Projektplan. Automatiserad konstruktion av verktyg och fixturer för bockning av aluminiumprofiler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Automatiserad konstruktion av verktyg och fixturer för bockning av aluminiumprofiler"

Transkript

1 1 (5) BILAGA 1 Professor Staffan Sunnersjö Projektplan Automatiserad konstruktion av verktyg och fixturer för bockning av aluminiumprofiler Introduktion Avancerad FEM-simulering inkluderande kontakter, olinjär geometri och plasticering är ett mycket aktivt forskningsområde sedan drygt 20 år. Tillämpningarna avser framförallt fordonskollisioner och olika slags formningsoperationer. Bland formningsoperationerna dominerar plåtformning samt kall och varm smidning, men även t ex tråddragning och extrudering simuleras. Det finns publicerad forskning avseende simulering av bockning av plåt 1 och rör 2. Forskning kring formningssimulering bedrivs i Sverige främst vid de tekniska högskolorna i Linköping och Luleå, men även vid CTH och LTH samt vid flera regionala högskolor och forskningsinstitut (IVF och IM). Ovanstående forskning avser primärt analysarbete. Automatiserad återkoppling till utformning av verktyg och fixturer, dvs syntesarbete, är ganska ovanlig. Inom plåtformning finns ett fåtal exempel 3 liksom avseende formverktyg för gjutning 4 och formsprutning av plast 5 och fixturering för maskinbearbetning 6. I projektet avser vi utnyttja kunskapsbaserad teknik för att implementera konstruktionsregler för verktygen. Sådan teknik, känd under namn som KBE eller RBE, har utvecklats ur AI-tekniken under de senaste 20 åren och är ett brett forskningsområde 7, bl a finns sedan 30 år en årlig ASME-konferens inom Design Automation. Projektbeskrivning Bakgrund Extruderade aluminiumprofiler utnyttjas ofta i lätta, lastbärande konstruktioner. Anledningen är dels materialets goda styrka i förhållande till vikten, dels att tillverkningsmetoden ger stor konstruktiv frihet att utforma tvärsnittet på ett optimalt sätt. Härigenom kan ett stort 1 Gupta, S, Automated punch shape synthesis for sheet metal bending operations. Proc DETC 1999, ASME 2 L. Gao and M. Strano, FEM analysis of tube pre-bending and hydroforming, Journal of Materials Processing Technology, 151 (2004) Camelio, J, et ak, Impact of fixture design on sheet metal assembly variation. Proc DETC 2002, ASME 4 Dhaliwal, S, et al, A step towards automated design of multi-piece sacrificial molds. Proc DETC 2002, ASME 5 Muller, D, et al, The directool software tool design on facet geometries with decision support. Proc ICED Wang, M, Automated 3D fixture layout design. Proc DETC 1999, ASME 7 Chapman, Craig, Introducing knowledge based engineering as a sub-set of artificial intelligence. University of Warwick, Knowledge based product development lab, UK, 2003.

2 2 (5) böjmotstånd uppnås med minsta möjliga materialåtgång. De komplicerade och tunnväggiga tvärsnitten kan emellertid skapa svårigheter då profilen i ett senare tillverkningssteg skall bockas eller formas. Vid plastisk deformation orsakas välvning som deformerar tvärsnittet påtagligt från nominell geometri. Eftersom tvärsnitten ofta innehåller funktionselement som integreras i tvärsnittet, t ex tätningsspår och skruvfickor, är dessa avvikelser inte acceptabla, utan man måste med olika former av sträckning, förforming, fixturering och insatser kompensera för eller förhindra oönskade deformationer så att slutprodukten innehåller givna toleranskrav. Utformningen av dessa produktionsverktyg är en komplicerad process och bygger på erfarenhetsvärden på deformation, glidning, deformationshårdnande, återfjädring o s v. I praktiken krävs ofta upprepad provtillverkning med mellanliggande justeringar för att ge produktionsverktygen den slutliga utformningen. Projektidé Det föreslagna projektet syftar till att skapa datorstöd för att eliminera merparten av provningen och med automatik direkt skapa en optimerad form av produktionsverktygen för att ge produkten önskad slutgeometri med innehållande av givna toleranser. Datorstödet är tänkt bygga på flera teknologier i samverkan. En grundsten utgörs av simuleringsteknik baserad på olinjär FEM-analys med speciell vikt lagd på modellering av kontakter med friktion och på materialmodeller relevanta för det plastiska området. Vidare utnyttjas optimeringslära och regelbaserade konstruktionssystem för att utvärdera simuleringsresultaten och styra konstruktionsvariablerna mot önskat slutmål. De optimerade variabelvärdena matas därefter in i en parametrisk geometrimodell för att skapa tillverkningsunderlag för produktionsutrustningen. Genomförande För att minimera provning och erhålla optimala produktionsverktyg måste bockningsprocessen simuleras med mycket god noggrannhet. I projektet kommer därför bockningssimulering att utföras med modern beräkningsmekanik. Beräkningsmekanik har de senaste åren haft en fantastisk utveckling, speciellt inom olinjär FEM. Genom att implementera grundläggande principer i datorer har virtuell provning av exempelvis bilkrock och plåtformning kunnat etableras som standardförfarande i industriell tillämpning. I projektet kommer simulering av bockning att genomföras genom att utnyttja den senaste FEM teknologin. Både materialmodellering, inklusive plastisk anisotropi, och kontaktmekanik kommer att vara av central betydelse. Gruppen har goda kunskaper inom båda dessa discipliner. Vidare måste kontakter och friktionen mellan profil och verktyg modelleras tillfredställande. Det kan även bli nödvändigt att inkludera temperaturen i dessa beskrivningar. Gruppen har betydande erfarenheter inom termomekanisk modellering. Ur ett historiskt perspektiv har explicita metoder varit drivande i utvecklingen av den här typen av simuleringar. På senare år har dock implicita metoder förbättrats avsevärt så att även dessa kan utnyttjas. Förmodligen kommer en kombination av explicit och implicit teknik att användas i projektet på samma sätt som man vanligtvis gör vid plåtformningssimulering, där pressningen sker explicit och återfjädringen implicit. Man kan även tänka sig att utföra hela bockningsprocessen helt implicit. Ett sådant angreppssätt skulle möjliggöra en noggrannare modellering av integrerade, småskaliga funktionselement.

3 3 (5) Resultaten från den virtuella provtillverkningen skall därefter utnyttjas till att modifiera den nominella verktygsgeometrin. Detta är i grunden ett optimeringsproblem, men med bivillkor givna av de praktiska begränsningar som tillverkningsprocessen skapar. Dessa tillverkningstekniska begränsningar implementeras i ett regelverk, sannolikt skapat i ett deklarativt programspråk och kopplat till någon lämplig optimeringsprocessor. Ur detta underlag skapas CAD-modeller för de slutliga vertygsgeometrierna. Detta avses ske genom att ett bibliotek av parametriska funktionsytor och stödstruktur skapas som konfigureras och anpassas till önskad slutgeometri. Forskargruppens bakgrund inom området Det planerade projektet innehåller forskningsfrågor inom två huvudområden som diskuteras separat nedan. Simuleringsteknik Här avses speciellt simulering av plastisk deformation med stora töjningar och stora rotationer samt effekterna av kontakter med friktion. Den praktiska erfarenheten från tillverkningsprocessen indikerar att friktionen spelar en central roll för resultaten och denna måste alltså behandlas med stor omsorg modelleringsmässigt. Niclas Strömberg har 10 års erfarenhet av forskning och industriell tillämpning av kontaktmekanik, termomekanisk simulering och materialmodellering, och har publicerat nio tidskriftsartiklar samt ett stort antal konferensbidrag inom detta område. Det materialtekniska kunnande, som krävs för projektet, hämtas från forskargruppen Komponentteknologi genom att Salem Seifeddine medverkar på deltid i projektet. Komponentteknologi, som leds av professor Ingvar Svensson, är en internationellt etablerad forskargrupp med inriktning mot materialteknik och simulering av gjutprocessen. Ett viktigt kompetenstillskott avseende materialmodellering kommer från Sapas forskningslaboratorium. Faurecia Exhaust System i Torsås bedriver en omfattande simuleringsverksamhet inom plastisk formning. Denna kompetens i kombination med bilindustrikunnande gör Faurecia till en viktig partner i projektet. Automatiserad konstruktion Vid Ingenjörshögskolan är detta ett centralt område inom ämnet produktutveckling. Verksamheten leds av professor Staffan Sunnersjö som har c:a 15 års erfarenhet av forskning och tillämpning av teknik för konstruktionsautomatisering samt c:a 25 års erfarenhet av FEManvändning, med totalt c:a 15 publikationer och en lärobok inom dessa områden. Inom forskargruppen arbetar idag fyra doktorander varav två är nära sin licentiatexamen. Pågående doktorandprojekt 8 ligger väl inom samma forskningsfält som det nu sökta projektet och har goda synergieffekter med dessa. Avseende produktionsprocessen och konstruktion av 8 Doktorandprojekt: 1. Comparative studies of design automation methods 2. Computer support for enhanced producability of engineering products 3. Syntesis tools for computational tasks in engineering design 4. Shape optimisation for cast components under process constraints

4 4 (5) bockningsverktygen tillförs projektet kompetens genom medverkan från Sapa Profilbockning och Ekenäs Mekaniska. Projektets positionering i förhållande till nationell och internationell forskning Formningssimulering med finita elementmetoden är ett mycket väletablerat område såväl i Sverige som internationellt, men såvitt vi vet finns inga allmänt spridda forskningsresultat som avser bockning av aluminiumprofiler. Här finns alltså ett betydande nyhetsvärde i sig, men härtill kommer återkopplingen till den konstruktiva utformningen av verktyg och fixturer. Den senare målsättningen, som innebär att analysresultaten med automatik utnyttjas för syntesarbete, är inte oprövad, men ansatsen att kombinera ett kvalificerat simuleringsverktyg med en optimeringsprocess där bivillkoren styrs av ett deklarativt regelverk, ligger avgjort i forskningsfronten. Sammantaget innehåller projektet flera väsentliga nyhetsinslag och tillämpningen mot aluminiumprofiler är speciellt intressant i och med förväntad ökning av användning av aluminium i fordon, där profiler med komplicerad kurvatur utnyttjas i s k space-frames. Tidplan 2005 Litteraturgenomgång och fördjupad omvärldsbevakning Genomgång med Sapas produktionstekniker av ett antal praktiskt genomförda exempel Identifiering av karakteristiska funktionsytor i verktygs- och fixtursortimentet Formulering av konstruktionsregler för verktyg och fixturer för profilbockning Inledande försök med bockningssimulering kartläggning av viktiga stötestenar och planering för hur dessa skall bemästras 2006 Identifiering av materialparametrar och, vid behov, genomförande av materialprovning upprättande av materialmodeller Genomförande av bockningsprovning med studier av friktionsförhållande genom reverse engineering Kalibrering av simuleringsverktyget mot typfall samt realistiska industritillämpningar Implementation av regelverk i lämpligt deklarativt programspråk 2007 Förfining av beräkningsmodell och regelverk Val av optimeringsstrategi Sammanlänkning av simuleringprogram, regelverk, optimeringsalgoritmer och prarametriskt CAD-system under gemensamt användargränssnitt Provning av komplett system och intrimning mot provresultat Introduktion till företagets användare, provanvändning på företaget Utvärdering a provresultat, justeringar med anledning av detta.

5 5 (5) Under projekttiden genomförs ett antal teknikspridningsaktiviteter enligt punkt 10.3 i ansökningsblanketten.

UTKAST Version 2006-05-31

UTKAST Version 2006-05-31 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige samarbetsavtal mellan Jernkontoret och VINNOVA UTKAST Version 2006-05-31 Samarbetsavtal slutförhandlat den (datum) (VINNOVAs diarienummer 2006-xx) 1 Inledning...

Läs mer

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 SEPTEMBER 2006 1 Inledning Stålet är en av Sveriges viktigaste exportvaror. Svensk stålindustri är världsledande. Stål och metaller ingår i 60 %

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 6 UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT C H R I S T E R H E I N E G Å R D, P E K K A P E U R A & K N U T M A G N A R S A N D

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie JOHAN PELO, KJELL OHLSON, MATS FREDRIKSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga!

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet Ingalill Thor Per-Erik Ellström Bodil Ekholm Eva Ellström Dan Rönnqvist FoU-rapport 34:2006 Denna studie är delfinansierad

Läs mer

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system RAPPORT NR 166 Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system - Centrala komponenter för effektivt underhåll Hösten 2005 Mattias Haraldsson

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Projekt nr P21690-1 Rapport 2004-11-30 från ett projekt i Energimyndighetens program Utsläpp och luftkvalitet Anders Mårtensson

Läs mer

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar JONAS HARALDSSON, NINA LEWAU, SUSANNA NILSSON, HELENA GRANLUND, NIKLAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Krav på en utbildnings- och träningssimulator för tågtrafikstyrning

Krav på en utbildnings- och träningssimulator för tågtrafikstyrning Krav på en utbildnings- och träningssimulator för tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet Ett forskningsprojekt i samverkan mellan MDI, inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet Högskolan

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

Fler idéer om metaller

Fler idéer om metaller 4-5 mars 2015 Fler idéer om metaller Program och projektpresentationer Runö Möten & Events, Åkersberga Med stöd från: STRATEGISKA INNOVATIONS- PROGRAM Välkomna När vi träffades för ett år sedan var det

Läs mer

M&S Infrastruktur för Rapid prototyping

M&S Infrastruktur för Rapid prototyping M&S Infrastruktur för Rapid prototyping JOHAN PELO FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta

Läs mer

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 Ord från VD 4 2014 i korthet 6 Strategiska områden 8 Swerea-koncernen 10 TEMA INDUSTRIELL FÖRNYELSE 12 Processövervakning för säkrare fogar

Läs mer

ProduktionBygg. Slutrapport SBUF Utvecklingsprojekt 13036, 2015-05-15 Helena Lidelöw och Andreas Dagman, Luleå tekniska universitet

ProduktionBygg. Slutrapport SBUF Utvecklingsprojekt 13036, 2015-05-15 Helena Lidelöw och Andreas Dagman, Luleå tekniska universitet ProduktionBygg Slutrapport SBUF Utvecklingsprojekt 13036, 2015-05-15 Helena Lidelöw och Andreas Dagman, Luleå tekniska universitet Sammanfattning Inom projektet ProduktionBygg har fyra framtida riktningar

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer