Policy för skolkuratorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för skolkuratorer"

Transkript

1 Policy för skolkuratorer

2

3 INNEHÅLL 1. Inledning Innehåll Styrdokument Mål för skolkuratorns arbete Ansvar Kompetens Bemötande Arbetssätt Samverkan och samarbete Organisation och resurser Arbetsuppgifter Uppföljning och erfarenhetsåterföring Verktyg för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Påbyggnadsutbildning...13 Mer läsning i ämnet...13 Det fackliga yrkesförbundet för skolkuratorer...14

4 POLICY FÖR SKOLKURATORER Kvalitetssäkring av skolkurators elevhälsoarbete

5 Syftet med denna kvalitetspolicy är att säkra och utveckla kvaliteten i elevhälsoarbetet och värna elevers rätt till stöd i sitt lärande och i sin sociala och emotionella utveckling. 1. Inledning Akademikerförbundet SSR har tagit fram en kvalitetspolicy för skolkuratorer. Syftet är att säkra och utveckla kvaliteten i elevhälsoarbetet och värna elevers rätt till stöd i sitt lärande och i sin sociala och emotionella utveckling. Det vanligaste är att skolkuratorn är anställd på en skola med rektorn som närmaste chef. En annan organisationsform för elevhälsoarbetet är centrala resursteam/elevhälso team. Här arbetar skolkuratorn oftast på olika skolor med avgränsade uppdrag som rektorerna beställer. I vissa kommuner har skolkuratorer sin anställning hos socialtjänst förvaltningen. Anställningsformen påverkar hur kvalitetssäkringen av skolkuratorns bidrag i skolans elevhälsoarbete ser ut. För uppföljning och utvärdering av skolkuratorns bidrag i skolans elevhälsoarbete krävs att skolkuratorn prioriterar och utvärderar sitt arbete i dialog med rektorn och systematiskt dokumentation av arbetet med enskilda elever. Skolkuratorns yrkesroll och insatser påverkas av skolkuratorns tillgång till introduktion som nyanställd, möjlighet till omvärldsbevakning, tillgång till ett professionellt nätverk och yrkesmässig fortbildning. För säkring och utveckling av skolkuratorns professionella kompetens krävs handledning. Auktorisation är en kvalitetsaspekt. Vidareutbildning ger fördjupad kompetens. 2. Innehåll Kvalitetspolicyn omfattar verktyg för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av skolkuratorns bidrag i skolans elevhälsoarbete, yrkesroll och insatser, professionella kompetens.

6 Kvalitetspolicyn beskriver skolkuratorns arbete utifrån följande områden: Styrdokument Mål Ansvar Kompetens Bemötande Arbetssätt Samverkan och samarbete Organisation och resurser Arbetsuppgifter Uppföljning och erfarenhetsåterföring Verktyg för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 3. Styrdokument Skolkuratorn arbetar enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns angivet i skolans nationella styrdokument Skollagen (2010:800) samt läroplaner och förordningar för respektive skolform. Exempel på andra tilllämpliga lagar och styrdokument för skolkuratorns arbete är utöver kommunala styrdokument, Diskrimineringslagen (2008:567), Arbetsmiljölagen (1977:1160), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Förvaltningslagen (1986:223) och Socialtjänstlagen (2001:453) samt FN:s konvention om barnets rättigheter (1998) och Salamancadeklarationen (1994). 4. Mål för skolkuratorns arbete Tillföra kompetens i socialt arbete. Bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. Uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa. Medverka till att elev och vårdnadshavare i elevhälsoarbetet blir bemötta med respekt för människors självbestämmande och integritet. Tillsammans med elevhälsans övriga professioner medverka till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda. Bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser inom skolan. Samverka kring insatser för enskilda elever med verksamheter och myndigheter utanför skolan som har barn och ungdomar som målgrupp.

7 Medverka till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Medverka till att skolan har en kris- och katastrofberedskap. Samverka med verksamheter och myndigheter utanför skolan inom ramen för socialtjänstens övergripande preventiva arbete. 5. Ansvar Rektorn är ytterst ansvarig för skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolkuratorn ska, som alla medarbetare på skolan, aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet och har därmed eget ansvar för att delta i arbetet med uppföljning av mål och resultat. Rektorn ansvarar för att uppdraget formuleras, i dialog med skolkuratorn arbetsledning att tid och möjlighet ges för kontinuerlig kompetensutveckling att kompetensutveckling kartläggs i dialog med skolkuratorn, kopplas till uppdragsbeskrivningen och säkerställs i en kompetensplan att rutiner finns för att regelbundet följa upp och utvärdera resultatet av skolkuratorns arbete Skolkuratorn ingår under rektors ansvar i skolans elevhälsoarbete. På rektors uppdrag ska skolkuratorn följa upp och utvärdera resultatet av sitt arbete för att på så sätt säkra kvalitetsutveckling av det enskilda elevarbetet och det övergripande förebyggande arbetet. 6. Kompetens Skolkuratorsyrket ställer stora krav på självständighet i yrkesrollen och praktisk erfarenhet av socialt arbete. Skolkuratorn ska ha kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, såsom sociologi, juridik, psykologi och statsvetenskap samt socialt förändringsarbete och psykosocialt behandlingsarbete. Lämplig utbildning är socionomexamen. Centrala utgångspunkter i socialt arbete är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen. Skolsocialt arbete kräver kunskaper om barn och ungdomars utveckling och deras situation i samhället. Det omfattar kunskap om vårt välfärdssystem i form av socialförsäkringar och sociallagstiftning. Dessutom krävs kunskap om den lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, rör sekretess och kommunal förvaltning. Skolkuratorn ska ha kunskap om och använda ett brett register av arbetsmetoder i det skolsociala arbetet och på så sätt kunna möta elevers och skolans behov.

8 7. Bemötande Socialt arbete grundar sig på demokratiska och humanistiska ideal och syftar till att tjäna människors välfärd och självförverkligande. Det främsta medlet att nå dessa mål är människans egna resurser och aktiva deltagande på frivillig basis. Ett arbete som bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet. 8. Arbetssätt Socialt arbete, som är ett vetenskapligt ämne inom socionomutbildningen, lägger grunden till det arbetssätt, synsätt och förhållningssätt som skolkuratorn bidrar med i skolans elevhälsoarbete. I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Det innebär ett arbetssätt som har sin grund i kommunikation, bemötande och relationer och som bygger på samverkan med elevens nätverk, helhetssyn i kartläggnings arbetet och som ser till vikten av det sammanhang som eleven befinner sig i. Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå som samhällsnivå. 9. Samverkan och samarbete Det gemensamma målet för alla som verkar i skolan är att eleverna når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. Genom samverkan och samarbete med skolans övriga personal medverkar skol kuratorn till att skolan erbjuder en god lärandemiljö, förebygger psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. För att garantera elev tillgång till såväl skolkuratorns kompetens som allsidiga och tvärprofessionella bedömningar och insatser ska det finnas rutiner för samarbete mellan elevhälsans yrkesgrupper samt mellan elevhälsan och skolledning och lärare. Dessutom ska det finnas arbetsformer för tidig upptäckt och rutiner för extern samverkan med t.ex. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

9

10 10. Organisation och resurser Förutsättningar på skolnivå som påverkar skolkuratorns bidrag i skolans elevhälsoarbete: Anställningens omfattning Antalet elever Socioekonomiska faktorer Arbetsmiljö, lokaler och utrustning Skolform Skolans profil eller inriktning Elevhälsans sammansättning och organisation 11. Arbetsuppgifter Skolkuratorns arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal för att stödja enskild elev eller övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Skolkuratorn kan arbeta med Hälsofrämjande och förebyggande insatser Skolsocial kartläggning/ utredning av enskild elev Flerpartssamtal elev föräldrar lärare nätverk Stödsamtal med enskild elev Arbete med elever i grupp, klassarbete, gruppsamtal Handledning och konsultation till skolpersonal Samverkan skola socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri habilitering eller andra myndigheter för insatser kring enskild elev Samverkan skola, socialtjänst, fritid och polis för förebyggande insatser inom ramen för socialtjänstens preventiva arbete Organisatoriskt/ strukturellt arbete Samverkan med skolans personal i arbetet med skolans likabehandlingsplan Krishantering Studieekonomi Utbildningsinsatser inom skolsocialt arbete

11 12. Uppföljning och erfarenhetsåterföring För kvalitet i det skolsociala arbetet krävs att det finns rutiner i skolans verksamhet för att regelbundet följa upp och utvärdera skolkuratorns arbete. Resultat och analys av uppföljning och utvärdering ligger till grund för förbättringsåtgärder. 13. Verktyg för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 13.1 Uppföljning och erfarenhetsåterföring av skolkuratorns bidrag i skolans elevhälsoarbete Arbetsplan och läsårsrapport Rektorn har ansvar för skolans verksamhet. Skolkuratorn prioriterar och utvärderar sitt arbete i dialog med rektorn genom att inför varje läsår utarbeta en arbetsplan som sedan utvärderas i en läsårsrapport där avvikelser från uppsatta mål identifieras och analyseras. Dokumentation Skolkuratorn har ingen journalföringsplikt. Däremot finns en dokumentationsskyldighet i enskilda elevärenden. Enligt Förvaltningslagen (1986:223) ska det finnas underlag inför beslut i ärenden som innebär myndighetsutövning mot någon enskild. Andra lagar som berör skolkuratorns dokumentation är skollagen, offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen och arkivlagen. Skolkuratorn dokumenterar och utvärderar systematiskt sitt arbete i enskilda elev ärenden. Systematisk dokumentation ger en samlad kunskap om vad det är som skapar svårigheter för elever i skolan och ger underlag till skolans utvecklingsarbete Kvalitetssäkring och utveckling av skolkuratorns yrkesroll och insatser i skolans elevhälsoarbete Introduktion En säkerhet i yrkesrollen skapas genom introduktion av nyanställda. Introduktionen omfattar skolans styrdokument, skolkuratorns och elevhälsans uppdrag, organisation och arbetssätt, elever i behov av särskilt stöd, dokumentation och olika arbetsmetoder inom skolsocialt arbete.

12 Omvärldsbevakning Skolkuratorsyrket befinner sig i en kontinuerlig utvecklingsprocess. Skolkuratorn ska kunna hålla sig uppdaterad i enlighet med ny lagstiftning, nya metoder, sociala medier och forskning som är relevant för arbetet inom skolan. Professionellt nätverk Tillgång till erfarenhetsutbyte med kollegor i form av ett professionellt nätverk stärker yrkesidentiteten. Liksom tillgång till en erfaren mentor. Yrkesmässig fortbildning Yrkesmässig fortbildning krävs för att skolkuratorn ska ha kunskap om och använda ett brett register av arbetsmetoder i det skolsociala arbetet och på så sätt kunna möta elevers och skolans behov av insatser Kvalitetssäkring och utveckling av skolkuratorns professionella kompetens Handledning I socialt och psykosocialt arbete är handledning ett instrument för att yrkesutövaren ska kunna inta ett professionellt förhållningssätt i det dagliga arbetet. För att etablera en gedigen yrkesidentitet krävs förutom djupa och välintegrerade kunskaper om det sociala arbetets teori och metoder även självkännedom, empati och förmåga till etiska ställningstaganden. Handledning är en förutsättning för att bibehålla och höja skolkuratorns kompetens. Yrkesetiska riktlinjer för socialt arbete Yrkesetiska riktlinjer anger främst grundläggande professionsetiska förhållningssätt och ska utgöra ett stöd för ställningstaganden vid yrkesetiska dilemman. De yrkesetiska riktlinjerna, Etik i socialt arbete, som antogs av Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse 2006 omfattar fyra områden. Dessa är: Sociala arbetet och professionens grund, Klienten/Medborgaren, Organisation, kollegor och arbetsplats samt Samhälle. Läs mer på Auktorisation Nämnden för Socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer möjlighet att bli auktoriserade. Nämnden står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

13 För att en ansökan ska beviljas krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning i psykosocialt arbete samt intyg om den sökandes lämplighet. Syftet med auktorisationen är att ge klienten ökad trygghet genom ett garanterat professionellt bemötande och handläggning. Socionomen får en kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti. Nämnden för Socionomauktorisation kan besluta om desauktorisation och varning. Läs mer på Vidareutbildning För fördjupad kompetens i det skolsociala arbetet finns olika vidareutbildningar däribland fil. magisterexamen i socialt arbete, påbyggnadsutbildning i psykosocialt behandlings arbete, och grundläggande psykoterapiutbildning med olika inriktningar inom individ, grupp eller familj, samt handledarutbildning i psykosocialt arbete. 14. Påbyggnadsutbildning Avslutningsvis anser Akademikerförbundet SSR att det för skolkuratorer ska finnas en påbyggnadsutbildning i skolsocialt arbete och elevhälsa på socionomutbildningens magisternivå. Mer läsning i ämnet finns på följande hemsidor

14 Det fackliga yrkesförbundet för skolkuratorer Akademikerförbundet SSR verkar för att stärka våra medlemmar i sina yrkesfrågor och till bättre löne- och anställningsvillkor. Med denna skrift är vår avsikt att bidra till utveckling och kvalitetssäkring av yrket skolkurator. Skriften riktar sig till såväl skolkuratorer som till chefer och beslutsfattare. Akademikerförbundet SSR erbjuder mötesplatser och möjligheter till kompetens utveckling. Vi anordnar Socionomdagarna, som blivit en etablerad mötesplats för forskare och praktiker inom socialt arbete. Medlemmar i förbundet får rabatt för att delta. Konferensen utgör en god möjlighet att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Hos oss får du råd och stöd av förbundets specialister på arbetsrätt, pensioner, försäkringar och frågor som rör din yrkesroll. Vi förhandlar fram kollektivavtal med din arbetsgivare. Ibland ensamma, ibland tillsammans med andra förbund inom Saco. Vår stora lokala organisation ger dig närhet till kompetenta fackliga företrädare. SSR Direkt är förbundets rådgivningstjänst. Vi ger dig svar och feedback på alla arbetsrättsliga frågor och individeull lönerådgivning inför löneförhandlingen. Om det uppstår en arbetsrättslig tvist på din arbetsplats kan vi begära förhandling med din arbetsgivare för att lösa frågan. Det kan till exempel gälla att du blir omplacerad, blir uppsagd eller känner dig diskriminerad. Skulle det behövas, kan du få hjälp att driva ditt ärende i domstol. Du väljer själv om du vill vara med i a-kassan, men ett medlemskap i Akademikernas a-kassa AEA är en bra försäkring och en förutsättning för att du ska kunna få kompletterande ersättning från förbundets inkomstförsäkring om du skulle bli arbetslös. Inkomstförsäkringen som kompletterar a-kassan vid arbetslöshet ingår i medlemskapet, liksom en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnaderna vid åtal för tjänstefel vid myndighetsutövning. Mer information och kontakt På kan du läsa mer om förbundet, medlemskapet och våra medlemsförmåner. Har du frågor som rör socionomers yrkesutövning och anställningsvillkor, kontakta Titti Fränkel, eller Josefine Johansson, Frågor om anställningsvillkor, arbetsrätt och löner besvaras av SSR Direkt, , Medlemsservice besvarar frågor om medlemskap och avgifter, , Växeln har telefon

15 2015 Akademikerförbundet SSR. Foto: Iofoto/Mostphotos (omslag), Aleksandr Ugorenkov/ Mostphotos (sid 4), Ivan Vicencio/Freeimages (sid 9). Tryck: KST Infoservice, Kalmar, mars 2015.

16 Box 12800, Stockholm akademssr.se