Regionplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionplan 2012-2014"

Transkript

1 Regionplan Uppdrag och prioriteringar för under perioden Beslutas av Förbundsfullmäktige November

2 Innehållsförteckning Inledning s syfte och medlemmar Regionplanens syfte Politiska ansvarsområden Regionplan - regional utvecklingsstrategi Överföring av verksamheter från västerbottens läns landsting från och med 2011 Nya verksamheter 2012 Strategiska verktyg för regional utveckling Omvärldsbevakning och analys Regional utvecklingsplanering Länstransportplan Kulturplan Intressebevakning Samverkansplattform Finansiering och projektstöd Bolag, verksamheter och projekt Verksamheter i egen regi Verksamhetsutveckling Mångfald Jämställdhet Miljö och klimat egna organisationen Kommunikation Organisation Omvärldsanalys Global konkurrenskraft Demografi Miljö- och klimat s prioriteringar Näringsliv och Innovation Besöksnäring Utbildning och kompetensförsörjning Transportinfrastruktur och kommunikationer Miljö, energi och samhällsbyggnad IT-infrastruktur och E-tjänster Vård och omsorg Kultur Internationellt /EU Ungdomsfrågor Ekonomi Finansiella mål Kortfattad budget Implementering och uppföljning

3 INLEDNING REGION VÄSTERBOTTENS SYFTE OCH MEDLEMMAR är ett kommunalt samverkansorgan som finns för att arbetet med utvecklingsfrågor i Västerbotten ska samordnas och ledas av de människor som genom demokratiska val i kommuner och landsting fått länets medborgares förtroende. s medlemmar är länets alla kommuner; Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele samt Västerbottens läns landsting. REGIONPLANENS SYFTE Regionplanen utgör Förbundsfullmäktiges årliga planeringsdokument. Planen är fullmäktiges direktiv för prioriteringar och riktas primärt till Regionstyrelsen, delegationer och beredningar samt Regiondirektören. I planen redovisas mål, prioriteringar samt ansvar och uppgifter för Regionförbundet Västerbottens län () under de kommande tre åren. Regionplanen innehåller även budget för år 2012 och plan för ekonomin fram till och med POLITISKA ANSVARSOMRÅDEN Regionstyrelsen svarar för beredning av fullmäktiges ärenden och verkställighet av dess beslut. Det innebär att Regionplanen i dess helhet gäller som direktiv till styrelsen. Utbildningsdelegationens ansvarsområde är utbildning och kompetensförsörjning i Västerbottens län. Regionplanen och specifikt avsnitten om Utbildning och kompetensförsörjning och Sammanhållande roll för kommunerna och landstinget i Västerbotten utgör direktiv till delegationen. Primärkommunala delegationens ansvarsområde är att utgöra ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Regionplanen och specifikt avsnitten om Sammanhållande roll för kommunerna och landstinget i Västerbotten, Miljö, energi och samhällsbyggnad samt Vård och omsorg utgör direktiv till delegationen. Regionstyrelsen har uppdraget att bedriva regional kulturverksamhet i enlighet med Regionplanen, specifikt avsnittet Kultur. Kulturberedningens uppgift är att vara beredningsorgan till styrelsen inom uppdraget att bedriva regional kulturverksamhet samt att verkställa av styrelsen givna uppdrag inom verksamheten. AC Konsensus är ett samverkansorgan mellan länets kommuner och Västerbottens läns landsting. Samverkan ska i första hand avse länsövergripande överenskommelser inom vård och omsorg inklusive barn och unga samt folkhälsa, länsgemensamt utvecklingsarbete och gemensam omvärldsbevakning såväl nationellt som internationellt. REGIONPLAN - REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Den regionala utvecklingsstrategins vision och inriktning är styrande för inriktningen av s verksamhet. Visionen för Västerbottens län är ledande i Nordeuropas regioner med arbetet för en hållbar utveckling präglat av ett kunskapsdrivet och konkurrenskraftigt näringsliv. Länet inrymmer norra Sveriges mest attraktiva livsmiljöer med mångfald och tillgänglighet till arbete, boende, kultur, fritid, studier och omsorg där kvinnor och män, flickor och pojkar känner delaktighet och engagemang. År 2013 ska Västerbottens län ha invånare. Visionen hämtad ur den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län. s prioriteringar för verksamheten har mål och inriktning som syftar till att stärka genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Detta gäller inom alla fokusområden, dvs Näringsliv och innovation, Besöksnäring, Utbildning och kompetensförsörjning, Transportinfrastruktur och kommunikationer, Miljö, energi och 3

4 INLEDNING samhällsbyggnad, IT-infrastruktur och e-tjänster, Kultur samt Internationellt/EU. Regionplanens prioriteringar ska genomföras med stöd av de strategiska verktyg för regional utveckling som förfogar över, dvs omvärldsbevakning och analys, regional utvecklingsplanering, finansiering, intressebevakning, samverkan samt bolag, verksamheter och projekt. Verksamhetsutveckling för mångfald, jämställdhet, internt miljöarbete och utvecklad kommunikation bidrar till att prioriteringarna kan genomföras. Verksamhet och budget justeras under 2012 med hänsyn till beslut som fattas utifrån den översyn av verksamheten som gjordes hösten Översynen omfattade bland annat uppdraget till Västerbottensturism. ÖVERFÖRING AV VERKSAMHETER FRÅN VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING FRÅN OCH MED 2011 Den 1 juni 2010 beslutade landstingsfullmäktige att den verksamhet landstingets Nämnd för regional utveckling och Staben för tillväxt och regional utveckling ansvarat för ska överföras till Region Västerbotten. Landstingsstyrelsen bemyndigades att bl a träffa de överenskommelser som ett slutförande av överföringen kunde kräva. Landstingsstyrelsen beslöt den 10 december 2010 att godkänna upprättat förslag till överenskommelser mellan landstinget och Regionförbundet i Västerbottens län. Uppföljning/ återrapportering sker enligt överenskommelse mellan landstinget och. NYA VERKSAMHETER 2012 s ansvarsområde kan utvecklas successivt. Det handlar dels om att staten i villkorsbeslut kan överföra uppgifter, dels att medlemmarna kan överföra uppgifter till Region Västerbotten under förutsättning att medlemmarna är överens om detta. är regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ägare av Länstrafiken i Västerbotten AB från och med En ny regional IT-organisation planeras i syfte att skapa förutsättningar för att medborgare och företag i länet, genom gemensamma funktioner och tjänster, ska kunna ta del av det framväxande esamhället. 4

5 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING Strategiska verktyg för regional utveckling s uppdrag har fastställts i förbundsordningen. Uppdraget har givits av staten, landstinget och kommunerna. Vissa uppdrag utgör verktyg för att skapa förutsättnngar för utveckling inom olika utvecklingsområden. Det gäller Region Västerbottens ansvar för exempelvis regional utvecklingsplanering, finansiering, intressebevakning och samverkan. Nedan följer en beskrivning av Region Västerbottens strategiska verktyg för regional utveckling och hur de ska utvecklas för att göra dem mer effektiva. OMVÄRLDSBEVAKNING OCH ANALYS Strukturerad omvärldsbevakning s omvärldsbevakning ska ta sin utgångspunkt i regionens samlade målsättningar, utvecklingsstrategier och prioriteringar. Det viktigaste är att den utgår från ett starkt politiskt engagemang. Omvärldsbevakning sker bland annat genom ett aktivt deltagande vid nationella och internationella möten och konferenser samt genom att noga följa utvecklingen i pågående och kommande politiska processer i Sverige och inom EU. ska utveckla struktur och inriktning för omvärldsbevakning, bland annat genom att tydliggöra målgrupper, nätverk och informationskanaler som ska prioriteras. Region Västerbotten kommer att arrangera en årlig framtidsdag där länets kommuner och andra aktörer erbjuds ta del av och diskutera förändringar i omvärlden som har bäring mot Västerbottens län och länets kommuner. stärker analysarbetet Analysen är en nödvändig del i beslutsprocessen för de prioriteringar och den strategiska inriktning för länet som fattar beslut om. Analysen sker genom såväl kvantitativa som kvalitativa studier. har i samverkan med länets kommuner och Umeå universitet stärkt det regionala analysarbetet genom etableringen av enheten för regional utvecklingsplanering. Inriktningen på enhetens analyser ska dels kopplas mot de regionala planeringsprocesserna, dels mot efterfrågan på analysstöd från lokal nivå. Med enheten ska arbeta för att etablera sig som en nationellt erkänd aktör i frågor avseende regionala analyser och utredningar. REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING ansvarar för den regionala utvecklingsstrategin har ansvar för det regionala tillväxtarbetet i Västerbottens län. Utvecklingsarbetet i länet tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten. Utvecklingsstrategin binder samman planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan länen. Utvecklingsstrategin ska utgöra utgångspunkt för dialog om Västerbottens utveckling Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. Vid framtagandet av positioner tillsammans med andra regioner (exempelvis Europaforum Norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsly Populated Area (NSPA), i syfte att påverka nationell nivå och EU ska såväl politiker som tjänstepersoner vid Region Västerbotten ha länets utvecklingsstrategi som grund för diskussionen. Den regionala utvecklingsstrategin i Västerbotten ska kommuniceras som en del i ett flernivåarbete där andra viktiga styrdokument utgörs av Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning samt EU2020. Öka sambanden mellan lokal och regional planering ska arbeta för ett ökat samband mellan det regionala utvecklingsarbetet och kommunernas arbete med lokala utvecklingsplaner och översiktsplaner. Metoden är bland annat gemensamma analyser, kunskapsutveckling inom 5

6 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING planeringsområdet, samarbete kring utveckling av GIS-verktyg för planering och att stimulera mellankommunalt samarbete kring planeringsfrågor. Syftet är att stärka planeringen på både lokal och regional nivå. Dialog om konkretisering av nuvarande strategi Västerbottens läns regionala utvecklingsstrategi för perioden har reviderats under Inriktning och mål i det regionala utvecklingsarbetet är oförändrat men prioriteringarna har förtydligats utifrån ändrade omvärldsförhållanden. Region Västerbotten ska intensifiera diskussionerna inom länet, kring de prioriteringar som strategin pekar på och föra samtal kring hur länets alla delar bäst kan medverka till att konkretisera strategins innehåll. Genom att vara en aktiv samarbetspartner till nationella och europeiska aktörer ska Region Västerbotten ytterligare stärka sitt bidrag till hur de övergripande strukturerna avseende genomförandet av t ex den regionala tillväxtpolitiken i Sverige och EU:s sammanhållningspolitik kan utvecklas. ska som pilotlän utveckla och pröva en ny modell för den svenska regionala tillväxtpolitiken som stärker den regionala utvecklingsstrategin, dess genomförande och förutsättningarna för det regionala ledarskapet för att på ett bättre sätt klara den demografiska utmaningen. ska ta fram och samordna genomförandet av en nettoinflyttningsstrategi. Arbetet med 2013 års strategi påbörjas Framtagandet av regionala utvecklingsstrategier är tidskrävande. kommer därför att under 2012 påbörja processen med den strategi som enligt planeringen träder i kraft efter Arbetet med en regional utvecklingsstrategi efter 2013 sammanfaller i tid med processen att utarbeta underlag för kommande strukturfondsprogram. Mot bakgrund av EU:s krav på mer konkreta insatser inom strukturfondsprogrammen samt en ökad resultatorientering, kommer s arbete med framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin efter 2013 samt framtagande av underlag till strukturfondsprogrammen att utgå från dessa ambitioner. I processen med en kommande strategi, ska möjligheten att framarbeta en gemensam utvecklingsstrategi för de fyra nordligaste länen beaktas. LÄNSTRANSPORTPLAN har, liksom andra kommunala samverkansorgan, haft regeringens uppdrag att upprätta en länstransportplan för perioden Under kommande år följer insatser för att se till att upprättad plan förverkligas. Under 2012 påbörjas insatser för att förbereda kommande revidering av såväl länstransportplan samt nationell plan. I det arbetet är ett utvecklat samarbete med angränsande län och gränsregioner i Norge och Finland av stor betydelse. KULTURPLAN ingår från och med 2012 i kultursamverkansmodellen, en ny modell för samverkan kring statens stöd till regional kulturverksamhet. Den nya samverkansmodellen innebär att landstingen eller motsvarande regional aktör tar över ansvaret att fördela statsbidrag till olika regionala kulturverksamheter. har under 2011 upprättat en regional kulturplan som avser perioden Kulturplanen beskriver s prioriterade utvecklingsområden för de regionala kulturverksamheterna. Den är ett underlag för Statens kulturråds beslut angående det statliga stödet till Västerbottens läns regionala kulturverksamheter. Kulturplanen har tagits fram i nära samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturlivets företrädare, professionella kulturskapare, civilsamhälle och länsstyrelse. Under 2012 inleds arbetet med att implementera insatser som ska bidra till att de kulturpolitiska målen som lyfts fram i kulturplanen förverkligas. Med samverkansmodellen och den regionala 6

7 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING kulturplanen följer nya åtaganden för, vad gäller uppföljningsarbete av det statliga stödets användning och dess effekter. Under 2012 ska uppföljningsarbetet förberedas och detta sker i samverkan med de regionala kulturverksamheterna, kommunerna och Statens kulturråd. INTRESSEBEVAKNING ska påverka har uppdraget företräda regionen utåt i syfte att påverka bland andra Europeiska unionens (EU:s), den svenska regeringens och riksdagens prioriteringar. Det handlar om att i ett europeiskt beslutssystem med flernivåstyre delta i dialogen med övriga nivåer och tydliggöra regionens intressen i syfte att påverka och bidra till utveckling. Intressebevakningen har hög prioritet Intressebevakningen ska utgå från ett starkt politiskt engagemang. Det innebär att förtroendevalda tillsammans med tjänstemän ska ge hög prioritet att utveckla kontakterna på EU-nivå och nationell nivå. Regionens förtroendevalda och tjänstemän ska delta aktivt på den nationella och internationella arenan för regionen strategiska nätverk och organisationer. Arenor för intressebevakning Intressebevakningen sker både i direkt dialog med EU-nivå och svensk nationell nivå och genom internationella och nationella organisationer och nätverk. Samarbete med andra regioner skapar förutsättningar för gemensamma ställningstaganden för påverkan och därmed ökad genomslagskraft. Viktiga nätverk och arenor för arbetet med att påverka Europapolitiken är bland andra Regionkommittén och europeiska sammanslutningar som CPMR och AER. Flerregionala samarbeten blir allt mer viktiga, såsom samarbetet inom NSPA-regionen, Kvarkenregionen och MittSkandia. Tillsammans med de fyra nordligaste länen arbetar tillsammans i Europaforum Norra Sverige för att lyfta fram våra prioriteringar. Vidare arbetar med intressebevakning i samarbete med många nationella, regionala och lokala nätverk och aktörer såsom Sveriges kommuner och landsting, andra regioner, kommuner, landsting, statliga myndigheter, universiteten, näringslivet och föreningslivet. Vidareutveckling av North Sweden European Office En prioritering är North Sweden European Office, som ska ses som regionens och verksamhetens förlängning i Bryssel. En fördjupad samverkan mellan de fyra nordligaste länen som stärker regionens genomslagskraft på EU-arenan ska ske. Kommunalekonomisk utjämning En parlamentarisk kommitté har givits i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. ska analysera effekterna av de förslag som kommittén lämnar och tillsammans med aktörer, med likartade intressen påverka det kommunalekonomiska utjämningssystemet, i syfte att systemet på ett positivt sätt ska bidra till välfärdens framtida finansiering och en positiv utveckling i Västerbottens län. SAMVERKANSPLATTFORM samverkar med många aktörer s uppdrag att arbeta för regional utveckling medför ett behov av att samverka med många olika parter. Det handlar om andra myndigheter och intressenter, till exempel länsstyrelsen, universitet, Arbetsförmedlingen, trafikverken, Skogsstyrelsen, näringslivsföreträdare, fackförbund, ideella organisationer och folkbildningen. utgör ofta den samverkansplattform och initiativtagare som behövs för att parterna ska mötas för att tillsammans arbeta med regionens utveckling. Sammanhållande roll för kommunerna och landstinget i Västerbotten ska också fungera som katalysator för samverkan mellan medlemmarna - kommunerna och landstinget i Västerbottens län. 7

8 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING har uppdraget att: chefer inom olika politikområden mellan medlemmarna medlemmarna väljer att placera hos Region Västerbotten sen i samarbete med regionala, nationella och internationella intressenter. FINANSIERING OCH PROJEKTSTÖD Projektfinansieringen ska stödja vår utvecklingsstrategi har uppgiften att besluta om statliga och egna medel för regionala tillväxtprojekt. Dessa projektmedel är tillsammans med EU-programmen och andra finansieringsmöjligheter viktiga verktyg för att realisera intentionerna i länets strategier och utvecklingsprogram. Beredningen och beslutsprocessen ska i detta avseende vara effektiv och tydlig för de aktörer som söker projektmedel. Råd och stöd om finansiering ska även bidra med insatser för att samordna och samla kompetens om olika finansieringsmöjligheter och fungera som lotsar och rådgivare. ska erbjuda en bred kompetens om olika programkomplex och en s k eningångsmodell för stöd och rådgivning av projektfinansiering i länet. Initiera strategiska projekt ska utveckla metoder för att initiera och utveckla strategiska projekt som kräver samordning och förankring och undersöka vilka behov som finns av att erbjuda resurser för att genomföra projekt, t ex projektadministration och projektlikviditet. Prioritering av strukturfondsmedel ingår i genomförandeorganisationen för strukturfondsprogrammen för Övre Norrland. Strukturfondspartnerskapet samråder med inför prioritering av projekten. s ambition är att strukturfondsmedlen, såväl regionala fonden som socialfonden, används strategiskt, jämställt och framåtsyftande. Samverkan med andra myndigheter och regionala och lokala aktörer är central för att förbättra förutsättningarna att tillvarata de möjligheter till finansiering som finns. BOLAG, VERKSAMHETER OCH PROJEKT bedriver verksamhet i olika former bland annat beroende på ägar- och samverkansintressen. Det gäller delägarskap i bolag, medlemskap i föreningar, medfinansiering av projekt och verksamheter samt projekt eller verksamhet i egen regi. s ägarandel i bolag s engagemang i ideella och ekonomiska föreningar 8

9 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING har följande verksamheter i egen regi den Projekt i egen regi driver också i egen regi ett antal projekt. Vilka projekt som drivs varierar över tid. Projekt är en vanlig arbetsform för frågor som är av ett gemensamt intresse för flera olika aktörer. De projekt som bedrivs av ska ligga i linje med förbundets prioriteringar. Utvecklad verksamhetsstyrning ska utveckla styrningen av verksamheter i egen regi, bolag, övriga verksamheter och projekt. Detta ska ske genom bland annat långsiktiga engagemang uppdrag bete fektivt projektägande. VERKSAMHETER I EGEN REGI MediaCenter och Infomix MediaCenters huvudinriktning är att tillgängliggöra och arbeta med undervisningsmedia och digitala lärobjekt i olika former för att elever, lärare, skolledare och annan personal inom skolan ska uppnå högre måluppfyllelse. Målet med MediaCenters verksamhet är att vara ett erkänt stöd till IT- och mediepedagogiskt arbete i samtliga kommuner och därigenom bidra till att öka den digitala kompetensen hos lärare och elever i Västerbotten och minskar. Infomix uppdrag är att göra information från anslutna kommuner och Västerbottens läns landsting tillgänglig för alla medborgare i länet. Målet med Infomix verksamhet är att alla oavsett läshandikapp ska ha tillgång till tillgänglig information och därför är ambitionen att antalet medlemmar bland kommunerna i Västerbotten öka. s utbildningsdelegation utövar den politiska styrningen av MediaCenter, vars verksamhet beskrivs närmare i en egen verksamhetsplan. Socialpsykiatriskt kunskapscentrum KunskC är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som jobbar med forskning, utvärdering, utbildning och kunskapsspridning. KunskC står för kunskapsbasering, normaliseringsideologi och stärkt brukarinflytande. Verksamheten beskrivs närmare i en egen verksamhetsplan. FoU Västerbotten FoU Västerbotten är en regional verksamhet med inriktning främst mot äldreomsorg men med sikte på hela socialtjänsten och angränsande verksamheter inom landstinget. Verksamheten beskrivs närmare i en egen verksamhetsplan. Länsbiblioteket i Västerbotten Länsbiblioteket är en del av det nationella biblioteksnätverket och ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. Länsbibliotekets verksamhet ska bidra till den regionala utvecklingen, stärka den regionala identiteten och genomsyras av mångfald och tillgänglighet. Länsbiblioteket svarar för den medicinska biblioteksverksamheten i Lycksele och Skellefteå. Här ligger också ansvaret för Eira och E-biblioteket på uppdrag av Västerbottens läns landsting. Inom länsbiblioteket ryms också Kultur i vården-verksamheten som bedrivs på ALVA Kultur vid Norrlands universitetssjukhus och sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå. s kulturberedning utövar den politiska styrningen av Länsbiblioteket i Västerbot- 9

10 STRATEGISKA VERKTYG FÖR REGIONAL UTVECKLING ten, vars verksamhet beskrivs närmare i egen verksamhetsplan. Film i Västerbotten Film i Västerbotten är länets regionala resurscentrum för film och rörlig bild och har till uppgift att stödja och bredda filmkulturen samt främja utvecklingen av den audiovisuella branschen i Västerbottens län. Genom Film i Västerbotten skall den rörliga bildens betydelse i Västerbottens kultur- och näringsliv lyftas fram och därigenom bli en faktor av vikt för regionens utveckling. Film i Västerbotten arbetar med att förbättra förutsättningarna för filmpedagogik för unga på skola och på fritid, främja spridning och visning av kvalitetsfilm i länet, stödja talangutveckling inom filmproduktion, främja entreprenörskap inom den rörliga bildens bransch. s kulturberedning utövar den politiska styrningen av Film i Västerbotten, vars verksamhet beskrivs närmare i egen verksamhetsplan. 10

11 VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamhetsutveckling Arbete med mångfald, jämställdhet, det egna miljöarbetet och kommunikation är områden där verksamheten behöver utvecklas och lyfts därför fram i detta avsnitt. MÅNGFALD Mångfaldsperspektivet ska på sikt genomsyra all verksamhet hos. Mångfald innefattar följande aspekter: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Alla medborgare i länet ska oavsett bakgrund ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. utgår ifrån den nya diskrimineringslagen och FN:s barnkonvention. Initialt ligger fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män. JÄMSTÄLLDHET Jämställdhet ska genomsyra s arbete Jämställdhet ska genomsyra s verksamhet. s arbete handlar ytterst om att skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ger goda livsvillkor för länets medborgare, flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhet innebär att kvinnor respektive män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv och är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. utgår i sitt arbete från de av regering och riksdag fastställda jämställdhetspolitiska målen. Europeiska deklarationen om jämställdhet Förbundsfullmäktige beslutade i mars 2010 om att underteckna Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Deklarationen uppmanar kommuner och regioner i Europa att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. Att underteckna deklarationen är ett viktigt politiskt ställningstagande och en betydelsefull symbolisk handling. Det är också ett åtagande om att arbeta för jämställdhet inom vår egen verksamhet. Jämställdhetsintegrering arbetar med jämställdhetsintegrering som strategi i arbetet med jämställdhet. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i det dagliga arbetet, i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Politiker och anställda ska erbjudas utbildning i jämställdhet Handlingsplan för jämställdhet I s handlingsplan för jämställdhetsintegrering redogörs för hur vi ska arbeta. MILJÖ OCH KLIMAT EGNA ORGANISATIONEN ska föregå med gott exempel ska sträva efter att vara en god förebild i det egna miljö- och klimatarbetet. Ett ambitiöst internt miljö- och klimatarbete är viktigt för s trovärdighet som ledare för arbetet med regional utveckling. Miljöpolicy För att tydliggöra s egna miljö- och klimatambitioner ska arbetet påbörjas med att ta fram en miljöpolicy som behandlar frågor om bland annat energianvändning, resor och transporter, klimatkompensation och materialförbrukning. Miljöutbildning Om ska vara en föregångare på miljöområdet behövs kunniga och engagerade förtroendevalda och tjänstemän. ska därför erbjuda alla anställda och politiker en grundutbildning om miljö, klimat och ekologisk hållbarhet. KOMMUNIKATION Kommunikation ett strategiskt verktyg Kommunikation är ett strategiskt verktyg för att ska kunna utföra sitt uppdrag och nå målen för verksamheten och bidrar dess- 11

12 VERKSAMHETSUTVECKLING utom till att stärka s identitet utåt och inåt som den främsta arenan för regional tillväxt och utveckling. Stärkt kommunikationsarbete skall stärka information och kommunikation genom att utgöra en stomme för en kommunikationstrategi och i förlängningen en kommunikationsplan. uppdaterad korrekt information. Ett regelbundet nyhetsbrev ska utformas. Intranätet som verktyg ska utvecklas en viktig målgrupp för informationsspridning. Pressmeddelanden om större nyheter från är en prioriterad del av kommunikationsarbetet. I detta ingår också nyhetsbevakning. Västerbottensveckorna på Grand Hotel, Almedalsveckan och en Regiongala som genomförs i Västerbottens län. munikation Stärka varumärket Västerbotten ska tillsammans med andra aktörer i länet påbörja ett varumärkesarbete som ska ligga till grund för en marknadsföringsstrategi för Västerbottens län som central del i en framtida region i Norra Sverige. 12

13 ORGANISATION Organisation Förbundsfullmäktige 75 ledamöter varav 50 kommun, 25 landsting Valberedning 9 Revision 3 Regionstyrelse 25 Arbetsutskott 7 Kollektivtrafikutskott 7 Kulturberedning 7 Primärkommunal delegation 7 Utbildningsdelegation 7 Engagemang i bolag & organisationer - AC-Net Västerbotten -ALMI Företagspartner Nord AB - Norrbotniabanan AB - Coompanion Västerbotten ek.för - Kvarkenrådet - MittSkandia ideell förening - Intresseföreningen Norrtåg Tjänstemannaledning Regionala kulturbolag - Västerbottens museum AB - Norrlandsoperan AB - Västerbottensteatern AB - Skellefteå museum AB - Skogsmuseet i Lycksele AB Administration och ekonomi Kommunikation Näringsliv och samhällsbyggnad - Internationellt arbete - IT Västerbotten - Miljö, energi och klimat - Näringsliv och innovation - Transportfrågor - Utbildning och kompetensförsörjning - Vård och omsorg Regional utvecklingsplanering Film i Västerbotten Regional kulturverksamhet Mediacenter Länsbiblioteket Finansiering och projektstöd Socialpsykiatriskt kunskapscentrum Västerbottensturism FoU Västerbotten * Tjänstemannaorganisationen kan komma att förändras i samband med den organisationsöversyn som skall genomföras under hösten

14 OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys är en aktiv part inom en rad områden. En omvärldsanalys som i detalj samlat beskriver utveckling och trender inom samtliga dessa områden låter sig därför inte göras inom ramen för denna omvärldsanalys. Omvärldsanalysen tar istället sin utgångspunkt utifrån de stora internationella frågor, som rör global konkurrenskraft, demografi respektive miljö- och klimat. Utifrån länets position i dessa internationella frågor presenterar omvärldsanalysen ett antal inriktningar som s fortsatta arbete bör ta fäste på. GLOBAL KONKURRENSKRAFT En ökad förädlingsgrad är nödvändig Även om naturresurserna i Västerbotten utgör en styrka i ett globalt hänseende är det viktigt att synen på hur naturkapitalet i regionen används ses över. En tonvikt på råvaruexport medför låga regionala förädlingsvärden vilket innebär att länets naturresurser i störst utsträckning, genererar förmögenheter i övriga Sverige och i omvärlden medan möjligheterna till växande förmögenheter i Västerbotten blir begränsade. För att öka den ekonomiska aktiviteten i Västerbotten behövs en gemensam syn, att vilja öka förmögenhetsbildningen i länet genom nya sätt att se på våra naturresurser. Genom insatser som stimulerar vidareförädling av naturtillgångarna respektive stödjer aktiviteter inom sådana industriella och tjänstebaserade näringar, som har sin utvecklingskraft utifrån regionens naturresurser skapas en stärkt ekonomisk aktivitet på lokal och regional nivå. Behov av att stärka tjänstesektorn, kulturella och kreativa näringar däribland besöksnäringen Parallellt med att kunskapsnivån ökar i den industriella produktionen har den globala trenden under senare tid också riktats mot en högre andel tjänsteproducerande näringar. Västerbottens län måste för att positionera sig som en konkurrenskraftig region i Europa, följa de internationella strukturomvandlingar som sker av näringslivet. Det finns därför behov av ökade insatser riktade mot tjänsteproducerande företag i regionen så att tillväxten inom tjänstesektorn utvecklas lika starkt som övriga Sverige i allmänhet och storstadslänen i synnerhet. I detta sammanhang bör de kulturella och kreativa näringarna däribland besöksnäringen lyftas. Förutom att denna sektor på nya sätt vidareförädlar länets natur- och kulturresurser, bidrar den också till att stärka tjänstenäringens andel av regionens ekonomi. I regeringens Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar beskrivs en rad åtgärder som under de kommande åren ska främja utvecklingen av entreprenörskap och företagande inom de kulturella och kreativa näringarna. Frågan om kulturens betydelse för ökad sysselsättning och tillväxt står högt på dagordningen i Sverige och inom EU. Kultur och kulturmiljöer har vidare en betydande roll för regionens innovativa utveckling och attraktionskraft. I detta sammanhang bör möjligheterna till utveckling som kan uppstå för regionens tjänstesektor i och med att Umeå år 2014 är Europas kulturhuvudstad lyftas. Tjänsteföretagandet är vanligast såväl bland kvinnor som bland män. Kvinnor står för en stor del av nyföretagandet i tjänstesektorn. Den största könsskillnaden inom tjänstesektorn återfinns inom personliga tjänster, där kvinnor är i majoritet samt inom kommunikation, där män är i majoritet. I de insatser som görs regionalt är det viktigt att beakta att den ekonomiska tillväxt som kan skapas genom växande tjänstesektor inte sker på bekostnad av målet ökad mångfald och jämställdhet. Kraftsamling kring starka innovativa miljöer Västerbotten är till ytan ett stort län, men befolkningsmässigt en liten region i ett internationellt perspektiv. Av den anledningen bör regionen kraftsamla kring sådana innovativa miljöer som har möjlighet att konkurrera på en global arena. Ett behov i den strategiska diskussionen är därför att fortsatt konkretisera och paketera insatser knutna till starka innovativa miljöer i länets näringsliv. Vidare är det av vikt att dessa områden samt de områden som anges av regionens forsknings- och utbildningsmiljöer ges en prioriterande ställning vid beslut om utvecklandet av innovativa miljöer i regionen. Utvecklingsstrategin ska uppmärksamma 14

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Dnr: 11RV0345 2014 - Västerbottens läns prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet. Regionförbundet Västerbottens län

Dnr: 11RV0345 2014 - Västerbottens läns prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet. Regionförbundet Västerbottens län Dnr: 11RV0345 2014 - Västerbottens läns prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet Regionförbundet Västerbottens län INLEDNING Regionförbundet Västerbottens län välkomnar erbjudandet från regeringen

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2012-11-28 Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen 8 kommuner Krokom Strömsund Åre Berg Östersund Ragunda Bräcke 127.000 invånare Härjedalen Landstingets vision God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län. Jämtlands läns landsting Med bredd

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2010-06-16, 29 Antagen av Regionfullmäktige DNR: 10RV0169 1 Förbundets namn Förbundets namn är Regionförbundet Västerbottens län. 2 Förbundets säte

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer