Strategisk plan för Bibliotek och IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2014 2016 för Bibliotek och IT"

Transkript

1 Malmö högskola, Bibliotek och IT Gunilla Lilie Bauer, Åke Jansson PM Strategisk plan för Bibliotek och IT Postadress Malmö högskola Bibliotek och IT Gatuadress Nordenskiöldsgatan Malmö E-post Webb

2 Innehåll Bakgrund och syfte... 2 Övergripande målbild... 2 Värdegrund... 3 Intern och extern kommunikation för integration och nytta... 3 Prioriteringar i sammanfattning... 3 s ansvarsområden målbilder och strategier... 4 Utveckling av informationskompetens... 4 Vetenskaplig medieförsörjning... 5 Informationsteknisk infrastruktur och IT-tjänster... 6 Informationsservice och IT-support... 7 Forskarstöd och vetenskaplig kommunikation... 8 Offentligt bibliotek som arbetsplats

3 Bakgrund och syfte Malmö högskolas strategiska plattform, Strategi 2020, beskriver det önskvärda framtida tillståndet för högskolan år 2020 och vägen dit. Det långsiktiga målet är att högskolan bidrar till en hållbar samhällsutveckling. I Strategi 2020 formuleras Malmö högskolas målbild för 2020: Malmö högskola är en global förebild för hur lärosäten genom forskning och utbildning tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling. Malmö högskolas forskning, utbildning och innovationsverksamhet är gränsöverskridande och har stort internationellt genomslag. Malmö högskolas utbildningar präglas av hög kvalitet och relevans och studenterna är väl förberedda för ett föränderligt arbetsliv. Malmö högskolas studenter och medarbetare är efterfrågade och har förmåga och vilja att göra skillnad. Malmö högskola är en öppen, nyfiken och lärande organisation. Högskolan genomsyras av kreativitet och mångfald och vi tar gemensamt ansvar för kunskapsutveckling. :s strategiska plan utgår från Malmö högskolas Strategi 2020, högskolans strategiska satsningar för utbildning, forskning och samverkan, fakulteternas strategiska utvecklingsplaner samt omvärldstrender med koppling till :s ansvarsområden. Planen ska fungera som ett stöd för verksamhetsplaneringen och underlätta prioriteringar främst för medarbetare, men den ska också tydliggöra ambitioner, prioriteringar och utmaningar för uppdragsgivare och intressenter, det vill säga högskolans ledning, studenter, forskare, lärare och andra anställda. Det är av stor vikt att fortsätta att tänka framtidsinriktat och vidareutveckla verksamheten även om fortsatta ekonomiska besparingar kan innebära begränsningar för de ambitioner som uttrycks i planen. Övergripande målbild :s tjänster och informationsresurser ingår fortsatt som väsentliga förutsättningar för högskolans kvalitetsutveckling och bidrar till att utbildning, forskning och samverkan når de mål som är beskrivna i Strategi :s kompetens är välkänd och medarbetarna är efterfrågade som samarbetspartners och stöd i högskolans utbildning, forskning och samverkan. har en ändamålsenlig organisation, ett fortsatt gott arbetsklimat och är attraktiv som arbetsplats för medarbetare med relevant kompetens. 2

4 Värdegrund tillämpar högskolans värdeord mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang i de dagliga mötena med en mångfacetterad användargrupp. tillämpar ett ledarskap och medarbetarskap som kännetecknas av öppenhet, tydlighet, tillit och frihet under ansvar och som uppmuntrar nyfikenhet, kreativitet, förbättringstänkande och medarbetardelaktighet. Intern och extern kommunikation för integration och nytta Ett gränsöverskridande samarbete, god intern kommunikation och integration med högskolans utbildning, forskning och samverkan är en förutsättning för att :s informationsresurser, tjänster och kompetens ska utnyttjas fullt ut och därmed bidra till högskolans kvalitetsutveckling. :s samarbete och kommunikation med biblioteks- och IT-världen regionalt, nationellt och internationellt är också en viktig förutsättning för fortsatt kvalitetsutveckling. När de ekonomiska förutsättningarna ändras är externa samarbeten och samutnyttjande av resurser särskilt betydelsefulla. Externa samarbeten skapar också goda möjligheter till omvärldsbevakning. En tolkning av aktuella trender i universitetsvärlden är att alltfler lärosäten kommer att etablera alltfler samarbeten, både av kvalitetsskäl och på grund av ekonomiska begränsningar. Prioriteringar i sammanfattning Etablera en verksamhetsdialog med fakultetsledningarna för planering och uppföljning av samarbetet mellan respektive fakultet och. Fördjupa samarbetet med högskolans lärare för att integrera informationssökning och informationsvärdering i utbildningarna i syfte att utveckla studenternas informationskompetens och lärande. Bidra i utvecklingsarbetet och etableringen av en ny virtuell lärandemiljö. Utveckla högskolans vetenskapliga medieförsörjning i linje med den pågående förändringen från tryckta källor till digital tillgång Utveckla forskarstödet samt bidra i arbetet med att förtydliga uppdrag och roller avseende system och processer för forskningsinformation och vetenskaplig kommunikation. Samordna och effektivisera högskolans IT-organisation samt :s informationsservice och IT-support. Utveckla samarbetet med andra bibliotek, IT-avdelningar och organisationer inom :s områden och effektivisera omvärldsbevakningen. 3

5 Utveckla :s organisations- och ledningsstruktur, värna om och vidareutveckla ett gott arbetsklimat samt verka för fortsatt jämställdhets- och mångfaldsarbete där uttrycket olika är bäst sammanfattar ambitionen. :s ansvarsområden målbilder och strategier Här beskrivs målbilder, strategier och kopplingar till högskolans strategiska satsningar för :s ansvarsområden: Utveckling av informationskompetens Vetenskaplig medieförsörjning Informationsteknisk infrastruktur och IT-tjänster Informationsservice och IT-support Forskarstöd och vetenskaplig kommunikation Offentligt bibliotek Utveckling av informationskompetens Att söka, bearbeta, tillägna sig, skapa och förhålla sig kritisk till information och kunskap är olika förmågor som ryms i begreppet informationskompetens 1. Alla dessa förmågor är viktiga för att skapa mening i den kunskapande processen och för att fördjupa förståelsen för ett ämne. tolkar högskolestyrelsens uppdrag att utveckla kvalitet, kritiskt tänkande och vetenskaplighet i utbildningen 2 som en direkt uppmaning till att aktivt delta i högskolans utbildningar för att utveckla studenternas generiska kompetenser som en grund för det livslånga lärandet. Målbild 2016 utgår Malmö högskolas utbildningar från ett utmaningsbaserat lärande där samarbetet mellan lärare, studenter och bibliotekarier är integrerat i den nya lärandemiljön. Genom detta samarbete har studenterna fått verktyg och förmågor att söka och värdera information utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Tankar och förslag som togs fram i projekten Studenthandledning i frirummet och Vad är utbildning på vetenskaplig grund? har varit viktiga utgångspunkter i detta arbete Beslut om verksamhetsuppdrag , Dnr Mahr /107) 4

6 deltar aktivt i högskolans utbildningar och i nära samarbete med högskolans lärare ger vi studenter förutsättningar att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå är en aktiv partner i högskolans pedagogiska utveckling och bidrar med kompetens, verktyg och stöd för användning av IT i den pedagogiska och vetenskapliga verksamheten erbjuder och utvecklar en öppen och inkluderande fysisk och digital lärandemiljö följer utvecklingen av, har beredskap för, och medverkar i högskoleaktiviteter som innebär en ökad internationalisering, exempelvis globala öppna onlinekurser Koppling till högskolans strategiska satsningar Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling och Lärande för förändring. Vetenskaplig medieförsörjning Högskolebibliotekens etablerade sätt att ge tillgång till vetenskapliga informationskällor fortsätter att utvecklas och förändras. Från att hantera ägda, tryckta samlingar handlar uppgiften till allt större del om föränderliga digitala informationsresurser, vilket innebär ett annat arbetssätt. Även i fortsättningen handlar det om att bedriva en långsiktig och stark lobbyverksamhet i kontakter med leverantörer av innehåll och tjänster. Målbild De svenska universitets- och högskolebibliotekens konsortium för nationella licensavtal har stärkt sin roll och utövar nu tillsammans med övriga nordiska länders motsvarigheter en stark part i förhandlingar med informationsleverantörerna. Den internationella och nationella e-bokmarknaden genomgår en utveckling liknande den som e-tidskrifter gjorde för 15 år sedan. Det kan innebära att förvärv på kapitelnivå blir möjligt, vilket leder till en fragmentisering av monografin. Det innebär även ett automatiserat förvärv baserat på användning 3. En annan sannolik utveckling är att svenskspråkiga akademiska e- böcker kommer att finnas tillgängliga i större antal. Generationsskiftet inom bibliotekssystemen möjliggör nya arbetsflöden, vilket leder till tidsbesparande arbetsprocesser vid förvärv, katalogisering och tillgängliggörande av 3 Principen Patron Driven Acquisition, PDA, som innebär att biblioteken köper in/ger access till resurser som aktivt efterfrågas av användarna, tillämpas i allt större utsträckning, vilket leder till både högre kundnöjdhet och lägre kostnader. 5

7 informationsresurser. En aktiv omvärldsbevakning och en hög grad av externt samarbete bidrar till denna positiva utveckling. stärker utvecklingen från ägda tryckta samlingar till att erbjuda access till efterfrågade digitala informationsresurser utvecklar processerna för metadata- och mediehantering och anpassar dem till de nya standarder som kommer att etableras inom området väljer e-medier som första alternativ framför tryckta versioner där det är relevant bevakar utvecklingen av mediemarknaden och anpassar arbetssättet till önskvärda förändringar har beredskap för det systemskifte som kommer att ske inom universitets- och högskolebibliotekens systemlandskap under treårsperioden deltar i relevanta upphandlingskonsortier och samarbeten Koppling till högskolans strategiska satsningar Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling och Lärande för förändring. Informationsteknisk infrastruktur och IT-tjänster Förväntningarna på en väl fungerande teknisk infrastruktur och moderna, lättanvända IT-tjänster är fortsatt höga samtidigt som kraven på kostnadsbesparingar är stora. Utvecklingen av en samorganiserad IT-verksamhet i kombination med intentionen i Strategi 2020 att högskolans IT-användning ska ligga i framkant ställer höga krav. Målbild Den verksamhetsdialog som numera tillämpas mellan fakulteter och bidrar till att tydliggöra vad olika tjänster kostar. IT-avdelningen har fortsatt att arbeta processinriktat med hjälp av ramverket ITIL 4 och knutit detta till högskolans processer. På det sättet har arbetet effektiviserats och rutinerna blivit säkrare. Alla högskolans system har en fungerande systemförvaltning och gemensamma data som finns i olika administrativa system är numera synkroniserade så att dubbelregistrering inte längre behövs. Det har lett till en betydligt högre datakvalitet och nya möjligheter att använda befintliga data för administration, planering och uppföljning. De strategiska IT-frågorna är naturliga delar i 4 Information Technology Infrastructure Library, 6

8 utvecklingen och behandlas precis som annan verksamhetsutveckling i högskolans ledningsgrupp. erbjuder framtidsinriktade och funktionella och samtidigt säkra informationsoch IT-tjänster som är minst lika lättillgängliga som de vardagsnära nättjänster som de flesta studenter, forskare, lärare och andra anställda är vana vid. Gränsen mellan arbete och privatliv har blivit alltmer flytande, vilket har resulterat i nya krav på högskolans tekniska infrastruktur, systemfunktionalitet och förhållningssättet till användning av informationsteknik, vilket i sin tur får konsekvenser för säkerhet, integritet och support finns en högskolegemensam policy för det som redan 2012 började kallas Bring Your Own Device, BYOD. Arbetet har inneburit att ta ställning till många aspekter (juridiska, tekniska, kostnads- och säkerhetsmässiga). Policyn ger ett stort mått av frihet, men av säkerhets- och kostnadsskäl är det inte möjligt att få full support för alla typer av enheter. Högskolans satsning på centrumbildningen Internet of Things and People har fått positiva bieffekter även för högskolans egna arbetssätt. samarbetar med externa aktörer, för ökad tillgång till nätaccess och infrastruktur, nationellt och internationellt tillhandahåller lättillgängliga men samtidigt säkra IT- och bibliotekstjänster i samarbete med externa innehålls- och teknikleverantörer, exempelvis molntjänster samordnar den högskoleövergripande systemutvecklingen, IT-arkitekturen och systemintegrationen för att på effektivaste sätt stödja verksamhetens processer har beredskap för att kunna erbjuda tjänster som tillgodoser ökande användarkrav på mobilitet och åtkomst av tjänster via olika typer av mobila enheter, oberoende av tid och plats Koppling till högskolans strategiska satsningar Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling, Lärande för förändring och Mötesplatser för samarbete. Informationsservice och IT-support :s informationsservice och IT-support samlokaliseras i samband med omflyttningen i Orkanen våren

9 Målbild Informations- och IT-support tillhandahålls både i s öppna studiemiljö och på nätet. Att samla servicen underlättar och har gett effektivitetsvinster för bemanningen. Det har också visat sig att fler utnyttjar den tekniska supporten när den är integrerad med informationsservicen och där det är lätt att se hur tekniken kommer till praktisk nytta för studier och forskning. I lokalerna finns ett "labb" där man kan prova ny teknik och hjälpmedel som underlättar studier och forskning och få hjälp med hur den kan användas för individuella behov. För att klara kraven på stöd från det ökande antalet besökare (som bland annat beror på att fakulteterna Kultur och samhälle samt Teknik och samhälle flyttar till kvarteret Niagara 2015) har nya digitala kommunikationstjänster utvecklats som komplement till redan befintliga. utvecklar och marknadsför en samordnad informationsservice och IT-support som gör det lätt för studenter, lärare och forskare att få hjälp utvecklar digitala supporthjälpmedel som komplement till användarservice som erbjuds på plats i de fysiska biblioteken erbjuder plats och kompetens som stöd för experiment med ny teknik Koppling till högskolans strategiska utmaningar Lärande för förändring och Kvalitet för kvalitetsutveckling. Forskarstöd och vetenskaplig kommunikation 2013 etablerade Vetenskapsrådet begreppet ekosystem för forskningsinformation. Ekosystemet beskriver helheten utifrån ett nationellt perspektiv, det vill säga alla system som behövs för att forskare, forskningsresultat och -publikationer ska vara synliga och komma samhället till nytta. Samtidigt finns en pågående utveckling där lärosäten samordnar och underlättar hanteringen av olika typer av forskningsinformation på lokal nivå, exempelvis genom att införa CRIS och använda sig av standarder för forskaridentifikation. 5 EU:s nya ramprogram Horisont 2020 är ett exempel på hur forskningsmedel i dag utlyses både i form av renodlade forskningsprojekt och innovationsprojekt. 6 Samverkan med samhället utanför akademin samt tvärvetenskap är faktorer som har 5 CRIS Current Research Information System: Information knuten till forskningsprocessen; forskare och organisationer, projekt, forskningsprogram, finansiering, forskningens resultat 6 8

10 betydelse för finansiering av forskning. Det innebär utmaningar för att synliggöra forskningsresultat - och forskare - på olika sätt och i nya kanaler som kan skapa förutsättningar för nya samarbeten. Finansiärerna har även ökade krav på att tillgängliggöra forskningsresultat i form av publikationer och forskningsdata. Det får betydelse för forskarnas vetenskapliga kommunikation och publicering open access och därmed även för frågor om upphovsrätt och publiceringsstrategier. En nationell policy för open access diskuteras. Forskning och forskare utvärderas på olika sätt såväl lokalt och nationellt som av finansiärer. Kvantitet, kvalitet och det internationella perspektivet är alla viktiga komponenter i detta. En ny modell för den nationella utvärderingen av forskning kommer att utvecklas av Vetenskapsrådet under Målbild :s ansvar för högskolans infrastruktur för forskningsinformation, innefattande publikationer och forskningsdata, upphovsrätt och bibliometri, utvecklas och samordnas i allt större utsträckning med lokala, nationella och internationella tjänster och aktörer, för fördjupat stöd för forskarna och forskningsprocessen. :s uppdrag inom forskarstödet har tydliggjorts och utvidgats, i första steget genom det rektorsbeslut som togs 2013 angående samordning av publiceringsservice. Open access står för majoriteten av Malmö högskolas forskares vetenskapliga publicering och samtliga forskningspublikationer som produceras inom högskolan finns fritt tillgängliga i MUEP. Ett fungerande system för finansiering av OApublicering är i bruk för högskolans forskare. Det har lett till att vetenskaplig litteratur finns fritt åtkomlig i ökad utsträckning, vilket leder till minskade kostnader för såväl medieinköp som vetenskaplig publicering och framför allt till att högskolans forskning har fått en ökad synlighet i omvärlden. erbjuder och tillgängliggör en teknisk infrastruktur för forskningsinformation med mål att högskolans forskning ska ingå i det nationella ekosystemet för forskningsinformation senast 2016 erbjuder omvärlds- och specialistkunskap för hantering, spridning, publicering och bibliometrisk analys av forskningsinformation inklusive forskningsdata och annat källmaterial har beredskap för att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar, exempelvis på grund av ökad open access deltar i uppdraget för samordning av högskolans forskarstöd samordnar högskolans publiceringsservice enligt rektorsbeslut i december

11 Koppling till högskolans strategiska satsningar Mötesplatser för samarbete, Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling, Nyttiggörande och innovation för samhällsutveckling och Ett globalt perspektiv i en global värld. Offentligt bibliotek Den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801) föreskriver att universitet och högskolor ska ha ett högskolebibliotek som ingår i det allmänna biblioteksväsendet. Alla offentliga bibliotek ska samverka och ställa sina resurser till gemensamt förfogande. Den nya lagen innebär ingen förändring för högskolan jämfört med tidigare ordning. Målbild Högskolebiblioteket har fördjupat samarbetet med andra bibliotek, i första hand inom regionen, till exempel med Malmö stadsbibliotek, men även med andra folkbibliotek och Region Skånes avdelning för kultur i syfte att de medborgare som använder såväl folk- som högskolebibliotek ska få en service med jämn och hög kvalitet. Även samarbetet med övriga universitets- och högskolebibliotek har utvecklats och fördjupats, till exempel via Lärosäten Syd, Kungliga biblioteket och SUHF:s Forum för bibliotekschefer. Lokalerna som är öppna för alla och som dagligen besöks av mer än tusen personer utnyttjas fortsatt för samverkansaktiviteter som bidrar till kommunikation om högskolans verksamhet och samhällsnytta. utnyttjar det öppna högskolebibliotekets möjligheter som mötesplats mellan högskola och samhälle prioriterar samverkansaktiviteter som ligger i linje med högskolans samhällsinriktade profil och dess verksamhetsidé: Utbildning och forskning för hållbar samhällsutveckling samverkar med andra bibliotek i marknadsföringssyfte och för gemensam kompetens- och teknikutveckling Koppling till högskolans strategiska satsningar Mötesplatser för samarbete och Mångfald för kvalitet. som arbetsplats fördjupar samarbetet mellan biblioteks- och IT-verksamheterna, samordnar och effektiviserar högskolans informationsförsörjning och IT-verksamhet samt utvecklar organisationen och arbetssättet. använder omvärldsbevakning och 10

12 omvärldsanalys på ett systematiskt sätt i den årliga verksamhetsplaneringen och hittar nya arbetssätt som gör att verksamheten kan utveckla och förbättra stödet till utbildning, forskning och samverkan trots besparingskrav. Att bevara ett gott arbetsklimat är en viktig ambition och en förutsättning för att klara de utmaningar som står inför. vidareutvecklar samverkansmodellen med dialog på individ- och gruppnivå för kvalitetssäkring, god arbetsmiljö och fortsatt stor medarbetardelaktighet i verksamhetens utveckling bidrar till högskolans kvalitetsutveckling genom ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete, till exempel genom att använda och vidareutveckla ett processorienterat arbetssätt, ramverket ITIL 7 samt högskolans styrmodell för intern styrning och kontroll, ISK tillämpar ett proaktivt arbetssätt och har en responsiv verksamhetskultur som har beredskap för att kunna ställa om snabbt och flexibelt med god förmåga att analysera förändringar i omvärlden och planera för dess konsekvenser planerar kompetensförsörjningen på längre sikt och utvecklar det kollaborativa och kollegiala lärandet tar till vara högskolans samlade IT-kompetens genom förändringen till en gemensam IT-verksamhet och IT-organisation tillämpar principen gemensam organisation lokal närvaro bidrar aktivt till utvecklingen av nya digitala kanaler för internkommunikation, till exempel intranät bidrar i den fortsatta processen mot en gemensam serviceorganisation (Facility service) effektiviserar lokalanvändningen samt förbättrar arbetsmiljön och förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan s medarbetare värnar om och vidareutvecklar ett gott arbetsklimat och arbetar aktivt för att attrahera medarbetare med olika bakgrund och kompetens Koppling till högskolans strategiska satsningar Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling, Mångfald för kvalitet och Nyttiggörande och innovation för samhällsutveckling. 7 Information Technology Infrastructure Library: 11

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Strategiska handlingar för vetenskaplig informationsförsörjning och IT-verksamhet 2014 2016

Strategiska handlingar för vetenskaplig informationsförsörjning och IT-verksamhet 2014 2016 2013-11-27 (Dnr. ) 1 (av 6) Malmö högskola, Bibliotek och IT, Gunilla Lilie Bauer, Åke Jansson, PM Strategiska handlingar för vetenskaplig informationsförsörjning och IT-verksamhet 2014 2016 Inledning

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Vision KB:s syfte, vision och målbild

Vision KB:s syfte, vision och målbild Vision 2025 KB:s syfte, vision och målbild Regeringen Syfte Vision 2025 Målbild 2020 Aktiviteter KB:s styrkedja KB får sitt uppdrag från regeringen i instruktion och regleringsbrev etc. Myndigheten omsätter

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Strategisk plan för Lunds universitet Bo Ahrén 3 MARS 2016

Strategisk plan för Lunds universitet Bo Ahrén 3 MARS 2016 Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 Bo Ahrén 3 MARS 2016 Inledning Lunds universitet ska stå stadigt men samtidigt initiera en förflyttning genom att ta vara på de möjligheter som utbildning,

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket VERKSAMHETSPLAN 2017 Skapat av KTH bibliotekets ledningsgrupp Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket 1 (9) Inledning Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Dnr UB 2017/30. Mål och strategier. Uppsala universitetsbibliotek. Fastställt av biblioteksnämnden

Dnr UB 2017/30. Mål och strategier. Uppsala universitetsbibliotek. Fastställt av biblioteksnämnden Dnr UB 2017/30 Fastställt av biblioteksnämnden Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 1.1 Uppsala universitets mål och strategier 3 1.2 Arbetsordningen 3 1.3 Uppsala universitets forskningsstrategier

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek

Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek 16-04-14 1(6) Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek Detta inriktningsdokument utgör grunden för det strategiska arbetet på universitetsbiblioteket (UB) vid Linköpings universitet (LiU).

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET Strategisk plan 2017 2026 LUNDS UNIVERSITET 2 STRATEGISK PLAN 2017 2026 Förord Universitetet ska skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund ett uppdrag viktigare nu, än kanske någonsin.

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation

SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Forum för bibliotekschefer 2013-06-03 Torulf Lind Vetenskapsrådet Bild från FreeDigitalPhotos.net Digitalt ekosystem En grupp

Läs mer

Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola

Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola 2016-11-16 Dnr LED 1.4-2016/288 Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola Rapport från MALMÖ HÖGSKOLA 2016-11-16 Dnr LED 1.4-2016/288 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Strategisk plan LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK 2014-2016 STRATEGISK PLAN 2014-2016 3 Strategisk plan för Lunds universitets bibliotek 2014-2016 Biblioteksverksamheten vid Lunds universitets bibliotek har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2014-2017 naturvetenskapliga fakulteten 3 Förord Vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet studerar och beskriver vi den fysiska världen. Vi strävar efter att förstå allt från

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Malmö universitet. Strategi 2022

Malmö universitet. Strategi 2022 Malmö universitet Strategi 2022 MALMÖ UNIVERSITET STRATEGI STRATEGI 2018 2022 Utgångspunkten är att strategin ska vara konkret, användbar och utgå från verksamheten. Strategin är i första hand intern och

Läs mer

OpenAccess.se aktuella frågor

OpenAccess.se aktuella frågor OpenAccess.se aktuella frågor Mötesplats OA, 14-15 mars 2012, Norrköping Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se 1 OpenAccess.se nystart 2010 Nystart efter internationell utvärdering

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 T E T E T I S R E V I N U T MIT STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 Dnr: MIUN 2012/612 Foto: Sandra Pettersson. Strategi för verksamhetens

Läs mer

Välkomna till Bibliotekschefskonferensen. #bibchef16

Välkomna till Bibliotekschefskonferensen. #bibchef16 Välkomna till Bibliotekschefskonferensen #bibchef16 Chefsknytis kl 14.10 14.35 Utbildningarna och professionen, Hagaparken (Peter Alsbjer) Hur kan vi hjälpa B/I-utbildningarna att få fokus på bibliotekens

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012 Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen Presentation, december 2012 Sektionschef: Medarbetare: Maria Gruvstad maria.gruvstad@lnu.se 073-906 93 99 Eva Edlund eva.edlund@lnu.se 073-025

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Verksamhetsplan för Grants and innovation office

Verksamhetsplan för Grants and innovation office 1 Verksamhetsplan för Grants and innovation office Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller sig,

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2016: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Malmö högskola Utvecklingssamtal

Malmö högskola Utvecklingssamtal 1 2006-10-05 Dnr PA 49-2006/544 Malmö högskola Utvecklingssamtal -- en handledningsguide som ger struktur och kunskap inför och under utvecklingssamtalet Malmö högskola har en framträdande roll i kunskapsutvecklingen

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer