metrum PQ 120/140 Elkvalitetsmätenheter, klass A Normenliga referensinstrument för nätbolag och industrier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "metrum PQ 120/140 Elkvalitetsmätenheter, klass A Normenliga referensinstrument för nätbolag och industrier"

Transkript

1 metrum PQ 120/140 Elkvalitetsmätenheter, klass A Normenliga referensinstrument för nätbolag och industrier

2 Bakgrund Mätinstrumenten i Metrum PQ-serien är tänkta att placeras i elnätet och mäta normenlig elkvalitet och störningar kontinuerligt i stationer samt i industriers interna elanläggningar. Efterfrågan på dessa produkter är mycket stor eftersom det kommit nya normer som reglerar att kontroll av elkvalitet och normuppfyllande skall ske i såväl elnät som i leveranspunkter (se figur 1). Metrum har skräddarsytt en serie produkter med en unik pris/prestanda relation som mäter elkvaliteten (3-fas) kontinuerligt och rapporterar avvikelser direkt från varje mätenhet. Utöver elkvalitetsmätningen kan mätenheterna även användas för generell övervakning exempelvis temperatur, tryck och hastighet. Mottagningsoch fördelningsstationer Nätstationer LSP kunder Mindre industrier & företag Leveranspunkter HSP kunder Större industrier Leveranspunkter NIVÅ 2 NIVÅ 1 Figur 1. Nivåer, distributionsnät. Mätning Metrums PQ-mätinstrument mäter kontinuerligt såväl långsamma som snabba spänningsvariationer (sag/swell/transienter) och även övertonsinnehåll samt flimmer. Mätenheterna registrerar även statistik kring korta respektive långa avbrott samt mäter effekt och energi. All mätning sker kontinuerligt och i enlighet med gällande normer. Metrum IMU -konceptet Samtliga Metrums mätinstrument uppfyller IMU (Intelligent Measurement Unit) - konceptet vilket innebär att de klarar att göra avancerade analyser direkt i varje enskilt mätinstrument. Detta är en stor fördel eftersom informationen som skickas över till ett centralt mätsystem blir komprimerad vilket minimerar överföringstiderna. Konceptet innefattar en enkel och lättförstålig analys av mätresultat; grön indikering innebär att mätresultatet är godkänt och röd indikering innebär att mätningen innehåller störningar och avvikelser från norm (OIC - Optical Information Concept). Ett annat exempel på IMU -konceptet är att mätinstrumenten internt klarar att utföra rapportberäkningar i enlighet med nationella elkvalitetsnormer. IMU -konceptet innebär att Metrums mätinstrument levererar svar, inte frågor!

3 Mätnorm IEC , klass A Metrums PQ-mätenheter är de första på marknaden som konstruerats helt enligt mätnormen IEC och samtliga mätenheter uppfyller därför klass A. Denna norm beskriver hur mätparametrarna skall beräknas och vilken noggrannhet givarna skall hålla för att kunna användas som referensinstrument. Med referensinstrument avses att mätdata skall uppvisa samma resultat som för andra klass A- instrument och att de därmed kan användas för jämförande mätningar och vid kundklagomål avseende elkvalitet. Inbyggd normenlig rapportgenerator Samtliga Metrums PQ-mätinstrument kan utföra analys av spänningskvaliteten i enlighet med gällande nationella spänningsgodhetsnormer. Det unika är att analysen mot norm utförs automatiskt internt i varje enskild mätenhet. Detta innebär en betydligt enklare analys för användaren och dessutom en stor fördel eftersom data kan komprimeras i varje mätinstrument innan det sänds in till det centrala systemet för analys. Normer mot vilka det går att utföra förinställda analyser mot är EN norm Norsk föreskrift Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL) EMC normer Figur 2. Del av Metrum PQ mätinstrumentets avancerade grundplattform utvecklad för klass A. Figur 3. Rapporter direkt i MS-Word. Användarinställda rapporter Utöver förinställda analyser kan användaren skapa egna rapporter via Metrums konfigurerings- och analysprogram Metrum PQ Controller. Detta kan användas för planeringsnivåer och skräddarsydda norminställningar.

4 Teknisk grundspecifikation Spänningskanaler 3 st spänningskanaler (0-275 V AC/DC RMS) Spänningskanaler (högfrekvensmätning) 3 st spänningskanaler (upp till 6 kv) Strömkanaler 4 st strömkanaler (0-6 A AC RMS) Generella analoga ingångar 4 st analoga ingångar (0-20 ma) De generella analoga ingångarna kan användas för anslutning av extern utrustning och mätning av t.ex. temperatur, tryck, vindhastighet etc. De kan även användas som digitala kanaler. Normuppfyllande IEC , Referensinstrument, Klass A IEC , Övertonsmätning IEC , Flimmermätning EN Norsk föreskrift FoL Högfrekventa störningar Metrums PQ-mätinstrument är utrustade med extra spänningsingångar för mätning av snabba transienta störningar upp till 2 MHz. Störningsskrivarfunktion Metrums PQ-mätinstrument kan via en option även aktiveras för användning som avancerade störningskrivare och då aktivera inspelning av kurvformsdata triggat via t.ex. brytarlägen. Figur 4. Installerade mätinstrument i fördelningsstation (130 kv) och nätstation (10/0,4 kv).

5 Händelser & statistik Avbrottsstatistik Mätinstrumenten registrerar och klassificerar korta och långa avbrott. Händelseregistering Mätinstrumenten mäter kontinuerligt alla parametrar och skapar händelser vid avvikelser som i klartext meddelar aktuell störningstyp, djup, varaktighet och störningsriktning (uppströms/nedströms). Kommunikation Varje mätenhet i Metrum PQ-serien är utrustad med standardkommunikationsportar (RS-232). Mätenheterna kan därmed anslutas till extern kommunikationsutrustning såsom standardmodem eller GSM/GPRS-modem. Utöver detta är enheterna utrustade med en CL-port för anslutning till energimätare samt multidrop-kommunikation. Metrums PQ-mätenheter kan även använda ethernet kommunikation. Detta innebär att mätinstrumenten kan kopplas direkt till ett datornät och tilldelas valfria IP-adresser via Metrum PQ Controller. Händelser Avbrottsstatistik (korta/långa avbrott) Sag/Swell-händelser Transienta händelser Individuellt inställbara händelser (övertoner THD > 5% etc.) Rapporthändelser. (godkänt/underkänt enligt norm) Flaggning (enligt IEC ) Callback-funktion Metrums PQ-mätenheter kan använda callback-funktioner för automatisk uppringning och larm via t.ex. sms. Detta alternativ kan därmed användas vid behov av snabb återkoppling vid inträffade störningar. Figur 6. Metrums inbyggda callbackfunktionalitet med larm via SMS. Figur 5. Kommunikationsportar.

6 Utvärderingsalternativ Utvärdering av Metrums mätinstrument kan ske via olika systemlösningar efter kunders behov. En enkel och kostnadseffektiv lösning vid mindre system är Metrums analysprogram Metrum PQ Controller. Vid större system används med fördel Metrums databasystem eller det generella störningsanalyssystemet STINA. Metrum PQ Controller Metrum har skräddarsytt ett konfigurationsoch utvärderingsprogram Metrum PQ Controller som levereras med mätenheterna. Figur 7. Metrum PQ Controller konfigurering. Programmet används för konfiguration och utvärdering av mätenheterna och användaren får då möjlighet att ändra mätparametrar, lagringsintervall och trig-nivåer. Metrum har lagt stor vikt vid användarvänlighet och har därför infört ett antal förvalda mallar, t.ex. val av vilken mätnorm som skall användas. Användaren kan därmed välja mätning i enlighet med en viss norm t.ex. EN och mätenheten konfigureras då automatiskt. Metrums databassystem Figur 8. Metrum PQ Controller analys. Metrum PQ Controller DB är ett heltäckande och automatiskt databassystem för energi-, elkvalitets- och störningsanalys. Systemet baseras på en öppen och standardiserad databaslösning (MS SQL Server). Systemet innefattar såväl databas (Metdab) som en helautomatisk kommunikationstjänst (Metdac) och klientprogram där all analys kan ske direkt från valfri dator. Analysen innefattar händelselistor, grafiska ritverktyg, statistikmoduler samt rapportgenerator. Figur 9. Metrums heltäckande systemlösning med en central databas.

7 Mätparametrar Parametrar Specifikation Information PQ 120 PQ 140 Spänning Min/Max, Medelvärden Ja Ja Ström Min/Max, Medelvärden Ja Ja Frekvens 10* sek-värden Ja Ja Obalans %, pos-, neg, nollföljdskomp. Ja Ja Övertoner Ja Ja THD-F Min/Max, Medelvärden Ja Ja Individuella övertoner T.o.m 50:e T.o.m 50:e Effektövertoner Ja Ja Flimmer Ja Ja Ifl Momentanvärden Ja Ja Pst 10* min Ställbart lagringsintervall Ja Ja Plt 120* min Ställbart lagringsintervall Ja Ja Signalspänningar < 3000 Hz Rippelfrekvenser Ja Ja Sag/swell registrering 1/2 periods RMS (10ms) Klass A Ja Ja Riktningsbestämning Uppströms/nedströms Ja Ja Kurvformsinspelning Max 12,8 khz Ställbar samplingshastighet Ja Ja Ställbar pre-trigg 20ms<T<5s Ja Ja Ställbar post-trigg 1s<T<10s Ja Ja Ställbart trigg värde % av Unom Positivt/negativt värde Ja Ja Glidande ref. värde Klass A Ja Ja Hysteres % Klass A Ja Ja Spänningssprång % Antal/tid enligt nivåer (FoL) Ja Ja Transient registrering Peak detektor funktion 2 MHz - Ja Kurvformsinspelning 12,8 khz - Ja Ställbar pre-trigg - Ja Ställbar post-trigg - Ja Ställbart trigg värde % av Unom Positivt/negativt värde - Ja Händelse registrering Ställbara händelselarm Ja Ja Effekt mätning P/Q/S, PF/cos(ö) Aktiv/reaktiv/skenbar effekt Ja Ja Energimätning kwh, kvarh Ja Ja * Ställbara lagringsintervall för samtliga parametrar ner till 1sek. Automatisk riktningsbestämning Metrum PQ mätenheter klarar att utföra automatisk riktningsbestämning (uppströms/ nedströms) för att avgöra var felet uppstod. Metrum PQ - enhet Uppströms Nedströms Riktningsbestämningen är mycket användbar för att spåra störningar och hitta felkällorna. Figur 10. Elnätet och riktningsbestämning av störningar

8 Teknisk specifikation Parametrar Specifikation Information PQ 120 PQ 140 Ingångar Spänningskanaler 0-275* V RMS Standardmätning (klass A) 3 3 Spänningskanaler HF 0-275* V RMS (max 6kV) Högfrekvenskanaler (2 MHz) - 3 Strömkanaler 0-6 A RMS 4 4 Generella kanaler 0-20 ma Generella analoga ingångar 4 4 *Option 400/690 V Strömförsörjning Matningsspänning VAC/ VDC (47-63 Hz) Ja Ja Inbyggd backup Ja Ja Normuppfyllande IEC , klass A < 0,1 % Referensinstrument Ja Ja IEC Övertonsmätning Ja Ja IEC Flimmermätning Ja Ja EN Utförs i enheten Ja Ja Norsk föreskrift (FoL) Utförs i enheten Ja Ja Kundanpassade normer Utförs i enheten Ja Ja Lagringsintervall Ställbara intervall/parameter Ja Ja PQDIF format För valfria PQ viewers Ja Ja Hårdvara Minne 128 MB Flash minnen (NAND) 128 MB 128 MB Samplingsfrekvens max 2 MHz Ställbar samplingsfrekvens 12,8 khz 2 MHz Noggrannhet Klass A < 0,1 % < 0,1 % Upplösning (U/I) Spänning/strömingångar 16 bit 16 bit Upplösning (GI) Generella ingångar 10 bit 10 bit Bandbredd standard 3,5 khz 3,5 khz Bandbredd HF - 1 MHz Ingångsimpedans spänningskanaler 1 MOhm 1 MOhm Ingångsimpedans strömkanaler 10 mohm 10 mohm Anti-alias filter Ja Ja PLL synkronisering Ja Ja Kommunikation RS-232 Datorport Ja Ja RS-232 Modem, terminaler etc. Ja Ja CL-port Current loop port Ja Ja Ethernet (RJ-45) Ethernet inbyggt interface Option Option Fysiska data Storlek (B x L x D) 160 x 240 x 90 mm Säkerhet EN Vikt 1,3 Kg EMC EN ,2; EN ,2 Arbetstemperaratur -10 C till +55 C Luftfuktighet 10% - 85%, Icke-kondenserande - förbehåller sig rätten att ändra den tekniska specifikationen för beskrivna produkter i detta dokument - Rev 2.0 SVE

TM1800 Brytaranalysatorsystem

TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 Brytaranalysatorsystem A Megger Group Company TM1 800 TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer.

Läs mer

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning EL-Online Telemetri / Individuell mätning Vad är Telemetri? Telemetri (Tele + metri) betyder fjärrmätning. Telemetri är överföring av mätdata från ett eller flera mätobjekt (t.ex. givare) till en central

Läs mer

Portabel nätanalysator CIR-e 3

Portabel nätanalysator CIR-e 3 Portabel nätanalysator CIR-e 3 Handhavandebeskrivning / Manual Tack för att du valt denna produkt från Circutor SA. Vi rekommenderar att du noggrant läser manualen innan enheten sätts under spänning. Det

Läs mer

Mätning i nätstationer -nyttor och problem

Mätning i nätstationer -nyttor och problem Mätning i nätstationer -nyttor och problem -En studie i samarbete med Göteborg Energi AB Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Elektroteknik ANNELIE LINDEBERG Institutionen för Energi och miljö Avdelning

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Elkvalitetsinstrument

Elkvalitetsinstrument Elkvalitetsinstrument för industriella och kommersiella tillämpningar. Elkvalitetsmätare Felsökningsverktyg Loggningsutrustning Elkvalitetsöversikt Vad är elkvalitet? Hur tillförlitligt hanterar dina system

Läs mer

Qualistar ger alltid bästa mätprestanda!

Qualistar ger alltid bästa mätprestanda! Qualistar ger alltid bästa mätprestanda! C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 EFFEKT- OCH ENERGIKVALITETS ANALYS IEC 61000-4-30 IEC 61010 1000 V CAT III 600 V CAT IV Mäter alla nödvändiga storheter: spänning,

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater... Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater...

Läs mer

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSÖKNING EASYFAIRS - ELMÄSSAN 2014

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSÖKNING EASYFAIRS - ELMÄSSAN 2014 KABELSÖKNING nyhet! NUMMER 3, 9:e ÅRGÅNGEN SEPTEMBER 2014 INSTRUMENT NEWS Elma instruments presenterar en helt ny serie av kabelsökare som täcker varje behov. Från enkel kabeldetektering av strömförande

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil

Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil Anva ndarhandledning version 2.11.0 rev. 11624 www.intinor.se 2 Sid 3 (42) Innehåll 1 Beskrivning 5 1.1 Funktioner..................................... 6 2 Användningsområden

Läs mer

med internet teknologi VIBROWEB Online Övervakning smart & flexibel Idealisk för maskiner med variabelt varvtal

med internet teknologi VIBROWEB Online Övervakning smart & flexibel Idealisk för maskiner med variabelt varvtal med internet teknologi VIBROWEB Online Övervakning smart & flexibel Idealisk för maskiner med variabelt varvtal VIBROWEB Pålitlig nätverksövervakning av kritisk utrustning Översikt av VIBROWEB arkitekturen

Läs mer

Fuktövervakningssystem

Fuktövervakningssystem Fuktövervakningssystem 7:0 Fuktövervakningssystem Syftet med ett fuktövervakningssystem är: att detektera fukt att lokalisera fukt att upptäcka avvikelser (att jämföra fuktrelaterade parametrar med värden

Läs mer

ISCO Signature Flödesmätare

ISCO Signature Flödesmätare ISCO Signature Flödesmätare MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, annan kopiering eller publicering,

Läs mer

RAPPORT SMARTA MÄTSYSTEM OCH SMARTA MÄTFUNKTIONER

RAPPORT SMARTA MÄTSYSTEM OCH SMARTA MÄTFUNKTIONER RAPPORT SMARTA MÄTSYSTEM OCH SMARTA MÄTFUNKTIONER SWECO Energuide AB Magnus Lindén, Emma Ericsson, Martin Olin och Thomas Bergerham Sweco 1 SAMMANFATTNING Samordningsrådet för smarta elnät har regeringens

Läs mer

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Tillverkare: Redsense Medical AB Gyllenhammars väg 26 302 92 HALMSTAD SWEDEN www.redsensemedical.com Denna handledning frisläpptes

Läs mer

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET Trygghet för din verksamhet VI VET ALLA, HUR FARLIG OCH ÖDESDIGER EN BRAND PÅ EN ARBETSPLATS KAN BLI. DÄRFÖR KRÄVER LAGEN ATT DU VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

Professionella fukttransmittrar för industrin

Professionella fukttransmittrar för industrin Med sikte på framtiden testo 6651 testo 6681 Professionella fukttransmittrar för industrin NYHET! %RH C/ F C td F td g/m 3 g/kg J/g hpa H 2 O 2 ppm KJ/Kg Testos fuktsensor borgar för stabilitet Dielektriskt

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Vaisala Veriteq Kontinuerligt övervakningssystem / FELSÄKER ÖVERVAKNING, LARMHANTERING OCH RAPPORTERING

Vaisala Veriteq Kontinuerligt övervakningssystem / FELSÄKER ÖVERVAKNING, LARMHANTERING OCH RAPPORTERING Vaisala Veriteq Kontinuerligt övervakningssystem / FELSÄKER ÖVERVAKNING, LARMHANTERING OCH RAPPORTERING Vaisala Veriteq kontinuerligt övervakningssystem [Systemet] fungerade perfekt jag uppskattar verkligen

Läs mer

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Teknisk beskrivning... 5 3. Kontakter och reglage... 9 4. Byglingar för olika tranceivrar... 15 5. Hur jag kommer igång med RC 1258

Läs mer

PneuAlpha - Omfattande fun

PneuAlpha - Omfattande fun PneuAlpha - Omfattande fun Behöver du kontroll? Ska du automatisera din process, implementera säkerhetsfunktioner, eller har du ett pneumatikprojekt som kräver fler händer än du har? Välkommen till PneuAlpha,

Läs mer

Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE

Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE Läromedelspaket Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE 1 Innehåll Fordon 360 4 Unikt samarbete 6 Läromedelskonceptet Fordon 360 8 E-läromedlet Fordon Plus 10 Fordon Plus steg för steg

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer