Strategisk plan. strategisk plan Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!"

Transkript

1 Strategisk plan strategisk plan Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

2

3 Strategisk plan Aneby kommun Fastställd av Kommunfullmäktige Förord 4 Visionen Ett gott liv i en hållbar kommun 5 Aneby kommuns värdegrund 6 Omvärldsbevakning och samarbete 7 Aneby kommuns styrmodell 8 Aneby kommuns styrkort Medborgare, brukare och kunder 10 Ekonomi 12 Medarbetare 14 Processer 17 Samhälle 18

4 Förord Detta är en plan för Aneby kommuns framtid, där visionen Ett gott liv i en hållbar kommun, är vad kommunens arbete ska bidra till att uppnå. Planen utgör kommunens övergripande måldokument för mandatperioden Av verksamhetsidén framgår vårt kommunala uppdrag, varför vi finns till. I fem perspektiv anges målen som måste uppfyllas för att nå visionen. Strat egi erna anger vilka vägval vi måste göra för att nå målen. Styrkortet bygger på att alla nivåer i kommunen relaterar till visionen och de fem övergripande målen. Kommunen ska bidra till att medborgarna i Aneby kommun känner trygghet, framtidstro och delaktighet. De ska bemötas med respekt och omtanke. Kommunens arbete utgår från det enskilda perspektivet såväl som från ett helhetsperspektiv kommunens bästa. Kommunens verksamheter präglas av kvalitet, effektivitet och ständiga förbättringar. Aneby kommun ska vara ett attraktivt alternativ för människor att bo, vistas och verka i. Invånarnas behov ska vara vägledande i verksamheternas utveckling. Dialog, delaktighet och utveckling av former för att ta hand om synpunkter och idéer är självklara instrument, liksom nya former för demokrati och inflytande. Hög medvetenhet, engagemang och helhetssyn lägger grunden till den förändringsberedskap som behövs för att möta framtidens utmaningar. Goda resultat i verksamheten är viktiga, men också vilken väg som bäst leder dit. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Medarbetarperspektivet lägger grunden för Aneby kommun som en attraktiv arbetsgivare för dagens och morgondagens medarbetare. Fem grundstenar finns för samhällsutveckling - boende, utbildning, arbete, fritid och miljö - och de är alla förutsättningar för tillväxt och hållbarhet i vår kommun. De förutsätter också samverkan på många olika nivåer och sammanhang. Samverkan är en av kommunens styrkor. Bengt Samuelsson Kommunfullmäktiges ordförande Veronica Åberg Kommunchef 4

5 Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv förutsätter ett samhälle med långsiktig hållbarhet både socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. Alla kommunens invånare ska kunna delta i samhället oavsett sina förutsättningar. Ett gott liv i en hållbar kommun är vad Aneby kommuns långsiktiga arbete ska bidra till att uppnå. Aneby kommuns största utmaning är att öka tillväxten och inflyttningen till kommunen. Det övergripande målet i kommunens översiktsplan är att öka befolkningen från cirka 6400 till 7000 invånare år Många aktörer måste samverka för att detta ska bli verklighet. De grundläggande förutsättningarna för tillväxt handlar om arbete, boende, utbildning, goda kommunikationer, en hållbar ekologi, ett gynnsamt företagsklimat med nyföretagande, möjligheter till ett rikt liv genom kultur och fritid, trygga livsmiljöer och en god kommunal service. Aneby ska vara en kommun med långsiktig hållbar utveckling som erbjuder goda förutsättningar för att människor ska välja att bo, vistas och verka i hela kommunen. Kommunens egen organisation ska kännetecknas av ett långsiktigt hållbart ledarskap och medarbetarskap, där trivsel, delaktighet och inflytande stimulerar till ett gott arbetesresultat och nöjda medarbet are. För att nå visionen krävs att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt. Aneby är Jönköpings läns minsta kommun. Vår styrka är att ta tillvara de möjligheter som litenheten och närheten mellan medborgare och kommunens ledning ger med personkännedom, hög tillgänglighet och kortare beslutsvägar. Litenheten är också en styrka för kommunens organisation då den främjar helhetstänkande och ansvar för en gemensam ekonomi, med en gemensam påse pengar och där vi samverkar med varandra. Kommunens långsiktiga strategiska mål är 7000 invånare 2025 Det kommunala uppdraget Aneby kommun: verkar, i samspel med andra aktörer, för ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. erbjuder god offentlig service med tillgänglighet, valfrihet och kvalitet som kännetecken. svarar för en myndighetsutövning som skapar förtroende och rättssäkerhet. Övergripande mål Aneby kommuns invånare får tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet i kommunens arbete. Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans. Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare. Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete inom alla områden. Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att männ iskor vill bo, vistas och verka här. 5

6 Aneby kommuns värdegrund Värdeord Förhållningssätt Arbetssätt Öppenhet I Aneby kommun är det högt i tak. Utveckling Vi förbättrar ständigt verksamheten i en rörelse framåt med beprövad erfarenhet, kombinerad med vetenskap och forskning. Ansvar Vi gör saker i rätt tid, utifrån vårt uppdrag. Vi är tillåtande, bejakande och tillgängliga. All kommunikation bygger på ärlighet och ömsesidig respekt. Vi söker aktivt förnyelse och förbättring. Vi agerar aktivt, lyhört och tydligt. Vi gör vanliga saker ovanligt bra. Aneby kommuns värdegrund med värdeorden öppenhet, utveckling och ansvar, ska genomsyra all verksamhet i Aneby kommun och vara ledstjärnor för varje medarbetare och förtroendevald i det dagliga arbetet och i mötet med medborgare, brukare och andra intressenter. Fokus i det dagliga arbetet ligger på medborgarnas och brukarnas bästa och vi stärks av att: Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Information är tydlig och lättåtkomlig. Vi bjuder in till gränsöverskridande samarbete och uppmuntrar kreativitet. Vi omsätter ny kunskap i vår vardag genom lärande möten och aktiviteter. Vi arbetar systematiskt och kvalitetssäkrat. Vi är engagerade och lojala med uppdraget och med hållbar resurshållning i fokus. 6

7 Gustav, en av SOK Anebys ungdomar, är noga med att läsa kartan för att inte tappa fokus på rätt riktning. Omvärldsbevakning och samarbete Samarbete, samverkan och helhetstänkande är nödvändigt för att klara de utmaningar det innebär att leva upp till lagkrav, önskningar och förväntningar på verksamheten. Det kan handla om samarbete inom kommunens verksamhet såväl som över kommungränser, med annan offentlig verksamhet eller den ideella sektorn och näringslivet. Genom omvärldsbevakning och samarbete med andra tillför vi organisationen ny kunskap om den utveckling som pågår både nationellt och globalt. Samarbetsparterna kan variera beroende på arbetsområde eller fråga. Genom helhetstänkande och samarbete står kommunen bättre rustad för svårare tider. Sårbarheten minskar, tjänster kan delas och kompetens kan vinnas. Aneby kommun vill vara en pådrivande kraft i utvecklingen mot ett flexibelt samspel inom alla områden som ger fördelar. Ett nytt och viktigt samarbete träder i kraft då Region Jönköpings län bildas med landstinget och länets kommuner som parter. Regionkommunens ansvarsområden är regional utveckling, arbetsmarknad och näringsliv samt folkhälsa och sjukvård. Till regionstyrelsen finns ett kommunalt forum som mötesplats och kontaktyta mellan regionkommunen och regionens kommuner. Mervärd et av regionbildningen är att vi tillsammans ska ta tillvara regionens befintliga styrkor i arbetet med att bli ett starkt tillväxtområde för boende, företagande och besökare. Kommunen som koncern Aneby kommun arbetar som en kommunkoncern med kommunens verksamheter, bolag och stiftelser. För att nå ökad samordning inom verksamheterna och på så sätt utnyttja och använda resurserna mera effektivt ska kommunens förvaltning, Aneby Miljö & Vatten AB, Stiftelsen Aneby Bostäder och Stiftelsen Åsens by fortsätta arbeta nära varandra. Genom ett nära samarbete som bygger på öppenhet och förtroende mellan kommunkoncernens olika delar, ges förutsättning ar att tillsammans på ett ansvarstagande sätt driva utvecklingen av en attraktiv kommun. 7

8 Aneby kommuns styrmodell Definitioner Vision framtidsmål, önskvärt läge. Övergripande mål vad måste uppfyllas för att nå upp till visionen? Strategi vilka metoder och vägval gör vi för att arbeta mot målen? Styrtal vad ska mätas? I Aneby kommun används sedan 2005 målstyrningsmodellen Balanserat styrkort. Balanserat styrkort är en strukturerad modell för styrning och uppföljning som utgår från en gemensam vision, gemensamma övergripande mål, strategier och styrtal som fastställs av kommunfullmäktige. Genom styrmodellen säkerställs hela organisationens syn på vad som skapar värde och leder i riktning mot uppfyllelse av visionen. Alla avdelningar och enheter upprättar egna styrkort i en verksamhetsplan som utgår från visionen, de gemensamma målen, och strategierna. I avdelningarnas/enheternas verksamhetsplaner beskrivs de aktiviteter som krävs för att följa strategierna och som anses avgörande för att uppnå de övergripande målen samt hur man avser att följa upp och mäta resultatet. Avdelningarnas verksamhetsplaner fastställs av kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet. Det balanserade styrkortet innehåller fem perspektiv; medborgare, brukare och kund, ekonomi, medarbetare, processer och samhälle. Verksamheten kan då följas ur fler aspekter än den traditionella ekonomiska. Grundtanken är att eftersträva balans mellan de olika perspektiven. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari hålls en allmänpolitisk debatt där viktiga politiska frågor lyfts. Till den allmänpolitiska debatten överlämnas framtagna planeringsförutsättningar som ligger till grund för kommande budgetarbete. Den allmänpolitiska debatt en och planeringsförutsättningarna ger vägledning till kommunstyrelsen för kommande budget direktiv till budgetberedningen vad gäller viktiga och prioriterade områden. I samband med att budgeten fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni, hålls en budgetdebatt. Redovisning av mätningar och styrtal sker vid tertial- och delårsbokslut samt årsredovisning. Lagstiftning Regionala och nationella mål Kommunens översiktsplan Policys och riktlinjer inom olika områden Strategisk plan Allmänpolitisk debatt och budgetdebatt Planeringsförutsättningar Kommunövergripande verksamhetsplan Avdelningens verksamhetsplan Politisk nivå Verksamhetsnivå Omvärlden Årsredovisning Resultatredovisning Uppföljning Styrkortets måluppfyllelse Kvalitetsredovisning Enhetens verksamhetsplan 8

9 Fotografen Gunnar Lundquist har fångat utsikten över Ören. 9

10 Aneby kommuns styrkort Medborgare, brukare och kunder Begreppet kommun kommer från det latinska ordet communis: gemensam. Gemensamt och tillsammans i Aneby kommun bär politik och förvaltning de uppgifter som är kommunens ansvar; utbildning, socialtjänst, miljövård, samhällsplanering, fritid, kultur och mycket mera. Människors engagemang och delaktighet är en förutsättning för en fungerande demokrati och för att nå visionen Ett gott liv i en hållbar kommun. Med utgångspunkt från detta blir perspektivet medborgare, brukare och kunder det viktigaste. Medborgare, brukare och kunder används som ett samlande begrepp för de som använder eller tar emot tjänster och varor som kommunen producerar. Kvalitetsbegreppet beskriver hur någonting är eller hur det uppfattas. Upplevelsen av kvalitet är subjektiv och varierar från person till person. Kvalitetsarbetet i Aneby kommun utgår från lyhördhet mot kunden, delaktighet, tillgänglighet och gott bemötande. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa kontakter får tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet. Vi ska verka för att: medborgare, brukare och kunder ges möjlighet till inflytande inhämta och förstå medborgarens, brukarens och kundens behov medborgaren, brukaren och kunden blir nöjd med tjänsternas kvalitet Medborgarnas, brukarnas och kundernas upplevelser i genomförda brukarundersökningar och enkäter. Ge medborgare, brukare och kunder möjligheter till inflytande I Aneby ska det finnas möjligheter för alla människor att aktivt delta i kommunens utveckling på flera olika sätt, inte bara genom rätten att rösta i de kommunala valen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och invånare i alla åldrar kan lämna medborgarförslag direkt till kommunen. Kommunen arbetar också aktivt och regelbundet med medborgardialoger för att skapa brett engagemang för kommunens utveckling. Formerna för alla människors inflytande är möjliga att utveckla ytterligare, så att allt fler kan och vill vara delaktiga. Här har de politiska partierna en viktig roll. Deltagande och möjligheter till inflytande för alla förutsätter också tillgänglighet, där bland annat e-samhället är en viktig utveckling. Vägen mot e-samhället innebär bland annat att underlätta till dialog med hjälp av e-tjänster och från kommunens sida ska det vara möjligt att betjäna vem som helst, när som helst, var som helst. Tillgänglighet handlar också om hur fysiska miljöer är utformade. Ur det perspektivet blir därför samhällsbyggnadsfrågor som infrastruktur, kommunikation och livsmiljöer av stor vikt. 10

11 Utsikt över Stalpets vattenfall. Inhämta och förstå medborgarens, brukarens och kundens behov Som brukare av den kommunala verksamheten finns det ofta behov av att få ställa frågor, framföra synpunkter och klagomål och att få information om rättigheter och skyldigheter. Särskilt viktigt blir detta när det handlar om verksamheter och insatser för människor som av något skäl har svårare att hävda sin rätt, på grund av till exempel sjukdom, funktionshinder, social utsatthet eller etniskt ursprung. En lättillgänglig dialog är ett bra verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Aneby kommun arbetar med synpunkts- och klagomålshantering, ett systematiskt sätt att ta hand om åsikter och idéer. Göra medborgaren, brukaren och kunden nöjd med tjänsternas kvalitet När våra medborgare, brukare och kunder är nöjda med kommunens tjänster och talar väl om Aneby kommun har vi uppnått målet god kvalitet. Människors upplevelse av kvalitet varierar, men det grundläggande är att kunden får det den förväntar sig eller har behov av. Därför är det viktigt att kommunen tar reda på vilka förväntningar och behov som finns, men också att vi är tydliga med att informera och kommunicera vad som kan erbjudas. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention är världsomfattande dokument med tydliga budskap för hur bemötande av människor ska ske. Kommunens arbete utgår från allas lika värde. Alla får ett likartat bemötande oavsett kön, etniskt ursprung, funktionshinder, ålder, sexuell läggning med mera. Respekt och gott bemötande är honnörsord för att vår kommun upplevs som trygg och öppen. 11

12 Ekonomi Ekonomi handlar om att fördela och prioritera bland tillgängliga och ofta begränsade resurser för att tillgodose önskemål och behov. I den kommunala sektorn består de ekonomiska resurserna av skatteintäkter, statsbidrag, avgifter och bidrag, som tillsammans ger en gemensam påse pengar. Det är utifrån denna påse pengar som verksamhet ska skapas i syfte att tillgodose behov, och om möjligt önskemål, i enlighet med det kommunala ansvaret. Målet för den kommunala verksamheten är alltså inte att skapa vinst, utan att hushålla med våra ekonomiska resurser enligt det som kallas god ekonomisk hushållning. Det innebär att vi utnyttjar våra resurser effektivt och ändamålsenligt, i syfte att leverera en god verksamhet som uppfyller målen. Det innebär också att vi ska kunna redovisa ett visst överskott som därmed tryggar ekonomin och skapar hållbarhet för framtiden. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans Vi ska verka för: en budget rätt i sak där resultatnivån långsiktigt uppgår till två procent av skatteintäkter och statsbidrag egenfinansiering av investeringar amortering på låneskulden ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Uppföljning, budget Soliditet Budget rätt i sak där resultatnivån långsiktigt uppgår till två procent av skatteintäkter och statsbidrag För att nå det övergripande målet och för att förvalta vår gemensamma påse pengar på bästa sätt, krävs en budget rätt i sak. Det vill säga att de förväntningar och mål om kvalitet som ställs på verksamheterna är samstämmiga med de medel som de tilldelas i ramarna för att uppnå desamma. Det måste också råda en balans mellan samtliga verksamhetsmål och det totala utrymme kommunen förfogar över. Resursfördelningssystemet och styrkortet skall vara välkänt och kännas tryggt för våra medarbetare. Vi har tillsammans en påse pengar som vi behöver hushålla med för att tillsammans skapa kvalitet och nå hållbarhet. En resultatnivå som långsiktigt uppgår till två procent av skatteintäkter och statsbidrag hjälper oss att klara av våra framtida utmaningar, så som stora investeringsbehov och förändrade ekonomiska förutsättningar. 12

13 Egenfinansiera nyinvesteringar i skattefinansierad verksamhet En uthållig ekonomi som är i balans innebär bland annat att nuvarande generation inte vältrar över skulder och betalningsansvar på nästkommande generationer. Egenfinansiering av investeringar i skattefinansierade verksamheter är därför viktigt i möjligaste mån. Det kan ske genom det finansiella utrymme som skapas genom avskrivningar och avsättningar. Ökad upp låning ger dessutom en försämrad soliditet och en mindre handlingsfrihet vid oförut - sed da händelser. Upplåning vid investeringar i de affärsmässiga verksamheterna får ske men ska inte belasta den skattefinansierade verksamheten utan kollektivt via avgifterna. Amortera på låneskulden Att minska kommunens skulder ger större handlingsfrihet, förbättrad soliditet och förmåga att hantera oförutsedda händelser. Genom att verksamheterna genererar ett överskott får kommunen utrymme för att amortera på låneskulden. På samma sätt kan amorteringar göras om investeringsvolymen hålls nere. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet För att klara de framtida utmaningarna som Aneby kommun står inför krävs en god kommunal ekonomi, som möjliggör nysatsningar och en fortsatt utveckling av kommunen. En viktig förutsättning är att de kommunala verksamheterna är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Kostnadseffektivitet krävs för att kunna möta ökade behov i verksamheterna och kunna göra satsningar som ökar kommunens attraktionskraft. En grundförutsättning för att Aneby kommuns ekonomi och verksamhet ska vara i balans, och leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning, är en väl fungerande ekonomisk och en verksamhetsmässig ledning, planering och styrning. Varje del av den kommunala organisationen är ständigt utsatt för förändrade förutsättningar och förväntningar från såväl medborg are som från övergripande demografiska och ekonomiska variationer. Kommunens ledare med eget budget- och personalansvar ska säkerställa att verksamheternas mål nås och att de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige tilldelar verksamheterna hålls. Detta genom kvalitativa mål och ekonomiska uppföljningar men även med en känsla för att vi tillsammans är en ekonomi med en påse pengar som tillsammans ska skapa en hållbar kommun. I form av tertial, delårs- och årsredovisning skall uppföljning av verksamhetens helhet göras. De ekonomiska resultaten ställs i förhållande till de kvalitativa målen och kvantitativa förändringarna. Vid varje utskott och nämnd ska en ekonomisk avstämning göras, främst då stora avvikelser mot budget förväntas bli bestående. Det är viktigt att såväl negativa som positiva avvikelser analyseras och utvärderas. För att uppnå en gemensamt hållbar ekonomi är det också viktigt att samspelet mellan kommunkoncernens olika delar fungerar på ett förtroendefullt och effektivt sätt, med respekt för respektive roller, så att nödvändiga åtgärder kan göras i tid. Åtagande, ansvar och konsekvenser för uppdraget skall vara tydligt formulerade för befattningar med ansvar för personal och ekonomi. 13

14 Förskolan är en av alla verksamheter i Aneby kommun. Medarbetare Aneby kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, mår bra och där alla medverkar till att fullfölja det kommunala uppdraget. Detta är sedan tidigare viktiga hörnstenar i Aneby kommuns personalpolitiska värderingar. En av de viktigaste faktorerna för kommunens överlevnad och utveckling är att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Framtidens medarbetare har sannolikt andra krav på arbetsgivaren och på ledarskapet än dagens medarbetare. Samhällsutvecklingen talar för en förskjutning mot mer individuella lösningar, och tillgången till utvecklade tekniska arbetshjälpmedel är något som kommer att ses som en självklarhet. Det finns många utmaningar i arbetet med att vara och förbli en attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommun känns igen som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska verka för: göra vanliga saker ovanligt bra hög arbetstillfredställelse ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll närvarande chefer/ ledarskap i verksamheten en lärande organisation Hållbart medarbetarengagemang (nyckeltal SKL) 14

15 Vi gör vanliga saker ovanligt bra Arbetsgruppen och den enskilde medarbetaren skapar resultatet. I den vardagliga verksamheten avspeglas sig resultatet av organisationens, medarbetarens och ledarens förmåga att göra vanliga saker ovanligt bra. Det är den upplevda kvaliteten som avgör om vi lyckas. Fokus på medarbetarskap och ledarskap i relation till uppdraget utgår från resultatet av det dagliga arbetet. Första linjens chefer har huvuduppdraget att få sina medarbetare så hållbart duktiga och effek tiva som möjligt. Andra och tredje linjens chefer, politiker specialister har huvuduppdraget att skapa allt bättre förutsättningar för verksamheterna att skapa allt bättre resultat, hållbart över tid. Motiverade, engagerade, resultatskapande medarbetare och ett närvarande ledarskap är en förutsättning för ett gott dagligt resultat. Arbetsvillkor som lön, adekvata och moderna arbetsverktyg, möjlighet att påverka arbetstid och möjligheter till personlig utveckling är förutsättningar för att attrahera och behålla duktiga, professionella medarbetare. Den dagliga verksamheten det är här uppdraget, jobbet, tjänsten utförs av duktiga professionella medarbetare, som kommer någon brukare till del, uppmärksammas och i de flesta fall uppskattas av våra medborgare. Medarbetarskapet operativ nivå Första linjens chefer med huvuduppdraget att göra sina med arbetare så hållbart duktiga och effektiva som möjligt i deras dagliga arbete! Ledarskapet taktisk och operativ nivå Andra och tredje linjens chefer, specialister och politiker med huvuduppdraget att medverka till den dag liga verksamhetens förmåga att skapa resultat som optimeras och förbättras över tid vilket ger allt duktigare medarbetare med allt bättre förutsättningar. Ledarskapet taktisk och strategisk nivå Resultatet av det dagliga arbetet Nöjd brukare Nöjd medarbetare Nöjd ledning Engagerade och tillitsfulla politiker Nöjd medborgare Ett gott liv i en hållbar kommun! Hög arbetstillfredsställelse Motiverade medarbetare med hög arbetstillfredsställelse eller arbetsglädje är viktigt för att vi ska kunna ge kommuninvånarna bästa möjliga service. Vårt arbetsklimat ska präglas av ett närvarande ledarskap, öppenhet, högt i tak, friska ansvarstagande medarbetare och 15

16 möjligheter till utveckling, påverkan och delaktighet. Varje medarbetare ska kunna känna stolthet över sitt arbete och det som uträttas i verksamheten. Motiverade, och engagerade medarbetare är de bästa marknadsförarna för kommunen som arbetsgivare. Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden Hur arbetsförhållandena upplevs av den anställde är en viktig faktor för att vilja stanna kvar men också för att kunna rekommendera andra att arbeta i Aneby kommun. Begreppet ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden innehåller många olika komponenter som till exempel fysisk arbetsmiljö, organisation, arbetstid, lön och utrustning. Aneby kommun vill förena en väl fungerande verksamhet med ett hållbart arbetsliv. Våra arbetsförhållanden ska stödja en god hälsa, mångfald och jämställdhet. Meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll Varje anställd bidrar med sin kompetens och sin erfarenhet till verksamheten. Vår utgångspunkt är att alla anställda kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Aneby kommun ska verka för att göra det möjligt. Verksamhetsmålen uttrycker kommunens förväntningar på medarbetarna och det arbete som ska utföras. I dialogen mellan chef och anställd formuleras uppdraget och medarbetaren stimuleras till att bredda och fördjupa sin kunskap. Närvarande chefer/ledarskap i verksamheten Ledarskapet i Aneby kommun ska präglas av helhetssyn, engagemang och respekt samt närvaro i verksamheten. Tydliga beslut och uppdrag ska genomsyra alla nivåer för att skapa goda förutsättning ar för verkställighet och genomförande. Chefer/ledare ska ges förutsättningar att utföra ett gott och engagerat ledarskap som stimulerar till nytänkande och utveckling. Kommunen ska verka för ett aktivt arbete när det gäller ledarvillkor, ledarförsörjning och ledarutveckling. Kommunens chefer har en strategisk roll för verksamhetens styrning och ledning. Att rekrytera en chef är en stor investering för kommunen och de förutsättningar cheferna får för att fullgöra sitt uppdrag är avgörande för hur den investeringen lyckas. Chefsuppdraget är komplext, mångfacettera t och ansvarsfullt och för att chefer över tid ska orka vara den engagerade och drivande ledare som förväntas, måste olika former av chefsstöd finnas att tillgå. Aneby kommun vill främja ett långsiktigt hållbart chefs- och ledarskap. En lärande organisation Verksamheterna har i uppdrag att på olika sätt öka sin måluppfyllelse i förhållande till såväl kommun ala som statliga styrdokument. Genom att utvärdera och analysera den vardagliga verksamheten via olika system erhålls underlag för ständiga förbättringar, som i sin variation leder till ökad utveckling av verksamheten. Den variation som erhålls förmedlas i en Lärande organisation där lärande samtal och reflektioner kring variation ger ett mönster av kunskapsutveckling. En kunskapsutveckling som prövas och beprövas i vardagen och som till slut ger nya mönster för lärande. Vardagens arbete blir ständigt bättre och bättre. 16

17 Processer Aneby kommun ansvarar för att erbjuda offentlig service och målsättningen är att ge tjänster av god kvalitet. Att arbeta med våra processer ger oss möjlighet att påverka kostnader, undvika fel, minska tidsinsatser och öka nöjdheten hos våra medborgare, brukare och kunder. Det handlar i grunden om att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar och utveckling av vår verksamhet. Det kräver engagemang och delaktighet från medarbetaren men är också ett sätt att ta tillvara all kunskap och goda idéer som finns i verksamheten. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Vi ska verka för: god omvärldsbevakning effektiva processer kontinuerligt förbättringsarbete inhämta kommuninvånarnas synpunkter via medborgardialoger Olika mått ur öppna jämförelser inom olika verksamheter, samt mått ur kommunens kvalitet i korthet (KKiK). God omvärldsbevakning - Effektiva processer Verksamheten är till för våra medborgare, brukare och kunder och det är strategiskt viktigt att de är nöjda. Vi vet för det mesta vad/vilka tjänster vi ska erbjuda eller tillhandahålla, genom till exempel lagstiftning och andra styrande dokument, men medvetenheten om hur det ska göras är inte alltid lika tydlig. Ur ett resursperspektiv är det minst lika viktigt att titta på produktionsprocessen som på slutprodukten. Genom att kartlägga och beskriva processer framträder en bild av hur saker görs och vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar som behov av samverkan med andra finns. Kontinuerligt förbättringsarbete Med hjälp av kund- och brukarundersökningar skapar vi former för att ta tillvara på kundens och brukarens synpunkter för att förbättra och utveckla kommunens verksamheter. En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende, kunskap att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten och ha kännedom om organisationens processer och mål samt kunskap om de resultat som ska uppnås. För att hålla en bra kvalitet är det viktigt att använda rätt IT-verktyg som hjälpmedel och modern teknik som stöd i kommunens verksamheter. Det ger oss möjligheter att förbättra och effektivisera såväl interna som externa kontakter och tjänster. Synpunkter via medborgardialoger Genom att engagera kommuninvånarna i medborgardialoger ges möjlighet att vara med och påverka i skilda frågor. Medborgardialogen är ett viktigt instrument som kan utvecklas mer i den framtida processen. 17

18 Samhälle Samhällsperspektivet speglar kommunens roll för att bidra till medborgarnas livskvalitet och den utveckling som krävs för att skapa hållbar tillväxt. Aneby kommun ska i hög grad präglas av småskalighet och närhet. Det är en del av kommunens identitet och styrka. Aneby kommun är också en del i ett större sammanhang och måste förhålla sig till både det som sker i kommunen, inom andra sektorer än den primärkommunala,, i regionen/länet, i Sverige och i EU. Globala skeenden och trender påverkar även Aneby kommun. Kommunen är beroende av andra och större aktörer inom många områden för att kunna erbjuda kommuninvånarna goda levnadsvillkor. Utmaningen är att verka, samverka, påverka och utvecklas i en ny tid utan att tappa identiteten och styrkorna. Övergripande mål Strategier Styrtal Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo, vistas och verka här. Vi ska verka för: tillgång till livslångt lärande tillgång till omsorg, vård och stöd tryggad bostadsförsörjning för alla förutsättningar för tillväxt och sysselsättning meningsfull och aktiv fritid ett starkt miljö- och klimatarbete en hållbar infrastruktur Andelen elever med fullgoda betyg för antagning till gymnisal utbildning. Antal nya och reviderade detaljplaner. Aneby kommuns ranking som företagskommun enligt Svenskt Näringsliv. Aneby kommuns NKI-värde i SKL:s mätning Insikt. Antal ungdomar år som är i sysselsättning inom kommunens verksamhet. Medborgarnas upplevelse av trygghet. Aneby kommuns placering i Miljöaktuellts miljöranking. Andelen hushåll som har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. 18

19 Nästa station, Aneby! Tillgång till livslångt lärande Uppväxtvillkor i en trygg och lärande miljö utvecklar personligheter med självförtroende och de förmågor som arbetsmarknaden strävar efter att erhålla. Att ständigt tänka utveckling, lite, lite, bättre, kopplat till framtidsutsikter är en del av grunden i det livslånga lärandet. Aneby kommun utvecklar en Modellkommun för lärande där lärandet är baserat på såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig grund vilket medför att det inre pedagogiska arbetet i klassrummen förädlas. Det resulterar i att alla ungdomar ges möjligheter att nå målen för gymnasiestudier. Verksamheterna präglas av tanken Aneby i framkant där utmanande möten leder till helhetstänkande och delaktighet, vilket i sin natur formar demokratiska arbetssätt. Inflytande för barn, elever och vårdnadshavare är en förutsättning för goda resultat och ger förståelse för det egna lärandet som på sikt ger 100 % i måluppfyllelse. Samtliga skolor i kommunen omfattas av begreppet en likvärdig skola, där kraven på hög kvalitet möjliggörs genom riktade åtgärder. Elever får fortlöpande kunskap om vilka mål som är relevanta och får regelbundna informationer av framåtsträvande karaktär på rätt nivå. Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt redskap för att stödja såväl ungdomar som vuxna i deras riktning mot det livslånga lärandet. Aneby kommun har som mål att utveckla samverkan mellan såväl avdelningarna som Arbetsförmedlingen och näringslivet för att åstadkomma arbete för alla ungdomar. Ungdomar och vuxna som behöver komplettera sina kunskaper erbjuds studier på Komvux. SFI Svenska för invandrare samordnas med svenska som andraspråk och genomförs i Aneby kommun. Tillgång till omsorg, vård och stöd Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor med otillräcklig försörjning eller som på annat sätt har bristande förutsättningar att tillgodose sina behov, får stöd till goda levnadsvillkor. Tillgång till omsorg, vård och stöd ger förutsättningar till ett liv i trygghet och oberoende. Den sociala verksamheten ska bistå med insatser när behov finns, det vill säga när den enskilde inte har förmåga att tillgodose behoven genom egen försorg. God omsorg, vård och stöd förutsätter att verksamheten arbetar förebyggande, i samverkan med andra för att undvika social och medicinsk ohälsa, utslagning och inaktivitet. 19

20 Vidare förutsätts att den enskilde genom arbete, daglig verksamhet och annan sysselsättning ges möjlighet till ett meningsfullt liv. Insatserna ska ges så att de stöder och utvecklar den enskildes förmåga och oberoende samt bidrar till den enskildes möjligheter att leva ett liv i trygghet och frihet. Insatserna kräver olika mängd resurser och ska individanpassas för att ge största möjliga effekt. Verksamhetens medarbetare ska förfoga över en god och mångsidig kompetens och ha nödvändiga kunskaper för att kunna ge insatser rättssäkert, med kontinuitet och helhetssyn. Tryggad bostadsförsörjning för alla Aneby kommun verkar för att behålla nuvarande invånare och samtidigt öka befolkningen i kommunen, genom att utveckla och påverka förutsättningarna för mer bebyggelse. Kommunen vill tillsammans med såväl Stiftelsen Aneby Bostäder som med andra aktörer skapa fler bostäder genom förtätning, nyproduktion och ombyggnationer för att trygga bostadsförsörjningen för alla i framtiden. Kommunen vill verka för innovativa lösningar för att möjliggöra byggnation och ombyggnationer för att fler bostäder ska kunna skapas i attraktiva miljöer och lägen. Skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning Ett livs- och konkurrenskraftigt näringsliv är en grundläggande förutsättning för sysselsättning och bidrar till hållbar utveckling ur flera perspektiv; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Aneby kommun vill arbeta för ett gott företagsklimat. Det innebär ett aktivt arbete med att skapa förutsättningar för de befintliga företagen att bedriva sin verksamhet på ett bra och konkurrenskraftigt sätt och medverka till att underlätta för de företag som vill utveckla sina rörelser. Ett aktivt arbete ska också bedrivas med att möjliggöra för nyetableringar av företag för att stärka tillväxten i kommunen. I det arbetet krävs framförhållning när det gäller att ha tillgång till industrimark för exploatering, samt möjligheter att kunna anvisa befintliga affärs-, kontors- och industrilokaler. Ett starkt och framgångsrikt näringsliv är grundläggande för kommunens tillväxt och ökar attraktiv iteten för kommunen som boendeort. Även om Aneby karaktäriseras som en pendlingskommun är sysselsättning i hemkommunen av avgörande betydelse för många vid valet av boendeort. Ett tydligt utpekat behov från företagen i kommunen är tillgång till rätt kompetens och arbetskraft med relevant utbildning. Här är det viktigt att kommunen är aktiv i matchningen mellan skola och näringsliv och att skolelever som är på väg ut på arbetsmarknaden får en stor medvetenhet kring vad det lokala näringslivet har behov av och kan erbjuda i form av framtida arbetstillfällen. Ett införande av fria pendlingsresor för högskolestuderande medborgare i kommunen kan också aktivt bidra till att fler väljer att vidareutbilda sig och samtidigt väljer Aneby kommun som bostadsort. Tillverkningsindustrin och de agrala näringarna dominerar i kommunen, men det finns också stor utvecklingspotential inom andra områden. Kultur- och fritidssektorn är en sådan växande näringsgren. I kommunen finns flera entreprenörer som på hel- eller deltid arbetar inom 20

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 1 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 ANEBY KOMMUN... 2 1.1 Del 1 Övergripande förutsättningar och styrkort...2 1.1.1 Omvärld...2 1.1.2 Förutsättningar

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer