Strategisk plan för Bibliotek och IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2014 2016 för Bibliotek och IT"

Transkript

1 Malmö högskola, Bibliotek och IT Gunilla Lilie Bauer, Åke Jansson PM Strategisk plan för Bibliotek och IT Postadress Malmö högskola Bibliotek och IT Gatuadress Nordenskiöldsgatan Malmö E-post Webb

2 Innehåll Bakgrund och syfte... 2 Övergripande målbild... 2 Värdegrund... 3 Intern och extern kommunikation för integration och nytta... 3 Prioriteringar i sammanfattning... 3 s ansvarsområden målbilder och strategier... 4 Utveckling av informationskompetens... 4 Vetenskaplig medieförsörjning... 5 Informationsteknisk infrastruktur och IT-tjänster... 6 Informationsservice och IT-support... 7 Forskarstöd och vetenskaplig kommunikation... 8 Offentligt bibliotek som arbetsplats

3 Bakgrund och syfte Malmö högskolas strategiska plattform, Strategi 2020, beskriver det önskvärda framtida tillståndet för högskolan år 2020 och vägen dit. Det långsiktiga målet är att högskolan bidrar till en hållbar samhällsutveckling. I Strategi 2020 formuleras Malmö högskolas målbild för 2020: Malmö högskola är en global förebild för hur lärosäten genom forskning och utbildning tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling. Malmö högskolas forskning, utbildning och innovationsverksamhet är gränsöverskridande och har stort internationellt genomslag. Malmö högskolas utbildningar präglas av hög kvalitet och relevans och studenterna är väl förberedda för ett föränderligt arbetsliv. Malmö högskolas studenter och medarbetare är efterfrågade och har förmåga och vilja att göra skillnad. Malmö högskola är en öppen, nyfiken och lärande organisation. Högskolan genomsyras av kreativitet och mångfald och vi tar gemensamt ansvar för kunskapsutveckling. :s strategiska plan utgår från Malmö högskolas Strategi 2020, högskolans strategiska satsningar för utbildning, forskning och samverkan, fakulteternas strategiska utvecklingsplaner samt omvärldstrender med koppling till :s ansvarsområden. Planen ska fungera som ett stöd för verksamhetsplaneringen och underlätta prioriteringar främst för medarbetare, men den ska också tydliggöra ambitioner, prioriteringar och utmaningar för uppdragsgivare och intressenter, det vill säga högskolans ledning, studenter, forskare, lärare och andra anställda. Det är av stor vikt att fortsätta att tänka framtidsinriktat och vidareutveckla verksamheten även om fortsatta ekonomiska besparingar kan innebära begränsningar för de ambitioner som uttrycks i planen. Övergripande målbild :s tjänster och informationsresurser ingår fortsatt som väsentliga förutsättningar för högskolans kvalitetsutveckling och bidrar till att utbildning, forskning och samverkan når de mål som är beskrivna i Strategi :s kompetens är välkänd och medarbetarna är efterfrågade som samarbetspartners och stöd i högskolans utbildning, forskning och samverkan. har en ändamålsenlig organisation, ett fortsatt gott arbetsklimat och är attraktiv som arbetsplats för medarbetare med relevant kompetens. 2

4 Värdegrund tillämpar högskolans värdeord mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang i de dagliga mötena med en mångfacetterad användargrupp. tillämpar ett ledarskap och medarbetarskap som kännetecknas av öppenhet, tydlighet, tillit och frihet under ansvar och som uppmuntrar nyfikenhet, kreativitet, förbättringstänkande och medarbetardelaktighet. Intern och extern kommunikation för integration och nytta Ett gränsöverskridande samarbete, god intern kommunikation och integration med högskolans utbildning, forskning och samverkan är en förutsättning för att :s informationsresurser, tjänster och kompetens ska utnyttjas fullt ut och därmed bidra till högskolans kvalitetsutveckling. :s samarbete och kommunikation med biblioteks- och IT-världen regionalt, nationellt och internationellt är också en viktig förutsättning för fortsatt kvalitetsutveckling. När de ekonomiska förutsättningarna ändras är externa samarbeten och samutnyttjande av resurser särskilt betydelsefulla. Externa samarbeten skapar också goda möjligheter till omvärldsbevakning. En tolkning av aktuella trender i universitetsvärlden är att alltfler lärosäten kommer att etablera alltfler samarbeten, både av kvalitetsskäl och på grund av ekonomiska begränsningar. Prioriteringar i sammanfattning Etablera en verksamhetsdialog med fakultetsledningarna för planering och uppföljning av samarbetet mellan respektive fakultet och. Fördjupa samarbetet med högskolans lärare för att integrera informationssökning och informationsvärdering i utbildningarna i syfte att utveckla studenternas informationskompetens och lärande. Bidra i utvecklingsarbetet och etableringen av en ny virtuell lärandemiljö. Utveckla högskolans vetenskapliga medieförsörjning i linje med den pågående förändringen från tryckta källor till digital tillgång Utveckla forskarstödet samt bidra i arbetet med att förtydliga uppdrag och roller avseende system och processer för forskningsinformation och vetenskaplig kommunikation. Samordna och effektivisera högskolans IT-organisation samt :s informationsservice och IT-support. Utveckla samarbetet med andra bibliotek, IT-avdelningar och organisationer inom :s områden och effektivisera omvärldsbevakningen. 3

5 Utveckla :s organisations- och ledningsstruktur, värna om och vidareutveckla ett gott arbetsklimat samt verka för fortsatt jämställdhets- och mångfaldsarbete där uttrycket olika är bäst sammanfattar ambitionen. :s ansvarsområden målbilder och strategier Här beskrivs målbilder, strategier och kopplingar till högskolans strategiska satsningar för :s ansvarsområden: Utveckling av informationskompetens Vetenskaplig medieförsörjning Informationsteknisk infrastruktur och IT-tjänster Informationsservice och IT-support Forskarstöd och vetenskaplig kommunikation Offentligt bibliotek Utveckling av informationskompetens Att söka, bearbeta, tillägna sig, skapa och förhålla sig kritisk till information och kunskap är olika förmågor som ryms i begreppet informationskompetens 1. Alla dessa förmågor är viktiga för att skapa mening i den kunskapande processen och för att fördjupa förståelsen för ett ämne. tolkar högskolestyrelsens uppdrag att utveckla kvalitet, kritiskt tänkande och vetenskaplighet i utbildningen 2 som en direkt uppmaning till att aktivt delta i högskolans utbildningar för att utveckla studenternas generiska kompetenser som en grund för det livslånga lärandet. Målbild 2016 utgår Malmö högskolas utbildningar från ett utmaningsbaserat lärande där samarbetet mellan lärare, studenter och bibliotekarier är integrerat i den nya lärandemiljön. Genom detta samarbete har studenterna fått verktyg och förmågor att söka och värdera information utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Tankar och förslag som togs fram i projekten Studenthandledning i frirummet och Vad är utbildning på vetenskaplig grund? har varit viktiga utgångspunkter i detta arbete Beslut om verksamhetsuppdrag , Dnr Mahr /107) 4

6 deltar aktivt i högskolans utbildningar och i nära samarbete med högskolans lärare ger vi studenter förutsättningar att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå är en aktiv partner i högskolans pedagogiska utveckling och bidrar med kompetens, verktyg och stöd för användning av IT i den pedagogiska och vetenskapliga verksamheten erbjuder och utvecklar en öppen och inkluderande fysisk och digital lärandemiljö följer utvecklingen av, har beredskap för, och medverkar i högskoleaktiviteter som innebär en ökad internationalisering, exempelvis globala öppna onlinekurser Koppling till högskolans strategiska satsningar Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling och Lärande för förändring. Vetenskaplig medieförsörjning Högskolebibliotekens etablerade sätt att ge tillgång till vetenskapliga informationskällor fortsätter att utvecklas och förändras. Från att hantera ägda, tryckta samlingar handlar uppgiften till allt större del om föränderliga digitala informationsresurser, vilket innebär ett annat arbetssätt. Även i fortsättningen handlar det om att bedriva en långsiktig och stark lobbyverksamhet i kontakter med leverantörer av innehåll och tjänster. Målbild De svenska universitets- och högskolebibliotekens konsortium för nationella licensavtal har stärkt sin roll och utövar nu tillsammans med övriga nordiska länders motsvarigheter en stark part i förhandlingar med informationsleverantörerna. Den internationella och nationella e-bokmarknaden genomgår en utveckling liknande den som e-tidskrifter gjorde för 15 år sedan. Det kan innebära att förvärv på kapitelnivå blir möjligt, vilket leder till en fragmentisering av monografin. Det innebär även ett automatiserat förvärv baserat på användning 3. En annan sannolik utveckling är att svenskspråkiga akademiska e- böcker kommer att finnas tillgängliga i större antal. Generationsskiftet inom bibliotekssystemen möjliggör nya arbetsflöden, vilket leder till tidsbesparande arbetsprocesser vid förvärv, katalogisering och tillgängliggörande av 3 Principen Patron Driven Acquisition, PDA, som innebär att biblioteken köper in/ger access till resurser som aktivt efterfrågas av användarna, tillämpas i allt större utsträckning, vilket leder till både högre kundnöjdhet och lägre kostnader. 5

7 informationsresurser. En aktiv omvärldsbevakning och en hög grad av externt samarbete bidrar till denna positiva utveckling. stärker utvecklingen från ägda tryckta samlingar till att erbjuda access till efterfrågade digitala informationsresurser utvecklar processerna för metadata- och mediehantering och anpassar dem till de nya standarder som kommer att etableras inom området väljer e-medier som första alternativ framför tryckta versioner där det är relevant bevakar utvecklingen av mediemarknaden och anpassar arbetssättet till önskvärda förändringar har beredskap för det systemskifte som kommer att ske inom universitets- och högskolebibliotekens systemlandskap under treårsperioden deltar i relevanta upphandlingskonsortier och samarbeten Koppling till högskolans strategiska satsningar Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling och Lärande för förändring. Informationsteknisk infrastruktur och IT-tjänster Förväntningarna på en väl fungerande teknisk infrastruktur och moderna, lättanvända IT-tjänster är fortsatt höga samtidigt som kraven på kostnadsbesparingar är stora. Utvecklingen av en samorganiserad IT-verksamhet i kombination med intentionen i Strategi 2020 att högskolans IT-användning ska ligga i framkant ställer höga krav. Målbild Den verksamhetsdialog som numera tillämpas mellan fakulteter och bidrar till att tydliggöra vad olika tjänster kostar. IT-avdelningen har fortsatt att arbeta processinriktat med hjälp av ramverket ITIL 4 och knutit detta till högskolans processer. På det sättet har arbetet effektiviserats och rutinerna blivit säkrare. Alla högskolans system har en fungerande systemförvaltning och gemensamma data som finns i olika administrativa system är numera synkroniserade så att dubbelregistrering inte längre behövs. Det har lett till en betydligt högre datakvalitet och nya möjligheter att använda befintliga data för administration, planering och uppföljning. De strategiska IT-frågorna är naturliga delar i 4 Information Technology Infrastructure Library, 6

8 utvecklingen och behandlas precis som annan verksamhetsutveckling i högskolans ledningsgrupp. erbjuder framtidsinriktade och funktionella och samtidigt säkra informationsoch IT-tjänster som är minst lika lättillgängliga som de vardagsnära nättjänster som de flesta studenter, forskare, lärare och andra anställda är vana vid. Gränsen mellan arbete och privatliv har blivit alltmer flytande, vilket har resulterat i nya krav på högskolans tekniska infrastruktur, systemfunktionalitet och förhållningssättet till användning av informationsteknik, vilket i sin tur får konsekvenser för säkerhet, integritet och support finns en högskolegemensam policy för det som redan 2012 började kallas Bring Your Own Device, BYOD. Arbetet har inneburit att ta ställning till många aspekter (juridiska, tekniska, kostnads- och säkerhetsmässiga). Policyn ger ett stort mått av frihet, men av säkerhets- och kostnadsskäl är det inte möjligt att få full support för alla typer av enheter. Högskolans satsning på centrumbildningen Internet of Things and People har fått positiva bieffekter även för högskolans egna arbetssätt. samarbetar med externa aktörer, för ökad tillgång till nätaccess och infrastruktur, nationellt och internationellt tillhandahåller lättillgängliga men samtidigt säkra IT- och bibliotekstjänster i samarbete med externa innehålls- och teknikleverantörer, exempelvis molntjänster samordnar den högskoleövergripande systemutvecklingen, IT-arkitekturen och systemintegrationen för att på effektivaste sätt stödja verksamhetens processer har beredskap för att kunna erbjuda tjänster som tillgodoser ökande användarkrav på mobilitet och åtkomst av tjänster via olika typer av mobila enheter, oberoende av tid och plats Koppling till högskolans strategiska satsningar Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling, Lärande för förändring och Mötesplatser för samarbete. Informationsservice och IT-support :s informationsservice och IT-support samlokaliseras i samband med omflyttningen i Orkanen våren

9 Målbild Informations- och IT-support tillhandahålls både i s öppna studiemiljö och på nätet. Att samla servicen underlättar och har gett effektivitetsvinster för bemanningen. Det har också visat sig att fler utnyttjar den tekniska supporten när den är integrerad med informationsservicen och där det är lätt att se hur tekniken kommer till praktisk nytta för studier och forskning. I lokalerna finns ett "labb" där man kan prova ny teknik och hjälpmedel som underlättar studier och forskning och få hjälp med hur den kan användas för individuella behov. För att klara kraven på stöd från det ökande antalet besökare (som bland annat beror på att fakulteterna Kultur och samhälle samt Teknik och samhälle flyttar till kvarteret Niagara 2015) har nya digitala kommunikationstjänster utvecklats som komplement till redan befintliga. utvecklar och marknadsför en samordnad informationsservice och IT-support som gör det lätt för studenter, lärare och forskare att få hjälp utvecklar digitala supporthjälpmedel som komplement till användarservice som erbjuds på plats i de fysiska biblioteken erbjuder plats och kompetens som stöd för experiment med ny teknik Koppling till högskolans strategiska utmaningar Lärande för förändring och Kvalitet för kvalitetsutveckling. Forskarstöd och vetenskaplig kommunikation 2013 etablerade Vetenskapsrådet begreppet ekosystem för forskningsinformation. Ekosystemet beskriver helheten utifrån ett nationellt perspektiv, det vill säga alla system som behövs för att forskare, forskningsresultat och -publikationer ska vara synliga och komma samhället till nytta. Samtidigt finns en pågående utveckling där lärosäten samordnar och underlättar hanteringen av olika typer av forskningsinformation på lokal nivå, exempelvis genom att införa CRIS och använda sig av standarder för forskaridentifikation. 5 EU:s nya ramprogram Horisont 2020 är ett exempel på hur forskningsmedel i dag utlyses både i form av renodlade forskningsprojekt och innovationsprojekt. 6 Samverkan med samhället utanför akademin samt tvärvetenskap är faktorer som har 5 CRIS Current Research Information System: Information knuten till forskningsprocessen; forskare och organisationer, projekt, forskningsprogram, finansiering, forskningens resultat 6 8

10 betydelse för finansiering av forskning. Det innebär utmaningar för att synliggöra forskningsresultat - och forskare - på olika sätt och i nya kanaler som kan skapa förutsättningar för nya samarbeten. Finansiärerna har även ökade krav på att tillgängliggöra forskningsresultat i form av publikationer och forskningsdata. Det får betydelse för forskarnas vetenskapliga kommunikation och publicering open access och därmed även för frågor om upphovsrätt och publiceringsstrategier. En nationell policy för open access diskuteras. Forskning och forskare utvärderas på olika sätt såväl lokalt och nationellt som av finansiärer. Kvantitet, kvalitet och det internationella perspektivet är alla viktiga komponenter i detta. En ny modell för den nationella utvärderingen av forskning kommer att utvecklas av Vetenskapsrådet under Målbild :s ansvar för högskolans infrastruktur för forskningsinformation, innefattande publikationer och forskningsdata, upphovsrätt och bibliometri, utvecklas och samordnas i allt större utsträckning med lokala, nationella och internationella tjänster och aktörer, för fördjupat stöd för forskarna och forskningsprocessen. :s uppdrag inom forskarstödet har tydliggjorts och utvidgats, i första steget genom det rektorsbeslut som togs 2013 angående samordning av publiceringsservice. Open access står för majoriteten av Malmö högskolas forskares vetenskapliga publicering och samtliga forskningspublikationer som produceras inom högskolan finns fritt tillgängliga i MUEP. Ett fungerande system för finansiering av OApublicering är i bruk för högskolans forskare. Det har lett till att vetenskaplig litteratur finns fritt åtkomlig i ökad utsträckning, vilket leder till minskade kostnader för såväl medieinköp som vetenskaplig publicering och framför allt till att högskolans forskning har fått en ökad synlighet i omvärlden. erbjuder och tillgängliggör en teknisk infrastruktur för forskningsinformation med mål att högskolans forskning ska ingå i det nationella ekosystemet för forskningsinformation senast 2016 erbjuder omvärlds- och specialistkunskap för hantering, spridning, publicering och bibliometrisk analys av forskningsinformation inklusive forskningsdata och annat källmaterial har beredskap för att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar, exempelvis på grund av ökad open access deltar i uppdraget för samordning av högskolans forskarstöd samordnar högskolans publiceringsservice enligt rektorsbeslut i december

11 Koppling till högskolans strategiska satsningar Mötesplatser för samarbete, Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling, Nyttiggörande och innovation för samhällsutveckling och Ett globalt perspektiv i en global värld. Offentligt bibliotek Den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801) föreskriver att universitet och högskolor ska ha ett högskolebibliotek som ingår i det allmänna biblioteksväsendet. Alla offentliga bibliotek ska samverka och ställa sina resurser till gemensamt förfogande. Den nya lagen innebär ingen förändring för högskolan jämfört med tidigare ordning. Målbild Högskolebiblioteket har fördjupat samarbetet med andra bibliotek, i första hand inom regionen, till exempel med Malmö stadsbibliotek, men även med andra folkbibliotek och Region Skånes avdelning för kultur i syfte att de medborgare som använder såväl folk- som högskolebibliotek ska få en service med jämn och hög kvalitet. Även samarbetet med övriga universitets- och högskolebibliotek har utvecklats och fördjupats, till exempel via Lärosäten Syd, Kungliga biblioteket och SUHF:s Forum för bibliotekschefer. Lokalerna som är öppna för alla och som dagligen besöks av mer än tusen personer utnyttjas fortsatt för samverkansaktiviteter som bidrar till kommunikation om högskolans verksamhet och samhällsnytta. utnyttjar det öppna högskolebibliotekets möjligheter som mötesplats mellan högskola och samhälle prioriterar samverkansaktiviteter som ligger i linje med högskolans samhällsinriktade profil och dess verksamhetsidé: Utbildning och forskning för hållbar samhällsutveckling samverkar med andra bibliotek i marknadsföringssyfte och för gemensam kompetens- och teknikutveckling Koppling till högskolans strategiska satsningar Mötesplatser för samarbete och Mångfald för kvalitet. som arbetsplats fördjupar samarbetet mellan biblioteks- och IT-verksamheterna, samordnar och effektiviserar högskolans informationsförsörjning och IT-verksamhet samt utvecklar organisationen och arbetssättet. använder omvärldsbevakning och 10

12 omvärldsanalys på ett systematiskt sätt i den årliga verksamhetsplaneringen och hittar nya arbetssätt som gör att verksamheten kan utveckla och förbättra stödet till utbildning, forskning och samverkan trots besparingskrav. Att bevara ett gott arbetsklimat är en viktig ambition och en förutsättning för att klara de utmaningar som står inför. vidareutvecklar samverkansmodellen med dialog på individ- och gruppnivå för kvalitetssäkring, god arbetsmiljö och fortsatt stor medarbetardelaktighet i verksamhetens utveckling bidrar till högskolans kvalitetsutveckling genom ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete, till exempel genom att använda och vidareutveckla ett processorienterat arbetssätt, ramverket ITIL 7 samt högskolans styrmodell för intern styrning och kontroll, ISK tillämpar ett proaktivt arbetssätt och har en responsiv verksamhetskultur som har beredskap för att kunna ställa om snabbt och flexibelt med god förmåga att analysera förändringar i omvärlden och planera för dess konsekvenser planerar kompetensförsörjningen på längre sikt och utvecklar det kollaborativa och kollegiala lärandet tar till vara högskolans samlade IT-kompetens genom förändringen till en gemensam IT-verksamhet och IT-organisation tillämpar principen gemensam organisation lokal närvaro bidrar aktivt till utvecklingen av nya digitala kanaler för internkommunikation, till exempel intranät bidrar i den fortsatta processen mot en gemensam serviceorganisation (Facility service) effektiviserar lokalanvändningen samt förbättrar arbetsmiljön och förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan s medarbetare värnar om och vidareutvecklar ett gott arbetsklimat och arbetar aktivt för att attrahera medarbetare med olika bakgrund och kompetens Koppling till högskolans strategiska satsningar Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling, Mångfald för kvalitet och Nyttiggörande och innovation för samhällsutveckling. 7 Information Technology Infrastructure Library: 11

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 T E T E T I S R E V I N U T MIT STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 Dnr: MIUN 2012/612 Foto: Sandra Pettersson. Strategi för verksamhetens

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet UFV 2009/872 Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2009-06-12 Innehållsförteckning Inledning 3 Ett universitet för framstående forskning 3 Ett universitet

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Chefspolicy vid Stockholms universitet

Chefspolicy vid Stockholms universitet Chefspolicy vid Stockholms universitet Produktion: Personalavdelningen vid Stockholms universitet och Matador kommunikation. Illustrationer: Stina Wirsén. Tryck: Edita Västra Aros AB, 2013. Inledning Stockholms

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012 Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen Presentation, december 2012 Sektionschef: Medarbetare: Maria Gruvstad maria.gruvstad@lnu.se 073-906 93 99 Eva Edlund eva.edlund@lnu.se 073-025

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Snabbt, innovativt och relevant. Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsplan 2014-2016 Snabbt, innovativt och relevant. Stockholms universitetsbibliotek -2016 Snabbt, innovativt och relevant Innehåll Verksamhetsplan 2014 Inledning... 3 Bibliotekets infrastruktur och organisation stöder användarna att hitta relevanta resurser... 5 Biblioteket ger användarna

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer