Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser en ökning på närmare 7% på AVläromedelsanvändningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser en ökning på närmare 7% på AVläromedelsanvändningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 AV-Media Kalmar län Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media, kultur och pedagogik - organisatoriskt en resultatenhet inom Regionförbundet är AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling inom området. Film och medier präglar idag vårt samhälle, vår vardag och våra värderingar. Skolan har ett tydligt ansvar att ge barn och ungdomar förutsättningar att bli delaktiga i mediesamhället. Att ha digital kompetens, en av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, fortsätter att bli allt viktigare. Det är ytterst en fråga om yttrandefrihet och en förutsättning för demokrati. Mål för Att ha en fortsatt hög ambitionsnivå för filminköpen - Utveckla våra webbaserade tjänster och erbjuda fler verktyg från vår plattform med en ökad tillgänglighet - I samverkan med LNU undersöka olika effekter av hur man använder film som ett didaktiskt verktyg i skola och förskola. - Bidra till höjd digital kompetens inom skola och förskola - Att erbjuda en arena för pedagogisk diskussion och reflektion - Stödja ökad användning av IKT i lärandet - Stödja ökad användning av IKT i lärarutbildningen - Tydliggöra AV-Medias roll som en resurs på området IKT och lärande Aktiviteter under 2013 Mål: Att ha en fortsatt hög ambitionsnivå för filminköpen Filminköparna har under våren deltagit i en rad filmkonferenser och arbetar nära filmdistributörerna för att tillgodose brukarnas önskemål kring såväl faktafilm som spelfilm och dokumentärer. AV- Media i Kalmar län delade även värdskapet för en mycket lyckad filmdistributörskonferens i Kalmar. Även omvärldsbevakning kring Mik har varit på agendan. Jämställdhetsperspektiv och granskning utifrån Alla filmers filmhandledning samt att A-Märkning sker. Vi vill på så sätt bidra till att på sikt ge barn och unga möjligheten att bli vad de vill och inte stänga några karriärmöjligheter på grund av kön. Andelen spelfilmer som kan erbjudas strömmande har ökat liksom antalet filmtitlar. Den nystartade bloggen används för att spegla hur olika filmer kan användas utifrån till exempel läroplan. Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser en ökning på närmare 7% på AVläromedelsanvändningen vilket tyder på att vi köper in rätt titlar. Mål: Utveckla våra webbaserade tjänster och erbjuda fler verktyg från vår plattform med en ökad tillgänglighet Under året har vi erbjudit nya digitala tjänster utöver vårt radio- och filmutbud. Vi har fortsatt med länslicenser för Skolplus och Muzzy online och kompletterat med några andra bra digitala lärresurser: Creaza som utnämnts till årets digitala läromedel och är vårt första verktyg där elever och Vp13-PKN-AV-Media 1(6)

2 lärare själva kan gestalta kunskapen, Svenska djur och världens djur, Samsök och Webmath. Vi har köpt en Wowsaserver för att kunna sända strömmande till mobiltelefoner och ipads. Vi har även påbörjat användandet av Whitelist som kan skickas in för att förbättra och underlätta elevregistreringar. Under året har det gamla bokningsystemet stängts ned. Det nya systemet har modernare utformning och fler utvecklingsmöjligheter. Kommentar: Målet är uppnått för 2013 t.ex. är andelen film som strömmas från mobila enheter 7%. Mål: Att i samverkan med LNU undersöka olika effekter av hur man använder film som ett didaktiskt verktyg i skola och förskola. Vi har informerat för att inspirera till studentuppsatser och vi har fått till en forskning på magisternivå inom Svenska med didaktisk inriktning med rubriken Läs en film som kommer att presenteras hos oss under (Kommentar: målet delvis uppfyllt under 2013) Mål: Att bidra till höjd digital kompetens inom skola och förskola Under året har IKT-pedagogerna genomfört 197 fortbildningstillfällen (2012 var det 133) och genom dem träffat sammanlagt 2773 pedagoger, elever, bibliotekarier och föräldrar. Av dem är 17% män och 83% kvinnor. Vilket ganska väl speglar andelen män kvinnor som jobbar i förskolor och skolor. De mest bokade fortbildningarna i år är kring pedagogiskt användande av ipad för förskola, skola och som specialpedagogiskt verktyg. Det har genomförts ipadkurser vid sammanlagt 98 tillfällen (2012 genomfördes 44 ipadkurser. Bland annat har förskolor i Kalmar och Mönsterås kommun samt skolor i Borgholms kommun genomfört mer omfattande utbildningssatsningar med Ipads. Vi har också haft fortsatt många utbildningar i Skapande skola-projekt i Kalmar, Borgholms och Oskarshamns kommuner där elever och lärare i åk 6 tillsammans skapar film, från ax till limpa. Sammanlagt har det blivit 27 tillfällen. Det motsvarar drygt 500 elever som fått skapa egen film. Ny målgrupp för det här året är länets bibliotekarier som har genomgått ipadutbildning med fokus på hantering av ipaden och nedladdning av e-böcker/talböcker samt olika hjälpmedelsappar. Sammanlagt har ca 130 bibliotekarier deltagit. Nya för i år är också pedagogerna på Konstmuseet som utbildat sig i hur man gör animationer. Kalmarsunds gymnasieförbund har fortsatt sitt samarbete med AV-Media som genomfört kurser i hur MacBook-datorer med tillbehör som till exempel scanner-mus och talsyntes kan användas som ett pedagogiskt verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Samarbetet är en del av projektet Teknikstöd i skolan Förutom fortbildning av pedagoger och projekt där elever har deltagit, har vi vid ett flertal tillfällen varit ute och föreläst om unga, sociala medier och internet för föräldrar till barn i skolår 4-9. Höstens utbildningar inleddes bland annat med en fortbildningsdag för idrottslärare och fritidsledare där Mia visade geocaching och QR-koder. Dagens avslutades med föreläsning av Daniel Gomejzon - Guldäppelvinnare Vi har varit en del av Regionbibliotekets satsning på Dyslexiveckan även i år då vi har besökt tio kommunbibliotek i länet och föreläst om lärplattor och smarta telefoner som hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter. Vp13-PKN-AV-Media 2(6)

3 Nya kurser som är genomförda det här året är kurser i mobilt lärande såsom QR-koder och geocaching samt Google Drive och vilka möjligheter det skapar i skolan. Animationskurserna har utvecklats och genomförs näst intill uteslutande med ipads Kommentar: Målet är uppnått för 2013 och vi ser att vi under 2013 ökat kraftigt på kurssidan från 133 till 197 genomförda kurstillfällen. Mål:Att erbjuda en arena för pedagogisk diskussion och reflektion AV-Mediadagen, vår fortbildningsdag på höstlovet för pedagoger i länet, blev i år välbesökt med visat stort intresse från länets skolor. Workshops/föreläsningar som erbjöds under dagen var bla Minecraft i skolan, Animera mera, Skapa podcast och Måla med musik. Utvärdering av dagen visar nöjda besökare och önskan om en ny fortbildningsdag Vi genomförde nio stycken IKT-caféer under 2013 IKT i idrotten med Daniel Gomejzon Knäcka läskoden med Ann Gullstrand Vi gibbar på våra lektioner med Sabbi Corneteg Radion som lärresurs med Dan Frendin Den digitala naturkunskapen med Dan Frendin Lustfylld matematik med Bertram Stenlund Fridell, Linda Ahlex och Anki Gripstrand Flippa klassrummet med Karin Brånebäck Fokus på språk med Anki Gripstrand, Marie Bäck och Mia Billmark Svenska djur med Sofia Svensson Mer om dessa och inspelningar finner du på Nytt för i år AV-Media har skapat en egen geocache Learning by doing IT som har loggats som hittad vid 75 tillfällen. Vi har också skickat ut en så kallad Travelbug med uppdrag att besöka skolor och förskolor världen över. Den har hittills rest till Schweiz vilket man kan följa i Google Earth. På vår webbplats har vi numera en blogg där vi lyfter fram olika pedagogiska exempel från länet samt bloggar om aktualiteter kopplat till IKT och lärande. Under året har en stor satsning gjorts på digital mätutrustning inom NO-ämnet gjorts. Elisabeth Svensson har anställts som projektanställd att testa och utforma instruktionsfilmer kring dessa Pascolådor. Det finns olika lådor för olika ämnen såsom fysik, teknik, biologi och kemi. IKT-pedagognätverk för Kalmar län har grundats se nedan. Kommentar: målet uppnått för 2013 och AV-Media är efter 2013 en bättre och något bredare arena för samtal om hur vi kan stärka lärandet från förskola till gymnasie. Mål: Att bredda och utveckla samverkan med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå I år har AV-Medias IKT-pedagoger besökt BETT, SETT och Framtidens lärande som en del i nätverkande och omvärldsbevakning. Vp13-PKN-AV-Media 3(6)

4 Till BETT i London anordnade AV-Media en resa för tekniker, pedagoger, skolledare och utvecklingsledare från fem kommuner i länet. Tillsammans besökte vi mässan samt besökte skolan New Line Learning i Kent utanför London. Deltagarna från BETT-resan bloggade om sina spaningar på Filmomediepedagogik AV-Media finns numera representerad i styrelsen för den nationellt verkande föreningen FilmOMediePedagogik. Fomp är en resurs för de som vill jobba med film och medier i undervisningen. Två utbildningskonferenser har genomförts. IKT-pedagogerna mediecentraler Sverige I höst träffades vi i vårt riksnätverk för IKT-pedagoger i Stockholm. Vid nätverksträffen genomfördes studiebesök vid olika skolor i Stockholmsområdet samt diskussioner kring gemensamma verksamhetsområden och utbildningssatsningar inom IKT. IKT-pedagogerna Kalmar län Vi har samordnat två träffar för vårt regionala IKT-pedagogsnätverk. Vid första tillfället under våren träffades vi på AV-Media och diskuterade bland annat skolbibliotekens roll och The Big Five. Vi har även träffats vid ett tillfälle på hösten på Kalmarsundsskolan och testat årets digitala verktyg Creaza samt lyssnat på hur pedagoger i förskoleklass och år 1 arbetar med ASL. Splitvision Nätverket Splitvision har under året träffats vid två tillfällen; en gång i Hultsfred där IT-strateg Bengt Falke på Regionförbundet informerade om Digital Agenda 2020 och ledde diskussioner om hur man bygger goda IKT-strategier för skolan, samt en gång i Färjestaden där Mats Östling från Skolfederation berättade om federationen där deltog även länets IT-chefer. Splitvision fortsatte under eftermiddagen diskussion kring Digital Agenda för 2020 tillsammans med Alastair Creelman från LNU. Regionbiblioteket Under året har vi samverkat kring Dyslexiveckan på tio av länets bibliotek där vi mött föräldrar, elever, pedagoger och andra kommuninvånare samt genomfört flertalet ipadutbildningar för länets bibliotekarier. Vi har också deltagit i projektet Kreativ verkstad - nytt sätt att berätta om berättelser som Regionbiblioteket anordnade för Kalmar-, Kronoberg- och Blekinge läns barnbibliotekspersonal. Vi har låtit vår referensgrupp möta regionbibliotekets skolbibliotekarier för att se dels på strömmande litteratur men även idéer kring hur man kan koppla ihop elevers digitala litteraturgestaltningar med skolbibliotekets böcker med hjälp av QR-koder. Reaktor Sydost Vi har haft ett löpande samarbete med Reaktor Sydost som i år bland annat mynnat ut i att AV-Media deltagit i Skapande skola-projektet med Konstmuseet och Kalmar kommun. Kalmar läns muséum Planering har påbörjats kring ett nytt Skapande skolaprojekt, Kulturell geocaching mellan AV- Media och museet. Projektet har presenterats för de kulturansvariga i Kalmar kommun och under våren 2014 får vi besked om projektet blir av under hösten Vp13-PKN-AV-Media 4(6)

5 FMLS Dyslexiförbundet Som en fortsättning på Dyslexiveckan har samverkan mellan FMLS och AV-Media inletts under hösten. Tillsammans kommer vi föreläsa kring läs- och skrivsvårigheter på Linnéuniversitet i februari Föreläsningen riktas mot studenter med funktionsnedsättning samt studenter på lärar-, socionom - och sjuksköterskeprogrammet. Mediecentralerna i landet Diskussioner har inletts om Mediecentralerna i landet kan samverka nationellt för att synliggöra våra verksamheter på bred front. Ett steg i den riktningen har inletts med en gemensam webbplats (mediecentralerna.se), en broschyr och samarbete kring föreläsningar på Framtidens lärande och kanske skolriksdag. Diskussioner kring fortsatt samverkan fortsätter under Mediateket i Stockholm stad har vid flera tillfällen besökt oss för att vara med på ipadutbildningar och för att hämta inspiration till sina utbildningar. AV-cheferna har mötts inom intresseföreningen ALF. Även meidieinformatörernas nätverk träffas både fysiskt och genom olika typer av webbmöten. Vi jobbar även med UR bland annat genom vår UR-ambasssadör. Verksamhetschefen var med på skolriksdagsresan från länet och medverkade i arrangerandet av workshopen kring läsutveckling under Regiondagarna. Han har även suttit med i styrgrupper för projekten Skola och kultur samt teknikstöd i grundskolan samt deltar i projektgrupp för Digital agenda /kompetens. Kommentar: Målet uppnått för Både genom nya och mer fördjupade samarbeten. Mål: Att stödja ökad användning av IKT i lärandet Vi har under 2013 gjort en relativt kraftig satsning på nyheter bland den utrustning som vi lånar ut. Vi har idag 4 olika lådor med digital mätutrustning som kopplas till ipads så för mätningar inom teknik, fysik, kemi och biologi. I varje låda medföljer även 4 mini-ipads. Till användningen av dessa har vi påbörjat ett 60 tal lämpliga laborationer med laborationsfilmer som kommer att börja publiceras under Vi lånar även ut 18 st fristående ipads samt smarta tillbehör som stativ och mik-utrustning till dessa. En annan pryl som vi kopplat till mobilt lärande är actionkameror som tål vatten och tuffa tag och där man kan filma då man är i rörelse. Vi lånar idag även ut lite vassare inspelningverktyg för att kunna göra radioreportage ute på fältet. Kommentar: målet är uppfyllt. Vi ser att antalet utlånade apparater har ökat sedan 2012 från 448 utlån till 591 utlån Fler har fått möjligheten att testa nya verktyg till lärandet. Mål: Att stödja ökad användning av IKT i lärarutbildningen Nya studenter bjöds in till AV-Media under deras rundvandring i september för att få information om vår mediekatalog. Linnéuniversitetet har bokat upp flertalet utbildningstillfällen för lärar- och förskollärarprogrammet. IKT-pedagogerna har genomfört ett flertal ipadutbildningar och även utbildat i digitalt berättande och interaktiva tavlor. Vi har i kurssammanhang mött 180 studenter. Kommentar: Målet uppnått för 2013 och indikationer finns på en fortsättning under Mål: Att tydliggöra AV-Medias roll som en resurs på området IKT och lärande Vp13-PKN-AV-Media 5(6)

6 Verksamhetschefen har informerat hela rektorsgrupper i Nybro, Högsby och Emmaboda kommun, skolchefsgruppen har också informerats om AV-Medias verksamhet. Utöver det har vi informerat och kommunicerat utifrån nedanstående kanaler. Avmkl.se Hemsidan hade under året besök (en ökning med 68 procent jämfört med 2012). Av de som besökte sidan var 23 procent nya besökare. Antalet sidvisningar uppgick till st (+148 procent). Antalet unika besökare var (+49 procent). Antalet visade sidor/besök var 3,2 (+48 procent). Generell längd på varje besök: 3 min 4 sek (+66 procent) Gamla mediekatalogen släcktes under hösten. Sociala medier AV-Medias Facebook-sida har sedan starten 2011 ökat i räckvidd. Vid årsslutet 2013 var det 206 personer samt en rad organisationer samt skolor som inte inkluderas i antalet som aktivt gillade AV- Media, Twitter är ett annat verktyg som AV-Media använder sig av för att nå ut i flera externa kommunikationskanaler. I dagsläget följer AV-Media 116 personer och organisationer och följs av 117. Antalet tweets som gjorts under 2013 är 178 och syftar främst till att informera om den dagliga verksamheten och tipsa om pedagogiska erfarenheter. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet skickas månatligen ut till våra användare. Innehållet är en blandning av våra övergripande inriktningar IKT, film och pedagogik. Antalet prenumeranter var vid 2013 års slut ca 3000 st. Media Under 2013 omnämndes AV-Media i pressen 15 gånger. Det som skrevs om var AV-Medias kursverksamhet, IKT-Caféerna samt AV-Media-dagen AV-Media förekom även i Sveriges Radio P4 Kalmar då vår IKT-pedagog med barn gästade studion och pratade om Minecraft i skolan. Informationsmöten av medieinformatörerna HT-2013 Framtidens läromedel tillsammans med UR 24 oktober i Uppsala, 480 deltagare. Regiondagarna okt, 260 deltagare. LNU informationsrunda den 26 augusti ca. 150 studenter på lärarprogrammet. 3 informationsträffar ute i länet och mött sammanlagt 115 personer. Stått värdar för filminköpskonferens i Kalmar AV-Mediadagen 60 medverkande lärare och pedagoger från nästan hela länet. Kommentar: Målet uppnått för året och fler vet mer om AV-Medias verksamhet och vi ser även att antalet enheter som använder sig/är aktivt registrerade hos oss har ökat. Trots att en del skolor lagts ned. Personal Under 2013 har personaltätheten huvudsakligen varit nio personer men mot slutet av året var vi tio. Johan Engdahl verksamhetschef AV-Media Kalmar län Vp13-PKN-AV-Media 6(6)

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT!

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER NYTT PROJEKT för läsförståelse MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! Kurskatalog för vårterminen 2015 AV-MEDIA KRONOBERG/ REGION KRONOBERG

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

På initiativ av stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting har utmärkelsen Guldtrappan instiftats 2014.

På initiativ av stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting har utmärkelsen Guldtrappan instiftats 2014. Guldtrappan De senaste åren har en rad skolor och kommuner och andra skolhuvudmän gjort satsningar på digitala verktyg och lärresurser för elever. Nu är det dags för nästa steg. Från goda exempel och enstaka

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Energikontor Sydost Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning I enlighet

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar

Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar Författarbesök, boktävlingar, föreläsningar En inblick i Stockholms stads läs- och språksatsning med fokus på årskurs 5 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2011 Produktion: Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Hösten 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet 2012 10 10 Utredning Dator till varje elev (1:1-satsning) ( 13 Styrelsen 2012-03-22 sid 20) Ledamoten Jerry T Johansson Arvidsjaur väcker fråga enligt rubrik: Undrar om vi inför kommande styrelsemöte kunde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer