BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012"

Transkript

1 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport 2012

2 innehåll Att vilja, kunna och uppleva kvalitet... 3 Reformerna har landat när lyfter de?... 4 Verksamhet... 6 Service... 6 Skolförlagd yrkesutbildning... 8 Vuxenutbildning Yrkesutbildning i företag Omvärlden Styrelse, utskott och kansli VÄRDEGRUND Vi respekterar varje enskild människa oavsett kön eller etnisk bakgrund Vi accepterar inte rasism, diskriminering eller trakasserier i någon form, varken i våra relationer med människor inom eller utanför BYN Vi agerar när någon utsätts för handlingar eller handlar i strid med BYNs värdegrund Vi arbetar för bra arbetarskydd och god arbetsmiljö Vi följer och respekterar ingångna avtal och överenskommelser Vi arbetar aktivt mot svartarbete och ekonomisk brottslighet Ur BYNs verksamhetsplan 2011, fastställd av BYNs styrelse Omslagsbild: Nya Karolinska, Stockholm. Foto: Holger Ellgaard, oktober 2012.

3 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport Att vilja, kunna och uppleva kvalitet Innan du börjar läsa orden och se på bilderna och statistiken vill jag ställa en fråga. Kan du påminna dig ett tillfälle eller ett ögonblick då du upplevde eller såg oöverträffbar kvalitet? Mer än riktigt bra och mer än extremt utmärkt. Om du upplevt ett sådant tillfälle, är frågan om alla andra skulle ha uppfattat det på samma sätt? Kvalitet är i sin upplevda form alltid subjektiv. Däremot går det att komma överens om standarder, certifieringar och kriterier som är objektiva. De kan, om de uppnås, skapa förutsättningar för god kvalitet. I BYNs verksamhetsplan för 2012 finns följande kvalitetsdeklaration: Uppdragsgivarna, våra samarbetspartners, företagen och de framtida yrkesarbetarna ska känna respekt och trovärdighet i allt BYN förmedlar. Vi ska agera med kunskap, tydlighet och engagemang. Som serviceorganisation ska BYN leverera nytta för uppdragsgivarna. Med andra ord, Byggnadsindustrins yrkesnämnd vill bidra till att elever, lärlingar, yrkesarbetare, lärare och företag gemensamt agerar för att vi ska få yrkesarbetare med oöverträffbar kvalitet. Resultatet varierar varför? På 90-talet frågade jag en rektor, vars skola fått en fin kvalitetsutmärkelse, om hans skola då var den i särklass bästa skolan i Sverige. Han svarade: Nej, men vi är den skola som är bäst på att dokumentera det vi gör. Kanske en bra utgångspunkt för att utveckla verksamheten, men inte en garanti för att eleverna upplever några år av unik kvalitet. BYN skapar och genomför aktiviteter som vi hoppas kan bidra till att ge kvalitet både i den grundläggande yrkesutbildningen och för färdigutbildningen i företag. Den här årsrapporten speglar vad BYN har arbetat med under 2012, men även vad som gjorts under de senaste åren. Till exempel har BYN tagit fram nya målbeskrivningar för BYNs yrken, varit aktiva i utvecklingen av GY-11 och VUX-12, infört Branschrekommenderad skola, genomfört lärarkonferensen Den professionelle yrkesläraren i mars 2012 och från och med januari 2013 helt och hållet gått över till en elektronisk utbildningsbok för lärlingar. Vi vill och vi kan men hur långt har vi kommit i kvalitetsutvecklingen? Nils-Gunnar Bergander

4 4 Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan reformerna har landat när lyfter de? Ny gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna Under 2012 fastställdes nya kursplaner för gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Det innebär att samtliga skolformer som på något sätt utbildar för byggbranschens yrken har reformerats. Hösten 2013 startar nya gymnasiesärskolan och den nya särskilda utbildningen för vuxna. Den enskilde individens behov och önskemål ska styra utbildningarnas innehåll och utformning. I gymnasiesärskolan och den särskilda utbildningen för vuxna ska eleverna få en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Viktigt är att skapa förutsättningar för elevernas personliga utveckling. Syftet med reformerna är att forma en gymnasiesärskola och en särskild utbildning för vuxna med hög kvalitet. Ett centralt mål är att öka andelen ungdomar och studerande som har möjlighet att få en anställning efter sin utbildning. Förändringarna i den nya gymnasiesärskolan och den särskilda utbildningen för vuxna har anpassats till förändringarna i den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen, vilket innebär att hinder för samverkan mellan skolformerna har undanröjts. VUX 12 År 2012 genomfördes stora förändringar inom vuxenutbildningen som en naturlig följd av gymnasiereformen GY-11. De ämnen och kurser som utvecklats för gymnasieskolan blev nya ämnen och kurser i vuxenutbildningen, vilket var avsikten med reformarbetet redan från början. Tyvärr missade BYN och andra remissinstanser att tänka igenom vilka effekter införandet av de nya kurserna skulle få i vuxenutbildningen. T.ex. är de programgemensamma kurserna Bygg och anläggning 1 och 2 utformade för gymnasielever med mycket liten erfarenhet av arbets- och yrkesliv. Det gör att vissa moment kan uppfattas som överflödiga inom vuxenutbildningen. Allvarligare är att kurser för vissa maskinslag inom anläggningsfordon saknas efter reformen. Det gäller t.ex. tornkran och mobilkran, vilket innebär att de vuxenutbildare som utbildar för dessa yrken har svårt att göra det inom ramen för nuvarande regelverk. Visserligen går det att lägga in olika typer av maskiner i kurserna Anläggningsförare 1 4, men det skapar problem för dem som redan har betyg från dessa kurser. BYN med flera har uppmärksammat Skolverket på dessa problem. Vuxenutbildningen har också fått en ny betygsskala A F. A är högsta betyg och F är underkänt. De gamla betygen kan översättas till de nya där A motsvarar MVG, C motsvarar VG och E motsvarar G. De nya kurserna har andra kunskapskrav och betygskriterier än de gamla. Från och med hösten 2012 har gymnasieexamen ersatt slutbetyg. Gymnasieexamen ska motsvara ett program inom gymnasieskolan och kan vara högskoleförberedande eller en yrkesexamen. I en gymnasieexamen ingår även ett gymnasiearbete för vuxenstuderande. när reformerna lyfter När nu regering och riksdag har fattat alla beslut som rör gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna återstår det viktigaste arbetet med människors lärande. För att alla goda intentioner ska bli verklighet krävs lärare som har tid och resurser men även rektorernas stöd i arbetet med att omsätta allt det nya till något bra för eleverna och de studerande. Skollagen, förordningarna, läroplanerna, examensmålen, ämnes- och kursplanerna, kunskapskraven, bedömning och betygsättning påverkar tillsammans den utbildning som utformas. De satsningar staten gör för att reformerna ska få genomslag får inte slarvas bort. När medel för kompetensutveckling avsätts måste Skolverket och skolorna få den tid som krävs för att bearbeta informationen om aktuella utbildningar och om de bidrag som är möjliga att erhålla, så skolorna hinner göra en ansökan. I BYNs kontakter med skolor, rektorer, lärare och vägledare växer en bild fram av en yrkesutbildning med många olika förutsättningar. Det ger yrkesutbildning av skiftande kvalitet. Ett exempel är hur APL, det arbetsplatsförlagda lärandet, hanteras. Lärare hos vissa skolhuvudmän har avsatt tid för att skaffa APL-platser och ha kontinuerlig kontakt

5 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport med APL-företagen. När eleverna är på APU finns tid till täta och regelbundna besök på arbetsplatserna. Andra huvudmän ser APL-tiden som ett besparingsobjekt som inte får kosta någonting. Skolinspektionen har slagit fast att gymnasieskolors arbetsplatsförlagda lärande inte håller måttet. Skolverkets satsning på ökad kvalitet i APL-verksamheten är viktig, men den räcker inte. Styrningen av hur huvudmännen använder tillgängliga resurser måste bli tydligare, och det måste fastställas att APL är utbildning på arbetsplatser, som fordrar resurser för att fungera. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att verksamhetens resurser ska fördelas lika. Men tillgängliga resurser ska användas så effektivt som möjligt så att eleverna har möjlighet att nå utbildningsmålen utifrån sina olika förutsättningar. Det är positivt att regeringen har ändrat uppfattning i frågan om grundläggande behörighet för elever som väljer yrkesprogram. BYN ansåg det från början nu blir det verklighet. Förhoppningen är att de nya reformerna inte ska vara statiska utan att de är flexibla och kan justeras när det behövs. Då finns förutsättningarna för att reformerna ska kunna lyfta! GY-11, Vux-12 och GySär-13

6 6 Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Verksamhet 2012 service BYN-regionerna och lokala stödet Lokala stödet är medel som BYNs parter genom det så kallade särskilda tillägget fördelar till BYNregionerna. De ska användas för aktiviteter som främjar en ökad kvalitet i och skapa en god rekrytering till yrkesutbildningarna. Inte minst viktigt är lokala stödet för att utveckla de goda relationer som byggbranschen har till gymnasieskolor och vuxenutbildare. Under 2012 fördelades drygt 7 miljoner kronor i förhållande till folkmängden i respektive BYNregion. För att kunna använda medlen måste BYNregionerna lämna en verksamhetsplan som kortfattat visar vilka aktiviteter regionen ska genomföra och finansiera med lokala stödet. Medlen används till handledarutbildning, rekryteringsinsatser, regional samordning, arbete i lokala programråd, lärarkonferenser med inslag av kompetensutveckling samt möten med studie- och yrkesvägledare och rektorer. Ett flertal BYN-regioner har under året genomfört utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Det är viktigt för alla lärare, men speciellt viktigt för yrkeslärare, som har ansvar för byggprojekt med externa beställare som till exempel föreningar eller den egna kommunen. byn-konferenser hösten 2012 Under september oktober genomfördes tre välbesökta tvådagars BYN-konferenser. Inbjudna var parternas representanter som är aktiva i BYN-regionernas arbete med yrkesutbildningsfrågor. Syftet med att genomföra tre konferenser, i stället för en enda, var att ge utrymme för dialog och reflektioner. Rubriken på ett av passen var Så här är det att arbeta med yrkesutbildningsavtalet i en BYNregion. En BYN-region fick inleda med att berätta hur de arbetar innan gruppdiskussionerna tog fart. I samtalen belystes och lyftes ett flertal viktiga frågor. Det konstaterades att BYN-regionerna har mycket olika förutsättningar att arbeta med utbildningsfrågor och lärlingar. Det gör det nödvändigt att prioritera och till exempel avgöra hur mycket tid som ska läggas på arbetet med skolorna och eleverna under skoltiden i jämförelse med att följa upp lärlingarnas utbildning i företagen. Det är en viktig framtidsfråga för BYNs parter när ett nytt yrkesutbildningsavtal ska tas fram, och för BYNs styrelse i arbetet med kommande verksamhetsplaner. I övrigt innehöll konferenserna information och samtal kring den elektroniska utbildningsboken, BYNs valideringsmanual, valideringsnyckel och erkännandefrågor. Övriga punkter som togs upp var handledarutbildning, nya vuxenutbildningen VUX-12, samverkan BYN och TYA, bransch-rekommenderad skola och diskussion kring BYN-regionens roll i rekryteringen av elever och studerande till BYNs yrken. BYn:s Service kundlöften I samband med BYN-konferenserna presenterades resultatet av en enkätundersökning där de som är aktiva i BYN-regionernas arbete har svarat på frågor bland annat om hur nöjda de är med den service BYNs kansli ger via telefon och e-post. Generellt sett är de allra flesta över 95 procent nöjda eller mycket nöjda med den service kansliet ger. Svaret på frågorna som var mer detaljerade, till exempel om de som frågat fått svar i rätt tid, fått för omfattande svar eller blivit hänvisade och inte fått svar alls, gav kansliet anledning att fastställa kundlöften och att informera bättre om hur BYNs telefonservice fungerar. BYNs kansli har en svarsservice. När alla på kansliet är upptagna eller utanför kontorstid kopplas samtalet vidare till Kalix 24. De tar emot samtalet och skickar ett mejl till kansliet. Under förutsättning att en fråga inte måste avgöras av BYNs arbetsutskott/styrelse, eller att det är en specifik fråga där den som kan ge svaret är ledig eller frånvarande på grund av tjänsteärende, ger kansliet numera dessa två kundlöften: Den som ringer BYNs kansli ska få svar samma dag. E-post ska besvaras inom ett dygn.

7 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport

8 8 Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Skolförlagd yrkesutbildning BYN arbetar på många olika sätt för att gymnasieutbildning och vuxenutbildning ska motsvara BYNs målbeskrivningar och byggbranschens krav. Ett av BYNs mål är att arbeta för en ständigt förbättrad grundutbildning som främjar ett livslångt lärande. Det sker framförallt genom BYN-regionernas nära samarbete med gymnasieskolor och vuxenutbildare. Utöver det är BYNs parter och BYN centralt aktiva i remissinstanser, och på senare år engagerade i Skolverkets nationella programråd för Bygg- och anläggningsprogrammet. Gymnasieskola Från läsåret 2011/12 till läsåret 2012/13 har antalet elever som går i gymnasieskolan minskat med fem procent, vilket motsvarar elever. Totalt går elever i gymnasieskolan. Elevminskningen har inneburit att de flesta yrkesprogram har färre elever i årskurs 1. Störst är elevminskningen på hantverksprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Ekonomiprogrammet, teknikprogrammet och International Baccalaureate samt introduktionsprogrammen ökar däremot sina elevantal. Sedan 2007 har andelen elever på yrkesprogram minskat successivt. Förändringen var störst i samband med första antagningen till den nya gymnasieskolan hösten ELEVUTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH ANLÄGGNINGS- PROGRAMMET Antal elever på nationellt program och andel elever i fristående skolor. Skolverkets tabell 5 A och 6A. Läsår BA* Elever Andel i fristående skolor 2012/ ,0 % 2011/ ,6 % 2010/ ,5 % Antalet elever på Bygg- och anläggningsprogrammet är fortsatt högt, men fortsätter att minska. Från läsåret 2010/11 till läsåret 2012/13 är minskningen 7,8 procent. Men mellan läsåret 2011/12 och läsåret 2012/13 är minskningen 4,3 procent vilket är mindre än den totala elevminskningen som är 5 procent. Tabellen visar att andelen elever som går i fristående skolor ökar något totalt sett. Andelen elever i fristående skolor i årskurs 1 har dock minskat från 25 procent läsåret 11/12 till 18 procent läsåret 12/13. Effekten av elevminskningarna är att ett antal skolor med Bygg- och anläggningsprogrammet har eller kommer att läggas ned. En annan effekt är att inriktningar som branschen efterfrågar läggs ned. Skolverket har tyvärr ingen aktuell statistik, men BYN Västerbotten rapporterar att risken i norra Sverige är stor att tre skolor lägger ned inriktningen Anläggningsfordon inför intagningen hösten För att inte för många skolor och inriktningar ska läggas ned krävs en konstruktiv samverkan inom och mellan regioner. Antalet gymnasieskolor minskade mellan läsåren 2010/11 och 2011/12. Antalet skolor med Bygg- och anläggningsprogrammet, BA, ökade däremot. Läsåret 2012/13 forsätter antalet gymnasieskolor att minska och nu minskar även antalet skolor med BA. Antal skolor med Bygg- och Bygg- och anläggningsprogrammet 2009/ /13. Skolverkets statistik tabell 4 A. 2009/ / / /13* Skolor totalt Fristående totalt Skolor med Bygg- & Byggoch anläggning * Redovisningen har ändrats från skolor till skolenheter. Enhet kan vara del av skola med egen rektor. T ex kan två inriktningar på BA ligga på samma skola, men i två olika enheter beroende på hur skolan organaniseras. 2009/ ,4 % 2008/ ,6 % 2007/ ,2 % * BA 2011/12 åk 1 och 2012/13 åk 1 och 2, övriga åk gamla Byggprogrammet. (Statistiken är därmed inte helt jämförbar på grund av att inriktningen Anläggningsfordon sedan läsåret 2011/12 ligger i BA). antal elever på IV/introduktionsprogram I och med GY-11-reformen har introduktionsprogrammen ersatt det individuella programmet, IV. De fem olika introduktionsprogram men ska ge obehöriga elever möjligheter att bli behöriga till ett nationellt program där de kan förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

9 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport Två inriktningar är av betydelse för byggbranschen: PRIV, programinriktat individuellt val, för de elever som inte har behörighet till ett yrkesprogram. De måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som hon eller han läser de kurser som saknas för behörighet. Yrkesintroduktion, för de ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Målet är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Antal elever på iv/introduktionsprogram Läsår IV/Introduktionsprogram* 2012/ / / * IV 2010/11, därefter Introduktionsprogram Statistiken visar att antalet och andelen elever som tas in på ett introduktionsprogram med inriktning mot Bygg- och anläggning ökar, och till viss del väger upp minskningen på det nationella programmet. Vad det betyder långsiktigt beror på hur väl eleverna når sina mål under introduktionsutbildningen, vilket branschen förutsätter att Skolverket följer upp. Gymnasial lärling Bygg- och anläggningsbranschen har varit återhållsamt positiv till gymnasial lärlingsutbildning, och kritisk till hur den genomförs av vissa huvudmän. Skolinspektionen håller på att genomföra en granskning av kvaliteten inom gymnasial lärlingsutbildning. De kontrollerar om en utbildning med stor andel arbetsplatsförlagt lärande är ett likvärdigt alternativ till skolförlagd yrkesutbildning. Kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet har avgörande betydelse för den gymnasiala lärlingsutbildningen, eftersom mer än hälften av utbildningen sker på arbetsplatser. BYN har framhållit, och flera studier visar, att en viktig framgångsfaktor för arbetsplatsförlagd utbildning är att det bedrivs en planerad och systematisk samverkan mellan skola och arbetsliv. Även det granskas. Granskningen har gjorts på 40 slumpvis valda skolor och resultat kommer att redovisas under 2013 och blir förhoppningsvis avgörande för utvecklingen av lärlingsutbildning inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Antalet elever på gymnasial lärling har minskat. Under lärlingsförsöket började cirka elever lärlingsutbildning varje läsår. Vid senaste intagning hösten 2012 började elever lärlingsutbildning. På grund av brister i rapporteringen har Skolverket inte kunna få fram statistik som visar förändringarna över tid för respektive yrkesprogram. DEN PROFESSIONELLE YRKESLÄRAREN Yrkeslärare inom Bygg- och anläggningsprogrammet har vanligtvis sin yrkesidentitet som yrkesarbetare inom bygg- och anläggningsbranschen. Att vara, och att bli lärare, i en skolmiljö med andra normer och värderingar kommer i andra hand. För att utveckla yrkeslärarna på Bygg- och anläggningsprogrammet anordnades i mars 2012 konferensen Den professionelle yrkesläraren på Rönneberga kursgård, Lidingö. Arrangörer var Svensk Byggtjänst, Skolporten, Liber och BYN. Syftet med konferensen var att yrkeslärarna, som ska planera elevernas lärande utifrån styrdokumenten, skulle få verktyg att utveckla yrkesutbildningen inom ramen för nya gymnasieskolan, GY-11. I konferensen deltog 150 yrkeslärare och 30 övriga medverkande - inbjudna experter och arrangörerna. Den genomfördes både i stor grupp och i sex mindre seminariegrupper. Konferensen inleddes av Lars Tullstedt, ordförande i BYNs Arbetsutskott, och med två gemensamma pass: Den professionella yrkesläraren och Skickliga lärare gör skillnad Temaseminarierna hade följande aktuella teman kopplade till GY-11-reformen: Från examensmål, ämnesplaner och kursplaner till lärande. Så här kan du arbeta med nya läromedel. Svensk Byggtjänsts kostnadsfria webbtjänster i undervisningen.

10 10 Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan APU/APL så mycket bättre. Internationellt utbyte gränslösa möjligheter. Gymnasiearbetet att visa yrkeskunnande. De deltagande lärarna var mycket nöjda med både utformning och innehåll. Så här uttryckte sig en deltagare i utvärderingen: Mycket bra kort och gott. Det som saknades var mer tid till samtal och idéutbyte med kollegor från andra skolor. BYNS LÄRARRÅD För att säkerställa att BYN har god insikt i skolornas verksamhet och villkor har BYN ett lärarråd. År 2012 ingick följande lärare i lärarrådet: Stefan Johansson, Luleå gymnasieskola, Ingvar Carlsson, Lars Kaggskolan Kalmar, Tobias Larsson, Växjö fria fordonsgymnasium, Claus Sevandersson, Kattegattgymnasiet Halmstad, Joacim Broman, Katedralsskolan Skara, Kjell Olsson, Bessemerskolan Sandviken. Lärarrådet har haft två möten under året då aktuella skolfrågor belysts och diskuterats. Mötet under våren genomfördes i Skara och det på hösten i Kalmar. I samband med lärarrådet i Kalmar skedde ett internationellt utbyte med lärare och skolledare från Italien. Branschrekommenderad skola Sedan införandet av Branschrekommenderad skola hösten 2011 har 145 skolor anmält att de vill bli branschrekommenderade. Sista december 2012 var 87 skolor branschrekommenderade. Under hösten tillfrågades tio skolor om vad de anser att branschrekommendationen betytt för dem. Media och allmänhet har gett skolorna positiv återkoppling och skolorna anser att de fått en kvalitetsstämpel som ger status. Utmärkelsen är ett tecken på att vi är på rätt väg och en skola i framkant, svarade en skola. Branschrekommendationen lyfts fram och är viktig i rekryteringsarbetet. En annan effekt är att den har stor betydelse i kontakterna med rektor och huvudmännen, de vill säga de som fattar beslut om resurser och investeringar. Några skolor anser att deras egen ambitionsnivå har höjts, och att branschrekommendationen förpliktigar. Med andra ord har branschrekommendationen gett effekter på skolornas kvalitetsarbete. För att det inte ska vara en engångsinsats, som glöms bort, förbinder sig skolorna att årligen diskutera branschrekommendationen och de kriterier som ligger till grund för att bli rekommenderad. Enkäten, som utgör underlag för att bli branschrekommenderad, ger BYN en hel del statistik. Den visar att det finns brister men även möjligheter att genom skärpta kriterier bidra till fortsatt utveckling av yrkesutbildningarna på Bygg- och anläggningsprogrammet. Bland annat visar enkäterna att skolorna, trots goda ambitioner, har svårt att ge handledarna på APL-företagen utbildning. Lärarna har mycket olika förutsättningar att följa eleverna under APL-perioden genom regelbundna besök då de träffar elever och handledare. Ett annat område som bör uppmärksammas är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har under några år specialgranskat Bygg- och anläggningsprogrammet. Många skolor har fått påpekande om brister som måste åtgärdas. Skolan måste medverka till att elevernas inställning till risker är adekvata och förmedla rätt kunskaper så att de kan göra korrekta riskbedömningar och förstå vikten av aktivt och ständigt pågående arbetsmiljöarbete.

11 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport

12 12 Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan

13 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport Vuxenutbildning YRKESVUX OCH LÄRLINGSUTBILDNING FÖR VUXNA Från statens sida pågår en stor satsning på yrkesutbildning inom vuxenutbildning. Yrkesvux är en satsning mellan år 2009 och 2013 på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är dels att motverka brist på arbetskraft som har yrkesutbildning, dels att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Lärlingsutbildning för vuxna ska ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att, på en arbetsplats med stöd av en handledare, få kunskaper inom valt yrkesområde. Satsningen omfattar perioden och gäller även för elever inom särskild utbildning för vuxna. Lärlingsutbildningen ska omfatta minst 400 och maximalt gymnasiepoäng. För att statsbidrag ska beviljas måste minst 70 procent av lärlingsutbildningen genomföras på en arbetsplats. BYNs ståndpunkt är att om elever, som saknar tidigare yrkesutbildning eller erfarenhet från byggbranschen, ska få en fullständig grundutbildning behöver utbildningen gälla samtliga yrkeskurser inom vald yrkesinriktning och därmed omfatta upp till gymnasiepoäng. Godkända utbildningsgivare Vuxenutbildningen till BYNs yrken bedrivs dels inom den kommunala vuxenutbildningen, dels av enskilda utbildningsgivare. BYNs strävan är att alla som utbildar för BYNs yrken ska vara godkända utbildningsgivare. Genom att upprätta avtal med godkända utbildningsgivare vill BYN kvalitetssäkra den grundläggande yrkesutbildningen för vuxna. För närvarande finns cirka 120 godkända utbildningsgivare. Ett led i kvalitetsarbetet är att genomföra så kallade kvalitetssäkringsbesök som planeras i förväg tillsammans med den godkända utbildningsgivaren. I år genomfördes två sådana besök, hos Ånge Mobilkranar och hos Lernia i Växjö. Båda dessa utbildningsgivare uppvisade en fullgod verksamhet men tyckte också det var bra att få en genomlysning och vissa förbättringsförslag från BYN. Tyvärr fick också några kvalitetssäkringsbesök genomföras som grundade sig på klagomål från elever. Verksamheten gicks noga igenom och BYN föreslog förbättringsåtgärder som utbildningsgivaren måste genomföra. Uppföljning görs för att säkerställa att eleverna får en utbildning med den kvalitet de har rätt att kräva. Ett annat sätt att utveckla kvaliteten är att, tillsammans med de godkända utbildningsgivarna, genomföra den årliga konferensen med lärare och utbildningsansvariga. På dessa konferenser informerar BYN om sina krav på utbildarna och önskemål om utveckling. En mycket uppskattad konferens genomfördes i november på Friiberghs Herrgård. Även detta år fick nya lärare en endagsutbildning om de särskilda villkor som gäller vuxenutbildningen till BYNs yrken. FORTBILDNINGSPROGRAM FÖR YRKESLÄRARE Genom åren har BYN erbjudit yrkeslärarna olika former av fortbildningar. På 1990-talet genomfördes utbildningarna i egen regi. Olika skäl, som till exempel att lärarutbildningen ändrats, har gjort att antal fortbildningar från BYN minskat. Under perioden erbjöds endast ett fåtal utbildningar i ställningsbyggnad, och lärarkonferenser anordnades av de dåvarande BYN-regionerna. Högskolor och universitet informerade om att de, inom ramen för lärarlyftet, erbjudit fortbildning för yrkeslärare. På grund av låg efterfrågan har denna inte genomförts och därför lagts ned. BYN har lagt ut länkiformation för lärare så de kan hitta information om olika typer av behörighetskurser. Utöver satsningen på Den professionelle yrkesläraren har BYN tagit fram lärarhandledningar till nya distansutbildningsmaterial inom vissa specialyrken. Kompletterande tvådagarsutbildningar för lärarna kommer att genomföras under Kurskostnaden är subventionerad av branschorganisationer. Konceptet ska utvecklas till en- till tredagars utbildningsinsatser inom flera, för branschen, viktiga områden. Bland annat ska en utbildning kring arbetsmiljöfrågor tas fram i samarbete med Arbetsmiljöverket. Samtidigt lyfter BYN fram de satsningar Skolverket gör och de bidrag som riksdag och regering ger till fortbildning av lärare och utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. En riktad insats är att det finns bidrag att söka för att ge lärare möjlighet att besöka byggarbetsplatser för erfarenhetsutbyte och få kännedom och kunskap om de senaste materialen och teknikerna inom byggindustrin.

14 14 Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Yrkesutbildning i företag kvalitetssäkrad Färdigutbildning den nya utbildningsboken Under 2012 arbetade BYN intensivt med att slutföra projektet med den elektroniska utbildningsboken för att omställningen från pappersbok till digital utbildningsbok skulle hinna bli färdigt till årsskiftet. Under hösten såg vi en tydlig trend att allt fler elektroniska utbildningsböcker utfärdades och vi kunde med tillfredställelse konstatera att e-boken inte hade några allvarligare barnsjukdomar. Under hösten började vi skicka ut påminnelser till lärlingar och handledare vid inaktivitet i e-boken. Det gav mycket positiva resultat vilket på sikt kommer att höja kvaliteten på färdigutbildningstiden, som också är målet för införandet av en elektronisk utbildningsbok. Den gör att såväl företaget som lärlingen kan ha kontroll över kunskapsutvecklingen fram till att yrkesbeviset är utfärdat och lärlingen är en färdigutbildad yrkesarbetare. Under 2012 var varannan utfärdad utbildningsbok en e-bok och under november-december var över 70 procent utfärdade utbildningsböcker elektroniska. Övergången till e-boken har även krävt stora utbildningsinsatser av BYN-regionernas personal, handledare och utbildningsansvariga på företagen. Detta arbete har även prioriterats av BYNs kansli. utbildningsböcker, distansutbildning och yrkesbevis Antal utfärdade utbildningsböcker Antalet utfärdade utbildningsböcker har minskat med drygt 22 procent. Det är en tydlig signal på att alltför många som slutfört en grundläggande yrkesutbildning, i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen, inte får en lärlingsanställning. Visserligen har branschen påtalat att det utbildas för många och att staten borde ta ansvar för att dimensioneringen av yrkesutbildningarna bättre ska motsvara efterfrågan på yrkesarbetare. Tyvärr finns ännu ingen genomgripande undersökning om vad som händer med de elever som inte får en lärlingsanställning. Helt klart är emellertid att de som, två år efter avslutad utbildning, inte har en lärlingsanställning får svårt att etablera sig i branschen. Antalet påbörjade och slutförda distansutbildningar Påbörjade Klara* Andel klara i % antalet anmälda* 60% 54% 60% 53% 18% * För klara efter 1,5 år. OBS för 2012, klara efter mindre än ett år. (Normalstudietiden är 1,5 år). Antalet påbörjade distansutbildningar minskade under Det speglar, i likhet med minskningen av antalet utfärdade utbildningsböcker, att byggbranschen totalt sett har haft minskade volymer på grund av lågkonjunkturen. Åtgärden att minska studietiden för distanseleverna från två till ett och ett halvt år har ännu inte fått genomslag. Om andelen som slutför sin distansutbildning inom den tänkta idealtiden ökar går först att se om ett till två år. Antal utfärdade yrkesbevis Antalet utfärdade yrkesbevis har minskat drastiskt, vilket tydligt avspeglar lågkonjunkturen och det faktum att många lärlingar under andra halvan av 2012 blev uppsagda. KVALITETSSÄKRAD GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I FÖRETAG Den teoretiska utbildningen distansutbildningen för den traditionella lärlingen sker i samverkan med Hermods. Distansutbildningen genomförs på deras utbildningsplattform. Hermods leder även arbetet med att ta fram och utveckla nytt teoretiskt utbildningsmaterial utifrån BYNs målbeskrivningar. Under 2012 har nytt material för gemensamma grunder anläggning samt yrkesavsnitten för betongarbetare, håltagare och plattsättare färdigställts. Det är emellertid svårt att hitta författare som kan skriva studieguider för vissa av BYNs yrken. Dessutom är kostnaden hög för att ta fram utbildningsmaterial för de yrken där ett fåtal lärlingar utbildas varje år. För att kunna få fram grundläggande distansutbildning för alla BYNs yrken krävs samverkan med andra intressenter.

15 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport KOMPETENSPROVET EN MÖJLIGHET ATT VALIDERA SINA KUNSKAPER Sedan början av 2012 har BYNs kansli tagit över ansvaret för kompetensproven från BYN-regionerna. I samband med det infördes en avgift som ska täcka kostnader för systemteknik, handläggning av ansökningar och genomförande av provet. Kravet för godkänd låg initialt på minst 50 procent rätta svar på hela provet och minst 50 procent rätt på varje delprov. Införandet av provavgiften gav till resultat att de som anmälde sig till kompetensprovet läste på inför provet. Det förde med sig att resultaten blev högre än tidigare. Den 1 juli 2012 höjdes gränsen för godkännande till 65 procent rätta svar på hela provet och som tidigare minst 50 proent rätta svar på delproven. Under 2012 anmälde drygt 170 personer att de ville göra kompetensprovet. 120 prov genomfördes, och av dessa fick 103 godkänt resultat. Kvalitetssäkringen av provet pågår kontinuerligt. Under 2013 kommer aktiva yrkeslärare engageras för att identifiera brister i frågeställningar, omformulera vissa frågor och ta fram fler frågor. Kompetensprovet används även som valideringsprov. Avsnittet Teknik och säkerhet för maskinförare har översatts till fem språk. Utbildningsdelar som Arbetsmiljö & säkerhet, Ritnings läsning, Yrkesräk ning och Byggfysik är översatta till engelska.

16 16 Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Omvärlden Validering Under året har BYN färdigställt en valideringsnyckel och en valideringsmanual som BYN regionerna kan använda sig av för att avgöra hur mycket av lärlingarnas tidigare erfarenhet som ska tillgodoräknas. Under året så har också avtalen med de av BYN godkända valideringsutförarna reviderats och ett antal nya har godkänts. Vi årets slut fanns det 29 godkända valideringsutförare. Under 2013 kommer BYN att samla de som genomför valideringar för utbildning och information. Målet är att nå likvärdighet i metoder och bedömning, vilket är avgörande för valideringsinstrumentets legitimitet. BYNs verksamhet med att utfärda erkännandeintyg har utvecklats. De som har dokumenterad grundutbildning som överensstämmer med en svensk utbildning, i den mån man kan kräva det, och minst två års yrkeserfarenhet kan ansöka om att få ett så kallat erkännandeintyg. Det visar att den som innehar erkännandeintyget har en utbildning som motsvarar kraven för ett svenskt yrkesbevis. Under 2011 utfärdades 93 erkännandeintyg. År 2012 har 106 erkännandeintyg utfärdats, vilket är en ökning med 14 procent från förra året. Detta trots att en ansökningsavgift på kronor infördes 1 januari SAMVERKAN MED TYA BYN har fortsatt arbetet med att, i samverkan med TYA, ta fram gemensamma utbildningsplaner för maskinförare som utbildas inom vuxenutbildningen. Under året fastställdes utbildningsplanen för grävmaskin av parterna i BYN och TYA. Den presenterades också på BYNs och TYAs gemensamma konferens för maskinutbildare i september. Där fick utbildarna även möjlighet att diskutera utbildningsplanerna för övriga maskinslag som till exempel väghyvel och teleskoplastare. Arbetet med utbildningsplaner för lyftande maskiner kommer att genomföras under RE.FORM.E INTERNATIONELLT SAMARBETE BYN deltar i internationellt samarbete för att dels påverka yrkesutbildningen i Europa, dels för att utveckla yrkesutbildningen i Sverige. Vi kan till exempel se att de som utbildar byggnadsarbetare i Tyskland, Frankrike och Spanien har kommit en bra bit på väg med utbildningsinsatser kring energieffektivt byggande. Under 2012 var BYN värd för sex lärare och fyra skolledare från utbildningsorganisationen Formedil i Italien. Utbytet skedde i samband med lärarrådet i Kalmar. Erfarenheter av yrkesutbildning utbyttes och våra italienska vänner fick ta del av hur vi genomför yrkesutbildningen i Sverige. De besökte Bygg- och anläggningsprogrammet på Lars Kaggskolan i Kalmar och Växjö fria fordonsgymnasium, som utbildar anläggningsmaskinförare. I juni genomförde RE.FORM.E-nätverket sin åttonde kongress i Gallipoli i södra Italien. Vid kongressen fastställdes nätverkets inriktning för de kommande fyra åren. Nätverket beslutade även att Frankrike blir ordförandeland. De tar över efter Spanien som har varit ordförandeland de senaste fyra åren. PROJEKTET LINGUISTIC RE.FORM.E BYN har fortsatt sitt aktiva deltagande i Linguistic RE.FORM.E ett projekt som syftar till att identifiera eventuella hinder för elevutbyte länder emellan samt ta fram verktyg för att kunna undanröja dessa hinder. Deltagande länder är Belgien, Portugal, Tyskland, Spanien och Sverige. Under hösten 2012 var BYN värd för ett projektmöte som genomfördes på Skebo Herrgård. Projektet har under året bestått av tre arbetsfaser där delresultaten redovisats på projektmöten hos respektive deltagande land i Europa. Projektet ska avslutas och slutrapporteras under Yrkesarbetare av hög klass i internationell jämförelse SM för unga maskinförare SM för unga maskinförare genomfördes i Säffle med Herrgårdsgymnasiet som arrangör. 28 skolor anmälde sig till uttagningstävlingarna och 27 skolor deltog i kvalificeringsprovet. Uttagningen visar på stor spridning inom de grundläggande teoretiska avsnitten med klassnittpoäng på provets 40 frågor från drygt 53 procent rätt svar upp till den bästa klassen med över 94 procent rätt svar. Tävlingarnas körmoment genomfördes som ett välplanerat samarrangemang då det även var marknadsdag och motorklubben hade anordnat en

17 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport utställning. Det fanns också en mängd olika företag och organisationer representerade runt tävlingsområdet. Vi tackar Herrgårdsgymnasiet och Säffle kommun för ett fantastiskt arrangemang! Skoltävlingen vanns av Furhedsskolan, Kalix, som därmed blir arrangör av tävlingarna Skoltävlingar och framtid BYN har beslutat att basen för framtida engagemang i yrkestävlingar ska vara väl fungerande skoltävlingar. Under våren 2012 träffades därför ett antal lärare, med erfarenhet från skoltävlingar och yrkestävlingar på internationell nivå, och diskuterade förutsättningar och villkor för skoltävlingarna. Det fanns en samstämmighet kring att skoltävlingar framför allt kan bidra till att höja kvaliteten på yrkesutbildningarna och att höja statusen på Nöjda vinnare med prischeckar yrkena och därmed förstärka motivationen hos både elever och lärare. Under 2013 kommer arbetet med att få igång skoltävlingar att fortsätta. Innehållet i tävlingarna kommer att kopplas till ämnesplanerna och tävlingsuppgifterna ska vara begränsade så att de kan genomföras under en dag och med de resurser som den arrangerande skolan redan har.

18 18 Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan styrelse 2012 BYNs styrelse består av ledamöter från de fyra organisationer som gemensamt utgör den ideella föreningen Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Parterna är BI, Sveriges Byggindustrier; Byggnads, Svenska Byggnadsarbetareförbundet; ME, Maskinentreprenörerna och SEKO, Facket för Service och Kommunikation. Ordinarie ledamöter Suppleanter För Sveriges Byggindustrier Andreas Brendinger, ordförande Eva Thor Lars Tullstedt Jenny Wingren För Sveriges Byggindustrier Jan-Åke Andersson Lars Sandström Tomas Weis För Svenska Byggnadsarbetareförbundet Roy Wernberg, vice ordförande Christer Carlsson Tomas Emanuelsson Anders Nilsson För Svenska Byggnadsarbetareförbundet Johan Lindholm Ulf Kvarnström Krister Strömberg För Maskinentreprenörerna Per-Erik Markström För SEKO Facket för Service och Kommunikation Thomas Brännström För Maskinentreprenörerna Per Ek För SEKO Facket för Service och Kommunikation Fredrik Persson styrelsens arbetsutskott kansli Lars Tullstedt, ordförande Roy Wernberg, vice ordförande Per Ek Thomas Brännström Christer Carlsson Jan-Åke Andersson styrelsens verkställande utskott Ing-Marie Andersson Wik Nils-Gunnar Bergander Carina Brevesjö Michael Gustafsson Pertti Hilonen Christian Nielsen Anna Nordberg ersatte Ulrika Thuning under hösten Carina Sköld ersatte Anna Nordberg i december Andreas Brendinger, ordförande Roy Wernberg, vice ordförande Per-Erik Markström Thomas Brännström

19 Produktion: Matador kommunikation. Foto: Alex&Martin, Holger Ellgaard, Rikkard Häggbom och BYN.

20 Box 4028, Solna Tel: Fax:

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 1(18) Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Verksamhetsplan 2015 Fastställd av BYNs styrelse 2014-09-30 2(18) Verksamhetsplan för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 2015 Verksamhetsplanen beskriver målen för det arbete

Läs mer

Den professionelle yrkesläraren

Den professionelle yrkesläraren Den professionelle yrkesläraren Erfarenhetslärande nyckeln till framgång Fortbildning för lärare, programansvariga och rektorer på Bygg- och anläggningsprogrammet 27-28 mars 2014 Sunlight hotel, conference

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2013 Innehåll Lärlingsutbildning - vilket lärande

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Ämnesplanen för Bygg- och anläggning Sakinnehåll, progression och nivå

Ämnesplanen för Bygg- och anläggning Sakinnehåll, progression och nivå 1(9) Remissvar 2010-02 15 Ämnesplanen för Bygg- och anläggning Sakinnehåll, progression och nivå 1. Om arbetet med ämnesplanerna Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, tycker att det är mycket viktigt att

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet

Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet Remissvar 2010-01-14 Dnr 2009:522 Examensmål och programstruktur för bygg- och anläggningsprogrammet 1. Om Byggnadsindustrins yrkesnämnd Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, är en partssammansatt organisation

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Förmånen att få arbeta på BYN 3

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Årsrapport 2010. Gymnasieskola 2011

Årsrapport 2010. Gymnasieskola 2011 Gymnasieskola 2011 innehåll GY 2011 och det bejakande ögat...3 Viktiga beslut och verksamhetsplan...4. Verksamhet...5 Service...5 Skolförlagd yrkesutbildning...7 Yrkesutbildning i företag...13 Omvärlden...15

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Kommittédirektiv. En attraktiv gymnasieutbildning för alla. Dir. 2015:31. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En attraktiv gymnasieutbildning för alla. Dir. 2015:31. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En attraktiv gymnasieutbildning för alla Dir. 2015:31 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå åtgärder för att alla

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Förnyad ansökan godkänd utbildningsgivare 2014

Förnyad ansökan godkänd utbildningsgivare 2014 Förnyad ansökan godkänd utbildningsgivare 2014 Ansökan skall fyllas i on-line, detta är bara ett exempel för att visa principen för hur anmälningsformuläret är uppbyggt! Skolans/utbildningsföretagets namn:

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Projektgruppsmöte 16 mars 2012 GY 2011 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Prop. 2008/09:199 BEHÖRIGHETSKRAV Yrkesprogram

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Användarmanual för elektronisk utbildningsbok e boken

Användarmanual för elektronisk utbildningsbok e boken Användarmanual för elektronisk utbildningsbok e boken Handledare, Yrkesutbildningsansvariga och lärlingar En guideline för hur du använder e boken som ni kommer in till via Byggnadsindustrins Yrkesnämnds,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen

Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen Elektriska Installatörsorganisationen Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 10 Från

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer