Regionplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionplan 2012-2014"

Transkript

1 Regionplan Uppdrag och prioriteringar för under perioden Beslutas av Förbundsfullmäktige November

2 Innehållsförteckning Inledning s syfte och medlemmar Regionplanens syfte Politiska ansvarsområden Regionplan - regional utvecklingsstrategi Överföring av verksamheter från västerbottens läns landsting från och med 2011 Nya verksamheter 2012 Strategiska verktyg för regional utveckling Omvärldsbevakning och analys Regional utvecklingsplanering Länstransportplan Kulturplan Intressebevakning Samverkansplattform Finansiering och projektstöd Bolag, verksamheter och projekt Verksamheter i egen regi Verksamhetsutveckling Mångfald Jämställdhet Miljö och klimat egna organisationen Kommunikation Organisation Omvärldsanalys Global konkurrenskraft Demografi Miljö- och klimat s prioriteringar Näringsliv och Innovation Besöksnäring Utbildning och kompetensförsörjning Transportinfrastruktur och kommunikationer Miljö, energi och samhällsbyggnad IT-infrastruktur och E-tjänster Vård och omsorg Kultur Internationellt /EU Ungdomsfrågor Ekonomi Finansiella mål Kortfattad budget Implementering och uppföljning

3 INLEDNING REGION VÄSTERBOTTENS SYFTE OCH MEDLEMMAR är ett kommunalt samverkansorgan som finns för att arbetet med utvecklingsfrågor i Västerbotten ska samordnas och ledas av de människor som genom demokratiska val i kommuner och landsting fått länets medborgares förtroende. s medlemmar är länets alla kommuner; Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele samt Västerbottens läns landsting. REGIONPLANENS SYFTE Regionplanen utgör Förbundsfullmäktiges årliga planeringsdokument. Planen är fullmäktiges direktiv för prioriteringar och riktas primärt till Regionstyrelsen, delegationer och beredningar samt Regiondirektören. I planen redovisas mål, prioriteringar samt ansvar och uppgifter för Regionförbundet Västerbottens län () under de kommande tre åren. Regionplanen innehåller även budget för år 2012 och plan för ekonomin fram till och med POLITISKA ANSVARSOMRÅDEN Regionstyrelsen svarar för beredning av fullmäktiges ärenden och verkställighet av dess beslut. Det innebär att Regionplanen i dess helhet gäller som direktiv till styrelsen. Utbildningsdelegationens ansvarsområde är utbildning och kompetensförsörjning i Västerbottens län. Regionplanen och specifikt avsnitten om Utbildning och kompetensförsörjning och Sammanhållande roll för kommunerna och landstinget i Västerbotten utgör direktiv till delegationen. Primärkommunala delegationens ansvarsområde är att utgöra ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Regionplanen och specifikt avsnitten om Sammanhållande roll för kommunerna och landstinget i Västerbotten, Miljö, energi och samhällsbyggnad samt Vård och omsorg utgör direktiv till delegationen. Regionstyrelsen har uppdraget att bedriva regional kulturverksamhet i enlighet med Regionplanen, specifikt avsnittet Kultur. Kulturberedningens uppgift är att vara beredningsorgan till styrelsen inom uppdraget att bedriva regional kulturverksamhet samt att verkställa av styrelsen givna uppdrag inom verksamheten. AC Konsensus är ett samverkansorgan mellan länets kommuner och Västerbottens läns landsting. Samverkan ska i första hand avse länsövergripande överenskommelser inom vård och omsorg inklusive barn och unga samt folkhälsa, länsgemensamt utvecklingsarbete och gemensam omvärldsbevakning såväl nationellt som internationellt. REGIONPLAN - REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Den regionala utvecklingsstrategins vision och inriktning är styrande för inriktningen av s verksamhet. Visionen för Västerbottens län är ledande i Nordeuropas regioner med arbetet för en hållbar utveckling präglat av ett kunskapsdrivet och konkurrenskraftigt näringsliv. Länet inrymmer norra Sveriges mest attraktiva livsmiljöer med mångfald och tillgänglighet till arbete, boende, kultur, fritid, studier och omsorg där kvinnor och män, flickor och pojkar känner delaktighet och engagemang. År 2013 ska Västerbottens län ha invånare. Visionen hämtad ur den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län. s prioriteringar för verksamheten har mål och inriktning som syftar till att stärka genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Detta gäller inom alla fokusområden, dvs Näringsliv och innovation, Besöksnäring, Utbildning och kompetensförsörjning, Transportinfrastruktur och kommunikationer, Miljö, energi och 3

4 INLEDNING samhällsbyggnad, IT-infrastruktur och e-tjänster, Kultur samt Internationellt/EU. Regionplanens prioriteringar ska genomföras med stöd av de strategiska verktyg för regional utveckling som förfogar över, dvs omvärldsbevakning och analys, regional utvecklingsplanering, finansiering, intressebevakning, samverkan samt bolag, verksamheter och projekt. Verksamhetsutveckling för mångfald, jämställdhet, internt miljöarbete och utvecklad kommunikation bidrar till att prioriteringarna kan genomföras. Verksamhet och budget justeras under 2012 med hänsyn till beslut som fattas utifrån den översyn av verksamheten som gjordes hösten Översynen omfattade bland annat uppdraget till Västerbottensturism. ÖVERFÖRING AV VERKSAMHETER FRÅN VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING FRÅN OCH MED 2011 Den 1 juni 2010 beslutade landstingsfullmäktige att den verksamhet landstingets Nämnd för regional utveckling och Staben för tillväxt och regional utveckling ansvarat för ska överföras till Region Västerbotten. Landstingsstyrelsen bemyndigades att bl a träffa de överenskommelser som ett slutförande av överföringen kunde kräva. Landstingsstyrelsen beslöt den 10 december 2010 att godkänna upprättat förslag till överenskommelser mellan landstinget och Regionförbundet i Västerbottens län. Uppföljning/ återrapportering sker enligt överenskommelse mellan landstinget och. NYA VERKSAMHETER 2012 s ansvarsområde kan utvecklas successivt. Det handlar dels om att staten i villkorsbeslut kan överföra uppgifter, dels att medlemmarna kan överföra uppgifter till Region Västerbotten under förutsättning att medlemmarna är överens om detta. är regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ägare av Länstrafiken i Västerbotten AB från och med En ny regional IT-organisation planeras i syfte att skapa förutsättningar för att medborgare och företag i länet, genom gemensamma funktioner och tjänster, ska kunna ta del av det framväxande esamhället. 4

5 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING Strategiska verktyg för regional utveckling s uppdrag har fastställts i förbundsordningen. Uppdraget har givits av staten, landstinget och kommunerna. Vissa uppdrag utgör verktyg för att skapa förutsättnngar för utveckling inom olika utvecklingsområden. Det gäller Region Västerbottens ansvar för exempelvis regional utvecklingsplanering, finansiering, intressebevakning och samverkan. Nedan följer en beskrivning av Region Västerbottens strategiska verktyg för regional utveckling och hur de ska utvecklas för att göra dem mer effektiva. OMVÄRLDSBEVAKNING OCH ANALYS Strukturerad omvärldsbevakning s omvärldsbevakning ska ta sin utgångspunkt i regionens samlade målsättningar, utvecklingsstrategier och prioriteringar. Det viktigaste är att den utgår från ett starkt politiskt engagemang. Omvärldsbevakning sker bland annat genom ett aktivt deltagande vid nationella och internationella möten och konferenser samt genom att noga följa utvecklingen i pågående och kommande politiska processer i Sverige och inom EU. ska utveckla struktur och inriktning för omvärldsbevakning, bland annat genom att tydliggöra målgrupper, nätverk och informationskanaler som ska prioriteras. Region Västerbotten kommer att arrangera en årlig framtidsdag där länets kommuner och andra aktörer erbjuds ta del av och diskutera förändringar i omvärlden som har bäring mot Västerbottens län och länets kommuner. stärker analysarbetet Analysen är en nödvändig del i beslutsprocessen för de prioriteringar och den strategiska inriktning för länet som fattar beslut om. Analysen sker genom såväl kvantitativa som kvalitativa studier. har i samverkan med länets kommuner och Umeå universitet stärkt det regionala analysarbetet genom etableringen av enheten för regional utvecklingsplanering. Inriktningen på enhetens analyser ska dels kopplas mot de regionala planeringsprocesserna, dels mot efterfrågan på analysstöd från lokal nivå. Med enheten ska arbeta för att etablera sig som en nationellt erkänd aktör i frågor avseende regionala analyser och utredningar. REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING ansvarar för den regionala utvecklingsstrategin har ansvar för det regionala tillväxtarbetet i Västerbottens län. Utvecklingsarbetet i länet tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten. Utvecklingsstrategin binder samman planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan länen. Utvecklingsstrategin ska utgöra utgångspunkt för dialog om Västerbottens utveckling Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. Vid framtagandet av positioner tillsammans med andra regioner (exempelvis Europaforum Norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsly Populated Area (NSPA), i syfte att påverka nationell nivå och EU ska såväl politiker som tjänstepersoner vid Region Västerbotten ha länets utvecklingsstrategi som grund för diskussionen. Den regionala utvecklingsstrategin i Västerbotten ska kommuniceras som en del i ett flernivåarbete där andra viktiga styrdokument utgörs av Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning samt EU2020. Öka sambanden mellan lokal och regional planering ska arbeta för ett ökat samband mellan det regionala utvecklingsarbetet och kommunernas arbete med lokala utvecklingsplaner och översiktsplaner. Metoden är bland annat gemensamma analyser, kunskapsutveckling inom 5

6 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING planeringsområdet, samarbete kring utveckling av GIS-verktyg för planering och att stimulera mellankommunalt samarbete kring planeringsfrågor. Syftet är att stärka planeringen på både lokal och regional nivå. Dialog om konkretisering av nuvarande strategi Västerbottens läns regionala utvecklingsstrategi för perioden har reviderats under Inriktning och mål i det regionala utvecklingsarbetet är oförändrat men prioriteringarna har förtydligats utifrån ändrade omvärldsförhållanden. Region Västerbotten ska intensifiera diskussionerna inom länet, kring de prioriteringar som strategin pekar på och föra samtal kring hur länets alla delar bäst kan medverka till att konkretisera strategins innehåll. Genom att vara en aktiv samarbetspartner till nationella och europeiska aktörer ska Region Västerbotten ytterligare stärka sitt bidrag till hur de övergripande strukturerna avseende genomförandet av t ex den regionala tillväxtpolitiken i Sverige och EU:s sammanhållningspolitik kan utvecklas. ska som pilotlän utveckla och pröva en ny modell för den svenska regionala tillväxtpolitiken som stärker den regionala utvecklingsstrategin, dess genomförande och förutsättningarna för det regionala ledarskapet för att på ett bättre sätt klara den demografiska utmaningen. ska ta fram och samordna genomförandet av en nettoinflyttningsstrategi. Arbetet med 2013 års strategi påbörjas Framtagandet av regionala utvecklingsstrategier är tidskrävande. kommer därför att under 2012 påbörja processen med den strategi som enligt planeringen träder i kraft efter Arbetet med en regional utvecklingsstrategi efter 2013 sammanfaller i tid med processen att utarbeta underlag för kommande strukturfondsprogram. Mot bakgrund av EU:s krav på mer konkreta insatser inom strukturfondsprogrammen samt en ökad resultatorientering, kommer s arbete med framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin efter 2013 samt framtagande av underlag till strukturfondsprogrammen att utgå från dessa ambitioner. I processen med en kommande strategi, ska möjligheten att framarbeta en gemensam utvecklingsstrategi för de fyra nordligaste länen beaktas. LÄNSTRANSPORTPLAN har, liksom andra kommunala samverkansorgan, haft regeringens uppdrag att upprätta en länstransportplan för perioden Under kommande år följer insatser för att se till att upprättad plan förverkligas. Under 2012 påbörjas insatser för att förbereda kommande revidering av såväl länstransportplan samt nationell plan. I det arbetet är ett utvecklat samarbete med angränsande län och gränsregioner i Norge och Finland av stor betydelse. KULTURPLAN ingår från och med 2012 i kultursamverkansmodellen, en ny modell för samverkan kring statens stöd till regional kulturverksamhet. Den nya samverkansmodellen innebär att landstingen eller motsvarande regional aktör tar över ansvaret att fördela statsbidrag till olika regionala kulturverksamheter. har under 2011 upprättat en regional kulturplan som avser perioden Kulturplanen beskriver s prioriterade utvecklingsområden för de regionala kulturverksamheterna. Den är ett underlag för Statens kulturråds beslut angående det statliga stödet till Västerbottens läns regionala kulturverksamheter. Kulturplanen har tagits fram i nära samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturlivets företrädare, professionella kulturskapare, civilsamhälle och länsstyrelse. Under 2012 inleds arbetet med att implementera insatser som ska bidra till att de kulturpolitiska målen som lyfts fram i kulturplanen förverkligas. Med samverkansmodellen och den regionala 6

7 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING kulturplanen följer nya åtaganden för, vad gäller uppföljningsarbete av det statliga stödets användning och dess effekter. Under 2012 ska uppföljningsarbetet förberedas och detta sker i samverkan med de regionala kulturverksamheterna, kommunerna och Statens kulturråd. INTRESSEBEVAKNING ska påverka har uppdraget företräda regionen utåt i syfte att påverka bland andra Europeiska unionens (EU:s), den svenska regeringens och riksdagens prioriteringar. Det handlar om att i ett europeiskt beslutssystem med flernivåstyre delta i dialogen med övriga nivåer och tydliggöra regionens intressen i syfte att påverka och bidra till utveckling. Intressebevakningen har hög prioritet Intressebevakningen ska utgå från ett starkt politiskt engagemang. Det innebär att förtroendevalda tillsammans med tjänstemän ska ge hög prioritet att utveckla kontakterna på EU-nivå och nationell nivå. Regionens förtroendevalda och tjänstemän ska delta aktivt på den nationella och internationella arenan för regionen strategiska nätverk och organisationer. Arenor för intressebevakning Intressebevakningen sker både i direkt dialog med EU-nivå och svensk nationell nivå och genom internationella och nationella organisationer och nätverk. Samarbete med andra regioner skapar förutsättningar för gemensamma ställningstaganden för påverkan och därmed ökad genomslagskraft. Viktiga nätverk och arenor för arbetet med att påverka Europapolitiken är bland andra Regionkommittén och europeiska sammanslutningar som CPMR och AER. Flerregionala samarbeten blir allt mer viktiga, såsom samarbetet inom NSPA-regionen, Kvarkenregionen och MittSkandia. Tillsammans med de fyra nordligaste länen arbetar tillsammans i Europaforum Norra Sverige för att lyfta fram våra prioriteringar. Vidare arbetar med intressebevakning i samarbete med många nationella, regionala och lokala nätverk och aktörer såsom Sveriges kommuner och landsting, andra regioner, kommuner, landsting, statliga myndigheter, universiteten, näringslivet och föreningslivet. Vidareutveckling av North Sweden European Office En prioritering är North Sweden European Office, som ska ses som regionens och verksamhetens förlängning i Bryssel. En fördjupad samverkan mellan de fyra nordligaste länen som stärker regionens genomslagskraft på EU-arenan ska ske. Kommunalekonomisk utjämning En parlamentarisk kommitté har givits i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. ska analysera effekterna av de förslag som kommittén lämnar och tillsammans med aktörer, med likartade intressen påverka det kommunalekonomiska utjämningssystemet, i syfte att systemet på ett positivt sätt ska bidra till välfärdens framtida finansiering och en positiv utveckling i Västerbottens län. SAMVERKANSPLATTFORM samverkar med många aktörer s uppdrag att arbeta för regional utveckling medför ett behov av att samverka med många olika parter. Det handlar om andra myndigheter och intressenter, till exempel länsstyrelsen, universitet, Arbetsförmedlingen, trafikverken, Skogsstyrelsen, näringslivsföreträdare, fackförbund, ideella organisationer och folkbildningen. utgör ofta den samverkansplattform och initiativtagare som behövs för att parterna ska mötas för att tillsammans arbeta med regionens utveckling. Sammanhållande roll för kommunerna och landstinget i Västerbotten ska också fungera som katalysator för samverkan mellan medlemmarna - kommunerna och landstinget i Västerbottens län. 7

8 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING har uppdraget att: chefer inom olika politikområden mellan medlemmarna medlemmarna väljer att placera hos Region Västerbotten sen i samarbete med regionala, nationella och internationella intressenter. FINANSIERING OCH PROJEKTSTÖD Projektfinansieringen ska stödja vår utvecklingsstrategi har uppgiften att besluta om statliga och egna medel för regionala tillväxtprojekt. Dessa projektmedel är tillsammans med EU-programmen och andra finansieringsmöjligheter viktiga verktyg för att realisera intentionerna i länets strategier och utvecklingsprogram. Beredningen och beslutsprocessen ska i detta avseende vara effektiv och tydlig för de aktörer som söker projektmedel. Råd och stöd om finansiering ska även bidra med insatser för att samordna och samla kompetens om olika finansieringsmöjligheter och fungera som lotsar och rådgivare. ska erbjuda en bred kompetens om olika programkomplex och en s k eningångsmodell för stöd och rådgivning av projektfinansiering i länet. Initiera strategiska projekt ska utveckla metoder för att initiera och utveckla strategiska projekt som kräver samordning och förankring och undersöka vilka behov som finns av att erbjuda resurser för att genomföra projekt, t ex projektadministration och projektlikviditet. Prioritering av strukturfondsmedel ingår i genomförandeorganisationen för strukturfondsprogrammen för Övre Norrland. Strukturfondspartnerskapet samråder med inför prioritering av projekten. s ambition är att strukturfondsmedlen, såväl regionala fonden som socialfonden, används strategiskt, jämställt och framåtsyftande. Samverkan med andra myndigheter och regionala och lokala aktörer är central för att förbättra förutsättningarna att tillvarata de möjligheter till finansiering som finns. BOLAG, VERKSAMHETER OCH PROJEKT bedriver verksamhet i olika former bland annat beroende på ägar- och samverkansintressen. Det gäller delägarskap i bolag, medlemskap i föreningar, medfinansiering av projekt och verksamheter samt projekt eller verksamhet i egen regi. s ägarandel i bolag s engagemang i ideella och ekonomiska föreningar 8

9 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING har följande verksamheter i egen regi den Projekt i egen regi driver också i egen regi ett antal projekt. Vilka projekt som drivs varierar över tid. Projekt är en vanlig arbetsform för frågor som är av ett gemensamt intresse för flera olika aktörer. De projekt som bedrivs av ska ligga i linje med förbundets prioriteringar. Utvecklad verksamhetsstyrning ska utveckla styrningen av verksamheter i egen regi, bolag, övriga verksamheter och projekt. Detta ska ske genom bland annat långsiktiga engagemang uppdrag bete fektivt projektägande. VERKSAMHETER I EGEN REGI MediaCenter och Infomix MediaCenters huvudinriktning är att tillgängliggöra och arbeta med undervisningsmedia och digitala lärobjekt i olika former för att elever, lärare, skolledare och annan personal inom skolan ska uppnå högre måluppfyllelse. Målet med MediaCenters verksamhet är att vara ett erkänt stöd till IT- och mediepedagogiskt arbete i samtliga kommuner och därigenom bidra till att öka den digitala kompetensen hos lärare och elever i Västerbotten och minskar. Infomix uppdrag är att göra information från anslutna kommuner och Västerbottens läns landsting tillgänglig för alla medborgare i länet. Målet med Infomix verksamhet är att alla oavsett läshandikapp ska ha tillgång till tillgänglig information och därför är ambitionen att antalet medlemmar bland kommunerna i Västerbotten öka. s utbildningsdelegation utövar den politiska styrningen av MediaCenter, vars verksamhet beskrivs närmare i en egen verksamhetsplan. Socialpsykiatriskt kunskapscentrum KunskC är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som jobbar med forskning, utvärdering, utbildning och kunskapsspridning. KunskC står för kunskapsbasering, normaliseringsideologi och stärkt brukarinflytande. Verksamheten beskrivs närmare i en egen verksamhetsplan. FoU Västerbotten FoU Västerbotten är en regional verksamhet med inriktning främst mot äldreomsorg men med sikte på hela socialtjänsten och angränsande verksamheter inom landstinget. Verksamheten beskrivs närmare i en egen verksamhetsplan. Länsbiblioteket i Västerbotten Länsbiblioteket är en del av det nationella biblioteksnätverket och ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. Länsbibliotekets verksamhet ska bidra till den regionala utvecklingen, stärka den regionala identiteten och genomsyras av mångfald och tillgänglighet. Länsbiblioteket svarar för den medicinska biblioteksverksamheten i Lycksele och Skellefteå. Här ligger också ansvaret för Eira och E-biblioteket på uppdrag av Västerbottens läns landsting. Inom länsbiblioteket ryms också Kultur i vården-verksamheten som bedrivs på ALVA Kultur vid Norrlands universitetssjukhus och sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå. s kulturberedning utövar den politiska styrningen av Länsbiblioteket i Västerbot- 9

10 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING ten, vars verksamhet beskrivs närmare i egen verksamhetsplan. Film i Västerbotten Film i Västerbotten är länets regionala resurscentrum för film och rörlig bild och har till uppgift att stödja och bredda filmkulturen samt främja utvecklingen av den audiovisuella branschen i Västerbottens län. Genom Film i Västerbotten skall den rörliga bildens betydelse i Västerbottens kultur- och näringsliv lyftas fram och därigenom bli en faktor av vikt för regionens utveckling. Film i Västerbotten arbetar med att förbättra förutsättningarna för filmpedagogik för unga på skola och på fritid, främja spridning och visning av kvalitetsfilm i länet, stödja talangutveckling inom filmproduktion, främja entreprenörskap inom den rörliga bildens bransch. s kulturberedning utövar den politiska styrningen av Film i Västerbotten, vars verksamhet beskrivs närmare i egen verksamhetsplan. 10

11 VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamhetsutveckling Arbete med mångfald, jämställdhet, det egna miljöarbetet och kommunikation är områden där verksamheten behöver utvecklas och lyfts därför fram i detta avsnitt. MÅNGFALD Mångfaldsperspektivet ska på sikt genomsyra all verksamhet hos. Mångfald innefattar följande aspekter: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Alla medborgare i länet ska oavsett bakgrund ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. utgår ifrån den nya diskrimineringslagen och FN:s barnkonvention. Initialt ligger fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män. JÄMSTÄLLDHET Jämställdhet ska genomsyra s arbete Jämställdhet ska genomsyra s verksamhet. s arbete handlar ytterst om att skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ger goda livsvillkor för länets medborgare, flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhet innebär att kvinnor respektive män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv och är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. utgår i sitt arbete från de av regering och riksdag fastställda jämställdhetspolitiska målen. Europeiska deklarationen om jämställdhet Förbundsfullmäktige beslutade i mars 2010 om att underteckna Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Deklarationen uppmanar kommuner och regioner i Europa att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. Att underteckna deklarationen är ett viktigt politiskt ställningstagande och en betydelsefull symbolisk handling. Det är också ett åtagande om att arbeta för jämställdhet inom vår egen verksamhet. Jämställdhetsintegrering arbetar med jämställdhetsintegrering som strategi i arbetet med jämställdhet. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i det dagliga arbetet, i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Politiker och anställda ska erbjudas utbildning i jämställdhet Handlingsplan för jämställdhet I s handlingsplan för jämställdhetsintegrering redogörs för hur vi ska arbeta. MILJÖ OCH KLIMAT EGNA ORGANISATIONEN ska föregå med gott exempel ska sträva efter att vara en god förebild i det egna miljö- och klimatarbetet. Ett ambitiöst internt miljö- och klimatarbete är viktigt för s trovärdighet som ledare för arbetet med regional utveckling. Miljöpolicy För att tydliggöra s egna miljö- och klimatambitioner ska arbetet påbörjas med att ta fram en miljöpolicy som behandlar frågor om bland annat energianvändning, resor och transporter, klimatkompensation och materialförbrukning. Miljöutbildning Om ska vara en föregångare på miljöområdet behövs kunniga och engagerade förtroendevalda och tjänstemän. ska därför erbjuda alla anställda och politiker en grundutbildning om miljö, klimat och ekologisk hållbarhet. KOMMUNIKATION Kommunikation ett strategiskt verktyg Kommunikation är ett strategiskt verktyg för att ska kunna utföra sitt uppdrag och nå målen för verksamheten och bidrar dess- 11

12 VERKSAMHETSUTVECKLING utom till att stärka s identitet utåt och inåt som den främsta arenan för regional tillväxt och utveckling. Stärkt kommunikationsarbete skall stärka information och kommunikation genom att utgöra en stomme för en kommunikationstrategi och i förlängningen en kommunikationsplan. uppdaterad korrekt information. Ett regelbundet nyhetsbrev ska utformas. Intranätet som verktyg ska utvecklas en viktig målgrupp för informationsspridning. Pressmeddelanden om större nyheter från är en prioriterad del av kommunikationsarbetet. I detta ingår också nyhetsbevakning. Västerbottensveckorna på Grand Hotel, Almedalsveckan och en Regiongala som genomförs i Västerbottens län. munikation Stärka varumärket Västerbotten ska tillsammans med andra aktörer i länet påbörja ett varumärkesarbete som ska ligga till grund för en marknadsföringsstrategi för Västerbottens län som central del i en framtida region i Norra Sverige. 12

13 ORGANISATION Organisation Förbundsfullmäktige 75 ledamöter varav 50 kommun, 25 landsting Valberedning 9 Revision 3 Regionstyrelse 25 Arbetsutskott 7 Kollektivtrafikutskott 7 Kulturberedning 7 Primärkommunal delegation 7 Utbildningsdelegation 7 Engagemang i bolag & organisationer - AC-Net Västerbotten -ALMI Företagspartner Nord AB - Norrbotniabanan AB - Coompanion Västerbotten ek.för - Kvarkenrådet - MittSkandia ideell förening - Intresseföreningen Norrtåg Tjänstemannaledning Regionala kulturbolag - Västerbottens museum AB - Norrlandsoperan AB - Västerbottensteatern AB - Skellefteå museum AB - Skogsmuseet i Lycksele AB Administration och ekonomi Kommunikation Näringsliv och samhällsbyggnad - Internationellt arbete - IT Västerbotten - Miljö, energi och klimat - Näringsliv och innovation - Transportfrågor - Utbildning och kompetensförsörjning - Vård och omsorg Regional utvecklingsplanering Film i Västerbotten Regional kulturverksamhet Mediacenter Länsbiblioteket Finansiering och projektstöd Socialpsykiatriskt kunskapscentrum Västerbottensturism FoU Västerbotten * Tjänstemannaorganisationen kan komma att förändras i samband med den organisationsöversyn som skall genomföras under hösten

14 OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys är en aktiv part inom en rad områden. En omvärldsanalys som i detalj samlat beskriver utveckling och trender inom samtliga dessa områden låter sig därför inte göras inom ramen för denna omvärldsanalys. Omvärldsanalysen tar istället sin utgångspunkt utifrån de stora internationella frågor, som rör global konkurrenskraft, demografi respektive miljö- och klimat. Utifrån länets position i dessa internationella frågor presenterar omvärldsanalysen ett antal inriktningar som s fortsatta arbete bör ta fäste på. GLOBAL KONKURRENSKRAFT En ökad förädlingsgrad är nödvändig Även om naturresurserna i Västerbotten utgör en styrka i ett globalt hänseende är det viktigt att synen på hur naturkapitalet i regionen används ses över. En tonvikt på råvaruexport medför låga regionala förädlingsvärden vilket innebär att länets naturresurser i störst utsträckning, genererar förmögenheter i övriga Sverige och i omvärlden medan möjligheterna till växande förmögenheter i Västerbotten blir begränsade. För att öka den ekonomiska aktiviteten i Västerbotten behövs en gemensam syn, att vilja öka förmögenhetsbildningen i länet genom nya sätt att se på våra naturresurser. Genom insatser som stimulerar vidareförädling av naturtillgångarna respektive stödjer aktiviteter inom sådana industriella och tjänstebaserade näringar, som har sin utvecklingskraft utifrån regionens naturresurser skapas en stärkt ekonomisk aktivitet på lokal och regional nivå. Behov av att stärka tjänstesektorn, kulturella och kreativa näringar däribland besöksnäringen Parallellt med att kunskapsnivån ökar i den industriella produktionen har den globala trenden under senare tid också riktats mot en högre andel tjänsteproducerande näringar. Västerbottens län måste för att positionera sig som en konkurrenskraftig region i Europa, följa de internationella strukturomvandlingar som sker av näringslivet. Det finns därför behov av ökade insatser riktade mot tjänsteproducerande företag i regionen så att tillväxten inom tjänstesektorn utvecklas lika starkt som övriga Sverige i allmänhet och storstadslänen i synnerhet. I detta sammanhang bör de kulturella och kreativa näringarna däribland besöksnäringen lyftas. Förutom att denna sektor på nya sätt vidareförädlar länets natur- och kulturresurser, bidrar den också till att stärka tjänstenäringens andel av regionens ekonomi. I regeringens Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar beskrivs en rad åtgärder som under de kommande åren ska främja utvecklingen av entreprenörskap och företagande inom de kulturella och kreativa näringarna. Frågan om kulturens betydelse för ökad sysselsättning och tillväxt står högt på dagordningen i Sverige och inom EU. Kultur och kulturmiljöer har vidare en betydande roll för regionens innovativa utveckling och attraktionskraft. I detta sammanhang bör möjligheterna till utveckling som kan uppstå för regionens tjänstesektor i och med att Umeå år 2014 är Europas kulturhuvudstad lyftas. Tjänsteföretagandet är vanligast såväl bland kvinnor som bland män. Kvinnor står för en stor del av nyföretagandet i tjänstesektorn. Den största könsskillnaden inom tjänstesektorn återfinns inom personliga tjänster, där kvinnor är i majoritet samt inom kommunikation, där män är i majoritet. I de insatser som görs regionalt är det viktigt att beakta att den ekonomiska tillväxt som kan skapas genom växande tjänstesektor inte sker på bekostnad av målet ökad mångfald och jämställdhet. Kraftsamling kring starka innovativa miljöer Västerbotten är till ytan ett stort län, men befolkningsmässigt en liten region i ett internationellt perspektiv. Av den anledningen bör regionen kraftsamla kring sådana innovativa miljöer som har möjlighet att konkurrera på en global arena. Ett behov i den strategiska diskussionen är därför att fortsatt konkretisera och paketera insatser knutna till starka innovativa miljöer i länets näringsliv. Vidare är det av vikt att dessa områden samt de områden som anges av regionens forsknings- och utbildningsmiljöer ges en prioriterande ställning vid beslut om utvecklandet av innovativa miljöer i regionen. Utvecklingsstrategin ska uppmärksamma 14

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2012-11-28 Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ansökan till regeringen

Ansökan till regeringen Bilaga Ansökan till regeringen Till Regeringen Hemställan För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet på bland annat de områden som här redovisas ansöker Örebro läns landsting om att från

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Karlskrona kommun 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 S i d a Innehåll Inledning... 3 Plan för social mångfald i Karlskrona... 4

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer