Strategisk plan. strategisk plan Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!"

Transkript

1 Strategisk plan strategisk plan Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

2

3 Strategisk plan Aneby kommun Fastställd av Kommunfullmäktige Förord 4 Visionen Ett gott liv i en hållbar kommun 5 Aneby kommuns värdegrund 6 Omvärldsbevakning och samarbete 7 Aneby kommuns styrmodell 8 Aneby kommuns styrkort Medborgare, brukare och kunder 10 Ekonomi 12 Medarbetare 14 Processer 17 Samhälle 18

4 Förord Detta är en plan för Aneby kommuns framtid, där visionen Ett gott liv i en hållbar kommun, är vad kommunens arbete ska bidra till att uppnå. Planen utgör kommunens övergripande måldokument för mandatperioden Av verksamhetsidén framgår vårt kommunala uppdrag, varför vi finns till. I fem perspektiv anges målen som måste uppfyllas för att nå visionen. Strat egi erna anger vilka vägval vi måste göra för att nå målen. Styrkortet bygger på att alla nivåer i kommunen relaterar till visionen och de fem övergripande målen. Kommunen ska bidra till att medborgarna i Aneby kommun känner trygghet, framtidstro och delaktighet. De ska bemötas med respekt och omtanke. Kommunens arbete utgår från det enskilda perspektivet såväl som från ett helhetsperspektiv kommunens bästa. Kommunens verksamheter präglas av kvalitet, effektivitet och ständiga förbättringar. Aneby kommun ska vara ett attraktivt alternativ för människor att bo, vistas och verka i. Invånarnas behov ska vara vägledande i verksamheternas utveckling. Dialog, delaktighet och utveckling av former för att ta hand om synpunkter och idéer är självklara instrument, liksom nya former för demokrati och inflytande. Hög medvetenhet, engagemang och helhetssyn lägger grunden till den förändringsberedskap som behövs för att möta framtidens utmaningar. Goda resultat i verksamheten är viktiga, men också vilken väg som bäst leder dit. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Medarbetarperspektivet lägger grunden för Aneby kommun som en attraktiv arbetsgivare för dagens och morgondagens medarbetare. Fem grundstenar finns för samhällsutveckling - boende, utbildning, arbete, fritid och miljö - och de är alla förutsättningar för tillväxt och hållbarhet i vår kommun. De förutsätter också samverkan på många olika nivåer och sammanhang. Samverkan är en av kommunens styrkor. Bengt Samuelsson Kommunfullmäktiges ordförande Veronica Åberg Kommunchef 4

5 Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv förutsätter ett samhälle med långsiktig hållbarhet både socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. Alla kommunens invånare ska kunna delta i samhället oavsett sina förutsättningar. Ett gott liv i en hållbar kommun är vad Aneby kommuns långsiktiga arbete ska bidra till att uppnå. Aneby kommuns största utmaning är att öka tillväxten och inflyttningen till kommunen. Det övergripande målet i kommunens översiktsplan är att öka befolkningen från cirka 6400 till 7000 invånare år Många aktörer måste samverka för att detta ska bli verklighet. De grundläggande förutsättningarna för tillväxt handlar om arbete, boende, utbildning, goda kommunikationer, en hållbar ekologi, ett gynnsamt företagsklimat med nyföretagande, möjligheter till ett rikt liv genom kultur och fritid, trygga livsmiljöer och en god kommunal service. Aneby ska vara en kommun med långsiktig hållbar utveckling som erbjuder goda förutsättningar för att människor ska välja att bo, vistas och verka i hela kommunen. Kommunens egen organisation ska kännetecknas av ett långsiktigt hållbart ledarskap och medarbetarskap, där trivsel, delaktighet och inflytande stimulerar till ett gott arbetesresultat och nöjda medarbet are. För att nå visionen krävs att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt. Aneby är Jönköpings läns minsta kommun. Vår styrka är att ta tillvara de möjligheter som litenheten och närheten mellan medborgare och kommunens ledning ger med personkännedom, hög tillgänglighet och kortare beslutsvägar. Litenheten är också en styrka för kommunens organisation då den främjar helhetstänkande och ansvar för en gemensam ekonomi, med en gemensam påse pengar och där vi samverkar med varandra. Kommunens långsiktiga strategiska mål är 7000 invånare 2025 Det kommunala uppdraget Aneby kommun: verkar, i samspel med andra aktörer, för ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. erbjuder god offentlig service med tillgänglighet, valfrihet och kvalitet som kännetecken. svarar för en myndighetsutövning som skapar förtroende och rättssäkerhet. Övergripande mål Aneby kommuns invånare får tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet i kommunens arbete. Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans. Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare. Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete inom alla områden. Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att männ iskor vill bo, vistas och verka här. 5

6 Aneby kommuns värdegrund Värdeord Förhållningssätt Arbetssätt Öppenhet I Aneby kommun är det högt i tak. Utveckling Vi förbättrar ständigt verksamheten i en rörelse framåt med beprövad erfarenhet, kombinerad med vetenskap och forskning. Ansvar Vi gör saker i rätt tid, utifrån vårt uppdrag. Vi är tillåtande, bejakande och tillgängliga. All kommunikation bygger på ärlighet och ömsesidig respekt. Vi söker aktivt förnyelse och förbättring. Vi agerar aktivt, lyhört och tydligt. Vi gör vanliga saker ovanligt bra. Aneby kommuns värdegrund med värdeorden öppenhet, utveckling och ansvar, ska genomsyra all verksamhet i Aneby kommun och vara ledstjärnor för varje medarbetare och förtroendevald i det dagliga arbetet och i mötet med medborgare, brukare och andra intressenter. Fokus i det dagliga arbetet ligger på medborgarnas och brukarnas bästa och vi stärks av att: Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Information är tydlig och lättåtkomlig. Vi bjuder in till gränsöverskridande samarbete och uppmuntrar kreativitet. Vi omsätter ny kunskap i vår vardag genom lärande möten och aktiviteter. Vi arbetar systematiskt och kvalitetssäkrat. Vi är engagerade och lojala med uppdraget och med hållbar resurshållning i fokus. 6

7 Gustav, en av SOK Anebys ungdomar, är noga med att läsa kartan för att inte tappa fokus på rätt riktning. Omvärldsbevakning och samarbete Samarbete, samverkan och helhetstänkande är nödvändigt för att klara de utmaningar det innebär att leva upp till lagkrav, önskningar och förväntningar på verksamheten. Det kan handla om samarbete inom kommunens verksamhet såväl som över kommungränser, med annan offentlig verksamhet eller den ideella sektorn och näringslivet. Genom omvärldsbevakning och samarbete med andra tillför vi organisationen ny kunskap om den utveckling som pågår både nationellt och globalt. Samarbetsparterna kan variera beroende på arbetsområde eller fråga. Genom helhetstänkande och samarbete står kommunen bättre rustad för svårare tider. Sårbarheten minskar, tjänster kan delas och kompetens kan vinnas. Aneby kommun vill vara en pådrivande kraft i utvecklingen mot ett flexibelt samspel inom alla områden som ger fördelar. Ett nytt och viktigt samarbete träder i kraft då Region Jönköpings län bildas med landstinget och länets kommuner som parter. Regionkommunens ansvarsområden är regional utveckling, arbetsmarknad och näringsliv samt folkhälsa och sjukvård. Till regionstyrelsen finns ett kommunalt forum som mötesplats och kontaktyta mellan regionkommunen och regionens kommuner. Mervärd et av regionbildningen är att vi tillsammans ska ta tillvara regionens befintliga styrkor i arbetet med att bli ett starkt tillväxtområde för boende, företagande och besökare. Kommunen som koncern Aneby kommun arbetar som en kommunkoncern med kommunens verksamheter, bolag och stiftelser. För att nå ökad samordning inom verksamheterna och på så sätt utnyttja och använda resurserna mera effektivt ska kommunens förvaltning, Aneby Miljö & Vatten AB, Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen Åsens by fortsätta arbeta nära varandra. Genom ett nära samarbete som bygger på öppenhet och förtroende mellan kommunkoncernens olika delar, ges förutsättning ar att tillsammans på ett ansvarstagande sätt driva utvecklingen av en attraktiv kommun. 7

8 Aneby kommuns styrmodell Definitioner Vision framtidsmål, önskvärt läge. Övergripande mål vad måste uppfyllas för att nå upp till visionen? Strategi vilka metoder och vägval gör vi för att arbeta mot målen? Styrtal vad ska mätas? I Aneby kommun används sedan 2005 målstyrningsmodellen Balanserat styrkort. Balanserat styrkort är en strukturerad modell för styrning och uppföljning som utgår från en gemensam vision, gemensamma övergripande mål, strategier och styrtal som fastställs av kommunfullmäktige. Genom styrmodellen säkerställs hela organisationens syn på vad som skapar värde och leder i riktning mot uppfyllelse av visionen. Alla avdelningar och enheter upprättar egna styrkort i en verksamhetsplan som utgår från visionen, de gemensamma målen, och strategierna. I avdelningarnas/enheternas verksamhetsplaner beskrivs de aktiviteter som krävs för att följa strategierna och som anses avgörande för att uppnå de övergripande målen samt hur man avser att följa upp och mäta resultatet. Avdelningarnas verksamhetsplaner fastställs av kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet. Det balanserade styrkortet innehåller fem perspektiv; medborgare, brukare och kund, ekonomi, medarbetare, processer och samhälle. Verksamheten kan då följas ur fler aspekter än den traditionella ekonomiska. Grundtanken är att eftersträva balans mellan de olika perspektiven. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari hålls en allmänpolitisk debatt där viktiga politiska frågor lyfts. Till den allmänpolitiska debatten överlämnas framtagna planeringsförutsättningar som ligger till grund för kommande budgetarbete. Den allmänpolitiska debatt en och planeringsförutsättningarna ger vägledning till kommunstyrelsen för kommande budget direktiv till budgetberedningen vad gäller viktiga och prioriterade områden. I samband med att budgeten fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni, hålls en budgetdebatt. Redovisning av mätningar och styrtal sker vid tertial- och delårsbokslut samt årsredovisning. Lagstiftning Regionala och nationella mål Kommunens översiktsplan Policys och riktlinjer inom olika områden Strategisk plan Allmänpolitisk debatt och budgetdebatt Planeringsförutsättningar Kommunövergripande verksamhetsplan Avdelningens verksamhetsplan Politisk nivå Verksamhetsnivå Omvärlden Årsredovisning Resultatredovisning Uppföljning Styrkortets måluppfyllelse Kvalitetsredovisning Enhetens verksamhetsplan 8

9 Fotografen Gunnar Lundquist har fångat utsikten över Ören. 9

10 Aneby kommuns styrkort Medborgare, brukare och kunder Begreppet kommun kommer från det latinska ordet communis: gemensam. Gemensamt och tillsammans i Aneby kommun bär politik och förvaltning de uppgifter som är kommunens ansvar; utbildning, socialtjänst, miljövård, samhällsplanering, fritid, kultur och mycket mera. Människors engagemang och delaktighet är en förutsättning för en fungerande demokrati och för att nå visionen Ett gott liv i en hållbar kommun. Med utgångspunkt från detta blir perspektivet medborgare, brukare och kunder det viktigaste. Medborgare, brukare och kunder används som ett samlande begrepp för de som använder eller tar emot tjänster och varor som kommunen producerar. Kvalitetsbegreppet beskriver hur någonting är eller hur det uppfattas. Upplevelsen av kvalitet är subjektiv och varierar från person till person. Kvalitetsarbetet i Aneby kommun utgår från lyhördhet mot kunden, delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa kontakter får tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet. Vi ska verka för att: medborgare, brukare och kunder ges möjlighet till inflytande inhämta och förstå medborgarens, brukarens och kundens behov medborgaren, brukaren och kunden blir nöjd med tjänsternas kvalitet Medborgarnas, brukarnas och kundernas upplevelser i genomförda brukarundersökningar och enkäter. Ge medborgare, brukare och kunder möjligheter till inflytande I Aneby ska det finnas möjligheter för alla människor att aktivt delta i kommunens utveckling på flera olika sätt, inte bara genom rätten att rösta i de kommunala valen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och invånare i alla åldrar kan lämna medborgarförslag direkt till kommunen. Kommunen arbetar också aktivt och regelbundet med medborgardialoger för att skapa brett engagemang för kommunens utveckling. Formerna för alla människors inflytande är möjliga att utveckla ytterligare, så att allt fler kan och vill vara delaktiga. Här har de politiska partierna en viktig roll. Deltagande och möjligheter till inflytande för alla förutsätter också tillgänglighet, där bland annat e-samhället är en viktig utveckling. Vägen mot e-samhället innebär bland annat att underlätta till dialog med hjälp av e-tjänster och från kommunens sida ska det vara möjligt att betjäna vem som helst, när som helst, var som helst. Tillgänglighet handlar också om hur fysiska miljöer är utformade. Ur det perspektivet blir därför samhällsbyggnadsfrågor som infrastruktur, kommunikation och livsmiljöer av stor vikt. 10

11 Utsikt över Stalpets vattenfall. Inhämta och förstå medborgarens, brukarens och kundens behov Som brukare av den kommunala verksamheten finns det ofta behov av att få ställa frågor, framföra synpunkter och klagomål och att få information om rättigheter och skyldigheter. Särskilt viktigt blir detta när det handlar om verksamheter och insatser för människor som av något skäl har svårare att hävda sin rätt, på grund av till exempel sjukdom, funktionshinder, social utsatthet eller etniskt ursprung. En lättillgänglig dialog är ett bra verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Aneby kommun arbetar med synpunkts- och klagomålshantering, ett systematiskt sätt att ta hand om åsikter och idéer. Göra medborgaren, brukaren och kunden nöjd med tjänsternas kvalitet När våra medborgare, brukare och kunder är nöjda med kommunens tjänster och talar väl om Aneby kommun har vi uppnått målet god kvalitet. Människors upplevelse av kvalitet varierar, men det grundläggande är att kunden får det den förväntar sig eller har behov av. Därför är det viktigt att kommunen tar reda på vilka förväntningar och behov som finns, men också att vi är tydliga med att informera och kommunicera vad som kan erbjudas. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention är världsomfattande dokument med tydliga budskap för hur bemötande av människor ska ske. Kommunens arbete utgår från allas lika värde. Alla får ett likartat bemötande oavsett kön, etniskt ursprung, funktionshinder, ålder, sexuell läggning med mera. Respekt och gott bemötande är honnörsord för att vår kommun upplevs som trygg och öppen. 11

12 Ekonomi Ekonomi handlar om att fördela och prioritera bland tillgängliga och ofta begränsade resurser för att tillgodose önskemål och behov. I den kommunala sektorn består de ekonomiska resurserna av skatteintäkter, statsbidrag, avgifter och bidrag, som tillsammans ger en gemensam påse pengar. Det är utifrån denna påse pengar som verksamhet ska skapas i syfte att tillgodose behov, och om möjligt önskemål, i enlighet med det kommunala ansvaret. Målet för den kommunala verksamheten är alltså inte att skapa vinst, utan att hushålla med våra ekonomiska resurser enligt det som kallas god ekonomisk hushållning. Det innebär att vi utnyttjar våra resurser effektivt och ändamålsenligt, i syfte att leverera en god verksamhet som uppfyller målen. Det innebär också att vi ska kunna redovisa ett visst överskott som därmed tryggar ekonomin och skapar hållbarhet för framtiden. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans Vi ska verka för: en budget rätt i sak där resultatnivån långsiktigt uppgår till två procent av skatteintäkter och statsbidrag egenfinansiering av investeringar amortering på låneskulden ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Uppföljning, budget Soliditet Budget rätt i sak där resultatnivån långsiktigt uppgår till två procent av skatteintäkter och statsbidrag För att nå det övergripande målet och för att förvalta vår gemensamma påse pengar på bästa sätt, krävs en budget rätt i sak. Det vill säga att de förväntningar och mål om kvalitet som ställs på verksamheterna är samstämmiga med de medel som de tilldelas i ramarna för att uppnå desamma. Det måste också råda en balans mellan samtliga verksamhetsmål och det totala utrymme kommunen förfogar över. Resursfördelningssystemet och styrkortet skall vara välkänt och kännas tryggt för våra medarbetare. Vi har tillsammans en påse pengar som vi behöver hushålla med för att tillsammans skapa kvalitet och nå hållbarhet. En resultatnivå som långsiktigt uppgår till två procent av skatteintäkter och statsbidrag hjälper oss att klara av våra framtida utmaningar, så som stora investeringsbehov och förändrade ekonomiska förutsättningar. 12

13 Egenfinansiera nyinvesteringar i skattefinansierad verksamhet En uthållig ekonomi som är i balans innebär bland annat att nuvarande generation inte vältrar över skulder och betalningsansvar på nästkommande generationer. Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierade verksamheter är därför viktigt i möjligaste mån. Det kan ske genom det finansiella utrymme som skapas genom avskrivningar och avsättningar. Ökad upp låning ger dessutom en försämrad soliditet och en mindre handlingsfrihet vid oförut - sed da händelser. Upplåning vid investeringar i de affärsmässiga verksamheterna får ske men ska inte belasta den skattefinansierade verksamheten utan kollektivt via avgifterna. Amortera på låneskulden Att minska kommunens skulder ger större handlingsfrihet, förbättrad soliditet och förmåga att hantera oförutsedda händelser. Genom att verksamheterna genererar ett överskott får kommunen utrymme för att amortera på låneskulden. På samma sätt kan amorteringar göras om investeringsvolymen hålls nere. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet För att klara de framtida utmaningarna som Aneby kommun står inför krävs en god kommunal ekonomi, som möjliggör nysatsningar och en fortsatt utveckling av kommunen. En viktig förutsättning är att de kommunala verksamheterna är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Kostnadseffektivitet krävs för att kunna möta ökade behov i verksamheterna och kunna göra satsningar som ökar kommunens attraktionskraft. En grundförutsättning för att Aneby kommuns ekonomi och verksamhet ska vara i balans, och leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning, är en väl fungerande ekonomisk och en verksamhetsmässig ledning, planering och styrning. Varje del av den kommunala organisationen är ständigt utsatt för förändrade förutsättningar och förväntningar från såväl medborg are som från övergripande demografiska och ekonomiska variationer. Kommunens ledare med eget budget- och personalansvar ska säkerställa att verksamheternas mål nås och att de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige tilldelar verksamheterna hålls. Detta genom kvalitativa mål och ekonomiska uppföljningar men även med en känsla för att vi tillsammans är en ekonomi med en påse pengar som tillsammans ska skapa en hållbar kommun. I form av tertial, delårs- och årsredovisning skall uppföljning av verksamhetens helhet göras. De ekonomiska resultaten ställs i förhållande till de kvalitativa målen och kvantitativa förändringarna. Vid varje utskott och nämnd ska en ekonomisk avstämning göras, främst då stora avvikelser mot budget förväntas bli bestående. Det är viktigt att såväl negativa som positiva avvikelser analyseras och utvärderas. För att uppnå en gemensamt hållbar ekonomi är det också viktigt att samspelet mellan kommunkoncernens olika delar fungerar på ett förtroendefullt och effektivt sätt, med respekt för respektive roller, så att nödvändiga åtgärder kan göras i tid. Åtagande, ansvar och konsekvenser för uppdraget skall vara tydligt formulerade för befattningar med ansvar för personal och ekonomi. 13

14 Förskolan är en av alla verksamheter i Aneby kommun. Medarbetare Aneby kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, mår bra och där alla medverkar till att fullfölja det kommunala uppdraget. Detta är sedan tidigare viktiga hörnstenar i Aneby kommuns personalpolitiska värderingar. En av de viktigaste faktorerna för kommunens överlevnad och utveckling är att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Framtidens medarbetare har sannolikt andra krav på arbetsgivaren och på ledarskapet än dagens medarbetare. Samhällsutvecklingen talar för en förskjutning mot mer individuella lösningar, och tillgången till utvecklade tekniska arbetshjälpmedel är något som kommer att ses som en självklarhet. Det finns många utmaningar i arbetet med att vara och förbli en attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska verka för: göra vanliga saker ovanligt bra hög arbetstillfredställelse ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll närvarande chefer/ ledarskap i verksamheten en lärande organisation Hållbart medarbetarengagemang (nyckeltal SKL) 14

15 Vi gör vanliga saker ovanligt bra Arbetsgruppen och den enskilde medarbetaren skapar resultatet. I den vardagliga verksamheten avspeglas sig resultatet av organisationens, medarbetarens och ledarens förmåga att göra vanliga saker ovanligt bra. Det är den upplevda kvaliteten som avgör om vi lyckas. Fokus på medarbetarskap och ledarskap i relation till uppdraget utgår från resultatet av det dagliga arbetet. Första linjens chefer har huvuduppdraget att få sina medarbetare så hållbart duktiga och effek tiva som möjligt. Andra och tredje linjens chefer, politiker specialister har huvuduppdraget att skapa allt bättre förutsättningar för verksamheterna att skapa allt bättre resultat, hållbart över tid. Motiverade, engagerade, resultatskapande medarbetare och ett närvarande ledarskap är en förutsättning för ett gott dagligt resultat. Arbetsvillkor som lön, adekvata och moderna arbetsverktyg, möjlighet att påverka arbetstid och möjligheter till personlig utveckling är förutsättningar för att attrahera och behålla duktiga, professionella medarbetare. Den dagliga verksamheten det är här uppdraget, jobbet, tjänsten utförs av duktiga professionella medarbetare, som kommer någon brukare till del, uppmärksammas och i de flesta fall uppskattas av våra medborgare. Medarbetarskapet operativ nivå Första linjens chefer med huvuduppdraget att göra sina med arbetare så hållbart duktiga och effektiva som möjligt i deras dagliga arbete! Ledarskapet taktisk och operativ nivå Andra och tredje linjens chefer, specialister och politiker med huvuduppdraget att medverka till den dag liga verksamhetens förmåga att skapa resultat som optimeras och förbättras över tid vilket ger allt duktigare medarbetare med allt bättre förutsättningar. Ledarskapet taktisk och strategisk nivå Resultatet av det dagliga arbetet Nöjd brukare Nöjd medarbetare Nöjd ledning Engagerade och tillitsfulla politiker Nöjd medborgare Ett gott liv i en hållbar kommun! Hög arbetstillfredsställelse Motiverade medarbetare med hög arbetstillfredsställelse eller arbetsglädje är viktigt för att vi ska kunna ge kommuninvånarna bästa möjliga service. Vårt arbetsklimat ska präglas av ett närvarande ledarskap, öppenhet, högt i tak, friska ansvarstagande medarbetare och 15

16 möjligheter till utveckling, påverkan och delaktighet. Varje medarbetare ska kunna känna stolthet över sitt arbete och det som uträttas i verksamheten. Motiverade, och engagerade medarbetare är de bästa marknadsförarna för kommunen som arbetsgivare. Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden Hur arbetsförhållandena upplevs av den anställde är en viktig faktor för att vilja stanna kvar men också för att kunna rekommendera andra att arbeta i Aneby kommun. Begreppet ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden innehåller många olika komponenter som till exempel fysisk arbetsmiljö, organisation, arbetstid, lön och utrustning. Aneby kommun vill förena en väl fungerande verksamhet med ett hållbart arbetsliv. Våra arbetsförhållanden ska stödja en god hälsa, mångfald och jämställdhet. Meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll Varje anställd bidrar med sin kompetens och sin erfarenhet till verksamheten. Vår utgångspunkt är att alla anställda kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Aneby kommun ska verka för att göra det möjligt. Verksamhetsmålen uttrycker kommunens förväntningar på medarbetarna och det arbete som ska utföras. I dialogen mellan chef och anställd formuleras uppdraget och medarbetaren stimuleras till att bredda och fördjupa sin kunskap. Närvarande chefer/ledarskap i verksamheten Ledarskapet i Aneby kommun ska präglas av helhetssyn, engagemang och respekt samt närvaro i verksamheten. Tydliga beslut och uppdrag ska genomsyra alla nivåer för att skapa goda förutsättning ar för verkställighet och genomförande. Chefer/ledare ska ges förutsättningar att utföra ett gott och engagerat ledarskap som stimulerar till nytänkande och utveckling. Kommunen ska verka för ett aktivt arbete när det gäller ledarvillkor, ledarförsörjning och ledarutveckling. Kommunens chefer har en strategisk roll för verksamhetens styrning och ledning. Att rekrytera en chef är en stor investering för kommunen och de förutsättningar cheferna får för att fullgöra sitt uppdrag är avgörande för hur den investeringen lyckas. Chefsuppdraget är komplext, mångfacettera t och ansvarsfullt och för att chefer över tid ska orka vara den engagerade och drivande ledare som förväntas, måste olika former av chefsstöd finnas att tillgå. Aneby kommun vill främja ett långsiktigt hållbart chefs- och ledarskap. En lärande organisation Verksamheterna har i uppdrag att på olika sätt öka sin måluppfyllelse i förhållande till såväl kommun ala som statliga styrdokument. Genom att utvärdera och analysera den vardagliga verksamheten via olika system erhålls underlag för ständiga förbättringar, som i sin variation leder till ökad utveckling av verksamheten. Den variation som erhålls förmedlas i en Lärande organisation där lärande samtal och reflektioner kring variation ger ett mönster av kunskapsutveckling. En kunskapsutveckling som prövas och beprövas i vardagen och som till slut ger nya mönster för lärande. Vardagens arbete blir ständigt bättre och bättre. 16

17 Processer Aneby kommun ansvarar för att erbjuda offentlig service och målsättningen är att ge tjänster av god kvalitet. Att arbeta med våra processer ger oss möjlighet att påverka kostnader, undvika fel, minska tidsinsatser och öka nöjdheten hos våra medborgare, brukare och kunder. Det handlar i grunden om att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar och utveckling av vår verksamhet. Det kräver engagemang och delaktighet från medarbetaren men är också ett sätt att ta tillvara all kunskap och goda idéer som finns i verksamheten. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Vi ska verka för: god omvärldsbevakning effektiva processer kontinuerligt förbättringsarbete inhämta kommuninvånarnas synpunkter via medborgardialoger Olika mått ur öppna jämförelser inom olika verksamheter, samt mått ur kommunens kvalitet i korthet (KKiK). God omvärldsbevakning - Effektiva processer Verksamheten är till för våra medborgare, brukare och kunder och det är strategiskt viktigt att de är nöjda. Vi vet för det mesta vad/vilka tjänster vi ska erbjuda eller tillhandahålla, genom till exempel lagstiftning och andra styrande dokument, men medvetenheten om hur det ska göras är inte alltid lika tydlig. Ur ett resursperspektiv är det minst lika viktigt att titta på produktionsprocessen som på slutprodukten. Genom att kartlägga och beskriva processer framträder en bild av hur saker görs och vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar som behov av samverkan med andra finns. Kontinuerligt förbättringsarbete Med hjälp av kund- och brukarundersökningar skapar vi former för att ta tillvara på kundens och brukarens synpunkter för att förbättra och utveckla kommunens verksamheter. En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende, kunskap att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten och ha kännedom om organisationens processer och mål samt kunskap om de resultat som ska uppnås. För att hålla en bra kvalitet är det viktigt att använda rätt IT-verktyg som hjälpmedel och modern teknik som stöd i kommunens verksamheter. Det ger oss möjligheter att förbättra och effektivisera såväl interna som externa kontakter och tjänster. Synpunkter via medborgardialoger Genom att engagera kommuninvånarna i medborgardialoger ges möjlighet att vara med och påverka i skilda frågor. Medborgardialogen är ett viktigt instrument som kan utvecklas mer i den framtida processen. 17

18 Samhälle Samhällsperspektivet speglar kommunens roll för att bidra till medborgarnas livskvalitet och den utveckling som krävs för att skapa hållbar tillväxt. Aneby kommun ska i hög grad präglas av småskalighet och närhet. Det är en del av kommunens identitet och styrka. Aneby kommun är också en del i ett större sammanhang och måste förhålla sig till både det som sker i kommunen, inom andra sektorer än den primärkommunala,, i regionen/länet, i Sverige och i EU. Globala skeenden och trender påverkar även Aneby kommun. Kommunen är beroende av andra och större aktörer inom många områden för att kunna erbjuda kommuninvånarna goda levnadsvillkor. Utmaningen är att verka, samverka, påverka och utvecklas i en ny tid utan att tappa identiteten och styrkorna. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo, vistas och verka här. Vi ska verka för: tillgång till livslångt lärande tillgång till omsorg, vård och stöd tryggad bostadsförsörjning för alla förutsättningar för tillväxt och sysselsättning meningsfull och aktiv fritid ett starkt miljö- och klimatarbete en hållbar infrastruktur Andelen elever med fullgoda betyg för antagning till gymnisal utbildning. Antal nya och reviderade detaljplaner. Aneby kommuns ranking som företagskommun enligt Svenskt Näringsliv. Aneby kommuns NKI-värde i SKL:s mätning Insikt. Antal ungdomar år som är i sysselsättning inom kommunens verksamhet. Medborgarnas upplevelse av trygghet. Aneby kommuns placering i Miljöaktuellts miljöranking. Andelen hushåll som har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. 18

19 Nästa station, Aneby! Tillgång till livslångt lärande Uppväxtvillkor i en trygg och lärande miljö utvecklar personligheter med självförtroende och de förmågor som arbetsmarknaden strävar efter att erhålla. Att ständigt tänka utveckling, lite, lite, bättre, kopplat till framtidsutsikter är en del av grunden i det livslånga lärandet. Aneby kommun utvecklar en Modellkommun för lärande där lärandet är baserat på såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig grund vilket medför att det inre pedagogiska arbetet i klassrummen förädlas. Det resulterar i att alla ungdomar ges möjligheter att nå målen för gymnasiestudier. Verksamheterna präglas av tanken Aneby i framkant där utmanande möten leder till helhetstänkande och delaktighet, vilket i sin natur formar demokratiska arbetssätt. Inflytande för barn, elever och vårdnadshavare är en förutsättning för goda resultat och ger förståelse för det egna lärandet som på sikt ger 100 % i måluppfyllelse. Samtliga skolor i kommunen omfattas av begreppet en likvärdig skola, där kraven på hög kvalitet möjliggörs genom riktade åtgärder. Elever får fortlöpande kunskap om vilka mål som är relevanta och får regelbundna informationer av framåtsträvande karaktär på rätt nivå. Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt redskap för att stödja såväl ungdomar som vuxna i deras riktning mot det livslånga lärandet. Aneby kommun har som mål att utveckla samverkan mellan såväl avdelningarna som Arbetsförmedlingen och näringslivet för att åstadkomma arbete för alla ungdomar. Ungdomar och vuxna som behöver komplettera sina kunskaper erbjuds studier på Komvux. SFI Svenska för invandrare samordnas med svenska som andraspråk och genomförs i Aneby kommun. Tillgång till omsorg, vård och stöd Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor med otillräcklig försörjning eller som på annat sätt har bristande förutsättningar att tillgodose sina behov, får stöd till goda levnadsvillkor. Tillgång till omsorg, vård och stöd ger förutsättningar till ett liv i trygghet och oberoende. Den sociala verksamheten ska bistå med insatser när behov finns, det vill säga när den enskilde inte har förmåga att tillgodose behoven genom egen försorg. God omsorg, vård och stöd förutsätter att verksamheten arbetar förebyggande, i samverkan med andra för att undvika social och medicinsk ohälsa, utslagning och inaktivitet. 19

20 Vidare förutsätts att den enskilde genom arbete, daglig verksamhet och annan sysselsättning ges möjlighet till ett meningsfullt liv. Insatserna ska ges så att de stöder och utvecklar den enskildes förmåga och oberoende samt bidrar till den enskildes möjligheter att leva ett liv i trygghet och frihet. Insatserna kräver olika mängd resurser och ska individanpassas för att ge största möjliga effekt. Verksamhetens medarbetare ska förfoga över en god och mångsidig kompetens och ha nödvändiga kunskaper för att kunna ge insatser rättssäkert, med kontinuitet och helhetssyn. Tryggad bostadsförsörjning för alla Aneby kommun verkar för att behålla nuvarande invånare och samtidigt öka befolkningen i kommunen, genom att utveckla och påverka förutsättningarna för mer bebyggelse. Kommunen vill tillsammans med såväl Stiftelsen Aneby Bostäder som med andra aktörer skapa fler bostäder genom förtätning, nyproduktion och ombyggnationer för att trygga bostadsförsörjningen för alla i framtiden. Kommunen vill verka för innovativa lösningar för att möjliggöra byggnation och ombyggnationer för att fler bostäder ska kunna skapas i attraktiva miljöer och lägen. Skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning Ett livs- och konkurrenskraftigt näringsliv är en grundläggande förutsättning för sysselsättning och bidrar till hållbar utveckling ur flera perspektiv; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Aneby kommun vill arbeta för ett gott företagsklimat. Det innebär ett aktivt arbete med att skapa förutsättningar för de befintliga företagen att bedriva sin verksamhet på ett bra och konkurrenskraftigt sätt och medverka till att underlätta för de företag som vill utveckla sina rörelser. Ett aktivt arbete ska också bedrivas med att möjliggöra för nyetableringar av företag för att stärka tillväxten i kommunen. I det arbetet krävs framförhållning när det gäller att ha tillgång till industrimark för exploatering, samt möjligheter att kunna anvisa befintliga affärs-, kontors- och industrilokaler. Ett starkt och framgångsrikt näringsliv är grundläggande för kommunens tillväxt och ökar attraktiv iteten för kommunen som boendeort. Även om Aneby karaktäriseras som en pendlingskommun är sysselsättning i hemkommunen av avgörande betydelse för många vid valet av boendeort. Ett tydligt utpekat behov från företagen i kommunen är tillgång till rätt kompetens och arbetskraft med relevant utbildning. Här är det viktigt att kommunen är aktiv i matchningen mellan skola och näringsliv och att skolelever som är på väg ut på arbetsmarknaden får en stor medvetenhet kring vad det lokala näringslivet har behov av och kan erbjuda i form av framtida arbetstillfällen. Ett införande av fria pendlingsresor för högskolestuderande medborgare i kommunen kan också aktivt bidra till att fler väljer att vidareutbilda sig och samtidigt väljer Aneby kommun som bostadsort. Tillverkningsindustrin och de agrala näringarna dominerar i kommunen, men det finns också stor utvecklingspotential inom andra områden. Kultur- och fritidssektorn är en sådan växande näringsgren. I kommunen finns flera entreprenörer som på hel- eller deltid arbetar inom 20

Strategisk plan och Balanserat styrkort

Strategisk plan och Balanserat styrkort ANEBY KOMMUN Strategisk plan och Balanserat styrkort 2011 2014 En plan för Aneby kommuns framtid, där visionen, Ett gott liv i en uthållig kommun, är vad kommunens arbete ska bidra till att uppnå. Strategisk

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer