Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser en ökning på närmare 7% på AVläromedelsanvändningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser en ökning på närmare 7% på AVläromedelsanvändningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 AV-Media Kalmar län Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media, kultur och pedagogik - organisatoriskt en resultatenhet inom Regionförbundet är AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling inom området. Film och medier präglar idag vårt samhälle, vår vardag och våra värderingar. Skolan har ett tydligt ansvar att ge barn och ungdomar förutsättningar att bli delaktiga i mediesamhället. Att ha digital kompetens, en av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, fortsätter att bli allt viktigare. Det är ytterst en fråga om yttrandefrihet och en förutsättning för demokrati. Mål för Att ha en fortsatt hög ambitionsnivå för filminköpen - Utveckla våra webbaserade tjänster och erbjuda fler verktyg från vår plattform med en ökad tillgänglighet - I samverkan med LNU undersöka olika effekter av hur man använder film som ett didaktiskt verktyg i skola och förskola. - Bidra till höjd digital kompetens inom skola och förskola - Att erbjuda en arena för pedagogisk diskussion och reflektion - Stödja ökad användning av IKT i lärandet - Stödja ökad användning av IKT i lärarutbildningen - Tydliggöra AV-Medias roll som en resurs på området IKT och lärande Aktiviteter under 2013 Mål: Att ha en fortsatt hög ambitionsnivå för filminköpen Filminköparna har under våren deltagit i en rad filmkonferenser och arbetar nära filmdistributörerna för att tillgodose brukarnas önskemål kring såväl faktafilm som spelfilm och dokumentärer. AV- Media i Kalmar län delade även värdskapet för en mycket lyckad filmdistributörskonferens i Kalmar. Även omvärldsbevakning kring Mik har varit på agendan. Jämställdhetsperspektiv och granskning utifrån Alla filmers filmhandledning samt att A-Märkning sker. Vi vill på så sätt bidra till att på sikt ge barn och unga möjligheten att bli vad de vill och inte stänga några karriärmöjligheter på grund av kön. Andelen spelfilmer som kan erbjudas strömmande har ökat liksom antalet filmtitlar. Den nystartade bloggen används för att spegla hur olika filmer kan användas utifrån till exempel läroplan. Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser en ökning på närmare 7% på AVläromedelsanvändningen vilket tyder på att vi köper in rätt titlar. Mål: Utveckla våra webbaserade tjänster och erbjuda fler verktyg från vår plattform med en ökad tillgänglighet Under året har vi erbjudit nya digitala tjänster utöver vårt radio- och filmutbud. Vi har fortsatt med länslicenser för Skolplus och Muzzy online och kompletterat med några andra bra digitala lärresurser: Creaza som utnämnts till årets digitala läromedel och är vårt första verktyg där elever och Vp13-PKN-AV-Media 1(6)

2 lärare själva kan gestalta kunskapen, Svenska djur och världens djur, Samsök och Webmath. Vi har köpt en Wowsaserver för att kunna sända strömmande till mobiltelefoner och ipads. Vi har även påbörjat användandet av Whitelist som kan skickas in för att förbättra och underlätta elevregistreringar. Under året har det gamla bokningsystemet stängts ned. Det nya systemet har modernare utformning och fler utvecklingsmöjligheter. Kommentar: Målet är uppnått för 2013 t.ex. är andelen film som strömmas från mobila enheter 7%. Mål: Att i samverkan med LNU undersöka olika effekter av hur man använder film som ett didaktiskt verktyg i skola och förskola. Vi har informerat för att inspirera till studentuppsatser och vi har fått till en forskning på magisternivå inom Svenska med didaktisk inriktning med rubriken Läs en film som kommer att presenteras hos oss under (Kommentar: målet delvis uppfyllt under 2013) Mål: Att bidra till höjd digital kompetens inom skola och förskola Under året har IKT-pedagogerna genomfört 197 fortbildningstillfällen (2012 var det 133) och genom dem träffat sammanlagt 2773 pedagoger, elever, bibliotekarier och föräldrar. Av dem är 17% män och 83% kvinnor. Vilket ganska väl speglar andelen män kvinnor som jobbar i förskolor och skolor. De mest bokade fortbildningarna i år är kring pedagogiskt användande av ipad för förskola, skola och som specialpedagogiskt verktyg. Det har genomförts ipadkurser vid sammanlagt 98 tillfällen (2012 genomfördes 44 ipadkurser. Bland annat har förskolor i Kalmar och Mönsterås kommun samt skolor i Borgholms kommun genomfört mer omfattande utbildningssatsningar med Ipads. Vi har också haft fortsatt många utbildningar i Skapande skola-projekt i Kalmar, Borgholms och Oskarshamns kommuner där elever och lärare i åk 6 tillsammans skapar film, från ax till limpa. Sammanlagt har det blivit 27 tillfällen. Det motsvarar drygt 500 elever som fått skapa egen film. Ny målgrupp för det här året är länets bibliotekarier som har genomgått ipadutbildning med fokus på hantering av ipaden och nedladdning av e-böcker/talböcker samt olika hjälpmedelsappar. Sammanlagt har ca 130 bibliotekarier deltagit. Nya för i år är också pedagogerna på Konstmuseet som utbildat sig i hur man gör animationer. Kalmarsunds gymnasieförbund har fortsatt sitt samarbete med AV-Media som genomfört kurser i hur MacBook-datorer med tillbehör som till exempel scanner-mus och talsyntes kan användas som ett pedagogiskt verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Samarbetet är en del av projektet Teknikstöd i skolan Förutom fortbildning av pedagoger och projekt där elever har deltagit, har vi vid ett flertal tillfällen varit ute och föreläst om unga, sociala medier och internet för föräldrar till barn i skolår 4-9. Höstens utbildningar inleddes bland annat med en fortbildningsdag för idrottslärare och fritidsledare där Mia visade geocaching och QR-koder. Dagens avslutades med föreläsning av Daniel Gomejzon - Guldäppelvinnare Vi har varit en del av Regionbibliotekets satsning på Dyslexiveckan även i år då vi har besökt tio kommunbibliotek i länet och föreläst om lärplattor och smarta telefoner som hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter. Vp13-PKN-AV-Media 2(6)

3 Nya kurser som är genomförda det här året är kurser i mobilt lärande såsom QR-koder och geocaching samt Google Drive och vilka möjligheter det skapar i skolan. Animationskurserna har utvecklats och genomförs näst intill uteslutande med ipads Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser att vi under 2013 ökat kraftigt på kurssidan från 133 till 197 genomförda kurstillfällen. Mål:Att erbjuda en arena för pedagogisk diskussion och reflektion AV-Mediadagen, vår fortbildningsdag på höstlovet för pedagoger i länet, blev i år välbesökt med visat stort intresse från länets skolor. Workshops/föreläsningar som erbjöds under dagen var bla Minecraft i skolan, Animera mera, Skapa podcast och Måla med musik. Utvärdering av dagen visar nöjda besökare och önskan om en ny fortbildningsdag Vi genomförde nio stycken IKT-caféer under 2013 IKT i idrotten med Daniel Gomejzon Knäcka läskoden med Ann Gullstrand Vi gibbar på våra lektioner med Sabbi Corneteg Radion som lärresurs med Dan Frendin Den digitala naturkunskapen med Dan Frendin Lustfylld matematik med Bertram Stenlund Fridell, Linda Ahlex och Anki Gripstrand Flippa klassrummet med Karin Brånebäck Fokus på språk med Anki Gripstrand, Marie Bäck och Mia Billmark Svenska djur med Sofia Svensson Mer om dessa och inspelningar finner du på Nytt för i år AV-Media har skapat en egen geocache Learning by doing IT som har loggats som hittad vid 75 tillfällen. Vi har också skickat ut en så kallad Travelbug med uppdrag att besöka skolor och förskolor världen över. Den har hittills rest till Schweiz vilket man kan följa i Google Earth. På vår webbplats har vi numera en blogg där vi lyfter fram olika pedagogiska exempel från länet samt bloggar om aktualiteter kopplat till IKT och lärande. Under året har en stor satsning gjorts på digital mätutrustning inom NO-ämnet gjorts. Elisabeth Svensson har anställts som projektanställd att testa och utforma instruktionsfilmer kring dessa Pascolådor. Det finns olika lådor för olika ämnen såsom fysik, teknik, biologi och kemi. IKT-pedagognätverk för Kalmar län har grundats se nedan. Kommentar: målet uppnått för 2013 och AV-Media är efter 2013 en bättre och något bredare arena för samtal om hur vi kan stärka lärandet från förskola till gymnasie. Mål: Att bredda och utveckla samverkan med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå I år har AV-Medias IKT-pedagoger besökt BETT, SETT och Framtidens lärande som en del i nätverkande och omvärldsbevakning. Vp13-PKN-AV-Media 3(6)

4 Till BETT i London anordnade AV-Media en resa för tekniker, pedagoger, skolledare och utvecklingsledare från fem kommuner i länet. Tillsammans besökte vi mässan samt besökte skolan New Line Learning i Kent utanför London. Deltagarna från BETT-resan bloggade om sina spaningar på Filmomediepedagogik AV-Media finns numera representerad i styrelsen för den nationellt verkande föreningen FilmOMediePedagogik. Fomp är en resurs för de som vill jobba med film och medier i undervisningen. Två utbildningskonferenser har genomförts. IKT-pedagogerna mediecentraler Sverige I höst träffades vi i vårt riksnätverk för IKT-pedagoger i Stockholm. Vid nätverksträffen genomfördes studiebesök vid olika skolor i Stockholmsområdet samt diskussioner kring gemensamma verksamhetsområden och utbildningssatsningar inom IKT. IKT-pedagogerna Kalmar län Vi har samordnat två träffar för vårt regionala IKT-pedagogsnätverk. Vid första tillfället under våren träffades vi på AV-Media och diskuterade bland annat skolbibliotekens roll och The Big Five. Vi har även träffats vid ett tillfälle på hösten på Kalmarsundsskolan och testat årets digitala verktyg Creaza samt lyssnat på hur pedagoger i förskoleklass och år 1 arbetar med ASL. Splitvision Nätverket Splitvision har under året träffats vid två tillfällen; en gång i Hultsfred där IT-strateg Bengt Falke på Regionförbundet informerade om Digital Agenda 2020 och ledde diskussioner om hur man bygger goda IKT-strategier för skolan, samt en gång i Färjestaden där Mats Östling från Skolfederation berättade om federationen där deltog även länets IT-chefer. Splitvision fortsatte under eftermiddagen diskussion kring Digital Agenda för 2020 tillsammans med Alastair Creelman från LNU. Regionbiblioteket Under året har vi samverkat kring Dyslexiveckan på tio av länets bibliotek där vi mött föräldrar, elever, pedagoger och andra kommuninvånare samt genomfört flertalet ipadutbildningar för länets bibliotekarier. Vi har också deltagit i projektet Kreativ verkstad - nytt sätt att berätta om berättelser som Regionbiblioteket anordnade för Kalmar-, Kronoberg- och Blekinge läns barnbibliotekspersonal. Vi har låtit vår referensgrupp möta regionbibliotekets skolbibliotekarier för att se dels på strömmande litteratur men även idéer kring hur man kan koppla ihop elevers digitala litteraturgestaltningar med skolbibliotekets böcker med hjälp av QR-koder. Reaktor Sydost Vi har haft ett löpande samarbete med Reaktor Sydost som i år bland annat mynnat ut i att AV-Media deltagit i Skapande skola-projektet med Konstmuseet och Kalmar kommun. Kalmar läns muséum Planering har påbörjats kring ett nytt Skapande skolaprojekt, Kulturell geocaching mellan AV- Media och museet. Projektet har presenterats för de kulturansvariga i Kalmar kommun och under våren 2014 får vi besked om projektet blir av under hösten Vp13-PKN-AV-Media 4(6)

5 FMLS Dyslexiförbundet Som en fortsättning på Dyslexiveckan har samverkan mellan FMLS och AV-Media inletts under hösten. Tillsammans kommer vi föreläsa kring läs- och skrivsvårigheter på Linnéuniversitet i februari Föreläsningen riktas mot studenter med funktionsnedsättning samt studenter på lärar-, socionom - och sjuksköterskeprogrammet. Mediecentralerna i landet Diskussioner har inletts om Mediecentralerna i landet kan samverka nationellt för att synliggöra våra verksamheter på bred front. Ett steg i den riktningen har inletts med en gemensam webbplats (mediecentralerna.se), en broschyr och samarbete kring föreläsningar på Framtidens lärande och kanske skolriksdag. Diskussioner kring fortsatt samverkan fortsätter under Mediateket i Stockholm stad har vid flera tillfällen besökt oss för att vara med på ipadutbildningar och för att hämta inspiration till sina utbildningar. AV-cheferna har mötts inom intresseföreningen ALF. Även meidieinformatörernas nätverk träffas både fysiskt och genom olika typer av webbmöten. Vi jobbar även med UR bland annat genom vår UR-ambasssadör. Verksamhetschefen var med på skolriksdagsresan från länet och medverkade i arrangerandet av workshopen kring läsutveckling under Regiondagarna. Han har även suttit med i styrgrupper för projekten Skola och kultur samt teknikstöd i grundskolan samt deltar i projektgrupp för Digital agenda /kompetens. Kommentar: Målet uppnått för Både genom nya och mer fördjupade samarbeten. Mål: Att stödja ökad användning av IKT i lärandet Vi har under 2013 gjort en relativt kraftig satsning på nyheter bland den utrustning som vi lånar ut. Vi har idag 4 olika lådor med digital mätutrustning som kopplas till ipads så för mätningar inom teknik, fysik, kemi och biologi. I varje låda medföljer även 4 mini-ipads. Till användningen av dessa har vi påbörjat ett 60 tal lämpliga laborationer med laborationsfilmer som kommer att börja publiceras under Vi lånar även ut 18 st fristående ipads samt smarta tillbehör som stativ och mik-utrustning till dessa. En annan pryl som vi kopplat till mobilt lärande är actionkameror som tål vatten och tuffa tag och där man kan filma då man är i rörelse. Vi lånar idag även ut lite vassare inspelningverktyg för att kunna göra radioreportage ute på fältet. Kommentar: målet är uppfyllt. Vi ser att antalet utlånade apparater har ökat sedan 2012 från 448 utlån till 591 utlån Fler har fått möjligheten att testa nya verktyg till lärandet. Mål: Att stödja ökad användning av IKT i lärarutbildningen Nya studenter bjöds in till AV-Media under deras rundvandring i september för att få information om vår mediekatalog. Linnéuniversitetet har bokat upp flertalet utbildningstillfällen för lärar- och förskollärarprogrammet. IKT-pedagogerna har genomfört ett flertal ipadutbildningar och även utbildat i digitalt berättande och interaktiva tavlor. Vi har i kurssammanhang mött 180 studenter. Kommentar: Målet uppnått för 2013 och indikationer finns på en fortsättning under Mål: Att tydliggöra AV-Medias roll som en resurs på området IKT och lärande Vp13-PKN-AV-Media 5(6)

6 Verksamhetschefen har informerat hela rektorsgrupper i Nybro, Högsby och Emmaboda kommun, skolchefsgruppen har också informerats om AV-Medias verksamhet. Utöver det har vi informerat och kommunicerat utifrån nedanstående kanaler. Avmkl.se Hemsidan hade under året besök (en ökning med 68 procent jämfört med 2012). Av de som besökte sidan var 23 procent nya besökare. Antalet sidvisningar uppgick till st (+148 procent). Antalet unika besökare var (+49 procent). Antalet visade sidor/besök var 3,2 (+48 procent). Generell längd på varje besök: 3 min 4 sek (+66 procent) Gamla mediekatalogen släcktes under hösten. Sociala medier AV-Medias Facebook-sida har sedan starten 2011 ökat i räckvidd. Vid årsslutet 2013 var det 206 personer samt en rad organisationer samt skolor som inte inkluderas i antalet som aktivt gillade AV- Media, Twitter är ett annat verktyg som AV-Media använder sig av för att nå ut i flera externa kommunikationskanaler. I dagsläget följer AV-Media 116 personer och organisationer och följs av 117. Antalet tweets som gjorts under 2013 är 178 och syftar främst till att informera om den dagliga verksamheten och tipsa om pedagogiska erfarenheter. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet skickas månatligen ut till våra användare. Innehållet är en blandning av våra övergripande inriktningar IKT, film och pedagogik. Antalet prenumeranter var vid 2013 års slut ca 3000 st. Media Under 2013 omnämndes AV-Media i pressen 15 gånger. Det som skrevs om var AV-Medias kursverksamhet, IKT-Caféerna samt AV-Media-dagen AV-Media förekom även i Sveriges Radio P4 Kalmar då vår IKT-pedagog med barn gästade studion och pratade om Minecraft i skolan. Informationsmöten av medieinformatörerna HT-2013 Framtidens läromedel tillsammans med UR 24 oktober i Uppsala, 480 deltagare. Regiondagarna okt, 260 deltagare. LNU informationsrunda den 26 augusti ca. 150 studenter på lärarprogrammet. 3 informationsträffar ute i länet och mött sammanlagt 115 personer. Stått värdar för filminköpskonferens i Kalmar AV-Mediadagen 60 medverkande lärare och pedagoger från nästan hela länet. Kommentar: Målet uppnått för året och fler vet mer om AV-Medias verksamhet och vi ser även att antalet enheter som använder sig/är aktivt registrerade hos oss har ökat. Trots att en del skolor lagts ned. Personal Under 2013 har personaltätheten huvudsakligen varit nio personer men mot slutet av året var vi tio. Johan Engdahl verksamhetschef AV-Media Kalmar län Vp13-PKN-AV-Media 6(6)

SPLITvision Hultsfred 18 november 2009

SPLITvision Hultsfred 18 november 2009 SPLITvision Hultsfred 18 november 2009 Närvarande: Jonas Nilsson It-pedagog Kalmar Åke Gustavsson Planeringssekreterare Kalmar Per Svensson It-samordnare Kalmar sunds Gymnasieförbund Per Andersson It-samordnare

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

Angående definition av skolbibliotek

Angående definition av skolbibliotek Datum Vår ref 2011-02-21 BW Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående definition av skolbibliotek Bakgrund Riksdagen fattade i juni 2010 beslut om en ny skollag. Fullt ut ska lagen gälla från

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, kl. 14.00-16.00 Beslutande Kent Ingvarsson ordförande

Torsdagen den 27 september 2012, kl. 14.00-16.00 Beslutande Kent Ingvarsson ordförande 22 Organ Plats och tid Forum, Oskarshamn Torsdagen den 27 september 2012, kl. 14.00-16.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Eddie Forsman Ann-Marie Fagerström Ingemar Svanström Christopher Dywik Anette Lingmerth

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2014. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2014. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2014 Medioteket IKT är ett viktigt verktyg för utveckling av framtidens förskola. Det ställer krav på personalens kompetens och förskolans tekniska möjligheter. Ur Stockholms

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Anteckningar från möte mellan Splitvision och Kalmar läns IT-Chefer i Västevik 9 maj 2012

Anteckningar från möte mellan Splitvision och Kalmar läns IT-Chefer i Västevik 9 maj 2012 Anteckningar från möte mellan Splitvision och Kalmar läns IT-Chefer i Västevik 9 maj 2012 IT-chefer deltog från följande kommuner: Emmaboda - Borgholm - Hultsfred - Nybro - Mörbylånga- Mönsterås - driftschef

Läs mer

Matematiksatsningen 2010-2011

Matematiksatsningen 2010-2011 Matematiksatsningen 2010-2011 8 maj 2012 Malmö Högskola Kristianstad Högskola 1 Matematiksatsningen Regionalt stöd utifrån de lokala projektens behov Kompetensutveckling Nätverksskapande Insatser under

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens

Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012. Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens Morgan Henricson Eskilstuna okt 2012 Om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens De tre skolmyndigheterna Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen SPSM Alla har

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik Program förskolan, fritidshem, grundskolan F- 6 Kl. 9.00 13.00 9.00-9.10 9.10-10.10 Välkomsthälsning Yvonne Larsson & Sylvana Sofkova Hashemi, Högskolan Väst Didaktikens verktyg - s fria webbplats i multimodalt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs har bedrivits i sex år, varav fem (2008-2012) med statliga bidrag för Basfärdigheter Läsa Skriva Räkna. Arbetet har

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Skolbibliotek och lärande

Skolbibliotek och lärande Slutrapport Projektperiod: 2012-01-07 2013-01-07 Skolbibliotek och lärande Margareta Gulder & Kia Andersson Sammanfattning Projektet Skolbibliotek och lärande har pågått under perioden 2012-01-07 2013-01-07

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

GRUNDUPPDRAG OCH ÖVRIG VERKSAMHET

GRUNDUPPDRAG OCH ÖVRIG VERKSAMHET GRUNDUPPDRAG OCH ÖVRIG VERKSAMHET 2015 AV-MEDIAS GRUNDUPPDRAG 2015 INNEHÅLL Sid Sammanfattning 3 Grunduppdraget 4 Vår position Bakgrund Historia Regionala digitala agendan Film och media 5 Filminköp Film

Läs mer

NTA som skolutvecklingsprogram

NTA som skolutvecklingsprogram Sammanfattning NTA som skolutvecklingsprogram Utvärdering av effekten av kompetensutveckling på lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå Margareta Ekborg Umeå Universitet

Läs mer

Fyll din interaktiva skrivtavla med innehåll och lustfyllda lektioner!

Fyll din interaktiva skrivtavla med innehåll och lustfyllda lektioner! Fyll din interaktiva skrivtavla med innehåll och lustfyllda lektioner! Bli en SMART Diplomerad skola - utbildning i 4 steg www.smartboard.se/utbildning SMART Diplomerad skola För en lyckad investering

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport AV-Media Kronoberg Mathias Ahrn Kungsmad Eva-Maria Johnsson Susanna Henningsson Iréne Wirdelöv Per-Håkan Jonestrand Teleborgs Centrum

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom.

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom. Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010 Välkomna! Skoldatatek: En resurs i kommunens skolutveckling En naturlig del i kommunens elevstöd: - Verkar för inkluderande lösningar. I samverkan med

Läs mer

Läsförmåga en demokratifråga Betydelsen av bemannade skolbibliotek

Läsförmåga en demokratifråga Betydelsen av bemannade skolbibliotek Läsförmåga en demokratifråga Betydelsen av bemannade skolbibliotek En rapport från Lärarförbundet och Centum för lättläst Förord Från skolans värld kommer ständigt rapporter om problem kring elevers bristande

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Mediatekets uppgift och syfte Specifikt handlar det om att öka barns/elevers nyfikenhet, läslust, lust till ett livslångt lärande, - stödja läsfrämjande verksamhet - vara

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus De flesta av oss är överens om att skola och utbildning är i behov av stora förändringar. Det handlar om ledarskap, pedagogik, individualisering,

Läs mer

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Filmpedagogiska paket z z SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Förord För att inspirera er att arbeta med Skapande skola har vi tillsammans med filmpedagogerna i Värmland plockat ut några exempel på hur filmpedagogiskt

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

GR Utbildning Mötesplats för specialpedagogik & IKT

GR Utbildning Mötesplats för specialpedagogik & IKT GR Utbildning Mötesplats för specialpedagogik & IKT Nätverk Gymnasieantagning Pedagogiskt Centrum Skola Arbetsliv Läromedel & AV Media Utställning med inspirationsmöten Gunilla Almgren Bäck Specialpedagog

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Minnesanteckningar av Bengt Falke: Uppstartsmöte för en digital agenda för Kalmar län 2012-09-19 1. Presentation av deltagarna: Håkan Brynielsson,

Minnesanteckningar av Bengt Falke: Uppstartsmöte för en digital agenda för Kalmar län 2012-09-19 1. Presentation av deltagarna: Håkan Brynielsson, Minnesanteckningar av Bengt Falke: 1. Presentation av deltagarna: Håkan Brynielsson, Regiondirektör, Regionförbundet Christer Bergqvist, Regionbibliotekarie, Regionförbundet Helena Ervenius, Områdesansvarig,

Läs mer

Pedagogiska cafeér vårterminen 14

Pedagogiska cafeér vårterminen 14 Pedagogiska cafeér vårterminen 14 För ökad måluppfyllelse för barn och elever i Kungsbacka kommun erbjuder Specialpedagogiskt centrum följande innehåll i vårterminens 2014 års pedagogiska caféer Anmälan

Läs mer

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän

Pia-Mari Wehrling. Filmglappet. Bli vän på Facebook Följ på Twitter Skicka detta vidare till en vän Nyhetsbrev april 2012 Här kan du bland annat läsa om Frame Filmfestival med nyheten Frame Fredag, TalentCampOdense, Filmglappet, Bergmanveckan och Kultur i Väst. Frame Filmfestival Lördag 21 april är det

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. 2014-12-16 / Urban Haglind

Verksamhetsberättelse 2014. 2014-12-16 / Urban Haglind Verksamhetsberättelse 2014 2014-12-16 / Urban Haglind Presentation av RUC Mycket tid har avsatts för att presentera RUC och dess planerade verksamhet, speciellt under våren. Stort intresse har visats för

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer