Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)"

Transkript

1 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Sara Möller E-post : Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Anbud senast Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, Stockholm Anbudsgivaren ska vara bunden till sitt anbud tom Avtalsform Ramavtal Avtalstid fr.o.m. Avtalstid tom. Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter undertecknande Totalt 24 månader Förfrågan avser Omvärldsbevakningsverktyg 1 INLEDNING 1.1 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen, som är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen, är upphandlande myndighet. I Polisens organisation ingår förutom Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och 21 polismyndigheter. 1.2 Annonsering Rikspolisstyrelsen genomför rubricerad upphandling och inbjuder till anbudsgivning. Annonsering sker i databasen samt i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) Förfrågningsunderlag Upphandlingens omfattning och de krav som ställs framgår av denna anbudsförfrågan jämte bilagor (Förfrågningsunderlag). Postadress Box STOCKHOLM Besöksadress Polhemsgatan 30 STOCKHOLM Telefon E-post Org.nr Hemsida Telefax

2 Förfrågningsunderlaget är publicerat på Polisens upphandlarprofil; Frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information publiceras löpande på Polisens upphandlarprofil. Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig fullständigt Förfrågningsunderlag, i enlighet med bilageförteckning, frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information som publiceras på Polisens upphandlarprofil Frågor och svar Frågor upprättas skriftligen och skickas till ansvarig upphandlare via e-post. E-postadress: Rikspolisstyrelsen besvarar uteslutande frågor som inkommit till Rikspolisstyrelsen senast den Endast skriftliga svar från Rikspolisstyrelsen ska anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. Sista dagen Rikspolisstyrelsen kommer besvara frågor är den FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan Karaktär och omfattning Polisen ser över sina omvärldsbevakningsverktyg och har nu för avsikt att upphandla ett verktyg som klarar av såväl traditionella som sociala medier. Verktyget kommer att nyttjas av samtliga polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Polisen kommer själva att hantera och administrera verktyget Begreppsförklaring - Administratörer: samlingsnamn för alla administratörer. - Bevakning: sökning på ett (1) eller flera sökord, kan även exkludera sökord. - Etermedia: media som inte är skriven såsom radio, TV och webb-tv. - Kommentarer: kommentatorsfunktion kopplade till artiklar. - Lokal administratör: lägsta administratörsnivån. - Medier: redaktionell media, både tryckt (PDF) och på internet samt även ledare och bloggliknande forum. - Mottagare: kan bara ta emot nyhetsbrev, RSS-flöde eller andra sammanställningar gjorda i verktyget. Saknar tillgång till verktyget. - Nationell administratör: högsta administratörsnivån. - Nyhetsbrev: enklare sammanställning av bevakningar som skickas med inställd frekvens. - Nyttjare: nivå på majoriteten av dem som använder verktyget. Allt som en Nyttjare kan göra ska även Administratörer ha möjlighet att göra. - Polisen: i denna upphandling inkluderas samtliga Polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen (inkluderar Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen och Statens Kriminaltekniska Laboratorium) i detta begrepp. - Portal: webbsida där användare kan logga in och skapa bevakningar, nyhetsbrev och rapporter. Portalen är anpassningsbar för varje användare utifrån deras bevakningar. - Rapport: ett mer avancerat nyhetsbrev som kan innehålla statistik, sammanfattningar m.m. som skickas med inställd frekvens. - Regional administratör: näst högsta administratörsnivån. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 2(13) Anbudsförfrågan

3 - Samarbetspartners: andra myndigheter eller organisationer som Polisen har ett samarbete med. - Sociala medier: icke redaktionella medier t.ex. Twitter, Facebook, Youtube, Google+ och bloggar. - Verktyget: benämning på den tjänst som är föremål för upphandlingen Volym Antalet Nyttjare av tjänsten inom Polisen kommer att vara fler än 1000 stycken Avtalstid Avtalet träder i kraft från och med dagen då det undertecknats av båda parter och gäller i två (2) år. Rikspolisstyrelsen äger rätt, men är inte skyldig, att förlänga ramavtalet på oförändrade villkor i upp till tolv (12) månader i taget i upp till två (2) år Antagning Rikspolisstyrelsen har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör. Kontrakt kommer att tecknas med den anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN De krav som ställs på anbudsgivaren och underleverantörer som ska utföra det aktuella åtagandet samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan Företagsuppgifter Anbudsgivaren lämnar sina företagsuppgifter, förslagsvis i bilagt Anbudsformulär, och fogar det till anbudet. Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra vissa delar av kontraktet lämnas även underleverantörernas företagsuppgifter, förslagsvis i bilagt Anbudsformulär, och bifogas anbudet Uteslutningsgrunder/registrering Anbudsgivaren ska vara fria från hinder för deltagande enligt 10 kap. 1-2 LOU. Anbudsgivaren och underleverantörer ska vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad, under förutsättning att anbudsgivaren är skyldig att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det land där anbudsgivarens/underleverantörernas verksamhet är etablerad. Anbudsgivaren ska underteckna sanningsförsäkran i bilagt Anbudsformulär och foga den till anbudet. Sanningsförsäkran ska vara undertecknad av behörig företrädare för anbudsgivaren. De krav som ställs på anbudsgivare gäller även eventuella underleverantörer. I det fall anbudsgivaren anlitar fler än en underleverantör får anbudsgivaren mångfaldiga den del av sanningsförsäkran som avser underleverantörer till antalet underleverantörer. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina skatte-, avgifts- och registreringsskyldigheter i Sverige genom att kontakta behörig svensk myndighet. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 3(13) Anbudsförfrågan

4 3.3. Ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk ställning att anbudsgivaren kan upprätthålla kontraktet som den upphandlande myndigheten avser tilldela under hela dess giltighetstid, inklusive eventuella förlängningsår. Rikspolisstyrelsen kommer att genomföra en individuell prövning av varje anbudsgivares ekonomiska ställning, i syfte att utröna huruvida anbudsgivaren kan upprätthålla kontraktet som den upphandlande myndigheten avser teckna. Rikspolisstyrelsen kommer att begära en kreditupplysning från kreditupplysningsföretaget UC AB och prövningen sker med utgångspunkt från att anbudsgivarens riskklass inte är lägre än tre (3) baserat på uppgifter från det senaste registrerade och avslutade räkenskapsåret i enlighet med UC AB:s skala. I det fall UC AB inte riskklassificerar anbudsgivaren (gäller exempelvis utländska företag) eller i det fall anbudsgivarens riskklass inte är baserad på uppgifter från det senaste avslutade räkenskapsåret eller i övrigt inte är baserat på ekonomiska värden (gäller exempelvis ekonomiska föreningar) kan anbudsgivaren visa sin ekonomiska ställning genom att bifoga anbudet sin årsredovisning från det senast registrerade och avslutade verksamhetsåret eller annan lämplig handling, såsom kreditupplysning från ett annat kreditupplysningsföretag, exempelvis Dun & Bradstreet. Inlämnade handlingar får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud Tidigare åtaganden Anbudsgivaren ska i sitt anbud ange två (2) tidigare uppdragsgivare/referenser för vilka anbudsgivaren tillhandahållit verktyg för omvärldsbevakning av liknande karaktär. Åtagandena ska ha påbörjats eller ha slutförts efter december 2009 eller vara nu pågående och tjänsten ska vara av liknande karaktär som det som nu upphandlas. Med verktyg av liknande karaktär avses i detta sammanhang: Har en administratörsstruktur med minst tre (3) nivåer. Har möjlighet att styra olika källor (t.ex. TT) till olika personer. Anbudsgivaren ska styrka att kravet uppfylls genom att bifoga anbudet uppgifter från två (2) referensuppdrag innehållande kort beskrivning av uppdragets karaktär och omfattning, angivelse i tid när uppdraget genomfördes, beställare/uppdragsgivare samt kontaktperson med kontaktuppgifter. Anbudsgivarens dotter-, syster- respektive moderbolag får inte anges som uppdragsgivare Kvalitetssäkring Anbudsgivaren ska lämna en kort beskrivning över hur kvalitet säkras under arbetets genomförande. Följande kan med fördel framgå av beskrivningen: - Namngiven kvalitetsansvarig hos anbudsgivaren, - redovisning av rutiner och metoder för intern uppföljning, - avvikelsehantering samt hur eventuella klagomål hanteras samt - redogörelse för hur anbudsgivaren aktivt och fortlöpande arbetar med kompetensutveckling. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 4(13) Anbudsförfrågan

5 3.6. Underleverantör Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra vissa delar av tjänsten ska dessa anges i anbudet. Anbudsgivaren ska redovisa underleverantörens företagsnamn och organisationsnummer i anbudet. 4 KRAV PÅ TJÄNSTEN De krav som ställs på föremålet för upphandlingen framgår under denna rubrik. Genom att underteckna sanningsförsäkran i bilagt anbudsformulär accepterar anbudsgivaren samtliga obligatoriska krav (ska-krav). Samtliga obligatoriska krav återfinns även i bilagt avtalsunderlag. I anbudet anger anbudsgivaren tydligt om denne uppfyller något eller några av de kriterier (bör-krav) som anges nedan. I anbudet anges även vilket/vilka bör-krav som uppfylls, gärna med hänvisning till respektive kravs nummer. Om inget tydligt anges kommer detta tolkas som att bör-kravet inte uppfylls, detta gäller även om anbudsgivaren lämnar motstridiga uppgifter (exempelvis svarar både ja och nej). För information om hur de s.k. bör-kraven bedöms och vilket mervärde respektive bör-krav ger om dessa uppfylls se punkt 6.4 nedan. 4.1 Uppbyggnad och behörigheter Omvärldsbevakningsverktyget ska ha en hierarki med minst tre (3) administratörsnivåer En Nationell administratör ska ha full tillgång till hela verktyget och ska kunna se och administrera alla som använder verktyget, exklusive andra Nationella administratörer En Regionaladministratör ska ha samma rättigheter som en Nationell administratör förutom gentemot andra Regionaladministratörer. De kan ej heller se eller administrera Nationella administratörer En Lokaladministratör ska ha samma rättigheter som en Regionaladministratör förutom gentemot andra Lokaladministratörer. De kan ej heller se eller administrera Regionaladministratörer och Nationell administratör En Nyttjare ska ha tillgång till verktyget men har inte någon tillgång till andra Nyttjare eller någon av administratörerna En Mottagare ska inte ha tillgång till verktyget men får nyhetsbrev och andra utskick som kan styras via administratörer eller Nyttjare. Exempelvis kan uppbyggnaden se ut på följande vis; en Nationell administratör på Rikspolisstyrelsen skapar en Regionaladministratör för Polismyndigheten i Stockholms län. Regionaladministratören skapar lokala administratörer för olika polismästardistrikt. Lokaladministratörerna skapar Nyttjare som själva eller med hjälp av administratörerna skapar egna sökningar och nyhetsbrev. Se även bilagd skiss över verktygsstrukturen för ytterligare exempel på hur verktygets uppbyggnad avseende behörigheter kan se ut. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 5(13) Anbudsförfrågan

6 4.2 Innehåll och funktion Nyttjare ska kunna skapa egna bevakningar, se sina skapade bevakningar samt göra sökningar bakåt i tiden Nyttjare ska kunna skapa valfritt antal sökningar och nyhetsbrev Samtliga administratörer ska kunna göra omfattande sökningar och skicka hela sökresultatet via nyhetsbrev, skapa RSS-flöden eller exportera som en Excel-fil utan att begränsas av antalet träffar i sökningen. Med omfattande avses sökningar med fler än 1000 träffar Verktyget ska ha en funktion som möjliggör för administratörer att söka efter Nyttjare och mottagare i sin administratörsnivå och på ett överskådligt sätt se vilka bevakningar nyttjarna och mottagarna har Verktyget ska kunna hantera enkla söksträngar, t.ex. Polisen + Norrbotten Finland eller söksträngar med liknande uppbyggnad Verktyget ska kunna hantera mer komplexa söksträngar, t.ex. att ordet Polis ska finnas inom 19 ord ifrån Sundsvall, eller söksträngar med liknande uppbyggnad Verktyget ska ha en anpassningsbar portal för alla nivåer utom för mottagare Portalens utseende i form av flöden ska kunna ställas in av Nyttjaren själv, t.ex. två (2) stora flöden synliga eller fyra (4) stycken mindre flöden Utseendet i form av logotyp och annan grafisk utformning i portalen, nyhetsbrev, rapporter etcetera bör vara anpassningsbart ner på lägsta administratörsnivån Verktyget bör ha en möjlighet för administratörer att ställa in ett (1) eller flera flöden som samtliga under dennes administratörsstruktur ser. 4.3 Källor Verktyget ska täcka minst 100 nationella och 100 internationella redaktionella medier i realtid Verktyget ska täcka in sociala medier i realtid Verktyget ska täcka TT-nyheter samt vid behov andra betaltjänster, t.ex. utländska betaltjänster, tryckt media och PDF:er Betaltjänsterna ska kunna begränsas för varje Nyttjare, t.ex. ska Nyttjare X ha tillgång till TT-nyheter men inte Nyttjare Y Det ska finnas fördefinierade grupper av källor, t.ex. alla medier i Sverige Nyttjare ska ha möjlighet att välja vilka källor som ska sökas i Nyttjare ska själv kunna filtrera bort ord, källor och avsändare. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 6(13) Anbudsförfrågan

7 4.3.8.Administratör ska kunna lägga till egna källor, t.ex. bloggar eller nyhetskällor Administratörer och Nyttjare ska kunna söka i arkiv för att få upp tidigare artiklar, både i sociala medier och i medier så långt bakåt som arkiv finns Verktyget bör omfatta kommentatorsfälten för de medier som har en sådan funktion Nyttjaren bör kunna skapa grupper med medier som är relevanta för denne Verktyget bör kunna hantera etermedier. 4.4 Publicering Samma artikel i flera medier ska bli en (1) träff med en räknare, t.ex. ska fyra (4) identiska artiklar visas som en (1) artikel. Det ska dock framgå att det finns tre (3) identiska artiklar Nyttjare ska kunna bestämma med vilken frekvens och vid vilka tidpunkter omvärldsbevakningen ska publiceras eller skickas till mottagarna Bevakningsträffar ska kunna skickas via sms i realtid Bevakningsträffar ska kunna publiceras via RSS-flöden Nyttjare och mottagare bör kunna avregistrera sig från ett nyhetsbrev genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet Verktyget bör kunna exportera ett flöde (XML eller liknande) varje dygn för publicering på intranät Verktyget bör ha möjlighet att styra sökresultatet geografiskt, t.ex. ge mediebilden av Närkes tidningar En upprepning i sociala medier, såsom retweets, bör bli en (1) träff med en (1) räknare. Exempelvis kan fyra (4) identiska poster visas som en (1) post, men det framgår att det finns tre (3) identiska poster Verktyget bör kunna skicka med hela artikeln i nyhetsbrevet om Nyttjaren väljer det Det bör finnas en alarmfunktion som kan ställas in av Polisen, exempelvis kan ett mail och/eller sms skickas om en (1) bevakning ger fler än 20 nyheter etc. inom en viss given tidsperiod. 4.5 Rapporter Rapporter ska kunna skickas automatiskt med en frekvens som anges av den som skapat rapporten Rapporterna ska kunna innehålla statistik över hur många gånger ett visst sökord har förekommit i olika medier. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 7(13) Anbudsförfrågan

8 Rapporten bör kunna brytas ner i vilka medier som har skrivit mest om sökorden, respektive vilka konton som har skrivit om sökorden i sociala medier Rapporten bör kunna ge en geografisk presentation av medierna som har skrivit om sökorden. 4.6 Analys och statistik Verktyget ska ha en funktion som möjliggör jämförelse mellan olika sökningar, via staplar, kurvor, matriser eller tårtdiagram Verktyget bör ha interaktiva grafer som är klickbara. Dessa bör bland annat vara: - tendenser (medievinkling) i medier, - medievinkling i olika län, - tendenser per dag, vecka och månad i medier samt sociala medier, - publiceringsvärdet i artiklarna över tid (annonsvärdet för kommersiella medier), - volymjämförelse för medier och sociala medier, - heta ämnen, trender etc. i sociala medier. 4.7 Övrigt Den sammanställning av data som Polisen skapar genom användning av verktygets data ska inte vara tillgänglig för andra än Polisen eller Polisens samarbetspartners Support ska tillhandahållas via telefon eller e-post inom en arbetsdag Verktyget ska kunna användas med en vanlig webbläsare utan krav på installation av ytterligare programvaror Språket i verktygets användargränssnitt ska vara svenska Support bör tillhandahållas dygnet runt, även på storhelger En dedikerad server bör tillhandahållas Polisen. 5 KOMMERSIELLA KRAV De kommersiella krav som ställs samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan Pris Anbudsgivaren ska ange pris i SEK, exklusive mervärdesskatt, förslagsvis i bilagt Anbudsformulär. Pris ska anges per månad för verktyget i sin helhet för samtliga användare inom Polisen. Kostnad för eventuella betaltjänster för viss media, t.ex. TT-nyheter, ska inte inkluderas i angivet pris. Priserna ska omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i de åtaganden som anges i bilagt Avtalsunderlag och de bör-krav som anbudsgivarens verktyg uppfyller. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 8(13) Anbudsförfrågan

9 För att en rättvisande utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras ska de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg Avtalsunderlag I bilagt Avtalsunderlag anges de kommersiella villkor som ska reglera avtalsförhållandet mellan Polisen och antagen anbudsgivare. Anbudsgivaren ska acceptera samtliga kommersiella villkor utan reservationer, ändringar eller tillägg. De delar som i avtalsunderlaget är märkta med ljusgrå överstrykning kommer redigeras före kontraktstecknande enligt nedan. De delar med grå överstrykning som återfinns under punkt 9 Omvärldsbevakningsverktyg i bilagt avtalsunderlag är de bör-krav som återfinns i denna anbudsförfrågan. Uppfyller den anbudsgivare som avtal sluts med bör-kravet kommer den grå överstrykningen tas bort. Uppfyller inte anbudsgivaren bör-kravet kommer den aktuella meningen i avtalsunderlaget att tas bort och därmed inte finnas med i avtalet. Behörigen undertecknad sanningsförsäkran godtas som accept av samtliga kommersiella villkor, med undantag från vad som nedan anges. 6 UTVÄRDERINGSFÖRFARANDE Endast de krav som ställts i Förfrågningsunderlaget kommer att utvärderas. Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal ska-krav. En förutsättning för att anbud ska kunna antas är att samtliga ska-krav är uppfyllda. Rikspolisstyrelsen kommer att pröva samtliga inkomna anbud i två (2) på varandra följande steg enligt punkt 6.2 och 6.3 nedan Grund för tilldelning av kontrakt Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas och kontrakt kommer att tecknas med en (1) anbudsgivare Uteslutnings- och kvalificeringsfasen (steg 1) Vid kvalificeringen sker en prövning om anbudsgivare uppfyller de ställda kraven i punkt 3 Krav på anbudsgivaren samt om anbud är korrekt inlämnade och innehåller all den dokumentation och de uppgifter som infordrats. De anbudsgivare som uppfyller kraven och vars anbud är korrekt inlämnade har kvalificerat sig till anbudsutvärdering Utvärderingsfasen (steg 2) Vid anbudsutvärderingen kontrolleras inledningsvis att anbud uppfyller de ställda ska-kraven i punkten 4 Krav på tjänsten samt att de kommersiella villkoren i punkten 5 Kommersiella krav är uppfyllda. Inkomna anbud som uppfyller samtliga ställda krav kommer att utvärderas, både avseende pris och de kriterier i form av bör-krav som återfinns i anbudsförfrågan. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas. Utvärdering kommer att ske enligt den så kallade mervärdesmetoden. Följande omständigheter kommer att tillmätas betydelse vid anbudsprövningen: Omvärldsbevakningsverktyg Sida 9(13) Anbudsförfrågan

10 Utvärderingskriterier Årskostnad för verktyget (angiven månadskostnad multiplicerat med tolv (12). Bör-krav 1 (punkt 4.2.9) Utseendet i form av logotyp och annan grafisk utformning bör vara anpassningsbart ner på lägsta administratörsnivån. Bör-krav 2 (punkt ) Verktyget bör ha en möjlighet för administratörer att ställa in ett (1) eller flera flöden. Bör-krav 3 (punkt ) Verktyget bör omfatta kommentatorsfält. Bör-krav 4 (punkt ) Nyttjaren bör kunna skapa grupper med medier. Bör-krav 5 (punkt ) Verktyget bör kunna hantera etermedier. Bör-krav 6 (punkt 4.4.5) Nyttjare och mottagare bör kunna avregistrera sig från ett nyhetsbrev. Bör-krav 7 (punkt 4.4.6) Verktyget bör kunna exportera ett flöde (XML eller liknande) varje dygn för publicering på intranät. Bör-krav 8 (punkt 4.4.7) Verktyget bör ha möjlighet att styra sökresultatet geografiskt. Bör-krav 9 (punkt 4.4.8) En upprepning i sociala medier bör bli en (1) träff med en (1) räknare. Bör-krav 10 (punkt 4.4.9) Verktyget bör kunna skicka med hela artikeln i nyhetsbrevet. Bör-krav 11 (punkt ) Verktyget bör ha en (1) alarmfunktion som kan ställas in av Polisen. Bör-krav 12 (punkt 4.5.3) Rapporten bör kunna brytas ner på olika sätt. Bör-krav 13 (punkt 4.5.4) Rapporten bör kunna ge en geografisk presentation av de medier som har skrivit om sökorden. Bör-krav 14 (punkt 4.6.2) Verktyget bör ha interaktiva grafer som är klickbara. Bör-krav 15 (punkt 4.7.5) Leverantören bör kunna ge support dygnet runt, även på storhelger. Bör-krav 16 (punkt 4.7.6) Leverantören bör kunna tillhandahålla en dedikerad server för Polisen. Bör-krav 17 Test av verktyg (bilaga 3, Test av verktyg) Verktygets användarvänlighet Bör-krav 18 Test av verktyg (bilaga 3, Test av verktyg) Verktygets tidseffektivitet Max mervärde (SEK) Hur utvärdering genomförs 1. Samtliga kriterier (s.k. bör-krav) ovan med undantag av årskostnad för verktyget har ett mervärde som, om de uppfylls av anbudsgivaren, subtraheras ifrån anbudssumman. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 10(13) Anbudsförfrågan

11 2. Kriterie 17 och 18 poängsätts enligt bilagt dokument (bilaga 3) med mellan 0 till 3 poäng där 3 är högsta poängen. Ett genomsnittsbetyg av samtliga erhållna poäng ligger till grund för beräkningen av det mervärde som därefter subtraheras från anbudssumman. Genomsnittsbetyget divideras med den maximala poängen, tre (3), det vill säga bestäms som en andel av högsta poäng. Andelen multipliceras med respektive kriteriums maximala mervärde vilket ger anbudsgivarens mervärde för det aktuella kriteriet. 3. Mervärdet för samtliga av anbudsgivaren uppfyllda utvärderingskriterier subtraheras, som ovan nämnts, från anbudssumman. Resultatet betecknas anbudets jämförelsesumma. Negativa jämförelsetal kan förekomma. 4. Anbudsgivaren vars anbud har lägst jämförelsesumma har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Om flera anbudsgivare får samma jämförelsesumma kommer den anbudsgivare som sammanlagt i sitt anbud erbjuder Polisen högst mervärde enligt tabellen ovan. Är även denna summa densamma kommer lottning att ske. 7 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER De administrativa bestämmelser som gäller för denna upphandling framgår nedan Anbudets form Anbud, inklusive bilagor, ska upprättas skriftligen i ett (1) komplett exemplar. Hålat A4- papper används med fördel. Pärmar, plastfickor, häftklammrar, gem och liknande undviks Anbudets språk Anbud lämnas på svenska Anbudets disposition Anbudet disponeras med fördel på så vis att efterfrågade bilagor läggs i nummerordning, i enlighet med dispositionen i denna Anbudsförfrågan. Information och dokumentation som inte efterfrågats men som anbudsgivaren ändå önskar bilägga anbudet bör placeras sist i anbudet som särskild bilaga Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med , trots att upplysning om beslut om val av leverantör och anbud har meddelats enligt LOU. Behörigen undertecknad sanningsförsäkran godtas som accept av anbudets giltighetstid Anbudets undertecknande Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare eller motsvarande för anbudsgivaren. Behörigen undertecknad sanningsförsäkran godtas som undertecknat anbud Anbudsförsändelse Anbud lämnas i en sluten försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 11(13) Anbudsförfrågan

12 ANBUD Omvärldsbevakningsverktyg 7.7. Anbudets avlämnande Anbud ska ha ankommit till Rikspolisstyrelsen senast Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista dag att lämna anbud kommer inte att beaktas. Anbud adresseras till: Rikspolisstyrelsen Registratorskontoret Box Stockholm Anbud kan även lämnas till Rikspolisstyrelsen på Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20: Upphandlingsförfarande Vid denna upphandling tillämpas ett öppet förfarande enligt LOU. Anbud kommer att antas utan föregående förhandling Anbudskostnader Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen Kontrakt Civilrättsligt bindande avtal mellan upphandlande myndighet och antagen anbudsgivare i denna upphandling sluts genom ett kontrakt. Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som a) sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer; b) avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster och c) undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur Offentlighetsprincipen Som myndighet omfattas Rikspolisstyrelsen av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Efter det att en upphandling avslutats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftsförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Det ankommer på Rikspolisstyrelsen att pröva en begäran om att få ta del av anbud. För att underlätta eventuell sekretessprövning ombeds anbudsgivaren att i anbudet skriftligen: a) begära att viss uppgift ska hållas hemlig; b) ange vilken/-a uppgift/-er som ska gälla som skyddsvärda; samt c) ange vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgiften röjdes. En sekretessprövning kan endast ske i samband med en begäran från allmänheten om att få ta del av anbud. Ett beslut om att sekretessbelägga anbud eller vissa uppgifter i ett anbud kan överklagas och prövas i domstol. Omvärldsbevakningsverktyg Sida 12(13) Anbudsförfrågan

13

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum 2013-09-30 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Affärsenheten. .se. verktyg som samt Statens. verktyget. webb-tv. till artiklar. forum. inställd frekvens. - Nyttjare: nivå. Rikspolisstyrelsen

Affärsenheten. .se. verktyg som samt Statens. verktyget. webb-tv. till artiklar. forum. inställd frekvens. - Nyttjare: nivå. Rikspolisstyrelsen Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionenn Handläggare Philip Rasch Telefon 010-564 16 51 E-post Philip.Rasch@polisen..se Datum Diarienr (åberopas

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Sex (6) veckor från beställning Förfrågan avser Utombordsmotorer till RIB-båt inkl. installation samt inlösen av befintliga motorer, genomförd service

Sex (6) veckor från beställning Förfrågan avser Utombordsmotorer till RIB-båt inkl. installation samt inlösen av befintliga motorer, genomförd service Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland Ansvarig upphandlare Annica Östlund E-post annica.ostlund@polisen.se Beställare Polismyndigheten

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg.

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg. Handläggare Datum Cassandra Utas Stokic 2015-06-05 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Diarienummer A213.913/2014 Upphandling av polisbåt understigande 15 meter 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (11) Datum 2017-06-27 Diarienr (åberopas) 792-A229.119/2017 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Louise Evaldsson E-post louise.evaldsson@polisen.se UPPHANDLING AV MEDALJER (6

Läs mer

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Philip Rasch Telefon 010-564 16 51 E-post philip.rasch@polisen.se Datum 2013-11-06 Diarienr (åberopas

Läs mer

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor)

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 (9) Datum 2016-09-23 Diarienr (åberopas) 918-A120.896/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DJUR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DJUR (8 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-18 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 653-A115.319/2013 UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH

Läs mer

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Michael Erilane E-post michael.erilane@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN

Läs mer

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor)

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-03-13 Saknr och diarienummer 959-A390.502/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor)

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Kontaktperson Datum Michal Kasina 2014-09-08 E-post michal.kasina@polisen.se Saknr och diarienummer Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands

Läs mer

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV)

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV) Handläggare Datum Linda Johansson 2015-01-16 E-post linda-m.johansson@polisen.se Saknr och diarienummer A120.033/2014 Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och

Läs mer

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Arash Jahani 2014-02-27 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och Diarienummer 931-A137.934/2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

PVS-951-658/13 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-951-658/13 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering 1 (11) Datum 04.00 2016-12-12 Diarienr (åberopas) 939-A242.907/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Bjarne Norrgård E-post bjarne.norrgard@polisen.se Upphandling av värdetransporter

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av tjänster avseende försäljning av överskottsmaterial inom Stockholms län för Polismyndigheten (3 bilagor)

Upphandling av tjänster avseende försäljning av överskottsmaterial inom Stockholms län för Polismyndigheten (3 bilagor) Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Datum Ingrid Hammarstrand 2015-03-26 E-post Ingrid.hammarstrand@polisen.se Saknr och diarienummer 929-A248.797/2014 Upphandling av tjänster

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Öppet förfarande Stockholm avtalstecknande. befintliga. Dräger. myndighet. 1.2 Annonsering. tidning (EUT).

Öppet förfarande Stockholm avtalstecknande. befintliga. Dräger. myndighet. 1.2 Annonsering. tidning (EUT). ANBUDSFÖRFRÅGAN Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionenn Datum 2013-05-31 Diarienr (åberopas vid korresp) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

GODS (4 bilagor) Anbudsförfrågan. Affärsenheten. Statens Polismyndigheten. Skåne. förverkande, d) omhändertagits. egendom, Saknr 928.

GODS (4 bilagor) Anbudsförfrågan. Affärsenheten. Statens Polismyndigheten. Skåne. förverkande, d) omhändertagits. egendom, Saknr 928. Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Kontaktperson Michal Kasina E-post michal.kasina@polisen.se Datum Diarienr (åberopas vid korresp) A194..707/2013 Saknr 928 Sista anbudsdag: 2014-06-09

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Datum 2012-06-29. Anbudssökanden är själv skyldig att kontrollera att fullständig Ansökningsinbjudan enligt bilageförteckning erhållits.

Datum 2012-06-29. Anbudssökanden är själv skyldig att kontrollera att fullständig Ansökningsinbjudan enligt bilageförteckning erhållits. Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum 2012-06-29 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods.

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Datum 2014-01-17 Diarienr (åberopas vid korresp) 912-A036.188/2013 Handläggare Sanna Svennerstad Telefon

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 Diarienr (åberopas) 951-A409.485/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Jenni Elfvén E-post jenni.elfven@polisen.se Upphandling av Flygbränsle, JET A1 (5

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK 1 (9) Datum 04.00 2015-12-03 Diarienummer (åberopas) A263.723/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Sara-Maj Nielsen E-post sara-maj.nielsen@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN Taktiska

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

Upphandling av rättsdatabas (Tre bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1 (11) A /2015

Upphandling av rättsdatabas (Tre bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1 (11) A /2015 1 (11) Datum 04.00 Diarienr (åberopas) A250.268/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Sara Kinnander E-post sara.kinnander@polisen.se Upphandling av rättsdatabas (Tre bilagor)

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

UPPHANDLING AV ARRESTANT- OCH BROTTSPLATSBEVAKNING FÖR POLISMYNDIGHETEN DALARNA (8 bilagor)

UPPHANDLING AV ARRESTANT- OCH BROTTSPLATSBEVAKNING FÖR POLISMYNDIGHETEN DALARNA (8 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Arash Jahani 2014-03-25 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och diarienr 253-A134.164/2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV ARRESTANT-

Läs mer

Anbudförfrågan - Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm

Anbudförfrågan - Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm Anbudsförfrågan 1 (9) Datum 2016-12-22 Diarienr (åberopas) Saknr A872.589/2016 938 Polismyndigheten Ansvarig upphandlare: Niklas Johansson Tel: 010-5634747 E-post: niklas-i.johansson@polisen.se Anbudförfrågan

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

2 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

2 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2012-03-20 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor)

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor) 1 (9) Datum 2015-03-27 Diarienr (åberopas) A509.532/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Cassandra Utas Stokic E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Upphandling av obemannade

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Datum Upphandlande myndighet Polismyndigheten ( Polisen ) är upphandlande myndighet.

Datum Upphandlande myndighet Polismyndigheten ( Polisen ) är upphandlande myndighet. 1 (10) Datum 04.00 2016-12-21 Diarienr (åberopas) 409-A208.003/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Kristina Rosén E-post kristina.rosen@polisen.se Upphandling av Polititransporter

Läs mer

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-34/12 2013-01-25 Ärendebeteckning Upphandlande myndigheter Polismyndigheten

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

PVS /12 Upphandlingssektionen DEL 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Den allmänna delen

PVS /12 Upphandlingssektionen DEL 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Den allmänna delen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2012-12-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) DEL 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Den allmänna delen Här anges vad upphandlingen

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 MEDDELANDE 1(2) Polisens verksamhetsstöd Datum Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-648-154/11 Ärendebeteckning 1027 Handläggare Michael Erilane

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Upphandling av konsulttjänster för grupphandledning av polisanställda i Polismyndigheterna i Västra Götalands och Hallands län (9 bilagor)

Upphandling av konsulttjänster för grupphandledning av polisanställda i Polismyndigheterna i Västra Götalands och Hallands län (9 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Daniel Gottberg 2014-04-01 E-post daniel.gottberg@polisen.se Saknr och diarienummer 714-A169.218/2013 Upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen Sida 1 (6) avseende Leverans av kortämnen Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende leverans av kortämnen enligt handlingarna i detta förfrågningsunderlag.

Läs mer

PVS-648-490/13 Upphandlingssektionen

PVS-648-490/13 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-22 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Blekinge län Ansvarig upphandlare Elis Kalered

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (13) Datum 04.00 2017-07-07 Diarienr (åberopas) A298.146/2017 930 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Jenni Elfvén E-post jenni.elfven@polisen.se Upphandling av dokumentförstörare

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (8) Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser Härmed inbjuds ni att

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer