens verksamheter. Satsningar och prioriteringar i utvecklings- och kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå kommande verksamhetsår: Ett metodutvecklingsarbete som påbörjades 2012 fortgår. Arbetet handlar om att den familjerättsliga verksamheten ska utveckla sin samverkan med utredningsgrupperna för barn och unga i Solna och Sundbyberg för att bl.a. kunna göra samlade bedömningar i ärenden med våld i nära relationer. Dessutom ska samverkan med andra förvaltningar och myndigheter i frågor som rör barn och unga vidareutvecklas utifrån bl.a. den nya s.k. BUS-överenskommelsen. Verksamheten arbetar vidare med frågan om familjerättens uppföljningsansvar för adopterade barn och i samverkan med Sundbybergs stad ska adopterade barn och deras föräldrar kunna erbjudas s.k. samspelsbehandling. Med syftet att minska antalet familjerättsliga utredningar fortsätter verksamheten att följa utvecklingen i fråga om behandling och riskbedömningsinstrument. Arbetet inom ramen för det tidigare Barncentrum kommer att vidareutvecklas i och med att verksamheten 2013 omvandlas till ett s.k. Barnahus. Verksamheten bedrivs i samverkan med andra kommuner och syftar till att via effektivare samverkan mellan olika myndigheter förbättra stödet till barn som utsatts för våld i nära relationer.

15 8 (11) Arbete med relationsvåld och brottsoffer Socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Nämnden ska särskilt beakta kvinnor som varit utsatta för våld och barn som bevittnat våld eller andra övergrepp. Förvaltningen har från Socialstyrelsen erhållit utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Medlen ska användas till samordning och förbättring av dokumentation, rutiner, uppföljning och användandet av bedömningsinstrument. Relationsvåldscentrum (RVC) arbetar med våldsutsatta som polisanmält hot och/eller våld mot sin person från en närstående vuxen. Verksamheten drivs tillsammans med polisen, andra kommuner och stadsdelar. RVC ska se möjligheterna till metodutveckling när det gäller våldsutövare för att kunna motivera dessa att söka hjälp i de behandlingsprogram som finns inom kommuner och stadsdelar samt Manscentrum. Socialförvaltningen avser att se över och revidera överenskommelsen med Kvinnojouren för Solna, Sundbyberg och Ekerö i enlighet med Socialstyrelsens tolkning av gällande regelverk. Kvinnojouren erhåller verksamhetsbidrag, bl.a. från socialförvaltningen. Origo är ett nyinrättat länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld där enskilda kan få stöd och rådgivning. Målet med verksamheten är att länets kommuner, landstinget, polismyndigheten och frivilligorganisationer som arbetar mot hedersförtryck och våld ska samverka kring stöd och rådgivning för den enskilde samt kring kunskaps- och kompetensutveckling för professionen. Stockholms stad svarar för driften och Solna stad avser att, i enlighet med Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) rekommendation till länets kommuner, teckna avtal om att ingå i verksamheten. Brottsofferjouren Solna-Sundbyberg-Ekerö lades ner vid halvårsskiftet 2012 och en ny överenskommelse om stöd till brottsoffer finns nu med Brottsofferjouren Västerort som ger hjälp och stöd till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga i bl.a. Solna. Den ideella förening som driver jouren erhåller verksamhetsbidrag från bl. a socialförvaltningen. Prioriterade uppgifter 2013 Förbättra rutiner, dokumentation och uppföljning samt införa bedömningsinstrument i förvaltningens arbete med relationsvåld och brottsoffer Utveckla samarbetet med Kvinnojouren i Solna-Sundbyberg-Ekerö Utveckla samarbetet med Brottsofferjouren Västerort Likabehandling och internationellt arbete I syfte att bedriva ett proaktivt arbete med likabehandling arbetar förvaltningen med s.k. fokusgrupper. I detta arbete ligger fokus på vilket sätt medarbetarna tillgodoser att alla brukare får ett likvärdigt bemötande och en likartad service. Analysen av underlaget kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med likabehandlingsperspektivet. Socialförvaltningen kommer också att ta aktiv del i utvecklingsarbete initierat av Sveriges Kommuner och landsting (SKL) Göra jämlikt är att göra skillnad, där Solna stad deltar. Förvaltningen fortsätter också arbeta med att ta fram och utveckla könsuppdelade nyckletal och statistik. Socialförvaltningen arbetar sedan många år aktivt med att lyfta in det internationella arbetet i kvalitets- och verksamhetsutvecklingen genom den särskilda satsning som går under namnet Nyfiken på Europa. Denna satsning fotsätter även under kommande verksamhetsår. Ett flertal studieresor har hittills genomförts där mötet med kollegor och verksamheter i andra länder bidrar till utveckling av den egna verksamheten.

16 9 (11) Både det internationella arbetet och likabehandlingsarbetet utgör ett viktigt stöd när det gäller att utveckla arbetet med att möta individers olika behov och matcha dessa mot rätt insats. Ökad kunskap i likabehandling och goda exempel från andra kommuner och länder i fråga om metoder och arbetssätt hjälper förvaltningen att utveckla det sociala arbetet och skapa förutsättningar för en socialtjänst med god kvalitet. Prioriterade uppgifter 2013 Likvärdigt bemötande och likartad service i arbetet med brukarna. Deltagande i projektet Transnet för utvecklande av vissa arbetsmarknadsinsatser. Medarbetare I socialförvaltningens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare är målet att kunna erbjuda en verksamhet som kännetecknas av trivsel, utveckling och effektivitet. För att underlätta rekrytering och behålla kompetens gäller det att utveckla medarbetarskapet. Medarbetarskap handlar bl.a. om beteenden som möjliggör en positiv utveckling och goda resultat. Ett viktigt verktyg i detta arbete är förvaltningens gemensamma värdegrund som hjälper oss bli tydliga så att medborgarna, uppdragsgivarna och våra samarbetspartners vet vad de kan förvänta sig av förvaltningen. Värdegrunden stödjer oss i att ha klientfokus, arbeta för stadens mål och förvaltningens vision. Socialförvaltningen står för helhetssyn, människors lika värde, tro på individens egen förmåga och professionalism. En väl fungerande samverkan, såväl internt som externt, är en avgörande framgångsfaktor när det gäller att utveckla en effektiv verksamhet som kan erbjuda brukarna den hjälp och det stöd som behövs. Prioriterade uppgifter 2013 Se över förvaltningens kompetensutvecklingplan och FoU-caféer så att efarenhetsutbyte samt kännedom om nyheter och metodutveckling inom det sociala området kan ske på resurseffektivt sätt. Minst en förvaltningsdag med bra och inspirerande föreläsningar. Se över att rutiner finns som säkerställer att samverkan och samarbete verkligen sker där det behövs. Det får aldrig stå och falla med en enskild medarbetare att samarbete inte blir av. Utifrån den inventering som ska göras av vilka bedömningsintrument och sociala metoder som tillämpas inom förvaltningens olika verksamheter ska en plan tas fram för vilka metoder som ska användas och vilka som behöver utvecklas. Upphandling och konkurrensutsättning Den familjerättsliga verksamheten utgörs till övervägande del av myndighetsutövning och har inte någon verksamhet som upphandlats. Verksamheten planerar inte heller någon konkurrensutsättning eller att framöver genomföra några upphandlingar. Internkontroll Nämnderna ska i samband med verksamhetsplan och budget anta en internkontrollplan. Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för internkontroll. Enligt reglementet ska en internkontrollplan upprättas och respektive nämnd har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde.

17 10 (11) Internkontroll definieras som en process, där nämnd, ledning och övrig personal samverkar. Den utformas för att med rimlig grad av säkerhet fastställa att sker en god verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och övriga bestämmelser följs. Internkontrollplanen ska innehålla: Redovisning av väsentliga processer inkl riskbedömningar samt genomförd riskoch väsentlighetsanalys. En plan för hur den interna kontrollen ska bedrivas kommande verksamhetsår inkl. uppgifter om vad som ska kontrolleras, ansvarig för kontrollen, hur ofta denna ska ske samt och hur resultat av kontrollen ska redovisas och rapporteras. Internkontrollplanerna ska innehålla vissa för alla nämnder gemensamma kontrollmoment inom ekonomi och redovisning. Med utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsanalys framgår av Gemensamma familjerättsnämndens internkontrollplan (bilaga A) hur den interna kontrollen ska bedrivas under kommande verksamhetsår. Vissa kontrollmoment som ska genomföras är gemensamma för samtliga nämnder i staden. Prioriterade uppgifter 2013 Vilka kontroller som prioriteras framgår av nämndens internkontrollplan samt den särskilda handlingsplan för internkontrollarbetet som tas fram på förvaltningsnivå. Framtid Befolkningsökningen i såväl Solna som Sundbyberg ställer även socialförvaltningen och nämnden inför nya utmaningar. Ökningen blir särkilt stor mellan 2014 och 2017 och framför allt är det antalet barnfamiljer med mindre barn som ökar. Även om ärendeutvecklingen inom det familjerättsliga området i stort varit stabil under senare år har förvaltningen sett att antalet yngre barn som blir aktuella för en utredning eller insats ökar. Det blir därför en viktig uppgift att framöver följa utvecklingen så att verksamheten kan anpassas utifrån förändrade behov. Flera statliga utredningar och förslag till förändringar i lagstiftningen inom socialtjänstens område kan de närmaste åren få stor inverkan på förvaltningens arbete och få till följd att det ställs nya och i vissa fall utökade krav på verksamheten. Inom det familjerättsliga området kom utredningen Fortsatt förälder (SOU 2011:51) 2011 med förslag som på sikt kan innebära utökat ansvar för verksamheten. Ett mål för utredningen har varit att undanröja samarbetshinder och underlätta för särlevande föräldrar att komma överens och samarbeta i såväl ekonomiska som andra närliggande frågor som rör barnet. Dessutom ska möjligheter och hinder för samarbete som finns i regelverken för de familjeekonomiska stöden samt föräldrars behov av hjälp- och stödinsatser belysas. Utredaren har senare givits i uppdrag att komplettera analyserna med att se över vilka möjligheter det finns att erbjuda alla föräldrar som separerar samarbetssamtal. Vidare ska utredaren utreda om samarbetssamtalen, förutom nuvarande frågor om vårdnad, boende och umgänge, även ska innehålla frågor om fördelning av det ekonomiska ansvaret för barnet. Modernare adoptionsregler eller den s.k. adoptionsutredningen (SOU 2009:61) är en annan utredning från 2009 som framöver kan komma att påverka verksamheten. Utredningen har haft i uppdrag att göra en allmän översyn av reglerna om adoption i 4 kap. föräldrabalken och har bl.a. tagit ställning till om det i syfte att stärka barnperspektivet finns anledning att ändra reglerna om domstolens prövning i ärenden om adoption.

18 11 (11) I augusti 2012 gavs Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna för att i ett antal kommuner bedriva en försöksverksamhet med separationsteam som kan erbjuda föräldrar och barn stöd och hjälp i samband med separation. Uppdraget som kan koma att påverka den familjerättsliga verksamheten i framtiden ska redovisas till Socialdepartementet senast den 18 januari För verksamhetens del gäller det att fortsätta det målmedvetna utvecklings- och kvalitetsarbetet med brukarnas bästa ständigt för ögonen. Det gäller att förvaltningen fortsätter det tålmodiga arbetet med att utveckla effektiva metoder och arbetssätt så att de insatser som erbjuds ger önskad effekt. Ett särskilt angeläget utvecklingsområde kommer de närmaste åren att handla om hur tillgängligheten för brukarna på olika sätt kan förbättras ytterligare. Ska förvaltningen kunna ge bästa möjliga stöd och bedriva en effektiv verksamhet krävs också att arbetet fortgår med utveckla och förbättra samverkan såväl internt som med en rad olika aktörer. Om verksamheten ska kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet gäller det också att arbeta vidare med och inse vikten av en helhetssyn i arbetet med alla de som förvaltningen möter.

19 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm Internkontrollplan för gemensamma familjerättsnämnden 2013 Bilaga A Nämnderna ska i samband med verksamhetsplan och budget 2012 lämna en internkontrollplan. Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för internkontroll. Enligt reglementet ska en internkontrollplan upprättas och respektive nämnd har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Regler och anvisningar för internkontroll inom Gemensamma familjerättsnämnden Ansvar, information och introduktion till nyanställda Internkontroll definieras som en process, där nämnd, ledning och övrig personal samverkar. Den utformas för att med rimlig grad av säkerhet fastställa att följande mål uppnås: God verksamhetsstyrning Tillförlitlig finansiell rapportering Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och övriga bestämmelser Verksamhetsansvariga chefer är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. De ska verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Information om internkontroll ska ingå i introduktionen av nyanställda. Alla medarbetare förväntas känna till de lagar, förordningar och bestämmelser som berör respektive verksamhetsområde. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Internkontrollplan Gemensamma familjerättsnämnden ska årligen i samband med att beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår anta internkontrollplan för närmast följande år. Internkontrollplanen ska innehålla: Redovisning av väsentliga processer inkl riskbedömningar samt genomförd risk- och väsentlighetsanalys En plan för hur den interna kontrollen ska bedrivas kommande verksamhetsår inkl. uppgifter om vad som ska kontrolleras, ansvarig för kontrollen, hur ofta denna ska ske samt och hur resultat av kontrollen ska redovisas och rapporteras. Internkontrollplanerna ska innehålla vissa för alla nämnder gemensamma kontrollmoment inom ekonomi och redovisning. 1

20 Uppföljning Kontroller sker genom samtal med ansvariga tjänstemän och chefer, löpande uppföljning av ekonomi och verksamhet, stickprovskontroller, analys, etc. Kontrollerna dokumenteras, sammanställs och redovisas till nämnden inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning. Redovisningen ska utöver resultat av genomförda kontroller även innefatta vidtagna åtgärder. Vid behov ska rapporten innehålla förslag till åtgärder för att förbättra kommunens gemensamma rutiner. Påtagliga och allvarliga brister rapporteras omgående till förvaltningschef och om så krävs även till nämnden. Risk- och väsentlighetsanalys Som ett första steg i upprättande av en förslaget till den årliga planen för interkontroll har förvaltningen att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys. I arbetet med att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys måste kontrollnytta hela tiden vägas mot kontrollkostnad. Värdet av att identifiera en risk ska i normalfallet överstiga kostnaden för att identifiera risken. Internkontrollplanen ska utformas med en risk och väsentlighetsanalys som grund. Denna riskbedömning ska ingå i internkontrollplanen. Riskanalysen syftar till att utifrån de processer/områden som tas upp i nämndens internkontrollplan identifiera och bedöma de risker eller hot som organisationen ställs inför i sin strävan att uppnå sina mål. En oförutsedd framtida händelse som negativt påverkar verksamhetens måluppfyllelse. Vad får inte hända? Vad vill vi inte läsa om i tidningarna? Andra sätt att identifiera risker kan vara revisionens och tillsynsmyndigheternas granskningar, övriga genomlysningar och utvärderingar, jämförelser med andra kommuner, budget- och verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, synpunktshantering, brukarundersökningar samt genomgång av reglementen, policydokument, regler, och befintliga rutiner etc. Väsentlighetsanalys, dvs. hur stor är sannolikheten för att identifierade risker inträffar och vad får det i så fall för konsekvens? Konsekvenser vid fel som påverkar verksamhetens kvalitet och ekonomi. Med andra ord samt det stöd och den hjälp som ska ges till enskilda, förtroendet för verksamheten hos brukare, klienter, medborgare samt förtroendevalda och förutsättningarna för att kunna bedriva önskad verksamhet. Risk- och väsentlighetsanalysen har genomförts utifrån nedanstående modell där bedömt värde för sannolikheten (S) multiplicerats med konsekvenser (K). I planen för det kommande årets internkontrollarbete tas sådant med som bedömts ha 6 poäng eller mer. Sannolikheten (S) för fel: Osannolik 1: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå Mindre sannolik 2: Risken är mycket liten att fel ska uppstå Möjlig: 3: Det finns risk för att fel ska uppstå Sannolik 4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå Konsekvens (K) vid fel: Försumbar 1: Är obetydlig för de olika intressenterna och verksamheten/staden Lindrig 2: Uppfattas som liten av såväl intressenter som verksamheten/staden Kännbar 3: Uppfattas som besvärande för intressenter och verksamheten/staden Allvarlig 4: Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa Exempel: 3 (S) x 2 (K) = 6, uppfyller kriteriet för att prioriteras, dvs. tas med i internkontrollplanen. 2

Verksamhetsplan och budget 2012. Gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2012. Gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2012 Gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2 (10) Innehållsförteckning - verksamhetsplan och budget för gemensamma familjerättsnämnden 2012 Gemensamma familjerättsnämndens

Läs mer

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2014

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2014 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2014 PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) Gemensamma familjerättsnämnden 2013-10-17 63 Verksamhetsplan och budget för gemensamma familjerättsnämnden

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011

Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2012-02-23 SID 1 (7) GFN/2012:3 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg 2011 Sammanfattning Ärendeutvecklingen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Ann-Charlotte Fager Björn Löfholm 2010-09-27 GFN/2010:9

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Ann-Charlotte Fager Björn Löfholm 2010-09-27 GFN/2010:9 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Ann-Charlotte Fager Björn Löfholm 2010-09-27 GFN/2010:9 Verksamhetsplan och budget 2011 samt flerårsbudget 2012-2013 för gemensamma familjerättsnämnden Solna

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

6 Socialnämnden 2013

6 Socialnämnden 2013 6 Socialnämnden 2013 SOLNA STAD Socialnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2012-10-16 57 Verksamhetsplan och budget för socialnämnden 2013 (SN/2012:159) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2012

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015 SOLNA STAD Socialförvaltningen FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL 11 Ärende: Plats: Tid: Verksamhetsplan för Socialnämnden och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Årsredovisning och bokslut 2010

Årsredovisning och bokslut 2010 Årsredovisning och bokslut 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna och Sundbyberg Medarbetarna i Solna och Sundbybergs gemensamma familjerättsverksamhet utanför Nidarosdomen i samband den studieresa

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Reglemente Intern kontroll Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (6) Reglemente för intern kontroll Kommunfullmäktiges beslut 36/00. 1 Styrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 27 januari 2014

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 27 januari 2014 PM 2014:12 RVII (Dnr 325-1784/2013) Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 27 januari 2014 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 SKRIVELSE Anders Karlsson 160926 Vårt Dnr: 2015-G033 Kommunens revisorer Miljö- och byggen Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett

Läs mer

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer