Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista."

Transkript

1 Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad Kommunstyrelsen beslutade , 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad skiss. Planförslag upprättat har varit föremål för samråd fr. o. m t. o. m Planförslaget har under samrådstiden under kontorstid varit tillgängligt för granskning på Stadsbyggnadskontoret, Stadshuset, Falkenberg. Annons om samrådsremiss och offentligt möte har intagits i Hallands Nyheter Brev med information om samrådet har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad reviderad av Metria. Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Under samrådstiden inkomna yttranden presenteras i denna redogörelse i förminskat/koncentrerat skick (all saktext finns dock med). Angivet datum är ankomstdatum. Sammanfattning och kommentarer till inkomna yttranden återfinns i slutet av denna redogörelse.

2 Falkenbergs kommun Falkenberg 1 Länsstyrelsen, Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Boberg 3: 13 m.fl. (f.d. Växjökolonin), Falkenbergs kommun. Ärendet Planområdet är beläget på Grimsholmen cirka 8 km söder om Falkenberg med havet 400 meter i sydlig riktning. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utbyggnad av nio enbostadshus på fastigheten Boberg 3:13, som tidigare inrymt en barnkoloni. Planförslaget har behandlats på Länsstyrelsens plangrupp med länsstyrelsens sektorsföreträdare. Länsstyrelsen har i samrådsyttrande lämnat synpunkter på program för området. Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 plan- och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden, att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas. Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar att riksintressen enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, se vidare nedan. Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken Hela planområdet omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 2 miljöbalken (MB) samt ingår i riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 MB. De två husen med tomter i södra delen ingår dessutom i område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 MB. Riksintresseområdet för friluftsliv enligt 3 kap. 6 MB nämns i varken kartmaterial, planbeskrivning eller MKB:n. Kommunen bör i handlingarna tydligt redovisa gränserna för riksintresseområdena samt gränserna för de områden som är skyddade enligt 7 kap. MB, Natura 2000 som även är riksintresse 4 kap.8 MB, naturreservat och strandskyddsområde. LÄNSSTYRELSEN Den föreslagna utbyggnaden kommer att omfatta SAMRÅDSYTTRANDE ett större markområde än det 2(2) som är ianspråktaget för barnkoloni. Idag är all mark kring byggnaderna tillgänglig för allmänheten och i södra delen når naturmarken ända fram till den befintliga sydligaste byggnaden. Naturmarken utgörs av tallskog, någon detaljerad biologisk inventering av området har inte redovisats i planhandlingarna. Länsstyrelsen bedömer att den redovisade exploateringens omfattning kan innebära en påtaglig skada på nämnda riksintressen. Södra delen av planområde där väg, p-plats, GC-väg och infartsväg planeras ingår i Postadress Besöksadress E-post Telefon naturreservatet HALMSTAD och Natura Slottsgatan 2000-området 2 Grimsholmen. För åtgärderna 035 krävs dispens 00 från reservatsföreskrifterna. Om planen genomförs kan ifrågasättas om det berörda området fortsatt ska ingå i reservatet och Natura 2000-området. För att kunna ge dispens eller upphäva del av ett reservat krävs särskilda/synnerliga skäl och kompensationsåtgärder, åtgärderna får inte heller motverka syftet med reservatet. Frågan bör vara utredd och klarlagd av kommunen i samråd med Länsstyrelsen innan fortsatt planarbete. Enligt genomförandebeskrivningen föreslås 2 (18) att allmänplatsmark kostnadsfritt ska upplåtas till huvudmannen genom villkor i exploateringsavtal och/eller genom ett förordnande enligt 6 kap 19 plan- och bygglagen. Länsstyrelsen förordar ett

3 Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (f.d Växjökolonin) Länsstyrelsen bedömer att den redovisade exploateringens omfattning kan innebära en påtaglig skada på nämnda riksintressen. Södra delen av planområde där väg, p-plats, GC-väg och infartsväg planeras ingår i naturreservatet och Natura 2000-området Grimsholmen. För åtgärderna krävs dispens från reservatsföreskrifterna. Om planen genomförs kan ifrågasättas om det berörda området fortsatt ska ingå i reservatet och Natura 2000-området. För att kunna ge dispens eller upphäva del av ett reservat krävs särskilda/synnerliga skäl och kompensationsåtgärder, åtgärderna får inte heller motverka syftet med reservatet. Frågan bör vara utredd och klarlagd av kommunen i samråd med Länsstyrelsen innan fortsatt planarbete. Enligt genomförandebeskrivningen föreslås att allmänplatsmark kostnadsfritt ska upplåtas till huvudmannen genom villkor i exploateringsavtal och/eller genom ett förordnande enligt 6 kap 19 plan- och bygglagen. Länsstyrelsen förordar ett förordnande enligt PBL. Åtgärderna berör direkt mark inom Natura 2000-området vilket även bör redovisas och bedömas i avsnittet om Natura 2000 i MKB:n. Även dagvattenhanteringen måste tydliggöras i avsnittet om Natura Enligt handlingarna ska dagvattnet ledas till en översilningsmark inom reservatet och Natura området vilket ska redovisas och bedömas med hänvisning till eventuell påverkan på de skyddade områdena. Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikt har i december 2009 beslutat om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. I planhandlingarna ska redovisas på vilket sätt planförslaget kommer att påverka dessa normer. Information om gällande miljökvalitetsnormer för vatten finns hos Vattenmyndigheten Västerhavet, vattenkartan.se och viss.lst.se. Synpunkter i övrigt Planförslagets och miljökonsekvensbeskrivningens överensstämmelse med varandra när det gäller redovisning av planområdets avgränsning samt viss faktaredovisning behöver ses över. LÄNSSTYRELSEN Bestämmelsen om enhetlig färgsättning bör utvecklas SAMRÅDSYTTRANDE i planbeskrivningen. 2(2) Planbeskrivningen bör kompletteras med en närmare redovisning av innehållet i föreslaget E-område. Den införda marklovplikten för trädfällning bör kompletteras med planbestämmelse eller redovisning i planbeskrivningen som speglar ambitionerna för vegetationen. Det kan vara ett direkt utpekande av träd som ska bevaras eller kriterier för vilken vegetation som får tas bort. Även krav på kompensation för borttagen vegetation kan bidra till att bevara områdets karaktär. Alternativt skulle en skötselplan för det berörda naturområdet kunna utarbetas. Vad Lantmäteriet har anfört i yttrande ska beaktas. Kjell Pihl 3 (18) Peter Svelenius

4 Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (f.d Växjökolonin) 2. ÖVRIGA CENTRALA OCH REGIONALA INSTANSER 2.1 Lantmäterimyndigheten, Hallandstrafiken, Ingen erinran 2.3 E.ON Gas Sverige AB, Ingen erinra. 2.4 TS Scanova Access, Ingen erinran 2.5 Vägverket, Ingen erinran 2.6 Kulturmiljö Halland, Ingen erinran 2.7 E.ON Elnät Sverige AB, (18)

5 3. FASTIGHETSÄGARE OCH NÄRBOENDE 3.1 Västkuststiftelsen, (18)

6 Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (f.d Växjökolonin) 3.2 Göran Malmgren, Boberg 3: (18)

7 Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (f.d Växjökolonin) 3.3 Inger-Lena & Carl Johan Lamm, Boberg 3:117, (18)

8 Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (f.d Växjökolonin) 3.3 Matilda Afzelius, Boberg 3:59, (18)

9 Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (f.d Växjökolonin) 9 (18)

10 4. INTRESSEFÖRENINGAR, SAMMANSLUTNINGAR M. FL. 4.1 Falkenbergs Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningeni Falkenberg/Hylte, Ingen erinran 5. KOMMUNALREMISS 5.1 Falkenberg Räddningstjänsten, Inget ytterliggare att erinra än det som framkom i yttrande daterat med diarienummer Bygglovsnämnden i Falkenberg, Kultur & Fritid i Falkenberg, Ingen erinran 10 (18)

11 Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (f.d Växjökolonin) 5.4 Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenberg, (18)

12 6. ALLMÄNT SAMRÅDSMÖTE Den 17 mars kl fanns planarkitekt Emma Cejie tillgänglig för frågor på stadsbyggnadskontoret. 7. SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE/KOMMENTARER Här har de yttranden som inkommit sammanfattats och sedan har detta kommenterats av Stadsbyggnadskontoret (SBK) med kursiv stil. Länsstyrelsen Länsstyrelsen befarar att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas. Planområdet omfattas av riskintresse för friluftsliv och naturvård. Riskintresse för friluftsliv nämns varken i kartmaterial, planbeskrivning eller MKB:n. Den föreslagna utbyggnaden kommer att omfatta ett större markområde än vad som idag är ianspråktaget för barnkolonin. Naturmarken utgörs av tallskog och någon detaljerad biologisk inventering av området har inte redovisats. Södra delen av planområdet där p-plats, GC-väg och infartsväg planeras ingår i naturreservat och natura 2000-området Grimsholmen. För åtgärderna krävs dispens från reservatföreskrifterna. Länsstyrelsen förordar ett förordnande enligt PBL. Åtgärderna berör direkt mark inom Natura området vilket bör bedömas i MKB:n. Dagvattenhanteringen måste tydliggöras i avsnittet om Natura I planen ska det redovisas på vilket sätt planförslaget påverkar miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Planbeskrivningen bör kompletteras med en närmare redovisning av E-området och bestämmelsen om enhetlig färgsättning bör utvecklas Marklovplikten för trädfällning bör kompletteras med planbestämmelse eller redovisning i planbeskrivningen om ambitionerna för vegetationen. Möte mellan kommunen och länsstyrelsen Efter genomfört plansamråd har ett möte mellan kommunen och länsstyrelsen ägt rum där man diskuterat bl.a. ianspåktagen mark, natura 2000-området och naturreservatet. På mötet föreslog länsstyrelsen att de två sydligaste tomterna tas bort och att utbredningen av den sydvästra tomten minskas. De vill även att förslaget med parkering och gång- och cykelväg tas bort. Man kan troligen ha kvar den föreslagna nya infarten men man kommer troligen behöva kompensera ianspråkstagen naturreservatsmark med att utöka naturreservatet till att gälla även en del av den södra delen (tallskogen) av fastigheten Boberg 3:13. Marken som föreslås tas ianspråk minskas i enlighet med vad som diskuterades vid mötet med länsstyrelsen. De två tomterna längst i söder föreslås tas bort och halva tomten i sydväst. För att området ska fungera görs en omdisposition av tomter och gata. Endast en mindre del av riksintresse för naturvård blir berört och det är på mark som redan är ianspråktagen. 12 (18)

13 Planområdet föreslås beskäras så att inte kustvägen, parkeringen och cykelvägen utmed Bobergs kustväg ingår. Föreslagen ny utfart föreslås ses över och flyttas något söderut för att få en bättre utfart. Som särskilt skäl till att man lägger en infartsväg över naturreservat och natura 2000-område är att det blir en trafiksäkrare korsning och som kompenationsåtgärd föreslås området för naturreservat utvidgas. Ett förordnande föreslås göras till utställningen Planhandlingarna föreslås kompletteras med hur miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten påverkar planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås revideras och kompletteras med bl.a. Natura 2000, dagvatten och riksintresse för friluftsliv. Utformningsbestämmelserna föreslås ses över och preciseras med bl.a. sutteränghus, förbud mot blanka tak, färgsättning och husens placering. Planbeskrivningen föreslås kompletteras med innehållet i E-området. Marklovplikten för trädfällning föreslås utvecklas i planbeskrivningen till att specificera vilka träd det gäller. Om träd dör ska återplantering ske med likvärdig vegetation. Undantag är träd som stör sikten för korsningen. Planhandlingarna föreslås kompletteras med mer information om riksintresse och kartorna ska tydliggöras. Lantmäteriet Boberg 3:43 föreslås få utfart mot Kustvägen genom ett y-område. Om avsikten är att stänga den befintliga utfarten bör planområdet utökas så att man kan reglera med utfartsförbud mot kustvägen. Vem som ska bära dessa kostnader bör redovisas. Planområdet minskas så att bara delar av Boberg 3:43:s gräns är med. Fastigheten har idag utfartsförbud mot kustvägen genom detaljplanen Boberg 3:48 m fl. Y-området föreslås flyttas så att det blir en mindre utfart mot kustvägen. En bakåtmatning kommer då att ske från fastigheten Boberg 3:43 upp mot Grimsholmsvägen. Utbyggnaden ska bekostas av fastighetsägaren själv. E:on Elnät Sverige AB En flytt av luftledningen ska bekostas av exploatören. Noteras 13 (18)

14 Västkuststiftelsen Mark tillhörande Västkuststiftelsen ingår i detaljplanen. Enligt detaljplanen ska parkeringsplatsen ingå i en gemensamhetsanläggning. Stiftelsen vill inte vara med i en gemensamhetsanläggning. Förslaget om cykelväg utmed befintlig kustväg lär ta i anspråk viss del av parkeringen. Man föreslår att cykelleden läggs inne i reservatsområdet. Stiftelsen ifrågasätter förslaget om dagvatten. Man önskar också få förklarat hur ett reservatsområde kan ingå i en detaljplan. Föreslagen förändring av parkeringen är gjord för att få en säkrare in och utfart. Gångoch cykelvägen var inte föreslagen på nuvarande parkeringen utan på den remsa som idag finns mellan parkeringen och gatan. Efter mötet med länsstyrelsen föreslås dock parkeringen, gc-väg och huvudgata tas bort från detaljplanen. Att anlägga en gc-väg inom reservatet är en fråga som ligger utanför denna detaljplan. Dagvatten föreslås ses över på nytt och eventuellt revideras. Endast en liten del av detaljplanen föreslås omfatta naturreservat och de delarna är idag redan detaljplanelagda. Göran Malmgren Med de byggrätter som föreslås i detaljplaneförslaget kommer hela området att till stora delar förlora sin karaktär av fritidsbebyggelse. Det är väsentligt att det i planbestämmelserna framgår att markförhöjande åtgärder inte är tillåtna. Med den föreslagna infarten förbättras siktförhållandena söderut medan siktförhållandena norrut försämras på grund av träd som nu skymmer den norrifrån kommande trafiken. En ny utfart till Boberg 3:43 föreslås på den nuvarande utfarten vilket kan verka märkligt då man gjort en ny utfart pga siktförhållandena. Den föreslagna infarten i programskedet förordas. Grimsholmens fastighetsförening som svarar för vägunderhållet har inte något intresse av att skapa en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Man anser även att en 10 år gammal trafikmätning inte kan utgöra beslutsunderlag. Byggrätten föreslås minskas till 200 kvm och minsta tomtstorlek föreslås ökas till 1000 kvm. Vid vidare undersökningar av trafiksituationen har SBK kommit fram till att bästa läget på utfarten till Bobergs kustväg är några meter söder om samrådsförslagets läge. Träd som skymmer sikten norrut föreslås få tas ner. 14 (18)

15 Infarten som föreslogs i programförslaget mötte mycket kritik, där man främst ur naturvärde inte vill tillskapa fler vägar i området. Enligt plan- och bygglagen krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget ändras avsevärt inom områden med detaljplan. För att kunna anpassa bebyggelsen till terrängen föreslås möjlighet till sutteränghus. En uppskattning av trafikmängden under semestertider har gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen. Där har man även tittat på bullerpåverkan, vilken visar på att riktvärdena för buller klaras. Lantmäteriet håller på att inrätta en gemensamhetsanläggning för allmän platsmark inom fastigheten Boberg 3:48 m fl där även Boberg 3:13 kommer att ingå. Inger-Lena & Carl Johan Lamm Anser att detaljplanen för Boberg 3:13 ska följa samma principer som angränsande område med större tomter mindre byggnadsarea och mindre takkupor. I detaljplanen för angränsande område Boberg 3:48 m fl finns ingen begränsning i tomtstorlek, däremot är tomterna stora. För att föreslaget område ska anknyta till befintligt föreslås tomtstorleken ökas till minst 1000 kvm och byggrätten begränsas till maximalt 200 kvm. För att kunna anpassa bebyggelsen till terrängen föreslås möjlighet till sutteränghus. När det gäller takkupor har angränsande detaljplan, Boberg 3:48 m fl, bestämmelsen att takkupor får anordnas på 25% av takets längd. För att områdena ska överrensstämma föreslås takkuporna minskas från en tredjedel till 25% av takets längd. Matilda Afzelius Fastighetsägaren anser att antalet fastigheter ska minskas, byggrättens storlek ska minskas till 200 kvm, att tomterna är minst 1500 kvm och att infartsvägen till området inte är bra. Området för bostäder föreslås minskas. Bestämmelserna om komplementbyggnad föreslås ändras till att man inte får sammanbygga över tomtgräns, det ska vara minst 2 meter till fastighetsgräns och att de ska underordnas huvudbyggnad. Detta för att få ett luftigare intryck mellan husen. Cykelvägen föreslås läggas utmed Grimsholmsvägen och utfarten från fastigheten Boberg 3:43 föreslås ändras så den inte får en direktutfart till Bobergs kustväg. Byggrätten och tomtstorleken föreslås ändras, se kommentarer på sidan (18)

16 Antalet fastigheter föreslås justeras från 9 till 8 stycken på grund av den minskning av exploateringsområdet som görs. När det gäller den i programförslaget föreslagna infartsvägen mötte den en del kritik. Den vägen skulle inkräkta på naturen. Man borde i första hand använda de befintliga vägar som finns och inte skapa fler utfarter till kustvägen. Det skulle bli en lång sträcka med gata som inte servar några bostäder på mark som annars skulle vara natur. Med samrådsförslaget jämfört med programförslaget minskar man mängden gata och sparar mer naturmark. Falkenbergs Naturskyddsförening Vill inte att större yta än vad som är ianspråkstaget för kolonin tas i anspråk för ny bebyggelse. Man föreslår även att de två sydligaste tomterna tas bort. Se kommentar till länsstyrelsen Bygglovsnämnden Planbestämmelser om byggrätt och utformning bör studeras vidare. Utformningsbestämmelserna föreslås ses över och preciseras med bl.a. sutteränghus, förbud mot blanka tak, färgsättning och husens placering. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Föreslagen exploatering kommer i konflikt med hushållningsbestämmelserna i 4 kap miljöbalken. För att minimera föroreningar i dagvatten bör i första hand källorna till dagvatten begränsas. Andelen hårdgjorda ytor inom planområdet bör begränsas samt miljövänliga materialval används till vägar och takytor mm. Dagvattnet föreslås studeras vidare. Planbeskrivningen föreslås kompletteras med rekommendationer om miljövänliga material och andelen hårdgjorda ytor bör begränsas. 16 (18)

17 8. FÖRSLAG TILL FORTSATT HANDLÄGGNING Stadsbyggnadskontoret föreslår att planhandlingarna revideras till utställningshandlingar. Byggrätten minskas till maximalt 200 kvm Minsta tomtstorlek ändras till 1000 kvm Planområdets avgränsning ändras GC-väg utmed Grimsholmsvägen ses över Utformningsbestämmelserna preciseras med bl.a. sutteränghus, förbud mot blanka tak, färgsättning och husens placering Utfart från Boberg 3:43 ändras så den får utfart mot Grimsholmsvägen Planbeskrivningen kompletteras med information om riksintresse och kartor Miljökvalitetsnormerna för vatten och E-områdets innehåll ska kompletteras till planbeskrivningen Grimsholmsvägens utfart flyttas något söderut Takkupor minskas från 1/3 del av takets längd till 25 % Förordnande görs MKB:n revideras 17 (18)

18 9. NAMNLISTA Följande har inkommit med skriftliga synpunkter vilka helt eller delvis ej har blivit beaktade i och med föreliggande förslag. Dessa kommer innan antagandet att meddelas i enlighet med PBL 5:27. Förkortningen (p) efter namnet anger att synpunkten inkom i programskedet, (s) att synpunkten inkom i samband med plansamrådet. Länsstyrelsen, HALMSTAD, p,s Lantmäterimyndigheten, p,s Vägverket, p,s Kulturmiljö Halland, p,s E.ON Elnät Sverige AB, Box 735, KALMAR, p,s Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenberg p, s Bygglovsnämnden i Falkenberg, p,s Falkenbergs Naturskyddsförening, p,s Hyresgästföreningen i Flakenberg/Hylte, p, s Räddningstjänsten i Falkenberg, p, s Kultur och fritid i Falkenberg, p, s Vivab, p,s E.ON Gas Sverige AB, s TS Skanova Access, MALMÖ, p,s Hallandstrafiken, Box 269, FALKENBERG, p,s Tekniska nämnden i Falkenberg, p Västkuststiftelsen, Box 5073, GÖTEBORG, p,s Göran Malmgren, Saltvägen 4, FALKENBERG p,s Matilda Afzelius, Bågevägen 5, GÖTEBORG p,s Inger-Lena Lamm, Spolegatan 16B, Lund, s Carl Johan Lamm, Spolegatan 16B, Lund, s Ulf Andreasson, Grimsholmsvägen 15, FALKENBERG, p Johan Svensson, Grimsholmsvägen 10 A, FALKENBERG, p Av dessa kan följande betraktas som sakägare m fl som är berättigade att besvära sig över ett senare antagande av planförslaget. Dessa kommer sålunda att erhålla meddelande med besvärshänvisning, i enlighet med PBL 5:30, efter eventuellt antagande. Länsstyrelsen, HALMSTAD Västkuststiftelsen, Box 5073, GÖTEBORG Johan Svensson, Grimsholmsvägen 10 A, FALKENBERG Matilda Afzelius, Bågevägen 5, GÖTEBORG Göran Malmgren, Saltvägen 4, FALKENBERG 18 (18)

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer