J$iLSocialstyrelsen Dnr /2012 1(19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J$iLSocialstyrelsen 2012-08-21 Dnr 1.4-31443/2012 1(19)"

Transkript

1 J$iLSocialstyrelsen Dnr /2012 1(19) Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm Inspektionen för vård- och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20) Föreliggande remissvar inleds med Socialstyrelsens sammanfattande bedömning. Därefter kommenteras Statskontorets bild av tillsynsverksamhetenl vilken i hög grad legat till grund för promemorians bedömningar. I det efterföljande avsnittet behandlas förslagen. Remissvaret avslutas med mer detaljerade synpunkter på författningsförslagen. Socialstyrelsens sammanfattande bedömning Socialstyrelsen tillstyrker i huvudsak förslaget om att inrätta en fristående tillsynsmyndighet. Socialstyrelsen avstyrker emellertid förslag om överföring av bemyndiganden som har betydelse för myndighetens normgivande och kunskapsstödjande verksamhet. För att förslagets intentioner ska uppnås är det enligt Socialstyrelsen också av stor vikt att det utvecklings- och förbättringsarbete som Socialstyrelsen påbörjat, fortgår och att genomförandekommitt&i tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som Socialstyrelsen har erhållit. I promemorian framhålls att ett argument för införandet av en fristående tillsynsmyndighet är att tillsynen bör åtskiljas från kunskapsutveckling, bidragsgivning och normering. Enligt promemorian skulle en sådan lösning ge större tydlighet och oberoende och därmed legitimitet åt tillsynsarbetet. Resonemanget är av principiell karaktär och har lyfts fram i olika sammanhang och legat till grund för inrättandet av ett par myndigheter under senare år.2 Mot detta resonemang kan ställas myndighetens behov av att kunna arbeta sammanhållet med olika styrmedel. Det kan också konstateras att principerna för hur den statliga tillsynen organiserats sett mycket olika ut och i hög grad varit verksamhetsanpassad. Statskontoret har exempelvis i en rapport som behandlar tillsynsfrågor konstaterat att det sällan är problematiskt för en myndighet som bedriver tillsyn att även ge allmänna råd och redogöra för gällande lagstiftning.3 En myndighet kan även organisatoriskt skilja mellan tillsynsverksamhet och andra myndighetsuppgifter. Det senare är också den modell som Socialstyrelsen, och ett flertal andra myndigheter utgått från vid sin organisering av tillsynen. Statskontoret 2012:11 Utvärdering av tillsynsreformen samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård 2 Exempelvis Inspektionen för socialförsäkringen och Skolinspektionen 3 Statskontorets skriftserie om offentlig sektor Tänk till om tillsynen. SOCIALSTYRELSEN Telefon Fax Stockholm Org nr www. socia I styrelsen.se Bankgiro

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 2(19) Socialstyrelsen har goda erfarenheter av att ha bedrivit tillsyn kopplat till kunskapsstyrning och normering. Det har givit goda styrmöjligheter och skapat förutsättningar för ett bra samspel mellan och samordning med vård- och omsorgens verksamheter. Det andra argumentet för inrättandet av en ny, fristående myndighet, bygger i promemorian på de brister i Socialstyrelsens tillsynsverksamhet som enligt Statskontorets rapport 2012:11 finns. Socialstyrelsen vill understryka att uppdraget att bygga upp en samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten kom först För att säkerställa reformens intentioner har Socialstyrelsen bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att få till stånd en gemensam syn på det nya uppdraget inom organisationen, enhetlighet i bedömningar genom bedömningsstöd och uppföljningsrutiner samt en effektiv planering och uppföljning. Arbetet med att integrera verksamheter från 21 länsstyrelser har varit omfattande. Vidare har arbetet med att skapa administrativa stödsystem för att kunna stödja verksamheten på ett effektivt sätt varit intensivt. Socialstyrelsen bedömer att myndigheten kommit långt med att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet och att det arbetet hade kunnat utvecklas ytterligare fram till år 2013 då reformen ursprungligen skulle ha utvärderats. Ett ytterligare motiv för att avvakta med en utvärdering tills översynen av den regionala förvaltningen (dir 2009:62) lämnat sina förslag. Den framtida regionala strukturen kommer ytterligare att kunna påverka tillsynens regionala utformning. I Ds 2012:20 föreslås en renodlad inspektion som föreslås bildas redan Socialstyrelsen vill betona att en förutsättning för att intentionerna med förslaget ska uppnås är att det utvecklings- och förbättringsarbete som Socialstyrelsen påbörjat, fortgår och att genomförandekommittål tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som Socialstyrelsen har erhållit. Den nyligen tillsatta genomförandekommittål bör särskilt beakta hur hanteringen av verksamhetens aktuella utvecklingsfrågor kan ske i övergångsfasen och att det finns ändamålsenliga rutiner och uppföljningssystem. Särskilt angeläget är också att det skapas förutsättningar för den nya myndigheten att bygga upp ett nära samarbete med normering och kunskapsstyrning inom området. Remissinstanserna har särskilt anmodats att inkomma med synpunkter på författningsförslagen. I det sammanhanget vill Socialstyrelsen framföra invändningar mot det sätt föreskriftsrätten föreslås delas upp mellan Socialstyrelsen och den föreslagna Inspektionen för vårdoch omsorg. Socialstyrelsen avstyrker överföring av bemyndiganden som påverkar myndighetens normgivnings- och kunskapsstyrande verksamhet. Socialstyrelsens anser att det är av yttersta vikt att det tydligt framgår att Socialstyrelsen är den normgivande myndigheten så att

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 3(19) promemorians intentioner om renodling av roller och en tydlig ansvarsfördelning inte försvåras. Socialstyrelsen invänder inte mot att Inspektionen för vård och omsorg får meddela närmare föreskrifter till stöd för sin verksamhet. Men i vissa fall är de bemyndiganden som föreslås överföras vidare än vad som behövs för sådana verksamhetsanpassade regler vilket riskerar att leda till oklarheter i gränsdragningen mellan Socialstyrelsens och inspektionens föreskriftsrätt. När det gäller ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) föreslås att Inspektionen för vård och omsorg ska anmäla behörighetsfrågor till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Socialstyrelsen ska även fortsättningsvis avgöra ärenden om utfårdande av behörighet enligt 4 kap patientsäkerhetslagen. Enligt Socialstyrelsen bör regeringen i detta sammanhang överväga om det inte vore ändamålsenligt att införa en yttranderätt för Socialstyrelsen i samband med återkallelse av legitimation eller annan behörighet (enligt 4 kap patientsäkerhetslagen). För att förtydliga myndighetsstrukturen och renodla myndigheternas uppgifter bör regeringen överväga att återföra verksamheten från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd till Socialstyrelsen. Socialstyrelsens erfarenheter av tillsyn över hälso-och sjukvård och socialtjänst I det följande kommenteras DS 2012:20 kap. 4 Allmänna utgångspunkter. Ökad ärendebalans Statskontoret framhåller i sin rapport, vilken till stor del legat till grund för promemorians förslag, att Socialstyrelsens ärendebalans ökat under senare år. Statskontoret nämner att den ökade ärendebalansen till stor del kan förklaras av att Socialstyrelsen sedan 1 januari 2011 fått ansvar för att utreda enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården samt övertagit tillsynen över socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Statskontoret nämner också att den ökade ärendebalansen beror på långa handläggningstider som ligger utanför Socialstyrelsens kontroll och som snarare är en konsekvens av förutsättningar för att få till stånd en rättslig process. Trots detta går det att utifrån Statskontorets beskrivning få intrycket att Socialstyrelsen inte prioriterat arbetet med handläggning av ärenden. Socialstyrelsen motsätter sig denna bild. Istället vill Socialstyrelsen framhålla att myndigheten ägnat stor kraft åt detta vilket kommenteras närmare nedan.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 4(19) Arbetet med att utveckla och effektivisera ärendehandläggningen I promemorian framhålls vikten av att utveckla effektivare system för styrning och uppföljning av tillsynen. Nuvarande system har enligt Statskontoret tydliga brister, bl.a. vad gäller förmågan att följa ärendebalanser och handläggningstider. Dokumenthanteringssystemet som myndigheten använder har ännu inte kunnat redovisa uppgifter om just genomsnittlig handläggningstid. Denna kapacitet väntas emellertid vara på plats inom kort. Däremot har Socialstyrelsen goda möjligheter att för olika ärendekategorier följa ärendebalanser, ålder på öppna ärenden och andel avslutade ärenden som avslutats inom olika tidsintervall, t.ex. inom sex eller nio månader. Standardiserade rapporter med ärendestatistik ned till handläggarnivå tas fram varje månad och behandlas i avdelnings- och enhetsledningar. Ekonomisk uppföljning av verksamheten på projektkodsnivå sker månatligen. Inom ramen för myndighetens arbete med att bygga upp ett certifierat ledningssystem har också ett stort arbete genomförts med att ta fram processer, delprocesser och rutiner för tillsynsverksamheten. Under hösten 2012 kommer beslutade rutiner och mallar att integreras i myndighetens dokumenthanteringssystem och fungera som ett praktiskt stöd för handläggningen av olika ärendekategorier. Genom införandet av systemstödda rutiner kommer det också att under hösten 2012 finnas möjlighet att följa upp i vilket skede av handläggningen olika ärenden befinner sig. På så sätt blir det lättare att styra produktionen och identifiera eventuella flaskhalsar vilket enligt Statskontoret nämns som två förutsättningar för att kunna bedriva en effektiv produktionsstyrning. Inom tillsynsavdelningen används också särskilda uppföljningsunderlag för att följa produktionen inom tyngre ärendekategorier som t.ex. lex Maria och enskildas klagomål. Under hösten 2012 kommer dessa uppföljningsunderlag att utvecklas till en produktionsstyrning av berörda ärendekategorier där mål för handläggningstider kopplas till mål för antal stängda ärenden och ärendebalanser. Uppföljning av mål och produktion kommer att ske månadsvis. Med början under senhösten 2011 har tillsynsavdelningen genomfört en särskild satsning på att avsluta äldre ärenden som rör enskildas klagomål inom hälso- och sjukvård. Satsningen omfattade drygt ärenden, varav 5580 avslutats till den 1 juli Under 2012 har också ett pilotprojekt med införande av ett "leanbaserat" arbetssätt genomförts på tillsynsavdelningens enhet för enskildas klagomål. Projektet syftar till att effektivisera arbetsflödet i handläggningen av enskildas klagomål inom hälso- och sjukvård. Projektet omfattar bl.a. värdeflödesanalyser av ärendeprocesser, ett teambaserat

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 5(19) arbetssätt utifrån ständiga förbättringar och veckovis uppföljning av ärendeproduktionen. Socialstyrelsen vill också framhålla att det i samband med övertagandet av tillsynen uppstod ett stort antal vakanser. Rekryteringsarbetet och utbildningsinsatserna har under perioden varit omfattande. Planering och uppföljning har förbättrats Socialstyrelsen delar Statskontorets bedömning att det behövs mer långsiktig planering av och prioritering mellan olika tillsynsinsatser. Myndigheten har därför drivit ett särskilt projekt för att ta fram en flerårig tillsynsplan för de tillsynsinsatser som myndigheten själv kan initiera. Planen kommer att bli fårdig under hösten 2012 och vara baserad på en riskanalys av olika tillsynsområden. Större, regiongemensamma tillsynsinsatser bedrivs redan idag i form av särskilda projekt med egen projektkod för ekonomisk uppföljning. Projekten styrs genom projektplan och särskild styrgrupp. Användandet av sanktioner I Statskontorets rapport framhålls att Socialstyrelsen varit passiv i sitt användande av sanktionsmöjligheter, exempelvis föreläggande om vite vid upptäckta brister. Som exempel lyfter utredningen fram att Socialstyrelsen inte vid något tillfälle vidtagit sanktioner gentemot kommuner som inte anmält nya hem för vård eller boende (HVB) till Socialstyrelsen. Enligt Statskontoret har denna passivitet fått till följd att Socialstyrelsen inte alltid vet vilka hem för vård eller boende som ska inspekteras. Myndigheten anser inte att användandet av sanktioner alltid behöver vara den mest lämpliga åtgärden för att förmå kommuner att anmäla nya boenden. Socialstyrelsen anser att användandet av sanktioner ska göras sparsamt och endast komma ifråga om tillsynsobjekten inte rättar till påtalade brister. Socialstyrelsen har beslutat om en plan för hur anmälningar till registren ska kunna bli mer heltäckande. I denna ingår användandet av vite i de fall informationsinsatserna inte haft avsedd effekt. Socialstyrelsen har också vid ett flertal tillfållen förelagt om vite inom andra områden sedan reformen trädde ikraft. Socialstyrelsen delar inte Statskontorets slutsatser i denna del. Förbättrad kvalitet i registren Socialstyrelsen är medveten om de brister som Statskontoret påtalar när det gäller brister i exempelvis vårdgivarregistren. Myndigheten har också initierat ett projekt för att utveckla kvaliteten i dessa register. Bedömningskriterier ger stöd till verksamheten Statskontoret bedömer att ett stort ansvar lämnas till de enskilda inspektörerna och att gemensamma bedömningskriterier och metoder

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 6(19) saknas. Socialstyrelsen anser att denna beskrivning är felaktig. Sedan 2010 har Socialstyrelsen tagit fram och beslutat om nationella bedömningskriterier inom ett antal områden, exempelvis äldre och personer med psykisk funktionsnedsättning och även uppdaterat redan befintliga kriterier. För närvarande pågår dessutom arbete med att ta fram bedömningskriterier för ytterligare områden. Socialstyrelsen vill i sammanhanget betona att det finns områden där framtagandet av gemensamma bedömningskriterier är mer angelägna än inom andra områden. Exempelvis för områden där det inte finns detaljerade regler, t.ex. genom lagstiftning men också föreskrifter. Råd och vägledning I promemorian betonas att ett motiv för att inrätta en fristående tillsynsmyndighet är att detta skulle renodla tillsynen och därmed göra den mer tydlig och oberoende. Samtidigt kritiseras myndigheten, utifrån Statskontorets rapport, för att inte ha varit tillräckligt tydlig med att inom ramen för tillsynen även ge råd och vägledning. Socialstyrelsen har svårt att förstå logiken i denna kritik. Socialstyrelsen har ansvaret för att ge råd och vägledning och gör också detta. Men för att organisatoriskt särskilja tillsynen från övriga områden har Socialstyrelsen valt att inte uttala sig om hur ett konkret ärende ska handläggas eller att i detalj redogöra för hur kraven ska uppfyllas. Därför har Socialstyrelsen valt att lägga huvudansvaret för råd och vägledning på andra avdelningar än tillsynsavdelningen. Avdelningen för regler och tillstånd ansvarar bla. för Socialstyrelsens arbete med föreskrifter och allmänna råd, handböcker och andra publikationer som syftar till att underlätta tillämpningen av gällande regelverk. Avdelningen för kunskapsstyrning ansvarar bland annat för Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer och andra publikationer som syftar till att ge vägledning med utgångspunkt från bästa tillgängliga kunskap. Sammantaget innebär detta att Socialstyrelsen lägger ner mycket tid och resurser på att publicera material som syftar till att ge råd och vägledning material som också finns tillgängligt på Socialstyrelsens webbplats. Förutom detta svarar även myndigheten på ett stort antal inkommande frågor per telefon och mejl från privata och offentliga utövare. Inom Socialstyrelsen pågår för närvarande ett arbete med att effektivisera och utveckla arbetet med att besvara inkommande frågor. Avsikten är att skapa en ny funktion kallad svarsservice med uppgift att ge enhetliga och kvalitetssäkrade svar på alla övergripande och vanligt förekommande frågor inom Socialstyrelsens verksamhetsområden. Socialstyrelsen kan konstatera att promemorian inte klargör hur ansvaret för råd och vägledning som är knutet till tillsynen ska organiseras. För att inte Socialstyrelsens normerande och kunskapsstyrande verksamhet ska försvagas vill Socialstyrelsen understryka att ansvaret

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 7(19) för denna verksamhet även fortsättningsvis ska åligga Socialstyrelsen. Den närmare ansvarsfördelningen mellan Socialstyrelsen och Inspektionen för vård- och omsorg bör framgå av myndigheternas respektive instruktioner. Överväganden och förslag En renodlad och samordnad tillsynsmyndighet Socialstyrelsen tillstyrker förslaget om inrättandet av en Inspektionsmyndighet för vård- och omsorg. En renodlad tillsynsmyndighet kommer att medföra att tillsynen skiljs från normering och kunskapsstyrning. Som tidigare nämnts har Socialstyrelsen goda erfarenheter av att tillsynen kunnat kopplas till övriga verksamheter. En förutsättning för att intentionerna med förslaget ska uppnås är således att genomförandekommittål tar fasta på de erfarenheter av samspelet mellan de olika processerna, som finns hos Socialstyrelsen. Det är även viktigt att arbetet med att utveckla kunskapsöverföringen av tillsynens verksamhet till andra områden fortsätter. Ett effektivt kunskapsutbyte mellan Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen är därför av yttersta vikt. Socialstyrelsen kan dock konstatera att promemorian berör dessa frågor mycket knapphändigt. Uppgifter som ligger nära tillsynen Om regeringen beslutar om en ny inspektionsmyndighet anser Socialstyrelsen, i likhet med promemorian, att även tillståndsgivning för verksamhetstillstånd överförs till Inspektionen för vård och omsorg. Det är angeläget för att uppnå trovärdighet och rättssäkerhet att det finns en överensstämmelse i regeltillämpningen för både tillsyn och tillstånd. Tillståndsprövning och tillsyn utgår från lagar, förordningar och föreskrifter. Överensstämmelsen måste finnas, inte bara när en ny verksamhet erhåller sitt tillstånd och därefter blir föremål för tillsyn utan kontinuerligt, eftersom många verksamheter genomför ändringar som kräver nya tillstånd och som så småningom tillsynas. Personakter, patientjournaler, överlämnande av ärenden mm Patientjournalförstöring har tydliga kopplingar till tillsynens arbete eftersom ansökningar ofta rör klagomål eller synpunkter på hur hälsooch sjukvårdspersonal dokumenterat vården kring eller till patienten. En förutsättning för tillsynens utredande av klagomål är ofta patientjournalen. För dessa ärenden krävs således att både klagomål och ansökan om journalförstöring tas i särskild ordning. Det finns därför tydliga

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 8(19) fördelar med att ärendeslaget hanteras inom samma myndighet dvs. vid Inspektionen för vård och omsorg. Register Socialstyrelsen anser, i likhet med promemorian, att vissa verksamhetsregister bör föras över till Inspektionen för vård och omsorg. Däremot måste Socialstyrelsens tillgång till dessa register säkerställas. Registren är bland annat en förutsättning för att Socialstyrelsen ska kunna verka som statistikansvarig myndighet. Verksamhet hos Socialstyrelsen som inte påverkas av förslaget om inrättande av en ny tillsynsmyndighet Många tillståndsärenden är av sådan karaktär att nära samverkan mellan den föreslagna Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen kommer att vara nödvändig. Det är dock i det aktuella förslaget oklart hur sekretessen mellan myndigheterna vid behov ska kunna brytas under ett sådant samarbete. Socialstyrelsen anser därför att dessa frågor måste belysas ytterligare i den fortsatta beredningen av förslaget. Yrkeslegitimationer Socialstyrelsen tillstyrker promemorians bedömning att myndighetens nuvarande verksamhet med att utfårda yrkeslegitimationer för personal inom hälso- och sjukvården behålls inom Socialstyrelsen. Ledningsform för den nya tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen ser fördelar med att en inspektion blir en enrådighetsmyndighet istället för en styrelsemyndighet. Socialstyrelsen delar uppfattningen att ett insynsråd skulle kunna bildas för att stärka medborgarperspektivet. Myndigheternas regionala verksamhet Socialstyrelsen delar uppfattningen att det är viktigt att den regionala indelningen för inspektionens verksamhet också sker utifrån de förslag som kommer att lämnas av utredningen om den statliga regionala förvaltningens utformning (dir 2009:62). Däremot anser Socialstyrelsen inte att all verksamhet inom Inspektionen för vård och omsorg är lämpad för en regional organisation. Det gäller bland annat tillståndsverksamheten där det istället finns starka skäl för att denna även fortsättningsvis bör vara nationellt organiserad för att därigenom skapa förutsättningar för en enhetlig, säker och transparent tillståndprövning. Att skilja tillståndsverksamheten från den regionala verksamheten skulle också medföra en organisatorisk åtskillnad mellan tillståndsprövningen och tillsynen inom myndigheten, på

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2012 9(19) samma sätt som varit fallet inom Socialstyrelsen, i syfte att öka de båda verksamheternas legitimitet och trovärdighet. Ett syfte med att Socialstyrelsen samlat tillståndsgivningen har vidare varit att förenkla tillståndsförfarandet för privata vård- och omsorgsgivare med verksamhet i flera delar av landet. I sammanhanget kan nämnas regeringens intention att minska företagens administrativa börda. Enligt Socialstyrelsen är det av vikt att anmälningar till HSAN inte hanteras regionalt utan nationellt sammanhållet. Övrigt Särskilt om bemyndiganden i förordningsförslagen Enligt Socialstyrelsens mening är det rimligt att regler om förfarandet vid ansökningar, anmälningar och inrapportering till Inspektionen för vård och omsorg tas fram av den myndighet som ansvarar för handläggningen. Den överflyttning av föreskriftsrätt som promemorian föreslår i detta avseende har Socialstyrelsens inga invändningar emot. Den föreskriftsrätt som enligt promemorian föreslås flytta över till Inspektionen för vård och omsorg är dock vidare än vad som behövs för sådana mer verksamhetsanpassade regler. Skälen för detta framgår inte av promemorian och de konsekvenser det medför för normgivningen på området är inte analyserade. Att dela upp föreskriftsrätten på det sätt som föreslås skulle väsentligt försvåra möjligheterna för Socialstyrelsen att ta fram regler som är ägnade att säkerställa kvaliteten på ett område genom regler som gäller hela handläggningskedjan i ett visst ärendeslag. Promemorians förslag riskerar således att påverka Socialstyrelsens normgivning vilket inte är i enlighet med förslagets intentioner. I arbetet med att utfärda föreskrifter och allmänna råd eftersträvar Socialstyrelsen att författningarna ska vara ändamålsenliga, kända och lättillgängliga. I detta ligger bl. a att hålla ihop regler som rör samma ämne och ska tillämpas i samma verksamhet. Socialstyrelsen använder ofta bemyndigande att meddela materiella regler till skydd för enskilda och bemyndiganden att meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller förordning i samma författning för att regelverket ska utgöra en helhet. Det kan t ex. gälla regler till skydd, verkställighetsregler om dokumentation samt krav på rutiner och uppföljning i en författning på ett visst område. Som exempel där det är av vikt att föreskrifter hålls samman för att kunna utformas på ett ändamålsenligt sätt och därmed utgöra ett verktyg för stöd och styrning kan nämnas Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om lex Sarah och den pågående revideringen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (19) 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria. Brister i verksamheten som uppmärksammas efter anmälningar enligt lex Maria eller lex Sarah beaktas i det systematiska förbättringsarbetet som föreskrifterna om ledningssystem reglerar. Vidare tar föreskrifterna om ledningssystem upp de brister som inte är av sådan allvarlig karaktär att anmälningar behöver göras. I arbetet med att ta fram dessa författningar har en strävan varit att få dessa system att hänga samman och tillsammans utgöra en helhet som stödjer arbete för såväl säkerhet som kvalitet inom vård och omsorg. Ett sådan sammanhållet sätt att utfårda föreskrifter skulle försvåras om bemyndigandena på dessa områden delas upp mellan två myndigheter. Mot denna bakgrund anser Socialstyrelsen att bemyndiganden att utfårda föreskrifter som påverkar Socialstyrelsens normgivningsarbete även fortsättningsvis ska ligga hos myndigheten. Socialstyrelsen avstyrker således överföring av föreskriftsrätt till Inspektionen för vårdoch omsorg som inte direkt kan hänföras till inspektionens verksamhetsanpassade regler. Den föreslagna uppdelningen av föreskriftsrätten riskerar dessutom att leda till en otydlighet i avgränsningarna som kan leda till överlappande och motstridiga bestämmelser där två föreskriftsmyndigheter verkar parallellt inom samma område. Vidare medför det att en verksamhet behöver söka efter och tillämpa flera föreskrifter från olika myndigheter vid utförande av en uppgift. För att regleringen på området ska vara ändamålsenlig och hänga samman är det av stor vikt att många av de regler som beslutas, tas fram efter samråd mellan Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. För att underlätta överblicken över vilka regler som gäller för de som berörs av reglerna bör de föreskrifter som Inspektionen för vård och omsorg meddelar ges ut i Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsen noterar att det inte föreslås några ändringar i författningssamlingsförordningen (1976:725). Vidare noterar Socialstyrelsen att det inte föreslås några ändringar när det gäller Socialstyrelsens bemyndigande att föreskriva om verkställighet av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade som motsvarar de ändringar som föreslagits i socialtjänstförordningen (2001:937). Inte heller föreslås förändringar av Socialstyrelsens bemyndiganden att meddela föreskrifter i förordningen (2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ motsvarande det som föreslås i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (19) Övergångsbestämmelserna Ett flertal av författningsförslagen, till exempel förslag till lag om ändring i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och förslag till lag om ändring i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, anger att tillstånd som har meddelats av Socialstyrelsen ska gälla som tillstånd som har meddelats av Inspektionen för vård och omsorg. Socialstyrelsen anser att det är oklart vilken rättslig betydelse sådana bestämmelser kan få. Det torde följa av allmänna rättsprinciper att Socialstyrelsens beslut om tillstånd inte tappar sin rättskraft genom att det fortsatta beslutsfattandet övertas av annan myndighet. Det finns även skäl att särskilt noga överväga övergångsbestämmelsen i punkten 4 till förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659). Bestämmelsen anger attförbud meddelade av Socialstyrelsen ska gälla som förbud som har meddelats av Inspektionen för vård och omsorg. Patientsäkerhetslagen innehåller för närvarande ett flertal bestämmelser varigenom Socialstyrelsen har behörighet att fatta olika typer av beslut som innefattar myndighetsutövning, bland annat beslut om förbud. Att övergångsbestämmelsen endast anger beslut om förbud kan leda till oklarheter. Socialstyrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som nämnts ovan att förslaget till övergångsbestämmelse i punkten 4 avseende patientsäkerhetslagen utgår. Enligt de föreslagna övergångsbestämmelserna till socialtjänstlagen, enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna ska ärenden enligt 16 kap. 1, vilka inte har prövats slutligt vid lagens ikraftträdande den 1 juni 2013, överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg för handläggning. 16 kap 1 socialtjänstlagen är dock upphävd, se lag (2011:328). (Bestämmelsen har med vissa redaktionella ändringar överförts till nya 2 a kap ). Punkten 2 i övergångsbestämmelserna behöver därför justeras. Även författningskommentaren på sidan 197 behöver ändras. Kostnader, konsekvenser och ikraftträdande Enligt förslaget bedöms förändringarna inte medföra några ökade kostnader för staten. Hur promernorian kommit fram till denna slutsats är inte tydliggjort. Enligt Socialstyrelsen kommer vissa av de ekonomiska fördelar som en stor myndighet har, exempelvis vad gäiler administrativa omkostnader, att gå förlorade vid en uppdelning av verksamheten. Utifrån Statskontorets bedömning kommer en fristående tillsynsmyndighet att leda till ökad kostnadseffektivitet genom att "man på ett annat sätt kan styra och följa upp verksamheten". Hur stora kostnadsbe-

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (19) sparingar detta i så fall skulle leda till har inte redovisats i promemorian. Socialstyrelsen konstaterar att den kostnad som anges för den verksamhet som föreslås överföras till den nya myndigheten inte bygger på myndighetens budgetunderlag, vilket framhålls i promemorian. Beloppet 512 miljoner kronor som anges, har enligt Socialstyrelsens egna beräkningar framkommit genom en omräkning av den övergående verksamhetens budgeterade andel av förvaltningsanslaget och anslagssparande uppräknat med 30 procent för overheadkostnader. I en sådan beräkning har förbisetts att overheadkostnader delvis ingår i avdelningarnas budgetutrymme. Tillsynens overheadkostnader har därigenom blivit överskattade. Vidare har verksamheterna tilldelats budgetutrymme som uppstått genom anslagssparande från Sammanfattningsvis har detta medfört att den angivna summan 512 miljoner utifrån de budgeterade kostnaderna är 35 miljoner kronor för hög. Om beräkningarna istället utgår från de prognostiserade kostnaderna för 2012 blir den i promemorian angivna summan närmare 40 miljoner kronor för hög med hänsyn tagen till förbrukning av sakanslag. Socialstyrelsen konstaterar att promemorian inte innehåller några utvecklade resonemang eller beräkningar av initiala start- och avvecklingskostnader. Det är angeläget att sådana kostnader finns med när regering och riksdag tar ställning till finansieringen av reformen. Exempelvis de betydande merkostnader som kan komma att uppstå i samband med dubbla lokalkostnader. Även kostnaderna för infrastruktur, exempelvis IT-system och licenser, kan dessutom initialt bli högre för två myndigheter än vad de varit för Socialstyrelsen. En fråga som genomförandekommitt&i bör uppmärksamma är om och i så fall hur de upphandlingsavtal som slutits kring varor och tjänster överförs till den nya organisationen. Vidare förutsätter Socialstyrelsen att verksamhetsövergångarna enligt 6 b lagen (1982:80) om anställningsskydd även omfattar personal som idag arbetar med närliggande uppgifter, exempelvis ekonomi och registratur. För att underlätta jämförelser, delårsrapportering samt arbetet med underlag till årsredovisning bör regeringen överväga att låta ikraftträdandet av förslagen ske 1 juli 2013 istället för 1 juni 2013 som föreslagits. Det är mycket viktigt att resurs- och tidsåtgång inte underskattas när det gäller flytt av ärenden från Socialstyrelsen till nya myndigheten. Tillsynsavdelningen har idag en komplicerad ärendehantering och arkivbildning. Erfarenheter av tidigare verksamhetsövergångar från länsstyrelserna 2010 och HSAN 2011 visar att en tidig och detaljerad pla-

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2014:13 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg delrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012:29 Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-16 2012/112-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-03 U2012/2730/GV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS RiR 2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS ISBN 978 91 7086 101 3 RiR 2007:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Finansdepartementet

Läs mer

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 MISSIV 1(2) 2015-04-30 RJL 2015/784 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden 2012:30 En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-22 2012/63-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-15 Ju2012/2210/EMA Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Informationsutbyte kräver bra förutsättningar

Informationsutbyte kräver bra förutsättningar 2006:7 Informationsutbyte kräver bra förutsättningar En utvärdering av informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan MISSIV DATUM DIARIENR 2006-06-19 2005/242-5

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1

ISBN 978-91-86885-91-5 Artikelnr 2012-2-1 Årsredovisning 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Grönt, gult eller rött ljus?

Grönt, gult eller rött ljus? 2014:25 Grönt, gult eller rött ljus? Utvärdering av ändrad ansvarsfördelning för körkortsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2014-10-22 2013/184-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-08-22 N2013/3851/TE N2010/6083/TE

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 851 81 Sundsvall 2013-06-25 Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Klassificeringsid 1.2.1 1 (11)

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Budgetunderlag 2015 2017 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer